Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

118

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovoraL114720 (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2000. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, potpisan u Moskvi, 18. prosinca 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku.

Č
lanak 2.

Tekst Sporazuma o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1994.,

želeći sklopiti Sporazum u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između i preko njihovih teritorija,

dogovorile su se kako slijedi:

Č
lanak 1.

IZRAZI

1. U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko smisao ne zahtijeva drugačije:

a) izraz »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. i uključuje sve Dodatke prihvaćene u skladu sa člankom 90. iste Konvencije, u mjeri u kojoj su takav prilog i izmjene i dopune prikladne za ugovorne stranke, te sve dopune Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., koje su prihvatile obje ugovorne stranke:

b) izraz »zrakoplovne vlasti« – označava u slučaju Republike Hrvatske Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske ili bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkciju rečenog Ministarstva, a u slučaju Ruske Federacije Federalne zrakoplovne vlasti Rusije ili bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkciju rečene vlasti;

c) izraz »određeni prijevoznik« označava zračne prijevoznike koji su imenovani i ovlašteni u skladu sa člankom 3. ovog Sporazuma;

d) izraz »teritorij« ima značenje u odnosu na državu – kopnena područja, unutrašnje vode, teritorijalno more i zračni prostor iznad njih, pod suverenitetom te države;

e) izraz »tarifa« označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika, prtljage i robe (isključuju poštu), uključujući bilo koje značajnije dodatne prednosti koje se trebaju dati ili staviti na raspolaganje u svezi s takvim prijevozom, i proviziju koju treba platiti kod prodaje karata za prijevoz osoba ili kod odgovarajuće transakcije kod prijevoza roba. Ona uključuje također uvjete koji reguliraju primjenjivost cijene za prijevoz ili plaćanje provizije:

f) izraz »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje koje je navedeno u članku 96. Konvencije;

g) izraz »kapacitet« označava:

– u odnosu na zrakoplov korisni teret tog zrakoplova koji je raspoloživ na liniji ili dijelu linije;

– u odnosu na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen s brojem letova tog zrakoplova u datom periodu na određenoj liniji ili dijelu linije.

2. Dodatak ovom Sporazumu čini sastavni dio Sporazuma.

Č
lanak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu uspostavljanja redovitog međunarodnog zračnog prometa na linijama utvrđenim u Dodatku ovom Sporazumu. Prijevoznici koje je imenovala svaka ugovorna stranka uživat će, pri obavljanju ugovorenog prometa na utvrđenim linijama, sljedeća prava:

a) let bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) zaustavljanje na teritoriju Države druge ugovorne stranke u neprometne svrhe.

2. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u predmetnom Sporazumu u svrhe uspostavljanja i provođenja međunarodnih letova na linijama navedenim u Dodatku ovom Sporazumu (u daljnjem tekstu »utvrđeni letovi«, odnosno »utvrđene linije«).

3. Zračni prijevoznici koje odredi bilo koja od ugovornih stranaka, imat će za vrijeme provođenja međunarodnog leta na navedenoj liniji, osim prava navedenih u stavku 1 ovog članka i pravo zaustavljanja na teritoriju druge ugovorne stranke na točkama određenim za tu liniju u Dodatku ovom Sporazumu, u svrhu utovara/ukrcaja ili istovara/iskrcaja putnika, tereta i pošte u međunarodnom prometu.

4. Ništa u ovom članku neće ukazivati na mogućnost davanja određenim prijevoznicima jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, prometa radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

5. Svaka ugovorna stranka će unutar svog teritorija utvrditi linije zrakoplova na utanačenim letovima i točke za prijelaz nacionalnih granica.

6. Komercijalna pitanja glede leta zrakoplova i prijevoza putnika, robe i pošte na utanačenim letovima i postupci financijskih obračuna, ukoliko je potrebno, bit će utvrđeni dogovorom između određenih zračnih prijevoznika i po potrebi podnesen na odobrenje zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka.

Č
lanak 3.

OPERATIVNE OVLASTI

1. Svaka ugovorna strana imat će pravo imenovati pismenim putem drugoj ugovornoj stranci zračnog prijevoznika ili zračne prijevoznike u svrhu obavljanja zračnog prometa na utvrđenim linijama.

2. Po primitku takvog imenovanja, druga ugovorna stranka će, sukladno odredbama stavaka 3. i 4. ovog članka, bez odgađanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku odgovarajuće operativne ovlasti.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu do zračnog prijevoznika kojeg je imenovala i druga ugovorna stranka zahtijevati da ih uvjeri u to, da je kvalificiran za ispunjenje uvjeta propisanih zakonima i propisima koje te vlasti uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu.

4. Svaka ugovorna stranka ima pravo odbiti izdati ovlasti za letenje zračnom prijevozniku iz stavka 2. ovog članka ili mu utvrditi takve uvjete koje smatra nužnim, kada nije uvjerena da većinsko vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima.

5. Kada je zračni prijevoznik tako imenovan i ovlašten, on može u bilo koje doba započeti sa zračnim prometom, uz uvjet da su redove letenja utvrđene između određenih zračnih prijevoznika odobrile zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka i da su tarife utvrđene u skladu sa propisima članka 11. ovog Sporazuma na snazi u odnosu na taj promet.

Č
lanak 4.

OPOZIV I UKIDANJE OVLASTI LETENJA

1. Svaka ugovorna strana imat će pravo opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava utvrđenih u članku 2. ovog Sporazuma zračnom prijevozniku kojeg je imenovala druga ugovorna stranka ili dodatno utvrditi takve uvjete koje smatra potrebnim za korištenje tih prava u slučaju:

a) kada nije uvjerena da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima, ili

b) da taj zračni prijevoznik propusti poštivati zakone i važeće državne propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava; ili

c) da zračni prijevoznik inače propusti letjeti sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutno povlačenje, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, takvo pravo koristit će se samo nakon konzultacije između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Takve konzultacije će se održati u roku od trideset (30) dana nakon primitka obavijesti.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodni zračni promet ili na letenje i plovidbu tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike glede njihove državne pripadnosti, te će ih takvi zrakoplovi poštivati po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

2. Zakoni i propisi ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, robe i pošte prevezene zrakoplovom kao što su propisi koji se odnose na ulazak, sređivanje dokumenata, useljenje, putovnice, carinsku i sanitarnu kontrolu, moraju se poštivati od strane i u korist takvih putnika, posade, robe i pošte po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

Članak 6.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke bit će tijekom razdoblja svog važenja priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke, uz uvjet da su zahtjevi pod kojima su te svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili iznad najmanjih standarda koji mogu biti uspostavljeni na osnovu Konvencije.

2. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo, da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

Članak 7.

NAKNADE

1. Naknade i drugi troškovi za korištenje zračne luke uključivši njene instalacije, tehničke i ostale uređaje i usluge, kao i sve troškove za korištenje zračnih navigacijskih uređaja, komunikacijskih uređaja i usluga odredit će se u skladu sa cijenama i tarifama koje je svaka ugovorna stranka utvrdila na teritoriju svoje države, u skladu sa Konvencijom.

2. Svaka od ugovornih stranaka je sporazumna, da te naknade neće biti više od naknada koje su određene i koje plaćaju drugi zrakoplovi koji lete na sličnim međunarodnim letovima.

3. U slučaju da jedna ugovorna stranka primjenjuje naknade koje nisu predviđene u zakonodavstvu druge ugovorne stranke, ova potonja ima pravo, primjenjivati iste naknade.

Članak 8.

PROMET U IZRAVNOM TRANZITU

Putnici, prtljaga i roba u izravnom tranzitu preko teritorija ugovorne stranke, koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano u tu svrhu, podlijegat će samo pojednostavljenoj kontroli, izuzev u odnosu na sigurnosne mjere usmjerene na suzbijanje nasilja, otmice zrakoplova, te krijumčarenja kontroliranih droga. Prtljaga i roba u izravnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih taksi te ostalih plaćanja i naknada.

Troškovi za pružene usluge, skladištenje i carinskih odobrenja bit će obračunati sukladno internom zakonodavstvu ugovornih stranaka.

Č
lanak 9.

ODREDBA O KAPACITETU

1. Određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke imat će pravične i jednake mogućnosti za obavljanje zračnog prometa na utvrđenim linijama između njihovih teritorija.

2. U obavljanju zračnog prometa na utvrđenim linijama, određeni prijevoznici svake ugovorne stranke će uzeti u obzir interese određenih prijevoznika druge ugovorne stranke, kako se ne bi neopravdano štetilo zračnom prometu koji potonji obavlja.

3. Zračni promet kojeg obavljaju određeni prijevoznici imat će, kao svoj glavni cilj, osiguranje kapaciteta razmjernog sadašnjim i razumno predviđenim zahtjevima za prijevozom putnika, pošte i tereta koji počinje ili završava na teritoriju ugovorne stranke koja je odredila prijevoznika.

4. Pod uvjetom da određeni zračni prijevoznici obje ugovorne stranke obavljaju zračni promet prema ovom Sporazumu, one će se dogovoriti o frekvenciji i kapacitetu prijevoza ponuđenog na utvrđenim linijama. Frekvencija i kapacitet podlijegat će prethodnom odobrenju zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke. Tako utvrđeni kapacitet podešavat će se povremeno u ovisnosti o potrebama prometa, a uz prethodno odobrenje zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke.

5. Kako bi se udovoljilo iznenadnim zahtjevima na privremenoj osnovi, određeni zračni prijevoznici mogu, bez obzira na odredbe ovog članka, dogovoriti među sobom takva privremena povećanja kakva su neophodna u cilju udovoljavanja zahtjevima prometa. O svakom takvom povećanju kapaciteta bit će bez odgađanja obaviještene zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka radi odobrenja.

6. U slučaju kada određeni prijevoznici jedne ugovorne stranke lete do točaka u trećim zemljama koje su smještene uzduž navedenog pravca, ti zračni prijevoznici mogu koristiti dodatni kapacitet onom koji je utvrđen sukladno gore navedenim stavcima 3. i 4., uz uvjet prethodnog dogovora između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

7. Redovi letenja ugovorenog prometa i općenito uvjeti primjene dostavit će se od strane određenih prijevoznika ugovorne stranke na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke najmanje trideset (30) dana prije namjeravanog datuma njihove primjene. Bilo koja izmjena takvih redova letenja, ili uvjeta njihove primjene morat će se također dostaviti na odobrenje zrakoplovnim vlastima. U posebnim slučajevima gore utvrđeno vremensko ograničenje može se smanjiti uz prethodni dogovor između navedenih vlasti.

Članak 10.

IZUZEĆE OD CARINSKIH I DRUGIH DAVANJA I POREZA

1. Zrakoplovi određenog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke koji obavljaju međunarodni zračni promet, kao i njihova standardna oprema, rezerve goriva i maziva, kao i zalihe zrakoplova, uključujući hranu, napitke, duhan i druge proizvode namijenjene prodaji putnicima za vrijeme leta, ukrcani na takvom zrakoplovu, bit će izuzeti od svih carinskih davanja, inspekcijskih pristojbi te ostalih pristojbi i poreza po dolasku na teritorij države – druge ugovorne stranke pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostanu u zrakoplovu do trena kada se izvezu.

2. Izuzeće od carinskih taksi te ostalih plaćanja i naknada, uz izuzetak naknada koje se naplaćuju za pružene usluge, bit će primijenjeno za:

a) zalihe zrakoplova ukrcane na teritoriju jedne ugovorne stranke unutar količina određenih od vlasti odnosne ugovorne stranke i za uporabu u zrakoplovu određenog prijevoznika angažiranog na međunarodnoj liniji druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi i standardna oprema uvezena na teritorij jedne ugovorne stranke radi održavanja ili popravaka zrakoplova koji se koristi na međunarodnim linijama od strane određenog prijevoznika druge ugovorne stranke;

c) gorivo i mazivo namijenjeno opskrbi zrakoplova kojim određeni prijevoznik druge ugovorne stranke leti na međunarodnim linijama čak i onda kada se te zalihe koriste na dijelu puta koji ide preko teritorija ugovorne stranke na kojemu su ukrcane,

d) potrebni dokumenti koje koriste određeni zračni prijevoznici druge ugovorne stranke, uključivši aviokarte, avionske teretne listove koji su uvezeni ili koje uvozi zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke na teritorij druge ugovorne stranke u svezi sa odvijanjem utvrđenog zračnog prometa.

3. Materijali, opskrba i rezervni dijelovi, također kao i dokumenti navedeni u stavku 2. ovog članka, moraju biti podložni carinskom nadzoru i kontroli.

4. Standardna oprema zrakoplova, kao i materijali, zalihe i rezervni dijelovi zadržani na zrakoplovu određenih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju države – druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih tijela na tom području. U tom slučaju oni moraju biti stavljeni pod nadzor ili kontrolu carinskih tijela sve do vremena kada se isti izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

5. Troškovi za pružene usluge, skladištenje i carinskih odobrenja bit će obračunati sukladno internom zakonodavstvu ugovornih stranaka.

Č
lanak 11.

TARIFE

1. Tarife za sve utanačene letove utvrdit će se na razumnoj razini, uz uzimanje u obzir svih relevantnih čimbenika, uključujući troškove letenja, razumnu dobit, odlike zrakoplovnih kompanija (kao što su standardi brzine i usluge), te tarife drugih zrakoplovnih kompanija za bilo koji dio određene linije. Te će tarife biti fiksne u skladu sa sljedećim propisima ovog članka.

2. Tarife spomenute u stavku 1. ovog članka i visine agencijskih provizija koje se primjenjuju u svezi s njima bit će dogovorene između određenih zračnih prijevoznika obje ugovorne stranke nakon konzultacija sa ostalim zračnim prijevoznicima koji lete cijelom ili dijelom linije.

3. Ako određeni zračni prijevoznici ne mogu dogovoriti ni jednu od tih tarifa ili ako se tarifa iz nekog drugog razloga ne može dogovoriti u skladu sa odredbama stavka 2. ovog članka, zrakoplovne vlasti ugovorne stranke nastojat će odrediti tarifu u uzajamnom dogovoru.

4. Tarife će stupiti na snagu nakon što ih odobre zrakoplovne vlasti obje ugovorne stranke.

5. Tarifa utvrđena u skladu sa propisima ovog članka ostat će na snazi dok se ne utvrdi nova tarifa.

Č
lanak 12.

PRIJENOS PRIHODA

1. Svaka ugovorna stranka odobrit će određenim zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke pravo, da slobodno pretvaraju i prenose višak prihoda iznad rashoda koje su zaradili spomenuti zračni prijevoznici u svezi sa odvijanjem međunarodnog zračnog prometa.

Spomenuti prijenos provest će se u konvertibilnoj valuti u skladu sa službenim deviznim tečajem koji važi na dan prijenosa u skladu sa financijskim zakonodavstvom ugovorne stranke, iz čijeg teritorija se vrši transfer.

2. Odredbe ovog članka ne odnose se na pitanja poreza koja podliježu drugom sporazumu između ugovornih stranaka.

Č
lanak 13.

ZASTUPSTVO ZRAKOPLOVNE KOMPANIJE I PRODAJA PRIJEVOZA

1. S ciljem osiguranja odvijanja utvrđenog prometa, određeni zračni prijevoznici jedne ugovorne stranke dobit će pravo, da na teritoriju druge ugovorne stranke postave svoja zastupstva sa potrebnim administrativnim, komercijalnim i tehničkim osobljem.

2. Gore navedeno osoblje može biti sastavljeno od državljana ugovorne stranke ili državljana trećih zemalja u suradnji sa nadležnim vlastima ugovorne stranke.

3. Određeni zračni prijevoznici jedne ugovorne stranke dobit će pravo na svoju vlastitu prodaju prijevoza, uz korištenje svojih vlastitih transportnih dokumenata na teritoriju druge ugovorne stranke u skladu sa zakonima i propisima te države. Takva prodaja može se vršiti izravno u predstavništvima određenih zračnih prijevoznika ili putem ovlaštenih predstavnika koji imaju odgovarajuću dozvolu za obavljanje tog posla.

Č
lanak 14.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Sukladno pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju, da njihova obveza međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmica zrakoplova, potpisane u Haagu 16. prosinca 1970., Konvencije za suzbijanje nezakonitih radnji protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., te njezine dopune u Protokolu o suzbijanju nezakonitih radnji nasilja na zračnim lukama koje služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisane u Montrealu 28. veljače 1988. te odredbama dvostranih sporazuma koji su na snazi između ugovornih stranaka kao i sporazuma koji će kasnije biti potpisani.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprječavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno odredbama o sigurnosti u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te odredbe o sigurnosti primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim odredbama o sigurnosti u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati pridržavanje odredbi o sigurnosti u zrakoplovstvu koje se spominju u stavku 3. ovog članka, a što druga ugovorna stranka zahtijeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu odgovarajuće mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također s razumijevanjem razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

Č
lanak 15.

KONZULTACIJE

U duhu uske suradnje, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će se povremeno međusobno konzultirati u cilju osiguranja primjene i poštivanja odredbi ovog Sporazuma te njegova Dodatka.

Članak 16.

OBAVIJESTI I STATISTIKA

Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke dostavljat će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke na njihov zahtjev obavijesti i statističke podatke glede prometa koji se odvija na utvrđenim linijama.

Članak 17.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do bilo kakvog spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, ugovorne stranke će u prvom redu pokušati riješiti taj spor međusobnim pregovorima svojih zrakoplovnih vlasti.

2. Ukoliko zrakoplovne vlasti ne postignu dogovor, spor će se riješiti diplomatskim putem.

3. Ukoliko spor ne bude riješen gore navedenim načinima, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke spor će biti podnesen na rješavanje arbitražnom sudu sastavljenom od tri arbitražna suca, od kojih će po jednog imenovati svaka ugovorna stranka, a trećeg će imenovati dva već imenovana suca.

4. Svaka od ugovornih stranaka imenovat će po jednog arbitražnog suca u roku od šezdeset (60) dana od datuma kad je jedna ugovorna stranka primila od druge ugovorne stranke obavijest diplomatskim putem, kojom se zahtijeva da spor riješi arbitražni sud, a treći arbitražni sudac bit će imenovan u roku od daljnjih šezdeset (60) dana. Ako jedna ugovorna stranka ne imenuje svog arbitražnog suca u navedenom roku ili ako se treći arbitražni sudac ne imenuje u navedenom roku, bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti od predsjednika Vijeća međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva, da imenuje arbitražnog suca ili arbitražne suce, već prema slučaju.

5. Treći arbitražni sudac imenovan prema stavcima 3. i 4. ovog članka, bit će državljanin treće države i djelovat će kao Predsjednik arbitražnog suda. Ako je predsjednik državljanin jedne od ugovornih stranaka ili ako je drugačije spriječen da obnaša tu funkciju, zamjenik predsjednika Vijeća međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva koji će ga zamjenjivati, izvršit će potrebna imenovanja.

6. Arbitražni sud donijet će odluku većinom glasova. Ta odluka obvezivat će obje ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka snosit će troškove svog vlastitog člana, kao i svog predstavnika u arbitražnom postupku. Troškove predsjednika i sve druge troškove ugovorne stranke snosit će u jednakim dijelovima. U svakom drugom pogledu arbitražni sud će odrediti svoj vlastiti postupak.

Č
lanak 18.

IZMJENE

Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka smatra poželjnim bilo koju odredbu ovog Sporazuma promijeniti, ona može zatražiti dogovor između zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke u pogledu predložene izmjene. Dogovori će započeti u roku od šezdeset (60) dana od dana zahtjeva, osim ako zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka ne dogovore produljenje tog perioda. Svaka takva izmjena stupit će na snagu kada bude potvrđena razmjenom nota diplomatskim putem između ugovornih stranaka o završetku njihovih unutarnjih postupaka. Izmjene Dodatka mogu biti napravljene dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Č
lanak 19.

REGISTRACIJA SPORAZUMA

Ovaj Sporazum i bilo koje kasnije izmjene bit će registrirane kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 20.

PRESTANAK

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme obavijestiti drugu ugovornu stranku o svojoj odluci o prestanku ovog Sporazuma. Takva obavijest bit će istodobno upućena Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva.

U tom slučaju Sporazum prestaje važiti istekom roka od dvanaest (12) mjeseci od dana primitka obavijesti od druge stranke, osim ako obavijest o prestanku ne bude uzajamnim dogovorom povučena prije isteka tog roka.

Ukoliko druga ugovorna stranka ne potvrdi primitak, smatrat će se da je obavijest primljena četrnaest dana nakon što je istu primila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupit će na snagu na dan zadnje pisane obavijesti kojom se potvrđuje da su ugovorne stranke završile sve svoje unutarnje postupke za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, potpisan 7. srpnja 1990. i svi njegovi dodaci prestaju vrijediti između Republike Hrvatske i Ruske Federacije stupanjem na snagu predmetnog Sporazuma.

Sastavljeno u dva izvornika u Moskve 18. prosinca 1998. godine na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakvih razlika u tumačenju bit će korišten engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

dr. Mate Granić, v. r.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova

ZA VLADU RUSKE FEDERACIJE
Genadij Nikolajevič
 Zajcev,
v. r.
 Rukovoditelj aviacione službe Rusije

 

DODATAK SPORAZUMU O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

1. Linije na kojima će redovni međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Republike Hrvatske:

Početna mjesta: 	Međupostaje: 	Mjesta u Ruskoj 	Mjesta iza:
					Federaciji:
Mjesta u 		bit će 		Moskva 			bit će
Republici 		dogovorena 	Petrovgrad 		dogovorena
Hrvatskoj 		kasnije 				kasnije
 

2. Linije na kojima će redovni međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera
određeni prijevoznik Ruske Federacije:

Početna mjesta: 	Međupostaje: 	Mjesta u Repub- 	Mjesta iza:
					lici Hrvatskoj
Mjesta u 		bit će 		Zagreb 			bit će
Ruskoj 			dogovorena 	Split 			dogovorena
Federaciji 		kasnije 				kasnije

Napomene:

a) pravo određenog zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke da prevozi putnike, robu i poštu između mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke i mjesta na teritoriju trećih strana, ovisit će o dogovoru između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka;

b) charter, posebni letovi i letovi koji nisu na redu letenja, podliježu prethodnoj molbi određene zrakoplovne kompanije; ta molba mora se predati najmanje četrdesetosam sati prije polaska, izuzevši vikende i praznike.

 

Č
lanak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Č
lanak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 343-01/93-03/06
Urbroj: 5030114-00-1
Zagreb, 12. listopada 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !