Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statistički standardi za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije (IND-21/REPRO) ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 19.5.2005 Statistički standardi za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije(IND-21/REPRO)

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1212

Na temelju članka 43.L263161 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), Državni zavod za statistiku određuje

STATISTIČKE STANDARDE

ZA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE O UTROŠKU SIROVINA, MATERIJALA I ENERGENATA INDUSTRIJE (IND-21/REPRO)

I. UVODNA OBJAŠNJENJA

Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) revidirano je istraživanje statistike industrije i energije. Sadržaj istraživanja jesu podaci o utrošenim sirovinama i materijalima za industrijsku proizvodnju po skupinama NKD-a 2002. i finalnom utrošku energenata po vrstama, iskazani naturalno i vrijednosno, u godišnjoj dinamici. U razdoblju od 2000. do 2004. istovrsni su se podaci u naturalnom izrazu prikupljali u okviru Tromjesečnog istraživanja o utrošku sirovina i materijala te finalnog utroška energenata u industriji (IND-1K), a prije toga u okviru zajedničkoga Mjesečnog izvještaja industrije (IND-1) od 1997. na osnovi Metodoloških osnova za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1)1). S obzirom na to da je sadržaj istraživanja IND-1 u 2000. samo tehnički razdvojen na dva istraživanja zbog različite dinamike prikupljanja podataka, Mjesečni izvještaj industrije (IND-1A), koristio se za prikupljanje podataka o broju zaposlenika u tablici 1. (IND-1/tablica 4.), o gotovoj proizvodnji, zalihama i prodaji (realizaciji) proizvoda na razini proizvoda NIPUM-a u tablici 2. (IND-1/tablica 1.), a Tromjesečno istraživanje o utrošku sirovina i materijala te finalnog utroška energenata u industriji (IND-1K) koristio se za prikupljanje podataka o utrošku energije i goriva u pogonske i tehničke svrhe u tablici 1. (IND-1/tablica 3.) i utrošku sirovina i materijala iz Nomenklature repromaterijala industrije – NRMI u tablici 1. (IND-1/tablica 2.). Za provedbu obaju istraživanja (IND-1A i IND-1K) nisu izrađeni novi statistički standardi, nego su se provodila na osnovi istih Metodoloških osnova za IND-1A od 1997. do 2003. Razdvajanje je bilo nužno kako bi se pristupilo daljem usklađivanju kratkoročnih poslovnih statistika s EU-om s jedne strane te statistika inputa u industrijsku proizvodnju i potrošnje energije u industriji s druge strane. Istraživanja koriste različite koncepte i definicije i različita im je namjena i dinamika. Zato su početkom 2004. izrađeni novi Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS)2), a reviziji istraživanja IND-1K i izradi novih statističkih standarda pristupilo se početkom 2005.,što je rezultiralo izradom ovih Statističkih standarda, koji uključuju i revidiranu Nomenklaturu sirovina i materijala industrije – NRMI 2004. – koja je usklađena s revidiranim statističkim klasifikacijama NKD 2002.3) i KPD 2002.4), na osnovi kojih je NRMI 2004. izrađena, a koje se sustavno primjenjuju u statistikama DZS-a od 2004. NRMI 2004. ažurirana je verzija prve Nomenklature repromaterijala industrije (NRMI 1997.), koja se koristila od 1997. do trećeg tromjesečja 2004. i sastavni je dio ovih Statističkih standarda.

Novi Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata (u daljem tekstu: istraživanje IND-21/REPRO) primjenjuju se za prikupljanje podataka u godišnjoj dinamici počevši od izvještajne godine 2004. pa sve do sljedeće revizije ovog istraživanja, koja se očekuje 2007. zbog planirane međunarodne revizije statističkih ekonomskih klasifikacija (OPERATION 2007), koja će imati utjecaj i na reviziju nacionalnih klasifikacija NKD 2002. i KPD 2002., na osnovi kojih je izrađena ova verzija NRMI-ja 2004.

Sadržaj istraživanja IND-21/REPRO jesu podaci o utrošenim sirovinama i materijalima za industrijsku proizvodnju na razini industrijskih skupina NKD-a 2002. (10.1 do 41.0) u tablici 1. te finalnom utrošku energenata po vrstama u tablici 2., a u odnosu na sadržaj tromjesečnog istraživanja IND-1K, koji je redefiniran, dodana su nova obilježja u obje tablice obrasca IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM, i podaci se u objema tablicama iskazuju u naturalnom i vrijednosnom izrazu. U tablici 1. na osnovi već spomenutog NRMI-ja 2004. za potrebe input-output tablica, a u tablici 2. na osnovi ažuriranih vrsta energenata za potrebe statistike energije.

Na kraju ovog uvoda želimo istaknuti da je revizija istraživanja IND-1K izvršena radi usklađivanja sa statističkim standardima koje za posebne statistike industrije i energije propisuje i zahtijeva EU te zadovoljavanja potreba svih korisnika, posebice nacionalnih računa, jer će tablica 1. biti izvor podataka za izradu tablica uporabe (input--output tablica), a tablica 2. za potrebe statistike energije, koja se uspostavlja prema EU-ovu konceptu.

Svim izvještajnim jedinicama napominjemo da je 2004. prva izvještajna godina za koju vrijede ovi Statistički standardi, a vrijediti će i za buduće izvještajne godine, sve do revizije ovih Statističkih standarda koja se planira tek tijekom 2007. nakon trogodišnje primjene.

Pojam INDUSTRIJE u istraživanju IND-21/REPRO

Sektor industrije definiran je ovdje s tri područja NKD-a 2002., C Rudarstvo i vađenje, D Prerađivačka industrija i E Opskrba električnom energijom, plinom i vodom, odnosno s odjeljcima NKD-a 2002. od 10. do 41. Isti pojam industrije koji se koristi u ovom istraživanju IND-21/REPRO za 2004., koristio se i u svim prijašnjim godišnjim istraživanjima industrije i energije počevši od 1995. i usklađen je s konceptom industrije koji propisuje Eurostat.

Svrha i cilj istraživanja IND-21/REPRO

Svrha provedbe istraživanja IND-21/REPRO jest prikupljanje podataka o utrošku sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju definiranu industrijskim skupinama djelatnosti iz NKD-a 2002. na detaljnoj razini sirovina i materijala iz NRMI-ja 2004. za potrebe nacionalnih računa, odnosno za izradu tablice uporabe (input-output tablica) te za potrebe statistike energije kojoj će se ovim istraživanjem osigurati podaci o finalnom utrošku energije u industriji po vrstama energenata.

Glavni su ciljevi provedbe istraživanja IND-21/REPRO za 2004. prikupljanje i obrada podataka o godišnjem utrošku sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje u Republici Hrvatskoj, koji se mjeri pojedinačnim sirovinama i materijalima iz NRMI-ja, zadovoljavanje zahtjeva nacionalnih računa za potrebe bilanciranja robnih tokova u okviru input-output koncepta te osiguranje podataka o finalnom utrošku energenata u industriji za potrebe statistike energije prema EU-ovu konceptu.

Predmet istraživanja IND-21/REPRO

Predmet istraživanja IND-21/REPRO za 2004., u skladu sa spomenutim ciljem i svrhom istraživanja, jesu: a) u tablici 1.: detaljni podaci o utrošku sirovina i materijala na razini NRMI-ja 2004. koje su utrošile statističke jedinice 2004. za industrijsku proizvodnju na razini svake pojedinačne industrijske skupine djelatnosti NKD-a 2002., bez obzira na to jesu li rezultat vlastite proizvodnje ili su nabavljeni na tržištu te bez obzira na podrijetlo sirovina (domaće ili uvozno), b) u tablici 2.: podaci o finalnom utrošku energenata po vrstama.

Predmet su istraživanja, dakle, sljedeća obilježja: a) za tablicu 1. – količine nabavljenih sirovina i materijala, utrošene količine sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju za svoj račun ili po ugovoru s naručiteljem, iskazane u količinama i vrijednosno, te količine zaliha sirovina i materijala namijenjenih daljnjoj potrošnji u izvještajnoj jedinici, sa stanjem 31. prosinca izvještajne godine, b) za tablicu 2. – po vrstama energenata i u propisanoj mjernoj jedinici – količine nabavljenih energenata, ukupan finalni utrošak energenata, od toga nabavljeni energenti od drugih još i vrijednosno te količine zaliha energenata, sa stanjem posljednjega radnog dana izvještajne godine.

Izvještajne jedinice i statističke jedinice za koje su izvještajne jedinice dužne dostaviti podatke o predmetima istraživanja IND-21/REPRO za izvještajnu godinu navedene su u adresaru za IND-21/REPRO za izvještajnu godinu i na odgovarajućim obrascima IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM za izvještajnu godinu.

Pravna osnova istraživanja IND-21/REPRO

Istraživanje IND-21/REPRO provodi se na osnovi Zakona o službenoj statisticiL263163 (»Narodne novine«, br. 103/03.), a prema ovim Statističkim standardima. Obveza davanja podataka temelji se na člancima 35. i 38. (stavak 1.) Zakona o službenoj statistici.

Nedostavljanje podataka ili dostavljanje netočnih, nepotpunih ili neažurnih podataka u propisanom sadržaju i rokovima povlači kaznene odredbe iz članaka 69. i 70. navedenog Zakona.

Zaštita pojedinačnih podataka u istraživanju IND-21/REPRO

Pojedinačni podaci koji će se prikupiti ovim istraživanjem IND-21/REPRO za 2004. koristit će se isključivo u statističke svrhe, u skladu s odredbama o povjerljivosti pojedinačnih statističkih podataka Zakona o službenoj statistici (članci 59. do 66.).

II. KONCEPTI I DEFINICIJE ISTRAŽIVANJAIND-21/REPRO

Koncepti i definicije proizvoda i vrste proizvodnje koji se koriste u ovom istraživanju preuzeti su uglavnom iz ESA 955) i drugih statističkih standarda EU-a ili UN-a. U nedostatku konzistentne nacionalne terminologije i dvojezičnih pojmovnika, uz svaki pojam navodimo i naziv na engleskom jeziku kako bi se izbjeglo poistovjećivanje s istim ili sličnim pojmovima koji se koriste u drugim statističkim istraživanjima DZS-a.

Sirovine i materijali6)

(Raw materials and consumables)

Prema konceptu istraživanja IND-21/REPRO pojam sirovina i materijala definiran je prošireno i odnosi se na sva dobra koja imaju fizičku dimenziju ili industrijske usluge koji se pod posebnom šifrom i nazivom nalaze u NRMI-ju 2004., pod uvjetom da se koriste kao inputi u vlastitu industrijsku proizvodnju izvještajne jedinice gdje se mogu transformirati ili potpuno utrošiti u procesu proizvodnje.NRMI 2004. sadrži detaljne sirovine i materijale koji uključuju energente namijenjene transformaciji energije ili neenergetskoj potrošnji (isključujući one namijenjene finalnoj energetskoj potrošnji koji se iskazuju u tablici 2.), rezervne dijelove, sitni inventar, ambalažu, gume za vozila i druge inpute za svaku industrijsku skupinu djelatnosti NKD-a 2002. U istraživanju IND-21/REPRO bilježe se sirovine i materijali iz NRMI-ja 2004. koje su vlastito proizvedene (intermedijarni proizvodi izvještajne jedinice) ili nabavljene na domaćem i stranom tržištu (iz uvoza) te utrošene za industrijsku proizvodnju izvještajne jedinice u istom izvještajnom razdoblju ili su stavljene na zalihe radi kasnijeg inputa u proizvodni proces.

Nabava sirova i materijala7)

(Purchases of raw materials and consumables)

Nabava sirovina i materijala predstavlja nabave svih dobara definiranih NRMI-jom 2004. koja su namijenjena inputu u vlastiti proces proizvodnje izvještajne jedinice. Pod nabavom se u ovom istraživanju podrazumijeva nabave/kupnje sirovine i materijali na domaćem ili stranom tržištu (iz uvoza) ili vlastito proizvedene sirovine i materijali u nekoj od industrijskih lokalnih jedinica iste izvještajne jedinice (njihovi intermedijarni proizvodi). U IND-21/REPRO istraživanju iskazuje se nabava samo onih sirovina i materijala iz NRMI-ja 2004. koje su se koristile kao input u industrijsku proizvodnju u nekoj od industrijskih lokalnih jedinica iste izvještajne jedinice i onih koje je ona iskazala u istraživanju IND-21/PRODCOM na razini NIP-a za istu izvještajnu godinu. Sirovine i materijali nabavljeni radi preprodaje trećim osobama u istom stanju u kojem su i nabavljeni nisu predmet ovog istraživanja.

Intermedijarni proizvod

(Intermediate products)

Proizvod koji je dosegao određen stupanj dorade i obrade i nalazi se u NIP-u 2004. koji se dalje prerađuje ili obrađuje te se tim postupcima pretvara u novi proizvod iz NIP-a 2004. (ili se ugrađuje u novi proizvod), naziva se intermedijarnim proizvodom. Ako je takav intermedijarni proizvod rezultat proizvodnje neke od industrijskih lokalnih jedinica iste izvještajne jedinice gdje se i troši za daljnju proizvodnju proizvoda iz NIP-a 2004. naziva se vlastitim intermedijarnim proizvodom. U istraživanju IND-21/PRODCOM takvi su intermedijarni proizvodi iskazani u tablici 1. pod »količine utrošene za dalju proizvodnju u poduzeću« (stupac h), a u ovom istraživanju IND-21/REPRO smatraju se vlastito proizvedenim sirovinama i materijalima izvještajne jedinice. Iskazuju se u tablici 1. obrasca IND-21/REPRO prema NRMI-ju 2004. sa šifrom podrijetla »1« (u stupcu b). U nekim metodologijama za sličnu se definiciju rabi pojam poluproizvod (semi-finished product) ili međufazni proizvod.

Intermedijarni proizvodi nabavljen od trećih osoba radi preprodaje u istom obliku u kojem su i nabavljeni ne smatraju se vlastitim sirovinama i materijalima u smislu ovih statističkih standarda.

Potrošnja sirovina i materijala u industriji8)

(Consumption of raw materials and consumables – industry)

Potrošnja sirovina i materijala u industriji pokriva sve sirovine i materijale koji troše statističke jedinice za proizvodnju proizvoda u sektoru industrije. U istraživanju IND-21/REPRO pojedinačne sirovine i materijali koji se troše za industrijsku proizvodnju definirane su NRMI-jem 2004., posebno za svaku industrijsku skupinu djelatnosti (10.1 do 41.0) iz NKD-a 2002., a pokriva vlastito proizvedene sirovine i materijale (intermedijarne proizvode) te sirovine i materijale koje su nabavljene/kupljene od trećih osoba i zatim utrošene za industrijsku proizvodnju statističkih jedinica prema definiciji statističkih jedinica iz ovih statističkih standarda. Sirovine i materijali mogu se u procesu industrijske proizvodnje transformirati ili potpuno utrošiti.

U istraživanju IND-21/REPRO svaka pojedinačno utrošena sirovina i materijal po NRMI-ju 2004. bilježi se u količinama (za utvrđenu mjernu jedinicu) i vrijednosno u tisućama kuna. Vrednuje se po tekućim kupovnim cijenama istovrsnih sirovina i materijala u vrijeme kada ulaze u proizvodni proces tj. kada se troše, a ne kada su nabavljene/kupljene i stavljene u skladište (na zalihe), te uvijek treba izvršiti korekcije kako bi se uzele u obzir promjene cijena do kojih je došlo tijekom vremena.

Potrošnja sirovina i materijala industrije usklađena je s definicijama ESA 95, u dijelu koji se odnosi na Intermedijarnu potrošnju (Intermediate consumtion). Ne uključuje potrošnju fiksne aktive (zgrada, strojeva, opreme, zemljišta), čija se potrošnja bilježi kao potrošnja fiksnoga kapitala.

Kupovne cijene

(Purchaser’ prices)

Kupovna cijena jest cijena koju kupac stvarno plaća za proizvode, a uključuje sve poreze i pristojbe osim PDV-a i ostalih odbitnih poreza na proizvode (npr. trošarine) te subvencija na proizvode. U kupovnu cijenu treba uključiti i bilo koji trošak prijevoza koji kupac plaća odvojeno na mjestu isporuke, a treba odbiti cjelokupni popust na količinu ili kupnju izvan sezone i kamatu ili naplaćenu uslugu u kreditnim aranžmanima ili neke naplate kao rezultat neplaćanja u roku.

Vrijednost utrošenih sirovina i materijala iz NRMI-ja 2004. se u ovom istraživanju IND-21/REPRO bilježi po tekućim kupovnim cijenama istovrsnih sirovina i materijala u vrijeme kada ulaze u proizvodni proces (kada se troše), a ne kada su kupljeni (nabavljeni) i stavljeni u skladište, a usklađeno je s konceptom ESA-e 95.

Zalihe sirovine i materijala9)

(Stocks of raw materials and consumables/supplies)

Zalihe sirovina i materijala sastoje se od svih dobra koja statistička jedinica drži na zalihama, a namijenjena su intermedijarnoj potrošnji za proizvodnju industrijskih proizvoda statističke jedinice, a ne za njihovu preprodaju. Industrijski proizvodi definirani su Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIP koja se koristi za istraživanje IND-21/PRODCOM za istu izvještajnu godinu za koju se iskazuju podaci u istraživanju IND-21/REPRO. Zalihe sirovina i materijala na razini NRMI-ja 2004. iskazuju se u naturalnom izrazu, sa stanjem 31. prosinca izvještajne godine.

Proizvod (Product)

Proizvod je posljedica neke industrijske djelatnosti, a koristi se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju te za industrijske usluge, a definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIP-om, i sastavni je dio istraživanja IND-21/PRODCOM. Prvo istraživanje IND-21/REPRO za 2004. povezano je s proizvodnjom industrijskih proizvoda definiranih verzijom NIP-a 2004., dok će se za naredna istraživanja IND-21/REPRO za 2005. i 2006. i nadalje koristiti revidirane verzije NIP-a za svaku narednu izvještajnu godinu, a bit će dostupne na internetskim stranicama DZS-a, osim njihove objave u »Narodnim novinama« početkom svake naredne godine.

Proizvodnja – output

(Production – Output)

Proizvodnja označava proces ili obradu, a output je rezultat/izlaz te proizvodnje. Output se sastoji od svih dobara i usluga proizvedenih u obračunskom (referentnom) razdoblju unutar granice proizvodnje. U granicu proizvodnje ulaze: a) tržišna proizvodnja, b) proizvodnja proizvoda za vlastitu finalnu uporabu, tj. vlastite bruto investicije u fiksni kapital (uključuje i proizvodnju proizvoda za vlastitu finalnu potrošnju, ali samo u sektoru kućanstva) i c) ostala netržišna proizvodnja (isporučuje se jedinicama besplatno ili po cijenama koje nisu ekonomski važne).

Vrijednost outputa uvijek se obračunava po bazičnim cijenama, a bilježi se kada je proizveden, a ne kada je naplaćen od kupca. Pojam je definiran u kontekstu ESA 95.

Intermedijarna potrošnja – intput

(Intermediate consumption – Input)

Potrošnja predstavlja aktivnost u kojoj statističke jedinice troše dobra ili usluge, a može biti intermedijarna ili finalna. Finalna potrošnja sadrži dobra ili usluge koja se troše u individualnim kućanstvima ili zajednicama za zadovoljavanje pojedinačnih ili zajedničkih potreba i nije predmet ovog istraživanja. Intermedijarna potrošnja se sastoji od svih dobara i usluga utrošenih u obračunskom (referentnom) razdoblju kao input u proces proizvodnje, osim potrošnje fiksne aktive (zgrade, strojevi, oprema, zemljište), čija se potrošnja bilježi kao potrošnja fiksnoga kapitala. Dobra i usluge mogu biti transformirana ili potpuno utrošena u procesu proizvodnje.

Vrijednost intermedijarnih dobara i usluga obračunava se po kupovnim cijenama (isključujući odbitni PDV) u vrijeme ulaza u proizvodni proces, a ne onda kada su kupljena i stavljena na zalihe. U IND-21/REPRO istraživanju prikupljaju se podaci o intermedijarnoj potrošnji definiranoj u kontekstu ESA 95.

Tablice uporabe i ponude

(Use and Supply Tables)

Tablica uporabe je matrica, po djelatnosti i proizvodu, koja u detalje opisuje procese proizvodnje i transakcije proizvodima u nacionalnom gospodarstvu. Ona prikazuje: a) strukturu troškova proizvodnje i dohodak stvoren u procesu proizvodnje, b) tokove dobara i usluga proizvedenih u nacionalnom gospodarstvu i c) tokove dobara i usluga s inozemstvom. Tablica uporabe (use table), zajedno s tablicom ponude (supply table), preuređuje se u jednu, odnosno simetričnu input-output (symmetric input-output tables) tablicu. Konceptualna razlika između njih je ta što tablice i ponude i uporabe povezuju proizvode s djelatnostima, a simetrična input-output tablica povezuje proizvode s proizvodima ili djelatnosti s djelatnostima. Pojmovi su definirani u kontekstu ESA 95.

Input-output sustav

(Input-output system)

Input– output sustav tvore tablice ponude i uporabe (supply and use tables) i simetrične input-output tablice (symmetric input-output tables) zajedno s tablicom koja povezuje tablice ponude i uporabe sa sektorskim računima, a služi za statističke i analitičke svrhe. Pojam je definiran u kontekstu ESA 95.

Izvještajne jedinice istraživanja IND-21/REPRO

Izvještajne jedinice istraživanja IND-21/REPRO za 2004. jesu svi poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koje su u Registru poslovnih subjekata (RPS)10) razvrstani u djelatnost industrije odnosno u područja C, D i E (odjeljci 10 do 41) prema NKD-u 2002. (pravne osobe) ili obavljaju industrijsku djelatnost prema informacijama iz Obrtnog registra (fizičke osobe) ili drugih sekundarnih izvora. Izvještajne su jedinice i one pravne ili fizičke osobe koje nisu razvrstane prema glavnoj djelatnosti u industriju, ali imaju dijelove koje se bave industrijskom djelatnosti bez obzira na to jesu li ti dijelovi pravno konstituirani ili nisu.

Izvještajne jedinice najčešće su trgovačka društva ili obrtnici, a mogu biti sve druge pravne ili fizičke osobe koje su se tijekom izvještajne godine bavile industrijskom djelatnosti na teritoriju RH, a ušle su u obuhvat ovog istraživanja prema adresaru IND-21/REPRO za 2004.

Izvještajne jedinice daju podatke pojedinačno, za svaku industrijsku lokalnu jedinicu u svom sastavu, na glavnom obrascuIND-21/REPRO, a na pomoćnom obrascu IND-21/REPRO/POM ako su im određene dvije ili više industrijskih lokalnih jedinica prema adresaru IND-21/REPRO za izvještajnu godinu. Prema statističkoj terminologiji, sve izvještajne jedinice u istraživanju IND-21/REPRO koje se nalaze u adresaru IND-21/REPRO za 2004., nazivaju se poduzećima (industrijska i neindustrijska), a njihovi dijelovi za koje su obvezne iskazati podatke – industrijskim lokalnim jedinicama (statističke jedinice).

Statističke jedinice istraživanja IND-21/REPRO

Statističke jedinice istraživanja IND-21/REPRO jesu industrijske lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća. Pojam tako definiranih statističkih jedinica – industrijskih lokalnih jedinica – koristi se za potrebe provedbe istraživanja industrije IND-21/REPRO i IND-21/PRODCOM, a u drugim kontekstima može imati drugačije značenje. Usklađen je u najvećoj mjeri s EU-ovom definicijom statističkih jedinica11). Manja odstupanja postoje isključivo zbog specifične nacionalne namjene ovog istraživanja (regionalni pokazatelji o potrošnji sirovina i materijala na detaljnoj razini NRMI-ja 2004.).

U pravilu se statističke jedinice istraživanja IND-21/REPRO podudaraju sa statističkim jedinicama istraživanja IND-21/PRODCOM za istu izvještajnu godinu, te se za njihovu identifikaciju i obuhvat koristiti isti adresar. U nastavku, ponavljamo definicije statističkih jedinica istraživanja IND-21/REPRO, koje smo opisali u statističkim standardima za istraživanje IND-21/PRODCOM za 2004.L263164 (»Narodne novine«, br. 17/05.), radi cjelovitosti ovih standarda.

Industrijska poduzeća jesu svi poslovni subjekti, tj. sva trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe koje su, na osnovi svoje glavne djelatnosti, razvrstani u djelatnost industrije (u RPS-u ili Obrtnom registru) i stvarno su se tijekom izvještajne godine bavili nekom vrstom industrijske proizvodnje prema definiciji »industrije« iz ovih Statističkih standarda.

Neindustrijska poduzeća jesu svi poslovni subjekti, tj. sva trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe koje nisu, na temelju svoje glavne djelatnosti, razvrstane u djelatnost industrije (prema RPS-u ili Obrtnom registru), ali imaju dijelove koji su se tijekom izvještajne godine bavili industrijskom proizvodnjom (sekundarne djelatnosti) prema definiciji »industrije« iz ovih Statističkih standarda.

Industrijske lokalne jedinice, industrijskih i neindustrijskih poduzeća koja su tijekom izvještajne godine bavila industrijskom proizvodnjom, statističke su jedinice istraživanja IND-21/REPRO. Kako je već spomenuto, statističke jedinice istraživanja IND-21/REPRO i istraživanja IND-21/PRODCOM za istu izvještajnu godinu korespondiraju. U istraživanju IND-21/REPRO iskazuju se inputi u industrijsku proizvodnju i finalni utrošak energije u industriji za sve statističke jedinice koje su se bavile industrijskom proizvodnjom i obuhvaćene su istraživanjem IND-21/PRODCOM za istu izvještajnu godinu kako bi se osigurala njihova konzistentnost (input-output okvir).

Određene industrijske lokalne jedinice, statistička su konstrukcija i mogu se, ali ne moraju podudarati s pravnom konstitucijom izvještajne jedinice. Radi objašnjenja statističkih pojmova koji se koriste u oba spomenuta istraživanja industrije, njihove definicije navodimo u nastavku.

Industrijske lokalne jedinice čini jedan dio ili više dijelova zajedno jednoga industrijskog ili neindustrijskog poduzeća odnosno izvještajne jedinice koji je obavljao jednu ili više industrijskih vrsta djelatnosti na području jedne ili više regija. Regija je u istraživanju IND-21/REPRO definirana kao administrativno područje jedne županije. Drugim riječima, za njihovo određivanje koristio se kriterij djelatnost/regija. Kriterij »industrijski« odnosi se na sve dijelove jednog poduzeća odnosno izvještajne jedinice koji su se u izvještajnoj godini bavili industrijskom djelatnošću, na osnovi svoje glavne i/ili neke od sporednih industrijskih djelatnosti, a regionalni kriterij odnosi se na regionalni smještaj (lokaciju) toga industrijskog dijela ili nekoliko dijelova na području jedne ili više županija zajedno.

Svakom industrijskom poduzeću odnosno izvještajnoj jedinici prema ovom kriteriju utvrđena je barem jedna industrijska lokalna jedinica u adresaru IND-21/REPRO, i to u slučajevima kada je jedan ili nekoliko njegovih dijelova obavljalo input sirovina i materijala za obavljanje industrijske proizvodnje na teritoriju samo jedne županije ili ako nema dijelova (sve u sjedištu). U svim drugim slučajevima, izvještajnim su jedinicama određene dvije i više industrijskih lokalnih jedinica u adresaru IND-21/REPRO tj. za svaku županiju po jedna, prema lokaciji inputa sirovina i materijala za obavljanje industrijske proizvodnje iste izvještajne jedinice. Industrijske lokalne jedinice mogu biti dijelovi industrijskih ili neindustrijskih poduzeća.

Industrijske lokalne jedinice industrijskih poduzeća određene su od jednog ili više dijelova onih izvještajnih jedinica kojima je glavna djelatnost industrija prema administrativnim izvorima, npr. RPS-u, Obrtnom registru i slično.

Industrijske lokalne jedinice neindustrijskih poduzeća određene su na isti način, od jednog ili više dijelova neindustrijskih poduzeća odnosno izvještajnih jedinica kojima je glavna djelatnosti prema istim administrativnim izvorima, izvan industrije, ali imaju dijelove koji su se bavili industrijskom proizvodnjom u izvještajnoj godini (njihove sporedne djelatnosti ili su pogrešno razvrstane).

Statističke jedinice, industrijske lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća za koje se iskazuju podaci u istraživanju IND-21/REPRO te izvještajne jedinice (poslovni subjekti) koje su dužne za njih iskazati podatke, određene su u adresaru IND-21/REPRO za odgovarajuću izvještajnu godinu. Adresar IND-21/REPRO je izradio Odjel statistike industrije i energije DZS-a i dostavlja se svim sudionicima u provedbi istraživanja IND-21/REPRO (vidi Organizaciju provedbe istraživanja IND-21/REPRO).

Napominjemo svim sudionicima provedbe istraživanja, da je u većini slučajeva svakoj izvještajnoj jedinici određena samo jedna industrijska lokalna jedinica u adresaru IND-21/REPRO. Iznimno, u slučajevima kada industrijska ili neindustrijska poduzeće imaju nekoliko industrijskih dijelova koji obavljaju industrijsku djelatnost na području nekoliko regija odnosno županija, određeno im je više od jedne industrijske lokalne jedinice u adresaru IND-21/REPRO. Dijelovi (ili dio) industrijskih i neindustrijskih poduzeća odnosno izvještajnih jedinica koji su »fizički« izvan teritorija RH ne ulaze u obuhvat istraživanja IND-21/REPRO radi usklađivanja s obuhvat istraživanja IND-21/PRODCOM koji zajedno čine input-output okvir (potrošnja/input – proizvodnja/output).

Obuhvat istraživanja IND-21/REPRO

Obuhvat statističkih jedinica – industrijskih lokalnih jedinica industrijskih i neindustrijskih poduzeća u istraživanju IND-21/REPRO nije potpun. U svakoj izvještajnoj godini obuhvaćaju se u pravilu izvještajne jedinice s 10 i više zaposlenih (male industrije, npr. industrija kruha, tiskanje, mali alati i drugo i s manje od 10 zaposlenih), prema istim kriterijima obuhvata koji vrijede za istraživanje IND-21/PRODCOM u istoj izvještajnoj godini, a utvrđen je u adresaru IND-21/REPRO. Na taj se način obuhvat statističkih jedinica istraživanja IND-21/REPRO podudara s njihovim obuhvatom u istraživanju IND-21/PRODCOM za istu izvještajnu godinu. Međutim, ako jedna izvještajna jedinica ima industrijske lokalne jedinice u dvije županije, tada može doći do razlika između industrijskih lokalnih jedinica obuhvaćenih u oba istraživanja. Podaci o industrijskoj proizvodnji mogu biti iskazani u IND-21/PRODCOM na jednoj industrijskoj lokalnoj jedinici određene izvještajne jedinice, a podaci o utrošenim sirovinama i materijalima za industrijsku proizvodnju u IND-21/REPRO na nekoj drugoj industrijskoj lokalnoj jedinici iste izvještajne jedinice. Na primjer, neka izvještajna jedinica proizvodi strojeve za obradu metala – jedna industrijska lokalna jedinica iz županije »x« proizvodi samo dijelove – druga industrijska lokalna jedinica iz županije »y« sastavlja te dijelove tj. proizvodi strojeve. U navedenom slučaju, za industrijsku lokalnu jedinicu iz županije »x« iskazat će se podaci o proizvodnji u IND-21/PRODCOM, a za industrijsku lokalnu jedinicu iz županije »y« te iste izvještajne jedinice iskazat će se podaci o utrošku sirovina i materijala u istraživanju IND-21/REPRO.

Obuhvat statističkih jedinica određen je adresarom IND-21/REPRO za izvještajnu godinu, a izradio ga je Odjel statistike industrije i energije DZS-a. Ako neki ured državne uprave u županiji – ured za statistiku – eventualno smatra da je neka izvještajna ili statistička jedinica s gledišta županije važna, a nije uvrštena u adresar IND-21/REPRO (odnosno prvo u adresar IND-21/PRODCOM), treba što prije o toj izvještajnoj ili statističkoj jedinici dostaviti osnovne podatke DZS-u, koji će odrediti njezinu važnost s gledišta obuhvata te je eventualno naknadno uključiti u adresar IND-21/REPRO i IND-21/PRODCOM.

Periodika i izvještajno razdoblje istraživanjaIND-21/REPRO

Istraživanje IND-21/REPRO u pravilu se provodi jedanput na godinu. Izvještajno je razdoblje godina dana, a podudara se s kalendarskom godinom, npr. izvještajno razdoblje za prvo istraživanje IND-21/REPRO za 2004. je razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2004.

Metoda prikupljanja podataka za istraživanjeIND-21/REPRO

Za provedbu istraživanja IND-21/REPRO koristi se izvještajna metoda. Izvještajne jedinice popunjavaju odgovarajuće podatke za sve svoje industrijske lokalne jedinice koje su im određene u adresaru IND-21/REPRO, na glavnom obrascu IND-21/REPRO i na pomoćnom obrascu IND-21/REPRO/POM u slučaju kada imaju više od jedne industrijske lokalne jedinice.

Izvještajne jedinice popunjavaju podatke o industrijskoj proizvodnji za svoje industrijske lokalne jedinice na spomenutim obrascima na osnovi svojih knjigovodstvenih podloga, a za dio podataka trebaju se dati stručne ocjene i procjene. Popunjeni glavni obrazac IND-21/REPRO i sve pomoćne obrasce IND-21/REPRO/POM izvještajne jedinice dostavljaju kompletirane nadležnom uredu državne uprave u županiji – uredu za statistiku – u roku koji im on odredi.

Nomenklatura sirovina i materijala zaindustriju – NRMI 2004.

Za ispunjavanje tablice 1. obvezatno se treba koristiti NRMI-jem 2004., koji je sastavni dio ovih Statističkih standarda za istraživanje IND-21/REPRO i nalazi se u Dodatku 3. Izvještajne jedinice dužne su za svaku im industrijsku lokalnu jedinicu određenu adresarom IND-21/REPRO za svaku izvještajnu godinu iskazati podatke po pojedinačnim sirovinama i materijalima i njihovim mjernim jedinicama iz NRMI-ja 2004. o: količinama nabavljenih sirovina i materijala namijenjenih inputu u industrijsku proizvodnju u izvještajnoj godini, količinama i vrijednosti utrošenih sirovina i materijala za proizvodnju proizvoda (iskazanih u istraživanju IND-21/PRODCOM iste izvještajne jedinice u istoj izvještajnoj godini) te sirovina i materijala koji su na zalihama, a namijenjene su inputu u industrijsku proizvodnju (za svoj ili tuđi račun) u narednom razdoblju.

Verzija NRMI 2004., za razliku od NRMI-ja iz 1997., izrađena je posebno za svaku industrijsku skupinu djelatnosti iz NKD-a 2002. te stoga prve tri brojčane oznake označavaju industrijsku skupinu djelatnosti u kojoj se uobičajeno troši određena vrsta sirovina i materijala (uklj. industrijske usluge). Sljedećih šest brojčanih oznaka u šifri sirovine i materijala NRMI-ja 2004. jest KPD 2002. Deseta brojčana oznaka u šifri NRMI-ja označava raščlambu KPD-a 2002. na sljedeći način: ako je na desetom mjestu »0«, znači da određena sirovina i materijal obuhvaća sve artikle neke grupe proizvoda/sirovina iz KPD-a 2002., a ako je na desetom mjestu oznaka različita od »0«, znači da je proizvod/sirovina iz KPD-a 2002. raščlanjen na najmanje dva proizvoda/sirovine u NRMI-ju 2004. te ima oznake od 1 do n. Verzija NRMI 2004. izrađena je na osnovi verzije KPD 2002.12), a usklađena je na razini sirovina/proizvoda s Kombiniranom nomenklaturom (CN-om) EU-a, tj. Carinskom tarifom RH za 2004.13) preko korespondentnih tablica veza (te omogućuje bilanciranje). Šifra sirovine i materijala iz NRMI-ja 2004. sastoji se od deset brojčanih oznaka, iako se u tablicu 1. obrasca IND-21/REPRO za svaku pojedinačno iskazanu sirovinu i materijal iz NRMI-ja 2004. treba upisati jedanaest brojčanih oznaka. Jedanaesta se brojčana oznaka odnosi isključivo na podrijetlo sirovine (vlastito, domaće ili strano), te nije sastavni dio šifre NRMI-ja 2004.

Shematski se desetoznamenkasta brojčana oznaka iz NRMI-ja 2004. može prikazati na sljedeći način:

X

X

X

.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

.

Z

Prve tri brojčane oznake NRMI-ja 2004. identične su s NKD-om 2002. (oznake »XXX«), a označavaju u kojoj se industrijskoj skupini djelatnosti po NKD-u 2002. sirovine i materijali (ili usluge) troše (moguće oznake skupina od 10.1 do 41.0), sljedećih šest brojčanih oznaka NRMI-ja 2004. identično je s KPD-om 2002. (oznake »YYYYYY«) i označava pojedinačne sirovine i materijale, a deseta brojčana oznaka (»Z«) rezervirana je za detaljniju nacionalnu razradu proizvoda KPD-a 2002. gdje god je bilo potrebno, jer se radilo o specifičnim sirovinama i materijalima za koje ocijenjeno da se trebaju iskazivati detaljnije od KPD-a 2002. Tako npr. oznaka »Z«=»0« u šifri NRMI-ja (deseta brojčana oznaka) označava da nacionalne raščlambe zapravo nema te da je šifra iz KPD-a 2002. preuzeta nepromijenjena u nacionalnu verziju NRMI-ja 2004., a ako postoji raščlamba »Z«=»1-n« to označava daljnju raščlambu šifre KPD-a 2002. na dvije do devet detaljnijih sirovina ili materijala u NRMI-ju 2004. zbog specifične namjene ovog istraživanja.

Sustav vizualnog označavanja šifre NRMI-ja 2004. iz Dodatka 3. ovih statističkih standarda, u prvom stupcu »Šifra sirovine i materijala u publikacijama« i u posljednjem stupcu »Šifra proizvoda za upis u obrazac IND-21/REPRO« uglavnom je ostao isti u odnosu na vizualno označavanje prve verzije NRMI-ja iz 1997.14) Jedina je razlika u povećanju brojčanih oznaka šifre NRMI-ja 2004. radi uvođenja detaljnije razine djelatnosti u kojoj se sirovine troše (umjesto »odjeljka« sada je »skupina«). Deseta brojčana oznaka »Z« koristi se za dalju nacionalnu raščlambu na sustavan način, jer zbroj raščlambi, ako ih ima, pokriva izvornu potkategoriju sirovina/proizvoda iz KPD-a 2002. što u prethodnoj verziji NRMI-ja nije bio slučaj (samo je bio pokriven dio izvorne šifre KPD-a). Time se dodatno ističe povezanost strukture NRMI-ja 2004. sa strukturom KPD-a 2002., čija je izvedenica.

Mjerne jedinice u NRMI-ju 2004. Za svaku sirovinu i materijal u NRMI-ju 2004. određena je samo jedna (naturalna) mjerna jedinice na čijoj razini izvještajna jedinica treba iskazati sve podatke u tablici 1. obrasca IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM, uz iskazivanje podataka vrijednosno u stupcu h spomenute tablice. Za pružene usluge povezane s inputom u industrijsku proizvodnju, koje su pod posebnom šifrom i nazivom navedene u NRMI-ju 2004., nije određena naturalna mjerna jedinica, već se iskazuje samo vrijednosno (u stupcu h), a stupac g se tada ne popunjava.

Jedanaestu brojčanu oznaku (1, 8 ili 9) određuje sama izvještajna jedinica te upisuje u obrazac IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM na sljedeći način: ako su sirovina i materijal podrijetlom iz vlastite proizvodnje izvještajne jedinice, treba upisati šifru »1«. Ako nisu iz vlastite proizvodnje, nego su nabavljeni od drugih na domaćem tržištu tj. na području Republike Hrvatske, treba upisati šifru »8«, a ako su nabavljeni od drugih na stranom tržištu tj. izvan područja Republike Hrvatske (iz uvoza), treba upisati šifru »9«.

Ako su sirovine i materijali koji su se utrošili različita podrijetla, a pripadaju istoj šifri NRMI-ja, treba ih u tablicu 1. u stupce a i c upisati dva ili tri puta pod istom šifrom i nazivom iz NRMI-ja 2004., u stupac b (»podrijetlo«) upisati odgovarajuću šifru »1« odnosno »8« odnosno »9«, u stupac c upisati na koje se podrijetlo odnosi (vlastito, domaće, strano) te u ostalim stupcima iskazati odgovarajuće podatke o količinama i vrijednostima navedenih sirovina i materijala.

Usporedivost NRMI-ja 2004. s drugim nomenklaturama. Proizvodi iz NRMI-ja 2004. na nacionalnoj su razini usporedivi s nomenklaturama proizvoda industrije NIPUM-om 2004.15) i NIP-om 2004. na razini sirovina/proizvoda iz KPD-a 2002. čija su izvedenica, a s robama iz CT-a 2004. preko korespondentnih tablica veza, što omogućava bilanciranje podataka o proizvodnji, potrošnji, izvozu i uvozu u sektoru industrije na razini pojedinačnih sirovina/proizvoda prikupljenih na osnovi navedenih nomenklatura. Na međunarodnoj su razini usporedivi sa nomenklaturama EU-a CPA 2002, PRODCOM List 2004 i CN 2004, i sa HS 2002 UN-a, jer su spomenute nacionalne nomenklature njihove izvedenice.

Plan revizije (ili ažuriranja) NRMI-ja 2004.

Sadašnja se verzija NRMI-ja 2004. neće mijenjati sve do nove svjetske revizije statističkih klasifikacijskih sustava, koja se očekuje tijekom 2007. (OPERATION 2007). U okviru spomenute planirane revizije u 2007. izradit će se nova verzija NRMI-ja 2007. U međuvremenu, moguća su manja ažuriranja NRMI-ja 2004. svake godine, a naročito ako dođe do promjene strukture potrošnje te neka od sirovina iz NRMI-ja 2004. dobije veću važnost, ili na inicijativu same izvještajne jedinice, županijskog ureda za statistiku ili DZS-a, ako se ocijeni da je potrebno za relevantnost podataka.

Organizacija provedbe istraživanja IND-21/REPRO

U provedbi istraživanja sudjeluju Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske i uredi državne uprave u županijama – uredi za statistiku.

Državni zavod za statistiku izrađuje metodologiju, obrađuje podatke za Republiku Hrvatsku i županije te kontinuirano osigurava stručnu pomoć područnoj statistici, sastavlja adresar IND-21/REPRO za izvještajnu godinu, tiska i distribuira obrasce te druge materijale potrebne za provedbu istraživanja uredima državne uprave u županijama – uredima za statistiku – koncentrira materijal, kontrolira potpunost podataka, unosi podatke na magnetni medij, računski i logički kontrolira podatke, analizira prve rezultate te objavljuje i diseminira rezultate istraživanja IND-21/REPRO za izvještajnu godinu. Prema potrebi, DZS održava i stručno obučavanje po pojedinim županijskim središtima i zajedno s područnim statističarima neposredno obilazi izvještajne jedinice, a o važnijim metodološkim teškoćama razgovara izravno s izvještajnom jedinicom.

Uredi državne uprave u županijama – uredi za statistiku – distribuiraju kompletiran materijal izvještajnim jedinicama odnosno pravnim osobama za sve određene industrijske lokalne jedinice prema adresaru IND-21/REPRO za izvještajnu godinu, za koje su dužne popuniti podatke u tablici 1. i tablici 2. glavnog obrasca IND-21/REPRO i pomoćnog obrasca IND-21/REPRO/POM ako imaju više od jedne industrijske lokalne jedinice, brinu se da u roku koji su odredili dobiju ispunjene obrasce IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM od izvještajnih jedinica, šifriraju identifikacijske podatke za izvještajne jedinice i njihove industrijske lokalne jedinice na obrascima IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM prema adresaru IND-21/REPRO za izvještajnu godinu ako to nije izvršila sama izvještajna jedinica, kontroliraju potpunost i točnost podataka u tablicama obrazaca IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM, brinu se da u roku kontroliran materijal dostave u DZS te da u tijeku logičko-računske i analitičke kontrole materijala u DZS-u i na zahtjev DZS-a provjeravaju iskazane podatke u dostavljenim obrascima IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM izvještajnih jedinica sa svog područja.

Obrada, analiza i rezultati istraživanja IND-21/REPRO

Svi rezultati iz istraživanja IND-21/REPRO za izvještajnu godinu obrađuju se na razini pojedinačnih sirovina i materijala iz NRMI-ja 2004., a vrijednost utrošenih sirovina i materijala iz NRMI-ja 2004. obrađuje se i na razini skupina/razreda NKD-a 2002. za Republiku Hrvatsku (HR0/NUTS I), a izabrani pokazatelji obrađuju se za statističke regije (HR01-04/NUTS II) i za županije (HR011-045/NUTS III) vodeći pritom računa o zaštiti pojedinačnih podataka.

Prvi rezultati istraživanja IND-21/REPRO objavit će se u Priopćenju broj 2.1.5. »Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju – prvi rezultati«, na papiru i na internetskim stranicama DZS-a na adresi: http://www.dzs.hr/hrv/priopcenja/.

Detaljna obrada rezultata istraživanja IND-21/REPRO za tablicu 1. publicirat će se u Statističkom izvješću broj 1256 »Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju – detaljni godišnji rezultati« za 2004., a za naredne godine prema »Programu publiciranja DZS-a« koji DZS objavljuje svake godine u papirnatom obliku i na svojim internetskim stranicama: http://www.dzs.hr/. Izabrani najvažniji podaci ovog istraživanja publicirat će se i u Statističkom ljetopisu DZS-a i eventualno u nekim posebnim publikacijama.

Detaljna obrada rezultata istraživanja IND-21/REPRO za tablicu 2. rezultati za 2004. publicirat će se u spomenutom Statističkom izvješću broj 1256, i posebno s ostalim podacima o statistici energije, u Statističkom izvješću broj 1258 »Energetska statistika«, a za naredne godine prema već spomenutom »Programu publiciranja DZS-a« za odgovarajuću godinu.

III. UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRAZACAIND-21/REPRO I IND-21/REPRO/POM

A) OPĆE UPUTE

Tko je dužan dostaviti podatke, kako i dokad. Podatke za istraživanje IND-21/REPRO za izvještajnu godinu dužne su dostaviti sve izvještajne jedinice određene adresarom IND-21/REPRO za izvještajnu godinu. Izvještajne jedinice popunjavaju podatke na klasičnim obrascima za istraživanje IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM te ih obično dostavljaju poštom nadležnom uredu državne uprave u županiji – uredu za statistiku – sa svog područja u roku koji im je ured odredio. Nadležni uredi državne uprave u županiji – uredi za statistiku – dostavljaju ih u DZS prema proceduri, obvezama i rokovima koje im je odredio DZS (vidi Organizaciju provedbe istraživanja IND-21/REPRO). Izvještajne jedinice popunjavaju podatke za sve industrijske lokalne jedinice na osnovi svojih knjigovodstvenih evidencija, a iznimno, ako ne raspolažu evidencijama, na osnovi ocjena i procjena stručnjaka.

Vrste obrazaca za istraživanje IND-21/REPRO. Za prikupljanje podataka istraživanja IND-21/REPRO izrađene su sljedeće dvije vrste obrazaca: glavni obrazac IND-21/REPRO i jedan pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM. Pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM namijenjen je onim izvještajnim jedinicama koje imaju više od jedne industrijske lokalne jedinice prema adresaru IND-21/REPRO. DZS će, ako resursi budu raspoloživi, pripremiti i elektroničke obrasce IND-21/REPRO, ili omogućiti dostavu obrazaca elektroničkom poštom, o čemu će naknadno obavijestiti sve sudionike provedbe istraživanja IND-21/REPRO.

Način upisivanja podataka. Sve podatke u istraživanju IND-21/REPRO za izvještajnu godinu daju izvještajne jedinice na razini industrijskih lokalnih jedinica koje su im određene adresarom IND-21/REPRO za 2004., a ne na razini izvještajne jedinice. Iznimno, u slučajevima kada neka izvještajna jedinica ima određenu samo jednu industrijsku lokalnu jedinicu, podaci se prikazuju »de facto« na razini izvještajne jedinice jer neindustrijske lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih izvještajnih jedinica nisu predmet istraživanja IND-21/REPRO odnosno one izvještajne jedinice koje nisu dostavile podatke za istraživanje IND-21/PRODCOM u istoj izvještajnoj godine, prema definicijama iz ovih Statističkih standarda.

Redoslijed upisivanja podataka. Podaci se najprije upisuju u glavni obrazac IND-21/REPRO tako da se prvo popune identifikacijski podaci o izvještajnoj jedinici, a zatim se prelazi na popunjavanje podataka u tablici 1. i tablici 2. posebno za svaku industrijsku lokalnu jedinicu koja je navedena u adresaru IND-21/REPRO za izvještajnu godinu. Na glavnom obrascu IND-21/REPRO izvještajna jedinica može upisati podatke za samo jednu industrijsku lokalnu jedinicu, a ako ima više od jedne industrijske lokalne jedinice određene adresarom IND-21/REPRO u izvještajnoj godini, tada treba popuniti i pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM jer se za svaku industrijsku lokalnu jedinicu treba ispuniti posebna tablica 1. i tablica 2. Svaki pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM obostrano je tiskan te se mogu upisati podaci za još jednu industrijsku lokalnu jedinicu. Obje spomenute tablice pomoćnog obrasca IND-21/REPRO/POM sadržajno su identične s objema tablicama glavnog obrasca IND-21/REPRO.

Prije popunjavanja tablice 1. i tablice 2. glavnog i pomoćnih obrazaca izvještajna jedinica dužna je prvo popuniti identifikacijska obilježja za industrijsku lokalnu jedinicu pod točkom 2. »Podaci za statističku jedinicu« koja se nalaze iznad obje tablice obrasca IND-21/REPRO, prema adresaru IND-21/REPRO (barem tekstualno). Na pomoćnom obrascu IND-21/REPRO/POM, osim podataka pod 2., koji se odnose na statističku jedinicu, treba prepisati i podatke pod 1. »Naziv izvještajne jedinice« iz glavnog obrasca IND-21/REPRO, tj. točke 1. a) IME (tvrtka), radi identifikacije izvještajne jedinice u slučaju nepredviđenog odvajanja od glavnog obrasca IND-21/REPRO pri rukovanju, slanju i slično. Nadležni ured državne uprave u županiji – ured za statistiku – dužan je u slučaju nepopunjavanja identifikacijskih obilježja od strane izvještajne jedinice, bez obzira na razloge, popuniti tražene identifikacijske podatke iz adresara IND-21/REPRO prije dostavljanja kompletnog materijala sa svog područja u DZS.

Način distribucije. Pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM distribuira se kao umetak glavnom obrascu IND-21/REPRO, koji se, kompletiran i popunjen za sve industrijske lokalne jedinice za koje je izvještajna jedinica dužna popuniti podatke, šalje nadležnom uredu državne uprave u županiji – uredu za statistiku – sa svog područja. Podatke u tablici 1. i tablici 2. uvijek treba popunjavati sljedećim redosljedom: za prvu industrijsku lokalnu jedinicu podaci se popunjavaju na glavnom obrascu IND-21/REPRO, a za sve ostale industrijske lokalne jedinice treba popuniti onoliko tablica 1. i tablica 2. (tj. stranica) pomoćnih obrazaca IND-21/REPRO/POM koliko je potrebno da se popune podaci za sve industrijske lokalne jedinice neke izvještajne jedinice navedene u adresaru IND-21/REPRO za izvještajnu godinu.

Način distribucije i prikupljanja podataka od izvještajnih jedinica, a ne od industrijskih lokalnih jedinice, organiziran je iz nekoliko razloga. Jedan je razlog taj što je pojam industrijske lokalne jedinice statistička konstrukcija i u praksi se uglavnom ne podudara s administrativnom jedinicom, a drugi su, ne manje važni razlozi, racionalizacija i smanjenje poštanskih troškova provedbe istraživanja IND-21/REPRO, pojednostavljenje unosa podataka (identifikacija izvještajne jedinice unosi se samo jedanput), a istodobno se smanjuje i pojava dupliciteta ili neobuhvaćanja podataka koji se prikupljaju ovim istraživanjem (zbroj utroška sirovina i materijala te finalnog utroška energije svih industrijskih lokalnih jedinica izvještajne jedinice u izvještajnoj godini = ukupan utrošak sirovina i materijala te finalni utrošak energije iste izvještajne jedinice u istoj izvještajnoj godini).

Osim obrazaca IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM (vidi Dodatak 1. ovih Statističkih standarda), koji se koriste za iskazivanje podataka u tablici 1. i tablici 2., izvještajne su jedinice dužne proučiti i koristiti pri popunjavanju obrazaca ovog istraživanja, opće i detaljne upute iz III. dijela ovih Statističkih standarda uključujući njihove dodatke: Popis naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) za istraživanje IND-21/REPRO (Dodatak 2.), a osobito NRMI 2004. (Dodatak 3.), jer se svi podaci u tablici 1. prikazuju na razini pojedinačnih sirovina i materijala (uklj. usluge) definiranih NRMI-jem 2004. u odgovarajućim mjernim jedinicama.

B) IDENTIFIKACIJSKI PODACI NA OBRASCIMAIND-21/REPRO I IND-21/REPRO/POM

Svi traženi identifikacijski podaci o izvještajnoj jedinici upisuju se na glavni obrazac IND-21/REPRO iz službenih evidencija, a na pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM iz statističkih evidencija, tj. iz adresara IND-21/REPRO. Informacije o identifikacijskim podacima iz statističkih evidencija, odnosno iz adresara IND-21/REPRO za izvještajnu godinu, izvještajnoj jedinici daje nadležni ured državne uprave u županiji – ured za statistiku. Ako identifikacijske podatke ne upiše izvještajna jedinica jer joj nadležni ured državne uprave u županiji – ured za statistiku – nije dostavio podatke iz adresara IND-21/REPRO ili iz nekog drugog razloga, dužan je to učiniti nadležni ured državne uprave u županiji – ured za statistiku – prije dostavljanja kompletiranog materijala sa svog područja u DZS.

GLAVNI OBRAZAC IND-21/REPRO

Glavni obrazac IND-21/REPRO sadrži dvije vrste identifikacijskih podataka uključujući redni broj iz adresara IND-21/REPRO: pod 1. Podaci o izvještajnoj jedinici koja podnosi izvještaj, a popunjavaju se na temelju službenih (administrativnih) evidencija, samo jedanput, u zaglavlju glavnog obrasca (prva/naslovna stranica), a pod 2. Podaci za statističku jedinicu za koju se popunjava tablica 1. i tablica 2., podaci se popunjavaju u zaglavlju svake popunjene tablice 1. i tablice 2. na osnovi adresara IND-21/REPRO. Posljednja stranica glavnog obrasca IND-21/REPRO sadrži samo kratke tehničke upute, prostor za eventualne komentare te prostor za upis podataka o osobi koja je popunila podatke u ime izvještajne jedinice odnosno osobi koja odgovara za njihovu točnost.

Redni broj iz adresara. Redni broj (šesteroznamenkastu brojčanu oznaku) svake izvještajne jedinice odredio je DZS, a prepisuje ga izvještajna jedinica iz adresara IND-21/REPRO prema informaciji nadležnog ureda državne uprave u županiji – ureda za statistiku – ako to nije učinila izvještajna jedinica, bez obzira na razloge.

1. PODACI O IZVJEŠTAJNOJ JEDINICI (PRAVNOJ OSOBI)

a) IME (tvrtka). Upisuje se skraćeni naziv izvještajne jedinice odnosno trgovačkog društva ili druge pravne osobe, prema upisu iz Registra poslovnih subjekata (RPS) DZS-u ili naziv fizičke osobe iz Obrtnog registra (probno).

b) MATIČNI BROJ IZ REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKATA. Upisuje se matični broj (MB) izvještajne jedinice (osmeroznamenkasta brojčana oznaka) iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002. ili prema adresaru IND-21/REPRO za izvještajnu godinu, u kojem su preuzeti MB-ovi izvještajnih jedinica iz RPS-a sa stanjem na dan 31. prosinca izvještajne godine odnosno MB-ovi koji su vrijedili u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja izvještajne godine do 31. prosinca izvještajne godine, ako je tijekom izvještajne godine došlo do prestanka proizvodnje ili stečaja. Za fizičke osobe, npr. obrtnike, preuzet će se registarska oznaka iz Obrtnog registra.

c) SJEDIŠTE (tvrtka): županija, grad/općina, naselje, ulica i broj, telefon. Upisuju se adresni podaci izvještajne jedinice, njena lokacija (županija) i telefon.

d) DJELATNOST (podrazred). Upisuje se peteroznamenkasta brojčana oznaka podrazreda djelatnosti prema NKD-u 2002.L263165 (»Narodne novine«, br. 13/03.) u koju je registrirana izvještajna jedinica prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002., bez obzira na to je li djelatnost izvještajne jedinice industrijska ili neindustrijska. Brojčana oznaka glavne (pretežne) djelatnosti izvještajne jedinice može se prepisati i iz adresara IND-21/REPRO, u koji su preuzeti svi potrebni podaci iz RPS-a na isti način kao i za MB. Za fizičke osobe, npr. obrtnike, preuzet će se glavna djelatnost koju je odredio DZS.

Sva ostala identifikacijska obilježja izvještajnih jedinica DZS preuzima iz RPS-a, npr. vrstu trgovačkog društva, vrstu kapitala, podrijetlo kapitala itd., ili iz Obrtnog registra te se u ovom istraživanju IND-21/REPRO traži samo minimum identifikacijskih podataka za izvještajne jedinice koje su nužne za njihovo jednoznačno određivanje pri unosu podataka.

2. PODACI ZA STATISTIČKU JEDINICU ZA KOJU SEPOPUNJAVA TABLICA 1.

U zaglavlju obrnute tablice 1. i tablice 2. upisuju se identifikacijski podaci za industrijsku lokalnu jedinicu za koju izvještajna jedinica odnosno pravna osoba iskazuje podatke u tablici 1. i u tablici 2., a odnosi se na sljedeća obilježja:

a) ŽUPANIJA (naziv). Upisuje se naziv i redni broj županije na kojoj je fizički smještena industrijska lokalna jedinica za koju se popunjavaju podaci u tablici 1. i tablici 2., a sastoji se od dvoznamenkaste brojčane oznake županija ili Grada Zagreba (brojčane oznake od 01 do 21), a brojčanu oznaku »30« treba upisati za industrijske lokalne jedinice koje su fizički smještene na zakonom utvrđenom području Slobodnih zona RH jer čine posebnu regionalnu cjelinu prema kriterijima EU-a i ta brojčana oznaka ne smije se pridružiti nijednoj administrativno-teritorijalnoj jedinici/županiji. Popis naziva i brojčanog označavanja županija (regija)16) u istraživanju IND-21/REPRO nalazi se u Dodatku 2. ovih Statističkih standarda.

b) INDUSTRIJSKA LOKALNA JEDINICA (naziv). Upisuje se naziv industrijske lokalne jedinice iz službenih evidencija, a ako službeni naziv nije određen, treba upisati interni naziv iz adresara IND-21/REPRO za izvještajnu godinu (npr. pogon, tvornica i slično). Informaciju o internom nazivu industrijskih lokalnih jedinica izvještajnoj jedinici daje nadležni ured državne uprave u županiji – ured za statistiku – iz Adresara IND-21/REPRO ili ga sam upisuje.

RB iz Adresara. Upisuje se redni broj (RB) industrijske lokalne jedinice iz adresara IND-21/REPRO. RB sadrži troznamenkastu brojčanu oznaku koju je odredio DZS, a informaciju o RB-u izvještajnoj jedinici daje nadležni ured državne uprave u županiji – ured za statistiku – ili ga sam upisuje.

POMOĆNI OBRAZAC IND-21/REPRO/POM

Pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM tiskan je obostrano, a u zaglavlju tablice 1. i tablice 2. sadrži identifikacijske podatke za statističke jedinice – industrijske lokalne jedinice za koje izvještajna jedinica odnosno pravna osoba popunjava podatke u tablici 1. i tablici 2. Pomoćnim obrascem IND-21/REPRO/POM služe se samo one izvještajne jedinice koje imaju više od jedne industrijske lokalne jedinice određene adresarom IND-21/REPRO. Na jedan pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM moguće je upisati podatke za samo jednu industrijsku lokalnu jedinicu, a izvještajne jedinice dužne su se služiti s onoliko pomoćnih obrazaca koliko im treba da popune podatke za sve industrijske lokalne jedinice koje im je odredio DZS u adresaru IND-21/REPRO za izvještajnu godinu.

Svaki pomoćni obrazac u zaglavlju tablice 1. i tablice 2. sadrži sljedeće identifikacijske podatke: 1. NAZIV IZVJEŠTAJNE JEDINICE i 2. PODACI ZA STATISTIČKU JEDINICU ZA KOJU SE POPUNJAVA TABLICA 1. i TABLICA 2.

1. NAZIV IZVJEŠTAJNE JEDINICE. Upisuje se skraćeni naziv iz zaglavlja glavnog obrasca IND-21/REPRO naveden pod 1. a) IME (tvrtka). Radi identifikacije podataka za industrijske lokalne jedinice, u slučaju nepredviđenog odvajanja pomoćnog obrasca IND-21/REPRO/POM od glavnog obrasca IND-21/REPRO pri rukovanju, slanju i slično, veoma je važno da izvještajna jedinica tu upiše svoj skraćeni naziv, a ako to ne učini, dužna ga je upisati nadležna statistička služba u županiji.

2. PODACI ZA STATISTIČKU JEDINICU ZA KOJU SE POPUNJAVA TABLICA 1. i TABLICA 2. U zaglavlju tablice 1. i tablice 2. upisuju se identifikacijski podaci za industrijsku lokalnu jedinicu za koju izvještajna jedinica iskazuje podatke u tablici 1. i tablici 2. na isti način kao u zaglavlju tablice 1. i tablice 2. glavnog obrasca IND-21/REPRO.

a) ŽUPANIJA (naziv). Upisuje se naziv i redni broj županije u kojoj je fizički smještena industrijska lokalna jedinica za koju se popunjavaju podaci u tablici 1. i tablici 2., a sastoji se od dvoznamenkaste brojčane oznake županije ili Grada Zagreba (brojčane oznake od 01 do 21), a brojčanu oznaku »30« treba upisati za industrijske lokalne jedinice koje su fizički smještene na zakonom utvrđenom području Slobodnih zona RH jer čine posebnu regionalnu cjelinu prema kriterijima EU-a i ta brojčana oznaka ne smije se pridružiti nijednoj administrativno-teritorijalnoj jedinici/županiji. Popis naziva i brojčanog označavanja županija (regija) u istraživanju IND-21/REPRO nalazi se u Dodatku 2. ovih Statističkih standarda.

b) INDUSTRIJSKA LOKALNA JEDINICA (naziv). Upisuje se naziv industrijske lokalne jedinice iz službenih evidencija, a ako službeni naziv nije određen, treba upisati interni naziv iz adresara IND-21/REPRO (npr. pogon, tvornica i slično). Informaciju o internom nazivu industrijskih lokalnih jedinica izvještajnoj jedinici daje nadležni ured državne uprave u županiji – ured za statistiku – iz adresara IND-21/REPRO ili ga sam upisuje.

RB iz Adresara. Upisuje se redni broj (RB) industrijske lokalne jedinice iz adresara IND-21/REPRO. RB sadrži troznamenkastu brojčanu oznaku koju je odredio DZS, a informaciju o RB-u izvještajnoj jedinici daje nadležni ured državne uprave u županiji – ured za statistiku – ili ga sam upisuje.

C) UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICA U OBRASCIMA IND-21/REPRO I IND-21/REPRO/POM

Obrazac IND-21/REPRO, kao i pomoćni obrazac IND-21/REPRO/POM, sadrži dvije tablice: tablica 1. Utrošak sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju u izvještajnoj godini i tablica 2. Finalni utrošak, nabava i zalihe energije u izvještajnoj godini po energentima. U nastavku dajemo upute za popunjavanje za svaku tablicu posebno.

TABLICA 1. UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU ZA IZVJEŠTAJNU GODINU

U ovoj se tablici iskazuju podaci o sirovinama i materijalima (uklj. usluge) koji su utrošeni za proizvodnju industrijskih proizvoda u istraživanju IND-21/PRODCOM za istu izvještajnu godinu i ne smiju se iskazati sirovine i materijali koji su kupljeni radi preprodaje u istom obliku u kojem su i nabavljeni (preprodaja) ili zalihe sirovine i materijala iz vlastite proizvodnje namijenjene prodaji trećim osobama (a ne za dalju proizvodnju iste izvještajne jedinice). Tablicu 1. izvještajna jedinica popunjava posebno za svaku statističku jedinicu – industrijsku lokalnu jedinicu – određenu adresarom IND-21/REPRO, na glavnom obrascu IND-21/REPRO (za prvu industrijsku lokalnu jedinicu) i na pomoćnom obrascu IND-21/REPRO/POM, kada ima više od jedne industrijske lokalne jedinice. Podaci o utrošku sirovina i materijala iskazuju se na razini pojedinačnih proizvoda (i usluga) definiranih Nomenklaturom sirovina i materijala – NRMI 2004. (nalazi se u Dodatku 3.) i prema ovim uputama.

OPĆE UPUTE

za iskazivanje podataka o utrošku sirovina i materijala u tablici 1.

Svakoj izvještajnoj jedinici koja se bavila industrijskom proizvodnjom i za te potrebe utrošila sirovine i materijale te se nalazi u adresaru IND-21/REPRO, DZS je odredio jednu ili više industrijskih lokalnih jedinica za koje u tablici 1. treba iskazati podatke o utrošku sirovina i materijala. Svi podaci o utrošku sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju u istraživanju IND-21/REPRO iskazuju se na razini pojedinačnih proizvoda iz NRMI-ja 2004. Izvještajne jedinice koje su dužne popuniti obrazac IND-21/REPRO i eventualno IND-21/REPRO/POM, prije popunjavanja podataka trebaju dobro proučiti NRMI 2004. i ondje naći sve sirovine i materijale koje su utrošile za industrijsku proizvodnju tijekom izvještajne godine jer je iskazivanje podataka o utrošku sirovina i materijala izvještajnih jedinica po pojedinačnim sirovinama i materijalima iz NRMI-ja obvezatno. Izvještajne jedinice daju podatke o utrošku sirovina i materijala (uklj. usluge) u izvještajnoj godini koje su koristile kao input za proizvodnju industrijskih proizvoda iskazanih u istraživanju IND-21/PRODCO iste izvještajne godine, ako za njih postoji posebna šifra u NRMI-ju 2004., a ako ne postoji dužne su ju tekstualno same upisati i obrazložiti.

S obzirom na to da je NRMI 2004. izrađen kao hijerarhijska nomenklatura i obuhvaća sve sirovine i materijale te sitne alate, ambalažu i druge repromaterijale koji se obično troše za proizvodnju proizvoda određene industrijske skupine NKD-a 2002., ne može se dogoditi da izvještajna jedinica ne može iskazati svoj utrošak prema detaljnim sirovinama i materijalima iz NRMI-ja 2004. Ako se pojavi takav problem, izvještajna jedinica treba potražiti stručnu pomoć pri nadležnom uredu državne uprave u županiji – uredu za statistiku (koji je izvještajnoj jedinici poslao obrazac) – prije proizvoljnog upisivanja šifara iz NRMI-ja 2004. ili neupisivanja šifre proizvoda iz NRMI-ja. Ako se u razumnom roku od nadležnog ureda državne uprave u županiji – ureda za statistiku – ne dobije odgovor ili ako se šifra proizvoda ne može naći, treba neposredno kontaktirati s Odjelom statistike industrije i energije DZS-a.

DETALJNE UPUTE

za iskazivanje podataka o utrošku sirovina i materijala u tablici 1.

Izvještajna jedinica dužna je dobro proučiti opće i detaljne upute prije popunjavanja tablice 1. kako bi se izbjeglo pogrešno iskazivanje podataka o utrošku sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju izvještajne jedinice u istraživanju IND-21/REPRO po industrijskim lokalnim jedinicama koje su im određene.

Detaljne upute za iskazivanje podataka o industrijskoj proizvodnji u tablici 1. obrazaca IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POMdajemo u nastavku prema redoslijedu na obrascu te nazivima i oznakama stupaca u zaglavlju (obrnute) tablice 1. UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU, a ista je u oba obrasca. Sve podatke, kako smo već obrazložili, iskazuju izvještajne jedinice na razini svojih pojedinačnih industrijskih lokalnih jedinica, tj. za svaku industrijsku lokalnu jedinicu određenu u adresaru IND-21/REPRO za 2004. treba ispuniti jednu tablicu 1.

Tablica 1. UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU

Stupci a, c, d i e › upisivanje iz NRMI-ja 2004.

Stupci a, c, d i e odnose se na identifikaciju sirovina i materijala te propisanih mjernih jedinica, a za njihovo ispravno upisivanje (šifriranje) obvezatno se treba služiti NRMI-jem 2004.

Stupci a i c

U stupcima a i c upisuje se šifra (a) i naziv (c) sirovine i materijala prema NRMI-ju 2001., za svaku pojedinačnu sirovinu i materijal (ili uslugu) iz NRMI-ja 2004. koje je utrošila industrijska lokalna jedinica u izvještajnoj godini.

Stupci d i e

U stupcima d i e upisuje se naziv (d) i šifra (e) mjernih jedinica koje su navedene uz svaku pojedinačnu sirovinu i materijal u NRMI-ju 2004. (vodoravno, u istom retku).

Stupac b › podrijetlo sirovine ili materijala

U stupcu b upisuje se šifra za podrijetlo sirovine ili materijala iz NRMI-ja 2004. koje je utrošila industrijska lokalna jedinica i koje je upisala u stupce a, c, d i e tablice 1. Ako su utrošene sirovine i materijali iz NRMI-ja 2004. podrijetlom iz vlastite proizvodnje izvještajne jedinice, u stupac b treba upisati šifru 1, ako su nabavljeni od drugih i podrijetlom su iz domaće proizvodnje, upisuje se šifra 8, a ako su nabavljeni od drugih i podrijetlom su iz inozemstva, upisuje se šifra 9.

Način upisivanja sirovina i materijala NRMI-ja 2004. s različitim podrijetlom. U slučajevima kada izvještajna jedinica za jednu te istu sirovinu i materijal (šifru) iz NRMI-ja 2004. ima različito podrijetlo (vlastito i/ili domaće i/ili inozemno), u stupce a i c, d i e treba prepisati istu šifru, naziv proizvoda i mjernu jedinicu iz NRMI-ja 2004., u onoliko redaka (maksimalno tri) obrasca IND-21/REPRO ili IND-21/REPRO/POM, koliko je različitih podrijetla jedne te iste sirovine ili materijala iz NRMI-ja 2004., a u stupac b upisati brojčanu oznaku za vrstu podrijetla (1, 8 ili 9).

Stupci f do i › podaci o nabavi, utrošku i zalihama

Stupac f

U stupcu f izvještajna jedinica iskazuje količine sirovina i materijala iz NRMI-ja 2004. nabavljenih od trećih osoba, tuzemnih ili inozemnih, koje su namijenjene daljoj industrijskoj proizvodnji u istoj izvještajnoj jedinici. Ovdje se iskazuju i količine vlastito proizvedenih sirovina od strane izvještajne jedinice koje je utrošila za dalju proizvodnju (sa šifrom 1 u stupcu c).

Stupci g i h

U stupcu g izvještajna jedinica iskazuje utrošene količine sirovina i materijala iz NRMI-ja 2004. u izvještajnoj godini bez obzira na to jesu li ta sirovina i materijal nabavljeni od drugih u tuzemstvu ili inozemstvu ili su proizvedeni u statističkoj jedinici koja podnosi izvještaj.

U stupcu h izvještajna jedinica iskazuje vrijednosti sirovina i materijala iz NRMI-ja 2004. izražene u tisućama kuna. Vrijednost sirovina i materijala treba iskazati u kupovnim (nabavnim) cijenama koje vrijede u vrijeme njihova utroška u procesu proizvodnje, a ne po kupovnim cijenama po kojima su stvarno nabavljene (i stavljene u skladište). Vrijednost vlastito proizvedenih sirovina i materijala treba se procijeniti prema istom načelu.

Vrijednost sirovina i materijala iz uvoza (izravne kupnje u inozemstvu ili nabave preko vanjskotrgovačkih subjekata) u kune se preračunava na osnovi tekućih valutnih tečajeva. Vrijednost uključuje troškove carine i carinskih pristojbi, troškove dopreme sirovina i materijala u skladište izvještajne jedinice, ali isključuje odbitni PDV i ostale odbitne poreze i pristojbe neposredno povezane s prometom, subvencije i popuste (vidi definiciju kupovnih cijena).

Kupovna cijena jest cijena koju kupac stvarno plaća za proizvode. Vrijednosti intermedijarne potrošnje po kupovnim (nabavnim) cijenama isključuju odbitni PDV i ostale odbitne poreze i pristojbe neposredno povezane s prometom. Svi ostali porezi i pristojbe na proizvode uključeni su u vrijednost, a isključene su subvencije na proizvode, ukupni transportni troškovi koje kupac plaća odvojeno na mjestu isporuke, cjelokupni popust na količinu ili kupnju izvan sezone te kamata ili naplaćena usluga u kreditnim aranžmanima ili nekoj naplati kao rezultat neplaćanja u roku.

Stupac i

U ovom stupcu izvještajna jedinica iskazuje količine zaliha sirovina i materijala, sa stanjem 31. prosinca izvještajne godine, namijenjenih daljoj proizvodnji u izvještajnoj jedinici. U slučajevima kada se u istoj izvještajnoj jedinici proizvode i troše sirovine i materijali za dalju proizvodnju, a dio se njih prodaje trećim osobama, izvještajna jedinica će kao zalihe iskazati samo one količine sirovina i materijala koje je namijenila za dalju vlastitu proizvodnji, a zalihe namijenjene prodaji trećim osobama ne smije ovdje iskazati prema definicijama ovih Statističkih standarda (iskazuje se u istraživanju IND-21/PRODCOM).

TABLICA 2. FINALNI UTROŠAK, NABAVA I ZALIHE ENERGIJE PO ENERGENTIMA ZA IZVJEŠTAJNU GODINU

U tablici 2. iskazuju se energenti namijenjeni konačnoj (finalnoj) energetskoj potrošnji, odnosno u ovoj tablici treba iskazati sve energente koji se koriste kao gorivo za peći za zagrijavanje prostorija, topljenje ili zagrijavanje metala ili drugih tvari i sl., energente koji se izravno pretvaraju u toplinu u proizvodnom procesu za proizvodnju klinkera, čelika, vapna i sl., energente koji služe za pokretanje motora prometnih sredstava i motora ugrađenih u druga postrojenja osim za motore koji služe za pokretanje generatora za proizvodnju električne energije te svu potrošnju električne energije i energije vrele vode i pare.

U ovoj tablici 2. ne smiju se iskazivati: a) energenti namijenjeni transformaciji energije kao što je potrošnja ugljena, naftnih derivata ili plina za proizvodnju električne energije vrele vode i pare ili potrošnja nafte za proizvodnju naftnih derivata i b) neenergetska potrošnja kao što je potrošnja naftnih derivata u petrokemijskoj industriji za dobivanje plastičnih masa, potrošnja transformatorskog ulja za transformatore ili potrošnja maziva za podmazivanje.

Energenti namijenjeni transformaciji energije i energenti namijenjeni neenergetskoj potrošnji iskazuju se u tablici 1. obrasca IND-21/REPRO ili IND-21/REPRO/POM.

Stupci a, b i c

U stupcima a, b i c upisane su šifre, nazivi i mjerne jedinice energenata za koje izvještajna jedinica u stupcima od d do h treba upisati podatke za energente koje finalno troši, i to:

Stupac d

U stupac d upisuju se nabavljene količine energenata od drugih pravnih ili fizičkih osoba u tijeku izvještajne godine.

Stupac e

U stupac e upisuju se ukupne utrošene količine energenata u tijeku izvještajne godine iz vlastite proizvodnje i nabavljenih od drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Stupac f

U stupac f upisuju se utrošene količine energenata u tijeku izvještajne godine, ali samo onih koji su nabavljeni od drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Stupac g

U stupac g upisuju se ukupni nabavni troškovi energenata u tisućama kuna koji su iskazani u stupcu f ove tablice odnosno ukupna vrijednost utrošenih energenata koji su nabavljeni od drugih pravnih ili fizičkih osoba i utrošeni u tijeku izvještajne godine.

Stupac h

U stupac h upisuju se količine energenata zatečene na zalihama na kraju posljednjega radnog dana u izvještajnoj godini bez obzira na to jesu li ti energenti nabavljeni od drugih pravnih ili fizičkih osoba ili su proizvedeni u vlastitim pogonima.

Sve energente navedene u ovoj tablici koji se iskazuju u količinskom izrazu treba iskazati u propisanoj mjernoj jedinici koja je navedena u stupcu c.

Pretposljednji redak ove tablice (šifra 90) izvještajna jedinica ispunjavat će samo kad svu svoju energetsku potrošnju ne može iskazati pod energentima navedenima u tablici 2. U tom slučaju same izvještajne jedinice trebaju odrediti naziv energenta i mjernu jedinicu (npr. energenti mogu biti: treset, otpaci od drva, slama koja nije briketirana, rabljena maziva ulja i sl. ako se troše za finalnu potrošnju energije, a tona bi svim navedenim energentima dobro odgovarala kao mjerna jedinica).

Posljednji redak ove tablice pod nazivom »Zbroj« (šifra 99) obvezatno treba ispuniti, i to samo za polje stupca g, gdje se upisuje zbroj ostalih redova za polja stupca g i služi kao kontrolni podatak.

Stupci e i f ove tablice moraju biti jednaki ako u istraživanju IND-21/PRODCOM za istu izvještajnu godinu u tablici 1. (stupac h)17) nije iskazana nikakva potrošnja navedenih energenata za dalju proizvodnju, u suprotnome navedeni stupci trebaju biti različiti.

Svi navedeni energenti u stupcu b, u pravilu su dobro poznati i na tržištu se nalaze pod istim ili sličnim nazivima pa ih nećemo posebno definirati, međutim, dat ćemo sljedeća objašnjenja: benzini iz fosilnih sirovina i dizelska goriva iz fosilnih sirovina u pravilu su benzini i dizelska goriva dobivena od nafte; biobenzini se dobivaju fermentacijom poljoprivrednih proizvoda, zamjenjuju benzine iz fosilnih sirovina i u pravilu je riječ o etilnom i metilnom alkoholu; biodizelsko gorivo najčešće je ulje uljane repice.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovim Statističkim standardima za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) prestaju vrijediti Metodološke osnove za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1)L263166, objavljene u »Narodnim novinama« br. 18 od 17. veljače 1997.

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO), zajedno s obrascima za istraživanje IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM, Popisom naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) za istraživanje IND-21/REPRO i Nomenklaturom sirovina i materijala – NRMI 2004. – koji se nalaze u Dodatku 1., Dodatku 2. i Dodatku 3. ovih Statističkih standarda, primjenjuju se osmoga dana od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 954-02/05-01/76

Urbroj: 555-03-02-05-01

Zagreb, 9. svibnja 2005.

Ravnatelj

dr. sc. Jakov Gelo, v. r.

____________

1) Metodološke osnove za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1) sadrže u dodatku prvu verziju nomenklature NIPUM (1997.) i NRMI (1997.). Primjenjivale su se kao statistički standard DZS-a od 1997. do 2003. za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima i za Tromjesečno istraživanje o utrošku sirovina i materijala te finalnom utrošku energenata u industrijiL263167 (»Narodne novine«, br. 18/97.).

2) Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS) u dodatku 2. sadrže drugu verziju nomenklature NIPUM 2004.L263168 (»Narodne novine«, br. 19/04.). Ne uključuje prikupljanje podataka o utrošku sirovina i materijala te finalnom utrošku energenata u industriji, zbog različite svrhe istraživanja i dinamike podataka koji se trebaju prikupiti, a rezultat su usklađivanja statističkih standarda s EU-om.

3) NKD 2002. kratica je za Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, verzija 2002. Predstavlja ažuriranu verziju prvog NKD-a, koji se primjenjivao od 1997. do 2003. u službenoj statistici RH. Stupio je na snagu 2002. na osnovi Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL263169 (»Narodne novine«, br. 98/94.) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL263170 (»Narodne novine«, br. 13/03.), a obvezatno se primjenjuje od 1. siječnja 2004. u službenoj statistici RH. Izvedenica je NACE-a Rev. 1.1 EU-a i s njim je usklađen na svim razinama osim na razini podrazreda.

4) KPD 2002. kratica je za Klasifikaciju proizvoda po djelatnostima RHL263171 (»Narodne novine«, br. 128/03.). Predstavlja ažuriranu verziju KPD-a 1996. Usklađen je sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima EU-a – CPA 2002 – koja je u obvezatnoj primjeni u državama članicama EU-a od 1. siječnja 2003., i sa Središnjom klasifikacijom proizvoda – CPC 1.1 (Central Product Classification Version 1.1) UN-a. Na osnovi strukture KPD-a 2002. izrađene su ažurirane verzije nomenklatura industrije NIPUM 2004., NIP 2004. i NRMI 2004.

5) Europski sustav računa (European System of Accounts) 1995 (Uredba Vijeća EU-a br. 2223/96), usklađen sa SNA 93 – Sustavom nacionalnih računa UN-a (ISBN 92-1-161352-3). U cijelom tekstu koristi se kratica ESA 95.

6) Usklađeno s definicijom »Total purchase of goods and services« SBS-R varijable (13 11 0) u dijelu koji se odnosi na definiciju »Raw materials and consumables«

7) Usklađeno s definicijom »Raw materials and consumables« SBS varijablom (13 11 0).

8) Usklađeno s definicijom »Intermediate consumption« iz ESA-e 95 (3.69). Za kraticu ESA 95, vidi objašnjenje u bilješci 5.

9) System of National Accounts (SNA) 1993, (AN.121) – Annex to chapter XIII [10.99]

10) Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002.L263172 (»Narodne novine«, br. 52/03.).

11) Vrste statističkih jedinica definirane su EU-ovom Uredbom o jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava EU-a (Uredba Vijeća (EEK) br. 696/93.). Integrirane su u cijelosti u Metodologiju za statističku primjenu NKD-a 2002.L263173 (»Narodne novine«, br. 123/03.).

12) KPD 2002. kratica je za Klasifikaciju proizvoda po djelatnostima RHL263174 (»Narodne novine«, br. 128/03.), vidi objašnjenje u bilješci 5.

13) Carinska tarifa Republike HrvatskeL263175 (»Narodne novine«, br. 164/03.), verzija CT-a 2004., usklađena je s verzijom CN-a 2004 EU-a do osmeroznamenkaste brojčane oznake.

14) Nomenklatura reprodukcijskih materijala (NRMI 1997) iz Metodoloških osnova za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1) kao integralni dioL263176 (»Narodne novine«, br. 18/97.) primjenjivala se kao statistički standard DZS-a od 1997. do 1999. u mjesečnoj dinamici, a od 2002. do 2004. u tromjesečnoj dinamici (IND-1K) za prikupljanje podataka o sirovinama i materijalima koji se troše u industriji i koristila se za potrebe obračunavanja indeksa reprodukcijskih materijala industrije.

15) NIPUM 2004. kratica je za Nomenklaturu industrijskih proizvoda za Mjesečno istraživanje industrije, verzija 2004. Integralni je dio Statističkih standarda za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji u 2004. (IND-1/MPS). Usklađen je s NRMI-jem 2004. na razini industrijskih proizvoda KPD-a 2002., kao i s NIP-om 2004.

16) Naziv »županija« rabi se u cijelom tekstu za označavanje teritorijalno-
-administrativnih obilježja statističkih jedinica umjesto nabrajanja njihovih posebnih naziva: županije, Grad Zagreb i područja Slobodnih zona RH, a koristi se za određivanje »regionalnog« obilježja industrijskih lokalnih jedinica prema ovim Statističkim standardima.

17) Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) za 2004.L263182 (»Narodne novine«, br. 17/05.). Za naredne izvještajne godine treba koristiti revidirane statističke standarde za istraživanje IND-21/PRODCOM koji će biti objavljeni početkom narednih godina, osim u »Narodne novine«, i na internetskim stranicama DZS-a.


DODATAK 2.

Popis naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) za istraživanje IND-21/REPRO

Šifra

Naziv

01

Zagrebačka županija

02

Krapinsko-zagorska županija

03

Sisačko-moslavačka županija

04

Karlovačka županija

05

Varaždinska županija

06

Koprivničko-križevačka županija

07

Bjelovarsko-bilogorska županija

08

Primorsko-goranska županija

09

Ličko-senjska županija

10

Virovitičko-podravska županija

11

Požeško-slavonska županija

12

Brodsko-posavska županija

13

Zadarska županija

14

Osječko-baranjska županija

15

Šibensko-kninska županija

16

Vukovarsko-srijemska županija

17

Splitsko-dalmatinska županija

18

Istarska županija

19

Dubrovačko-neretvanska županija

20

Međimurska županija

21

Grad Zagreb

30

Slobodne zone Republike Hrvatske

Popis naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) za istraživanje IND-21/REPRO (u daljnjem tekstu Popis) sadrži internu brojčanu oznaku za svaku županiju prema teritorijalnom ustroju RH (Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH,L263177 »Narodne novine«, br. 10/97., 124/97., 68/98.). Koristi se za popunjavanje identifikacijskih podataka o statističkim jedinicama istraživanja IND-21/REPRO za 2004. i narednih godina u zaglavlju tablice 1. i tablice 2. obrazaca IND-21/REPRO i IND-21/REPRO/POM odnosno za jednoznačno identificiranje obilježja lokaliteta industrijske lokalne jedinice za koju izvještajna jedinica iskazuje podatke.

U zaglavlju tablice 1. i tablice 2. pod 2. PODACI ZA STATISTIČKU JEDINICU ZA KOJU SE POPUNJAVA TABLICA 1. ili TABLICA 2., točka a) ŽUPANIJA (naziv) upisuje se naziv i redni broj županije, Grada Zagreba ili slobodne zone navedene u Popisu, prema teritorijalnom smještaju odnosno lokaciji statističke jedinice – industrijske lokalne jedinice za koju izvještajna jedinica popunjava podatke u tablici 1. i u tablici 2. Šifra se sastoji se od dvoznamenkaste brojčane oznake županija i Grada Zagreba (brojčane oznake od 01 do 21) te slobodnih zona (brojčana oznaka 30) koje u ovom istraživanju čine posebnu statističku jedinicu – industrijsku lokalnu jedinicu. Sve statističke jedinice – industrijske lokalne jedinice neke izvještajne jedinice koje su fizički smještene na nekom zakonom određenom području slobodnih zona ili njihovih dijelova smatraju se posebnom statističkom jedinicom – industrijskom lokalnom jedinicom (radi usklađivanja s kriterijima za regionalne statistike EU-a).

Područja »županija« odnose se na administrativno područje županija ili Grada Zagreba koje je ustanovljeno teritorijalnim ustrojem RH prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RHL263178 (»Narodne novine«, br. 10/97., 124/97., 68/98.).

Područje »Slobodnih zona« odnosi se na posebna područja Republike Hrvatske regulirana Zakonom o slobodnim zonama Vlade RHL263179 (»Narodne novine«, br. 44/96.), Carinskim zakonomL263180 (»Narodne novine«, br. 78/99) i drugim relevantnim zakonima. U nastavku objašnjavamo samo osnovne zakonske definicije vezane uz slobodne zone. Slobodna zona je dio teritorija RH koji je posebno ograđen i označen i u kojemu se gospodarske djelatnosti obavljaju uz posebne uvjete prema Zakonu o slobodnim zonama Vlade RHL263181 (»Narodne novine«, br. 44/96.). Slobodna zona može biti osnovana na području morske luke, zračne luke, riječnog pristaništa, uz međunarodnu prometnicu te na drugom području na kojemu postoje uvjeti za rad zone, a može sastojati od više odvojenih dijelova, ako su ispunjeni zakonom određeni uvjeti. U zoni je dozvoljeno obavljati proizvodnju, oplemenjivanje proizvoda, pružanje usluga i druge zakonom dozvoljene aktivnosti. Osnivači slobodne su domaće pravne osobe koje su od Vlade Republike Hrvatske dobili koncesiju za osnivanje slobodne zone. Jedna zona može imati jednoga ili više osnivača. Korisnici slobodne zone mogu biti osnivači te druge domaće i strane pravne i fizičke osobe, koji gospodarsku djelatnost u zoni obavljaju na temelju ugovora s osnivačem zone.

Popis naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) izrađen je isključivo za prikupljanje, obradu i objavljivanje (diseminaciju) podataka istraživanja IND-21/REPRO za izvještajne godine, počevši od 2004.

DODATAK 3

Nomenklatura inputa sirovina i materIjala industrije – NIRMI 2004.

I dio

II dio

zatvori
Statistički standardi za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije (IND-21/REPRO)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !