Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
50 1.6.2001 Statut Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

808

Na temelju članka 95.L74115 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/1999, 63/2000), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 2. svibnja 2001. godine, donio je

 

STATUT

AGENCIJE ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status, naziv, sjedište i djelatnost Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija), zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, tijela, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela upravljanja, opći akti, imovina, javnost rada, poslovna tajna, kao i druga pitanja od značaja za njezin rad.

Agencija je pravna osoba osnovana Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovimaL74117 (»Narodne novine«, br. 49/99, 63/2000) radi obavljanja nadzora nad poslovanjem mirovinskih društava, mirovinskih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava i isplati mirovina i drugih mirovinskih davanja, te Središnjeg registra osiguranika.

U obavljanju poslova utvrđenih zakonom Agencija je samostalna, a o svom radu obvezna je godišnje podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.

NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT AGENCIJE

Članak 2.

Naziv Agencije je: Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

Skraćeni naziv Agencije glasi: HAGENA.

Naziv Agencije ispisan je na ploči koja je istaknuta na zgradi sjedišta Agencije.

Sjedište Agencije je u Zagrebu, Gajeva 5.

Članak 3.

Agencija ima pečat s grbom Republike Hrvatske koji se stavlja samo na akte koje Agencija donosi u obavljanju javnih ovlasti, a u ostalim slučajevima rabi pečat bez grba Republike Hrvatske.

Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 mm i 28 mm.

Sadržaj pečata glasi: »REPUBLIKA HRVATSKA, AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA – ZAGREB«.

U središtu pečata urezan je grb Republike Hrvatske.

Redni broj stavlja se u pečat iznad grba Republike Hrvatske.

Naručivanje, upotreba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.

U svim ostalim poslovima osim poslova javnih ovlasti, upotrebljava se pečat bez grba Republike Hrvatske.

Pečat bez grba Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 35 mm.

Sadržaj pečata glasi: »AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA ZAGREB«.

Redni broj se stavlja u pečat ispod riječi: »ZAGREB«.

U uredskom poslovanju Agencija upotrebljava štambilj pravokutnog oblika 3¤6 cm, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv Agencije i njeno sjedište, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pismena.

Odlukom ravnatelja Agencije utvrđuje se način upotrebe i broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

DJELOKRUG RADA AGENCIJE

Članak 4.

Osnovna zadaća Agencije je štititi interese članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, te korisnika mirovina i drugih mirovinskih davanja u sklopu obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

U obavljanju svojih zadaća Agencija osobito:

– donosi propise u okviru svojih zakonskih ovlaštenja;

– odobrava i oduzima autorizaciju mirovinskom društvu;

– odobrava i oduzima odobrenje za rad mirovinskom društvu;

– odobrava i oduzima odobrenje za rad mirovinskom osiguravajućem društvu;

– provodi nadzor nad poslovanjem mirovinskih društava, mirovinskih fondova, i Središnjeg registra osiguranika sukladno odredbi članka 92. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;

– provodi nadzor nad mirovinskim osiguravajućim društvima, sukladno odredbi čl. 92. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualizirane kapitalizirane štednje;

– promiče, organizira i potiče razvoj mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj;

– razvija svijest o ciljevima i načelima poslovanja mirovinskih društava i fondova;

– vodi knjige i registre u skladu sa zakonom;

– nadzire likvidaciju, odnosno stečajni postupak nad bankom skrbnikom, odnosno nad mirovinskim društvom i mirovinskim osiguravajućim društvima, te poduzima mjere za zaštitu korisnika mirovina i drugih mirovinskih davanja u skladu sa zakonom;

– nadzire aktivnosti ulaganja imovine mirovinskih fondova i sredstava tehničkih pričuva u skladu sa zakonom;

– daje poticaj za izmjene zakona koje se odnose na mirovinska društva, fondove, mirovinska osiguravajuća društva i isplatu mirovina i drugih mirovinskih davanja;

– podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru godišnje izvješće o mirovinskim tržištima u Republici Hrvatskoj s podacima o tržištu, ocjenu djelovanja zakonodavstva o mirovinskim fondovima, ocjenu poslovanja Agencije i sva druga pitanja koja se odnose na mirovinske fondove ili dobrovoljne mirovinske programe u Republici Hrvatskoj,

– poduzima druge mjere i obavlja druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom.

USTROJSTVO AGENCIJE

Članak 5.

Tijela Agencije su Savjet Agencije i ravnatelj Agencije.

Članak 6.

Savjet Agencije ima jedanaest članova.

Članove Savjeta Agencije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Savjet Agencije čine ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja po svom položaju, te sedam članova iz redova nezavisnih stručnjaka.

Savjet Agencije ima predsjednika kojeg biraju članovi Savjeta Agencije iz reda nezavisnih stručnjaka, članova Savjeta Agencije.

Članak 7.

Mandat članova Savjeta Agencije iz redova nezavisnih stručnjaka traje pet godina. Članovi Savjeta Agencije mogu biti ponovno imenovani. Članovi Savjeta Agencije mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.

Mandat člana Savjeta počinje teći od dana imenovanja. Ako neki od članova Savjeta prestane obnašati dužnost prije isteka mandata, na njegovo mjesto imenuje se osoba do isteka mandata člana kojeg zamjenjuje.

Članak 8.

Savjet Agencije:

– donosi Statut Agencije kojeg potvrđuje Hrvatski sabor,

– donosi opće akte utvrđene Statutom,

– donosi godišnji program rada Agencije i prati njegovo izvršavanje,

– potvrđuje izvješća koja Agencija podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru,

– prati izvršenje poslova Agencije utvrđenih zakonom,

– razmatra pojedina pitanja od značaja za poslovanje mirovinskih društava, odnosno mirovinskih osiguravajućih društava,

– predlaže Vladi Republike Hrvatske visinu pristojbi (naknada) koje Agencija naplaćuje za pružene usluge,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, aktima Agencije i odlukama Savjeta.

Članak 9.

Savjet obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama.

Sjednicu Savjeta Agencije može sazvati predsjednik Savjeta Agencije ili ravnatelj Agencije.

Sjednicama Savjeta Agencije predsjedava predsjednik Savjeta Agencije.

Sjednice Savjeta Agencije održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednica Savjeta Agencije se može održati ukoliko joj je prisutna natpolovična većina članova Savjeta Agencije.

Sjednicom Savjeta Agencije rukovodi predsjednik Savjeta Agencije.

Dnevni red sjednice Savjeta Agencije utvrđuje se glasovanjem. Na sjednicama Savjeta Agencije vodi se zapisnik.

Materijali za sjednicu Savjeta moraju biti dostavljeni članovima Savjeta Agencije uz poziv za sjednicu najkasnije osam dana prije dana održavanja sjednice.

U upravljanju poslovima Agencije Savjet odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Članovi Savjeta za svoj rad imaju pravo na mjesečnu naknadu od Agencije, u visini jedne prosječne neto plaće isplaćene u Agenciji za prethodni mjesec.

Članak 10.

Radom i poslovanjem Agencije rukovodi ravnatelj Agencije.

Ravnatelj Agencije ima zamjenika ravnatelja i dva pomoćnika ravnatelja.

Ravnatelja Agencije, zamjenika i pomoćnike ravnatelje imenuje Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja obavljaju poslove u Agenciji profesionalno.

Ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja imenuju se na sedam godina i mogu biti ponovno imenovani.

Na ravnatelja Agencije, zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja odnose se odredbe Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Članak 11.

Ravnatelj Agencije obavlja sljedeće poslove:

– predstavlja i zastupa Agenciju, a u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti, zamjenjuje ga zamjenik ravnatelja;

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije i zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima;

– organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Agencije i odgovoran je za zakonito obavljanje poslova;

– predlaže Savjetu donošenje akata iz njegove nadležnosti;

– odgovoran je za izvršavanje odluka Savjeta;

– sklapa ugovore o radu sa zaposlenicima Agencije i odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom;

– odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova institucijama ili trećim osobama, ako ocijeni da je to potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršavanja poslova Agencije;

– podnosi Savjetu izvješće o radu Agencije te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Agencije;

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Savjeta Agencije.

Ravnatelj ne može bez prethodne suglasnosti Savjeta poduzimati pravni posao čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna. Za pravni posao u vrijednosti do 5.000.000,00 kuna potrebna je suglasnost Savjeta Agencije, a preko 5.000.000,00 kuna uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.

Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove u Agenciji koji su mu povjereni.

Članak 13.

Ravnatelj Agencije ima dva pomoćnika ravnatelja.

Pomoćnici ravnatelja upravljaju unutarnjim ustrojbenim jedinicama Agencije.

Ovlasti pomoćnika ravnatelja u upravljanju ustrojbenim jedinicama uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

Članak 14.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor može razriješiti ravnatelja Agencije, zamjenika ravnatelja, pomoćnike ravnatelja ili drugoga člana Savjeta i prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Članak 15.

Agenciju ima svoju stručnu službu.

Na zaposlene u stručnoj službi Agencije za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa primjenjuju se opći propisi o radu i opći akti Savjeta Agencije.

Članak 16.

Unutarnje ustrojstvo Agencije, u skladu s ovim Statutom, pobliže se uređuje općim aktom Agencije.

Sistematizacija radnih mjesta stručne službe Agencije, plaće i naknade članova Savjeta Agencije i zaposlenika u stručnoj službi Agencije, te ostala prava i obveze iz radnog odnosa i po osnovi radnog odnosa uređuju se općim aktima Agencije.

Agencija općim aktima uređuje i druga pitanja u svezi s unutarnjim ustrojstvom i poslovanjem, kada ocijeni da je to potrebno.

Članak 17.

Agencija obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojbenim jedinicama:

1. Direkcija za nadzor financijskog i investicijskog poslovanja,

2. Direkcija za makroekonomska istraživanja, analize i tržište kapitala,

3. Direkcija za institucionalni nadzor,

4. Direkcija za nadzor Središnjeg registra osiguranika i informatiku,

5. Direkcija za nadzor mirovinskog osiguranja,

6. Direkcija za opće i pravne poslove,

7. Tajništvo Agencije.

Članak 18.

Direkcije obavljaju stručne poslove u svezi s provođenjem nadzora nad cjelokupnim poslovanjem mirovinskih društava, mirovinskih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava i Središnjeg registra osiguranika. Poslovi direkcije obuhvaćaju i sve aktivnosti vezane za autorizaciju, izdavanje odnosno oduzimanje odobrenja za rad mirovinskih društava i mirovinskim osiguravajućim društvima, poslove u svezi pripajanjem odnosno spajanjem mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava, izdavanje licenci članovima uprave i nadzornih odbora mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava, te predlaganje postupka stečaja društva. Direkcije u okviru svojih aktivnosti prikupljaju podatke o cjelokupnom mirovinskom sustavu, analiziraju djelovanje mirovinskog sustava, provode istraživanja i publiciraju rezultate iz područja financija, ekonomije i aktuarske matematike koji se odnose na mirovinski sustav. Direkcije obavljaju i druge stručne poslove iz svog područja u okviru djelokruga Agencije.

Tajništvo Agencije obavlja kadrovske, administrativne, računovodstvene i opće poslove Agencije, te poslove urudžbenog zapisnika i arhive.

Direkcije mogu imati unutarnje ustrojstvene jedinice (odjeli, odsjeci i dr.) u skladu s općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Agencije.

Članak 19.

Općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Agencije utvrdit će se, u skladu s ovim Statutom, naziv i djelokrug unutarnjih ustrojstvenih jedinica, odgovornost u svezi s njihovim upravljanjem i radom, sistematizacija radnih mjesta, stručne službe Agencije te druga prava i obveze iz radnog odnosa i po osnovi radnog odnosa zaposlenih u Agenciji, kao i druga značajna za obavljanje poslova Agencije.

FINANCIRANJE AGENCIJE

Članak 20.

Sredstva za pokriće izdataka Agencije raspoređuju se proračunom prihoda i rashoda Agencije.

Proračun Agencije svake godine utvrđuje Savjet Agencije na prijedlog ravnatelja Agencije, a odobrava Vlada Republike Hrvatske.

Proračun Agencije obuhvaća sredstva iz državnog proračuna i vlastite prihode od pristojbi (naknada) koje Agencija naplaćuje za pružene usluge, na temelju odobrenja Vlade Republike Hrvatske.

Članak 21.

Proračun Agencije može se tijekom godine mijenjati:

– ako se prihodi i rashodi ne ostvaruju prema planu,

– ako nastane potreba za izmjenu plana prihoda i rashoda.

Članak 22.

Sredstva Agencije vode se na žiroračunu Agencije.

Naredbodavac za izvršenje proračuna Agencije je ravnatelj Agencije, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, osoba koju pismeno ovlasti.

Članak 23.

Agencija vodi poslovne knjige u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo proračunskih korisnika.

Za uredno i ažurno vođenje knjiga odgovoran je ravnatelj.

POSLOVNA TAJNA

Članak 24.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci o poslovanju mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava te podaci o osiguranicima odnosno članovima mirovinskih fondova.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci o poslovanju Agencije, čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo uzrokovati štetu Agenciji, a koje proglasi poslovnom tajnom ravnatelj Agencije.

Članovi Savjeta i zaposlenici stručne službe Agencije dužni su čuvati poslovnu tajnu.

Članak 25.

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom trećim osobama smije dati na uvid ravnatelj Agencije i osoba koju ravnatelj za to ovlasti pisanom punomoći, pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne osobito je teška povreda radne obveze i osnova za nadoknadu eventualno nastale štete.

Za čuvanje poslovne tajne odgovoran je ravnatelj Agencije.

JAVNOST RADA AGENCIJE

Članak 26.

Agencija osigurava javnost rada suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja te izvješćivanjem drugih institucija o radu i poslovanju Agencije.

Članak 27.

Podatke i obavijesti o radu i poslovanju Agencije daje ravnatelj Agencije ili osoba koju on odredi.

Članak 28.

Radi potpunijeg informiranja javnosti o svom radu Agencija može izdavati posebne publikacije, biltene ili glasila.

OPĆI AKTI AGENCIJE

Članak 29.

Opći akti Agencije su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja ustrojstva i poslovanja Agencije.

Članak 30.

Statut donosi Savjet, a potvrđuje ga Hrvatski sabor.

Nakon potvrđivanja Statuta od Hrvatskog sabora, Statut se objavljuje u »Narodnim novinama«.

U izvorniku Statuta stavlja se pečat Agencije s grbom Republike Hrvatske.

Članak 31.

Savjet Agencije na prijedlog ravnatelja Agencije donosi sljedeće opće akte:

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– Pravilnik o radu, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti,

– Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– Pravilnik o zaštiti na radu,

– Pravilnik o zaštiti od požara i zaštiti čovjekova okoliša,

– Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu,

– Pravilnik o korištenju službenih automobila,

– Pravilnik o vođenju i čuvanju arhive Agencije,

i druge propise za koje je ovlašten zakonom.

Članak 32.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Agencije kao i informatičkoj mreži Agencije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

U iznimnim slučajevima opći akt može stupiti na snagu danom objave, o čemu odlučuje ravnatelj Agencije.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 33.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

TUMAČENJE STATUTA

Članak 34.

U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti odredbi Statuta tumačenje daje Savjet Agencije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Savjet Agencije donijet će opće akte u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Do donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka pitanja koja se uređuju tim aktima može privremeno urediti ravnatelj Agencije svojim odlukama.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-02/01-02/07
Urbroj: 5698-01
Zagreb, 2. svibnja 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. Vladimir Lasić, v. r.

 
zatvori
Statut Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !