Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 13.07.2009 Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

2004

Na temelju članka 155.L460332 stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 152/08.) Odbor za konstituiranje Hrvatske komore inženjera elektrotehnike na sjednici održanoj 3. srpnja 2009. godine, donio je

STATUT

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim statutom pobliže se uređuju ustrojstvo Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (u daljnjem tekstu: Komora) i tijela Komore, postupak izbora i razrješenja članova tijela Komore, oblici udruživanja ovlaštenih inženjera elektrotehnike za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, postupak upisa u imenike i upisnike Komore, način vođenja imenika i upisnika Komore, zadaće smjera elektrotehničke struke, prava i dužnosti ovlaštenih inženjera elektrotehnike udruženih u Komoru, stegovni postupak za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera elektrotehnike, tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka, tijela za pokretanje i vođenje arbitražnog postupka, ustrojstvo Tajništva Komore i druga pitanja važna za rad ovlaštenih inženjera elektrotehnike i Komore.

(2) Ovaj statut najviši je opći akt Komore.

Članak 2.

(1) Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE.

(2) Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS.

(3) Skraćeni naziv Komore je: HKIE.

(4) Skraćeni naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CCoEE.

(5) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(6) Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

(7) Danom upisa u sudski registar Komora stječe svojstvo pravne osobe i započinje s radom.

Članak 3.

Komoru predstavlja i zastupa predsjednik Komore.

Članak 4.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svojem radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, izdavanjem službenog Glasila i/ili objavama na internetskim stranicama Komore.

Članak 5.

Izrazi koji se u ovom Statutu rabe za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

II. DJELATNOST KOMORE

Članak 6.

(1) Djelatnost Komore čine poslovi koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon), te drugi poslovi određeni ovim statutom.

(2) Komora obavlja sljedeće poslove s javnim ovlastima:

– uspostavlja i vodi Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike koji su njezini članovi;

– uspostavlja i vodi Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike koji su njezini članovi;

– uspostavlja i vodi Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru;

– uspostavlja i vodi Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje;

– uspostavlja i vodi Upisnik zajedničkih ureda;

– uspostavlja i vodi Upisnik projektantskih društava;

– uspostavlja i vodi Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim diplomiranim inženjerima elektrotehnike;

– uspostavlja i vodi Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala rješenje za povremeno ili jednokratno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe;

– uspostavlja i vodi Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije;

– uspostavlja i vodi Evidenciju o stegovnim postupcima;

– uspostavlja i vodi Evidenciju o arbitražnim postupcima;

– uspostavlja i vodi Evidenciju o članovima brisanim iz Imenika i Upisnika Komore;

– izdaje i oduzima pečat i iskaznicu ovlaštenom inženjeru elektrotehnike;

– obavlja nadzor nad radom ovlaštenih inženjera elektrotehnike.

(3) Komora obavlja i sljedeće poslove:

– unaprjeđuje inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba;

– čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera elektrotehnike te osigurava uvjete za pravilno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja;

– nadzire rad ovlaštenih inženjera elektrotehnike u zajedničkim uredima, projektantskim društvima, samostalnim uredima te drugim pravnim osobama u kojima ovlašteni inženjeri elektrotehnike obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom;

– skrbi se da ovlašteni inženjeri elektrotehnike savjesno i u skladu s posebnim zakonom obavljaju svoje poslove, te promiče materijalne interese ovlaštenih inženjera elektrotehnike, štiti materijalne interese naručitelja usluga organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti;

– razvija strukovnu etiku;

– provodi trajno stručno usavršavanje svojih članova, te s tim u vezi uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje s fakultetima te s odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama;

– surađuje s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i s drugim državnim tijelima te daje odgovarajuća izvješća i podatke u postupku nadzora nad radom Komore;

– predstavlja članove Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

– izdaje glasilo i druge publikacije te vodi internetsku stranicu;

– posreduje u sporovima svojih članova čije rješavanje ovlašteni inženjeri elektrotehnike sporazumno povjeravaju arbitraži Komore, te u sporovima trećih osoba, rješavanje kojih povjere Komori;

– uspostavlja i razvija suradnju s drugim komorama i međunarodnim organizacijama, kao i s drugim profesionalnim organizacijama i udrugama;

– daje pravne savjete i drugu stručnu pomoć članovima Komore, vezane uz obavljanje djelatnosti;

– osniva udruge, trgovačka društva, provodi osnivanje, udruživanje ili spajanje u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja poslova elektrotehničke struke.

Članak 7.

(1) Imenici, upisnici i druge javne evidencije koje vodi Komora u obavljanju javnih ovlasti javne su knjige, a isprave koje izdaje u obavljanju tih javnih ovlasti, javne su isprave.

(2) U postupcima za upis u imenike, upisnike i druge javne evidencije te u postupcima u kojima se odlučuje o stjecanju i gubitku određenog prava tijela Komore odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Komora štiti pravo na privatnost svojih članova u sklopu pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Članovi Komore ostvaruju svoje interese i upravljaju Komorom putem svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore te drugim ustrojstvenim oblicima rada.

(2) Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti.

(3) Član tijela Komore osobno je odgovoran za svoj rad, i u skladu sa svojim pravima i dužnostima za rad i odluke tijela Komore čiji je član.

III. UPIS U KOMORU

Članak 9.

Članovi Komore su fizičke osobe koje u sklopu zadaća svoje struke obavljaju poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe, s pravom uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer elektrotehnike, u skladu sa Zakonom.

Članak 10.

(1) Zahtjev za upis u imenike i upisnike Komore podnosi se Komori. Za upis u imenike Komore podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu za upisninu koja se ne vraća podnositelju zahtjeva bez obzira na ishod postupka. Visinu naknade za upisninu određuje Skupština Komore.

(2) Na temelju upisa u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike ovlaštenom inženjeru elektrotehnike izdaje se rješenje, iskaznica i pečat. Iskaznica i pečat vlasništvo su Komore.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka Odbor za upis donosi po skraćenom postupku na temelju dokaza o ispunjavanju uvjeta i priložene dokumentacije kojom podnositelj zahtjeva dokazuje da udovoljava propisanim uvjetima.

(4) Veličina i oblik te način izdavanja, uporaba i vraćanje iskaznice i pečata uređuju se Pravilnikom, kojeg donosi Skupština Komore.

(5) Upisom u odgovarajuće imenike i upisnike Komore smatra se da su ovlašteni inženjeri elektrotehnike prihvatili obvezu obavljanja poslova u skladu s ovlastima utvrđenima Zakonom, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenima na temelju tih zakona.

Članak 11.

Postupak u povodu zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike prekinut će se ako je protiv podnositelja zahtjeva otvorena istraga zbog kaznenog djela koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje inženjerskih poslova ili ako je protiv njega iz istog razloga pokrenut stegovni postupak u tijelu ili pravnoj osobi u kojoj radi ili koje je član.

Članak 12.

(1) Ako Odbor za upis utvrdi da ovlašteni inženjer elektrotehnike pri upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike nije udovoljavao uvjetima iz članka 105. Zakona ili da je prestao ispunjavati te uvjete ili da su se stekli uvjeti za poništenje i ukidanje po pravu nadzora, donijet će po službenoj dužnosti rješenje o brisanju iz Imenika ovlaštenih inženjera elektrotehnike te mu oduzeti iskaznicu i pečat.

(2) U slučaju redovitog prestanka članstva u Komori u skladu sa Zakonom, Odbor za upis donosi rješenje o brisanju iz odgovarajućeg imenika ili upisnika Komore.

Upis u imenike Komore

Članak 13.

(1) Poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja elektrotehničke struke u sklopu zadaća elektrotehničke struke, koje su propisane Zakonom, a u skladu s osobnim stručnim i akademskim kompetencijama stečenima diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike, odnosno specijalističkim diplomskim stručnim studijem elektrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer elektrotehnike, odnosno koja je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Komore.

(2) Poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja u sklopu zadaća elektrotehničke struke u svojstvu odgovorne osobe može trajno obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije koja je upisana u Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike Komore.

(3) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– da je potpuno poslovno sposobna;

– da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske;

– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,

– da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike, kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike ili da je uspješno završila specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno ako je na drugi način propisan posebnim propisom stekla stupanj obrazovanja elektrotehničke struke;

– da je po završetku diplomskoga sveučilišnog studija elektrotehnike uspješno provela propisani komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru u trajanju od najmanje dvije godine ili da je po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija elektrotehnike uspješno provela propisani komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru u trajanju od najmanje četiri godine;

– da je položila stručni ispit za obavljanje poslova elektrotehnike;

– da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti;

– da je dostojna za obavljanje inženjerskih poslova;

– da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću.

(4) Poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom ovlašteni inženjer elektrotehnike može obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije koja te poslove namjerava trajno obavljati u Republici Hrvatskoj pod uvjetima iz Zakona.

Upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru

Članak 14.

Status vježbenika kandidata za upis u Komoru stječe se upisom u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru.

Članak 15.

(1) Zahtjev za upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru podnosi se Odboru za upis.

(2) Pravo na upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru ima osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– da je potpuno poslovno sposobna;

– da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske;

– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova;

– da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike, kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike ili da je uspješno završila specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno ako je na drugi način propisan posebnim propisom stekla stupanj obrazovanja elektrotehničke struke;

– da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti;

– da je dostojna za obavljanje inženjerskih poslova.

(3) O podnesenom zahtjevu odlučuje Odbor za upis u Komoru.

(4) Vježbeniku kojem je odobren upis izdaje se rješenje i iskaznica vježbenika kandidata za upis u Komoru.

(5) Sadržaj i oblik iskaznice vježbenika kandidata za upis u Komoru Pravilnikom propisuje Skupština Komore.

Članak 16.

(1) Vježbenička praksa provodi se prema Programu vježbeničke prakse s načinom provedbe kojeg donosi Upravni odbor Komore.

(2) Za provedbu Programa vježbeničke prakse odgovoran je mentor u čijem se uredu ili pravnoj osobi provodi vježbenička praksa i kojeg je za mentora odredio Odbor za upis Komore.

(3) Mentor može biti samo ovlašteni inženjer elektrotehnike koji je dužan na zahtjev Odbora za upis preuzeti dužnost mentorstva za vježbenika kandidata za upis u Komoru koji je zaposlen u njegovu uredu ili pravnoj osobi.

Članak 17.

(1) Komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru koji su završili sveučilišni diplomski studij elektrotehnike traje najmanje dvije godine, a po završetku specijalističkoga diplomskog stručnog studija elektrotehnike traje najmanje četiri godine.

(2) Komorski postupak za vježbenike kandidate za upis u Komoru prema utvrđenom Programu može se provoditi u više ureda, odnosno kod više mentora, ali ne više od tri. Rad u jednom uredu za vježbenika kandidata za upis u Komoru ne može biti kraći od tri mjeseca. U isto vrijeme vježbenik može biti zaposlen samo u jednom uredu, odnosno pravnoj osobi.

(3) Mentor može na vježbeničkoj praksi istodobno imati najviše tri vježbenika kandidata za upis u Komoru.

Članak 18.

(1) U Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru, nakon provedenog postupka utvrđivanja uvjeta za stjecanje statusa, upisuje se:

– ime i prezime vježbenika;

– osobni identifikacijski broj;

– datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja;

– datum upisa te broj i datum rješenja o odobrenju statusa vježbenika kandidata za upis u Komoru;

– podatci o pravnoj osobi, odnosno uredu u kojem se obavlja vježbenička praksa;

– podatci o zaključenom ugovoru za obavljanje vježbeničke prakse;

– podatci o mentoru;

– vrijeme trajanja vježbeničke prakse, datum započinjanja i završetka obavljanja vježbeničke prakse;

– podatci o rješenjima na temelju kojih su obavljene promjene u vježbeničkoj praksi;

– datum i razlog brisanja iz Imenika vježbenika kandidata za upis u Komoru;

– ostale zabilježbe.

Članak 19.

(1) Po obavljenoj vježbeničkoj praksi vježbenik kandidat za upis u Komoru podnosi pisani izvještaj o provedenoj vježbeničkoj praksi, koji ovjerava mentor svojim potpisom.

(2) Izvještaj se podnosi na odobrenje Odboru za upis Komore.

(3) Odbor za upis izdaje odgovarajuće uvjerenje o uspješno završenom komorskom postupku za vježbenika kandidata za upis u Komoru.

(4) Mentor za obavljeni rad kandidata za upis u Komoru na vježbeničkoj praksi može primiti naknadu u odgovarajućem broju bodova za stručno usavršavanje.

Upis u upisnike Komore

Članak 20.

(1) Ovlašteni inženjer elektrotehnike poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u skladu sa Zakonom može obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu i drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

(2) Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja odlučujuća za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, Upisnik zajedničkih ureda i Upisnik projektantskih društava, koji nisu uređeni Zakonom i ovim statutom, uredit će se posebnim pravilnikom, kojeg donosi Skupština Komore.

IV. IMENICI, UPISNICI I EVIDENCIJE

Članak 21.

(1) Komora uspostavlja i vodi ove imenike:

– Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike;

– Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike;

– Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru.

(2) Komora uspostavlja i vodi ove upisnike:

– Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja elektrotehničke struke;

– Upisnik zajedničkih ureda;

– Upisnik projektantskih društava.

(3) Komora uspostavlja i vodi ove evidencije:

– Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima;

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala rješenje za povremeno ili jednokratno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe elektrotehničke struke;

– Evidenciju osoba kojima je Komora priznala inozemne stručne kvalifikacije;

– Evidenciju o članovima Komore brisanima iz imenika i upisnika;

– Evidenciju o stegovnim postupcima;

– Evidenciju o arbitražnim postupcima,

– Evidenciju trgovačkih društava u kojima su zaposleni ovlašteni inženjeri elektrotehnike;

– Evidenciju počasnih članova Komore;

– Evidenciju trajnog stručnog usavršavanja;

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koje su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radile na projektu od posebnoga kulturnog značenja.

(4) Evidencije iz stavka 3. ovoga članka vode se o činjenicama u vezi s poslovima koji se obavljaju u provedbi javnih ovlasti.

(5) Evidencije se vode na računalu, a imenici i upisnici Komore vode se na računalu i čuvaju se u obliku ukoričenih javnih knjiga i digitalnih zapisa.

Članak 22.

(1) Imenici i upisnici su ukoričene knjige koje se vode kao ispis registarskih stranica s valjanim podatcima upisanima na osobnom računalu za svaki pojedinačni na Zakonu osnovan upis.

(2) Svaki ispis stranice označava se rednim brojem.

(3) Svaki imenik i upisnik zaključuje se s danom 31. prosincem tekuće godine.

(4) Kod manjeg opsega upisa, imenici i upisnici mogu se voditi kao jedna knjiga za više godina.

(5) Upisi u imenike i upisnike ne mogu se brisati niti poništiti.

(6) Ustroj, oblik i sadržaj javnih knjiga, sadržaj baza podataka javnih knjiga u digitalnom obliku i način vođenja u skladu s člankom 21.#clanak21 ovoga statuta te tehničku zaštitu podataka, pravilnikom će propisati Skupština Komore.

V. STRUKOVNI ZADATCI

Članak 23.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike smije obavljati zadaće struke koje su propisane Zakonom, a u skladu s osobnim stručnim i akademskim kompetencijama, stečenima diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike, odnosno specijalističkim diplomskim stručnim studijem elektrotehnike, za specijalnosti za koje je školovan, odnosno za koje je osposobljen radom.

Članak 24.

Strukovni zadatci ovlaštenih inženjera elektrotehnike jesu:

1. tehničko, tehnološko i gospodarsko projektiranje elektrotehničkih, elektroenergetskih, svjetlotehničkih sustava, elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža, elektrotehničkih sustava u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom, te sustava automatske regulacije, zaštite i upravljanja, akustike i elektroakustike, tehničke zaštite i zaštite od djelovanja munje;

2. savjetovanje i zastupanje investitora i njihovih interesa u pitanjima koja se odnose na planiranje, projektiranje, izbor opreme i izvoditelja radova te organizaciju i izvođenje projekata;

3. izrada studija, programa i projekata te izrada mišljenja, procjena i proračuna;

4. nadzor nad izvedbom, obračunavanje i preuzimanje izvedenih radova;

5. provedba tehničkih ispitivanja i mjerenja;

6. kontrola elektrotehničkih sustava u uporabi;

7. stručna kontrola dokumentacije i nostrifikacija dokumentacije.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 25.

(1) Članovi Komore imaju prava i dužnosti određene propisima koji uređuju područje njihova rada, ovaj statut i ostali akti Komore.

(2) Članovi Komore dužni su obavljati poslove savjesno, u skadu sa zakonom, pravilima struke, prihvaćenim dostignućima znanosti i Kodeksom strukovne etike.

Članak 26.

(1) Komora ima počasne članove.

(2) Status počasnog člana mogu steći osobe zaslužne za znanstveni i stručni razvoj ili za doprinos radu i ugledu te prepoznatljivosti Komore, kao i dugogodišnji članovi Komore koji su svojim radom prinosili radu Komore.

(3) Postupak primanja počasnih članova u Komoru, njihova prava i obveze uređuju se Pravilnikom o počasnim članovima, kojeg donosi Skupština Komore.

(4) Počasni članovi Komore upisuju se u Evidenciju Komore.

(5) Počasni članovi Komore mogu obavljati poslove za radna tijela Komore, a po pozivu i prisustvovati sjednicama radnih tijela bez prava odlučivanja.

Članak 27.

Prava članova Komore jesu:

1. surađivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore;

2. birati i biti biran u tijela Komore;

3. biti imenovan u radna tijela i tijela Komore;

4. koristiti pravne i stručne usluge koje pruža Komora;

5. prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora;

6. pravo na stalno stručno usavršavanje i primanje Glasila Komore;

7. pravo na pomoć i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti;

8. pravo na slobodno istupanje iz članstva Komore;

9. podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;

10. podnošenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore;

11. davanje prijedloga za donošenje novih te za izmjene i dopune akata Komore;

12. podnošenje zahtjeva za mirovanje članstva u Komori.

Članak 28.

Dužnosti članova Komore jesu:

1. poštovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore;

2. savjesno obavljanje funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani;

3. poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora moraju obavljati stvarno i stalno, odnosno u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme kod jednog poslodavca;

4. redovito obavješćivanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te službi Komore o svim podatcima koje određuju propisi s područja građenja, ovaj statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene;

5. na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke u svezi s provjerom poštovanja Kodeksa strukovne etike, poštovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori;

6. plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih propisima, ovim statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeća navedenom na računu;

7. redovito uredno podmirivati troškove osiguranja od profesionalne odgovornosti, ako nije određeno drukčije;

8. u slučaju prestanka članstva u Komori, podmiriti sve dospjele obveze prema Komori.

Članak 29.

(1) Članarina je redovito godišnje davanje koje plaćaju članovi Komore.

(2) Obveza plaćanja članarine dospijeva prvog dana od dana upisa.

(3) Počasni članovi te ovlašteni inženjeri elektrotehnike u statusu mirovanja oslobođeni su plaćanja članarine.

(4) Visinu članarine i način prikupljanja članarine detaljnije određuje odluka o plaćanju članarine, koju donosi Skupština Komore.

Članak 30.

(1) Članovi Komore imaju pravo i dužnost stalno se stručno usavršavati.

(2) Upravni odbor Komore, na prijedlog Povjerenstva za stručno usavršavanje, donosi godišnji program stručnog usavršavanja za članove Komore te za njegovu provedbu može osigurati financijska sredstva.

(3) Upravni odbor Komore, na prijedlog Povjerenstva za stručno usavršavanje uspostavlja sustav praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja za svakog člana Komore u sklopu Programa za stručno usavršavanje za svaku godinu.

Članak 31.

(1) Svaki ovlašteni inženjer elektrotehnike mora imati pečat ureda, zajedničkog ureda ili projektantskog društva u kojem radi. Sadržaj pečata, postupak izdavanja te način korištenja propisuje Skupština Komore.

(2) Ovlašteni inženjeri elektrotehnike koji poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljaju samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili projektantskom društvu, dužni su imati ploču pokraj ulaza u zgradu u kojoj su smješteni.

(3) Oblik i obvezatni sadržaj ploče iz stavka 2. ovoga članka propisat će Skupština Komore. Ploča je vlasništvo Komore, a za njezino korištenje plaća se naknada Komori.

Članak 32.

(1) Ovlašteni inženjer elektrotehnike može potpisati i staviti svoj pečat samo na one projekte i drugu dokumentaciju koju je sam izradio, odnosno koja je izrađena pod njegovim vodstvom.

(2) Ovlašteni inženjer elektrotehnike dužan je na projektu izrađenom sa suradnicima navesti imena suradnika.

(3) Ovlašteni inženjer elektrotehnike ne odgovara prema općim aktima Komore za projekt ili dio projekta ili dokumentaciju koju je on izradio, a koju je netko drugi bez njegova znanja i pristanka izmijenio.

(4) Ovlašteni inženjeri elektrotehnike-zaposlenici u drugim pravnim osobama – dužni su upoznati poslodavca sa svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva u Komori, Zakona i posebnih zakona, Statuta Komore, Kodeksa strukovne etike, Pravilnika o cijenama usluga i iz drugih propisa, neposredno vezanih uz obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora.

Članak 33.

(1) O promjeni mjesta sjedišta ureda u kojem samostalno obavlja poslove, zajedničkog ureda ili projektantskog društva ovlašteni inženjer elektrotehnike dužan je dopisom obavijestiti Komoru najkasnije 15 dana prije namjeravanog preseljenja, odnosno otvaranja. Obavijest treba sadržavati podatke o adresi novog sjedišta.

(2) U istom roku ovlašteni inženjer elektrotehnike dužan je dopisom obavijestiti Komoru i o svakoj drugoj promjeni.

(3) Ovlašteni inženjer elektrotehnike koji je preselio sjedište, smije na mjestu prijašnjeg sjedišta ostaviti obavijest o preseljenju.

(4) Ovlašteni inženjeri elektrotehnike dužni su Komori dostaviti svaku promjenu podataka radi ažurnog vođenja odgovarajućih imenika i upisnika Komore, u roku od najviše 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 34.

Sve odluke odnosno rješenja koja se donose o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti članova Komore, obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članovima Komore, s poukom o načinu na koji mogu zaštititi svoja prava.

Mirovanje članstva u Komori

Članak 35.

(1) Odbor za upis odobrava status mirovanja članstva u Komori po zahtjevu ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati opravdane razloge i vrijeme za koje se traži status mirovanja članstva.

(3) Ako se o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka ne odluči u roku od 30 dana od dana njegova podnošenja, smatra se da je mirovanje odobreno.

(4) Podnositelj zahtjeva je po okončanom postupku i dobivanju statusa mirovanja članstva obvezan u Komori pohraniti iskaznicu i pečat.

Prava osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 36.

(1) Članovi tijela, radnih tijela Komore svoje dužnosti obavljaju volonterski bez zasnivanja radnog odnosa.

(2) Za sudjelovanje na sjednicama birani i imenovani članovi tijela, stalnih radnih tijela te drugih radnih tijela Komore, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu materijalnih troškova prema Odluci o naknadama za rad u tijelima Komore, koju donosi Upravni odbor Komore.

Postupak razrješenja izabranih članova Komore

Članak 37.

(1) Članovi Komore mogu biti birani, odnosno imenovani u tijela odnosno radna tijela Komore i mogu biti prijevremeno razriješeni. Razrješava ih tijelo koje ih je imenovalo, odnosno biralo.

(2) Članovi Komore obavljaju svoje zadaće i nakon isteka mandata, odnosno do imenovanja ili biranja novih članova, osim ako tijelo koje ih je razriješilo ne odluči drukčije.

Članak 38.

Biranom članu Komore mandat prestaje prijevremeno u sljedećim slučajevima:

1. ako pisano zatraži brisanje iz Imenika Komore;

2. ako mu je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci;

3. ako mu je prestao status ovlaštenog inženjera elektrotehnike;

4. ako mu je stegovnim postupkom izrečena mjera brisanja iz Imenika ili prestanak članstva u Komori;

5. ako odstupi;

6. ako je razriješen;

7. smrću.

Članak 39.

(1) Članovi Komore mogu biti razriješeni prije isteka mandata u slučaju nepostizanja očekivanih rezultata ili podnošenja zahtjeva za provjeravanje rada i poslovanja člana Komore ili djelovanja tijela i radnih tijela Komore čiji su članovi, i to na zahtjev:

– najmanje 20 članova Skupštine Komore;

– najmanje trećine članova Upravnog odbora Komore.

(2) U zahtjevu za razrješenje predlagatelj navodi razlog za razrješenje.

Članak 40.

(1) Osoba za koju se predlaže razrješenje mora biti obaviještena o prijedlogu za razrješenje, te joj mora biti omogućeno da prije odlučivanja o razrješenju podnese izjavu s očitovanjem o navodima iz prijedloga.

(2) O razrješenju se glasuje tajno tako da se na glasačkom listiću zaokruži »za« ili »protiv«. Razrješenje je izglasano ako se za njega odlučila dvotrećinska većina svih članova onog tijela Komore koje odlučuje o razrješenju.

(3) U odluci o razrješenju obvezno se navodi razlog za razrješenje.

Nadzor nad radom članova Komore

Članak 41.

(1) Nadzor nad radom članova Komore provodi Povjerenstvo za nadzor, koje je sastavljeno od najmanje tri člana.

(2) Listu članova Povjerenstva za nadzor za provođenje redovitog nadzora utvrđuje Upravni odbor Komore, na razdoblje od dvije godine.

(3) S liste iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Povjerenstva za nadzor imenuje članove za svaki pojedini slučaj.

(4) Povjerenstvo za nadzor može na zahtjev predsjednika Odbora za upis obaviti nadzor nad radom vježbenika kandidata za upis u Komoru.

Članak 42.

(1) Nadzor nad radom može se provoditi kao redoviti ili izvanredni nadzor.

(2) Povjerenstvo za nadzor obavlja nadzor nad radom članova u odnosu na stvarno i stalno obavljanje poslova, stručno usavršavanje i provedbu Programa stručnog usavršavanja, provedbu načela Kodeksa strukovne etike, kontrolu projektne dokumentacije te ostalih pitanja određenih aktima Komore.

(3) Način organiziranja i provođenja nadzora nad radom članova Komore uredit će se Pravilnikom o nadzoru, kojeg donosi Skupština Komore.

Članak 43.

Provodeći nadzor nad radom članova, zajedničkih ureda, projektantskih društava i drugih pravnih osoba registriranih za poslove projektiranja i stručnog nadzora, Povjerenstvo za nadzor ovlašteno je:

1. dati potrebne upute i upozorenja te donositi odluke u svezi s tim radom;

2. tražiti od ovlaštenih inženjera elektrotehnike, zajedničkih ureda, projektantskih društava i drugih pravnih osoba obavijesti i podatke koji se odnose na obavljanje njihova rada;

3. poduzimati potrebne mjere radi uklanjanja nepravilnosti ovlaštenih inženjera elektrotehnike s obzirom na njihov rad;

4. podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka ako u radu člana utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježje stegovnog djela.

VII. USTROJSTVO KOMORE

Tijela Komore

Članak 44.

(1) Tijela Komore jesu Skupština Komore, Upravni odbor Komore, Nadzorni odbor Komore, predsjednik Komore, stegovna tijela Komore, arbitraža (Arbitražni sud), Odbor za upis i Tajništvo Komore, te druga tijela osnovana ovim statutom.

(2) Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Članak 45.

(1) Mandat izabranih i imenovanih predstavnika u tijela Komore traje četiri godine.

(2) Isti članovi Komore mogu biti ponovo birani u tijela Komore.

(3) Ako se ne provedu izbori za članove Skupštine Komore ili za druga tijela Komore, dosadašnji izabrani članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova.

Skupština Komore

Članak 46.

(1) Skupština Komore najviše je tijelo odlučivanja Komore, koju čine 63 izabrana predstavnika.

(2) Mandat članova Skupštine Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 47.

(1) Skupština Komore:

– donosi Statut Komore;

– donosi Kodeks strukovne etike Komore;

– donosi Cjenik usluga Komore;

– donosi Pravilnik o arbitraži i arbitražnom postupku;

– donosi Pravilnik o stegovnom postupanju;

– donosi Pravilnik o radu;

– donosi Pravilnik o ispravama i podatcima, koji se drže poslovnom tajnom;

– donosi Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva;

– donosi Pravilnik o počasnim članovima Komore;

– donosi Pravilnik o upisima;

– donosi Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Komore;

– donosi Pravilnik o znaku Komore;

– donosi Pravilnik o izborima za tijela Komore;

– donosi Pravilnik o pečatima i iskaznicama;

– donosi Pravilnik o nadzoru nad radom ovlaštenih inženjera elektrotehnike;

– donosi poslovnike o radu;

– donosi odluku o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode;

– donosi godišnji proračun prihoda i rashoda Komore i prihvaća izvješće o izvršenju tog proračuna;

– prihvaća Izvještaj o radu Nadzornog odbora Komore;

– utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi Program rada Komore;

– odlučuje o raspisivanju izbora te provodi imenovanja i razrješenja;

– bira predsjednika Komore;

– bira članove Odbora za upis Komore;

– bira članove Nadzornog odbora Komore;

– imenuje na prijedlog Upravnog odbora Komore članove Stegovnog suda, Višega stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenike stegovnog tužitelja, arbitre Arbitražnog suda;

– bira članove Upravnog odbora Komore;

– raspravlja i prihvaća Izvještaj o radu Komore i tijela Komore;

– raspravlja i o ostalim pitanjima u sklopu zadaća Komore utvrđenih propisima;

– raspravlja o svim tematskim pitanjima od zajedničkog interesa, vezanima uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja inženjerskih usluga, te u svezi s tim pitanjima donosi stajališta i preporuke;

– odlučuje o međusobnim odnosima i udruživanju s drugim komorama;

– odlučuje o suradnji s drugim komorama i udrugama radi provedbe programa od zajedničkog interesa;

– odlučuje i o drugim pitanjima na prijedlog predsjednika Komore i drugih tijela Komore.

(2) Skupština Komore po potrebi može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

(3) Skupština Komore odgovara na sva pitanja koja joj upute tijela Komore te može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Članak 48.

(1) Skupština Komore odlučuje na sjednicama koje su javne, osim ako članovi Skupštine odluče da su sjednica ili odlučivanje o nekom pitanju zatvoreni za javnost.

(2) Skupština Komore može odlučivati ako je na njoj nazočna većina njezinih članova.

(3) Odluka Skupštine Komore donesena je ako je za nju glasovala većina nazočnih članova.

(4) U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici Skupštine Komore član može ovlastiti drugog člana Skupštine Komore da glasuje u njegovo ime.

(5) Ovlaštenje iz stavka 4. ovoga članka daje se u obliku punomoći i dostavlja se glavnom tajniku Komore prije početka održavanja sjednice Skupštine Komore.

Članak 49.

(1) Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore, koji je po funkciji i predsjednik Skupštine Komore.

(2) Redovita sjednica Skupštine Komore održava se najmanje jednom na godinu po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih financijskih dokumenata.

(3) Sjednica Skupštine Komore može se održati i pisanim putem elektroničkom poštom. O načinu održavanja sjednice Skupštine Komore odlučuje predsjednik Skupštine Komore u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Komore.

(4) Predsjednik Komore može sazvati Skupštinu Komore u svako doba ili ako to zbog rješavanja određenih pitanja pisano zatraži Upravni odbor Komore, Nadzorni odbor Komore ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore, uz navođenje predmeta rasprave.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka predsjednik Komore dužan je sazvati Skupštinu Komore te predložiti dnevni red koji se dostavlja uz poziv, najkasnije u roku od 21 dan od primitka zahtjeva za sazivanje Skupštine Komore.

Članak 50.

(1) Poziv za Skupštinu Komore s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka za donošenje može se članovima Skupštine Komore dostaviti elektroničkom poštom ili pisanim putem ili objavom na internetskoj stranici Komore, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

(2) O načinu dostave materijala iz stavka 1. ovoga članka odlučuje predsjednik Komore.

Članak 51.

(1) Glasovanje na Skupštini Komore je javno, osim ako u pojedinačnim slučajevima nije drukčije određeno.

(2) Skupštini Komore, koja se ne vodi pisanim putem elektroničkom poštom, nazočan je javni bilježnik koji prati rad i vodi zapisnik sjednice Skupštine Komore.

Članak 52.

Prava i dužnosti članova Skupštine Komore, djelokrug rada, radna tijela, način sazivanja, održavanja i odlučivanja te druga pitanja od važnosti za rad Skupštine Komore pobliže se uređuju Poslovnikom o radu, koji donosi Skupština Komore.

Upravni odbor Komore

Članak 53.

(1) Komora ima Upravni odbor Komore koji čine osam (8) članova i predsjednik Komore.

(2) Mandat članova Upravnog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

(3) Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje, brine se za provođenje programa rada Komore i donesenih odluka.

(4) Upravni odbor Komore može imati stalna povjerenstva i to: Povjerenstvo za međunarodnu suradnju, Povjerenstvo za zakonodavstvo, Povjerenstvo za financije, Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje, Povjerenstvo za cjenik usluga i Povjerenstvo za pitanja struke.

(5) Upravni odbor Komore za pojedina pitanja može imenovati radne skupine i druga povjerenstva prema potrebi.

(6) Radom Upravnog odbora Komore rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga može sazvati u svako doba.

Članak 54.

(1) Upravni odbor Komore:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Komore;

– utvrđuje prijedlog Statuta Komore i drugih općih akata koje donosi Skupština Komore;

– donosi Program vježbeničke prakse s načinom provedbe;

– donosi i ostale akte Komore u sklopu svoje ovlasti;

– predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština Komore;

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore;

– izdaje prethodne suglasnosti projektantskim društvima o suglasnosti ugovora o osnivanju sa Zakonom, Statutom i općim aktima Komore;

– donosi rješenje o zabrani rada projektantskog društva u skladu s odredbama Zakona;

– razmatra ugovore o osnivanju zajedničkih ureda;

– sastavlja godišnji proračun i završni račun Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini;

– upravlja financijskim poslovanjem Komore;

– utvrđuje troškove stegovnog postupka;

– utvrđuje troškove arbitražnog postupka;

– donosi odluku o naknadama za rad u tijelima Komore;

– brine se za unapređenje suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim udrugama u inozemstvu;

– imenuje uredništvo te glavnog urednika Glasila Komore;

– utvrđuje program trajnoga stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa;

– obavlja ostale poslove određene Zakonom i ovim Statutom;

– imenuje glavnog urednika internetske stranice Komore;

– predlaže dnevni red Skupštine Komore;

– imenuje izborna povjerenstva;

– predlaže Skupštini Komore osobu za predsjednika Komore;

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za članove Nadzornog odbora Komore;

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za članove Upravnog odbora Komore;

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za izbor članova Odbora za upis;

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za predsjednika i suce Stegovnog i Višega stegovnog suda;

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za stegovnog tužitelja i dva zamjenika;

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za arbitre Arbitražnog suda;

– razmatra i predlaže Skupštini Komore prihode i rashode Komore;

– razmatra izvješća o radu i odgovornost tijela Komore čije članove imenuje, odnosno tijela koja osniva;

– predlaže Skupštini Komore osnivanje povjerenstava kad je to potrebno radi rješavanja pitanja za koja je mjerodavna Skupština Komore;

– osniva urede i centre te druge oblike strukovnog djelovanja Komore;

– ustanovljuje listu članova za provođenje redovitoga stručnog nadzora nad radom članova Komore;

– imenuje članove radnih tijela;

– obavlja ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada drugih tijela Komore.

(2) Upravni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Članak 55.

(1) Upravni odbor Komore sastaje se na poziv predsjednika Komore na redovite javne sjednice prema utvrđenom planu održavanja.

(2) Poziv za sjednicu mora biti dostavljen najkasnije sedam (7) dana prije njezinog održavanja i u njemu moraju biti naznačeni mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red sjednice i u pravilu svi materijali za raspravu. Poziv s prijedlogom dnevnog reda i s prijedlogom odluka dostavlja se elektroničkom poštom ili u pisanom obliku svim članovima Upravnog odbora Komore.

(3) Upravni odbor Komore može donositi odluke ako je na sjednici nazočna najmanje većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

(4) U slučaju spriječenosti člana da prisustvuje sjednici Upravnog odbora Komore, on može ovlastiti drugog člana Upravnog odbora Komore da glasuje u njegovo ime.

(5) Ovlaštenje iz stavka 4. ovoga članka daje se u obliku punomoći i prije početka sjednice Upravnog odbora Komore dostavlja se glavnom tajniku Komore.

(6) Sjednice Upravnog odbora Komore saziva predsjednik Komore.

(7) Sjednica Upravnog odbora Komore može se održati pisanim putem elektroničkom poštom.

(8) Prava i dužnosti članova Upravnog odbora Komore, način rada, odnosno sazivanje, održavanje i odlučivanje, tijek sjednice, djelokrug rada povjerenstava te druga pitanja od važnosti za rad Upravnog odbora Komore pobliže će se urediti Poslovnikom o radu, koji donosi Skupština Komore.

Nadzorni odbor Komore

Članak 56.

(1) Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana.

(2) Članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(3) Nadzorni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(4) Mandat članova Nadzornog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 57.

(1) Nadzorni odbor Komore obavlja osobito ove poslove:

– nadzire provođenje Statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore;

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore;

– po potrebi saziva sjednicu Skupštine Komore;

– svake godine Skupštini Komore podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore.

(2) Skupština Komore može ovlastiti Nadzorni odbor Komore i za obavljanje drugih poslova.

Članak 58.

Upravni odbor Komore, predsjednik Komore i druga tijela Komore dužni su, na zahtjev, Nadzornom odboru Komore davati potrebne podatke u svezi s njihovim radom i poslovanjem.

Predsjednik Komore

Članak 59.

(1) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene ovim statutom.

(2) Mandat predsjednika Komore traje četiri godine i istječe na dan imenovanja novog predsjednika na izbornoj skupštini Komore uz mogućnost ponovnog biranja.

(3) Predsjednik Komore može obavljati poslove uz naknadu, o čemu odluku donosi Upravni odbor Komore.

Članak 60.

(1) Predsjednik Komore:

1. zastupa i predstavlja Komoru;

2. donosi rješenja o upisima u imenike i upisnike Komore;

3. samostalno sklapa ugovore i odobrava isplate novčanih iznosa do iznosa od 100.000,00 kuna (riječima: sto tisuća kuna), a iznad toga iznosa, nakon odluke Upravnog odbora Komore;

4. donosi odluke o sklapanju ugovora o radu i u svezi s pravima i obvezama iz radnog odnosa, a za odlučivanje o tim pitanjima može pisano ovlastiti glavnog tajnika Komore;

5. obavlja ostale poslove u skladu s propisima te poslove za koje je ovlašten od strane Skupštine Komore ili Upravnog odbora Komore.

(2) Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Članak 61.

(1) Ako je predsjednik Komore odsutan ili spriječen dulje od sedam dana, na osnovi pisanog ovlaštenja i u opsegu dodijeljenih ovlaštenja zamjenjuje ga član Upravnog odbora Komore, kojega odredi predsjednik Komore.

(2) U slučaju da predsjednik Komore više ne može obavljati svoju funkciju, obavlja je član Upravnog odbora Komore kojega ovlasti predsjednik Komore, sve do raspisivanja izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Izbore za predsjednika Komore treba provesti do sljedeće redovite Skupštine Komore.

Odbor za upis

Članak 62.

(1) Odbor za upis čine četiri (4) člana i predsjednik Komore.

(2) Radom Odbora za upis rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga može sazvati u svako doba i koji potpisuje pojedinačne akte, koje donosi Odbor za upis.

(3) Odbor za upis provodi svoje zadaće u sklopu dobivenih javnih ovlasti na temelju Zakona.

Članak 63.

(1) Član Odbora za upis mora imati završen diplomski sveučilišni studij i najmanje 10 godina radnog iskustva u inženjerskoj struci.

(2) Konstitutivnu sjednicu Odbora za upis saziva predsjednik Komore.

(3) Odbor za upis odluke donosi većinom glasova svih članova Odbora za upis.

Članak 64.

 Odbor za upis u skladu s važećim propisima:

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike;

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru;

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje elektrotehničke struke;

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik zajedničkih ureda elektrotehničke struke;

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik projektantskih društava elektrotehničke struke;

– izdaje potvrde i donosi odluke o upisima u imenike i upisnike i brisanju iz njih;

– provodi postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja elektrotehničke struke, za stranu fizičku osobu pripadnika države koja nije članica Europske unije, ako je na natječaju stekla pravo na izvedbu natječajnog rada;

– provodi postupak za izdavanje odobrenja za trajno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja elektrotehničke struke u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom ovlašteni inženjer elektrotehnike i upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike za strane ovlaštene osobe iz druge države članice Europske unije;

– provodi postupak za izdavanje odobrenja stranoj ovlaštenoj osobi iz druge države članice Europske unije za povremeno ili jednokratno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja elektrotehničke struke u svojstvu odgovorne osobe;

– izdaje i oduzima pečate i iskaznice;

– odlučuje o mirovanju statusa članova Komore, odlučuje o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarine, odobrava zahtjeve za privremeni prekid poslovanja;

– na osnovi pravomoćne odluke stegovnih tijela provodi stegovnu sankciju brisanja iz imenika i upisnika Komore.

Članak 65.

(1) Odbor za upis provodi postupak za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja elektrotehničke struke.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(3) Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije donosi predsjednik Komore.

Članak 66.

(1) Odbor za upis je samostalan i neovisan, i za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(2) Odbor za upis može imenovati stručne odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova iz ovlasti Odbora za upis te na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.

Članak 67.

Način rada i postupci Odbora za upis u rješavanju pojedinačnih zahtjeva za upis u imenike i upisnike, način provedbe uvjeta i mjerila za upise te druga pitanja iz djelokruga Odbora za upis pobliže će se urediti Pravilnikom o upisima, koji donosi Skupština Komore.

Tajništvo Komore

Članak 68.

(1) Tajništvo Komore obavlja stručne, administrativne i pravne poslove te vodi redovito i tekuće poslovanje Komore. Tajništvo čini glavni tajnik i potreban broj stalno zaposlenih stručnih i administrativnih službenika

(2) Tajništvo Komore, između ostalog, obavlja i sljedeće poslove:

1. uspostavlja i vodi imenike i upisnike Komore;

2. uspostavlja i vodi evidencije Komore;

3. priprema nacrte poziva i materijale za sjednice tijela Komore i Opću konvenciju Komore;

4. vodi zapisnike sjednica tijela Komore i ostalih radnih tijela Komore;

5. priprema nacrte akata koje donose tijela Komore i ostala radna tijela Komore;

6. vodi knjigovodstvene, računovodstvene i druge financijske poslove Komore;

7. obavlja poslove zaprimanja i otpremanja pošte, te poslove pismohrane i arhive;

8. obavlja poslove u svezi sa sudovima Komore, Upravnim sudom Republike Hrvatske;

9. provodi propise u ovlasti Komore;

10. obavlja i druge stručne, administrativne i pravne poslove u svezi s obavljanjem djelatnosti Komore i radom tijela Komore, te drugih radnih tijela;

11. obavlja i ostale poslove.

(3) Upravni odbor Komore može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova, ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ili radi davanja stručne pomoći i određenih poslovnih usluga osnivati posebne urede ili centre.

(4) Pitanja vezana uz ustrojstvo, poslove, način rada te druga pitanja od važnosti za rad Tajništva podrobnije će se urediti Pravilnikom o radu, kojeg donosi Skupština Komore.

Članak 69.

(1) Radom Tajništva Komore neposredno rukovodi glavni tajnik koji rad i poslovanje Komore vodi u skladu s odlukama Skupštine Komore, predsjednika Komore i Upravnog odbora Komore.

(2) Glavni tajnik Komore s Komorom zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, a bira se putem javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Upravni odbor Komore ili povjerenstvo, koje imenuje Upravni odbor Komore.

(3) Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij elektrotehničke ili pravne struke i najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

Izborni postupak

Članak 70.

(1) Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine Komore, Upravnog odbora Komore, Nadzornog odbora Komore, za predsjednika Komore, Stegovnog suda, Višega stegovnog suda, stegovnog tužitelja i dva zamjenika stegovnog tužitelja, arbitara Arbitražnog suda Komore, vijeća područnih odbora donosi Skupština Komore.

(2) U odluci o raspisivanju izbora navode se tijela za koje se provode izbori, rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji, datum i početak izbora i datum do kojeg treba provesti glasovanje, datum održavanja konstituirajuće Skupštine Komore, te ostala pitanja od važnosti za provedbu izbora.

Članak 71.

(1) Izbore provodi Izborno povjerenstvo.

(2) Izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore.

Članak 72.

(1) Članovi Komore imaju pravo kandidirati se za tijela Komore.

(2) Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za tijela Komore.

(3) Biranje, odnosno imenovanje provodi se javnim glasovanjem, ako nije drukčije dogovoreno.

Članak 73.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(2) Predsjednik i članovi Stegovnog suda, predsjednik i članovi Višega stegovnog suda, stegovni tužitelj i dva zamjenika ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

(3) Arbitri Arbitražnog suda ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Članak 74.

Postupak i način izbora tijela Komore propisat će se Pravilnikom o izborima za tijela Komore, kojeg donosi Skupština Komore.

VIII. ORGANIZACIJSKI OBLICI KOMORE

Područni odbori Komore

Članak 75.

(1) Članovi Komore mogu se za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave udruživati u područne odbore.

(2) Članovi Komore udružuju se prema mjestu prebivališta u sljedeće područne odbore Komore:

– Područni odbor sa sjedištem u Osijeku.

– Područni odbor sa sjedištem u Varaždinu.

– Područni odbor sa sjedištem u Rijeci.

– Područni odbor sa sjedištem u Splitu.

– Područni odbor sa sjedištem u Zagrebu.

(3) Područni odbori iz stavka 2. ovoga članka osnivaju se u sjedištima županija za područja više županija, koja posebnom odlukom određuje Skupština Komore.

Članak 76.

(1) Tijela područnog odbora jesu zbor, vijeće i predsjednik.

(2) Zbor područnog odbora čine svi članovi Komore sa prebivalištem na području područnog odbora.

(3) Vijeće područnog odbora koji ima do 300 ovlaštenih inženjera elektrotehnike, čini pet članova, a ako ima više od 300 ovlaštenih inženjera elektrotehnike sedam članova.

(4) Vijeće područnog odbora konstituirano je danom izbora predsjednika Vijeća područnog odbora s mandatom od četiri godine.

(5) Ako predsjednik Vijeća područnog odbora ne sazove sjednicu, a za to se ukazuje potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i predsjednik Komore.

(6) Predsjednik Vijeća područnog odbora prima obavijesti i upute Upravnog odbora Komore, prati njihovu provedbu i o tome izvješćuje Upravni odbor Komore.

(7) Vijeće područnog odbora sastaje se najmanje četiri puta na godinu.

(8) Vijeće područnog odbora donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

(9) Izbori za Vijeća područnih odbora provode se u skladu s Pravilnikom o izborima, kojeg donosi Skupština Komore.

Članak 77.

Vijeće područnog odbora obavlja sljedeće poslove:

1. provodi zaključke i odluke tijela Komore;

2. organizira stručna savjetovanja, odnosno usavršavanje članova Komore koji rade na području pojedinog odbora u koordinaciji s Povjerenstvom za stručno usavršavanje Komore;

3. razmatra primjedbe i prijedloge članova te ih po potrebi prosljeđuje Upravnom odboru Komore;

4. redovito izvješćuje članove o radu Komore;

5. provodi kandidacijske postupke i izbore za tijela Komore;

6. prati rad ovlaštenih inženjera elektrotehnike na svojem području;

7. obavlja i druge poslove.

Članak 78.

(1) Predsjednik Komore i predsjednici svih vijeća područnih odbora čine Vijeće Komore.

(2) Sjednice Vijeća Komore saziva i vodi predsjednik Komore.

(3) Za donošenje odluka potrebna je nazočnost većine članova Vijeća. Odluke se donose većinom glasova svih nazočnih članova.

(4) Za svoj rad Vijeće Komore odgovara Upravnom odboru Komore.

(5) Vijeće Komore:

1. predlaže problematiku i pitanja vezana uz Komoru, kojima bi se trebala pozabaviti tijela Komore koja proizlaze iz potreba članova u područnim odborima;

2. daje mišljenja o pojedinim pitanjima kada to zatraže Upravni odbor Komore ili druga tijela Komore;

3. o pojedinim pitanjima oblikuje stajališta područnih odbora te usklađuje njihove međusobne interese;

4. razmatra pitanja u vezi s gospodarskom politikom, konkurentnošću i produktivnošću te poticanjem razvoja na prijedlog tijela Komore;

5. obavlja i druge poslove.

Drugi oblici organiziranja Komore

Članak 79.

(1) Komora može osnivati trgovačka društva, udruge, provoditi osnivanje, udruživanje ili spajanje s drugim organizacijskim oblicima u svrhu osiguravanja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora i obavljanja djelatnosti elektrotehnike te postizanja drugih ciljeva u interesu struke.

(2) Komora može s drugim strukovnim komorama sklapati sporazume o suradnji radi obavljanja određenih poslova od zajedničkog interesa, promicanja zajedničkih interesnih pitanja prema trećima ili zaštite interesa svojih članova prema trećima.

(3) Komora je dužna štititi svoja osnivačka prava dogovornim uređivanjem djelatnosti te neposrednim sudjelovanjem u obnašanju upravljačkih prava.

IX. STEGOVNA TIJELA I ARBITRAŽA KOMORE

Članak 80.

(1) Ovlašteni inženjeri elektrotehnike mogu rješavanje međusobnih sporova u obavljanju svojih poslova sporazumno povjeriti arbitraži Komore.

(2) Sporovi koji u svezi s članstvom i djelovanjem strukovnih komora nastanu između članova, izuzimaju se iz sudske ovlasti te o njima odlučuje arbitraža Komore.

(3) U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

(4) Ako se u stegovnim predmetima iz stavka 3. ovoga članka utvrdi odgovornost odgovornih osoba u pravnim osobama koje nisu članovi Komore, stegovni tužitelj Komore je u ime Komore dužan pokrenuti postupak pred Sudom časti Gospodarske komore protiv tih osoba, odnosno drugoga mjerodavnog sudskog tijela.

(5) Sudska tijela Komore samostalna su i neovisna, a za svoj rad odgovaraju Skupštini Komore.

Stegovno sudovanje

Članak 81.

(1) Predsjednika i članove Stegovnog suda, Višega stegovnog suda te stegovnog tužitelja i zamjenike (u daljnjem tekstu: stegovna tijela) imenuje Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore.

(2) Imenovani na funkcije u stegovna tijela ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

Članak 82.

(1) O razrješenju članova stegovnih tijela iz članka 81.#clanak81 ovoga statuta odlučuje Skupština Komore.

(2) Osobi o razrješenju koje se odlučuje mora biti omogućeno da se prije sjednice Skupštine Komore na kojoj će se odlučivati o njezinu razrješenju pravodobno upozna sa zahtjevom za razrješenje, s činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrjepljuju. Mora joj biti omogućeno da se na sjednici Skupštine Komore izjasni o zahtjevu za razrješenje.

Uvjeti stegovne odgovornosti i stegovne mjere

Članak 83.

(1) Za povredu dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri elektrotehnike odgovaraju prema odredbama Zakona, ovog Statuta i Kodeksa strukovne etike.

(2) Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri elektrotehnike odgovaraju pred Stegovnim sudom Komore.

(3) Stegovni sud Komore za težu povredu dužnosti neizvršavanja materijalnih obveza koje proistječu iz članstva u Komori, provodi stegovni postupak po hitnom postupku i po skraćenim dokaznim postupcima, a kao vjerodostojan dokaz drže se podatci o neispunjenim obvezama koje je izdalo Tajništvo Komore.

Lakše povrede dužnosti

Članak 84.

(1) Lakša je povreda narušavanja dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera elektrotehnike i Kodeksa strukovne etike ona koja ima manju važnost.

2) Lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera elektrotehnike jesu:

1. ako neopravdano ne ispuni svoje dužnosti u svezi s imenovanjem u tijela ili radna tijela Komore;

2. ako svojim radnjama, propustima ili ponašanjem šteti ugledu struke ili ako se pri obavljanju svojeg posla ponaša neprimjereno ili uvredljivo;

3. ako ne dopušta strukovnu prosudbu svojeg rada od strane ovlaštene osobe ili tijela Komore;

4. ako svoj posao obavlja bez odgovarajuće naplate kada postoji mogućnost da će se taj posao koristiti za dobivanje narudžbe ili u poslovne svrhe, zbog čega se nikako ne može držati dobrotvornom uslugom;

5. ako ne upozori na ponašanje drugih članova Komore koje je protivno Kodeksu strukovne etike;

6. ako Komori ne dostavi svoje podatke koji su važni za vođenje Imenika i za rad Komore;

7. ako reklamira ili sudjeluje u reklamiranju proizvoda i usluga koje bi moglo ugroziti njegovu neovisnost i strukovno prosuđivanje;

8. ako pri davanju vlastitog mišljenja o tuđem radu navodi neobjektivne ili neutemeljena činjenice;

9. ako pri poslovnom i javnom nastupu koristi neistinite podatke ili ako s naručiteljima, kolegama i javnošću komunicira uvredljivo;

10. ako naručitelju izruči nepotpunu dokumentaciju;

11. ako preseli ured protivno odredbama ovog statuta ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena ureda, odnosno ako u roku ne obavijesti Komoru o promjenama nastalim tijekom obavljanja inženjerskih poslova;

12. ako odbije biti mentor prema zahtjevu Odbora za upis Komore;

13. ako se ne pridržava odredbe o izgledu i veličini natpisne ploče ureda.

Teže povrede dužnosti

Članak 85.

(1) Težom povredom drži se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Statutom Komore, Kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.

(2) Teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera elektrotehnike jesu:

1. ako inženjer unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike;

2. ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje inženjerske djelatnosti;

3. ako za vrijeme mirovanja članstva u Komori obavlja inženjerske poslove ili ako tu mjeru izigra na bilo koji način;

4. ako protivno Zakonu i ovlastima koje ima u pružanju stručne usluge posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima;

5. ako nesavjesno obavlja inženjerske poslove ili nestručno savjetuje i zastupa investitora, ili ako obavlja poslove protivno propisima i/ili pravilima struke;

6. ako obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću;

7. ako ne ostvari Program stalnoga stručnog usavršavanja, odnosno nakon pet godina ne skupi određenih 100 bodova;

8. ako sklopi ili obavi poslove ispod cijene propisane Pravilnikom o cijenama usluga;

9. ako dobivanje poslova uvjetuje pogodnostima, poslovnim ili administrativnim, osobno ili preko posrednika;

10. ako investitoru, na štetu drugoga ovlaštenog inženjera, prikazuje pogreške ili predlaže izmjene u projektu;

11. ako protivno odredbama Kodeksa strukovne etike preuzme posao koji je ugovorio drugi ovlašteni inženjer, ako je ugovor s drugim ovlaštenim inženjerom još na snazi;

12. ako u slučaju preuzimanja projekta ne poštuje upute autora i ne obavijesti ga o promjenama;

13. ako konkurira cijenama nižima od propisanih ili kod određivanja cijene upotrijebi netočne podatke;

14. ako povrijedi anonimnost na natječaju;

15. ako traži ili pribavlja poslove na nedostojan način ili ako potpisuje projekte, stručna mišljenja i sl. izrađene od neovlaštene osobe;

16. ako protivno Zakonu ima više od jednog ureda;

17. ako ne ispunjava materijalne obveze koje proistječu iz članstva u Komori;

18. ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima upravljanja ili prema tijelima Komore;

19. ako teže povrijedi odredbe Zakona, ovog statuta ili Kodeksa strukovne etike o radu zajedničkog ureda ili projektantskog društva;

20. ako ne vrati pečat i iskaznicu kada je to propisano;

21. ako neovlašteno koristi službene podatke te znak Komore u osobne svrhe;

22. ako ugovara poslove bez odgovarajućega pisanog dokumenta;

23. ako za vrijeme privremenog ili trajnog gubitka prava obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora i kontrole projekata;

24. ako s drugim članovima Komore konkurira nelojalnim sredstvima ili ako nelojalno preuzme narudžbu koja je već sklopljena s drugim posloprimcem;

25. ako unaprijed ne upozori naručitelja na svoje poslovne veze, interese ili okolnosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa i time utjecati na njegov rad;

26. ako ne odstupi od posla kada nastupe okolnosti na koje ne može utjecati, a zbog kojih svoju zadaću ne bi mogao obaviti uspješno i u skladu s Kodeksom strukovne etike;

27. ako za vrijeme zaposlenja u državnoj službi ili tijelu lokalne ili područne samouprave iskorištava službeni položaj za dobivanje posla ili za dobivanje povlaštenog položaja za sebe ili za druge članove Komore s kojima je povezan vlasnički, poslovno ili preko kapitala;

28. ako obavlja usluge koje su nespojive s djelatnošću člana Komore;

29. ako ne odbije obaviti posao kada za njegovu realizaciju nema potrebno znanje ili odgovarajuće kadrovske, financijske ili tehničke mogućnosti;

30. ako kao savjetnik naručitelja pri projektu koji projektira drugi član Komore preuzme posao u vlastitu izvedbu;

31. ako prije sklapanja ugovora o izvedbi projekta kojeg je prije toga već izvodio ili ga još i sad izvodi drugi član Komore, toga člana u pisanom obliku ne obavijesti o sklapanju ugovora i ne zatraži suglasnost, te u slučaju da nije dobio suglasnost o tome ne obavijesti Komoru;

32. ako neopravdano koristi, djelomice ili u cjelini, tuđi autorski rad ili patent s namjerom da sebi ili nekom drugom stekne protupravnu imovinsku korist;

33. ako članu Komore kod kojega je bio zaposlen nakon prestanka radnog odnosa bez dozvole otuđi projekte ili druga gradiva, dokumente ili podatke;

34. ako drugom članu Komore koji je bio zaposlen kod njega, nakon prestanka radnog odnosa a za potrebe prezentacije toga drugog člana Komore, neopravdano odbije korištenje dokumentacije čiji je autor ili suautor taj drugi član Komore i koja nije povjerljive prirode;

35. ako kao član Komore utječe na slobodno odlučivanje naručitelja u izboru projektanta odnosno nadzornog inženjera;

36. ako ponovno proda projekt koji je izradio za naručitelja, a da o tome ne obavijesti novog ili prijašnjeg naručitelja;

37. ako za isti rad primi naknadu, u financijskom ili bilo kojem drugom obliku, od više nego jednog naručitelja, osim ako su o tome obaviještene sve zainteresirane stranke i ako su sve stranke s tim suglasne;

38. ako pristane na bilo kakvu povlasticu kod pripreme projekta ili prihvaćanja ponude izvođača ili isporučitelja od koje bi imao neposrednu ili posrednu financijsku korist, osim ako je to naručitelj izričito zahtijevao i uključio u ugovor;

39. ako mjerodavnim tijelima Komore ne omogući ili ne dopusti da utvrde je li i kako poštuje načela Kodeksa strukovne etike i da li bez valjanog opravdanja ne dostavlja zahtijevane podatke;

40. ako svoju iskaznicu ili pečat, kojima iskazuje da je upisan u Imenik, posudi ili dade osobi koja nije član Komore s namjerom da ta osoba u javnosti nastupa kao član Komore, te ako koristi nevažeći pečat;

41. ako svoje usluge pruža u vezi s građevinom koja je u izgradnji, a za čije građenje investitor nema građevinsku dozvolu odnosno drugi odgovarajući akt mjerodavnog tijela;

42. ako daje neistinito ili pristrano strukovno mišljenje, analize ili mišljenja;

43. ako za svoj rad koji obavlja za naručitelja primi proviziju od izvođača, isporučitelja ili bilo koje druge zainteresirane strane;

44. ako krivotvori javni dokument s namjerom da se taj dokument upotrijebi kao pravi dokument;

45. ako poslove obavlja protivno propisima i/ili pravilima struke;

46. ako poslove ne obavlja stvarno i stalno, te ne dostavi Komori traženu potvrdu stvarnog i stalnog rada propisanu Pravilnikom o nadzoru;

47. ako ne provodi obveze mentora u skladu s programom vježbeničke prakse.

Stegovne mjere

Članak 86.

Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera elektrotehnike stegovne mjere određene su Zakonom.

Postupak pred stegovnim tijelima

Članak 87.

Postupak pred Stegovnim sudom i Višim stegovnim sudom te ostala pitanja vezana uz rad ovih tijela koja nisu uređena Zakonom i ovim statutom uredit će se Pravilnikom o stegovnom postupanju, kojeg donosi Skupština Komore.

Arbitraža Komore

Članak 88.

(1) Arbitražni sud samostalno je tijelo u sklopu Komore koje se osniva s namjerom rješavanja sporova između članova Komore, kao i između trgovačkog društva, u kojima su članovi Komore zaposleni.

(2) Ovlaštene osobe povjeravaju rješavanje sporova iz stavka 1. ovoga članka ovom arbitražnom sudu pisano ugovorenom arbitražnom klauzulom u skladu sa Zakonom o arbitraži i Zakonom o parničnom postupku.

(3) Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore imenuje pet (5) arbitara za rješavanje sporova iz stavka 1. ovoga članka. Arbitri moraju biti istaknuti članovi Komore.

(4) Imenovanje arbitra ili arbitražnog vijeća te druga pitanja arbitražnog postupka uređuju se pravilnikom o arbitraži koji donosi Skupština Komore.

(5) Protiv odluke Arbitražnog suda, bilo Vijeća bilo arbitra pojedinca, nema mjesta pravnom lijeku osim onih predviđenih Zakonom o arbitraži i Zakonom o parničnom postupku.

X. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Dužnost osiguranja

Članak 89.

(1) Komora preuzima osiguranje od odgovornosti svih ovlaštenih inženjera elektrotehnike. Ovlašteni inženjeri elektrotehnike dužni su Komori plaćati naknadu za osiguranje od odgovornosti, ako nije drukčije određeno.

(2) Kršenje obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno neplaćanje naknade za osiguranje Komori teža je povreda dužnosti ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

(3) Osiguranje od odgovornosti ovlaštenog inženjera elektrotehnike preko Komore ne isključuje mogućnost njegova dodatnog individualnog osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Članak 90.

(1) Osiguravatelj je dužan sklopiti ugovor o uvjetima osiguranja od odgovornosti s Komorom.

(2) Drži se da je Komora sklopila ugovor o osiguranju kad je podnijela zahtjev za osiguranje, bez obzira na to je li u to vrijeme već bio postignut dogovor o uvjetima osiguranja.

Uvjeti osiguranja

Članak 91.

(1) Uvjete osiguranja za ovlaštene inženjere elektrotehnike zajedno utvrđuju osiguravatelji u dogovoru s Komorom.

(2) Osiguravatelji su dužni za svaku iduću godinu odrediti osiguravatelja koji će ih zastupati. Ako osiguravatelji ne odrede zastupnika do kraja listopada tekuće godine, zastupnikom će se držati osiguravatelj kojega odredi Ministarstvo. Odluka Ministarstva o tome nije upravni akt.

(3) Uvjetima osiguranja može se predvidjeti da štetu do određenog iznosa izravno nadoknađuje ovlašteni inženjer elektrotehnike.

(4) Ako se dogovor iz stavka 1. ili 2. ovoga članka ne postigne u roku od 30 dana od dana postavljanja zahtjeva bilo koje strane drugim dvjema stranama, o uvjetima osiguranja na prijedlog bilo koje strane odlučuje Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Pravorijek Stalnoga izbranog sudišta kojim se određuju uvjeti osiguranja za iduću godinu pravomoćan je i djeluje prema svim osiguravateljima, Komori, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori, ovlaštenim inženjerima elektrotehnike, pravnim osobama, projektantskim društvima.

XI. JAVNOST RADA KOMORE

Glasilo Komore

Članak 92.

(1) Komora ima Glasilo.

(2) Akt o osnivanju Glasila donosi Upravni odbor Komore.

(3) U Glasilu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja inženjerske djelatnosti te službeni akti i obavijesti Komore.

(4) Glasilo primaju svi članovi Komore.

Članak 93.

(1) Glavnog urednika i članove uredništva imenuje Upravni odbor Komore na vrijeme od četiri godine.

(2) Glavni urednik i članovi uredništva odgovaraju Upravnom odboru Komore i za svoj rad mogu primati naknadu.

Internetska stranica Komore

Članak 94.

(1) Komora ima internetsku stranicu.

(2) Glavnog urednika internetske stranice imenuje Upravni odbor Komore na razdoblje od četiri godine.

(3) Glavni urednik odgovara Upravnom odboru Komore i za svoj rad može primati naknadu.

Poslovna tajna

Članak 95.

(1) Skupština Komore Pravilnikom određuje koje isprave i podatci su poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značenja bilo protivno interesima Komore te uređuje organizacijske i ostale odgovarajuće mjere, na osnovi kojih Komora sprječava neovlašteni ili neregistrirani pristup poslovnim prostorijama službe koje služe za obavljanje javnih ovlasti Komore, namjerno uništavanje podataka upisanih u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, njihovu izmjenu ili gubitak, kao i neovlašteni pristup, obradu i dostavljanje tih podataka te njihovo korištenje.

(2) Tijela i radna tijela Komore dužna su kao poslovnu tajnu čuvati i one isprave i poslovne podatke koje takvima proglasi odnosno odredi mjerodavno tijelo, odnosno podatke koji su prema zakonu ili ostalim propisima određeni kao tajni.

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 96.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda.

(2) Prihodi Komore jesu:

1. upisnina, članarina, vlastiti prihodi Komore;

2. prihodi od ostalih usluga;

3. novčane kazne, izrečene u stegovnim postupcima protiv članova Komore;

4. naknade, koje u svezi s troškovima stegovnog postupka nastaju u vođenju stegovnih postupaka;

5. naknade za vođenje arbitražnih postupaka;

6. naknade za usluge koje Komora obavlja za članove i ostale izvan Programa rada;

7. donacije;

8. prihodi iz djelatnosti;

9. ostali prihodi.

(3) Rashodi Komore jesu:

1. materijalni i financijski za obavljanje poslova iz djelatnosti Komore;

2. za obavljanje stručnih poslova (tajništvo, naknade članovima tijela Komore; izdavanje Glasila Komore);

3. za ostale potrebe u skladu s propisima i odlukama tijela Komore.

(4) Sredstvima proračuna upravlja i raspolaže Upravni odbor Komore.

(5) Računovodstvo Komore obavlja se u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 97.

(1) Upravni odbor Komore dužan je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

(2) Poslovnu dokumentaciju Komora je dužna čuvati na zakonom propisani način.

(3) Na osnovi poslovnih knjiga sastavlja se prijedlog financijskog izvješća i izvješća o tijeku poslova i financijskom stanju Komore.

Članak 98.

(1) Imovinu Komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.

(2) Komora odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Članak 99.

(1) Za stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnina ovlašten je Upravni odbor Komore uz suglasnost Nadzornog odbora Komore.

(2) Za stjecanje, opterećenje ili otuđenje pokretnina ovlašten je predsjednik Komore do vrijednosti od 100.000,00 kuna (slovima: sto tisuća kuna), a iznad te vrijednosti Upravni odbor Komore.

Članak 100.

(1) U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

(2) U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

(3) Članovi Komore ne odgovaraju za obveze Komore.

Članak 101.

(1) Odluku o osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima Komore donosi Upravni odbor Komore.

(2) Računovodstvene izvještaje Komore nadzire Nadzorni odbor Komore.

XIII. ZNAK I PEČAT KOMORE

Znak Komore

Članak 102.

(1) Komora ima svoj znak, čiji izgled utvrđuje Skupština Komore.

(2) Komora je na temelju Ugovora o korištenju žigova Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu zadržala pravo neograničenog raspolaganja žigovima te njihovog korištenja za namjene za koje su i bili korišteni.

(3) Komora je preuzela korištenje žiga kojim je zaštićen znak Komore, u sljedećem opisu:

Znak Komore čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koja ostvaruje prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Komore. Znak Komore je kocka, pravilno i sukladno geometrijsko tijelo, raščlanjeno na pet konstrukcijskih segmenata, koji predstavljaju pet strukovnih razreda, te crveni hrvatski kvadrat – segment u bazi kocke. Uz znak mogu se navoditi i drugi podatci Komore, kao što je naziv i slično.

Pečat Komore

Članak 103.

(1) Komora ima tri pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i natpisom: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb i znakom Komore u sredini.

(2) Pečati se mogu otiskivati u tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

Članak 104.

Na temelju odobrenja Središnjega državnog ureda za upravu, Komora koristi pečate s grbom Republike Hrvatske na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti.

XIV. ZAŠTITA ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Članak 105.

Prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i registraturnoga gradiva te druga pitanja pobliže će se urediti Pravilnikom, kojeg donosi Skupština Komore.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 106.

(1) Odbor za konstituiranje Komore s predsjednikom Odbora provest će konstituiranje Komore.

(2) Odbor za konstituiranje Komore donijet će Statut Komore te provesti izborni postupak za izbor tijela Komore donošenjem Odluke o izborima te drugih potrebnih odluka.

(3) Predsjednik Odbora ovlašten je sazvati konstituirajuću sjednicu Skupštine Komore, koju čine članovi Komore izabrani na raspisanim i provedenim izborima.

(4) Konstituirajuća sjednica Skupštine Komore većinom glasova nazočnih članova donijeti će akte potrebne za početak rada Komore te izabrati tijela Komore potrebna za upis Komore u sudski registar Trgovačkog suda.

(5) S danom upisa Komore u sudski registar Trgovačkog suda završava postupak konstituiranja Komore te prestaje mandat Odboru za konstituiranje Komore i predsjedniku Odbora.

Članak 107.

Tumačenje pojedinih odredaba ovoga statuta daje Skupština Komore.

Članak 108.

Danom stupanja na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvuL460334 (»Narodne novine«, br. 147/05. – pročišćeni tekst) u dijelu koji se odnosi na rad Komore.

Članak 109.

Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, uz pribavljenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, osim članka 6. stavka 2. podstavaka 2., 8. i 9.; članka 13. stavaka 2. i 4.; članka 21. stavka 1. podstavka 2., stavka 3. podstavaka 2. i 3. i članka 65. stavka 1. podstavaka 7., 8. i 9. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 314-01/09-01/91

Urbroj: 314-05-09-2

Zagreb, 3. srpnja 2009.

Predsjednik
Odbora za konstituiranje Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Željko Matić, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !