Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statistički standardi za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS) – (“Narodne novine”, br. XX/04.)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 12.2.2004 Statistički standardi za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS)

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

542

Na temelju članka 43.L90919 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.) Državni zavod za statistiku određuje

STATISTIČKE STANDARDE

ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I ZAPOSLENIMA (IND-1/MPS)

I. UVODNA OBJAŠNJENJA

U okviru procesa usklađivanja i standardiziranja statističkih informacija Republike Hrvatske (RH) s konceptom, definicijama, kriterijima i klasifikacijama koje propisuje Europska unija (EU) nastavljen je rad na daljem usklađivanju Kratkoročnih poslovnih statistika industrije RH s kratkoročnim poslovnim statistikama EU-a 1).

Kratkoročno-poslovno istraživanje industrije Mjesečni izvještaj industrije (IND-1) provodio se od 1997. na temelju Metodoloških osnova za mjesečni izvještaj industrije (IND-1) 2). Sadržaj Mjesečnog izvještaja industrije (IND-1) razdvojen je u 2000. na dva samostalna kratkoročno-poslovna istraživanja: Mjesečni izvještaj industrije (IND-1A) i Tromjesečni izvještaj industrije o reprodukcijskim materijalima (IND-1K), s različitim sadržajem i dinamikom prikupljana podataka. Za provedbu navedenih istraživanja (IN-1A i IND-1K) nisu izrađeni novi statistički standardi, već su se provodila na temelju istih Metodoloških osnova za IND-1A od 1997. do 2003., jer se radilo o uglavnom tehničkom razdvajanju. Mjesečni izvještaj industrije (IND-1A) koristio se za prikupljanje podataka o broju zaposlenika (tabela 4.), industrijskoj proizvodnji, zalihama i prodaji vlastite proizvodnje na razini NIPUM proizvoda (tabela 2.), a Tromjesečni izvještaj industrije o reprodukcijskim materijalima (IND-1K) koristio se za prikupljanje podataka o utrošku energije i goriva u pogonske i tehničke svrhe (tabela 3.) i utrošku sirovina i materijala iz Nomenklature repromaterijala industrije NRMI (tabela 2.). Razdvajanje je bilo nužno kako bi se pristupilo daljem usklađivanju statistike industrije s EU-om koji za navedena kratkoročno-poslovna istraživanja koristi različite koncepte i definicije.

Novi Statistički standardi za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS) izrađeni su za provedbu Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (u daljem tekstu IND-1/MPS istraživanje) počevši od 2004. i koristit će se umjesto prethodno navedenih Metodoloških osnova za IND-1. Novi Statistički standardi za tromjesečno istraživanje industrije o reprodukcijskim materijalima (IND-1K) također su u pripremi za donošenje i objavu u »Narodnim novinama«.

Reviziji Metodoloških osnova za mjesečni izvještaj industrije (IND-1) pristupilo se i dva glavna razloga. Prvi razlog već je djelomično objašnjen – dalje usklađivanja s konceptom, definicijama i kriterijima koje propisuje EU za kratkoročno-poslovne statistike industrije i praksi provedbe 3) kratkoročno-poslovnih istraživanja u državama članicama EU-a, koja služe za izradu statističkih proizvoda – indeksa industrijske proizvodnje, indeksa zaposlenih i indeksa produktivnosti rada. 4)

Drugi razlog pristupanja reviziji IND-1 istraživanja je usklađivanje statističkih klasifikacija i nomenklatura koje su se koristile za prikupljanje, obradu, objavljivanje i diseminaciju podataka ovog istraživanja, uslijed revizija nacionalnih klasifikacija djelatnosti i proizvoda koje su stupile na snagu u 2003. Revidirana je temeljna statistička klasifikacija RH, Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 5), radi usklađivanja s ažuriranom verzijom NACE-a Rev. 1.1 6) EU-a, a stupila je na snagu nova verzija NKD-a 2002. 7) Revidirana je i središnja Klasifikacije proizvoda po djelatnostima RH – KPD 1996. 8) radi usklađivanja s ažuriranom verzijom CPA 2002 9) EU-a, a stupila je na snagu ažurirana verzija KPD-a 2002. 10) Obje klasifikacije čine sastavni dio Nomenklature industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje – NIPUM 11), na temelju koje su se prikazivali svi podaci o industrijskoj proizvodnji u razdoblju od 1997. do 2003. Zbog navedenih promjena bilo je nužno uskladiti NIPUM iz 1997. s novim verzijama NKD-a 2002. i KPD-a 2002., koji čini sve agregirane hijerarhijske razine u NIPUM-u i izraditi novu revidiranu verziju NIPUM-a 2004. Revizija NIPUM-a 2004. velika je revizija, ne samo zbog usklađivanja hijerarhijskih razina NIPUM-a 2004. s novim verzijama NKD-a 2002. i KPD-a 2002. već i zbog usklađivanja NIPUM-a 2004. s nomenklaturom za godišnje PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji – NIP-om 2003. (temelji se na PRODCOM Listi 2003 12) EU-a). NIPUM, koji se je koristio od 1997. do 2003. tj. nakon sedmogodišnje primjene revidiran je najviše radi promjena u strukturi statističkih klasifikacijskih sustava na temelju kojih je strukturiran (NKD/KPD/NIP), koje su stupile na snagu u 2003. U ovoj reviziji, NIPUM 2004. je revidiran i usklađen novim verzijama s NKD-a 2002., KPD-a 2002. i posebno NIP-a 2003. 13) koji se u istom razdoblju ažurirao nekoliko puta. Usklađivanjem NIPUM-a s NIP-om osigurana je usporedivost godišnjih i mjesečnih serija podataka o industrijskoj proizvodnji na razini NIP/NIPUM proizvoda.

Svi navedeni razlozi utjecali su na nužnost izrade nove verzije NIPUM-a 2004. (vidi dodatak 3.) koji čini integralni dio novih Statističkih standarda za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS). Sljedeća velika revizija nacionalnih statističkih klasifikacijskih sustava, u okviru svjetske i europske revizije, očekuje se 2007. kada se predviđa i revizija NIPUM-a 2004. te izrada nove verzije NIPUM-a 2007. Daljnji razvoj i cjelovita harmonizacija kratkoročnih statistika industrije s istovrsnim statistikama EU-a koji zahtijeva uvođenje novih kratkoročnih pokazatelja industrije (indeksa prometa i narudžbi) previđena je okvirno do kraja 2006. ako će biti raspoloživi resursi za njihovu primjenu.

Sve spomenute nacionalne statističke standarde, klasifikacije i nomenklature, osim u »Narodnim novinama« možete naći na internetskim stranicama DZS-a: http://www.dzs.hr/Hrv/Nomen/.

POJAM INDUSTRIJE

INDUSTRIJA je definirana s trima područja djelatnosti NKD-a 2002. C – Rudarstvo i vađenje, D – Prerađivačka industrija i E – Opskrba električnom energijom, plinom i vodom, odnosno s odjeljcima djelatnosti NKD-a 2002. od 10. do 41., a usklađen je s konceptom industrije koji propisuje Eurostat (Statistički ured EU-a).

Za prikupljanje i publiciranje statističkih podataka o mjesečnoj industrijskoj proizvodnji u razdoblju od 1997. do 2003. DZS je koristio isti pojam INDUSTRIJE prema pokrivenosti područja iz prvog NKD-a, koji je na toj razini identičan s drugom verzijom NKD-a 2002. Prvi prikupljeni, obrađeni i objavljeni podaci prema ovom konceptu industrije odnose se na rezultate istraživanja Mjesečni izvještaj industrije u 1997. (IND-1/97.), a za podatke na detaljnoj razini proizvoda koristio se NIPUM koji je ostao nepromijenjen sve do nove verzije NIPUM-a 2004. iz ovih Statističkih standarda.

CILJ I PREDMET IND-1/MPS ISTRAŽIVANJA

Cilj provedbe Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji (u daljnjem tekstu IND-1/MPS istraživanja) je prikupljanje podataka za potrebe izračunavanja dinamičnih kratkoročnih pokazatelja industrije za Republiku Hrvatsku ukupno, zatim prema područjima, potpodručjima, odjeljcima i skupinama NKD-a 2002. te prema Glavnim industrijskim grupacijama (u daljnjem tekstu GIG Ver.1 14)) i njihova diseminacija svim korisnicima, na harmoniziranoj osnovi s EU-om. Kratkoročni pokazatelji industrije, koji se izračunavaju na temelju ovog IND-1/MPS istraživanja, indeksi su fizičkog obujma i to industrijske proizvodnje, zaliha gotovih vlastitih proizvoda pri proizvođačima, te indeksi zaposlenih u industriji i indeksi proizvodnosti rada.

Predmet su IND-1/MPS istraživanja ostvarena gotova proizvodnja u izvještajnom mjesecu, ostvarena proizvodnja od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (kumulativ), ukupne zalihe vlastitih proizvoda namijenjenih prodaji (stanje zadnjeg radnog dana u izvještajnom mjesecu) i prodaja od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (kumulativ), sve u fizičkim mjernim jedinicama na razini pojedinačnih proizvoda iz NIPUMA-a 2004., za svaku pojedinačnu industrijsku lokalnu jedinicu neke izvještajne jedinice (pravne osobe) koja je navedena u Adresaru za IND-1/MPS za 2004. (tablica 2) i koja se obavlja isključivo na području Republike Hrvatske.

Predmet su IND-1/MPS istraživanja i broj zaposlenih u statističkoj lokalnoj jedinici (tablica 1.) ukupno i po skupinama NKD-a 2002. za područja C, D i E kao i broj zaposlenika koji ne obavljaju industrijsku djelatnost u statističkoj lokalnoj jedinici neke izvještajne jedinice (pravne osobe) na području Republike Hrvatske.

Pravna osnova IND-1/MPS istraživanja i zašita pojedinačnih podataka

Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima za 2004. (IND-1/MPS) provodi se na osnovi Zakona o službenoj statisticiL90921 (»Narodne novine«, br. 103/03.). Obveza davanja podataka temelji se na članku 35. i 38. (stavak 1.) Zakona o službenoj statistici.

Nedostavljanje podataka ili dostavljanje netočnih, nepotpunih ili neažurnih podataka u propisanom sadržaju i rokovima povlači kaznene odredbe iz članka 69. i 70. navedenog zakona.

Pojedinačni podaci koji će se prikupiti ovim IND-1/MPS istraživanjem, koristit će se isključivo u statističke svrhe u skladu s odredbama zakona, članci 59. do 66., o povjerljivosti i zaštiti prikupljenih pojedinačnih statističkih podataka (Zakon o službenoj statistici,L90922 »Narodne novine«, br. 103/03.).

II. KONCEPTI I DEFINICIJE IND-1/MPS ISTRAŽIVANJA

Općenito o vrstama statističkih jedinica 15)

Poduzeće (Enterprise) je najmanja kombinacija pravnih jedinica koja čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i usluga, ima određeni stupanj autonomije pri odlučivanju, posebno pri raspoređivanju vlastitih resursa. Poduzeće obavlja jednu ili više djelatnosti na jednoj ili više lokacija. Poduzeće može biti samo jedna pravna jedinica.

Lokalna jedinica (Local unit) je poduzeće ili dio poduzeća (npr. radionica, tvornica, pogon, ured, rudnik) smješten na zemljopisno određenom mjestu. Na svakom od tih mjesta obavlja se neka ekonomska djelatnost u kojoj je zaposlena jedna ili više osoba (nekad samo dio radnoga vremena) za jedno te isto poduzeće.

Ako je neka osoba zaposlena na jednom ili više mjesta (npr. održavanje), lokalna jedinica je mjesto s kojeg se daju upute ili s kojeg se organizira rad. Za svaku lokalnu jedinicu potrebno je odrediti broj zaposlenih. Međutim, sve pravne jedinice koje čine pravnu osnovu poduzeća ili jednog njegova dijela moraju imati barem jednu lokalnu jedinicu npr. registriran ured, čak i ako tamo nema nijednog zaposlenog. Lokalna jedinica može obavljati samo pomoćne djelatnosti.

Zemljopisno identificirano mjesto mora biti striktno opisano: dvije jedinice koje pripadaju istom poduzeću na različitim lokacijama (čak i unutar najmanje administrativne jedinice), smatraju se dvjema lokalnim jedinicama. Jedna lokalna jedinica može se protezati kroz nekoliko susjednih administrativnih područja, a u tom je slučaju, prema konvenciji, poštanska adresa odlučujuća.

Jedinica prema vrsti djelatnosti – JVD (Kind-of Activity Unit KAU) čine dijelovi poduzeća koji pridonose izvođenju djelatnosti na razini razreda djelatnosti (četveroznamenkasta brojčana oznaka) NACE-a odnosno NKD-a, u skladu s EU kriterijem djelatnosti. Većina entiteta obavlja više od jedne vrste djelatnosti u svojoj ulozi »proizvođača«, a zbog naglašavanja njihovog tehničko-ekonomskog odnosa dijele se na temelju vrsta djelatnosti. JVD odgovara jednoj operacijskoj potpodjeli poduzeća. Razvrstava se na temelju svoje vlastite glavne djelatnosti i trebalo bi ga uvijek podijeliti kada obavlja još neku od sekundarnih djelatnosti poduzeća, ukoliko su podaci poduzeća za te djelatnosti raspoloživi. Jedinice koje obavljaju samo pomoćne djelatnosti za svoje poduzeće (npr. funkcija nabave i prodaje) ne mogu se smatrati samostalnim JVD-om.

Lokalni JVD (Local Kind-of Activity Unit LKAU) čini dio JVD-a koji odgovara lokalnoj jedinici. Svaki JVD mora imati najmanje jedan lokalni JVD. Međutim, JVD se može formirati od dijelova jedne ili više lokalnih jedinica, koje mogu u određenim okolnostima obavljati samo određeni broj pomoćnih djelatnosti, te u tom slučaju treba dodatno razvrstati lokalne jedinice. Svako poduzeće mora imati najmanje jedan lokalni JVD, jer skup svih lokalnih JVD-a uključenih u istu ili sličnu vrstu djelatnosti po NACE (odnosno NKD-u) predstavlja tu djelatnost po načelu »čistih djelatnosti«.

Između poduzeća i lokalnog JVD-a postoji hijerarhijski odnos. Poduzeće sadrži jedan ili više lokalnih JVD-a, ali lokalni JVD uvijek pripada samo jednom poduzeću. Pojam lokalnog JVD-a također je sukladan operativnoj definiciji pojma »pogon« (establishment) prema svjetskom statističkom standardu UN-a navedenom u uvodnom dijelu ISIC-a Rev. 3.

Proizvod i proizvodnja u IND-1/MPS istraživanju

Koncepti i definicije proizvoda i proizvodnje koji se koriste u ovom istraživanju preuzeti su iz Kratkoročnih statistika EU-a i nemaju smisao definitivnih značenja ovih riječi izvan ovog konteksta. U nedostatku konzistentne nacionalne terminologije i dvojezičnih pojmovnika, uz svaki pojam navodimo i naziv na engleskom jeziku, a za koncepte proizvodnje i vrstu iz pojmovnika za kratkoročne poslovne statistike EU-a.

Proizvod (Product). Proizvod je posljedica neke industrijske djelatnosti, koristi se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge, a definiran je u ovom istraživanju Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIPUM-om 2004. prema konceptu ovog IND-1/MPS istraživanja.

Gotov proizvod (Finished product). Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u NIPUM-u 2004. naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda kojima pripadaju čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično. Količine neispravnih proizvoda (»škart«) ne smatraju se u gotovim proizvodima.

Nedovršen proizvod (Unfinished product). Proizvod koji nije dosegao određeni stupanj prerade ili dorade definiran NIPUM-om 2004. smatra se nedovršenim i ne iskazuje se u IND-1/MPS istraživanju.

Intermedijarni proizvod (Intermediate products). Proizvod koji je dosegao određeni stupanj prerade ili dorade definiran NIPUM-om 2004. i koji je proizvela jedna od lokalnih jedinica poduzeća, ali koji se u istoj ili drugoj lokalnoj jedinici istog poduzeća odnosno pravne osobe dalje prerađuje ili obrađuje i tim se postupcima pretvara u novi proizvod iz NIPUM-om 2004. (ili se ugrađuje u novi proizvod) naziva se intermedijarni. U IND-1/MPS istraživanju vlastito proizvedeni intermedijarni proizvodi se ne iskazuju posebno u tablici 2. već se zbrajaju s količinama gotove proizvodne (stupac 4). U nekim metodologijama za sličnu definiciju se koristi pojam poluproizvod (semi-finished products). Proizvodi kupljeni od trećih osoba radi preprodaje u istom obliku u kojem su i kupljeni ne smatraju se intermedijarnim proizvodima, kao ni proizvodi koji se koriste za bruto investicije u vlastiti fiksni kapital lokalnih jedinica odnosno poduzeća.

Prodana proizvodnja (Production sold). Pod pojmom prodana proizvodnja podrazumijeva se proizvodnja koju su obavljale statističke jedinice u tijeku izvještajne godine i koja je prodana u istoj izvještajnoj godini (iskazuje se kao kumulativ). U prodanu (realiziranu) proizvodnju treba uključiti ukupne količine i vrijednosti proizvoda (i usluga) iz NIPUM-a 2004. koje su isporučeni drugim poslovnim subjektima, prodane u vlastitim prodavaonicama lokalnih jedinica odnosno poduzeća i izvezene količine i vrijednosti proizvoda (i usluga) u izvještajnoj godini. Pod prodanom proizvodnjom smatra se i proizvodnja odnosno prerada realizirana na temelju ugovora s naručiteljem ili izvršene industrijske usluge za treće osobe prema definicijama iz ovih IND-1/MPS statističkih standarda (vidi III. dio, točka C – Posebne upute za iskazivanje podataka u tablici 2.).

Ukupna proizvodnja (Total production). Ukupna proizvodnja jest ostvarena (gotova) proizvodnja koju su obavljale statističke jedinice u izvještajnom mjesecu ili od početka izvještajne godine bez obzira na to da li je prodana trećim osobama u zemlji ili inozemstvu (izvoz), stavljena na zalihe gotovih proizvoda (namijenjenih prodaji) ili se koristila za daljnju preradu u poduzeću, ili kombinirano. U ukupnu proizvodnju treba uključiti i proizvodnju ostvarenu na temelju zajedničkog ulaganja sa stranim partnerom, ali samo ako je ostvarena na teritoriju Republike Hrvatske (npr. nafta), uključujući i proizvodnju ostvarenu na teritoriju Slobodnih zona RH. Ukupne količine ostvarene proizvodnje uključuju i proizvodnju odnosno preradu realizirana na temelju ugovora s naručiteljem ili izvršene industrijske usluge za vlastiti račun ili za treće osobe u izvještajnoj godini prema definicijama iz ovih IND-1/MPS statističkih standarda (vidi III. dio, točka C – Posebne upute za iskazivanje podataka u tablici 2.).

Statističke jedinice IND-1/MPS istraživanja

Statističke jedinice IND-1/MPS istraživanja su industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća odnosno izvještajnih jedinica (pravnih osoba).

Industrijska poduzeća su sva trgovačka društva ili druge pravne osobe koja se u izvještajnom razdoblju bave industrijskom proizvodnjom, a u Registru poslovnih subjekata – RPS 16) razvrstana su u djelatnost INDUSTRIJE odnosno u podrazrede područja C, D i E (odjeljci 10 do 41) prema NKD-u 2002. a po kriteriju obuhvata ulaze u Adresar IND-1/MPS za 2004.

Neindustrijska poduzeća su sva trgovačka društva ili druge pravne osobe koje su u Registru poslovnih subjekata (RPS) razvrstana su u neku od NEINDUSTRIJSKIH djelatnosti odnosno u podrazrede neindustrijskih područja A, B ili F do Q prema NKD-u 2002., ali u svom sastavu imaju dio ili dijelove koji se u izvještajnom razdoblju bave industrijskom proizvodnjom, a po kriteriju obuhvata ulaze u Adresar IND-1/MPS.

Lokalne jedinice definirane su kao oni dijelovi poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe) koji obavljaju industrijsku djelatnosti na administrativnom teritoriju jedne ili nekoliko županija ili na teritoriju Slobodnih zona RH (teritorijalno/administrativni kriterij) i/ili imaju zaposlene. Primjenom oba navedena kriterija posebno ili kombinirano (djelatnost/teritorij) iz industrijskih i neindustrijskih poduzeća odnosno izvještajnih jedinica (pravnih osoba) formirane su lokalne jedinice prema fizičkom smještaju njihovih dijelova, a statističkom terminologijom nazivamo ih lokalnim jedinicama tog industrijskog ili neindustrijskog poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe) i nalaze se u Adresaru IND-1/MPS.

Kriteriji za formiranje statističkih lokalnih jedinica IND-1/MPS istraživanja iz dijela ili dijelova poduzeća odnosno izvještajnih jedinica (pravnih osoba) nisu isti za industrijska i neindustrijska poduzeća te ih u nastavku objašnjavamo.

Lokalne jedinice industrijskih poduzeća formirane su od jednog ili više dijelova industrijskih poduzeća koji se bave glavnom i/ili nekom od sporednih ili pomoćnih djelatnosti na području jedne ili više županija (teritorijalno/administrativni kriterij) bez obzira na to jesu li ti dijelovi pravno konstituirani ili nisu. Grupiranje dijelova industrijskih poduzeća odnosno izvještajnih jedinice (pravnih osoba) koji su obavljali jednu ili više vrsta industrijskih djelatnosti na »lokalitet županije« naziva se »lokalnom jedinicom« tog industrijskog poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe). Svako industrijsko poduzeće odnosno izvještajna jedinica (pravna osoba), po ovom kriteriju, ima barem jednu lokalnu jedinicu, ali samo u slučaju kada je jedan ili više njegovih dijelova obavljalo sve djelatnosti na teritoriju samo jedne županije i ako su svi zaposleni izvještajne jedinice (pravne osobe) smješteni na lokaciji te iste županije ili ako nema dijelova (sve u sjedištu). U svim drugim slučajevima formirane su dvije i nekoliko lokalnih jedinica u Adresaru IND-1/MPS. za koje su izvještajne jedinice (pravne osobe) dužne iskazati podatke u obrascu IND-1/MPS.

Ako se dio zaposlenih industrijskog poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe) bavi neindustrijskim ili pomoćnim djelatnosti (npr. nabava i prodaja), a fizički je smješten na lokaciji županije na kojoj se ne obavlja industrijska proizvodnja tog industrijskog poduzeća i za taj dio zaposlenih formirana je jedna lokalna jedinica. Dijelovi industrijskih poduzeća odnosno njihovih lokalnih jedinica koji su »fizički« izvan teritorija RH, nisu predmet IND-1/MPS istraživanja.

Lokalne jedinice neindustrijskih poduzeća formirane su na sličan način kao i za industrijskih poduzeća uz nekoliko iznimaka. Dijelovima neindustrijskih poduzeća odnosno izvještajnih jedinica (pravnih osoba) koja u RPS-u nisu razvrstana u industrijsku djelatnost, formirane su lokalne jedinice samo onda ako se jedan ili više njihovih dijelova bavi s nekom od industrijskih djelatnosti (sporednim djelatnostima s aspekta poduzeća) koje su rezultiraju proizvodima navedenim u NIPUM-u 2004. Svi tako identificirani dijelovi neindustrijskog poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe) koji se bave industrijskom djelatnosti, a fizički se nalaze na lokaciji jedne »županije« i/ili Slobodnih zona RH, grupirani su u jednu lokalnu jedinicu prema kriteriju »lokaliteta« koji podrazumijeva lokalitet »županije« (teritorijalno/administrativni kriterij). U ovom istraživanju nazivamo ih statističkom terminologijom industrijske lokalne jedinice, jer grupiraju samo industrijske djelatnosti nekog neindustrijskog poduzeća. Ako se industrijska proizvodnja jednog ili više dijelova neindustrijskog poduzeća obavljala na teritoriju (lokaciji) dvije ili više županija, u Adresaru IND-1/MPS formirane su dvije ili nekoliko industrijskih lokalnih jedinica tj. za svaku županiju po jedna. Neindustrijske djelatnosti ili pomoćne djelatnosti (npr. nabava i prodaja) dijelova neindustrijskih poduzeća odnosno izvještajnih jedinica (pravnih osoba) kao i njihovi dijelovi koji su »fizički« izvan teritorija RH, nisu predmet IND-1/MPS istraživanja.

Pojam ovako definiranih statističkih jedinica – lokalnih jedinica industrijskih poduzeća i – industrijskih lokalnih jedinica neindustrijskih poduzeća, koristi se isključivo za potrebe provedbe IND-1/MPS istraživanja, dok u drugim kontekstima mogu imati drugačije značenje. Statističke jedinice IND-1/MPS istraživanja usklađene su s definicijama i kriterijima za profiliranje statističkih jedinica godišnjih statističkih istraživanja industrije i to s PRODCOM istraživanjem o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) i sa Strukturno-poslovnim istraživanjem industrije (IND-21/SBS), a uglavnom i s definicijama lokalnih jedinica EU-a. Manja odstupanja u definicijama postoje isključivo radi specifičnih nacionalnih namjena ovih istraživanja (regionalni pokazatelji).

Statističke jedinice, industrijska poduzeća, lokalne jedinice industrijskih poduzeća i industrijske lokalne jedinice neindustrijskih poduzeća za koje izvještajne jedinice (pravne osobe) iskazuju sve podatke u ovom IND-1/MPS istraživanju, utvrđene su Adresarom IND-1/MPS koji neposredno izrađuje Odjel statistike industrije i energije DZS-a i dostavlja svim sudionicima u provedbi IND-1/MPS istraživanja (vidi organizaciju provedbe).

Izvještajne jedinice IND-1/MPS istraživanja

Izvještajne jedinice IND-1/MPS istraživanja su sva poduzeća odnosno pravne osobe koje su u RPS-u razvrstane u industrijsku djelatnost tj. u podrazrede (industrijskih) područja C, D ili E. po NKD-u 2002. Izvještajne jedinice su i one pravne osobe koje nisu razvrstane u industrijsku djelatnost, ali imaju dijelove koje se bave industrijskom djelatnosti, bez obzira na to jesu li ti dijelovi pravno konstituirani ili nisu. Izvještajne jedinice (pravne osobe) najčešće su trgovačka društva, a mogu biti i sve druge pravne osobe koje se u tijeku izvještajnog razdoblja bave industrijskom djelatnosti na teritoriju RH, a ušle su u obuhvat ovog istraživanja. Identifikacijski podaci za izvještajne jedinice (pravne osobe) uglavnom se podudaraju s identifikacijskim podacima trgovačkih društava. Prema obuhvatu ovog istraživanja, izvještajnim se jedinicama smatraju samo pravne osobe dok se fizičke osobe kao npr. obrtnici, ne smatraju izvještajnim jedinicama prema kriteriju obuhvata ovog istraživanja.

Sve izvještajne jedinice su utvrđene Adresarom IND-1/MPS. Izvještajne jedinice (pravne osobe) daju podatke pojedinačno za svaku lokalnu jedinicu u svom sastavu na obrascu IND-1/MPS, a ako se bave još i djelatnostima brodogradnje prema opisu razreda 35.11 Gradnja i popravak brodova, NKD-a 2002., onda ispunjavaju još i dodatak IND-1/MPS istraživanju pomoćni obrazac za brodogradnju IND-1/MPS/35.11.

Obuhvat IND-1/MPS istraživanja

Obuhvat statističkih jedinica tj. industrijskih poduzeća i lokalnih jedinica industrijskih i neindustrijskih poduzeća odnosno trgovačkih društava, drugih pravnih osoba i njihovih dijelova koja se u izvještajnom razdoblju bave industrijskom djelatnošću nije potpun. U istraživanju IND-1/MPS obuhvaćaju se industrijska poduzeća (pravne osobe) kao i dijelovi industrijskih i neindustrijskih poduzeća (pravnih osoba) u pravilu s 20 i više zaposlenih, uz uvjet da taj obuhvat osigurava za svaku pojedinačnu skupinu INDUSTRIJE (od 10.1 do 41.1) iz NKD-a 2002., dovoljan obuhvat statističkih jedinica tako da zajedno učestvuju s najmanje 90% u bruto dodanoj vrijednosti svake industrijske skupine NKD-a 2002. Ako uvjet nije zadovoljen za određene skupine INDUSTRIJE iz NKD-a 2002. obuhvat se proširuje i na statističke jedinice s manje od 20 zaposlenih (posebno male industrije kao npr. industrija kruha, tiskanje i drugo).

Obuhvat statističkih jedinica, kako je već spomenuto, utvrđen je Adresarom IND-1/MPS koji izrađuje Odjel statistike industrije i energije DZS-a. Ako neki ured državne uprave u županiji – ured za statistiku eventualno smatra da je neka statistička jedinica s gledišta županije nova ili važna za rezultate istraživanja, a nije uvrštena u Adresar IND-1/MPS, treba čim prije (ako je nova) ili odmah početkom izvještajne godine o toj statističkoj jedinici dostaviti osnovne podatke DZS-u koji će utvrdi njenu važnost sa stanovišta obuhvata, te je eventualno uključiti u Adresar IND-1/MPS.

Periodika i izvještajno razdoblje IND-1/MPS istraživanja

Podatke za IND-1/MPS istraživanje izvještajne jedinice odnosno pravne osobe dostavljaju nadležnom statističkom tijelu u pravilu jedanput u izvještajnom mjesecu. Izvještajno razdoblje je mjesec dana, a podudara s kalendarskim mjesecom u izvještajnoj godini. Rok za mjesečno dostavljanje popunjenog obrasca IND-1/MPS u DZS uvijek je 8. u mjesecu za prethodni mjesec.

Metoda prikupljanja podataka za IND-1/MPS istraživanja

Za provedbu IND-1/MPS istraživanja koristi se izvještajna metoda. Izvještajne jedinice odnosno pravne osobe popunjavaju odgovarajuće podatke za lokalne jedinice u svom sastavu na obrascu IND-1/MPS, a ako obavljaju djelatnost brodogradnje onda popunjavaju i podatke na pomoćnom obrascu za brodogradnju IND-1/MPS/35.11.

Izvještajne jedinice odnosno pravne osobe popunjavaju podatke o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima za sve svoje lokalne jedinice iz Adresara IND-1/MPS, na temelju knjigovodstvenih podloga, dok za dio podataka trebaju dati procjene. Popunjene obrasce IND-1/MPS i pomoćni obrazac za brodogradnju IND-1/MPS/35.11, izvještajne jedinice odnosno pravne osobe dostavljaju kompletirano nadležnom uredu državne uprave u županiji – uredu za statistiku u roku koji im ono odredi.

Organizacija provedbe IND-1/MPS istraživanja

Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima za 2004. (IND-1/MPS) provodi se na osnovi Zakona o službenoj statisticiL90923 (NN, br. 103/03.). U provođenju istraživanja sudjeluju Državni zavod za statistiku RH i Uredi državne uprave u županijama – uredi za statistiku.

Državni zavod za statistiku (DZS) izrađuje metodologiju, obrađuje podatke za Republiku Hrvatsku i županije, te kontinuirano osigurava stručnu pomoć područnoj statistici, utvrđuje Adresar IND-1/MPS, tiska i distribuira obrasce i druge materijale potrebne za provedbu istraživanja uredima državne uprave u županijama – uredima za statistiku, koncentrira materijal, kontrolira potpunost podataka, unosi podatke na magnetni medij, računski i logički kontrolira podatke, analizira prve rezultate, objavljuje i diseminira rezultate IND-1/MPS istraživanja. Prema potrebi, DZS održava i stručno obučavanje po pojedinim županijskim središtima i zajedno s područnim statističarima neposredno obilazi izvještajne jedinice, a o važnijim metodološkim poteškoćama razgovara izravno s izvještajnom jedinicom.

Uredi državne uprave u županijama – uredi za statistiku distribuiraju kompletiran materijal izvještajnim jedinicama odnosno pravnim osobama za sve utvrđene im lokalne jedinice prema Adresaru IND-1/MPS za koje su dužne popuniti podatke u tablici 1. i 2. obrasca IND-1/MPS i pomoćnog obrasca za brodogradnju IND-1/MPS/35.11 ako se bave i djelatnostima brodogradnje, brinu se da u roku koji su odredili dobiju ispunjene odgovarajuće IND-1/MPS obrasce od izvještajnih jedinica odnosno pravnih osoba, šifriraju identifikacijske podatke za izvještajne jedinice odnosno njihove lokalne jedinice u predviđenim poljima IND-1/MPS obrasca prema Adresaru IND-1/MPS ako to nije izvršila izvještajna jedinica odnosno pravna osoba koja je dostavila podatke, kontroliraju potpunost i točnost podataka u tablicama obrazaca IND-1/MPS i IND-1/MPS/35.11, brinu se da o roku kontroliran materijal dostave u DZS, te da u tijeku logičko-računske i analitičke kontrole materijala u DZS-u, i na zahtjev DZS-a, provjeravaju iskazane podatke u dostavljenim obrascima IND-1/MPS i IND-1/MPS/35.11 izvještajnih jedinica s njihovog područja.

Obrada, analiza i rezultati IND-1/MPS istraživanja

Svi podaci iz IND-1/MPS obrađuju se najmanje do razine odjeljka NKD-a 2002., izabrani pokazatelji na razini skupina i razreda NKD-a 2002. (indeksi), a podaci o industrijskoj proizvodnji u količinama i fizičkim mjernim jedinicama i na razini pojedinačnih proizvoda iz NIPUM-a 2004. Za ukupno RH do razine županije obrada se vrši za industrijsku proizvodnju i zaposlenike u industriji najmanje do razine odjeljka i skupina NKD-a 2002. Državni zavod za statistiku nastojat će izvršiti obradu svih podataka do razine odjeljka NKD-a 2002. i za županije čim se za to osiguraju potrebni preduvjeti. Pokazatelji, uglavnom indeksi fizičkog obujma, prikupljeni i obrađeni na temelju istraživanja IND-1/MPS-a objavljuju se mjesečno u priopćenjima DZS-a, i to pokazatelji o industrijskoj proizvodnji u Priopćenjima broj 2.1.1/1. Indeksi industrijske proizvodnje (izvorni indeksi), broj 2.1.3/1. Indeksi industrijske proizvodnje. Desezonirane vremenske serije i trend ciklus, broj 2.1.2/1. Indeksi zaliha gotovih proizvoda u industriji, iz tablice 2., te broj 2.1.4/1. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnost rada u industriji iz tablice 1. obrasca IND-1/MPS.

Prve rezultate IND-1/MPS istraživanja, osim u priopćenjima, možete naći na internetskim stranicama DZS-a na adresi: http://www.dzs.hr/hrv/priopcenja/, a prve rezultate iz Priopćenja broj 2.1.1/1. Indeksi industrijske proizvodnje i na telefonskom govornom aparatu broj 060 389 389.

Detaljna obrada IND-1/MPS istraživanja o industrijskoj proizvodnji za izvještajnu godinu redovito se publicira najmanje jedanput godišnje u Statističkom izvješću pod nazivom Industrijska proizvodnja u 2004. Mjesečni rezultati, a čim se osiguraju tehnički uvjeti počet će se objavljivati u polugodišnjoj ili kvartalnoj dinamici. Izabrani podaci ovog istraživanja objavit će se i u drugim publikacijama DZS-a Mjesečnom statističkom izvješću, Statističkim informacijama, Statističkom ljetopisu DZS-a i eventualno u nekim posebnim analitičkim publikacijama 17).

Osim navedenih nacionalnih publikacija, podaci iz IND-1/MPS istraživanja diseminiraju se međunarodnim statističkim institucijama i organizacijama kao što su EU, UN, FAO, OECD i druge. Prvi rezultati IND-1/MPS istraživanja (samo indeksi iz Priopćenja broj 2.1.1/1) u standardnom se obliku objavljuju i na internetskim stranicama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) na adresi: http://dsbb.imf.org/, jer je RH prihvatila standard DSBB (Special Data Dissemination Standard) MMF-a.

Indeksi industrijske proizvodnje počet će se u 2004. diseminirati Eurostatu (Statističkom uredu EU-a) radi publiciranja u okviru Theme 4/EBT-domain Eurostata, zajedno s podacima država članica EU-a i državama kandidatima za članstvo u EU (državama članicama od svibnja 2004.) jer zadovoljavaju sve kriterije Eurostata u pogledu harmonizitranosti, standardiziranosti i rokova diseminacije. Isto će se tako indeksi industrijske proizvodnje i drugi izabrani IND-1/MPS kratkoročni pokazatelji pohraniti na Eurostatovu bazu podataka NEW CRONOS/EBT.

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIPUM 2004.

Za iskazivanje podataka na razini proizvoda u tablici 2. obrasca IND-1/MPS obvezatno treba koristiti Nomenklaturu industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije – NIPUM 2004. koji je sastavni dio ovih Statističkih standarda i nalazi se u dodatku 3. Izvještajne jedinice odnosno pravne osobe dužne su, za svaku lokalnu jedinicu koja im je utvrđena u Adresaru IND-1/MPS za izvještajnu godinu, iskazati podatke po proizvodima i mjernim jedinicama iz NIPUM-a 2004. i to o količinama gotove proizvodnje u izvještajnom mjesecu (stupac 4) i od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (stupac 5), o količinama zaliha vlastito proizvedenih proizvoda na kraju izvještajnog mjeseca (stupac 6), te o količinama prodaje vlastito proizvedenih proizvoda od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (stupac 7).

NIPUM 2004. je izrađen na temelju NKD-a 2002. (prve četiri hijerarhijske razine odnosno djelatnosti) i KPD-a 2002. (peta i šesta razina proizvoda) uzimajući u obzir detaljne proizvode iz NIP-a 2003. koji su se koristili kao »najmanji građevni elementi« pri raščlambi KPD-a 2002. na proizvode NIPUM-a 2004. Na taj način NIPUM 2004. ulazi u sustav statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda nacionalno harmoniziranih i integriranih sa statističkim klasifikacijskim sustavom EU-a. S obzirom da su klasifikacije KPD 2002. i NIP 2003. preko korespondentnih tablica veza usklađena s detaljnim robama iz Carinske tarife RH za statistiku vanjske trgovine, osigurana je isto takva povezanost i NIPUM-a 2004. Osigurana je povezanost NIPUM-a 2004. sa statističkim klasifikacijama EU-a NACE Rev. 1.1 (preko ugrađenih razina NKD-a 2002.), CPA 2002 (preko ugrađenih razina KPD-a 2002.), PRODCOM Listom 2004 i Kombiniranom nomenklaturom – CN-om 2004 na razini proizvoda/roba preko korespondentnih tablica veza (preko »najmanjih građevnih elementa« NIP-a).

Naslovi KPD-a 2002. za industrijske usluge u pravilu su preuzeti nepromijenjeno u NIPUM-u 2004. tj. za šifre usluga dodane su na kraju šifre dvije nule (»00«) što označava (uvijek i za proizvode) da je obuhvaćena cijela potkategorija usluga (ili proizvoda) KPD-a 2002. u NIPUM-u 2004. (veza 1 : 1).

Struktura šifre proizvoda NIPUM-a 2004. Šifra NIPUM-a 2004. iz prvog stupca (lijeva strana tablice) pod nazivom »Šifra proizvoda NIPUM-a 2004. u publikacijama« služi za vizualno označavanje i neposredno odražava stvarnu strukturu šifre NIPUM-a 2004., dok »Šifra proizvoda za upis u IND-1/MPS« iz zadnjeg stupca (desna strana tablice) predstavlja tehničku šifru koja se koristi za šifriranje proizvoda iz NIPUM-a 2004. u tablici 2. (stupac 1) obrasca IND-1/MPS. S obzirom na njihove različitu strukturu i namjenu, pojasnit ćemo ih pojedinačno.

Šifra proizvoda NIPUM-a 2004. u publikacijama (prvi stupac NIPUM-a 2004. iz dodatka 3.)

NIPUM 2004. je hijerarhijski strukturirana nomenklatura proizvoda koja na najnižoj hijerarhijskoj razini sadrži osmeroznamenkastu brojčanu oznaku, a možemo je prikazati na sljedeći način: XX. XX. YY. NN. Prve četiri brojčane oznake identične su s NKD-om 2002. (XX.XX), a još sa sljedeće dvije s KPD-om 2002. (oznake XX.XX.YY), dok su sedma i osma brojčane oznake (NN) rezervirane za detaljniju nacionalnu raščlambu proizvoda KPD-a 2002. uzimajući u obzir »najmanje građevne elemente« NIP-a 2003. (veza 1:1 ili n:1) za definiranje proizvoda NIPUM-a 2004. Raščlamba potkategorija proizvoda iz KPD-a 2002. u proizvode NIPUM-a 2004. izvršen je primjenom kriterija »živih« i »neživih« proizvoda iz NIP-a 2003. prema rezultatima IND-21/PRODCOM istraživanja za 2002. Svi »živi« proizvodi iz NIP-a 2003. u pravilu su izdvojeni u posebnu šifru proizvoda iz NIPUM-a 2004. Svi »neživi« proizvodi iz NIP-a 2003. agregirani su u jednu šifru proizvoda u NIPUM-u 2004. u pravilu s oznakom »9« na kraju šifre kao ostali proizvodi od nekog naslova KPD-a 2002. Iz tog razloga, za detaljno prepoznavanje proizvoda iz NIPUM-a 2004. ili bilo kakvih nedoumica, treba koristiti odgovarajuću verziju nomenklature NIP-a ili CT-a s kojima je NIPUM 2004. povezan preko korespondentnih tablica veza koje izrađuje DZS ili kontaktirati DZS u vezi s navedenom problematikom.

Sustav vizualnog označavanja šifre NIPUM-a 2004. iz prvog stupca »Šifra proizvoda NIPUM-a 2004. u publikacijama« u odnosu na vizualno označavanje NIPUM-a iz 1997. prema Metodološkim osnovama za mjesečni izvještaj industrijeL90924 (NN, br. 18/97.), izmijenjen je samo u broju brojčanih oznaka. NIPUM iz 1997. sadrži deseteroznamenkastu brojčanu oznaku, a NIPUM 2004. osmeroznamenkastu brojčanu oznaku, koja bolje reprezentira strukturu i raščlambu potkategorija KPD-a 2002. u proizvode NIPUM-a 2004. kao i njegovu povezanost s integriranim i harmoniziranim statističkim klasifikacijskim sustavom RH i EU-a.

Šifra proizvoda za upis u IND-1/MPS (zadnji stupac NIPUM-a 2004. iz dodatka 3.)

Šifra proizvoda za upis u IND-1/MPS zapravo je tehnička šifra koja se koristi isključivo za potrebe šifriranja i obrade podataka IND-1/MPS istraživanja. Izvještajne jedinice odnosno pravne osobe pri iskazivanju proizvodnje svojih lokalnih jedinica u tablici 2. obrasca IND-1/MPS trebaju upisati ovu tehničku šifru iz NIPUM-a 2004., a nikako šifru predviđenu za publikacije (iz prvog stupca) odnosno šifru s točkama između brojčanih oznaka.

Tehnička šifra proizvoda za upis u obrazac IND-1/MPS ima 10 brojčanih oznaka. Prvih 8 brojčanih oznaka ove tehničke šifre iz NIPUM-a 2004. identično je s prvih 8 brojčanih oznaka iz prvog stupca NIPUM-a 2004. kada se upišu bez točaka, i kojima su sustavno dodane na kraju dvije nule (00) na kraju šifre. Tako npr. šifra proizvoda »11.10.20.01« iz prvog stupca NIPUM-a 2004., u zadnjem stupcu NIPUM-a 2004. šifra za upis u IND-1/MPS je »1110200100«. Razlog za takvu šifarsku strukturu isključivo je tehničke prirode, jer bi svako drugačije rješenje uzrokovalo veće intervencije u programa obrade IND-1/MPS, za koju trenutno nema resursa u DZS-u.

Mjerne jedinice proizvoda NIPUM-a 2004. (iz dodatka 3.)

Za svaki proizvod u NIPUM-u 2004. određene su od jedne do tri mjerne jedinice na temelju kojih izvještajna jedinica odnosno pravna osoba treba iskazati mjesečnu industrijsku proizvodnju svih svojih lokalnih jedinica iz Adresara IND-1/MPS-a u izvještajnom razdoblju. Mjerne jedinice u NIPUM-u 2004. svedene su na najmanju moguću mjeru, kako bi se što manje opteretile izvještajne jedinice pri mjesečnom iskazivanju svoje proizvodnje. Međutim, tamo gdje je to bilo neophodno, zbog posebnih namjena ovog istraživanja npr. izračunavanje indeksa ili za tromjesečno izvještavanje industrijske proizvodnje za tromjesečno PRODCOM istraživanje EU-a, za neke šifre proizvoda iz NIPUM-a 2004. zadržano je više od jedne mjerne jedinice. Prva mjerna jedinica koristi se za izračunavanje indeksa industrijske proizvodnje, druga mjerna jedinica je preuzeta je iz tromjesečnog PRODCOM Liste 2004 EU-a ako je različita od prve. Treća mjerna jedinica iznimno je uvedena samo ako se s prvom i drugom mjernom jedinicom nije moglo zadovoljiti sve zahtjeve iz međunarodne razmjene podataka (npr. Eurostat, UN/ECE, FAO, IEA i dr.).

Šifre mjernih jedinica proizvoda NIPUM-a 2004. upisuju se u tablicu 2., stupac 3 obrasca IND-1/MPS. redoslijedom navođenja mjernih jedinica u NIPUM-u 2004., tako da se za prvu navedenu mjernu jedinicu upiše šifra »1«, za drugu »2« i za treću »3«. Kada se proizvod NIPUM-a 2004. iskazuju u više mjernih jedinica, podatke o svakoj mjernoj jedinici za određeni proizvod NIPUM-a 2004. treba upisati u poseban red, ali se naziv proizvoda iz NIPUM-a 2004. (stupac 2 tablice 2. obrasca IND-1/MPS) treba upisati samo za prvu mjernu jedinicu. Za drugu i treću mjernu jedinicu upisuje se samo njena šifra i naziv prema NIPUM-u 2004. (stupac 3, tablice 2.).

Posebne oznake u NIPUM-u 2004.

U NIPUM-u 2004. nalaze se posebne oznake uz neke proizvode iz NIPUM-a 2004. za koje vrijede posebna pravila. Takvih proizvoda u NIPUM-u 2004. ima malo i uglavnom se radi o »neživim« proizvodima koji su agregirani u jednu šifru proizvoda u NIPUM-u 2004. koja obuhvaća nekoliko pojedinačnih proizvoda iz NIP-a 2003. koji se iskazuju u različitim mjernim jedinicama.

Podcrtan naziv proizvoda i mjerne jedince u NIPUM-u 2004. npr. za šifru proizvoda 18.24.43.09 – Šeširi i pokrivala za glavu, od krzna; trake za glavu, trake za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove šešira, okviri šešira, remenice za pokrivala za glavu, utvrđene mjerne jedinice su m2; kom; kg, označava da se podcrtani dio proizvoda iz NIPUM-a 2004. – Šeširi i pokrivala za glavu, od krzna; treba iskazati u podcrtanim mjernim jedinicama – m2; kom; Nepodcrtani dio proizvoda iz NIPUM-a 2004. iskazuje se u nepodcrtanoj mjernoj jedinci tj. u kg. (trake za glavu, trake za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove šešira, okviri šešira, remenice za pokrivala za glavu). Pri popunjavanju podataka u tablici 2. obrasca IND-1/MPS, podcrtana mjerna jedinica šifrira se kao prva »1« tj. m2 i druga »2« tj. kom., a nepodcrtana mjerna jedinica kao treća »3« tj. kg, u ovom primjeru. Šifra proizvoda iz NIPUM-a 2004. uvijek je ista, a upisuje se onaj naziv proizvoda iz NIPUM-a 2004. (podcrtani ili nepodcrtani dio) za koji se iskazuju podaci u tablici 2. U NIPUM-u 2004. (dodatak 3.) isto se objašnjenje nalazi uz prvi takav proizvod, a označeno je s fusnotom 3).

Mjerne jedinice s oznakom »#« u NIPUM-u 2004. Proizvodi iz NIPUM-a 2004. koji u stupcu za mjernu jedinicu imaju oznaku »#«, agregirani su proizvodi i sadrže nekoliko proizvoda NIP-a 2003. za koje je utvrđeno više od tri mjerne jedinice. Proizvodi su na taj način agregirani u NIPUM-u 2004. samo ako su u dužem vremenskom razdoblju bili »neživi« i malo je vjerojatno da će ih proizvoditi izvještajne jedinice koje su obuhvaćene u ovom IND-1/MPS istraživanju (ili njihova pojava ne bi značajno utjecala na rezultate ovih kratkoročnih pokazatelja prema ocjeni stručnjaka). Za takve agregirane proizvode iz NIPUM-a 2004. nije se moglo primijeniti isto rješenje (podcrtavanjem), već je stavljena oznaka »#« koja znači da za te agregirane proizvode iz NIPUM-a 2004. postoji više od tri mjerne jedinice. Ako se pojavi proizvodnja koju bi izvještajne jedinice mogle iskazati na jednom ili nekoliko takvih proizvoda iz NIPUM-a 2004., odgovarajuće mjerne jedinice treba pronaći u NIP-u 2003. ili kontaktirati DZS. Ako se ocijeni da je proizvodnja na tako agregiranim šiframa NIPUM-a 2004. značajna za rezultate ovog istraživanja, ažurirat će se NIPUM 2004. i izraditi nova verzija (ili izmjene i dopune). Redovita revizija NIPUM-a 2004. planirana je u okviru svjetskih i europskih revizija statističkih klasifikacijskih sustava (tzv. OPERATION 2007) nakon trogodišnjem razdoblja primjene, kada će se izraditi nova verzija NIPUM-a 2007.

Posebno napominjemo svim izvještajnim jedinicama koje su dužne popuniti obrazac IND-1/MPS, da se nomenklatura NIPUM 2004. zajedno sa Statističkim standardima za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS) nalazi na internetskim stranicama DZS-a na adresi http://www.dzs.hr/Hrv/Nomen/. Na istoj internetskoj adresi DZS-a nalazi se i Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2003. zajedno sa Statističkim standardima za godišnje PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2003. (kao i sve buduće ažurirane verzije NIP-a ili statističkih standarda industrije), koji se trebaju koristiti pri identifikaciji proizvoda ili mjernih jedinica iz NIPUM-a 2004., a uvijek kada se radi o iskazivanju podataka za proizvode NIPUM-a 2004. s posebnim oznakama iz ovih Statističkih standarda.

III. UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA IND-1/MPS I IND-1/MPS/35.11

A. OPĆE UPUTE ZA POPUNJAVANJE

Tko je dužan dostaviti podatke, kako i do kada. Podatke za IND-1/MPS istraživanje o industrijskoj proizvodnji dužne su dostaviti sve izvještajne jedinice odnosno sva trgovačka društva i druge pravne osobe koje su utvrđene Adresarom IND-1/MPS. Izvještajne jedinice odnosno pravne osobe popunjavaju podatke na klasičnim obrascima za IND-1/MPS istraživanje i uobičajeno ih dostavljaju poštom nadležnom uredu državne uprave u županiji – uredu za statistiku sa svog područja u roku koji im je od nje određen. Nadležni uredi državne uprave u županiji – uredi za statistiku dostavljaju iste u DZS prema utvrđenoj proceduri i obvezama (vidi organizacija provedbe IND-1/MPS istraživanja) u tijeku izvještajnog razdoblja u okviru rokova koje im je utvrdio DZS. Izvještajne jedinice odnosno pravne osobe popunjavaju podatke za sve lokalne jedinice koje na temelju svojih knjigovodstvenih evidencija, a iznimno ukoliko ne raspolažu evidencijama dužne su ih dostaviti na temelju procijene svojih stručnjaka.

Vrste obrazaca IND-1/MPS istraživanja. Za dostavljanje IND-1/MPS podataka DZS je izradio sljedeće dvije vrste obrazaca: obrazac IND-1/MPS i pomoćni obrazac za brodogradnju IND-1/MPS/35.11 odnosno za izvještajne jedinice (pravne osobe) koje se bave djelatnošću brodogradnje (razred 35.11 prema NKD-u 2002.). Upute za popunjavanje pomoćnog obrasca IND-1/MPS/35.11 nalaze se u III C. dijelu ovih statističkih standarda kao i na poleđini obrasca IND-1/MPS/35.11.

DZS će, ako budu raspoloživi resursi, s vremenom pripremiti elektronske obrasce za IND-1/MPS istraživanje o čemu će na vrijeme biti obaviješteni svi sudionici provedbe IND-1/MPS istraživanja.

Način i redoslijed upisivanja podataka. Sve podatke u IND-1/MPS istraživanju daju izvještajne jedinice odnosno pravne osobe na razini lokalnih jedinica utvrđenih Adresarom IND-1/MPS, a ne na razini poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe). Iznimno, u slučajevima kada neka izvještajna jedinica odnosno pravna osoba ima utvrđenu samo jednu lokalnu jedinicu koja se je bavila industrijskom proizvodnjom i imala zaposlene samo na toj istoj lokaciji podaci se prikazuju »de facto« na razini izvještajne jedinice odnosno pravne osobe.

Redoslijed upisivanja podataka. Podaci se najprije upisuju u obrazac IND-1/MPS tako da se prvo popune identifikacijski podaci o izvještajnoj jedinici odnosno pravnoj osobi i njezinim lokalnim jedinicama, a zatim se prelazi na popunjavanje podataka u tablici 1. i u tablici 2. posebno za svaku lokalnu jedinicu poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe) koja je navedena u Adresaru IND-1/MPS. U pravilu, izvještajna jedinica (pravna osoba) popunjava onoliko obrazaca IND-1/MPS koliko ima lokalnih jedinica odnosno na koliko županija ima dijelove koji se bave industrijskom proizvodnjom uključujući i za zaposlenike ako su smješteni na lokaciji (županiji) koja je različita od lokacije (županije) gdje se odvija industrijska proizvodnja izvještajnih jedinica (pravnih osoba). U tom slučaju, samo industrijska izvještajna jedinica (pravna osoba) treba popuniti još i podatke za taj dio zaposlenika u tablici 1. na posebnom obrascu IND-1/MPS (tablica 2. je u ovom posljednjem slučaju nepopunjena).

Način distribucije i prikupljanja podataka od izvještajnih jedinica odnosno pravnih osoba treba biti takav da u jednom svesku dostave podatke istovremeno za sve svoje lokalne jedinice zbog racionalizacije i smanjenja poštanskih troškova provedbe IND-1/MPS istraživanja, minimalizirane pojava dupliciteta ili ne obuhvaćanja ukupne industrijske proizvodnje i ukupno zaposlenih posebno za industrijske izvještajne jedinice odnosno pravne osobe. Kontrola podataka za industrijsku proizvodnju je slijedeća: zbroj industrijske proizvodnje svih lokalnih jedinica jedne izvještajne jedinice (pravne osobe) u izvještajnom razdoblju = ukupna industrijska proizvodnja izvještajne jedinice (pravne osobe) u istom izvještajnom razdoblju. Kontrola podataka za zaposlenike je slijedeća: zbroj zaposlenika svih lokalnih jedinica jedne izvještajne jedinice (pravne osobe) u istom izvještajnom razdoblju = ukupan broj zaposlenika svih lokalnih jedinica jedne izvještajne jedinice (pravne osobe) u istom izvještajnom razdoblju, ali samo za industrijske izvještajne jedinice. Neindustrijske izvještajne jedinice ne iskazuju podatke o njihovim ukupno zaposlenima, već samo za dio ili dijelove koji obavljaju industrijsku proizvodnju.

Osim obrazaca IND-1/MPS i IND-1/MPS /35.11 (u dodatku 1. ovih Statističkih standarda) na kojima izvještajne jedince odnosno pravne osobe daju podataka o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima za sve lokalne jedinice utvrđene Adresarom IND-1/MPS, za iskazivanje podataka u tablici 2. treba koristiti sve opće, posebne i detaljne upute iz III. dijela ovih Statističkih standarda uključujući njihove dodatke: Listu naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) u IND-1/MPS istraživanju (dodatak 2.) i posebno nomenklaturu NIPUM 2004. (dodatak 3.), jer se svi podaci u tablici 2. prikazuju na razini pojedinačnih proizvoda definiranih NIPUM-om 2004.

B. IDENTIFIKACIJSKI PODACI OBRASCA IND-1/MPS

Izvještajna jedinica odnosno pravna osoba upisuje na glavni obrazac IND-1/MPS i pomoćni obrazac IND-1/MPS/35.11 sve tražene identifikacijske podatke iz službenih evidencija, a neke iz statističkih evidencija odnosno iz Adresara IND-1/MPS za izvještajnu godinu. Informacije o identifikacijskim podacima iz statističkih evidencija odnosno iz Adresara IND-1/MPS, izvještajnoj jedinici odnosno pravnoj osobi daje nadležan ured državne uprave u županiji – ured za statistiku. Ako neki identifikacijski podatak ne upiše izvještajna jedinica odnosno pravna osoba, bez obzira na razloge, dužan je upisati nadležan ured državne uprave u županiji – ured za statistiku iz Adresara IND-1/MPS prije dostavljanja materijala sa svog područja u DZS.

Obrazac IND-1/MPS sadrži dvije vrste identifikacijskih podataka, uključujući i redni broj iz Adresara: pod 1) Podaci o izvještajnoj jedinici (pravnoj osobi) koja podnosi izvještaj i koji se popunjavaju prema službenim (administrativnim) evidencijama samo jedanput u zaglavlju glavnog obrasca (naslovna stranica) i Podaci za statističku jedinicu za koju se popunjavaju tablice 1. i 2., a upisuju se kao podružnica, pogon i drugi dijelovi pod DPS za svaku popunjenu tablicu 1. ili 2. za lokalne jedinice iz Adresara IND-1/MPS. Prva stranica obrasca IND-1/MPS, osim tablice 1., sadrži kratke naputke izvještajnim jedinicama, prostor za eventualne komentare o proizvodnji, opskrbi, zaposlenicima i slično, te informacije izvještajne jedinice o eventualnom razdoblju korištenja kolektivnih godišnjih odmora u cijelom ili dijelu izvještajnog mjeseca lokalne jedinice za koju iskazuje podatke. Na drugoj stranici ispod tablice 2. obrazac IND-1/MPS sadrži i prostor za upis podataka o osobi koja je popunila podatke u ime izvještajne jedinice odnosno pravne osobe i koje odgovaraju za njihovu točnost. U nastavku dajemo kratke upute za popunjavanje identifikacijskih obilježja obrasca IND-1/MPS.

Redni broj iz Adresara IND-1/MPS. Redni broj (RB) svake lokalne jedinice neke izvještajne jedinice odnosno pravne osobe je šesteroznamenkasta brojčana oznaka koju određuje DZS, a nalazi se u Adresaru IND-1/MPS iz kojeg ga treba prepisati izvještajna jedinica prema informaciji nadležnog ureda državne uprave u županiji – ureda za statistiku. Šesteroznamenkasta brojčana oznaka RB upućuje na industrijsku skupinu djelatnosti lokalne jedinice (troznamenkasta brojčana oznaka NKD-a 2002.) i RB same lokalne jedinice koji služi za obradu podataka ovog istraživanja.

1) PODACI O IZVJEŠTAJNOJ JEDINICI
(PRAVNOJ OSOBI)

a) IME (tvrtka). Upisuje se skraćeni naziv izvještajne jedinice odnosno trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kako je upisan u Registar poslovnih subjekata (RPS) u DZS-u, u nastavku brojčana oznaka za njezin matični broj (MB) te naziv podružnica, pogon i drugog dijela te njena brojčana oznaka odnosno DPS koji se ovdje naziva statističkom jedinicom tj. lokalnom jedinicom izvještajne jedinice (pravne osobe) lokalna jedinica za svaku popunjenu tablicu 1. ili 2. lokalne jedinice iz Adresara IND-1/MPS.

– MB je osmeroznamenkasta brojčana oznaka matičnog broja izvještajne jedinice odnosno trgovačkog društva ili druge pravne osobe (osmeroznamenkasta brojčana oznaka) pod kojim se vodi u RPS-u, a prepisuje se iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002. ili prema Adresaru IND-1/MPS za izvještajnu godinu, u kojem su preuzeti MB-ovi svih izvještajnih jedinica odnosno pravnih osoba iz RPS-a sa stanjem na dan 1. siječnja izvještajne godine.

Podružnice, pogoni i drugi dijelovi izvještajne jedinice odnosno pravne osobe (poslovnog subjekta), upisuje se naziv statističke jedinice – lokalne jedinice za koje izvještajna jedinica odnosno pravna osoba iskazuje podatke u tablici 1. i/ili tablici 2. Naziv lokalne jedinice se prepisuje iz službenih evidencija izvještajna jedinica odnosno pravna osoba, a kada službeni naziv nije utvrđen treba upisati interni naziv iz Adresara IND-1/MPS (npr. pogon, tvornica i slično). Informaciju o internom nazivu lokalnih jedinica izvještajnoj jedinici odnosno pravnoj osobi daje nadležan ured državne uprave u županiji – ured za statistiku isto kao i za redni broj te lokalne jedinice koji treba upisati pod oznakom »DPS«.

– DPS je troznamenkasta brojčana oznaka statističke jedinice – lokalne jedinice (zapravo njezin redni broj) za koje izvještajna jedinica odnosno pravna osoba iskazuje podatke u tablici 1. i/ili tablici 2., a prepisuje iz Adresara IND-1/MPS. DPS odnosno redni broj lokalne jedinice prepisuje se iz Adresara IND-1/MPS koji je utvrdio je DZS, a informaciju o DPS-u odnosno rednom broju lokalne jedinice izvještajnoj jedinici odnosno pravnoj osobi daje nadležan ured državne uprave u županiji – ured za statistiku.

Troznamenkasta brojčana oznaka DPS-a (XXY) sadrži redni broj županije na kojoj je fizički smještena statistička jedinica odnosno lokalna jedinica za koju se iskazuju podaci u tablici 1. i/ili tablici 2., a sastoji se od dvoznamenkaste brojčane oznake (XX) županija i Grada Zagreba (brojčane oznake od 01 do 21), a brojčanu oznaku »30« treba upisati za sve statističke jedinice neke izvještajne jedinice odnosno pravne osobe koje su fizički smještene na području koje je zakonski utvrđeno kao Slobodna zona RH, jer teritorijalno čine posebnu jedinicu prema kriterijima EU-a i ne smiju se pridružiti niti jednoj administrativnoj teritorijalnoj jedinici. Lista naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) 18) u IND-1/MPS istraživanju nalazi se u dodatku 2. ovih Statističkih standarda čiji je integralni dio. Treća brojčana oznaku (Y) označava broj (rastućim redoslijedom) lokalne jedinice unutar istog »lokaliteta« odnosno županije (veza 1- n).

b) SJEDIŠTE (tvrtka): županija, grad/općina, naselje, ulica i broj. Upisuju se adresni podaci izvještajne jedinice odnosno pravne osobe, njena lokacija (županija) i telefon.

c) DJELATNOST (podrazred). Upisuje se peteroznamenkasta brojčana oznaka podrazreda djelatnosti prema NKD-u 2002.L90925 (NN, br. 13/03.) u koju je registrirana izvještajna jedinica odnosno pravna osoba prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002., bez obzira je li djelatnost izvještajne jedinice odnosno pravne osobe industrijska ili neindustrijska. Brojčanu oznaku glavne (pretežne) djelatnosti u koju je registrirana izvještajna jedinica odnosno pravna osoba može se prepisati i iz Adresara IND-1/MPS, u koji su preuzeti svi potrebni podaci iz RPS-a na isti način kao i za MB.

Sva OSTALA IDENTIFIKACIJSKA OBILJEŽJA izvještajnih jedinica odnosno pravnih osoba DZS preuzima iz RPS-a, npr. vrstu trgovačkog društva, vrstu kapitala, porijeklo kapitala, itd. Iz tih se razloga u ovom IND-1/MPS istraživanju traži minimum identifikacijskih podataka za izvještajne jedinice odnosno pravne osobe koji su neophodni za njihovo jednoznačno određivanje.

C. UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICA 1. i 2. OBRASCA IND-1/MPS

Obrazac IND-1/MPS sadrži dvije tablice i to tablicu 1. Zaposlenici – stanje posljednjeg dana u mjesecu, i tablicu 2. Gotova proizvodnja, zalihe i prodaja (realizacija) proizvoda u količinama. Upute za popunjavanje tablice 1. i tablice 2. dajemo u nastavku za svaku tablicu obrasca IND-1/MPS posebno.

TABLICA 1. ZAPOSLENICI – STANJE
POSLJEDNJEG DANA U MJESECU

Tablicu 1. obvezno popunjavaju sva industrijska poduzeća odnosno industrijske izvještajne jedinice (pravne osobe) i to za sve lokalne jedinice koje su im utvrđene u Adresaru IND-1/MPS, bez obzira je su li za istu lokalnu jedinicu popunila tablicu 2. ili nisu, prema pravilima iskazivanja podataka za lokalne jedinice industrijskih poduzeća iz ovih Statističkih standarda.

Neindustrijska poduzeća odnosno neindustrijske izvještajne jedinice popunjavaju tablicu 1. samo za zaposlenike industrijske lokalne jedinice koje su im utvrđene u Adresaru IND-1/MPS odnosno samo onda kada su za istu industrijsku lokalnu jedinicu iskazali podatke u tablici 2. obrasca IND-1/MPS, prema pravilima iskazivanja podataka za industrijske lokalne jedinice neindustrijskih poduzeća iz ovih Statističkih standarda. Lokalne jedinice neindustrijskih poduzeća u kojima se ne obavlja industrijska proizvodnja nisu predmet ovog IND-1/MPS istraživanja.

U retku UKUPNO ZAPOSLENICI (1. + 2.) iskazuje se ukupan broj svih zaposlenika za lokalne jedinice izvještajne jedinice (pravne osobe) bez obzira na to obavljaju li industrijsku djelatnost ili neindustrijsku i jesu li zasnovali radni odnos s izvještajnom jedinicom (pravnom osobom) na određeno ili neodređeno vrijeme. Broj zaposlenika lokalne jedinice izvještajna jedinica (pravna osoba) uzima se iz svoje kadrovske evidencije sa stanjem zadnjeg radnog dana u izvještajnom mjesecu.

Ukupan broj zaposlenika definiran je kao ukupan broj zaposlenih osoba 19) koje rade u lokalnoj jedinici (uključujući vlasnike i njihove partnere koji redovito rade u lokalnoj jedinici, kao i neplaćene članove njihove obitelji) i ako rade izvan lokalne jedinice sve dok su od nje plaćeni (npr. zastupnici prodaje, osoblje na isporuci, timovi na održavanju i popravcima), osobe koje su na bolovanju, porodnom dopustu, koje štrajkaju i osobe koje su iz bilo kojeg razloga odsutne s posla sve do prekida radnog odnosa (osim osoba koje su odsutne na neodređeno razdoblje), osobe koje rade na određeno vrijeme i sve osobe koje su na platnom spisku lokalne jedinice kao npr. pripravnici, sezonski radnici i kućanstva (kad rade za lokalnu jedinicu)

U ukupan broj zaposlenih ne uključuju se osobe koje rade u lokalnoj jedinici ali pripadaju drugim lokalnim jedinicama, osobe koje rade na održavanju i popravcima u ime drugih lokalnih jedinica, ili osobe koje su u obveznoj vojnoj službi.

Međutim, ovo pravilo se primjenjuje samo za lokalne jedinice industrijskih poduzeća odnosno industrijskih izvještajnih jedinica (pravnih osoba), jer neindustrijska poduzeća odnosno neindustrijske izvještajne jedinice (pravne osobe) ovdje iskazuju podatke samo za one zaposlenike koji su neposredno vezani uz industrijsku proizvodnju lokalne jedinice – industrijskog proizvođača prema definicijama iz ovih Statističkih standarda.

Zaposlenike vezane uz glavnu djelatnost sa stanovišta neindustrijske izvještajne jedinice (pravne osobe), neku drugu njenu sporednu neindustrijsku djelatnost ili pomoćne djelatnosti (koje nisu neposredno vezane uz industrijsku proizvodnju) ne iskazuju se ni u jednom retku u tablici 1. ovog istraživanja.

1. područja C, D i E prema NKD-u 2002. U retku 1. iskazuje se broj zaposlenika lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća odnosno izvještajnih jedinica (pravnih osoba) koji se bave industrijskom djelatnošću odnosno koji obavljaju djelatnost iz područja C, D i E iz NKD-a 2002. kao i zaposlenici na pomoćnim poslovima industrijske proizvodnje (npr. računovodstveni i pravni poslovi, elektronička obrada podataka i slično) koja je za istu lokalnu jedinicu iskazana u tablici 2. obrasca IND-1/MPS. Ukupan broj zaposlenika koji obavljaju poslove povezane s industrijskom djelatnosti lokalne jedinice predstavlja zbroj zaposlenika koji su iskazani u recima 1.1 do 1.7 tablice 1. za istu lokalnu jedinicu.

U recima 1.1 – 1.7 iskazuju se zaposlenici razvrstani po industrijskim skupinama djelatnosti iz NKD-a 2002. (od 10.1 do 41.1), u pravilu sa stanjem zadnjeg radnog dana izvještajnog mjeseca prema poslovima koje su tog radnog dana stvarno obavljali. Ako u istoj lokalnoj jedinici neke izvještajne jedinice (pravne osobe) isti zaposlenici izrađuju industrijske proizvode ili obavljaju industrijske usluge iz nekoliko industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2002., tada treba odrediti koeficijente za određivanje broja zaposlenika po skupinama djelatnosti NKD-a 2002., prema obujmu izvršenih poslova u svakom izvještajnom mjesecu, s tim da broj zaposlenika po skupinama NKD-a 2002. mora odgovarati iskazanom ukupnom broju zaposlenika u retku 1. (C + D + E) te iste lokalne jedinice industrijskog ili neindustrijskog poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe).

Broj zaposlenika koji u lokalnoj jedinici rade na pomoćnim poslovima industrijske proizvodnje, treba također iskazati po skupinama NKD-a 2002. prema obujmu izvršenih poslova. Ako se izvještajna jedinica pri iskazivanju podataka o zaposlenima lokalne jedinice koristila nekim drugim metodama, može ih primijeniti i u ovom slučaju (npr. nekoliko pogona odnosno lokalnih jedinica iste izvještajne jedinice iz svojih potreba odredilo je koeficijente za to koliko svaki pogon odnosno lokalna jedinica sudjeluje u financiranju pomoćnih služba i slično).

2. Neindustrijske djelatnosti. U zadnjem retku tablice 1. iskazuju se zaposlenici lokalne jedinice koji su zadnjeg radnog dana radili na neindustrijskim poslovima. Osim lako prepoznatljivih neindustrijskih zaposlenika prema kriterijima NKD-a 2002., ovdje se iskazuju i zaposlenici lokalne jedinice u trgovini na malo koji prodaju proizvode proizvedene u lokalnim jedinicama iste izvještajne jedinice (pravne osobe), zaposlenici prijevoza izvan pogona odnosno lokalne jedinice, zaposlenici koji rade u restoranima lokalne jedinice i slično. Često pomoćne službe lokalnih jedinica industrijskih poduzeća odnosno industrijskih izvještajnih jedinica (pravnih osoba) ne obavljaju pomoćne poslove samo za industrijske djelatnosti (npr. elektronička obrada podataka ili računovodstveni poslovi i slično) već i za neindustrijske djelatnosti (a za neke i na temelju ugovora za treće osobe). U navedenim i sličnim slučajevima dio zaposlenika pomoćnih službi lokalne jedinice treba iskazati u neindustrijske zaposlenike iste lokalne jedinice razmjerno opsegu izvršenih poslova.

Za lokalne jedinice koje su dio neindustrijske izvještajne jedinice (pravne osobe), iskazuju se samo zaposlenici industrijskih lokalnih jedinica odnosno onih koji su neposredno vezani za obavljanje industrijskih djelatnosti neke neindustrijske izvještajne jedinice (pravne osobe) tj. zaposlenici koji obavljaju poslove u toj industrijskoj lokalnoj jedinici, a ne za neindustrijsku izvještajnu jedinicu (pravnu osobu) u cjelini (kada se nalaze na istoj lokaciji).

TABLICA 2. GOTOVA PROIZVODNJA, ZALIHE I PRODAJA (REALIZACIJA) PROIZVODA U KOLIČINAMA

Svaki obrazac IND-1/MPS na drugoj stranici, u zaglavlju tablice 2., sadrži identifikacijske podatke lokalne jedinice tj. naziv STATISTIČKE JEDINICE za koju se iskazuju podaci u tablici 2. i RB lokalne jedinice iz Adresara IND-1/MPS za koju izvještajna jedinica odnosno pravna osoba koja iskazuje podatke.

STATISTIČKA JEDINICA (naziv). Upisuju se naziv lokalne jedinice za koju izvještajna jedinica odnosno pravna osoba iskazuje podatke u tablici 2. Prepisuje se naziv podružnice, pogona i drugih dijelova izvještajne jedinice odnosno pravne osobe (poslovnog subjekta), iz prve stranice obrasca IND-1/MPS.

RB iz Adresara. Prepisuje se redni broj (RB) lokalne jedinice koju je utvrdio DZS, a nalazi se u Adresaru IND-1/MPS. Izvještajna jedinica (pravna osoba) također ga prepisuje iz prve stranice obrasca IND-1/MPS.

OPĆE UPUTE ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U TABLICI 2.

Tablicu 2. izvještajna jedinica odnosno pravna osoba popunjava posebno za svaku statističku jedinicu –lokalnu jedinicu utvrđenu Adresarom IND-1/MPS, na obrascu IND-1/MPS. Podaci o industrijskoj proizvodnji popunjavaju se na razini pojedinačnih proizvoda (i usluga) definiranih Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIPUM-om 2004. (iz dodatka 3.) i prema općim i posebnim uputama o iskazivanju podataka o industrijskoj proizvodnji u tablici 2. u okviru provedbe IND-1/MPS istraživanja za 2004. Iznimno za rijetke lokalne jedinice izvještajna jedinica odnosno pravna osoba neće moći ispuniti ovu tabelu (npr. ako se proizvodni pogoni lokalne jedinice nalaze u jednoj županiji, a pomoćne službe u drugoj županiji odnosno drugoj lokalnoj jedinici i slično).

Prije popunjavanja podataka u tablici 2. izvještajne jedinice odnosno pravne osobe, posebno one koje ga popunjavaju prvi puta, trebaju dobro proučiti sve proizvode u NIPUM-u 2004. i u njemu naći sve proizvode koje proizvode u izvještajnom mjesecu. Iskazivanje podataka o sveukupnoj industrijskoj proizvodnji izvještajnih jedinica odnosno pravnih osoba po NIPUM-u 2004. obvezatno je. Izvještajne jedinice odnosno pravne osobe dužne su iskazati sve pojedinačne proizvode iz NIPUM-a 2004. koje proizvode, bez obzira na to jesu li oni rezultat njihove glavne ili sporedne industrijske djelatnosti te sve svoje prateće proizvode (nusproizvode) koji su navedeni u nekoj od šifra NIPUM-a 2004. (npr. otpaci, ostaci i slično).

S obzirom na to da je NIPUM 2004. izrađen kao hijerarhijska klasifikacija svih industrijskih proizvoda, vrlo rijetko se može dogoditi da izvještajna jedinica odnosno pravna osoba ne može iskazati svoju proizvodnju prema detaljnim proizvodima iz NIPUM-a 2004. Ako se pojavi takav problem, izvještajna jedinica odnosno pravna osoba treba potražiti stručnu pomoć nadležnom uredu državne uprave u županiji – uredu za statistiku (koji je izvještajnoj jedinici poslalo obrazac) prije proizvoljnog upisivanja podataka prema NIPUM-u 2004.

POSEBNE UPUTE ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U TABLICI 2.

U IND-1/MPS istraživanju koriste se različiti koncepti proizvodnje za čije iskazivanje vrijede posebna pravila (šifriranje, vrednovanje i slično). Terminologija i definicije koje u nastavku navodimo, u cijelosti su preuzete iz definicija za Kratkoročne statistike EU-a, stoga se uz hrvatski naziv vrsta proizvodnje koje su predmet ovog istraživanja, navodi i njen izvorni engleski naziv, kako bi se izbjeglo poistovjećivanje sa sličnim ili istim pojmovima koji u drugom kontekstu ne moraju imati isto značenje. Prije popunjavanja tablice 2. na razini lokalnih jedinica izvještajna jedinica odnosno pravna osoba treba ih dobro proučiti (zajedno s općim i detaljnim uputama) kako bi se izbjeglo pogrešno iskazivanje podataka o proizvodnji u IND-1/MPS istraživanju.

Proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora (Contract processing)

Proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora postoji kada lokalna jedinica u sastavu neke izvještajne jedinica odnosno pravne osobe na temelju ugovora s naručiteljem proizvodi odnosno prerađuje određene proizvode iz NIPUM-a 2003. uz korištenje sirovina (bez naplate/kupnje) kojima je vlasnik naručitelj. Za ovu vrstu proizvodnje koristi se pojam proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora. Lokalna jedinica – proizvođač tj. ona koja je proizvela proizvode iz NIPUM-a 2004. na temelju ugovora s naručiteljem uvijek iskazuje gotovu (ostvarenu) proizvodnju industrijskih proizvoda na isti način kao svoju redovitu (ostvarena) proizvodnja u izvještajnom mjesecu (stupac 4 i 5) i u kumulativ (stupac 5) te iskazuje i podatke u stupcima 6 i/ili 7 gdje ima pojave. U stupac 3 (za mjernu jedinicu) obvezno treba upisati šifru 4 za prvu mjernu jedinicu navedenu u NIPUM-u 2004., za drugu mjernu jedinicu šifru 5, a za eventualno treću mjernu jedinicu šifru 6.

Naručitelj (ugovorene) proizvodnje odnosno prerade (vlasnik proizvoda odnosno pravna osoba pod čijim se zaštitnim znakom proizvod prodao na tržištu ili je namijenjen prodaji) uopće ne iskazuje podatke jer nije predmet promatranja u ovom IND-1/MPS istraživanju.

Za iskazivanje podataka o proizvodnji odnosno preradi na temelju ugovoru primjenjuje se pravilo da naručitelj i lokalna jedinica koja je proizvođač odnosno prerađivač ne mogu pripadati istoj izvještajnoj jedinici odnosno pravnoj osobi, jer proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora između dvije lokalne jedinice koje pripadaju istoj izvještajnoj jedinici odnosno pravnoj osobi nije moguće prema definicijama Statističkih standarda za IND-1/MPS istraživanje.

Industrijske usluge (Industrial services)

Koncept proizvodnje IND-1/MPS istraživanja pokriva i industrijske usluge. Pod pojmom industrijske usluge smatraju se usluge dorade, popravaka i održavanja te sastavljanja (montaža odnosno instaliranja) koje je izvršila izvještajna jedinica (pravna osoba) odnosno njena lokalna jedinica, a za koju je izdana posebna faktura. U pravilu, industrijske usluge se iskazuju po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge iz NIPUM-a 2004. i to u fizičkim mjernim jedinicama – efektivnim satima odnosno tisućama efektivnih sati, osim dorade tekstila (odjeljak 17 iz NKD-a 2002.). Pravila iskazivanja podataka za određenu vrstu industrijske usluge koje se obuhvaćaju u ovom istraživanju navodimo u nastavku.

Dorada (Treatment)

Proces dorade ne uključuje promjenu oblika određenog proizvoda iz NIPUM-a 2004. (za razliku od prerade) odnosno ne prouzrokuje njegovu transformaciju u drugi proizvod iz NIPUM-a 2004. (npr. bojenje, bijeljenje, dovršavanje i tiskanje tekstila, pozlaćivanje, gradiranje, lakiranje i slično).

Dorada se u IND-1/MPS istraživanju za 2004. ne iskazuje ukoliko se radi o dorađivanju vlastitih proizvoda, osim dorade tekstila (odjeljak 17 iz NKD-a 2002.), gdje se dorada iskazuje isto kao i vlastita proizvodnja, dok doradu na temelju ugovora treba iskazati isto kao i proizvodnju odnosno preradu na temelju ugovora. Ostalu doradu na temelju ugovora (osim dorade tekstila) treba iskazati prema NIPUM-u 2004. u efektivnim satima (tisućama efektivnih sati).

Pravila za iskazivanju podataka prema vrsti dorade i subjektima uključenim u dorađivanje su sljedeća:

ü dorada/rafiniranje u kući (in-plant refining) jest dorađivanje vlastitih proizvoda lokalne jedinice. Smatra se dijelom njezine proizvodne djelatnosti (i ne zahtijeva poseban registarski broj), čak i u slučajevima kada se dorada/rafiniranje u kući obavljalo u drugoj lokalnoj jedinici iste izvještajne jedinice odnosno pravne osobe. Lokalna jedinica – proizvođač uvijek iskazuje (gotov) rafiniran proizvod prema NIPUM-u 2004. Lokalna jedinica – rafinerija (dorađivač) ništa ne iskazuje u IND-1/MPS istraživanju. Ako je osim dorade/rafiniranja u »kući« lokalna jedinica obavljala i doradu/rafiniranje za vlastiti račun i/ili doradu/rafiniranje na temelju ugovora, podatke o tim vrstama dorade/rafiniranja iskazuje izdvojeno.

ü dorada/rafiniranja za vlastiti račun (own-account refining) jest dorada na nabavljenim (kupljenim) proizvodima lokalne jedinice. Podatke o doradi/rafiniranju za vlastiti račun treba iskazati uvijek kada je poseban registracijski broj raspoloživ i to samo ona lokalna jedinica koja je obavila posao dorade/rafiniranje. Za iskazivanje količina u fizičkim mjernim jedinicama u pravilu se koriste efektivni sati odnosno tisuće efektivnih sati, osim za iskazivanju podataka o dovršavanju tekstila (vidi odjeljak 17 iz NKD-a 2002.), jer su za dovršavanja tekstila utvrđene druge fizičke mjerne jedinice prema NIPUM-u 2003. i

ü dorada/rafiniranje na temelju ugovora (contract refining work) na proizvodima kojima je vlasnik naručitelj dorade/rafiniranja. Podatke o doradi/rafiniranju na temelju ugovora treba iskazati ona lokalna jedinica koja je izvršila doradu/rafiniranje odnosno rafinerija. Naručitelj za svoj dio izvještavanja treba iskazati ukupnu količinu rafiniranih proizvoda kao prodane količine proizvodnje, osim u slučaju kada naručitelj nije sam proizveo sirovine, već ih je kupio, jer tada ne smije iskazati podatke (količine dorađenih/rafiniranih proizvoda).

Za iskazivanju podataka o doradi/rafiniranju na temelju ugovoru primjenjuje se pravilo da naručitelj i lokalna jedinica koja je dorađivač/rafinerija ne mogu pripadati istoj izvještajnoj jedinici odnosno pravnoj osobi, jer dorada odnosno rafiniranje na temelju ugovora između dvije lokalne jedinice koje pripadaju istoj izvještajnoj jedinici odnosno pravnoj osobi nije moguća prema definicijama ovih Statističkih standarda za IND-1/MPS istraživanje.

Održavanje i popravci (Repairs and Maintenance)

Održavanje i popravci iskazuju se prema odgovarajućim šiframa iz NIPUM-a 2004. u fizičkim mjernim jedinicama – efektivnim satima odnosno tisućama efektivnih sati. Popravci i održavanja koji uključuju veće rekonstrukcije proizvoda treba iskazati kao gotovu proizvodnju. Ovdje se ne smiju iskazivati podaci o tekućem održavanju i popravcima strojeva i opreme koje obavlja izvještajna jedinica (pravna osoba) u vlastitim lokalnim jedinicama ili se obavlja između lokalnih jedinica iste izvještajne jedinice odnosno pravne osobe, kao ni tekuće popravke i održavanja koje lokalna jedinica obavlja na svojim vlastitim strojevima i opremi.

Sastavljanje (Assembly work)

Sastavljanje (montaža odnosno instaliranje) proizvoda obuhvaća rad na konstrukciji proizvoda sastavljanjem (montažom odnosno instalacijom) pojedinačnih dijelova (komponenti) u proizvod za koji nema posebne šifre u NIPUM-u 2004. Podaci o sastavljanju (montaži odnosno instaliranju) u fizičkim mjernim jedinicama ovdje se u pravilu iskazuju u efektivnim satima odnosno tisućama efektivnih sati.

Neke od navedenih industrijskih usluga razvrstane su prema NKD-u 2002. u neindustrijske usluge, npr. održavanje i popravak motornih vozila (područje G, razred 50.20), održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava (područje K, razred 72.50), kao i savjetodavne usluge za softver (područje K, razred 72.22) i ostale računalne i srodne djelatnosti (područje K, odjeljak 72) i ne iskazuju se u ovom IND-1/MPS istraživanju.

DETALJNE UPUTE ZA ISKAZIVANJE PODATAKA
U TABLICI 2.

Detaljne upute za iskazivanje podataka o industrijskoj proizvodnji u tablici 2. obrazaca IND-1/MPS dajemo u nastavku prema nazivima i oznakama stupaca u zaglavlju (obrnute) tablice 1. GOTOVA PROIZVODNJA, ZALIHE I PRODAJA (REALIZACIJA) PROIZVODA U KOLIČINAMA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU. Sve podatke, kako smo već prethodno objasnili, iskazuju izvještajne jedinice (pravne osobe) na razini svojih pojedinačnih lokalnih jedinica tj. za svaku lokalnu jedinicu treba ispuniti jednu posebnu tablicu 2. odnosno obrazac IND-1/MPS.

Stupci 1, 2 i 3

U stupac 1 upisuje se šifra proizvoda (ili usluga) iz NIPUM-a 2004., u stupac 2 naziv proizvoda (ili usluga) iz NIPUM-a 2004., a u stupac 3 mjerne jedinice u kojoj se iskazuju proizvedene količine proizvoda ili usluga, zaliha i prodane (realizirane) količine. Šifra, naziv proizvoda ili usluge i jedinica mjere prepisuju se iz NIPUM-a 2004.

U stupcima 1 i 2 upisuje se šifra (1) i naziv (2) proizvoda prema NIPUM-u 2004., za svaki proizvod iz NIPUM-a 2004. za koji se iskazuju podaci o proizvodnji lokalne jedinice.

Šifra proizvoda iz NIPUM-a 2004. koja se upisuje u stupac 1. (tablice 2. obrasca IND-1/MPS) sastoji se od 10 brojčanih oznaka i nalazi se u zadnjem stupcu s desne strane NIPUM-a 2004. iz dodatka 3. ovih Statističkih standarda, pod nazivom »Šifra proizvoda za upis u IND-1/MPS«, a ne šifra proizvoda iz NIPUM-a 2004. koja je navedena u prvom stupcu s lijeve strane u istom dodatku 3. (rezervirana je isključivo za publikacije).

U stupcu 3 upisuje se šifra i naziv mjernih jedinica koje su navedene uz svaku šifru proizvod u NIPUM-u 2004. redoslijedom navođenja u NIPUM-u 2004.

Način upisivanja proizvoda i mjernih jedinice. Za određene proizvode u NIPUM-u 2004. utvrđeno je nekoliko mjernih jedinica (razlozi uvođenja nekoliko mjernih jedinica već su prethodno objašnjeni). U tim se slučajevima u stupcima 1 i 2 prepisuje ista šifra i naziv proizvoda iz NIPUM-a 2004. onoliko puta koliko je mjernih jedinica navedeno u NIPUM-u 2004. Za sve proizvode iz NIPUM-a 2004. mjerne jedinice upisuju se na slijedeći način: u stupac 3 prepisuju se nazivi mjernih jedinica iz NIPUM-a 2004. s desne strane, a s lijeve strane stupca 3 za prvu mjernu jedinicu koja je navedena u NIPUM-u 2004. upiše se šifra 1, za drugu šifra 2, a za treću šifra 3.

Dodatna pravila za iskazivanje pojedinih vrsta proizvodnje preko šifre mjerne jedinice su sljedeća: redovitu proizvodnju odnosno gotovu proizvodnju industrijske lokalne jedinice iz kupljenih ili vlastitih sirovina upisuju se šifre mjernih jedinica od 1 do 3, za proizvodnju odnosno preradu na temelju ugovora lokalnih jedinica – proizvođača iz sirovina kojima je vlasnik naručitelj (ako je drugi poslovni subjekt) upisuju se šifre od 4 do 6. Posebne upute i definicije za iskazivanje podataka u tablici 2. za proizvodnju odnosno preradu na temelju ugovora, kao i kriterije po kojima se jedna vrsta proizvodnje smatra redovitom ili ugovorenom već smo prethodno objasnili (vidi »posebne upute za iskazivanje podataka u tablici 2.«).

U iznimno, kada su proizvodi iz NIPUM-a agregirani od dva ili više proizvoda iz NIP-a s različitim mjernim jedinicama ili imaju oznaku # umjesto mjerne jedinice, jer se u RH nisu proizvodili (ili njihova proizvodnja nije bila relevantna za rezultate ovog istraživanja), a u NIPUM-u 2004. je prvi proizvod podcrtan (naziv proizvoda i jedinica mjere) i označen s fusnotom2) te prije iskazivanja podataka izvještajna jedinica odnosno pravna osoba treba kontaktirati nadležan ured državne uprave u županijama – ured za statistiku koji mu je dostavio obrasce ili DZS (vidi detaljno o NIPUM-u 2004. iz I. dijela ovih standarda).

Stupci 4 i 5

U stupcima 4 i 5 iskazuju se gotove količine proizvodnje, odnosno ukupno proizvedene količine gotovih proizvoda lokalne jedinice u izvještajnom mjesecu (stupac 4) i od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (stupac 5) i u svim mjernim jedinicama prema NIPUM-u 2004., bez obzira na namjenu proizvodnje tj. je li proizvod namijenjen prodaji na tržištu, daljnjoj preradi u istoj lokalnoj jedinici ili drugim lokalnim jedinicama iste izvještajne jedinice (pravne osobe), ili izvozu. Ovdje se ne iskazuju količine nedovršenih proizvoda lokalne jedinice ili proizvoda nabavljenih od lokalne jedinice ili proizvoda nabavljenih od lokalne jedinice ili od drugih lokalnih jedinica iste ili drugih izvještajnih jedinica (pravnih osoba) namijenjenih preprodaji u istom u obliku u kojem su i nabavljeni.

Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod iz NIPUM-a 2004. koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajući stupanj prerade ili dorade, tako da je u NIPUM-u 2004. naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda u koje spadaju čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično. Količine neispravnih proizvoda (»škart«) ne smatraju se gotovim proizvodima.

Podatke o proizvedenim količinama gotovih proizvoda za lokalne jedinice izvještajna jedinica (pravna osoba) uzimaju iz knjiga koje vode skladišta gotove robe i poluproizvoda odnosno knjigovodstvenih evidencija. Iznimno ako je riječ o poluproizvodima s gledišta lokalne jedinice, a u NIPUM-u 2004. navedeni su kao proizvodi, podatke o količinama treba uzeti iz evidencija lokalnih jedinica (pogona) koje taj poluproizvod proizvode. Kad se u lokalnoj jedinici ne evidentira proizvodnja u nekoj mjernoj jedinici koja je utvrđena NIPUM-om 2004. izvještajna jedinica (pravna osoba) dužna je izvršiti potrebno preračunavanje. Koeficijente za preračunavanje treba ustanoviti uz pomoć tehničkih ili tehnoloških stručnjaka u lokalnoj jedinici ili izvještajnoj jedinici (pravnoj osobi). Te koeficijente treba sačuvati i stalno koristiti pri iskazivanju statističkih podataka o industrijskoj proizvodnji izvještajne jedinice (pravne osobe). Ako nastupi promjena asortimana artikala unutar proizvoda definiranog NIPUM-om 2004., treba izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio, odnosno otkad vrijedi novi koeficijent.

Ako jedan proizvod iz NIPUM-a 2004. sadrži nekoliko artikala koje je proizvela neka lokalna jedinica ili ako su velike promjene u količini i asortimanu tih proizvoda ili su im različiti koeficijenti pretvorbe, treba odrediti koeficijente pretvorbe za svaki artikl i svaki artikl posebno preračunati, te proračunani zbroj upisati pod traženom mjernom jedinicom.

U stupcu 4 iskazuje se sva gotova (ostvarena) proizvodnja u izvještajnom mjesecu, a u stupcu 5 sva gotova (ostvarena) proizvodnja od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (kumulativ). Iskazivanje gotove (ostvarene) proizvodnje u djelatnosti brodogradnje iznimka je od navedenog pravila. U IND-1/MPS istraživanju ne iskazuje se gotova proizvodnja brodova već nedovršena proizvodnja prema izvršenom dijelu proizvodnje u izvještajnom mjesecu i izvještajnom razdoblju od početka godine. Lokalne jedinice koje obavljaju djelatnost brodogradnje (razred 35.11 po NKD-u 2002.), dužne su ispuniti i dodatak IND-1/MPS istraživanju tj. pomoćni obrazac za brodogradnju IND-1/MPS/35.11, na čijoj se poleđini obrasca nalaze i upute za popunjavanje.

Stupac 6

U stupcu 6 iskazuju se količina zaliha gotovih proizvoda sa stanjem zadnjeg dana u izvještajnom mjesecu. Ovdje se iskazuju samo količine zaliha vlastito proizvedenih gotovih proizvoda iz NIPUM-a 2004. lokalne jedinice odnosno zalihe gotovih proizvoda koji su namijenjeni prodaji na tržištu i predstavljaju njen output (izlaz). Ovdje se ne smiju iskazati količine nedovršene proizvodnje odnosno proizvoda koji nisu dosegli određeni stupanj prerade ili dorade definiran u NIPUM-u 2004., kao ni zalihe proizvoda namijenjenih daljnjoj preradi u istoj ili u drugim lokalnim jedinicama istog poduzeća odnosno izvještajne jedinice (pravne osobe) ili proizvoda nabavljenih od lokalne jedinice ili od drugih lokalnih jedinica iste ili drugih izvještajnih jedinica (pravnih osoba) namijenjenih preprodaji u istom u obliku u kojem su i nabavljeni.

Stupac 7

U stupcu 7 iskazuju se prodane količine proizvodnje u propisanim mjernim jedinicama od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (kumulativ). Ako dođe do povrata realizirane robe, statistička će lokalna jedinica ispraviti ovaj kumulativ bez ikakvih ispravaka podataka za prethodne mjesece. Međutim, značajnije odstupanje objasnit će tekstualno u primjedbama uz izvještaj, a ukoliko bude potrebno, Državni zavod za statistiku zatražit će ispravke po mjesecima.

U stupcu 7 iskazuju se količine prodanih (vlastito proizvedenih) proizvoda od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (kumulativ) u svim fizičkim mjernim jedinicama navedenim u NIPUM-u 2004. za određeni proizvod (ili uslugu).

Količine prodanih proizvoda lokalne jedinice ukupne su količine prodanih (realiziranih) proizvoda iz NIPUM-a 2004. koje su u izvještajnom razdoblju isporučene drugim lokalnim jedinicama iste ili druge izvještajne jedinice (pravne osobe) radi prodaje (realizacije) trećim osobama na domaćem tržištu ili za izvoz, količine prodanih proizvoda u vlastitim prodavaonicama lokalne jedinice ili drugim lokalnim jedinicama iste izvještajne jedinice (pravne osobe), kao i iznajmljene vlastite proizvode ili proizvode dane u zakup trećim osobama (npr. računalna oprema, telefonske instalacije, strojevi za pranje rublja i slično). Ovdje se ne smiju iskazati međusobne isporuke i primici gotovih proizvoda između lokalnih jedinica iste izvještajne jedinice (pravne osobe) bez obzira na razloge, osim zbog prodaje na tržištu trećim osobama. Gotovi proizvodi namijenjeni bruto investicijama u vlastiti fiksni kapital (npr. opremu i hale za vlastite potrebe), davanjima zaposlenicima u naturi, proizvode koji se koriste za intermedijarnu potrošnju ili za daljnju proizvodnju u istoj ili drugoj lokalnoj jedinici iste izvještajne jedinice odnosno pravne osobe također se ne smiju iskazati pod prodane količine, prema kriterijima ovih Statističkih standarda.

D. UPUTE ZA POPUNJAVANJE POMOĆNOG OBRASCA IND-1/35.11

Sve izvještajne jedinice odnosno pravne osobe koje su u RPS-u razvrstane u djelatnost brodogradnje ili u svom sastavu imaju lokalne jedinice koje obavljaju ovu djelatnost podrazreda 35.11.1 i 35.11.2 NKD-a 2002. odnosno prema definiciji razreda 53.11 – Gradnja i popravak brodova, popunjavaju dva obrasca za potrebe provedbe IND-1/MPS istraživanja. Prema općim, posebnim i detaljnim uputama (III. dio) popunjavaju obrazac IND-1/MPS za lokalne jedinice u svom sastavu i dodatak mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji za brodogradnju odnosno poseban obrazac IND-1/MPS /35.11. u kojem izvještajne jedinice odnosno pravne osobe iskazuju podatke o STANJU RADOVA NA IZGRADNJI PLOVNIH OBJEKATA (NOVOGRADNJI) iskazane u uvjetno-naturalnom izrazu za lokalne jedinice u svom sastavu koje obavljaju djelatnost brodogradnje.

Sadržaj pomoćnog obrasca za brodogradnju IND-1/35.11.

Pomoćni obrazac za brodogradnju IND-1/35.11 sadrži: 1. Naziv izvještajne jedinice (pravne osobe), 2. Sjedište izvještajne jedinice: Županija, Grad/općina, Naselje (adresne podatke izvještajne jedince), 3. Naziv statističke jedinice (iz Adresara IND-1/MPS) i prepisuju Redni broj lokalne jedinice iz Adresara IND-1/MPS za koju se iskazuju podaci pod 4. STANJE RADOVA NA IZGRADNJI PLOVNIH OBJEKATA (NOVOGRADNJI).

Podaci u točkama 1. do 3. obrasca IND-21/MPS/35.11 koriste se za jednoznačno utvrđivanje lokalnih jedinica za koje izvještajna jedinica odnosno pravna osoba iskazuje podatke o brodogradnji, a popunjavaju se na isti način već objašnjen u uputama za popunjavanje obrasca IND-1/MPS (vidi III. B dio). Proizvodnja novogradnje u obrascu IND-1/35.11 za izvještajni mjesec (stupac 10) i od početka godine tj. kumulativ (stupac 11) preračunava se u uvjetno naturalno mjerilo prema postupku danom u objašnjenju na poleđini posebnog obrasca za brodogradnju IND-1/MPS/35.11 i nalaze se u dodatku 1. ovih Statističkih standarda.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovim Statističkim standardima za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS) prestaju vrijediti Metodološke osnove za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1)L90926 objavljene u Narodnim novinama broj 18 od 17. veljače 1997.

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS), zajedno s obrascima (IND-1/MPS), Listom naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) za IND-1/MPS istraživanje i Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIPUM 2004., koji se nalaze u dodatku 1., dodatku 2. i dodatku 3. ovih Statističkih standarda primjenjuju se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 954-02/04-01/03
Urbroj: 555-03-02-04-03
Zagreb, 5. veljače 2004.

Ravnatelj
mr. sc. Marijan Gredelj, v. r.

    

 1) STS-R, Council Regulation (EC) No. 1165/98 concerning short-term statistics (Annex A, variables: 110, 210), OJ L 162/98.

2) Metodološke osnove za mjesečni izvještaj industrije (IND-1) s nomenklaturom NIPUM 1997. kao integralnim dijelomL90927 (NN, br. 18/97.), primjenjivala se kao statistički standard DZS-a od 1997. do 2003. za mjesečno snimanje industrijske proizvodnje.

 3) Methodology of short-term business statistics (Industry), Theme 4, ISSN 1725-0099, Eurostat, Luxembourg 2002.

 4) STS-R, Commision Regulatin (EC) No 588/2001 (EC) implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the definition of variables), OJ L 86/2001.

 5) NKD kratica je za prvu Nacionalna klasifikacija djelatnosti. Donesena je na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL90928 (NN, br. 98/94.) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL90929 (NN, br. 6/95., 3/97. i 7/97.), a primjenjuje se od 1997. u okviru Mjesečnog istraživanja industrije (IND-1) sve do Mjesečnog istraživanja industrije (IND-1) u 2003. NKD je izvedenica NACE-a Rev. 1 i s njim je usklađena na svim razinama osim na razini podrazreda.

 6) NACE Rev. 1.1 kratica je za Statističku klasifikaciju djelatnosti EU-a, a predstavlja ažuriranu verziju NACE-a Rev. 1. Stupio je na snagu Uredbom Komisije (EK) br. 29/02. o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EEK) br. 3037/90. o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti Europske jednice – NACE Rev. 1. Prema Uredbi EU-a, statistička primjena ažurirane verzije NACE Rev. 1.1 (obvezatna) počela je 1. siječnja 2003.

 7) NKD 2002. ažurirana je verzija prvog NKD-a. Donesena je na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL90930 (NN, br. 98/94.) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL90931 (NN, br. 13/03.), stupila je na snagu u 2002., a obvezno se primjenjuje od 1. siječnja 2004. u službenoj statistici RH. U Mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS) u 2004. primjenjuje se prvi puta. NKD 2002. je izvedenica NACE-a Rev. 1.1 EU-a i s njim je usklađena na svim razinama osim na razini podrazreda.

 8) KPD 1996. kratica je za Klasifikaciju proizvoda po djelatnostima RH. KPD 1996. je donio DZS u 1997.L90932 (NN, br. 68/97.), a primjenjuje se od 1997. u Mjesečnom istraživanju industrije (IND-1) kao integralni dio Nomenklature industrijskih proizvoda – NIPUM-a. KPD 1996. je izvedenica CPA 1996 EU-a i s njim je u cijelosti usklađena. Verzija KPD-a 1996. primijenjena je u NIPUM-u 1997.

 9) CPA 2002 kratica je za Središnju statističku klasifikaciju proizvoda Europske zajednice (Statistical Classification of Product by Activity in the European Economic Community, 2002 Version), koja je u obvezatnoj primjeni u državama članicama EU-a od 1. siječnja 2003., a usklađena je s istovrsnom Središnjom klasifikacijom proizvoda – CPC 1.1 (Central Product Classification Version 1.1) UN-a.

10) KPD 2002. kratica je za Klasifikaciju proizvoda po djelatnostima RHL90933 (NN, br. 128/03.), a predstavlja ažuriranu verziju KPD-a 1996. Usklađena je sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima EU-a – CPA 2002, koja je u obvezatnoj primjeni u državama članicama EU-a od 1. siječnja 2003., a usklađena je sa Središnjom klasifikacijom proizvoda – CPC 1.1 (Central Product Classification Version 1.1) UN-a.

11) NIPUM je kratica za Nomenklaturu industrijskih proizvoda za mjesečni izvještaj industrije (IND-1). Integralni je dio Metodoloških osnove za mjesečni izvještaj industrijeL90934 (NN, br. 18/97.), a primjenjuje se od 1997. do zaključno s IND-1A za 2003. Nova verzija NUPUM-a 2004. primjenjuje se prvi puta za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji u 2004. (IND-1/MPS). Usklađena je s NIP-om 2003. na razini KPD-a 2002., a na razini proizvoda NIPUM-a 2004. preko korespondentnih tablica veza.

12) PRODCOM List 2004 (List of PRODucts of the European COMmmunity, 2004 Version) EU-a, usklađena je s CN-om 2004 EU-a. Lista PRODCOM ažurira se godišnje isto kao i CN, s kojim je povezana preko korespondentnih tablica veza.

13) NIP kratica je za Nomenklaturu industrijskih proizvoda za godišnji izvještaj industrije (NIP 95, NIP 97 I NIP 99) odnosno za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji (NIP 2002. I NIP 2003.). Od verzije NIP-a 2002. ažurira se svake godine prema promjenama PRODCOM Liste EU-a. Trenutno je na snazi verzija NIP-a 2003. koja se koristi u godišnjem PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2003.

14) GIG Ver.1 kratica je za revidiranu verziju Glavnih industrijskih grupacija, koja se primjenjuje za publiciranje agregiranih indeksa industrijske proizvodnje prema namijeni. Izrađena je na temelju revidiranog MIGS-a - Main Industrial Groupings) EU-a (Commision Regulatin (EC) No 586/2001 as regards the definition of Main Industrial Groupings, OJ L 86/2001).

15) Statističke jedinice usklađene su s Uredbom EU-a o jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava EU-a (Uredba Vijeća (EEK) br. 696/93.). U cijelosti je preuzeta u Metodologiji za statističku primjenu NKD-a 2002.L90935 (NN, br. 123/03.).

16) Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002.L90936 (NN, br. 52/03.).

17) U okviru serije Studije i analize izdana je publikacija Kratkoročni pokazatelji industrije, br. 85., Zagreb, 1999., DZS.

18) Naziv »županija« koristi se u cijelom tekstu za označavanje teritorijalno/administrativnih obilježja statističkih jedinica umjesto nabrajanja njihovih posebnih naziva: županije, Grad Zagreb i područja Slobodnih zona RH, a koristi se za utvrđivanje obilježja »lokaliteta« u statističkom pojmu »lokalna jedinica« u ovim Statističkim standardima.

19) U skladu s definicijom STS-R varijable: 210 Broj zaposlenih osoba (Number of persons employed).

    

DODATAK 1.: obrasci IND-1/MPS, i IND-1/MPS/35.11

 
 

DODATAK 2.: Lista naziva i brojčanog označavanja županija 1) (lokaliteta) za IND-1/MPS istraživanje

Šifra Naziv

01 Zagrebačka županija

02 Krapinsko-zagorska županija

03 Sisačko-moslavačka županija

04 Karlovačka županija

05 Varaždinska županija

06 Koprivničko-križevačka županija

07 Bjelovarsko-bilogorska županija

08 Primorsko-goranska županija

09 Ličko-senjska županija

10 Virovitičko-podravska županija

11 Požeško-slavonska županija

12 Brodsko-posavska županija

13 Zadarska županija

14 Osječko-baranjska županija

15 Šibensko-kninska županija

16 Vukovarsko-srijemska županija

17 Splitsko-dalmatinska županija

18 Istarska županija

19 Dubrovačko-neretvanska županija

20 Međimurska županija

21 Grad Zagreb

30 Slobodne zone Republike Hrvatske 2)

Lista naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) za IND-1/MPS istraživanje. (u daljnjem tekstu Lista) sadrži internu brojčanu oznaku za svaku županiju prema teritorijalnom ustroju RH (Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH,L90937 »Narodne novine«, br. 10/97., 124/97., 68/98.). Koristi se za popunjavanje identifikacijskih podataka o statističkim jedinicama odnosno lokalnim jedinicama u zaglavlju obrazaca IND-1/MPS kako bi se jednoznačno identificirale lokalne jedinice za koju izvještajna jedinica (pravna osoba) iskazuje podatke.

U zaglavlju obrasca IND-1/MPS, pod »DPS« upisuju se prve dvije brojčane oznake redni broj županije, Grada Zagreba ili slobodne zone iz Liste, u kojem je fizički smještena statistička jedinica odnosno lokalna jedinica za koju izvještajna jedinica (pravna osoba) popunjava podatke u tablici 1. i/ili tablici 2. za IND-1/MPS istraživanje. Šifra »DPS« sastoji se od troznamenkaste brojčane oznake, a prve dvije brojčane oznake odnose se na šifru županije i Grada Zagreba (brojčane oznake od 01 do 21) te slobodnih zona (brojčana oznaka 30) koje u ovom istraživanju čine posebnu statističku lokalnu jedinicu. Sve statističke jedinice neke izvještajne jedinice odnosno pravne osobe koje su fizički smještene na nekom zakonski određenom području slobodnih zona ili njihovih dijelova smatraju se posebnom i lokalnom jedinicom (usklađeno s kriterijima za regionalne statistike EU-a).

Područja »županija« odnose se na administrativna područja županija ili Grada Zagreba, koja su ustanovljena teritorijalnim ustrojem RH prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RHL90938 (»Narodne novine«, br. 10/97., 124/97., 68/98.).

Područje »Slobodnih zona« odnosi se na posebna područja RH regulirana Zakonom o slobodnim zonama Vlade RHL90939 (»Narodne novine«, br. 44/96.), Carinskim zakonomL90940 (»Narodne novine«, br. 78/99) i drugim relevantnim zakonima. U nastavku objašnjavamo samo osnovne zakonske definicije vezane uz slobodne zone. Slobodna zona je dio teritorija RH koji je posebno ograđen i označen i u kojemu se gospodarske djelatnosti obavljaju uz posebne uvjete prema Zakonu o slobodnim zonama Vlade RHL90941 (»Narodne novine«, br. 44/96.). Slobodna zona može biti osnovana na području morske luke, zračne luke, riječnog pristaništa, uz međunarodnu prometnicu te na drugom području na kojemu postoje uvjeti za rad zone, a može se sastojati od više odvojenih dijelova, ako su ispunjeni zakonom određeni uvjeti. U zoni je dozvoljeno obavljati proizvodnju, oplemenjivanje proizvoda, pružanje usluga i druge zakonom dozvoljene aktivnosti. Osnivači slobodne zone su domaće pravne osobe koje su od Vlade Republike Hrvatske dobili koncesiju za osnivanje slobodne zone. Jedna zona može imati jednoga ili više osnivača. Korisnici slobodne zone mogu biti osnivači te druge domaće i strane pravne i fizičke osobe, koji gospodarsku djelatnost u zoni obavljaju na temelju ugovora s osnivačem zone.

Lista naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) izrađena je isključivo za prikupljanje, obradu i objavljivanje (diseminaciju) podataka IND-1/MPS istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima.__________
 1) Županije odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RHL90942 (»Narodne novine«, br. 10/97., 124/97., 68/98.).

 2) Slobodne zone prema Zakonu o slobodnim zonama RHL90943 (»Narodne novine«, br. 44/96.).

  

DODATAK 3. NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA – NIPUM 2004.

  

RUDARSTVO I VAĐENJE

VAĐENJE UGLJENA I LIGNITA; VAĐENJE TRESETA

VAĐENJE RUDA I KAMENA, OSIM ENERGETSKIH SIROVINA

 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

PROIZVODNJA HRANE, PIĆA I DUHANSKIH PROIZVODA

PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA

PROIZVODNJA KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE

DRVO I PROIZVODI OD DRVA I PLUTA (OSIM NAMJEŠTAJA); PREDMETI OD SLAME I

PLETARSKIH MATERIJALA

PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I KARTONA, PROIZVODA OD PAPIRA; IZDAVAČKA I
TISKARSKA DJELATNOST


PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATA I NUKLEARNOG GORIVA

PROIZVODNJA KEMIKALIJA, KEMIJSKIH PROIZVODA I UMJETNIH VLAKANA

PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIKE

PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA

PROIZVODNJA METALA I PROIZVODA OD METALA

PROIZVODNJA STROJEVA I UREĐAJA, D.N.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I OPTIČKE OPREME

PROIZVODNJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM I VODOM

zatvori
Statistički standardi za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !