Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/02, XX/02, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

57

Na temelju članka 42.L115098 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine, potpisan u Zagrebu, 5. lipnja 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ukrajine (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1994. godine,

želeći sklopiti Sporazum u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između i preko njihovih teritorija,

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

1. U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko smisao ne zahtijeva drugačije:

a) Izraz »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje svaki Dodatak prihvaćen u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koju dopunu Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., ukoliko su te Dodatke i izmjene ili dopune prihvatile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »zrakoplovne vlasti« označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, s u slučaju Ukrajine, Državno ministarstvo zračnog prometa, ili, u oba slučaja, svaka osoba ili tijelo ovlašteno da obnaša funkcije rečenih vlasti;

c) Izraz »određeni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika koji je imenovan i ovlašten u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Sporazuma;

d) Izraz »teritorij«, »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje navedeno u člancima 2. i 96. Konvencije;

e) Izraz »tarifa« označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika, prtljage i robe u uvjete pod kojima se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete za agentske i druge pomoćne usluge, ali isključujući naplatu i uvjete za prijevoz pošte;

f) Izraz »kapacitet« označava:

– u odnosu na zrakoplov, korisni teret tog zrakoplova koji je raspoloživ na liniji ili dijelu linije,

– u odnosu na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen s brojem letova tog zrakoplova u datom periodu na određenoj liniji ili dijelu linije;

2. Dodatak ovom Sporazumu čini sastavni dio Sporazuma.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu uspostavljanja redovitog međunarodnog zračnog prometa na linijama utvrđenim u njegovom Dodatku (u nastavku »ugovoreni promet« i »utvrđene linije«).

2. Prijevoznik imenovan od svake ugovorne stranke uživat će, pri obavljanju ugovorenog prometa na utvrđenim linijama, sljedeća prava:

a) let bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) zaustavljanje na teritoriju druge ugovorne stranke u neprometne svrhe i

c) zaustavljanje na teritoriju druge ugovorne stranke na točkama navedenim u Dodatku ovom Sporazumu u svrhu iskrcaja i ukrcaja putnika, prtljage, tereta i pošte prevožene između teritorija ugovornih stranaka.

3. Ostali zračni prijevoznici svake ugovorne stranke također će uživati prava navedena u stavcima 1. a) i b) ovog članka.

4. Ništa u stavku 1. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenim prijevoznicima jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, prometa radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

Članak 3.

OPERATIVNE OVLASTI

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo imenovati pismenim putem drugoj ugovornoj stranci jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama, kao i da izmijeni ili povuče takvo imenovanje: Svaka ugovorna stranka može imenovati samo jednog zračnog prijevoznika u odnosu na pojedinu utvrđenu liniju. Gore navedeno imenovanje će biti izvršeno pismenom obavijesti između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

2. Po primitku takvog imenovanja, zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke će, sukladno odredbama stavaka 3. i 4. ovog članka, bez otezanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke odgovarajuće operativne ovlasti.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu prije dodjeljivanja operativnih ovlasti od zračnog prijevoznika kojeg je imenovala druga ugovorna stranka zahtijevati da ih uvjeri u to da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu od strane tih vlasti sukladno odredbama Konvencije.

4. Ugovorna stranka ima pravo odbiti prihvatiti imenovanje zračnog prijevoznika i odbiti izdati operativnu ovlast iz stavaka 1. i 2. ovog članka ili mu utvrditi takve uvjete koje smatra nužnim, u svakom slučaju kada ne raspolaže dokazima da se većinsko vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika nalazi u nadležnosti ugovorne stranke koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenih državljana.

5. Kada je zračni prijevoznik tako imenovan i ovlašten on može u bilo koje doba započeti sa zračnim prometom, uz uvjet da su redovi letenja i tarife odobrene sukladno člancima 11. i 12.

Članak 4.

OPOZIV I UKIDANJE OVLASTI LETENJA

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika imenovanog od druge ugovorne stranke ili utvrditi takve uvjete koje smatra potrebitim za korištenje tih prava:

a) u svakom slučaju kada nije uvjerena da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima;

b) u bilo kojem slučaju propusta od strane tog zračnog prijevoznika da poštuje zakone i propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava;

c) u slučaju da zračni prijevoznik inače propusti letjeti sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutno povlačenje, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, takvo pravo koristit će se samo nakon konzultacija sa drugom ugovornom strankom.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodni zračni promet ili na letenje i plovidbu tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na zrakoplove određenog prijevoznika druge ugovorne stranke.

2. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak, ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, robe i pošte, kao što su propisi koji se odnose na graničnu kontrolu, carinu, deviznu i sanitarnu kontrolu, primjenjivat će se na putnike, prtljagu, posadu, robu i poštu na zrakoplovu određenog prijevoznika druge ugovorne stranke dok su na njenom teritoriju.

Članak 6.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, bit će priznate kao važeće od strane druge ugvorne stranke, uz uvjet da su zahtjevi pod kojim su te svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili iznad najmanjih standarada koji mogu biti uspostavljeni na osnovu Konvencije.

2. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

Članak 7.

KORISNIČKE NAKNADE

Bilo koja naknada za upotrebu zračnih luka uključujući njene instalacije, tehničkih i drugih sredstava kao i naknada za upotrebu zrakoplovno navigacijskih sredstava, komunikacijskih sredstava i usluga bit će naplaćena sukladno visini ustanovljenoj od svake ugovorne stranke na njenom teritoriju. Takve naknade neće biti više od onih koje moraju plaćati nacionalni zrakoplovi u prometovanju u međunarodnom redovitom prometu.

Članak 8.

CARINSKA DAVANJA I POSTUPCI

1. Zrakoplovi u međunarodnom zračnom prometu određenog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke, kao i njihova standardna oprema, rezerve goriva i maziva, kao i zalihe na zrakoplovu (uključujući hranu, napitke i duhan) bit će izuzeti od svih carinskih davanja, inspekcijskih pristojbi te ostalih pristojbi i poreza po dolasku na teritorij druge ugovorne stranke, pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostanu u zrakoplovu do trena kada se izvezu.

2. Izuzeti od istih davanja i poreza, uz izuzetak naknada koje se naplaćuju za pružene usluge, bit će:

a) zalihe zrakoplova ukrcane na teritoriju druge ugovorne stranke u granicama utvrđenim od strane nadležnih vlasti rečene ugovorne stranke, i predviđenim za uporabu na zrakoplovu određenog prijevoznika angažiranog na međunarodnoj liniji druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi i standardna oprema uvezena na teritorij bilo koje ugovorne stranke radi održavanja ili popravaka zrakoplova koji se koristi na međunarodnim linijama od strane određenog prijevoznika druge ugovorne stranke;

c) gorivo i mazivo namijenjeno opskrbi zrakoplova kojim određeni prijevoznik druge ugovorne stranke leti na međunarodnim linijama čak i onda kada se te zalihe koriste na dijelu puta koji ide preko teritorija ugovorne stranke na kojemu su ukrcane.

3. Standardna oprema zrakoplova kao i materijali i zalihe zadržane na zrakoplovu određenih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih organa na tom području. U tom slučaju oni mogu biti stavljeni pod nadzor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

4. Neophodni dokumenti određenog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke uključujući prijevozne karte, tovarne listove kao i promotivne materijale bit će izuzeti od svih carinskih davanja i taksi na teritoriju druge ugovorne stranke.

5. Prtljaga i teret u direktnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih davanja i drugih sličnih taksi.

Članak 9.

PROMET U DIREKTNOM TRANZITU

Putnici, prtljaga i teret u direktnom tranzitu preko teritorija bilo koje ugovorne stranke i koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano u tu svrhu, podlijegat će samo pojednostavljenoj kontroli izuzev u odnosu na sigurnosne mjere usmjerene na suzbijanje nasilja, otmice zrakoplova te krijumčarenja kontroliranih droga.

Članak 10.

IZVRŠAVANJE PROMETNIH PRAVA

1. Postojat će pravične i jednake mogućnosti za određene prijevoznike svake ugovorne stranke za obavljanje ugovorenog prometa na utvrđenim linijama između njihovih teritorija.

2. U obavljanju ugovorenog prometa određeni prijevoznik svake ugovorne stranke uzet će u obzir interes određenog prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo zračnom prometu koji potonji obavlja na cijeloj ili dijelu iste linije.

3. Ugovoreni promet koji obavljaju određeni prijevoznici ugovornih stranaka bit će u uskoj svezi sa zahtjevima javnosti za prijevozom na utvrđenim linijama, i svaki određeni prijevoznik imat će svoj prvenstveni cilj osiguranje, uz razumno punjenje, kapaciteta adekvatnog za prijevoz sadašnjih i razumno pretpostavljenih zahtjeva za prijevozom putnika, prtljage, tereta i pošte između teritorija ugovornih stranaka.

4. Ugovoreni promett bit će izvršavan od određenih prijevoznika sukladno općim principima da će kapacitet biti povezan sa:

(a) prijevoznim zahtjevima između zemalja polaska i destinacije;

(b) prijevoznim zahtjevima područja kroz koja ugovoreni promet prolazi; i

(c) zahtjevima za obavljanje provoza zračnih prijevoznika.

5. Kapacitet na bilo kojem ugovorenom prometu bit će dogovoren između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka prije započinjanja prometovanja po svakom redu letenja. Poslije toga, svaka dogovorena izmjena kapaciteta bit će pismeno potvrđena između zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka.

Članak 11.

REDOVI LETENJA

1. Redovi letenja ugovorenog prometa dostavit će se na odobrenje zrakoplovnim vlastima obiju ugovorenih stranaka najmanje trideset (30) dana prije namjeravanog datuma njihove primjene. Ti redovi letenja uključivati će tip prometa, vozni red, tipove zrakoplova koji će se koristiti i kapacitet koji će se ponuditi.

2. Svaka naknadna izmjena u svezi odobrenog reda letenja određenog prijevoznika druge ugovorne stranke bit će podnesena zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke na odobrenje.

Članak 12.

TARIFE

1. Tarife u bilo kojem ugovorenom prometu bit će uspostavljene na razumnim visinama uzimajući u obzir sve relevantne faktore uključujući troškove letenja, razumnu dobit, karakteristike zračnog prometa (kao kvalitet u brzini i smještaju) i tarife ostalih zračnih prijevoznika.

2. Tarife će biti dogovorene u odnosu na svaku utvrđenu liniju između određenih prijevoznika obiju ugovornih stranaka i, ako je potrebno, uzimajući u obzir tarife primijenjene od drugih prijevoznika koji lete na cijeloj ili dijelu iste linije. Takav dogovor će se, gdjegod je to moguće, postići korištenjem postupaka Međunarodne udruge zračnih prijevoznika kod razrade tarifa. Tako dogovorene tarife bit će predmet odobrenja zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

3. Tako dogovorene tarife bit će dostavljene na odobrenje zrakoplovnim vlastima obiju ugovornih stranaka najmanje šezdeset (60) dana prije predloženog datuma njihove primjene, ukoliko rečene vlasti ne skrate taj period u posebnim slučajevima.

4. Odobrenje tarifa može biti dano izričito; ili, ukoliko niti jedna od zrakoplovnih vlasti nije izrazila svoje neslaganje u roku trideset (30) dana od datuma podnošenja, u skladu sa stavkom 3. ovog članka, te tarife će se smatrati odobrenim.

5. Ukoliko se određeni prijevoznici ne mogu dogovoriti oko bilo koje od tih tarifa, ili ako iz nekog drugog razloga tarifa ne može biti dogovorena sukladno odredbama stavka 2. ovog članka, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će pokušati utvrditi tarifu međusobnim dogovorom.

6. Ukoliko se zrakoplovne vlasti ne mogu složiti po pitanju odobrenja bilo koje tarife koja im je dostavljena po stavku 2. ovog članka, ili po pitanju utvrđivanja bilo koje tarife po stavku 3., spor će se riješiti sukladno odredbama članka 18.#clanak18 ovog Sporazuma.

7. Utvrđena tarifa ostat će na snazi dok se ne utvrdi nova tarifa sukladno odredbama ovog članka.

8. Nijedna tarifa neće stupiti na snagu ako je zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke nisu odobrile.

Članak 13.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

1. U svrhu osiguranja obavljanja ugovorenog prometa određeni prijevoznici svake ugovorne stranke imat će pravo držanja svojeg predstavništva na teritoriju druge ugovorne stranke sa potrebnim administrativnim, komercijalnim i tehničkim osobljem.

2. Određeni prijevoznik svake ugovorne stranke imat će pravo prodavati zračni prijevoz na svojim vlastitim prijevoznim dokumentima na teritoriju druge ugovorne stranke u lokalnoj valuti ili, po prethodnoj dozvoli danoj od strane nadležnih vlasti druge ugovorne stranke, u konvertibilnoj valuti, direktno ili putem zastupnika, u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima i propisima.

3. Određeni prijevoznici ugovornih stranaka imat će, u skladu s primjenjivim zakonima i propisima ugovornih stranaka, pravo promijeniti i doznačiti sa teritorija prodaje u njihovu domovinu višak prihoda u odnosu na troškove ostvaren.

4. Takav transfer bit će ostvaren sukladno odredbama sporazuma kojim se uređuju financijska pitanja ugovornih stranaka. U slučaju nepostojanja takvog sporazuma ili odgovarajućih odredbi u njemu, transfer će biti izvršen u čvrstoj konvertibilnoj valuti sukladno odredbama odnosnih financijskih zakona i propisa ugovornih stranaka.

Članak 14.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Sukladno pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju da njihova obveza međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., te njezine dopune u Protokolu o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na zračnim lukama, potpisanim u Montrealu 28. veljače 1988. i odredbama bilateralnih sporazuma na snazi između ugovornih stranaka kao i njihovih sporazuma koji će biti potpisani naknadno.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprečavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtijeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne staranke. Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

Članak 15.

KONZULTACIJE

Povremeno će se održavati konzultacije između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka u svrhu osiguranja uske suradnje u svim pitanjima koja utiču na ispunjenje ovog Sporazuma. Takve konzultacije će započeti unutar razdoblja od šezdeset (60) dana od dana prijema zahtjeva.

Članak 16.

STATISTIČKI PODACI

1. Zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka pružit će jedna drugoj, na zahtjev, periodične ili ostale statističke podatke.

2. Takvi podaci sadržavat će sve informacije potrebne za utvrđivanje obima prometa koji ti zračni prijevoznici prevoze na dogovorenim linijama kao i mjesta polaska i destinacije letova.

Članak 17.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Bilo koji spor u svezi tumačenja ili primjene ovog Sporazuma bit će riješen neposrednim pregovorima između zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka. Ako zrakoplovne vlasti ne uspiju riješiti spor, on će biti riješen od strane ugovornih stranaka kroz diplomatske kanale.

Članak 18.

IZMJENE

1. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka smatra poželjnim bilo koju odredbu ovog Sporazuma promijeniti, ona može zatražiti konzultacije s drugom ugovornom strankom u svezi s predloženom izmjenom. Takve konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti, započet će u roku šezdeset (60) dana od datuma primitka zahtjeva ukoliko se zrakoplovne vlasti ne dogovore o produljenju tog perioda. Svaka takva izmjena stupit će na snagu kada bude potvrđena razmjenom nota diplomatskim kanalima.

2. Izmjene Dodatka mogu biti napravljene direktnim dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka i bit će privremeno primjenjivane od datuma kada su bile ugovorene. Takve izmjene stupit će na snagu kada budu potvrđene razmjenom diplomatskih nota.

Članak 19.

REGISTRACIJA KOD ICAO

Ovaj Sporazum i sve njegove izmjene bit će registriran kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 20.

OTKAZIVANJE

1. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

3. Ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme dajući pismenu obavijest drugoj ugovornoj stranki diplomatskim putem izvijestiti o svojoj odluci da otkaže ovaj Sporazum. Ta će obavijest istovremeno biti dostavljena Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. Ako je takva obavijest dana, Sporazum će prestati važiti istekom razdoblja reda letenja u kojem završava razdoblje dvanaest (12) mjeseci nakon datuma primitka obavijesti, ukoliko obavijest nije povučena međusobnim sporazumom prije isteka ovog perioda. U slučaju nedostatka potvrde primitka o otkazu ugovora uzet će se da je obavijest primljena četrnaest dana nakon primitka iste od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

Svaka ugovorna stranka pismeno će obavijestiti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem o ispunjenju svojih određenih uvjeta za stupanje na snagu Sporazuma. Sporazum će stupiti na snagu na datum primitka posljednje od ovih obavijesti.

U POTVRDU navedenog, ovlaštenici dviju ugovornih stranaka potpisali su ovaj Sporazum.

SAČINJEN u Zagrebu, dana 5. lipnja 1997., u dva izvorna primjerka, na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, svi tekstovi koji su jednako vjerodostojni. Međutim, u slučaju spora engleski tekst će prevladati.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE UKRAJINE

dr. Mate Granić, v. r. Genadij Udovenko, v. r.

potpredsjednik vlade ministar vanjskih poslova

Republike Hrvatske i

ministar vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 343-01/01-02/07
Urbroj: 5030115-02-2
Zagreb, 28. veljače 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

DODATAK

1. Linije na kojima će redovni međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Vlade Republike Hrvatske:

Mjesta polaska: sva

Mjesta između: bit će određena naknadno

Mjesta u dolaska: Kijev i drugo mjesto koje će biti određeno kasnije

Mjesta iza: bit će određena kasnije

2. Linije na kojima će redovni međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Vlade Ukrajine:

Mjesta polaska: sva

Mjesta između: biti će određena naknadno

Mjesta u dolaska: Zagreb i Dubrovnik

Mjesta iza: bit će određena kasnije

3. Zrakoplove vlasti ugovornih stranaka mogu se dogovoriti o eventualnom izvršavanju prava Pete prometne slobode od strane određenih prijevoznika obiju ugovornih stranaka. U tom slučaju, ta prava bit će utvrđena dodatnim protokolom između zrakoplovnih vlasti.

zatvori
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !