Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda – (“Narodne novine“, br. XX/05, XX/05, XX/07, XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2005 Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda

AGENCIJA ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA

34

Na temelju članka 19j.L122790 Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« broj 19/98 i 151/03), Upravno vijeće Agencije za plovne putove unutarnjih voda, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. donijelo je

STATUT

AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo Agencije, ovlasti i način odlučivanja Upravnog vijeća i direktora, ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine Agencije, način ostvarivanja i uvjeti raspolaganja sredstvima za obavljanje djelatnosti i poslovanja Agencije, postupak imenovanja i razrješenja direktora, zastupanje i predstavljanje Agencije, način ostvarivanja odnosa s tijelima državne uprave te jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave u pitanjima važnim za plovne putove, donošenje općih akata, financijsko poslovanje, pečat i znak, poslovna tajna i javnost rada te druga pitanja za koja je Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama i drugim zakonima određeno da se uređuju Statutom.

Pojam Ministarstvo u ovom Statutu odnosi se na ministarstvo nadležno za poslove unutarnje plovidbe.

Pojam Ministra odnosi se na ministra zaduženog za poslove unutarnje plovidbe.

Pojam Zakon u ovom Statutu odnosi se na Zakon o plovidbi unutarnjim vodama

Članak 2.

Agencija za plovne putove unutarnjih voda je ustanova, i to neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama.

Članak 3.

Osnivač Agencije za plovne putove unutarnjih voda je Republika Hrvatska, a prava i obveze osnivača sukladno Zakonu obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za obveze u pravnom prometu Agencija za plovne putove unutarnjih voda odgovara cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska solidarno i neograničeno.

Članak 5.

Na sve što nije uređeno Zakonom iz članka 2.#clanak2 ovog Statuta primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i ovaj Statut.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ZNAK AGENCIJE

Članak 6.

Agencija za plovne putove unutarnjih voda ima naziv-tvrtku pod kojim obavlja svoje poslove, posluje i sudjeluje u pravnom prometu.

Naziv Agencije glasi: Agencija za plovne putove unutarnjih voda.

Članak 7.

Naziv Agencije mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište te drugim poslovnim prostorijama u kojima obavlja djelatnost.

Članak 8.

Sjedište Agencije za plovne putove unutarnjih voda je u Zagrebu, Prisavlje 14.

Članak 9.

O promjeni naziva i sjedišta Agencije za plovne putove unutarnjih voda odlučuje osnivač.

Članak 10.

Agencija za plovne putove unutarnjih voda ima znak.

Odluku o obliku i sadržaju znaka donosi Upravno vijeće Agencije.

Članak 11.

Agencija za plovne putove unutarnjih voda ima pečat koji sadrži znak, naziv i sjedište Agencije.

Svaki pečat ima redni broj.

Agencija za plovne putove unutarnjih voda može imati jedan ili više štambilja.

Upravno vijeće Agencije za plovne putove unutarnjih voda donijet će pravilnik o obliku, sadržaju, broju i uporabi pečata i štambilja, gdje će se osim oblika, sadržaja i broja odrediti i način uporabe, osobe odgovorne za čuvanje, te način vođenja evidencije o pečatima i štambiljima.

Članak 12.

Agenciju za plovne putove unutarnjih voda zastupa i predstavlja direktor Agencije.

Članak 13.

Rad Agencije za plovne putove unutarnjih voda je javan.

Javnost rada Agencije za plovne putove unutarnjih voda ostvaruje se na način propisan ovim Statutom.

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 14.

Agencija za plovne putove unutarnjih voda osnovana je radi obavljanja djelatnosti: gradnje plovnih putova u svojstvu investitora po posebnim propisima, obavljanja poslova tehničkog održavanja i obilježavanja plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe, sa svrhom upravljanja plovnim putovima u smislu osiguranja plovnosti, sigurnosti plovidbe i upravljanja plovidbom.

Djelatnost Agencija za plovne putove unutarnjih voda obuhvaća poslove utvrđene Zakonom i to:

1. Gradnje i uređenja plovnih putova unutarnjih voda određenih člankom 10. stavkom 2. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

2. Tehničkog održavanja unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe određenih u članku 11. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

3. Osposobljavanja postojećih plovnih putova i objekata sigurnosti unutarnje plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda i drugih iznimnih događaja, na razinu plovnosti utvrđenu za određeni plovni put, određenih u članku 12. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

4. Obilježavanja plovnog puta i održavanje objekata sigurnosti plovidbe iz članka 13. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

5. Upravljanja i gospodarenja plovnim putovima unutarnjih voda.

6. Kontrole i praćenja prometa i stanja plovnih putova u skladu s člankom 16. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

7. Davanja prethodnih mišljenja za prometne suglasnosti.

8. Obavljanja i drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Članak 15.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 16.

Agencija za plovne putove unutarnjih voda ima sijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Ured direktora Agencije, Zajedničke službe: pravni i opći poslovi, financijski poslovi

2. Sektor razvoja i pripreme

3. Sektor operative: (A – za Savu i Kupu) i (B – za Dravu i Dunav).

Unutarnje ustrojstvo Agencije za plovne putove unutarnjih voda kao i broj osoblja potrebnog za obavljanje poslova, pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta (sistematizacija).

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donosi Upravno vijeće Agencije na prijedlog direktora Agencije.

V. TIJELA UPRAVLJANJA AGENCIJOM

Članak 17.

Tijela upravljanja Agencijom su Upravno vijeće i direktor Agencije.

Agencijom za plovne putove unutarnjih voda upravlja Upravno vijeće koje ima sedam članova koje na prijedlog ministra imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Sastav, imenovanje, trajanje mandata i način odlučivanja Upravnog vijeća propisani su Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama.

Upravno vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika kojeg biraju članovi tog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i član Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom.

Voditelj poslovanja Agencije je direktor.

Članak 18.

Upravno vijeće:

1. donosi Statut Agencije,

2. donosi opće akte Agencije i druge akte sukladno Zakonu o plovidbi unutarnjim vodama i drugim propisima,

3. utvrđuje prijedlog akta o razvrstaju i otvaranju plovnih putova,

4. utvrđuje nacrt prijedloga petogodišnjeg plana razvitka plovnih putova unutarnjih voda,

5. utvrđuje nacrt prijedloga godišnjeg programa rada za uređenje i tehničko održavanje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe,

6. utvrđuje prijedlog programa za osposobljavanje plovnih putova,

7. donosi godišnji plan i operativni godišnji program rada Agencije,

8. donosi godišnji financijski plan Agencije,

9. odlučuje o zaduživanju i preuzimanju obveza Agencije iznad iznosa za koji je ovlašten direktor Agencije,

10. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica poslovanja Agencije,

11. donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje poslova iz članka 19c. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama, ukoliko zbog ekonomičnosti ocijeni da ih neće obavljati sama,

12. usvaja financijsko i poslovno izvješće o radu, te ih podnosi Vladi Republike Hrvatske na suglasnost,

13. utvrđuje periodična izvješća o stanju i sigurnosti plovnih putova i dostavlja ih Ministarstvu,

14. odobrava izvješća direktora Agencije,

15. raspisuje natječaj za izbor direktora Agencije,

16. utvrđuje prijedlog za imenovanje i razrješenje direktora Agencije,

17. odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 8.000,000,00 kuna vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Vlade Republike,

18. odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

19. zaključuje kolektivne ugovore,

20. zaključuje ugovor o radu s direktorom Agencije

21. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama, ovim Statutom i općim aktima Agencije,

Akti iz stavka 1. točke 2. do 10. i 14., ovoga članka donose se uz suglasnost Ministra.

Članak 19.

Upravno vijeće raspravlja i odlučuje na sjednicama na kojima mora prisustvovati natpolovična većina svih članova Vijeća.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.

Iznimno od stavka 1. ovog članka za donošenje odluka o pitanjima iz čl. 18.#clanak18 stavka 2. točke 1., 2., 4., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 16., i 18., ovog Statuta potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Vijeća.

Članak 20.

Predsjednik Upravnog vijeća koordinira i vodi rad Upravnog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuje ga njegov zamjenik.

Sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjednik po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog vijeća može dati Ministar, direktor, te najmanje tri člana Upravnog vijeća, uz obrazloženi prijedlog dnevnog reda.

Na temelju zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka, predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog vijeća bez odgađanja.

Članak 21.

Predsjednik Upravnog vijeća:

1. Saziva i vodi sjednice Upravnog vijeća,

2. Potpisuje odluke, opće i druge akte koje donosi Upravno vijeće,

3. Zastupa i predstavlja Upravno vijeće,

4. Obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili drugim propisima.

Članak 22.

Predsjednik, zamjenik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću u skladu s ovim Statutom.

Naknada iz stavka 1. ovog članka može biti najviše u visini jedne prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.

Upravno vijeće utvrđuje visinu naknade.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi upravnog vijeća imaju pravo na naknadu putnih i drugih troškova radi dolaska na sjednicu Upravnog vijeća, ali nemaju pravo na dnevnice.

Članak 23.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i član Upravnog vijeća razriješit će se dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

1. sam zatraži razrješenje,

2. ne ispunjava dužnosti predsjednika, zamjenika ili člana Upravnog vijeća,

3. svojim postupcima šteti interesima i ugledu Agencije,

4. ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Agencije, ili u slučaju nastanka sukoba interesa,

5. nastanu zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti predsjednik, zamjenik predsjednika ili član Upravnog vijeća.

Odluku o razrješenju dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana Upravnog vijeća donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra.

U slučaju razrješenja predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana Upravnog vijeća, novi predsjednik, zamjenik predsjednika ili član imenuju se na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana Upravnog vijeća koji je razriješen.

Članak 24.

Voditelj poslovanja Agencije za plovne putove unutarnjih voda je direktor.

Direktora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća Agencije.

Direktor se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i jednom dnevnom listu.

Mandat direktora je četiri godine a po proteku mandata ista osoba može biti ponovno izabrana za direktora.

Članak 25.

Direktor Agencije obavlja sljedeće poslove:

1. Vodi i organizira cjelokupno poslovanje Agencije,

2. Odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Agencije,

3. Nadzire stručni rad i odgovoran je za stručni rad Agencije,

4. Izvršava odluke Upravnog vijeća,

5. Predstavlja i zastupa Agenciju,

6. Poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije,

7. Predlaže donošenje akata iz čl. 18.#clanak18 ovog Statuta,

8. Predlaže program rada i financijski plan Agencije,

9. Skrbi o izvršenju programa rada i financijskog plana Agencije,

10. Skrbi o provedbi općih akata i donosi upute u svezi s tim,

11. Predlaže imenovanje i razrješenje pomoćnika direktora i čelnika ustrojstvenih jedinica Agencije, s kojima Ugovor o radu zaključuje predsjednik Upravnog vijeća Agencije,

12.  Podnosi privremeno izvješće Upravnom vijeću o svom periodičnom i cjelokupnom poslovanju i ostvarivanju programa i financijskog plana Agencije,

13. Podnosi Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima rada i poslovanja Agencije,

14.  Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, zaključuje ugovore o radu sa zaposlenicima na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme do 6 mjeseci,

15. Potpisuje ugovore i donosi odluku o prodaji, kupnji ili zalogu stvari ili prava,

16. Sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,

17.  Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i općim aktima s Agencije za plovne putove unutarnjih voda.

Članak 26.

Direktor Agencije ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća s Agencijom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 27.

Direktor Agencije ovlašten je sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od 400.000,00 kuna.

Za pravne poslove čija vrijednost prelazi iznos od 400.000,00 kuna direktor je dužan pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Direktor Agencije može pisanom punomoći prenijeti svoje ovlasti pomoćniku direktora ili drugoj osobi, za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

Članak 28.

Za direktora može biti imenovana osoba koja ima:

1. visoku stručnu spremu tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera, (dipl. ing. građevinarstva – smjer hidrograđevinski, dipl. ing. prometa – smjer unutarnje plovidbe, dipl. pravnik, dipl. oec.),

2. dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

3. najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

4. aktivno poznavanje najmanje jednoga svjetskog jezika,

5. poznavanje rada na računalu,

6. prijedlog najpovoljnijih koncepcijskih rješenja programa rada i razvoja Agencije za razdoblje od četiri godine.

Članak 29.

Javni natječaj za imenovanje direktora Agencije provodi natječajna komisija koju čini predsjednik i dva člana Upravnog vijeća.

Natječajnu komisiju imenuje Upravno vijeće.

Na natječaj za imenovanje direktora Agencije, prijave kandidata primaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 30.

Natječaj za imenovanje direktora obvezno mora sadržavati:

1. Uvjete koje mora ispunjavati kandidat,

2. Vrijeme na koje se imenuje,

3. Rok do kojeg se primaju prijave kandidata,

4. Rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o izboru.

 Članak 31.

Natječajna komisija je dužna u roku od pet dana od zaključenja natječaja obaviti otvaranje prijava i zapisnikom utvrditi broj prijava.

Natječajna komisija na temelju pristiglih prijava na natječaj dostavlja Upravnom vijeću, uz mišljenje, sve prijave koje ispunjavaju uvjete iz natječaja u roku od sedam dana.

U roku od 30 dana od dana isteka natječajnog roka Upravno vijeće je dužno utvrditi prijedlog odluke o imenovanju direktora Agencije, i s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom istu dostaviti Vladi Republike Hrvatske.

O rezultatu natječaja kandidati se obavještavaju u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave s uputom o pravu da mogu izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju i o uputi o pravnom lijeku.

Članak 32.

Protiv odluke o imenovanju direktora Agencije, svaki prijavljeni kandidat ima pravo u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti podnijeti tužbu kojom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Tužbom iz stavka 1. ovog članka može se pobijati odluka o izboru i imenovanju direktora Agencije zbog bitne povrede postupka ili što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Članak 33.

Ugovor o radu s direktorom sklapa, u ime Agencije, predsjednik Upravnog vijeća.

Ugovor sadrži uglavke propisane Zakonom o radu.

Članak 34.

Izbor po objavljenom natječaju ne mora se izvršiti.

Ako se na objavljeni natječaj za direktora Agencije nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj se ponavlja.

Do imenovanja direktora Agencije, na temelju ponovljenog natječaja, Upravno vijeće uz suglasnost Ministra imenovat će privremenog direktora, najduže do godinu dana.

Članak 35.

Upravno vijeće utvrdit će prijedlog odluke o razrješenju direktora Agencije i prije isteka vremena na koji je imenovan i prijedlog dostaviti Vladi Republike Hrvatske koja o tome donosi odluku.

Upravno vijeće dužno je utvrditi prijedlog odluke o razrješenju direktora u sljedećim slučajevima:

1. ako direktor sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu,

3. ako direktor ne postupa po propisima i općim aktima Agencije ili neosnovano ne izvršava odluke tijela upravljanja Agencije, odnosno postupa protivno njima,

4. ako direktor svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu ili ako zanemaruje i nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale, ili su mogle nastati veće smetnje u obavljanju poslova Agencije za plovne putove unutarnjih voda.

Upravno vijeće dužno je prije utvrđenja prijedloga odluke o razrješenju direktora koja se upućuje Vladi Republike Hrvatske radi donošenja odluke o razrješenju, pružiti mogućnost direktoru da se izjasni o razlozima razrješenja.

Razriješeni direktor može protiv odluke o razrješenju tužbom tražiti sudsku zaštitu svoga prava, ako smatra da je povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku, ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom i ovim Statutom.

Tužba protiv odluke o razrješenju podnosi se Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

Članak 36.

U slučaju razrješenja direktora, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra u roku od 15 dana imenovati privremenog direktora, a Upravno vijeće će u roku trideset dana od imenovanja privremenog direktora, raspisati natječaj za direktora Agencije.

Članak 37.

Direktor Agencije može imati više pomoćnika koji su ujedno čelnici ustrojstvenih jedinica.

Pomoćnike direktora imenuje Upravno vijeće na prijedlog direktora Agencije, na vrijeme od četiri godine, nakon provedenog javnog natječaja.

Ista osoba može ponovno biti imenovana za pomoćnika direktora.

Članak 38.

Pomoćnik direktora odgovara za rad direktoru Agencije i Upravnom vijeću.

Pomoćnik direktora može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan isto kao i direktor Agencije sukladno članku 35.#clanak35 ovog Statuta.

VI. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI I IMOVINA AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA

Članak 39.

Za obavljanje djelatnosti Agencije za plovne putove unutarnjih voda osiguravaju se sredstva iz izvora utvrđenih Zakonom i to:

1. prihodi od djelatnosti Agencije,

2. državni proračun,

3. naknade za korištenje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe, u svrhu plovidbe,

4. ostali izvori u skladu sa zakonom.

Imovinu Agencije čine sredstva za osnivanje i početak rada Agencije koja se osiguravaju u državnom proračunu, te plovila, oprema i sredstva namijenjena za snimanje, održavanje, obilježavanje i nadzor plovnih putova Ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu, koja se sukladno Zakonu, odlukom Vlade Republike Hrvatske prenose Agenciji.

Članak 40.

Sredstva ostvarena u skladu s člankom 39.#clanak39 ovog Statuta namijenjena su isključivo za:

1. financiranje djelatnosti koju obavlja Agencija,

2. troškove poslovanja Agencije.

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 41.

Sredstva potrebna za rad Agencije za plovne putove unutarnjih voda utvrđuju se godišnjim financijskim planom.

Godišnji financijski plan donosi se zajedno s godišnjim programom rada Agencije.

Program i plan iz stavka 2. ovog članka sadrže pojedinačno planirane zadaće i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršavanje.

Članak 42.

Prijedloge godišnjih programa rada i prijedlog godišnjeg financijskog plana iz čl. 41.#clanak41 st. 2. ovog Statuta, za narednu godinu, direktor Agencije je dužan podnijeti Upravnom vijeću do kraja mjeseca studenog tekuće godine.

Članak 43.

Godišnje programe rada i financijski plan, Upravno vijeće je dužno donijeti do kraja tekuće godine.

Ako Upravno vijeće ne donese godišnji financijski plan u roku iz stavka 1. ovog članka, donijet će odluku o privremenom financiranju Agencije za plovne putove unutarnjih voda, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 44.

Za izvršenje godišnjega financijskog plana odgovorno je Upravno vijeće i direktor Agencije.

Naredbodavac za izvršenje godišnjega financijskog plana je direktor Agencije.

Članak 45.

Agencija za plovne putove ima jedinstveni žiroračun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

Članak 46.

Na financijsko poslovanje Agencije za plovne putove unutarnjih voda primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 47.

Poslovnom tajnom smatraju se akti i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama, štetilo interesima i poslovnom ugledu Agencije za plovne putove unutarnjih voda.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:

1. akti i podaci koje Upravno vijeće ili ravnatelj proglase poslovnom tajnom,

2. mjere i način postupanja u izvanrednim okolnostima ako im nije utvrđen drugi stupanj povjerljivosti,

3. plan fizičko-tehničke zaštite.

Agencija za plovne putove unutarnjih voda može posebnom odlukom utvrditi koji su drugi akti i podaci poslovna tajna, te urediti i ostala pitanja poslovanja u vezi s poslovnom tajnom.

Članak 48.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici Agencije za plovne putove unutarnjih voda, koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen poslovnom tajnom.

Zaposlenik koji povrijedi dužnost čuvanja poslovne tajne čini težu povredu ugovora o radu.

Članak 49.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi direktor Agencije.

IX. JAVNOST RADA

Članak 50.

Javnost rada Agencije za plovne putove unutarnjih voda osigurava se dostupnošću informacija o radu i poslovanju sredstvima javnog priopćavanja, osim za podatke koji su utvrđeni poslovnom tajnom.

Sjednice Upravnog vijeća nisu otvorene za javnost, osim po nalogu Ministra.

X. SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I JEDINICAMA PODRUČNE (REGIONALNE) I LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 51.

Radi ostvarivanja svoje djelatnosti Agencije za plovne putove unutarnjih voda je dužna surađivati s nadležnim ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, na realizaciji programa vezanih za plovne putove.

XI. OPĆI AKTI AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA

Članak 52.

Opći akti Agencije za plovne putove unutarnjih voda su: Statut, pravilnici, odluke i drugi akti koje u okviru svojih ovlasti donose tijela upravljanja Agencije za plovne putove unutarnjih voda.

Članak 53.

Upravno vijeća Agencije donosi sljedeće pravilnike:

1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija),

2. Pravilnik o radu,

3. Pravilnik o obliku, sadržaju, broju i uporabi pečata i štambilja,

5. Pravilnik o plaćanju i materijalnim pravima zaposlenika,

6. Pravilnik o materijalnim troškovima,

7. Ostali opći akti propisani Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 54.

Opći akti Agencije za plovne putove unutarnjih voda moraju biti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 55.

Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 56.

Upravno vijeće daje tumačenje odredbi općih akata koje donosi kao i upute za njihovu primjenu.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Opći akti, osim Statuta stupaju na snagu osmi dan nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Agencije za plovne putove unutarnjih voda, osim ako općim aktom nije drugačije određeno.

Članak 58.

Upravno vijeće dužno je u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta donijeti pravilnike iz članka 53. točke 1. do 6.

Ostali opći akti donijet će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 59.

Ovaj Statut donosi se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske a stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zagreb, 17. prosinca 2004.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Branko Bačić, v. r.

zatvori
Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !