Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 12.02.2010 Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

520

Na temelju članka 17.L493048 Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine«, broj 79/2007), Skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta na sjednici održanoj 3. studenoga 2009. godine donijela je

STATUT

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta je samostalna i neovisna strukovna organizacija u koju se obvezno udružuju inženjeri tehnologije prometa i transporta koji obavljaju stručne poslove: projektiranja; revizije i kontrole projekta i stručne dokumentacije; izrade i revizije studija, elaborata, planova i ekspertiza; procjene; izvođenja i nadzora radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu; ispitivanja kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnje uređaja; izbora opreme, procesa i sustava; tehničkog vještačenja; savjetovanja; stručnog osposobljavanja i licenciranja u tehnologiji prometa i transporta, iz područja: cestovnog prometa, željezničkog prometa, pomorskog prometa, prometa na plovnim putevima unutarnjih voda, zračnog prometa, poštanskog i informacijsko-komunikacijskog prometa, cjevovodnog transporta, inteligentnih transportnih sustava i logistike.

(2) Izrazi koji se u ovom Statutu rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, inženjer tehnologije prometa i transporta je osoba koja je završila sveučilišni studij iz polja tehnologije prometa i transporta, stekla magisterij znanosti ili magisterij struke ili doktorat znanosti iz tog polja te osoba koja je diplomirala u inozemstvu na odgovarajućem fakultetu iz polja tehnologije prometa i transporta ili joj se zvanje magistra znanosti ili doktora znanosti iz polja tehnologije prometa i transporta može priznati po posebnom propisu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Članak 3.

(1) Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA.

(2) Skraćeni naziv Komore je HKIP.

(3) Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: Croatian chamber of transport engineers.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu, Kušlanova ulica, kbr. 2.

Članak 4.

(1) Komora se upisuje u sudski registar.

(2) Danom upisa u sudski registar Komora stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 5.

(1) Komora ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s upisanim tekstom uz unutarnji rub koji glasi: »Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta«.

(2) Strukovni razredi Komore rabe i žigove četvrtastog oblika veličine 20 mm x 30 mm s upisanim tekstom naziva Komore i nazivom strukovnog razreda.

(3) Komora na ispravama koje izdaje u obavljanju javnih ovlasti koristi pečat koji u sredini ima grb Republike Hrvatske.

Članak 6.

Komora ima Znak Komore. Oblik i sadržaj znaka Komore uređuje Skupština Komore, odlukom kojom se određuje i način korištenja znaka komore od ovlaštenih inženjera.

Članak 7.

(1) Komoru predstavlja i zastupa predsjednik Skupštine Komore.

(2) Predsjednik Skupštine komore može ovlast za zastupanje u nekoj pravnoj stvari dati nekoj drugoj osobi.

II. DJELATNOST KOMORE

Članak 8.

(1) Djelatnost Komore čine poslovi koje Komora obavlja temeljem javne ovlasti i drugi poslovi određeni ovim Statutom.

(2) Komora ima javne ovlasti:

1. vodi imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta,

2. vodi imenike ovlaštenih inženjera za područja iz članka 12.#clanak12 stavak 2. ovoga Statuta,

3. daje i oduzima ovlaštenim inženjerima odobrenje (licenciju) za rad u struci i izdaje i oduzima im iskaznicu ovlaštenog inženjera,

4. daje i oduzima ovlaštenom inženjeru odobrenje (licenciju) za obavljanje samostalne djelatnosti u skladu s Pravilnikom koji donosi ministar nadležan za promet,

5. obavlja stručni nadzor nad radom svojih članova, na temelju zahtjeva ministarstva u čiji djelokrug spadaju poslovi koji se stručno nadziru ili na zahtjev drugog tijela državne vlasti ili na zahtjev pravne osobe čiji su zaposlenici ili na prijedlog druge pravne osobe ili fizičke osobe,

6. provodi stručne ispite propisane kao uvjet za obavljanje poslova iz članka 1.#clanak1 ovog Statuta (članka 1. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta),

7. daje mišljenje tijelima državne vlasti u pitanjima priznavanja stručnih kvalifikacija iz područja tehnologije prometa i transporta stečenih u drugim državama.

(3) Komora obavlja i sljedeće poslove:

1. predstavlja svoje članove u zemlji i inozemstvu,

2. skrbi o časti, ugledu i pravima svojih članova,

3. usklađuje i zastupa interese svojih članova pred državnim i drugim tijelima,

4. skrbi da njeni članovi stručno i odgovorno obavljaju svoje poslove,

5. u suradnji s fakultetima i nadležnim ministarstvima organizira stručno usavršavanje svojih članova,

6. predlaže donošenje i daje mišljenje na propise kojima se uređuju područja tehnologije prometa i transporta i drugih propisa od interesa za njezine članove,

7. daje mišljenje na kolektivne ugovore za područja djelatnosti tehnologije prometa i transporta,

8. surađuje s komorama osnovanim za područje tehnologije prometa i transporta država članica EU te razmjenjuje podatke iz evidencija ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta, uzajamno osiguravajući povjerljivost tih podataka.

Članak 9.

(1) Imenici i druge evidencije koje vodi Komora u obavljanju javnih ovlasti iz članka 8.#clanak8stavka 2. ovoga Statuta javne su knjige, a isprave koje izdaje u obavljanju tih javnih ovlasti javna su isprava.

(2) U postupcima za upise u imenik ovlaštenih inženjera i druge javne evidencije te u postupcima u kojima se odlučuje o stjecanju ili gubitku određenog prava tijela Komore odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

III. ČLANSTVO I IMENICI KOMORE

Članak 10.

(1) Inženjer tehnologije prometa i transporta iz članka 2.#clanak2 ovoga Statuta koji obavlja stručne poslove u područjima iz članka 1.#clanak1 ovoga Statuta stječe članstvo u Komori i status »ovlaštenog inženjera” upisom u Imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta ako udovoljava uvjetima:

1. da je državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin neke od država Europske unije nakon prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju;

2. da ima najmanje tri godine radnog staža u struci;

3. da ima položen stručni ispit u skladu s Pravilnikom o stručnim ispitima inženjera tehnologije, prometa i transporta kojeg donosi ministar nadležan za promet,

4. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili da je osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv službene dužnosti ili kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

(2) Uvjet iz stavka 1. točke 3. ovoga članka primjenjivat će se nakon isteka roka od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta.

Članak 11.

(1) Inženjer tehnologije prometa i transporta upisuje se u Imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta (u daljnjem tekstu: Imenik ovlaštenih inženjera) temeljem zahtjeva u kojem naznačuje: ime i prezime, MBG, prebivalište, pravnu osobu ili instituciju u kojoj je zaposlen, područja i stručne poslove iz članka 1.#clanak1 ovoga Statuta koje obavlja; i kojem prilaže dokumente kojima se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti za upis iz članka 10.#clanak10 ovoga Statuta.

(2) O zahtjevu za upis u Imenik ovlaštenih inženjera odlučuje Komisija za članstvo Komore.

Članak 12.

(1) Nakon upisa u Imenik ovlaštenih inženjera, Komisija za članstvo upisat će ovlaštenog inženjera po službenoj dužnosti u Imenik ovlaštenih inženjera za strukovno područje iz članka 1.#clanak1 ovoga Statuta.

(2) U Komori se vode imenici ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta za strukovna područja (strukovne razrede):

1. Imenik ovlaštenih inženjera cestovnog prometa;

2. Imenik ovlaštenih inženjera željezničkog prometa;

3. Imenik ovlaštenih inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike;

4. Imenik ovlaštenih inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda i;

5. Imenik ovlaštenih inženjera poštanskog i informacijsko-komunikacijskog prometa.

(3) Upisi u imenike ovlaštenih inženjera za strukovna područja (strukovne razrede) temelje se na završenom sveučilišnom studiju odgovarajućeg polja tehnologije prometa i transporta. Iznimno, ovlašteni inženjer koji bi prema završenom sveučilišnom studiju trebao biti upisan u imenik odgovarajućeg strukovnog razreda može biti upisan u imenik drugog strukovnog razreda ako ima najmanje deset godina radnog iskustva na stručnim poslovima toga strukovnog razreda.

(4) Ovlašteni inženjeri iz strukovnih područja za koja se odredbom članka 19.#clanak19 stavak 2. ovoga Statuta ne osnivaju strukovni razredi upisuju se u imenike onih strukovnih područja u kojima obavljaju poslove.

Članak 13.

(1) Inženjer tehnologije prometa i transporta upisan u imenike ovlaštenih inženjera stječe status ovlaštenog inženjera, izdaje mu se iskaznica ovlaštenog inženjera i odobrenje (licencija) za rad u odgovarajućem području tehnologije prometa i transporta.

(2) Ako Komisija za članstvo Komore ocijeni da podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete za upis u imenike ovlaštenih inženjera i dobivanje odobrenja za samostalni rad (licencija) donijet će rješenje kojim odbija upis i protiv kojeg podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu ministarstvu nadležnom za promet.

(3) Ako ovlašteni inženjer smatra da je trebao biti upisan u imenik drugog strukovnog područja (strukovnog razreda) od onog u kojeg je upisan prema odredbi stavak 1. ovoga članka može uložiti žalbu ministarstvu nadležnom za promet.

(4) Komisija za članstvo Komore, ako utvrdi da ovlašteni inženjer prilikom upisa u imenike ovlaštenih inženjera nije ispunjavao uvjete iz članka 10.#clanak10 ovoga Statuta ili da je prestao ispunjavati ove uvjete, donijet će po službenoj dužnosti rješenje o brisanju iz imenika ovlaštenih inženjera, oduzeti mu iskaznicu ovlaštenog inženjera i odobrenje (licenciju) za rad u struci, protiv kojeg ovlašteni inženjer može uložiti žalbu ministarstvu nadležnom za promet.

Članak 14.

(1) Oblik i sadržaj imenika ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta, sukladno odredbi članka 33. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, utvrdio je ministar nadležan za promet.

(2) Oblik i sadržaj imenika ovlaštenih inženjera za pojedina strukovna područja utvrdila je Osnivačka skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta.

Članak 15.

(1) Iskaznica i odobrenje (licenca) za rad iz članka 13.#clanak13 stavak 1. ovoga Statuta sadrži naziv Komore, naziv strukovnog područja, sadrži znak Komore, potpisuju ih predsjednik skupštine Komore i predsjednik strukovnog razreda ustrojen za odgovarajuće strukovno područje iz članka 1.#clanak1 ovoga Statuta.

(2) Pobliži oblik i sadržaj iskaznice i odobrenja (licence) iz stavka 1. ovoga članka odredit će Upravni odbor Komore.

Članak 16.

(1) Član Komore ima pravo: sudjelovati u radu Komore; stavljati prijedloge tijelima Komore; tražiti stavove (mišljenja) Komore i dobiti odgovore na pitanja za koja smatra da su od značaja za Komoru i članove Komore; podnositi tijelima Komore upozorenja na nepravilnosti u provedbi odredbi Statuta Komore i nepravilnosti u raspolaganju sredstvima Komore.

(2) Član Komore ima obvezu štititi svoj profesionalni ugled i ugled Komore; sudjelovati u radu tijela Komore u koja je izabran; plaćati članarinu; davati odgovore na upite Komore i podnositi Komori dokumente koje Komora zatraži, osim ako se radi o pitanjima i dokumentima koji predstavljaju tajnu ili su zaštićeni propisima ili ocijeni da bi mu se time mogla nanijeti šteta.

Članak 17.

Ovlaštenom inženjeru članstvo u Komori prestaje:

1. smrću,

2. u slučaju iz članka 13.#clanak13 stavka 4. ovoga Statuta,

3. odlaskom u mirovinu.

Članak 18.

(1) U slučaju iz stavka 1. točke 3. članka 17.#clanak17 ovoga Statuta ovlašteni inženjer se nakon brisanja članstva u Imeniku ovlaštenih inženjera i imeniku ovlaštenih inženjera članova strukovnog razreda upisuje u Upisnik počasnih članova Komore.

(2) Status počasnog člana Komore mogu steći i druge osobe zaslužne za znanstveni i stručni razvoj tehnologije prometa i transporta ili za doprinos radu i ugledu Komore.

(3) Počasni članovi Komore mogu prisustvovati Općoj sjednici svih članova Komore i sudjelovati u njenom radu bez prava odlučivanja, a mogu stjecati i priznanja u skladu s općim aktom kojim se uređuju priznanja članovima Komore za njihov rad i doprinos ugledu Komore.

IV. USTROJSTVO KOMORE

Članak 19.

(1) U Komori se ustrojavaju strukovni razredi čiji su članovi ovlašteni inženjeri tehnologije prometa i transporta iz strukovnih područja iz članka 1.#clanak1 ovoga Statuta upisani u imenike iz članka 12.#clanak12 stavka 2. ovog Statuta.

(2) U skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka u Komori su ustrojeni strukovni razredi:

1. Razred inženjera cestovnog prometa;

2. Razred inženjera željezničkog prometa;

3. Razred inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike;

4. Razred inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda i;

5. Razred inženjera poštanskog i informacijsko-komunikacijskog prometa.

(3) Ovlašteni inženjeri iz onih strukovnih područja za koja se ne osnivaju strukovni razredi članovi su strukovnih razreda za strukovna područja u kojima obavljaju poslove.

Članak 20.

(1) U strukovnim razredima se za strukovna područja za koja je osnovan obavljaju poslovi:

1. iz članka 8. stavak 2. točka 3. ovoga Statuta (davanje i oduzimanje ovlaštenom inženjeru upisanom u imenik ovlaštenih inženjera strukovnog područja odobrenja (licencije) za rad u struci i izdavanje i oduzimanje iskaznice ovlaštenog inženjera);

2. iz članka 8. stavak 2. točka 4. ovoga Statuta (davanje i oduzimanje ovlaštenom inženjeru upisanom u imenik ovlaštenih inženjera strukovnog područja odobrenja (licencije) za obavljanje samostalne djelatnosti u određenom strukovnom području);

3. iz članka 8. stavak 2. točka 5. ovoga Statuta (obavljanje stručnog nadzora nad radom ovlaštenih inženjera strukovnog područja);

4. iz članka 8. stavak 2. točka 6. ovoga Statuta (provođenje stručnih ispita ovlaštenih inženjera strukovnog područja);

5. davanja mišljenja tijelima državne vlasti u pitanjima priznavanja stručnih kvalifikacija iz strukovnog područja, iz članka 8. stavak 2. točka 7. ovoga Statuta;

6. davanja mišljenja na propise kojima se uređuje strukovno područje;

7. davanja mišljenja na kolektivne ugovore za stručno područje.

(2) Poslovi iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka obavljaju se u skladu sa podzakonskim propisima (pravilnicima) koje donosi ministar nadležan za promet.

V. UPRAVLJANJE KOMOROM

Članak 21.

Članovi Komore upravljaju Komorom preko svojih predstavnika u tijelima Komore i tijelima strukovnih razreda, a neposredno na Općoj sjednici Komore i na sjednicama strukovnih razreda.

A) Tijela Komore

Članak 22.

(1) Tijela Komore su Skupština Komore, Upravni odbor Komore i Nadzorni odbor Komore, te druga tijela određena ovim Statutom.

(2) Ako do isteka mandata članova tijela Komore, određenog ovim Statutom ili u skladu s ovim Statutom, ne budu izabrani ili imenovani članovi tijela Komore, dosadašnji članovi tijela Komore nastavljaju s obavljanjem dužnosti do izbora novih članova.

a) Skupština Komore

Članak 23.

(1) Skupštinu Komore čine predstavnici strukovnih razreda izabrani na vrijeme od četiri godine.

(2) Svaki strukovni razred bira u Skupštinu Komore pet članova i još po jednog člana na svakih deset članova strukovnog razreda.

(3) Strukovni razred može opozvati izabranog člana Skupštine Komore i izabrati novog člana Skupštine Komore za preostalo mandatno razdoblje.

Članak 24.

(1) Skupština Komore odlučuje na sjednicama koje su javne, osim ako članovi skupštine odluče da je sjednica ili odlučivanje o nekom pitanju zatvoreno za javnost.

(2) Skupština može odlučivati ako joj je prisutna natpolovična većina njenih članova.

(3) Skupština Komore većinom glasova svojih članova donosi Statut Komore, druge opće akte, program rada, godišnji proračun, godišnji obračun, odluku o visini članarine, odluku o osnivanju i ustrojstvu Stručne službe; bira predsjednika Skupštine i njegovog zamjenika; bira Nadzorni odbor, a o ostalim pitanjima odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 25.

(1) Skupština Komore bira iz reda svojih članova predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine, na vrijeme od četiri godine.

(2) Ako tijekom mandatnog razdoblja Skupštine Komore, predsjedniku Skupštine ili zamjeniku predsjednika Skupštine prestane članstvo u Skupštini komore ili budu razriješeni svojih dužnosti, Skupština bira novog predsjednika Skupštine odnosno zamjenika predsjednika Skupštine za ostatak mandatnog razdoblja time da tako izabrana osoba može biti izabrana na istu dužnost i u sljedećem mandatnom razdoblju.

(3) Ako do isteka mandata predsjednika Skupštine ili zamjenika predsjednika Skupštine ne bude izabran novi predsjednik odnosno zamjenik, predsjednik Skupštine odnosno zamjenik predsjednika Skupštine nastavljaju obavljati svoje dužnosti do novog izbora.

(4) Predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine ne mogu biti iz reda članova istog strukovnog razreda.

Članak 26.

(1) Predsjednik Skupštine saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red (pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati), vodi sjednice, potpisuje odluke koje donosi Skupština i obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili odlukama Skupštine.

(2) Zamjenik predsjednika Skupštine zamjenjuje predsjednika Skupštine u njegovim pravima i obvezama kada je predsjednik Skupštine spriječen u obavljanju svoje dužnosti.

(3) Sjednice Skupštine Komore održavaju se najmanje jedanput godišnje.

(4) Sjednicu Skupštine mogu, ako to na njen zahtjev ne učini predsjednik odnosno zamjenik predsjednika Skupštine, sazvati članovi strukovnog razreda na svojoj sjednici odnosno Upravni odbor strukovnog razreda, ili Nadzorni odbor Komore, u kom slučaju njihov predstavnik vodi sjednicu do izbora predsjedavajućeg sjednice Skupštine, koji i potpisuje odluke Skupštine.

b) Upravni odbor

Članak 27.

(1) Komora ima Upravni odbor.

(2) Upravni odbor Komore čine predsjednik Skupštine Komore koji obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora i predsjednici strukovnih razreda.

(3) Ako sjednici Upravnog odbora ne mogu prisustvovati predsjednik Skupštine Komore ili predsjednici strukovnih razreda, zamjenjuju ih njihovi zamjenici s jednakim pravima i dužnostima.

(4) Upravni odbor Komore utvrđuje prijedloge akata koje donosi Skupština Komore; između sjednica Skupština Komore obavlja poslove iz članka 8.#clanak8 stavka 3. točke 2. do 8. ovoga Statuta, ako neke od tih poslova ne obavljaju tijela strukovnih razreda.

(5) Upravni odbor Komore odlučuje većinom glasova svojih članova.

c) Nadzorni odbor Komore

Članak 28.

(1) Komora ima Nadzorni odbor koji ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština Komore.

(2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi istog strukovnog razreda.

(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

(4) Nadzorni odbor nadzire provođenje Statuta Komore i drugih njenih akata, materijalno-financijsko poslovanje i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komoru.

(5) Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

d) Druga tijela Komore

Članak 29.

(1) Upravni odbor Komore imenuje Komisiju za članstvo, koja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i još 5 članova od kojih je po jedan izabran iz svakog strukovnog razreda iz članka 19.#clanak19 stavak 2. ovoga Statuta.

(2) Komisija za članstvo odlučuje o pitanjima iz članaka 11.#clanak11, 12.#clanak12 i 13.#clanak13 ovoga Statuta, većinom glasova svojih članova.

(3) Ako član Komisije imenovan iz nekog strukovnog razreda ocijeni da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za upis u imenik strukovnog razreda o tome će se pribaviti mišljenje sjednice strukovnog razreda odnosno Upravnog odbora strukovnog razreda.

Članak 30.

(1) Skupština Komore i Upravni odbor Komore mogu osnivati stalna ili povremena radna tijela (komisije, povjerenstva, ekspertne skupine i sl.).

(2) Odlukom o osnivanju radnih tijela određuje se njihov sastav, trajanje njihovog mandata, njihove zadaće i način njihova rada.

Članak 31.

Ovim se Statutom određuju prvostupanjska i drugostupanjska stegovna tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka i izricanje stegovnih mjera za povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera.

B) Tijela strukovnih razreda

Članak 32.

(1) Ovlašteni inženjeri članovi strukovnog razreda većinom glasova svojih članova biraju predsjednika strukovnog razreda i zamjenika predsjednika strukovnog razreda na vrijeme od četiri godine. Ako do isteka mandata predsjednika strukovnog razreda i/ili zamjenika predsjednika strukovnog razreda ne budu izabrani novi predsjednik strukovnog razreda i/ili zamjenik predsjednika strukovnog razreda postojeći predsjednik strukovnog razreda i/ili zamjenik predsjednika strukovnog razreda nastavljaju obavljati svoje dužnosti do izbora novih dužnosnika.

(2) Predsjednik strukovnog razreda saziva sjednice strukovnog razreda, predlaže dnevni red (pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati), vodi sjednice, potpisuje odluke koje donosi sjednica strukovnog razreda i obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili odlukom sjednice strukovnog razreda.

(3) Zamjenik predsjednika strukovnog razreda zamjenjuje predsjednika strukovnog razreda u njegovim pravima i obvezama kada je predsjednik strukovnog razreda spriječen u obavljanju svoje dužnosti.

(4) Sjednice strukovnog razreda održavaju se najmanje dva puta godišnje, prije održavanja Opće sjednice svih članova Komore i prije održavanja Skupštine Komore kada se donosi godišnji proračun Komore.

(5) Sjednicu strukovnog razreda može sazvati, ako to na njegov zahtjev ne učini predsjednik strukovnog razreda ili zamjenik predsjednika strukovnog razreda, predsjednik Skupštine Komore koji u tom slučaju predsjeda sjednici strukovnog razreda do izbora predsjedavajućeg sjednice strukovnog razreda koji i potpisuje njene odluke.

Članak 33.

(1) Članovi strukovnog razreda mogu, pored predsjednika strukovnog razreda i zamjenika predsjednika strukovnog razreda izabrati još tri člana koji svi zajedno čine Upravni odbor strukovnog razreda. Mandat Upravnog odbora strukovnog razreda traje četiri godine i na njega se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 22.#clanak22 stavak 2. ovoga Statuta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Upravni odbor strukovnog razreda, između sjednica strukovnog razreda obavlja poslove iz djelokruga strukovnog razreda ako neke od tih poslova ne obavljaju druga tijela strukovnog razreda.

(3) Upravni odbor strukovnog razreda odlučuje većinom glasova svojih članova.

Članak 34.

(1) Članovi strukovnog razreda, odnosno, Upravni odbor strukovnog razreda imenuje povjerenstva za stručni nadzor nad radom svojih članova (članak 8. stavak 2. točka 5. ovoga Statuta).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana koji moraju imati najmanje isti stupanj zvanja kao ovlašteni inženjer čiji se rad nadzire, te najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima koji se nadziru.

Članak 35.

Članovi strukovnog razreda, odnosno, Upravni odbor strukovnog razreda imenuje povjerenstva za stručne ispite u strukovnom području strukovnog razreda (članak 8. stavak 2. točka 6. ovoga Statuta) u skladu s pravilnikom ministarstva nadležnog za promet.

C) Opća sjednica

Članak 36.

(1) Najmanje jedanput godišnje održava se Opća sjednica svih članova Komore (zajednička sjednica svih strukovnih razreda), radi razmatranja pitanja od općeg značaja za rad Komore.

(2) Opća sjednica svih članova Komore održava se u pravilu na dan kada je održana Osnivačka skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, koji dan se na taj način obilježava kao Dan hrvatskih inženjera tehnologije prometa i transporta.

(3) Opća sjednica Komore može se održati i donositi svoje zaključke bez obzira na broj prisutnih ovlaštenih inženjera, osim kod donošenja Kodeksa strukovne etike ovlaštenih inženjera kada Općoj sjednici mora prisustvovati više od polovice članova Komore a Kodeks strukovne etike mora biti prihvaćen većinom glasova prisutnih.

Članak 37.

Opću sjednicu svih inženjera tehnologije prometa i transporta saziva Upravni odbor Komore, a predsjeda joj predsjedništvo koje čine članovi Upravnog odbora Komore.

Članak 38.

Opća sjednica svih članova Komore donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera, kojim se utvrđuju načela i pravila kojih se ovlašteni inženjeri moraju pridržavati pri obavljanju svojih poslova.

VI. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 39.

(1) Komora ima Statut.

(2) Statut Komore donosi Skupština komore uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za promet.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 40.

(1) Komora ima i druge opće akte.

(2) Skupština Komore donosi Pravilnik o počasnom članstvu u Komori, Pravilnik o stručnoj službi Komore, Pravilnik o glasilu Komore, Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Komore.

(3) Skupština Komore donosi i opće akte koji je Komora dužna donijeti ili može donijeti temeljem zakona i drugih propisa.

(4) Opći akti Komore stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

(5) Opći akti Komore objavljuju se na oglasnoj ploči u poslovnim prostorijama u kojima je sjedište Komore.

(6) Ako Komora izdaje Glasnik Komore opći akti se objavljuju u Glasniku Komore. Glasnik Komore se dostavlja svim članovima Komore.

VII. EVIDENCIJE KOMORE

Članak 41.

(1) Komora, pored imenika ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta i imenika ovlaštenih inženjera strukovnih područja vodi i sljedeće evidencije:

1. Upisnik počasnih članova Komore,

2. Upisnik obavljenih stručnih nadzora,

3. Upisnik provedenih stručnih ispita,

4. Upisnik zaprimljenih predmeta i vlastitih predmeta u radu Komore,

5. Upisnik članova tijela Komore i tijela strukovnih razreda.

(2) Oblik i sadržaj upisnika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravni odbor, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

(3) Komora vodi i druge evidencije kada je to propisano zakonom ili drugim propisima.

VIII. GLASILO KOMORE

Članak 42.

(1) Komora izdaje svoje glasilo – GLASNIK HRVATSKE KOMORE INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA.

(2) U Glasniku se objavljuju stručni i znanstveni radovi članova Komore i drugih autora iz područja tehnologije prometa i transporta.

(3) U Glasniku se objavljuju opći akti Komore, odluke tijela Komore i drugi napisi u svezi s radom Komore.

(4) Glasilo se dostavlja svim članovima Komore.

Članak 43.

(1) Komora ima web-stranicu.

(2) Strukovni razredi mogu imati svoje web-stranice.

Članak 44.

Glavnog i odgovornog urednika i uredništvo Glasnika i web-
-stranice imenuje Upravni odbor Komore u skladu sa Zakonom.

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 45.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda.

(2) Prihodi Komore jesu:

1. članarine,

2. sredstva iz državnog proračuna,

3. vlastiti prihodi Komore,

4. donacije,

5. druga sredstva ostvarena u skladu s propisima.

(3) Rashodi Komore jesu:

1. materijalni i financijski za obavljanje poslova iz djelatnosti Komore,

2. za obavljanje stručnih poslova (stručna služba, izdavanje glasila Komore i sl.),

3. za ostale potrebe u skladu s propisima.

(4) Sredstvima proračuna upravlja i raspolaže Upravni odbor Komore, osim sredstvima koja se u proračunu osiguravaju za financiranje poslova strukovnih razreda kojima upravljaju i raspolažu strukovni razredi, odnosno, upravni odbori strukovnih razreda.

(5) Računovodstvo Komore obavlja se u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 46.

(1) Imovinu Komore čine njene nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.

(2) Komora odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Članak 47.

(1) Za stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnina ovlašten je Upravni odbor Komore.

(2) Za stjecanje, opterećenje ili otuđenje pokretnina ovlašten je predsjednik Skupštine Komore do vrijednosti od 200.000 kuna, a preko te vrijednosti Upravni odbor Komore.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka za stjecanje pokretnina na teret sredstava koja su proračunom namijenjena za rad strukovnog razreda ovlašten je upravni odbor strukovnog razreda.

X. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I POMOĆNIH POSLOVA

Članak 48.

(1) Radi obavljanja stručnih, administrativnih i pravnih poslova Komora može imati stručnu službu – tajništvo Komore, koji čine tajnik Komore i drugi zaposlenici sukladno općem aktu – Pravilniku o stručnoj službi Komore.

(2) Tajništvo Komore obavlja sljedeće poslove:

1. vodi imenike Komore i druge evidencije Komore;

2. priprema nacrte poziva i materijale za sjednice tijela Komore i Opće sjednice Komore,

3. vodi zapisnike sa sjednica tijela Komore i Opće sjednice Komore,

4. priprema nacrte općih akata, pojedinačnih akata i drugih akata koje donose tijela Komore,

5. vodi knjigovodstvene, računovodstvene i druge financijske poslove Komore,

6. obavlja poslove zaprimanja i otpremanja pošte te poslove pismohrane,

7. obavlja i druge stručne, administrativne i pravne poslove u vezi s obavljanjem djelatnosti Komore i radom njenih tijela.

Članak 49.

(1) Radom Tajništva Komore neposredno rukovodi tajnik Komore. U obavljanju svojih poslova tajnik Komore radi po uputama predsjednika Skupštine Komore, a za poslove strukovnih razreda po uputama predsjednika strukovnog razreda.

(2) Tajnik Komore s Komorom zasniva radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, a bira se putem javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Upravni odbor Komore ili povjerenstvo koje imenuje Upravni odbor Komore.

(3) Za tajnika Komore može se izabrati osoba s visokom stručnom spremom – 1. diplomirani inženjer tehnologije prometa i transporta, 2. diplomirani pravnik ili 3. diplomirani ekonomist, s poznavanjem engleskog jezika i radnim iskustvom od najmanje tri godine u struci.

Članak 50.

(1) Upravni odbor Komore može obavljanje ovih ili pojedinih stručnih, administrativnih i pravnih poslova ugovorom povjeriti nekoj pravnoj osobi, a pojedine poslove ugovorom povjeriti fizičkim osobama.

(2) Dok Komora ne organizira obavljanje poslova stručne službe na način propisan odredbom članka 48. ili stavka 1. ovoga članka, te poslove za potrebe Komore obavljat će ministarstvo nadležno za promet (članak 31. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta).

XI. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA KOMORE

Članak 51.

Ovlašteni inženjeri članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera.

Članak 52.

(1) Težom povredom smatra se nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih kodeksom strukovne etike koja ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena i nestručno obavljanje poslova, a osobito:

1. ako obavi ili obavlja stručni posao za obavljanje kojeg ne ispunjava uvjete;

2. ako obavi ili obavlja stručni posao za obavljanje kojeg nije ovlašten;

3. ako nastavi obavljati stručni posao nakon što je stručnim nadzorom utvrđeno da ga obavlja nestručno;

4. ako je stručni posao obavljao mada je znao ili mogao znati da je psihički ili fizički nesposoban za stručno obavljanje poslova;

5. ako je poslovnu tajnu ili drugu tajnu koju je saznao u obavljanju poslova priopćio drugoj osobi koja nije ovlaštena za saznanje takve tajne.

6. ako dokumente kojima je raspolagao ili podatke iz takovih dokumenata preda ili priopći neovlaštenoj osobi ili ih neovlašteno koristi za osobne potrebe.

7. ako je primila novčanu ili drugu nagradu da bi obavila posao (dala mišljenje, izvela radove ili radnje, nabavila opremu i sl.) protivno propisima ili pravilima struke;

8. ako u stručnim ili znanstvenim radovima ne navede tuđe radove kojima se koristila (autore i djela);

9. ako poslodavca, inspekciju ili drugo nadležno tijelo ne obavijesti o stručnim nedostacima koje je utvrdila ili saznao u obavljanje svojih poslova;

10. ako potpisuje projekte, studije, elaborate, planove, ekspertize, revizijska mišljenja i sl. u izradi kojih nije sudjelovao.

(2) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera mogu se izreći stegovne mjere:

1. ukor,

2. novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna,

3. zabranom obavljanja poslova ovlaštenog inženjera u trajanju od 5 mjeseci do 5 godina.

Članak 53.

(1) Lakšom povredom dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera smatra se neizvršavanje dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera i kodeksa strukovne etike koja je od manjeg značaja kao što su:

1. nepridržavanje odredbi ovoga Statuta i drugih općih akata Komore osobito sudjelovanja u radu tijela Komore;

2. omalovažavanje, vrijeđanje ili iznošenje neistina o drugim članovima Komore;

3. obavještavanje bez ovlasti drugih osoba o radu Komore ili dokumentima Komore.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera može se izreći:

1. opomena,

2. novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 54.

(1) Ako je za povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera, ovlaštenom inženjeru izrečena kazna u kaznenom ili prekršajnom postupku neće se provoditi postupak prema odredbi ovoga Statuta.

(2) Ako je za povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera pokrenut kazneni ili prekršajni postupak nastavit će se s postupkom prema odredbama ovoga Statuta.

Članak 55.

(1) Stegovni postupak za povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera mogu pokrenuti tijela Komore, predsjednik skupštine Komore, predsjednik sjednice strukovnog razreda odnosno Upravni odbor strukovnog razreda, ministar nadležan za promet ili drugi član Komore.

(2) U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera koji nije propisan ovim Statutom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku.

Članak 56.

(1) O povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera u prvom stupnju postupak vodi i odlučuje Komisija za stegovni postupak koja ima predsjednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore na vrijeme od četiri godine. Predsjedniku i članovima Komisije određuju se zamjenici koji ih zamjenjuju u slučaju njihove spriječenosti za rad u Komisiji. Komisija odlučuje većinom glasova.

(2) Protiv stegovne mjere koju je izrekla Komisija ovlašteni inženjer kojem je izrečena stegovna mjera i podnositelj prijave mogu izjaviti žalbu.

(3) O žalbi protiv stegovne mjere odlučuje Stegovno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Upravni odbor Komore na vrijeme od četiri godine. Predsjedniku i članovima Stegovnog vijeća određuju se zamjenici koji ih zamjenjuju u slučaju njihove spriječenosti za rad u Vijeću. Vijeće odlučuje većinom glasova. Protiv drugostupanjske odluke Stegovnog vijeća kojom je izrečena stegovna mjera može se pokrenuti upravni spor.

(4) Konačne odluke stegovnog tijela Komore kojima su izrečene novčane kazne ovršne su isprave i Komora je ovlaštena tražiti njihovu prisilnu ovrhu.

Članak 57.

(1) Pravo pokretanja postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarijeva protekom jedne godine od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom dvije godine od učinjene povrede.

(2) Pravo pokretanja postupka za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarijeva protekom šest mjeseci od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom jedne godine od učinjene povrede.

(3) Zastara vođenja postupka nastupa protekom tri godine od pokretanja postupka. Zastara se prekida svakom radnjom koja se poduzima radi vođenja postupka.

(4) Ovrha stegovne mjere zastarijeva šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja kojim je izrečena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha stegovne mjere odgođena.

Članak 58.

U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera koji nije propisan ovim Statutom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku.

XII. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 59.

Komora o stajalištima koja je zauzela o stručnim pitanjima od općeg interesa u područjima tehnologije, prometa i transporta obavještava medije, a predstavnicima medija i drugim ovlaštenim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, kojeg je donijela Osnivačka skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, a objavljen je uL493050 »Narodnim novinama«, broj 30/2008.

(2)Ostaju na snazi akti tijela Hrvatske komore inženjera tehnologije, prometa i transporta doneseni temeljem Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije, prometa i transporta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 61.

Ovaj Statut, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Skupštine Hrvatske komore inženjera tehnologije, prometa
i transporta
prof. dr. Dragan Badnjak, v. r.

zatvori
Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !