Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statistički standardi osiguranja ("Narodne novine", br. XX/07, XX/12, XX/13, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 15.1.2007 Statistički standardi osiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

283

Na temelju odredbi članka 133.L320926 stavak 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je 21. prosinca 2006. godine

STATISTIČKE STANDARDE OSIGURANJA

Članak 1.

Društvo za osiguranje dužno je voditi statističke podatke o poslovima osiguranja, rizicima koje pokrivaju osiguranja, osiguranim slučajevima i štetama.
Društvo za osiguranje dužno je statističke podatke iz prethodnog stavka obrađivati primjenom statističkih standarda za osiguranje.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u Statističkim standardima osiguranja određeni su definicijama iz Mjerila za izračun tehničkih pričuva osiguranja koje su sastavni dio Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja.

Članak 3.

Društva za osiguranje dužna su ispuniti tabele koje se nalaze u prilogu i sastavni su dio Statističkih standarda osiguranja.
Iznosi se u tabele upisuju u tisućama (000) kuna, uz obavezno upisivanje svih znamenki iza decimalnog zareza.
Postotke je društvo za osiguranje dužno izračunati i prikazati na dvije decimale.
Iznosi trebaju biti usklađeni s odgovarajućim pozicijama u Bilanci i Računu dobiti i gubitka.

Članak 4.

Statistički standardi osiguranja stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Statističke standarde osiguranja društva za osiguranje dužna su početi primjenjivati dostavom izvješća sa stanjem na dan 31. 1. 2007.godine.

Klasa: 011-01/06-01/46
Urbroj: 326-01-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r

SP - 1 - O

STATISTIČKI PODACI O OSIGURANJU ZA RAZDOBLJE 1. 1. – _________ godine

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

OSIGURANJA

ŠTETE

Broj osiguranja

Zaračunata
bruto-
-premija

Stanje prijenosne premije

Broj šteta

Likvidirane štete, bruto-iznos

Stanje pričuva šteta

Broj šteta u pričuvi  na dan 31. 12.

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos na dan
31. 12.

bruto-iznos na dan 1. 1.

bruto-iznos na dan
31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP -1 - O

STATISTIČKI PODACI O OSIGURANJU ZA RAZDOBLJE 1. 1. – _____________ godine

u 000 kuna

 

Šifra

VRSTE RIZIKA

OSIGURANJA

ŠTETE

Broj
osiguranja

Zaračunata
bruto-
-premija

Stanje prijenosne premije

Broj šteta

Likvidirane štete bruto-
-iznos

Stanje pričuva šteta

Broj šteta u pričuvi na dan 31. 12.

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan 31. 12.

bruto-
-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan
31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

OSIGURANJE OD NEZGODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01

Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02

Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03

Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04

Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.05

Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06

Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07

Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.99

Ostala osiguranja od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01

Obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02

Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04

Dopunsko zdravstveno osiguranje većega opsega prava i većeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06

Privatno zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.99

Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01

Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02

Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.99

Ostala kasko osiguranja cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01

Kasko osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.01

Kasko osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02

Kasko osiguranje zračnih plovila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

OSIGURANJE PLOVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01

Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02

Kasko osiguranje brodova i čamaca u riječnoj plovidbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03

Kasko osiguranja brodova i čamaca u jezerskoj plovidbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04

Kasko osiguranje brodova u izgradnji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05

Kasko osiguranje platformi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.99

Ostala kasko osiguranja plovila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01

Osiguranje robe u pomorskom prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02

Osiguranje robe u avionskom prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03

Osiguranje robe u kopnenom prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04

Osiguranje robe za vrijeme uskladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.99

Ostala osiguranja robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01

Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02

Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.99

Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01

Osiguranje strojeva od loma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02

Osiguranje od provalne krađe i razbojstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03

Osiguranje stakla od loma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04

Osiguranje kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05

Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06

Osiguranje objekata u montaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.07

Osiguranje filmske djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08

Osiguranje stvari u rudarskim jamama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09

Osiguranje informatičke opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10

Osiguranje zaliha u hladnjačama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11

Osiguranje usjeva i nasada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12

Osiguranje životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.99

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02

Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03

Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.99

Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02

Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti svih vrsta (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u zračnom prijevozu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01

Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02

Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika riječnih i jezerskih plovila (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03

Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.99

Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01

Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02

Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03

Osiguranje od odgovornosti proizvođača filmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04

Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05

Osiguranje od odgovornosti u željezničkom prometu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06

Osiguranje garancije proizvođača, prodavača i dobavljača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07

Osiguranje opće odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.08

Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava za štete na objektima zbog neispravne tehničke dokumentacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09

Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11

Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12

Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.13

Osiguranje od odgovornosti špeditera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.14

Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15

Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.16

Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.17

Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.18

Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.19

Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.99

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

OSIGURANJE KREDITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01

Osiguranje izvoznih potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02

Osiguranje drugih vrsta potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03

Osiguranje stambenih kredita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

OSIGURANJE JAMSTAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02

Osiguranje garancija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01

Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02

Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03

Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04

Osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05

Osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.99

Ostala osiguranja financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01

Osiguranje troškova pravne zaštite i troškova sudskog postupka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

PUTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01

Turističko osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03

Putno zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04

Osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.99

Ostala osiguranja turističkih rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02

Osiguranje za slučaj smrti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03

Osiguranje za slučaj doživljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04

Doživotno osiguranje za slučaj smrti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05

Osiguranje kritičnih bolesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.99

Ostala osiguranja života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

RENTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01

Osiguranje osobne doživotne rente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02

Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.99

Ostala rentna osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

DODATNA OSIGURANJA UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02

Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.99

Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01

Osiguranje za slučaj vječanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ŽIVOTNA OSIGURANJA KOD KOJIH OSIGURANIK NA SEBE PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02

Osiguranje za slučaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03

Osiguranje za slučaj doživljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04

Životno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.99

Ostala životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

TONTINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01

Tontine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA (vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA (vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 2 - O
 

STATISTIČKI PODACI O PREMIJI OSIGURANJA ZA _______ godinu
– OSIGURANJE –

u 000 kuna
 

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Zaračunata bruto-
-premija

Premije predane u reosiguranje

Promjena
bruto-pričuva prijenosnih premija
(+ ili -)

Promjena pričuva prijenosnih premija,
udio reosiguranja
(+ ili -)

Zarađene premije (prihodovane)
 (3 – 4 – 5 + 6)

1

2

3

4

5

6

7

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 

SP - 3 - O

STATISTIČKI PODACI O STRUKTURI PREMIJE OSIGURANJA ZA ___________ godinu
– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Tehnička premija

Dio za preventivu

Dio za obavljanje djelatnosti

Zaračunata
bruto-premija
 (3 + 4 + 5)

1

2

3

4

5

6

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 

SP – 4 – O

STATISTIČKI PODACI O ZARAČUNATOJ PREMIJI ŽIVOTNIH OSIGURANJA ZA ____________ godinu
– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Red. broj

Oblici ugovaranja

iznos

1

2

3

1

Premije za pojedinačne ugovore

 

2

Premije za grupne ugovore

 

I.

U K U P N O  (1 + 2)

 

1

Obročno plaćanje premije

 

2

Jednokratno plaćanje premije

 

II.

U K U P N O  (1 + 2)

 

1

Premije za ugovore bez sudjelovanja u dobiti

 

2

Premije za ugovore sa sudjelovanjem u dobiti

 

3

Premije za ugovore na temelju kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja

 

III.

U K U P N O  (1 + 2 + 3)

 

Napomena: Iznosi koji se nalaze u red. broju I, II i III su jednaki (I = II = III)

Napomena: Iznosi koji se nalaze u red. broju I, II i III su jednaki (I = II = III)

 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 

SP - 5 - O

STATISTIČKI PODACI O IZDACIMA ZA OSIGURANE SLUČAJEVE ZA ___________ godinu
– OSIGURANJE -

u 000 kuna
 

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Likvidirane štete, bruto-iznos

Udio
reosiguranja u štetama

Promjena bruto-
-pričuva za štete
(+ ili -)

Promjena pričuva za štete, udio
reosiguranja
(+ ili -)

Izdaci za osigurane slučajeve,
neto od reosiguranja
(3 – 4 + 5 – 6)

1

2

3

4

5

6

7

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

S V E U K U P N O (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 


 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP – 6 – O

STATISTIČKI PODACI O BROJU ŠTETA ZA __________ godinu
– OSIGURANJE –

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

BROJ ŠTETA

neriješenih
na dan 1. 1.

prijavljenih
u godini

riješenih u godini

neriješenih
na dan 31. 12.
(3 + 4 – 5 – 6)

u arbitražnom postupku
 (dio stupca 7)

u sudskom sporu
(dio stupca 7)

likvidirane

otklonjene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 

 


 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 

SP - 7 - O

STATISTIČKI PODACI O STANJU PRIČUVA PRIJENOSNE PREMIJE NA DAN ________ godine
– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Prijenosna premija,
bruto-iznos

Udio reosiguranja

Prijenosna premija,
neto od reosiguranja
(3 – 4)

1

2

3

4

5

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 8 - O

STATISTIČKI PODACI O STANJU PRIČUVA ŠTETA NA DAN __________ godine
– OSIGURANJE -

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Pričuve šteta,
bruto-iznos

Udio reosiguranja

Pričuve šteta,
neto od reosiguranja
(3 – 4)

1

2

3

4

5

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

S V E U K U P N O  (vrste 01 – 25)

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 8.1 - O

STATISTIČKI PODACI O STRUKTURI PRIČUVA ŠTETA NA DAN _________ godine
– OSIGURANJE -

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Pričuve za prijavljene  štete,
bruto-iznos

Pričuve za nastale, a neprijavljene štete, bruto-iznos

Pričuve za rente, bruto-iznos
(dio kolone 3 i 4)

Pričuve za troškove obrade šteta, bruto-iznos

Udio reosiguranja u pričuvi šteta (ukupno za 3, 4 i 6)

Pričuve šteta,
neto od reosiguranja
(3 + 4 + 6 – 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 9 - O

STATISTIČKI PODACI O STANJU PRIČUVA ZA BONUSE I POPUSTE NA DAN __________ godine
– OSIGURANJE -

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Pričuve za bonuse i popuste,
bruto-iznos

Udio reosiguranja

Pričuve za bonuse i popuste,
neto od reosiguranja
(3 – 4)

1

2

3

4

5

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

  
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 10 - O

STATISTIČKI PODACI O STANJU PRIČUVA ZA IZRAVNAVANJE ŠTETA (KOLEBANJE ŠTETA)
NA DAN _________ godine
– OSIGURANJE –

u 000 kuna
 

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Pričuve za izravnavanje šteta (kolebanje šteta)

1

2

3

01

Osiguranje od nezgode

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

06

Osiguranje plovila

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

14

Osiguranje kredita

 

15

Osiguranje jamstava

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

18

Putno osiguranje

 

19

Životno osiguranje

 

20

Rentno osiguranje

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

24

Tontine

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25)

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)

 

  
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 11 - O

STATISTIČKI PODACI O STANJU OSTALIH OSIGURATELJNO - TEHNIČKIH PRIČUVA
NA DAN ___________ godine
– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Ostale osigurateljno-
-tehničke pričuve, bruto-iznos

Udio reosiguranja

Ostale osigurateljno-
-tehničke pričuve, neto od reosiguranja
(3 – 4)

1

2

3

4

5

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

   
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 SP - 12 - O

STATISTIČKI PODACI O STANJU OSTALIH OSIGURATELJNO – TEHNIČKIH PRIČUVA
NA DAN ___________ godine
– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Redni broj

VRSTE OSIGURATELJNO-TEHNIČKIH PRIČUVA

Ostale osigurateljno-tehničke pričuve, bruto-iznos

Udio reosiguranja

Ostale osigurateljno-tehničke pričuve, neto od reosiguranja
(3 – 4)

1

2

3

4

5

1

Za rizike koji nisu istekli

 

 

 

2

Za preventivne namjene

 

 

 

3

Za masovne i katastrofalne štete

 

 

 

4

Za povećanje rizika u kasnijim godinama (osim životnih)

 

 

 

 

UKUPNO (redni broj 1 do 4)

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 13 - O

STATISTIČKI PODACI O MATEMATIČKOJ PRIČUVI NA DAN ______________ godine
– OSIGURANJE -

u 000 kuna 

 

MATEMATIČKA PRIČUVA

Broj osiguranja

Broj osiguranih osoba (aktivne police) na dan kraja obračunskoga razdoblja

Iznos ugovorenih svota ili godišnjih renti uključujući dodijeljenu dobit

Iznos godišnjih bruto
-premija (policiranih)

Ukalkulirani troškovi u bruto-premiji u % (na dvije decimale)

Režijski dodatak iz premije u % (na dvije decimale)

Bruto-
-iznos matematičke pričuve (cilmeriziran)

Udio reosiguranja

Matematička pričuva, neto od reosiguranja
(9 – 10)

Iznos priznatog neamortiziranog troška provizije zaključenja osiguranja

Bruto-
-iznos tehničke pričuve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02

Osiguranje za slučaj smrti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03

Osiguranje za slučaj doživljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04

Doživotno osiguranje za slučaj smrti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05

Osiguranje kritičnih bolesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.99

Ostala osiguranja života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

RENTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01

Osiguranje osobne doživotne rente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02

Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.99

Ostala rentna osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

DODATNA OSIGURANJA UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02

Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.99

Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01

Osiguranje za slučaj vječanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ŽIVOTNA OSIGURANJA KOD KOJIH OSIGURANIK NA SEBE PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02

Osiguranje za slučaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03

Osiguranje za slučaj doživljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04

Životno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.99

Ostala životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

TONTINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01

Tontine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA
(vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

ZDRAVSTVENA OSIGURANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO
(19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________
____          Podatke prikupio ___________________  Potpis aktuara  __________________      ________________
    (mjesto i datum)                                           (čitko ime i prezime, potpis)                          (čitko ime i prezime, potpis) (odgovorna osoba)

SP – 14 – O

OBRAČUN UČINKA NETO OSIGURATELJNO-TEHNIČKE PRIČUVE (bez izravnavajućih pričuva)
NA DAN _______________ godine
– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Redni broj

OSIGURATELJNO-TEHNIČKE PRIČUVE, neto od reosiguranja (bez izravnavajućih pričuva)

Stanje na dan

 

Smanjenje u tekućoj godini
(3 – 4)

 

Povećanje u tekućoj godini
(4 – 3)

 

1. 1.
tekuće godine

31. 12.
tekuće godine

U korist prihoda (povećanje prihoda)

U korist rashoda (smanjenje rashoda)

Na teret prihoda (smanjenje prihoda)

Na teret rashoda (povećanje rashoda)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Prijenosna premija, neto od reosiguranja

 

 

 

xxxxxxx

 

xxxxxxx

2

Pričuve šteta, neto od reosiguranja

 

 

xxxxxxx

 

xxxxxxx

 

3

Pričuve za bonuse i popuste, neto od reosiguranja

 

 

xxxxxxx

 

xxxxxxx

 

4

Matematičke pričuve, neto od reosiguranja

 

 

xxxxxxx

 

xxxxxxx

 

5

Ostale osigurateljno – tehničke pričuve, neto od reosiguranja

 

 

xxxxxxx

 

xxxxxxx

 

 

UKUPNO (redni broj 1 do 5)

 

 

 

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP – 15 – O

STATISTIČKI PODACI O TROŠKOVIMA UPRAVE (ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI)
ZA ________________ godinu
– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

TROŠKOVI UPRAVE

Provizija od reosiguratelja i
udio u dobiti

Amortizacija
(bez građ.
objekata)

Plaće, porezi
i doprinosi (iz i na)

Ostali troškovi uprave

1

2

3

4

5

6

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

  
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 16 - O

STATISTIČKI PODACI O TROŠKOVIMA PRIBAVE I STANJU RAZGRANIČENIH TROŠKOVA PRIBAVE
ZA __________ godinu
– OSIGURANJE -

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Troškovi pribave

Promjena razgraničenih troškova pribave
(+ / -)

Stanje razgraničenih troškova pribave na dan 31.12.

Provizija

Ostali troškovi
pribave

1

2

3

4

5

6

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

   
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 17 - O

STATISTIČKI PODACI O BROJU OSIGURANIH OSOBA ZDRAVSTVENOGA OSIGURANJA
ZA _____________ godinu
– OSIGURANJE –

Šifra

VRSTE RIZIKA UNUTAR ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Broj osiguranih osoba
tijekom godine

Broj osiguranih osoba
(aktivne police)
na dan 31. 12.

1

2

3

4

02.01

Obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

 

 

02.02

Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja

 

 

02.04

Dopunsko zdravstveno osiguranje većega opsega prava i većeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

02.06

Privatno zdravstveno osiguranje

 

 

02.99

Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja

 

 

 

U K U P N O

 

 

  
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 18 - O

STATISTIČKI PODACI O BROJU OSIGURANIH OSOBA ŽIVOTNIH OSIGURANJA
ZA _____________ godinu
– OSIGURANJE –

Šifra

VRSTE RIZIKA UNUTAR SKUPINE ŽIVOTNIH
OSIGURANJA

Broj osiguranih osoba tijekom godine s prebivalištem

Broj osiguranih osoba (aktivne police)  na dan 31. 12. s prebivalištem

u tuzemstvu

u inozemstvu

u tuzemstvu

u inozemstvu

1

2

3

4

5

6

19

ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

19.01

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje)

 

 

 

 

19.02

Osiguranje za slučaj smrti

 

 

 

 

19.03

Osiguranje za slučaj doživljenja

 

 

 

 

19.04

Doživotno osiguranje za slučaj smrti

 

 

 

 

19.05

Osiguranje kritičnih bolesti

 

 

 

 

19.99

Ostala osiguranja života

 

 

 

 

20

RENTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

20.01

Osiguranje osobne doživotne rente

 

 

 

 

20.02

Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem

 

 

 

 

20.99

Ostala rentna osiguranja

 

 

 

 

21

DODATNA OSIGURANJA UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

21.01

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz osiguranje života

 

 

 

 

21.02

Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života

 

 

 

 

21.99

Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života

 

 

 

 

22

OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA

 

 

 

 

22.01

Osiguranje za slučaj vječanja ili rođenja

 

 

 

 

23

ŽIVOTNA OSIGURANJA KOD KOJIH OSIGURANIK NA SEBE PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK

 

 

 

 

23.01

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

23.02

Osiguranje za slučaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

23.03

Osiguranje za slučaj doživljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

23.04

Životno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate

 

 

 

 

23.99

Ostala životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

24

TONTINE

 

 

 

 

24.01

Tontine

 

 

 

 

25

OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE

 

 

 

 

25.01

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

   
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 19.1 - O

STATISTIČKI PODACI O PRIBAVI OBVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA ZA __________ godinu
– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Redni
broj

VRSTA RIZIKA 01.07

Broj ugovora
o osiguranju

Zaračunata bruto-
-premija osiguranja

Zaračunata funkcionalna premija
(dio stupca 4)

Stanje prijenosne premije

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan 31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

1

Putnici u željezničkom prijevozu

 

 

 

 

 

2

Putnici u autobusnom međugradskom prijevozu

 

 

 

 

 

3

Putnici u gradskom i prigradskom prijevozu (autobusi, trolejbusi, tramvaji)

 

 

 

 

 

4

Putnici u žičarama i uspinjačama

 

 

 

 

 

5

Putnici u pomorskom prijevozu

 

 

 

 

 

6

Putnici u unutarnjoj plovidbi

 

 

 

 

 

I

UKUPNO – OSIGURANJE PUTNIKA NA OSNOVI PRODANIH KARATA (red. br. 1 do 6)

 

 

 

 

 

II

PUTNICI U ZRAČNOM PROMETU

 

 

 

 

 

7

Prijevoz putnika u okviru svoje djelatnosti

 

 

 

 

 

8

Prijevoz djelatnika i učenika

 

 

 

 

 

III

UKUPNO – OSIGURANJE PUTNIKA U NAMJENSKOM PRIJEVOZU (red. br. 7 i 8)

 

 

 

 

 

9

Putnici u cestovnom prijevozu

 

 

 

 

 

10

Putnici na plovnim objektima

 

 

 

 

 

IV

UKUPNO – OSIGURANJE PUTNIKA – PAUŠALNI OBRAČUN PREMIJE (red. br. 9 i 10)

 

 

 

 

 

V

OSTALO

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (I + II + III + IV + V)

 

 

 

 

 
 

SP - 19.2 - O

STATISTIČKI PODACI O ŠTETAMA OBVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA
ZA __________ godinu

– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Redni
broj

VRSTA OSIGURANJA 01.07

Likvidirane štete

Pričuve šteta

Broj šteta

Iznosi odšteta, bruto-iznosi

Ukupno
(6 + 7 + 8)

Broj šteta 

Rezervirani iznosi odšteta, bruto-iznosi

Ukupno

Smrt

Trajni invaliditet

Ostale štete

Smrt

Trajni invaliditet

Ostalo

Smrt

Trajni invaliditet

Ostale štete

Smrt

Trajni invaliditet

Ostalo

(13 + 14 + 15)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Putnici u željezničkom prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Putnici u autobusnom međugradskom prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Putnici u gradskom i prigradskom prijevozu (autobusi, trolejbusi, tramvaji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Putnici u žičarama i uspinjačama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Putnici u pomorskom prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Putnici u unutarnjoj plovidbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

UKUPNO – OSIGURANJE PUTNIKA NA OSNOVI PRODANIH KARATA (red. br. 1 do 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

PUTNICI U ZRAČNOM PROMETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Prijevoz putnika u okviru svoje djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prijevoz djelatnika i učenika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

UKUPNO – OSIGURANJE PUTNIKA U NAMJENSKOM PRIJEVOZU (red. br. 7 i 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Putnici u cestovnom prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Putnici na plovnim objektima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

UKUPNO – OSIGURANJE PUTNIKA – PAUŠALNI OBRAČUN PREMIJE (red. br. 9 i 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

OSTALO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (I+II+III+IV+V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 20.1 - O

STATISTIČKI PODACI O PRIBAVI OBVEZNOG OSIGURANJA NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUČAJ OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI ZA ______________ godinu
– OSIGURANJE -

VRSTA RIZIKA 02.01                                                                                                                         u 000 kuna

Redni
broj

PODRUČJE DJELATNOSTI

Broj
osiguranja

Broj osiguranih
osoba

Zaračunata
bruto-premija osiguranja

Zaračunata funkcionalna premija
(dio stupca 5)

Stanje prijenosnih premija

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan 31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 

 

 

 

 

 

2

Ribarstvo

 

 

 

 

 

 

3

Rudarstvo i vađenje

 

 

 

 

 

 

4

Prerađivačka industrija

 

 

 

 

 

 

5

Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

 

 

 

 

 

 

6

Građevinarstvo

 

 

 

 

 

 

7

Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

 

 

 

8

Hoteli i restorani

 

 

 

 

 

 

9

Prijevoz, skladištenje i veze

 

 

 

 

 

 

10

Financijsko posredovanje

 

 

 

 

 

 

11

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 

 

 

 

 

 

12

Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

13

Obrazovanje

 

 

 

 

 

 

14

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 

 

 

 

 

 

15

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

 

 

 

 

 

 

16

Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

 

 

 

 

 

 

17

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

    
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 20.2 - O

STATISTIČKI PODACI O ŠTETAMA OBVEZNOG OSIGURANJA NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUČAJ OZLJEDANA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI ZA __________ godinu

– OSIGURANJE –

VRSTA RIZIKA 02.01                                                                                                        u 000 kuna

Redni
broj

PODRUČJE DJELATNOSTI

Broj šteta (odšteta)

Likvidirane štete (odštete),
bruto-iznosi

Štete u pričuvi za ozljede na radu i profesionalne bolesti

za ozljede
na radu

za profesionalne bolesti

za ozljede
na radu

za profesionalne bolesti

Broj šteta
na dan 1. 1.

Broj šteta
na dan 31. 12.

Bruto-iznos
na dan 1. 1.

Bruto-iznos
na dan 31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rudarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Prerađivačka industrija

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Građevinarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ugostiteljstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Promet, skladištenje i veze

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Financijsko posredovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Obrazovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 

SP - 21.1 - O

STATISTIČKI PODACI O PRIBAVI OBVEZNOG OSIGURANJA OD
AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
ZA _____________ godinu

– OSIGURANJE –

VRSTA RIZIKA 10.01 i 10.99                                                                                                u 000 kuna

Redni broj

PREMIJSKA GRUPA

Broj
osiguranja

Zaračunata bruto-premija osiguranja

Zaračunata funkcionalna premija
(dio stupca 4)

Stanje prijenosnih premija

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan
31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

1

Osobni automobili

 

 

 

 

 

2

Teretna vozila

 

 

 

 

 

3

Autobusi

 

 

 

 

 

4

Vučna vozila

 

 

 

 

 

5

Specijalna motorna vozila

 

 

 

 

 

6

Motocikli

 

 

 

 

 

7

Priključna vozila

 

 

 

 

 

8 *

Motorna vozila inozemne registracije

 

 

 

 

 

9

Vozila na popravku u automehaničarskim i autoremontnim radionicama i radionicama za pranje i podmazivanje

 

 

 

 

 

10

Radna vozila

 

 

 

 

 

11

Tračna vozila

 

 

 

 

 

 

UKUPNO – osnovni oblici osiguranja (red. broj 1 do 11)

 

 

 

 

 

12

Osiguranje vozila za vrijeme natjecanja radi postizanja najveće brzine

 

 

 

 

 

13**

Osiguranje vozila za vrijeme probnih vožnji i boravka u skladištima

 

 

 

 

 

14**

Osiguranje vozila za vrijeme dopremanja na vlastitim osovinama (‘per axe’)

 

 

 

 

 

15

Osiguranje motornih vozila s probnim tablicama

 

 

 

 

 

16**

Osiguranje vozila za vrijeme mobilizacije od strane vlasti i za vrijeme raznih samozaštitih akcija

 

 

 

 

 

17

Osiguranje motornih vozila sa stranom registarskom oznakom koja prometuju na teritoriju RH temeljem posebnih sporazuma

 

 

 

 

 

 

UKUPNO – posebni oblici osiguranja (red. broj 12 do 17)

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (osiguranje od automobilske odgovornosti)

 

 

 

 

 

* Napomena: Red. broj 8. popunjava HUO
** Napomena: Red. broj 13, 14 i 16 spada u vrstu 10.99 – Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti

     
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 21.2 - O

STATISTIČKI PODACI O ŠTETAMA OBVEZNOG OSIGURANJA OD
AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
ZA ___________ godinu

– OSIGURANJE –

VRSTA RIZIKA 10.01 i 10.99                                                                                                     u 000 kuna

Redni broj

PREMIJSKA GRUPA

Likvidirane štete

Pričuve šteta na dan 31. 12.

Broj šteta

Broj šteta

Iznosi odšteta, bruto-iznosi

 

Ukupno

Broj šteta

Broj šteta

 

Rezervirani iznosi odšteta,
bruto-iznosi

 

Ukupno

(4 + 5)

na osobama

na stvarima

za osobe

za stvari

(6 + 7)

(10 + 11)

na
osobama

na stvarima

za osobe

za stvari

(12 + 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Osobni automobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Teretna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Autobusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vučna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Specijalna motorna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Motocikli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Priključna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 *

Motorna vozila inozemne registracije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vozila na popravku u automehaničarskim i autoremontnim radionicama i radionicama za pranje i podmazivanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Radna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tračna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO
– osnovni oblici osiguranja (red.broj 1 do 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje vozila za vrijeme natjecanja radi postizanja najveće brzine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13**

Osiguranje vozila za vrijeme probnih vožnji i boravka u skladištima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14**

Osiguranje vozila za vrijeme dopremanja na vlastitim osovinama (‘per axe’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje motornih vozila s probnim tablicama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16**

Osiguranje vozila za vrijeme mobilizacije od strane vlasti i za vrijeme raznih samozaštitnih akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje motornih vozila sa stranom registarskom oznakom koja prometuju na teritoriju RH temeljem posebnih sporazuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO
- posebni oblici osiguranja (red. broj 12 do 17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO
(osiguranje od automobilske odgovornosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Napomena: Red. broj 8 popunjava HUO

 * Napomena: Red. broj 8 popunjava HUO
** Napomena: Red. broj 13, 14 i 16 spada u vrstu 10.99 – Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti

    
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 22.1 - O

STATISTIČKI PODACI O PRIBAVI OSTALIH OBVEZNIH OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI IZ ZAKONA O OSIGURANJU ZA _________________ godinu

– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Redni
broj

OBVEZNO OSIGURANJE

Broj
osiguranja

Broj osiguranih objekata

Zaračunata
bruto-
-premija osiguranja

Zaračunata funkcionalna premija
(dio stupca 5)

Stanje prijenosnih premija

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan 31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Vrsta rizika osiguranja – 11.01
Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

2

Vrsta rizika osiguranja – 12.03
Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

    
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 22.2 - O

STATISTIČKI PODACI O ŠTETAMA OSTALIH OBVEZNIH OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI IZ ZAKONA O OSIGURANJU ZA ________________ godinu

– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Redni
broj

OBVEZNO OSIGURANJE

Likvidirane štete

Pričuve šteta

Broj šteta

Iznosi odšteta,
bruto-iznosi

Ukupno

Broj šteta

Rezervirani iznosi odšteta,
bruto-iznosi

Ukupno

na osobama

na stvarima

na osobama

na stvarima

(5 + 6)

na osobama

na stvarima

na osobama

na stvarima

(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Vrsta rizika osiguranja – 11.01

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vrsta rizika osiguranja – 12.03
Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 23 - O

STATISTIČKI PODACI O BROJU I STRUKTURI UPOSLENIH ZA _______________ godinu

– OSIGURANJE –

BROJ UPOSLENIH PO KADROVSKOJ STRUKTURI (stanje krajem godine)

Prosječan broj uposlenih
(na bazi sata rada)

Broj uposlenih isključivo na poslovima (stanje krajem godine)

DR.

MR.

VSS

VŠS

SSS

VKV, KV

NSS

UKUPNO
(1+2+3+4+5+6+7)

pribave osiguranja

likvidacije šteta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 24 - O

STATISTIČKI PODACI O ZARAČUNATOJ BRUTO-PREMIJI PO PRODAJNIM KANALIMA
ZA _______________ godinu

– OSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

ZARAČUNATA BRUTO-PREMIJA PO PRODAJNOM KANALU

Bez provizije

Interni

Agencije

Brokeri

Banko

Ostali

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

      
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 25.1 - O

STATISTIČKI PODACI O RAZVOJU ŠTETA za ________ godinu

– OSIGURANJE –

u 000 kuna

GODINA
NASTANKA ŠTETE

LIKVIDIRANE ŠTETE, bruto-iznos

RAZVOJNA GODINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1997. i ranije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODINA
NASTANKA ŠTETE

PRIČUVE ZA PRIJAVLJENE ŠTETE, bruto-iznos

RAZVOJNA GODINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1997. i ranije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GODINA NASTANKA ŠTETE

PRIČUVE ZA NASTALE, A NEPRIJAVLJENE ŠTETE, bruto-iznos

RAZVOJNA GODINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1997. i ranije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablice se obavezno popunjavaju za vrstu osiguranja 01 i za vrstu rizika 10.01.
Pričuve za troškove obrade šteta, bruto-iznos trebaju biti iskazane u pripadajućim pričuvama.
Ukoliko ih društvo iskazuje samo u jednim pričuvama treba to posebno naglasiti.

      
 
___________________              Aktuar ____________________                _____________________
      (mjesto i datum)                                                    (čitko ime i prezime, potpis)                                  (odgovorna osoba)

 

SP - 25.2 - O

STATISTIČKI PODACI O RAZVOJU ŠTETA za ________ godinu

– OSIGURANJE –

u 000 kuna

GODINA
NASTANKA ŠTETE

LIKVIDIRANE ŠTETE, broj šteta

RAZVOJNA GODINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1997. i ranije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GODINA
NASTANKA ŠTETE

PRIČUVE ZA PRIJAVLJENE ŠTETE, broj šteta

RAZVOJNA GODINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1997. i ranije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GODINA
NASTANKA ŠTETE

PRIČUVE ZA NASTALE, A NEPRIJAVLJENE ŠTETE, broj šteta

RAZVOJNA GODINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1997. i ranije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablice se obavezno popunjavaju za vrstu osiguranja 01 i za vrstu rizika 10.01.
Pričuve za troškove obrade šteta, bruto-iznos trebaju biti iskazane u pripadajućim pričuvama.
Ukoliko ih društvo iskazuje samo u jednim pričuvama treba to posebno naglasiti.
 

  
 
___________________              Aktuar ____________________                _____________________
      (mjesto i datum)                                                    (čitko ime i prezime, potpis)                                  (odgovorna osoba)

 

SP - 1 - R

STATISTIČKI PODACI O REOSIGURANJU ZA RAZDOBLJE 1. 1. – _____________ godine

u 000 kuna

 

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

R E O S I G U R A N J E

Š T E T E

Zaračunata
bruto-premija

Stanje prijenosne premije

Likvidirane štete,
bruto-iznos

Stanje pričuva šteta

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan 31. 12.

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan 31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 

      
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 1 - R

STATISTIČKI PODACI O REOSIGURANJU ZA RAZDOBLJE 1. 1. – _____________ godine

u 000 kuna

Šifra

VRSTE RIZIKA

R E O S I G U R A N J E

Š T E T E

Zaračunata
bruto-premija

Stanje prijenosne premije

Likvidirane štete,
bruto-iznos

Stanje pričuva šteta

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan 31. 12.

bruto-iznos
na dan 1. 1.

bruto-iznos
na dan 31. 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

01

OSIGURANJE OD NEZGODE

 

 

 

 

 

 

01.01

Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja

 

 

 

 

 

 

01.02

Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima

 

 

 

 

 

 

01.03

Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

01.04

Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

01.05

Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

01.06

Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

01.07

Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

01.99

Ostala osiguranja od posljedica nezgode

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 01

 

 

 

 

 

 

02

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

02.01

Obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

 

 

 

 

 

 

02.02

Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja

 

 

 

 

 

 

02.04

Dopunsko zdravstveno osiguranje većega opsega prava i većeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

02.06

Privatno zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

02.99

Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 02

 

 

 

 

 

 

03

OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA

 

 

 

 

 

 

03.01

Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon

 

 

 

 

 

 

03.02

Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona

 

 

 

 

 

 

03.99

Ostala kasko osiguranja cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 03

 

 

 

 

 

 

04

OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA

 

 

 

 

 

 

04.01

Kasko osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 04

 

 

 

 

 

 

05

OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA

 

 

 

 

 

 

05.01

Kasko osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

05.02

Kasko osiguranje zračnih plovila

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 05

 

 

 

 

 

 

06

OSIGURANJE PLOVILA

 

 

 

 

 

 

06.01

Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi

 

 

 

 

 

 

06.02

Kasko osiguranje brodova i čamaca u riječnoj plovidbi

 

 

 

 

 

 

06.03

Kasko osiguranja brodova i čamaca u jezerskoj plovidbi

 

 

 

 

 

 

06.04

Kasko osiguranje brodova u izgradnji

 

 

 

 

 

 

06.05

Kasko osiguranje platformi

 

 

 

 

 

 

06.99

Ostala kasko osiguranja plovila

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 06

 

 

 

 

 

 

07

OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU

 

 

 

 

 

 

07.01

Osiguranje robe u pomorskom prijevozu

 

 

 

 

 

 

07.02

Osiguranje robe u avionskom prijevozu

 

 

 

 

 

 

07.03

Osiguranje robe u kopnenom prijevozu

 

 

 

 

 

 

07.04

Osiguranje robe za vrijeme uskladištenja

 

 

 

 

 

 

07.99

Ostala osiguranja robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 07

 

 

 

 

 

 

08

OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

 

 

 

 

 

 

08.01

Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta

 

 

 

 

 

 

08.02

Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu

 

 

 

 

 

 

08.99

Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 08

 

 

 

 

 

 

09

OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

 

 

 

 

 

 

09.01

Osiguranje strojeva od loma

 

 

 

 

 

 

09.02

Osiguranje od provalne krađe i razbojstva

 

 

 

 

 

 

09.03

Osiguranje stakla od loma

 

 

 

 

 

 

09.04

Osiguranje kućanstva

 

 

 

 

 

 

09.05

Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji

 

 

 

 

 

 

09.06

Osiguranje objekata u montaži

 

 

 

 

 

 

09.07

Osiguranje filmske djelatnosti

 

 

 

 

 

 

09.08

Osiguranje stvari u rudarskim jamama

 

 

 

 

 

 

09.09

Osiguranje informatičke opreme

 

 

 

 

 

 

09.10

Osiguranje zaliha u hladnjačama

 

 

 

 

 

 

09.11

Osiguranje usjeva i nasada

 

 

 

 

 

 

09.12

Osiguranje životinja

 

 

 

 

 

 

09.99

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 09

 

 

 

 

 

 

10

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

 

 

 

 

 

 

10.01

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

10.02

Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

10.03

Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu

 

 

 

 

 

 

10.99

Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 10

 

 

 

 

 

 

11

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA

 

 

 

 

 

 

11.01

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

11.02

Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti svih vrsta (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u zračnom prijevozu)

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 11

 

 

 

 

 

 

12

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA

 

 

 

 

 

 

12.01

Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)

 

 

 

 

 

 

12.02

Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika riječnih i jezerskih plovila (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)

 

 

 

 

 

 

12.03

Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama

 

 

 

 

 

 

12.99

Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 12

 

 

 

 

 

 

13

OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI

 

 

 

 

 

 

13.01

Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova

 

 

 

 

 

 

13.02

Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova

 

 

 

 

 

 

13.03

Osiguranje od odgovornosti proizvođača filmova

 

 

 

 

 

 

13.04

Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode

 

 

 

 

 

 

13.05

Osiguranje od odgovornosti u željezničkom prometu

 

 

 

 

 

 

13.06

Osiguranje garancije proizvođača, prodavača i dobavljača

 

 

 

 

 

 

13.07

Osiguranje opće odgovornosti

 

 

 

 

 

 

13.08

Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava za štete na objektima zbog neispravne tehničke dokumentacije

 

 

 

 

 

 

13.09

Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava

 

 

 

 

 

 

13.10

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika

 

 

 

 

 

 

13.11

Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika

 

 

 

 

 

 

13.12

Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki

 

 

 

 

 

 

13.13

Osiguranje od odgovornosti špeditera

 

 

 

 

 

 

13.14

Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine

 

 

 

 

 

 

13.15

Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača

 

 

 

 

 

 

13.16

Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti

 

 

 

 

 

 

13.17

Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama

 

 

 

 

 

 

13.18

Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti

 

 

 

 

 

 

13.19

Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja

 

 

 

 

 

 

13.99

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 13

 

 

 

 

 

 

14

OSIGURANJE KREDITA

 

 

 

 

 

 

14.01

Osiguranje izvoznih potraživanja

 

 

 

 

 

 

14.02

Osiguranje drugih vrsta potraživanja

 

 

 

 

 

 

14.03

Osiguranje stambenih kredita

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 14

 

 

 

 

 

 

15

OSIGURANJE JAMSTAVA

 

 

 

 

 

 

15.01

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

15.02

Osiguranje garancija

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 15

 

 

 

 

 

 

16

OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA

 

 

 

 

 

 

16.01

Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti

 

 

 

 

 

 

16.02

Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva

 

 

 

 

 

 

16.03

Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina

 

 

 

 

 

 

16.04

Osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja

 

 

 

 

 

 

16.05

Osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja

 

 

 

 

 

 

16.99

Ostala osiguranja financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 16

 

 

 

 

 

 

17

OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE

 

 

 

 

 

 

17.01

Osiguranje troškova pravne zaštite i troškova sudskog postupka

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 17

 

 

 

 

 

 

18

PUTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

18.01

Turističko osiguranje

 

 

 

 

 

 

18.03

Putno zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

18.04

Osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta

 

 

 

 

 

 

18.99

Ostala osiguranja turističkih rizika

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 18

 

 

 

 

 

 

19

ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

19.01

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje)

 

 

 

 

 

 

19.02

Osiguranje za slučaj smrti

 

 

 

 

 

 

19.03

Osiguranje za slučaj doživljenja

 

 

 

 

 

 

19.04

Doživotno osiguranje za slučaj smrti

 

 

 

 

 

 

19.05

Osiguranje kritičnih bolesti

 

 

 

 

 

 

19.99

Ostala osiguranja života

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 19

 

 

 

 

 

 

20

RENTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

20.01

Osiguranje osobne doživotne rente

 

 

 

 

 

 

20.02

Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem

 

 

 

 

 

 

20.99

Ostala rentna osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 20

 

 

 

 

 

 

21

DODATNA OSIGURANJA UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

21.01

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

21.02

Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

21.99

Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 21

 

 

 

 

 

 

22

OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

22.01

Osiguranje za slučaj vječanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 22

 

 

 

 

 

 

23

ŽIVOTNA OSIGURANJA KOD KOJIH OSIGURANIK NA SEBE PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK

 

 

 

 

 

 

23.01

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

23.02

Osiguranje za slučaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

23.03

Osiguranje za slučaj doživljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

23.04

Životno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate

 

 

 

 

 

 

23.99

Ostala životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 23

 

 

 

 

 

 

24

TONTINE

 

 

 

 

 

 

24.01

Tontine

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 24

 

 

 

 

 

 

25

OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE

 

 

 

 

 

 

25.01

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 25

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA (vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA
(vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 

   
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 2 - R

STATISTIČKI PODACI O PREMIJI OSIGURANJA ZA _______ godinu

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Zaračunata bruto-premija

Premije predane u retrocesiju

Promjena bruto-
-pričuva prijenosnih premija
(+ ili -)

Promjena pričuva
prijenosnih premija,
udio retrocesionara
(+ ili -)

Zarađene premije (prihodovane)
 (3 – 4 – 5 – 6 + 7)

tuzemstvo

inozemstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 

 

    
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 

SP - 3 - R

STATISTIČKI PODACI O STRUKTURI PREMIJE OSIGURANJA ZA ___________ godinu

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Tehnička premija

Dio za preventivu

Dio za obavljanje djelatnosti

Zaračunata bruto-premija
 (3 + 4 + 5)

1

2

3

4

5

6

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

   
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 5 - R

STATISTIČKI PODACI O IZDACIMA ZA OSIGURANE SLUČAJEVE ZA ___________ godinu

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Likvidirane štete, bruto-
-iznos

Udio retrocesionara u štetama

Promjena bruto-
-pričuva za štete
(+ ili -)

Promjena pričuva za štete, udio retrocesionara
(+ ili -)

Izdaci za osigurane slučajeve, neto od retrocesije
(3 - 4 - 5 + 6 - 7)

tuzemstvo

inozemstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila  

 

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

14

Osiguranje  kredita

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  (životna osiguranja, vrste 19 - 25)

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)

 

 

 

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 7 - R

STATISTIČKI PODACI O STANJU PRIČUVA PRIJENOSNE PREMIJE NA DAN ________ godine

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Prijenosna premija,
bruto-iznos

Udio retrocesije

Prijenosna premija,
neto od retrocesije
(3 – 4)

1

2

3

4

5

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

  
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 8 - R

STATISTIČKI PODACI O STANJU PRIČUVA ŠTETA NA DAN __________ godine

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTA OSIGURANJA

Pričuve šteta, bruto-iznos

Udio retrocesije

Pričuve šteta, neto od retrocesije (3 - 4)

1

2

3

4

5

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila  

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

14

Osiguranje  kredita

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

UKUPNO  (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)

 

 

 

 

UKUPNO  (životna osiguranja, vrste 19 - 25)

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 

SP - 8.1 - R

STATISTIČKI PODACI O STRUKTURI PRIČUVA ŠTETA NA DAN _________ godine

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Pričuve za prijavljene štete, bruto-iznos

Pričuve za nastale, a neprijavljene štete, bruto-iznos

Pričuve za rente, bruto-iznos (dio kolone 3 i 4)

Dodatne pričuve šteta za reosiguranje, bruto-
-iznos

Pričuve za troškove obrade šteta, bruto-iznos

Udio retrocesije u pričuvi šteta
(ukupno za
3, 4, 6 i 7)

Pričuve šteta,
neto od retrocesije
(3 + 4 + 6 + 7 - 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO
(vrste 01 - 25)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 9 - R

STATISTIČKI PODACI O STANJU PRIČUVA ZA BONUSE I POPUSTE NA DAN __________ godine

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Pričuve za bonuse i popuste, bruto-iznos

Udio
retrocesije

Pričuve za bonuse i popuste,
neto od retrocesije
(3 – 4)

1

2

3

4

5

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 


 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 10 - R

STATISTIČKI PODACI O STANJU PRIČUVA ZA IZRAVNAVANJE ŠTETA (KOLEBANJE ŠTETA)
NA DAN _________ godine

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Pričuve za izravnavanje šteta (kolebanje šteta)

1

2

3

01

Osiguranje od nezgode

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

06

Osiguranje plovila

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

14

Osiguranje kredita

 

15

Osiguranje jamstava

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

18

Putno osiguranje

 

19

Životno osiguranje

 

20

Rentno osiguranje

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

24

Tontine

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 


 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

 

SP - 11 - R

STATISTIČKI PODACI O STANJU OSTALIH OSIGURATELJNO-TEHNIČKIH PRIČUVA
NA DAN ___________ godine

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Ostale osigurateljno-
-tehničke pričuve,
bruto-iznos

Udio retrocesije

Ostale osigurateljno-
-tehničke pričuve,
neto od retrocesije
(3 – 4)

1

2

3

4

5

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 12 - R

STATISTIČKI PODACI O STANJU OSTALIH OSIGURATELJNO-TEHNIČKIH PRIČUVA
NA DAN ___________ godine

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Redni broj

VRSTE OSIGURATELJNO-TEHNIČKIH PRIČUVA

Ostale osigurateljno-tehničke pričuve,
bruto-iznos

Udio retrocesije

Ostale osigurateljno-tehničke pričuve,
neto od retrocesije
(3 – 4)

1

2

3

4

5

1

Za rizike koji nisu istekli

 

 

 

2

Za preventivne namjene

 

 

 

3

Za masovne i katastrofalne štete

 

 

 

4

Za povećanje rizika u kasnijim godinama (osim životnih)

 

 

 

 

UKUPNO (redni broj 1 do 4)

 

 

 

 
 
___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 14 - R

OBRAČUN UČINKA NETO OSIGURATELJNO-TEHNIČKE PRIČUVE (bez izravnavajućih pričuva)
NA DAN _______________ godine

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Redni broj

OSIGURATELJNO-TEHNIČKE PRIČUVE, neto od retrocesije
(bez izravnavajućih pričuva)

Stanje na dan

 

Smanjenje u tekućoj godini
(3 – 4)

 

Povećanje u tekućoj godini
(4 – 3)

 

1. 1. tekuće godine

31. 12. tekuće godine

U korist prihoda (povećanje
prihoda)

U korist rashoda (smanjenje rashoda)

Na teret prihoda (smanjenje prihoda)

Na teret rashoda (povećanje rashoda)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Prijenosna premija, neto od retrocesije

 

 

 

xxxxxx

 

xxxxxx

2

Pričuve šteta, neto od retrocesije

 

 

xxxxxx

 

xxxxxx

 

3

Pričuve za bonuse i popuste, neto od retrocesije

 

 

xxxxxx

 

xxxxxx

 

4

Matematičke pričuve, neto od retrocesije

 

 

xxxxxx

 

xxxxxx

 

5

Ostale osigurateljno-tehničke pričuve, neto od retrocesije

 

 

xxxxxx

 

xxxxxx

 

 

UKUPNO (redni broj 1 do 5)

 

 

 

 

 

 

 ___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 15 - R

STATISTIČKI PODACI O TROŠKOVIMA UPRAVE (ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI) ZA ________________ godinu

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

TROŠKOVI UPRAVE

Provizija od retrocesionara i
udio u dobiti

Amortizacija
(bez građ. objekata)

Plaće, porezi
i doprinosi (iz i na)

Ostali troškovi uprave

1

2

3

4

5

6

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25)

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)

 

 

 

 

  ___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)

SP - 16 - R

STATISTIČKI PODACI O TROŠKOVIMA PRIBAVE I STANJU RAZGRANIČENIH TROŠKOVA PRIBAVE ZA __________ godinu

– REOSIGURANJE –

u 000 kuna

Šifra

VRSTE OSIGURANJA

Troškovi pribave

Promjena razgraničenih troškova pribave
(+/-)

Stanje razgraničenih troškova pribave
na dan 31.12.

provizija

ostali troškovi pribave

1

2

3

4

5

6

01

Osiguranje od nezgode

 

 

 

 

02

Zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

03

Osiguranje cestovnih vozila

 

 

 

 

04

Osiguranje tračnih vozila

 

 

 

 

05

Osiguranje zračnih letjelica

 

 

 

 

06

Osiguranje plovila

 

 

 

 

07

Osiguranje robe u prijevozu

 

 

 

 

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

 

 

 

 

09

Ostala osiguranja imovine

 

 

 

 

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

 

 

 

 

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

 

 

 

 

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

 

 

 

 

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

 

 

 

 

14

Osiguranje kredita

 

 

 

 

15

Osiguranje jamstava

 

 

 

 

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

 

 

 

 

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

 

 

 

18

Putno osiguranje

 

 

 

 

19

Životno osiguranje

 

 

 

 

20

Rentno osiguranje

 

 

 

 

21

Dodatna osiguranja uz životno osiguranje

 

 

 

 

22

Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

 

 

 

 

23

Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

 

 

 

 

24

Tontine

 

 

 

 

25

Osiguranje s kapitalizacijom isplate

 

 

 

 

 

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 – 18)

 

 

 

 

 

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 – 25)

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO (vrste 01 – 25)

 

 

 

 

 ___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

SP - 23 - R

STATISTIČKI PODACI O BROJU I STRUKTURI UPOSLENIH ZA _______________ godinu

BROJ UPOSLENIH PO KADROVSKOJ STRUKTURI (stanje krajem godine)

Prosječan broj uposlenih
(na bazi sata rada)

Broj uposlenih isključivo na poslovima (stanje krajem godine)

DR.

MR.

VSS

VŠS

SSS

VKV, KV

NSS

UKUPNO
(1+2+3+4+5+6+7)

pribave osiguranja

likvidacije šteta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________         Podatke prikupio     ____________________     _____________________
      (mjesto i datum)                                                                         (čitko ime i prezime, potpis)                 (odgovorna osoba)
 

zatvori
Statistički standardi osiguranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !