Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatske liječničke komore ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 16.5.2008 Statut Hrvatske liječničke komore

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

1913

Liječnička komora osnovana je 1903. godine za područje Splita i okolice.
Liječnička komora je osnovana 1923. godine za područje Hrvatske, Slavonije i Međimurja sa sjedištem u Zagrebu.
Od godine 1929. Komora obuhvaća i Dalmaciju, a djeluje pod imenom Liječnička komora za Savsku banovinu.
Od godine 1939. Komora djeluje pod imenom Liječnička komora Banovine Hrvatske.
Od godine 1941. Komora djeluje kao Liečnička komora Nezavisne Države Hrvatske.
Godine 1945. Komora mijenja ime u Liječnička komora Federativne države Hrvatske. Iste godine zabranjen je rad Komore.
Godine 1995. Komora obnavlja svoj rad na temelju članka 43.L392654 stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 56/90) i članka 171.L392656 stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 75/93., 11/94., 1/97 – pročišćeni tekst, 117/97., 95/00. i 129/00.) pod novim imenom Hrvatska liječnička komora. Dana 27. lipnja 1995. godine Komora donosi Statut.
Na taj način Hrvatska liječnička komora pravni je slijednik i nastavlja tradiciju Liječničke komore osnovane 1923. godine.
Na temelju članka 61.L392658 Zakona o liječništvu (»Narodne novine« br. 121/03.) Skupština Hrvatske liječničke komore na sjednici održanoj 29. listopada 2003. godine, donijela je Statut, a na sjednici održanoj 12. svibnja 2007. godine donijela je Izmjene i dopune Statuta i utvrdila njegov pročišćeni tekst.

STATUT

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska liječnička komora (dalje u tekstu: Komora) je samostalna, neovisna, staleška i strukovna organizacija liječnika – doktora medicine na području Republike Hrvatske. Komora štiti prava i zastupa interese liječnika, unapređuje liječničku djelatnost, brine se o ugledu liječnika i o pravilnom obavljanju liječničkog zvanja.

Članak 2.

Naziv Komore je: HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
Naziv Komore na engleskom jeziku je: CROATIAN MEDICAL CHAMBER
Skraćeni naziv Komore je: HLK
Sjedište Komore je u Zagrebu, Šubićeva 9.

Članak 3.

Komora ima status pravne osobe.
U pravnom prometu s trećim osobama, Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.
U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

Članak 4.

Komora ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm sa sljedećim tekstom:
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA na obodu i znakom Komore u sredini.
Znak Komore je okruglog oblika s tekstom: Hrvatska liječnička komora, u sredini sa simbolom liječništva u grafičkom obliku štapa sa zmijom iznad koje se nalazi jedan crveni koso položeni kvadrat.
Komora ima svoje glasilo »Liječničke novine« s grafičkim znakom Komore. Izgled znaka je zaštićen.
Na temelju odobrenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske Komora koristi pečat s grbom Republike Hrvatske na aktima – javnim ispravama koje izdaje u okviru javnih ovlasti.

Članak 5.

Liječnici koji rade na području Republike Hrvatske na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite obvezatno se udružuju u Hrvatsku liječničku komoru.
Zdravstvena zaštita obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, sprječavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.
Liječničke djelatnosti, kojima se bave liječnici iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:
1. pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija,
2. procjenu stanja iz točke 1. ovog stavka pomoću medicinskih dijagnostičkih instrumenata, postupaka i sredstava,
3. liječenje i rehabilitaciju,
4. davanje pripravaka krvi i krvnih derivata,
5. sprječavanje bolesti, zdravstveni odgoj i savjetovanje,
6. brigu o reproduktivnom zdravlju te pomoć pri porođaju,
7. propisivanje lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala,
8. uzimanje i presađivanje organa i tkiva,
9. mrtvozorništvo i obdukciju umrlih osoba,
10. izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja i
11. druge radnje sukladno općim i posebnim propisima.
Članovi Komore mogu biti i svi ostali liječnici s položenim državnim ispitom i državljanstvom Republike Hrvatske, te svi ostali liječnici, sukladno odredbama posebnog zakona, Statuta i drugih općih akata Komore.
Članovi Komore mogu biti i liječnici – strani državljani.

Članak 6.

Komora obavlja sljedeće poslove s javnim ovlastima:
1. vodi Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj te druge javne knjige,
2. daje, obnavlja i oduzima Odobrenja za samostalan rad u okviru čega propisuje sadržaj, rokove i postupak provjere stručnosti i osposobljenosti liječnika u svezi s obnavljanjem Odobrenja za samostalan rad (relicenciranje),
3. obavlja stručni nadzor nad radom liječnika,
4. određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika,
5. odobrava pojedinačne cijene liječničkih usluga privatnih liječnika,
6. obavlja i druge poslove s javnim ovlastima sukladno zakonu.
Komora vodi posebne upisnike za specijalizante, specijaliste i uže specijaliste, za posebne osposobljenosti liječnika, liječnike koji obavljaju karitativni rad, kao i disciplinski upisnik.
Liječnik je dužan prijavljivati Komori sve podatke vezane uz njegovo zaposlenje, daljnje školovanje (specijalizacija i uža specijalizacija) i usavršavanje u struci.
Imenik liječnika, upisnici i evidencije iz stavka 1. i 2. ovog članka javne su knjige. Izvaci iz javnih knjiga te potvrde izdane na temelju podataka iz tih knjiga, javne su isprave.
Komora štiti pravo na privatnost svojih članova u okviru pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 7.

Osim javnih ovlasti iz prethodnog članka, Komora obavlja i sljedeće poslove:
1.
Daje prethodna mišljenja na akte, sukladno odredbama zakona koji uređuju zdravstvena područja i to:
1. na prijedlog plana i programa mjera zdravstvene zaštite,
2. na pravilnik o uvjetima i načinu na koji nezdravstveni radnici mogu obavljati zdravstvenu djelatnost na području zaštite mentalnog zdravlja,
3. na prijedlog osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,
4. na pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme,
5. na pravilnik kojim se utvrđuju posebni uvjeti i postupak za davanje u zakup jedinica zakupa,
6. na pravilnik o postupku i načinu akreditacije bolnica za razvrstavanje prema kvaliteti rada,
7. na pravilnik o stručnom nadzoru koji obavlja Hrvatski zavod za medicinu rada,
8. na pravilnik o sadržaju i načinu stručnog usavršavanja zdravstvenih suradnika,
9. na pravilnik kojim se propisuje:
a) sadržaj i način provođenja pripravničkog staža, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici kod kojih zdravstveni radnici provode pripravnički staž,
b) sadržaj, program i način polaganja stručnoga ispita,
c) sadržaj i izgled uvjerenja o položenome stručnom ispitu.
10. na pravilnik kojim se propisuju uvjeti za obavljanje privatne prakse u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme,
11. na pravilnik kojim se propisuju uvjeti za obavljanje grupne privatne prakse,
12. na pravilnik kojim se propisuju uvjeti po kojima zdravstveni radnici s visokom stručnom spremom koji obavljaju privatnu praksu, mogu u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, obavljati poslove iz svoje struke na temelju posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom, odnosno trgovačkim društvom,
13. na pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti,
14. na pravilnik kojim se propisuju sustav sljedivosti i označavanja krvnih pripravaka,
15. na pravilnik o praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija iz Zakona o krvi i krvnim pripravcima,
16. na pravilnik kojim se uređuju uvjeti u pogledu prostora, stručnih radnika i medicinskotehničke opreme za obavljanje djelatnosti uzimanja, presađivanja organa i tkiva te pohranjivanja, odnosno razmjene tkiva.
2.
Daje mišljenja sukladno zakonu i podzakonskim propisima i to:
1. o opravdanosti osnivanja privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti te izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,
2. o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti te izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,
3. o opravdanosti osnivanja trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti te izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,
4. prethodno mišljenje o priznavanju specijalizacije, odnosno uže specijalizacije obavljene u inozemstvu,
5. na prijedlog osnovne i dopunske liste lijekova koju donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO)
6. na prijedlog standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, uključujući popis vrsta i broja terapijskih i dijagnostičkih postupaka po osiguranoj osobi na godišnjoj razini, iznos potrebnih sredstava u skladu s osiguranim sredstvima, kao i način ostvarivanja prava osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, u pravilu, za svako ugovorno razdoblje,
7. na prijedlog općeg akta HZZO-a kojim se utvrđuje način provođenja zdravstvene zaštite i druge osnove za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji su uključeni u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti te cijene zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja,
8. na prijedlog općeg akta HZZO-a o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine.
3. donosi Statut i druge opće akte o radu Komore
4. donosi Kodeks medicinske etike i deontologije,
prati i nadzire provođenje pravila medicinske etike i deontologije te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
5. donosi druge akte sukladno zakonu i drugim propisima:
1. donosi opći akt o postupku i načinu davanja mišljenja Komore o opravdanosti osnivanja privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti, odnosno izvan mreže osnovne zdravstvene djelatnosti,
2. donosi opći akt o postupku i načinu davanja mišljenja Komore o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti, odnosno izvan mreže osnovne zdravstvene djelatnosti,
3. donosi opći akt kojim se uređuje provođenje stručnog nadzora,
4. donosi opći akt kojim se propisuje način isticanja naziva privatne ordinacije, ustanove, trgovačkog društva, odnosno druge pravne osobe koja obavlja zdravstvenu djelatnost kao i način obavještavanja javnosti o njihovom radu,
5. donosi opći akt kojim se uređuje postupak arbitraže,
6. propisuje uvjete za izdavanje Odobrenja za samostalan rad,
7. donosi cjenik liječničkih usluga izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti.
6. Pruža zaštitu osobama koje nisu zadovoljne mjerama poduzetima po prigovoru na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja im se pruža, a koji su uputile ravnatelju, upravi ili osobi ovlaštenoj za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnom zdravstvenom radniku.
7. Organizira trajnu izobrazbu samostalno ili u suradnji sa stručnim društvima i medicinskim fakultetima te s odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama,
8. Daje prijedloge sukladno zakonu:
1. daje prijedlog pravilnika o granama specijalizacije, trajanju i programu specijalizacija i užih specijalizacija,
2. daje prijedlog godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija,
3. daje prijedlog za donošenje rješenja o prestanku odobrenja za obavljanje privatne prakse zdravstvenom radniku,
4. daje prijedlog propisa kojim se utvrđuje dužina trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti.
9. Daje suglasnost na cijene zdravstvenih usluga iz opsega privatnog zdravstvenog osiguranja.
10. Utvrđuje cijenu zdravstvenih usluga za poslove privatne prakse za liječnike koji nisu ugovorni zdravstveni radnici.
11. Surađuje sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo u provođenju stručnog nadzora.
12. Surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim tijelima
te daje odgovarajuća izvješća i podatke u postupku nadzora nad radom Komore.
13. Zastupa interese liječnika kod sklapanja ugovora o pružanju zdravstvene zaštite te sudjeluje u radu arbitraže HZZO-a sukladno posebnim propisima.
14. Predstavlja liječnike, članove Komore, u RH i inozemstvu.
15. Izdaje liječničke iskaznice propisane općim aktom koji donosi.
16. Provodi disciplinski postupak.
17. Osniva Fond uzajamne pomoći
u svrhu brige o materijalnim i drugim interesima svojih članova.
18. Daje pravne savjete i drugu stručnu pomoć članovima Komore, a vezano uz obavljanje liječničke djelatnosti.
19. Promiče znanstvene postupke dijagnostike i liječenja, a suzbija nadriliječništvo.
20. Izrađuje program stručne obuke
za vještake medicinske struke.
21. Odobrava poseban popis vještaka forenzičkih psihijatara (vezano uz postupak prisilnog smještaja neubrojivih osoba).
22. Izdaje svoje glasilo i druge publikacije.
23. Štiti ugled liječnika.
24. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i odredbama ovog Statuta.

Članak 8.

Prava članova Komore jesu:
1. pravo biranja tijela Komore i pravo da u njih budu birani,
2. pravo na savjetodavno-pravnu pomoć iz staleške i strukovne problematike,
3. pravo na stručno-medicinski savjet,
4. pravo na mogućnost organiziranog osiguranja u slučajevima zahtjeva za naknadom štete
nastale u pružanju zdravstvenih usluga,
5. pravo korištenja svih povlastica koje Komora ugovori s drugim pravnim i fizičkim osobama,
6. pravo na materijalnu pomoć članu ili njegovoj obitelji prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima Komore,
7. pravo na pomoć kod traženja posla i izvješćivanje o potrebama za liječnicima,
8. pravo na pomoć kod traženja odgovarajuće zamjene za vrijeme odsutnosti liječnika,
9. pravo na stručna savjetovanja koja organizira Komora,
10. pravo na besplatno primanje glasila Komore,
11. druga prava koja proizlaze iz ovoga Statuta i drugih akata Komore.

Članak 9.

Obveze članova Komore jesu:
1. poštivanje i pridržavanje svih propisa koje donose tijela Komore, a posebice Kodeksa medicinske etike i deontologije Komore,
2. poštivanje svih tijela Komore,
3. redovno obavješćivanje Komore o svim podacima koje propisuje Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad (licenca) te drugi akti Komore,
4. uredno odgovaranje na sve upite koje zatraži Komora,
5. suradnja u provođenju postupka stručnog nadzora sukladno posebnom aktu Komore,
6. redovno plaćanje članarine.

II. USTROJSTVO HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE

Članak 10.

Tijela Komore jesu:
1. Skupština Komore,
2. Vijeće Komore,
3. Izvršni odbor Komore,
4. Stalna povjerenstva Izvršnog odbora Komore,
5. Predsjednik Komore,
6. Prvi dopredsjednik Komore,
7. Rizničar
8. Nadzorni odbor Komore,
9. Sud Komore – Časni i Visoki časni sud Komore,
10. Županijska povjerenstva Komore.

Članak 11.

Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.
Kolegijalna tijela Komore donose odluke javnim glasovanjem, osim ako drugim aktima Komore nije drugačije određeno.
Pravilnikom o izboru tijela Komore pobliže se uređuje način izbora članova za tijela Komore.
Izborne jedinice u pravilu su bazirane na teritorijalnom principu tj. po županijama. Iznimno, za pojedine interesne grupacije koje su specifičnog karaktera (npr. liječnici koji rade u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: MORH/, HZZO-u), Skupština može odrediti da budu zasebne izborne jedinice.

Članak 12.

Mandat delegata Skupštine i članova tijela Komore traje četiri godine.
Isti članovi Komore mogu biti ponovno birani za delegate Skupštine ili članove istih tijela Komore.
Ako se ne provedu izbori za delegate Skupštine ili za druga tijela Komore, dosadašnji delegati Skupštine, odnosno članovi tijela Komore, nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih delegata odnosno članova.

1. Skupština

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo Komore.
Broj delegata Skupštine utvrđuje se po izbornim jedinicama i to tako da jedan delegat dolazi na svakih 150 (sto pedeset) liječnika članova Komore.

Članak 14.

Skupština obavlja sljedeće poslove:
1. donosi Statut Komore,
2. donosi Kodeks medicinske etike i deontologije,
3. donosi Pravilnik o stručnom nadzoru,
4. donosi Pravilnik o disciplinskom postupku,
5. donosi Pravilnik o izboru tijela Komore,
6. donosi Pravilnik o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim obiteljima,
7. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
8. donosi financijski plan i zaključni račun Komore,
9. bira i razrješava predsjednika, prvog dopredsjednika, rizničara te predsjednike stalnih povjerenstava,
10. bira predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine,
11. bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
12. odlučuje o izvješćima svih tijela Komore,
13. donosi programe i planove rada tijela Komore,
14. donosi strateške odluke važne za rad Komore,
15. odlučuje o visini upisnine i visini članarine,
16. donosi odluku o sjedištu Komore,
17. po potrebi osniva ad hoc povjerenstva ili radne grupe, osim ako aktom Komore nije drugačije određeno.

Članak 15.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Komore.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.
Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine mogu predsjedniku Skupštine podnijeti predsjednik Komore, Vijeće Komore, Izvršni odbor Komore, najmanje tri županijska povjerenstva ili najmanje 30 (trideset) delegata Skupštine.
Predsjednik mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 (trideset) dana po primitku zahtjeva iz stavka 3. ovog članka. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinu će sazvati njegov zamjenik. Ako je ne sazove u tom roku, predlagatelji mogu sami sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine.

Članak 16.

Rad Skupštine pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine, a naročito: način sazivanja sjednica Skupštine, raspravljanja u Skupštini, način odlučivanja i glasovanja o prijedlozima odluka, o izboru predsjednika Skupštine, njegovog zamjenika i o izvješćima tijela Komore.

2. Vijeće Komore

Članak 17.

Vijeće Komore čine predsjednici svih županijskih povjerenstava, odnosno Povjerenstva Grada Zagreba te povjerenstava HZZO-a i MORH-a.
Vanjski članovi Vijeća su, na bazi uzajamnosti (reciprociteta), po jedan predstavnik Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog liječničkog sindikata te predstavnik Dekanske konferencije medicinskih fakulteta u RH.
Predsjednika i dopredsjednika Vijeća Komore biraju između sebe članovi Vijeća Komore, sukladno Pravilniku o izborima u tijela Komore.
Predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar i drugi članovi Izvršnog odbora Komore, kao i vanjski članovi Vijeća sudjeluju u radu Vijeća Komore bez prava odlučivanja.

Članak 18.

Sjednice Vijeća Komore saziva i vodi predsjednik Vijeća Komore, osim ako drugim aktom Komore nije drugačije određeno.
Rad Vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vijeća.

Članak 19.

Vijeće Komore obavlja sljedeće djelatnosti:
1. donosi sve opće akte Komore osim onih navedenih u članku 14.#clanak14 ovog Statuta,
2. nadzire izvršenje zaključaka Skupštine,
3. bira i razrješava članove Časnog suda i Visokog časnog suda, te njihove zamjenike, osim predsjednike Suda i njihove zamjenike, koje imenuje Izvršni odbor,
4. u drugom stupnju odlučuje o žalbama protiv odluka Izvršnog odbora Komore, osim ako zakonom, ovim Statutom ili općim aktom Komore nije drugačije određeno,
5. odlučuje o prijedlozima koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore,
6. odlučuje o izvješćima predsjednika Komore o radu Izvršnog odbora Komore,
7. predlaže Skupštini osnivanje povjerenstava, a po potrebi i samo osniva povjerenstva za pojedina pitanja iz svojeg djelokruga rada,
8. zahtijeva od predsjednika i Izvršnog odbora Komore da raspravi određenu problematiku,
9. prati i usklađuje rad izbornih jedinica te donosi zaključke na temelju njihovih izvješća,
10. donosi odluku o raspisivanju izbora za delegate Skupštine i predsjednika Komore,
11. donosi odluke o sklapanju poslova, čija vrijednost prelazi iznos od 300.000 kuna,
12. razmatra primjedbe i prijedloge županijskih povjerenstava, odnosno Povjerenstva Grada Zagreba te povjerenstava HZZO-a
i MORH-a, te predlaže djelovanje Izvršnog odbora Komore po strukovnim, stručnim i organizacijskim pitanjima te po pitanjima zdravstvene politike,
13. brine se o stručnom usavršavanju članova Komore,
14. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

3. Izvršni odbor

Članak 20.

Izvršni odbor čine predsjednik Komore, dopredsjednici Komore, tajnik Komore, rizničar Komore, predsjednici stalnih povjerenstava Izvršnog odbora, a u prve dvije godine mandata i bivši predsjednik Komore.
Predsjednik Komore može, uz suglasnost Izvršnog odbora, suspendirati do prve sjednice Skupštine, člana Izvršnog odbora, ako ne obavlja svoje dužnosti, na drugi način onemogućuje rad Izvršnog odbora, ili ako postoje druge zapreke za njegovo sudjelovanje u radu Izvršnog odbora.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva i njome predsjedava predsjednik Komore. Ako predsjednik Komore ne sazove sjednicu Izvršnog odbora, a za to se ukazuje potreba, sjednicu mogu, iznimno, sazvati dopredsjednici Komore, te većina članova Izvršnog odbora.
Sjednici Izvršnog odbora mogu biti nazočni predsjednik Vijeća Skupštine Komore te dopredsjednici stalnih povjerenstava, bez prava odlučivanja. Dopredsjednici povjerenstava imaju pravo odlučivanja u slučaju kad zamjenjuju predsjednika svog povjerenstva.

Članak 21.

Izvršni odbor ima svoja stalna povjerenstva i to:
1. Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju,
2. Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor,
3. Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika,
4. Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu,
5. Povjerenstvo za bolničku djelatnost,
6. Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost,
7. Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost,
8. Povjerenstvo za ostale liječničke djelatnosti,
9. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.
Izvršni odbor za pojedina pitanja može imenovati radne grupe i povjerenstva po potrebi, sukladno aktima Komore.

Članak 22.

Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:
1. izvršava zaključke Skupštine i Vijeća Komore,
2. priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Vijeće i Skupštinu,
3. utvrđuje prijedloge općih akata i provedbene propise Komore,
4. izrađuje i daje mišljenja kod pripreme nacrta propisa iz oblasti zdravstva,
5. razmatra i donosi odluke o značajnijim zaključcima stručnih povjerenstava te razmatra i donosi odluke o prijedlozima tajnika i rizničara Komore,
6. razmatra problematiku ugovaranja liječnika u privatnoj praksi s HZZO-om i drugim osiguravajućim društvima,
7. u drugom stupnju odlučuje o žalbama protiv odluka predsjednika Komore i stalnih povjerenstava Komore, osim ako nije drugačije određeno ovim Statutom i drugim općim aktima Komore,
8. donosi stavove o pojedinim značajnim pitanjima iz djelatnosti Komore,
9. provodi suradnju Komore s Ministarstvom, Hrvatskim liječničkim zborom, Hrvatskim liječničkim sindikatom, medicinskim fakultetima, HZZO-om, drugim osiguravajućim društvima i drugim zainteresiranim ustanovama, kao i s drugim strukovnim komorama u zdravstvu,
10. daje prijedlog ministarstvu nadležnom za zdravstvo za donošenje rješenja o prestanku Odobrenja za obavljanje privatne prakse,
11. vodi financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore s pravom da odlučuje o pravnim poslovima u vrijednosti od 75.000,00 kn do 300.000,00 kn,
12. brine se o stručnom usavršavanju članova Komore,
13. donosi troškovnike usluga Komore,
14. donosi cjenik liječničkih usluga,
15. organizira izdavanje komorskog glasila,
16. bira i imenuje tajnika Komore na temelju natječaja,
17. imenuje drugog dopredsjednika Komore,
18. imenuje savjetnike predsjednika Komore na prijedlog predsjednika Komore,
19. imenuje predsjednike i zamjenike predsjednika Sudova.
20. imenuje glavnog i odgovornog urednika komorskog glasila te članove Izdavačkog savjeta i Uredničkog odbora,
21. odlučuje o sklapanju ugovora o radu za radna mjesta u stručnim službama utvrđena u Pravilniku o ustroju i radu stručnih službi Komore,
22. imenuje dopredsjednike i članove stalnih stručnih povjerenstava na prijedlog predsjednika dotičnog povjerenstva,
23. imenuje administrativne tajnike stalnih povjerenstava iz redova stručnih službi Komore,
24. poduzima potrebne mjere radi uklanjanja nesuglasica između članova Komore, te po potrebi provodi arbitražu sukladno posebnim propisima,
25. rješava sporne slučajeve vezane uz izdavanje, obnavljanje i oduzimanje Odobrenja za samostalan rad i donosi odluku o brisanju člana iz registra članova, osim ako nije drugačije određeno zakonom, Statutom ili drugim aktima Komore,
26. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članak 23.

Izvršni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja članova Izvršnog odbora osim ako ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije propisana drugačija kvalificirana većina.
Zaključci Izvršnog odbora dostavljaju se predsjedniku Skupštine, svim članovima Vijeća Komore te dopredsjednicima stalnih povjerenstava, te članovima Nadzornog odbora Komore.

4. Stalna povjerenstva Izvršnog odbora Komore

Članak 24.

Stalna povjerenstva Izvršnog odbora Komore čine: predsjednik, dopredsjednik te 3 (tri) do 7 (sedam) članova povjerenstva.
Sjednice povjerenstva saziva predsjednik povjerenstva.
Ako predsjednik povjerenstva ne sazove sjednicu povjerenstva, a za to se ukazuje potreba, sjednicu mogu, iznimno, sazvati dopredsjednik povjerenstva i predsjednik Komore.
Predsjednike povjerenstava bira Skupština Komore na prijedlog predsjednika Komore.
Predsjednik Komore obvezatno obrazlaže svoj prijedlog za svakog kandidata.
Članove povjerenstava, od kojih u pravilu najmanje polovicu čine delegati Skupštine, imenuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika povjerenstva.
Predsjednik povjerenstva imenuje dopredsjednika povjerenstva.
Povjerenstva mogu imenovati stručne odnosno ekspertne radne grupe za obavljanje određenih poslova.
Način rada povjerenstava uredit će se Poslovnikom o radu povjerenstava.
Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova povjerenstva, ako ovim Statutom ili drugim općim aktima Komore nije propisana drugačija kvalificirana većina.

1. Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Članak 25.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju obavlja sljedeće poslove:
1. oblikuje Kodeks medicinske etike i deontologije,
2. prati i nadzire provođenje pravila medicinske etike i deontologije te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
3. raspravlja i daje mišljenje odnosno tumačenje o pojedinim pitanjima iz medicinske etike i deontologije,
4. nadzire poštivanje etičkih principa u ostvarivanju prava građana na zdravstvenu zaštitu,
5. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
6. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
7. poduzima potrebne prethodne radnje za provođenje postupka pred Sudom Komore,
8. surađuje s Nacionalnim etičkim povjerenstvom za biomedicinu, etičkim povjerenstvima Zbora, drugih komora i zdravstvenih ustanova,
9. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Komore.
U slučaju sumnje u povrede odredaba Kodeksa medicinske etike i deontologije prilikom pružanja zdravstvene usluge, Povjerenstvo može:
– pokrenuti postupak pred Časnim sudom.

2. Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor

Članak 26.

Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja, te o drugim stručnim pitanjima.
Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor obavlja sljedeće poslove:
1. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga,
2. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj zdravstvene struke,
3. sudjeluje u pripremi prijedloga mreže zdravstvene djelatnosti s ministarstvom nadležnim za zdravstvo,
4. razmatra, daje mišljenje i utvrđuje stajalište i o drugim stručnim pitanjima,
5. surađuje sa stručnim društvima i medicinskim fakultetima, a po potrebi i s ministarstvom nadležnim za zdravstvo,
6. vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja liječnika,
7. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja im se pruža,
8. vodi brigu o unapređivanju vrsnoće stručnog djelovanja, opreme i organizacije zdravstvene zaštite,
9. surađuje sa zdravstvenom inspekcijom u provedbi zdravstveno-inspekcijskog nadzora,
10. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
11. poduzima potrebne prethodne radnje za provođenje postupka pred Sudom Komore,
12. promiče znanstvene postupke dijagnostike i liječenja, a suzbija nadriliječništvo,
13. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Komore.
U slučaju neprimjerenog stručnog djelovanja liječnika, Povjerenstvo može:
– pokrenuti postupak pred Časnim sudom.

3. Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika

Članak 27.

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika obavlja sljedeće poslove:
1. brine se za postizanje i održavanje stručne osposobljenosti prema standardima suvremene medicinske znanosti,
2. predlaže grane specijalizacije, trajanje i program specijalizacija i užih specijalnosti ministarstvu nadležnom za zdravstvo,
3. daje mišljenje ministarstvu nadležnom za zdravstvo o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža,
4. organizira i nadzire trajno medicinsko usavršavanje,
5. predlaže sadržaj, rokove i postupak provjere stručnosti liječnika,
6. određuje sadržaj i opseg obvezne dodatne izobrazbe po odredbi Časnoga suda Komore,
7. surađuje s medicinskim fakultetima i resornim ministarstvima u pogledu potrebnog broja studenata, sadržaja i obliku dodiplomske i poslijediplomske nastave,
8. organizira trajnu izobrazbu samostalno ili u suradnji sa stručnim društvima i medicinskim fakultetima ili odgovarajućim fizičkim ili pravnim osobama,
9. donosi odluku o priznavanju i kategorizaciji oblika trajne izobrazbe,
10. imenuje i razrješuje članove i tajnika Ispitne komisije Komore za provođenje ispita u slučajevima neispunjavanja uvjeta za produženje Odobrenja za samostalan rad,
11. koordinira svoj rad s ostalim tijelima Komore,
12. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Komore.

4. Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu

Članak 28.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu obavlja sljedeće poslove:
1. brine se o kvaliteti, organizaciji i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite te njezinoj integraciji u cjelokupni sustav zdravstvene zaštite,
2. sudjeluje u pripremi i donošenju standarda i normativa te mjera i mreže primarne zdravstvene zaštite u osnovnoj mreži primarne zdravstvene zaštite,
3. prati primjenu Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova te donosi stavove o njegovoj primjeni,
4. zastupa interese privatnih liječnika primarne zdravstvene zaštite kod ugovaranja s HZZO-om i drugim osiguravajućim društvima te pred ministarstvom nadležnim za zdravstvo,
5. na zahtjev člana Komore zastupa njegove interese kod zakupa,
6. daje mišljenje ministru nadležnom za zdravstvo o početku i prestanku rada privatnih ordinacija, zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti za opću/obiteljsku medicinu,
7. podnosi izvješća Izvršnom odboru Komore o pojedinim nepravilnostima ili problemima te o pojedinim pitanjima iz primarne zdravstvene zaštite,
8. priprema prijedlog godišnjeg plana potrebnih specijalizacija koji Komora daje ministarstvu nadležnom za zdravstvo,
9. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
10. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Komore.

5. Povjerenstvo za bolničku djelatnost

Članak 29.

Povjerenstvo za bolničku djelatnost obavlja sljedeće poslove:
1. brine se o kvaliteti, sadržaju i organizaciji bolničke djelatnosti i njezine integracije u cjelokupni sustav zdravstvene zaštite,
2. sudjeluje u pripremi i donošenju standarda, normativa i mjera bolničke djelatnosti,
3. zastupa interese liječnika bolničke djelatnosti pred HZZO-om i drugim osiguravajućim zavodima te ministarstvom nadležnim za zdravstvo,
4. daje mišljenje ministarstvu nadležnom za zdravstvo o početku i prestanku rada zdravstvenih ustanova s obzirom na utvrđenu mrežu zdravstvene djelatnosti,
5. razmatra prijedloge akata na koje Komora, sukladno odredbama zakona koji uređuju zdravstvena područja, daje prethodno mišljenje,
6. priprema prijedlog godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija koji Komora daje ministru nadležnom za zdravstvo,
7. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
8. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Komore.

6. Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost

Članak 30.

Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost obavlja sljedeće djelatnosti:
1. brine se o kvaliteti, opsegu i organizaciji privatne prakse i ugovorne specijalističke izvanbolničke djelatnosti (dalje u tekstu: privatna praksa) te njihovoj integraciji u cjelokupnu zdravstvenu zaštitu,
2. daje mišljenje o opravdanosti osnivanja privatne prakse i trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti i izvan nje,
3. daje ministarstvu nadležnom za zdravstvo prijedlog za donošenje rješenja o prestanku Odobrenja za obavljanje privatne prakse,
4. sudjeluje u davanju suglasnosti na pravilnik ministarstva nadležnog za zdravstvo kojim se određuju uvjeti pod kojima liječnici koji obavljaju privatnu praksu mogu u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, obavljati poslove iz svoje struke na temelju posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom, odnosno trgovačkim društvom,
5. daje suglasnost na cijene zdravstvenih usluga iz opsega privatnog zdravstvenog osiguranja koje određuje društvo za osiguranje,
6. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s HZZO-om i drugim osiguravajućim društvima,
7. propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse uz suglasnost ministarstva nadležnog za zdravstvo,
8. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
9. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Komore.

7. Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost

Članak 31.

Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost obavlja sljedeće djelatnosti:
1. brine se o kvaliteti, organizaciji i dostupnosti javnozdravstvene djelatnosti te njezinoj integraciji u cjelokupni sustav zdravstvene zaštite,
2. sudjeluje u pripremi i donošenju standarda i normativa te mjera javnozdravstvene djelatnosti,
3. zastupa interese liječnika u javnozdravstvenoj djelatnosti kod ugovaranja s HZZO-om i drugim osiguravajućim društvima te pred ministarstvom nadležnim za zdravstvo,
4. daje mišljenje ministarstvu nadležnom za zdravstvo o početku i prestanku rada zdravstvenih ustanova,
5. podnosi izvješća Izvršnom odboru Komore o pojedinim nepravilnostima ili problemima u javnozdravstvenoj djelatnosti,
6. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
7. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Komore.

8. Povjerenstvo za ostale liječničke djelatnosti

Članak 32.

Povjerenstvo za ostale liječničke djelatnosti obavlja sljedeće djelatnosti:
1. brine se o kvaliteti, sadržaju i organizaciji liječničkih djelatnosti izvan sustava zdravstvene zaštite,
2. zastupa interese liječnika ovih djelatnosti pred ustanovama, trgovačkim društvima te drugim pravnim osobama,
3. sudjeluje u pripremi i donošenju standarda i normativa na područjima liječničkih djelatnosti izvan sustava zdravstvene zaštite,
4. podnosi izvješća Izvršnom odboru Komore o pojedinim nepravilnostima ili problemima u radu liječnika izvan sustava zdravstvene zaštite,
5. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa na područjima svojih djelatnosti,
6. promiče znanstveno-istraživački rad na područjima svojih liječničkih djelatnosti,
7. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
8. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Komore.

9. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

Članak 33.

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju obavlja sljedeće djelatnosti:
1. održava stalne kontakte s drugim komorama radi razmjene iskustava,
2. za predsjednika Komore priprema materijale vezane uz sastanke na međunarodnoj razini,
3. proučava rad Stalnog komiteta europskih liječnika (CPME) te ostalih međunarodnih liječničkih udruga i o njima izvješćuje predsjednika Komore,
4. priprema održavanje međunarodnih sastanaka vezanih uz djelovanje Komore koji se održavaju u Republici Hrvatskoj,
5. na razini Komore prati promjene vezane uz pripreme i ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju te surađuje s nadležnim ministarstvima,
6. članovi Povjerenstva sudjeluju kao delegati Komore na međunarodnim sastancima,
7. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
8. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Komore.

5. Predsjednik Komore i dopredsjednik Komore

Članak 34.

Predsjednik Komore zastupa i predstavlja Komoru.
Zaključuje poslove do vrijednosti 75.000,00 kn, a preko tog iznosa mora dobiti suglasnost Izvršnog odbora, odnosno Vijeća Komore.
Prvi dopredsjednik Komore neposredno surađuje u radu s predsjednikom Komore, zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.
Drugi dopredsjednik zamjenjuje predsjednika ili prvog dopredsjednika Komore te obavlja druge poslove koje mu predsjednik Komore povjeri.
Mandat predsjednika i dopredsjednika traje četiri godine i istječe na dan imenovanja novog predsjednika i dopredsjednika na izbornoj Skupštini.
Ako predsjednik ne može više obavljati svoju funkciju, obavlja je prvi dopredsjednik sve do izvanredne skupštine za izbor predsjednika Komore, a najdulje do sljedeće redovne sjednice Skupštine.
Ako prvi dopredsjednik ne može obavljati funkciju iz prethodnog stavka, funkciju predsjednika Komore obavlja predsjednik Skupštine Komore, a najdulje do sljedeće izvanredne sjednice Skupštine.
U slučaju iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, predsjednik Skupštine Komore će izvijestiti Vijeće te zatražiti da ono donese odluku o raspisivanju izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Izbore treba provesti do sljedeće redovne Skupštine.

Članak 35.

Predsjednik i dopredsjednici Komore mogu obavljati svoje poslove prema Ugovoru o radu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena ili uz određenu naknadu.

Članak 36.

Predsjednik Komore obavlja sljedeće poslove:
1. izvršava zaključke i odluke Skupštine i Vijeća Komore,
2. saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora te provodi njihove zaključke i odluke,
3. potpisuje ugovore koje sklapa Komora do iznosa od 75.000,00 kn a preko tog iznosa po odluci Izvršnog odbora, odnosno Vijeća Komore,
4. izdaje rješenja o brisanju iz registra liječnika, osim ako nije drugačije određeno općim aktima Komore,
5. predlaže Izvršnom odboru poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,
6. predlaže Izvršnom odboru kandidate za savjetnike i drugog dopredsjednika Komore,
7. održava redovite kontakte s odgovarajućim političkim čimbenicima radi ostvarivanja ciljeva Komore,
8. podnosi zahtjeve Časnom sudu za pokretanje disciplinskog postupka,
9. daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje određenog člana Izvršnog odbora Komore,
10. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članak 37.

Za obavljanje svog posla predsjednik odgovara Skupštini Komore.
Predsjednik je dužan o svome radu i o radu Izvršnog odbora izvješćivati Vijeće i Skupštinu Komore na svakoj sjednici.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata u skladu s odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.

6. Rizničar

Članak 38.

Rizničar Komore obavlja sljedeće poslove:
1. predlaže godišnji plan i program financijskog i materijalnog poslovanja Komore,
2. sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja zdravstva,
3. sudjeluje u pripremi periodičnih i godišnjeg financijskog izvješća,
4. sudjeluje u izradi prijedloga cijena usluga Komore,
5. koordinira rad s povjerenstvima izbornih jedinica u financijskim pitanjima,
6. surađuje s ostalim tijelima Komore u financijskim pitanjima,
7. daje Izvršnom odboru Komore prijedlog financijske pomoći članovima Komore i pravnim osobama.

7. Nadzorni odbor

Članak 39.

Nadzorni odbor bira Skupština tajnim glasovanjem između više kandidata koje predlažu delegati Skupštine.
Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika.
Na konstituirajućoj sjednici, koju saziva predsjednik Komore, članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.
Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Nadzornog odbora. Iznimno, sjednicu Nadzornog odbora može sazvati predsjednik Komore ukoliko se za to ukaže potreba.
Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati financijsko poslovanje Komore te godišnja financijska izvješća.
Nadzorni odbor razmatra zakonitost odluka koje donose tijela Komore.
Ako Nadzorni odbor utvrdi da je neka odluka tijela Komore nezakonita, može je staviti izvan snage do iduće izvanredne sjednice tijela Komore koje je donijelo tu odluku.
O svom radu podnosi izvješće svake godine na Skupštini te predlaže usvajanje zaključnog računa.

8. Sud Komore

Članak 40.

Sud Hrvatske liječničke komore je disciplinsko tijelo koje čine Časni sud i Visoki časni sud Komore (dalje u tekstu: Časni sud i Visoki časni sud), a koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti te nedostojnosti liječnika sukladno zakonu i općim aktima Komore.
Časni i Visoki časni sud imaju po pet članova koji imaju zamjenike. Predsjednici Časnog i Visokog časnog suda i njihovi zamjenici biraju se iz redova istaknutih pravnika, a ostali članovi su liječnici – članovi Komore.
Članove Časnog i Visokog časnog suda i njihove zamjenike bira Vijeće na prijedlog predsjednika Komore, a predsjednike Časnog i Visokog časnog suda te njihove zamjenike imenuje Izvršni odbor.
Članovi Časnog i Visokog časnog suda, predsjednik Časnog i Visokog časnog suda Komore te njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od četiri godine.
Članovi Časnog suda i Visokog časnog suda moraju biti osobe visokih etičkih kvaliteta s bogatim stručnim i profesionalnim iskustvom.

Članak 41.

Liječnik je disciplinski odgovoran ako:
1. povrijedi odredbe zakona koji određuju obavljanje liječničke djelatnosti,
2. povrijedi Kodeks medicinske etike i deontologije Komore,
3. obavlja nestručno liječničku profesiju,
4. svojim ponašanjem prema pacijentu, drugom liječniku ili trećim osobama povrijedi ugled liječničke profesije,
5. ne ispunjava Statutom ili drugim općim aktom članske obveze prema Komori.
Teške i lake povrede, odredbe o tijelima disciplinskog postupka, pokretanje i tijek disciplinskog postupka, zastara, disciplinske mjere i kazne uređuju se Pravilnikom o disciplinskom postupku.

Članak 42.

Časni sud Komore, može pokrenuti disciplinski postupak po službenoj dužnosti ili na zahtjev pacijenta, druge zainteresirane osobe, predsjednika Komore, tajnika Komore, tijela Komore, Komisije za stručni nadzor Komore te na zahtjev ministra nadležnog za zdravstvo.
Osobe iz prethodnog stavka zastupaju svoj zahtjev pred Časnim sudom i Visokim časnim sudom.
Sud radi sukladno odredbama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Članak 43.

Na odluke Časnog suda stranke u postupku imaju pravo podnositi žalbu Visokom časnom sudu.
Odluka Visokog časnog suda je konačna te se protiv nje može pokrenuti upravni spor.
Odluka Časnog suda kojom se liječnik proglašava nedostojnim za obavljanje liječničke djelatnosti ne može se pobijati žalbom, već se protiv nje može pokrenuti upravni spor.

Članak 44.

Za teže disciplinske povrede liječniku se mogu izreći sljedeće disciplinske mjere i kazne:
1. ukor,
2. javni ukor,
3. novčana kazna,
4. privremeno oduzimanje Odobrenja za samostalan rad od mjesec dana do godinu dana,
5. trajno oduzimanje Odobrenja za samostalan rad,
6. privremeno ili trajno ograničenje opsega Odobrenja za samostalan rad.
Sukladno točki 4. i 5. stavka 1. ovog članka, Odobrenje za samostalan rad može se privremeno ili trajno ograničiti i s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se liječnik smije baviti.
Za lakše disciplinske povrede liječniku se mogu izreći sljedeće disciplinske mjere i kazne:
1. opomena;
2. novčana kazna.
Iznos novčane kazne ne može biti niži od 1.000,00 kn niti viši od 5.000,00 kn.
Disciplinska mjera dodatne izobrazbe može se odrediti sukladno odredbama Pravilnika o disciplinskom postupku Komore.

9. Županijska povjerenstva, Povjerenstvo Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a

Članak 45.

Županijska povjerenstva osnivaju se u županijskim središtima te u Gradu Zagrebu. Posebno se formira Povjerenstvo za liječnike koji rade u MORH-u i HZZO-u.
Županijska povjerenstva, Povjerenstvo Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a koja imaju do 500 (pet stotina) liječnika čini 3 – 5 (tri do pet) članova, a izborne jedinice koje imaju preko 500 (pet stotina) liječnika čini do 7 (sedam) članova.
Županijska povjerenstva, Povjerenstvo Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a konstituirana su danom izbora predsjednika povjerenstva.
Članovi županijskih povjerenstva, Povjerenstva Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a biraju između sebe predsjednika i dopredsjednika sukladno Pravilniku o izboru tijela Komore.
Predsjednici županijskih povjerenstava, Povjerenstva Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a sazivaju i predsjedavaju sjednicama povjerenstava.
Ako predsjednik županijskog povjerenstva, Povjerenstva Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a ne sazove sjednicu povjerenstva, a za to se ukazuje potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i predsjednik Komore.
Predsjednik županijskog povjerenstva, Povjerenstva Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a prima obavijesti i upute od Izvršnog odbora, prati njihovu provedbu i o tome izvješćuje Izvršni odbor.
Županijska povjerenstva, Povjerenstvo Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a sastaju se najmanje četiri puta godišnje.
Županijska povjerenstva, Povjerenstvo Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova povjerenstva.

Članak 46.

Županijska Povjerenstva, Povjerenstvo Grada Zagreba, MORH-a I HZZO-a obavljaju sljedeće poslove:
1. provode zaključke i odluke tijela Komore,
2. sudjeluju pri planiranju zdravstvene politike svog područja, surađujući sa županijskim tijelima odgovornim za zdravstvo,
3. provode mirovni postupak u slučaju sporova među članovima Komore koji rade na području pojedinog povjerenstva, uz suglasnost obiju stranaka, sukladno posebnim propisima,
4. organiziraju stručna savjetovanja odnosno usavršavanje članova Komore koji rade na području pojedinog povjerenstva, u koordinaciji s Povjerenstvom za medicinsku izobrazbu liječnika,
5. prikupljaju podatke o trajnoj izobrazbi potrebnoj za relicenciranje te izvješćuju stručne službe Komore o liječnicima koji su ispunili uvjete za relicenciranje,
6. uručuju Odobrenja za samostalan rad svojim članovima,
7. razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i po potrebi ih prosljeđuju Izvršnom odboru Komore,
8. predlažu plan potreba za liječnicima u području nadležnosti svog povjerenstva,
9. redovno izvješćuju svoje članove o radu Komore,
10. Izvršnom odboru dostavljaju podatke o stanju zdravstva na području pojedinog povjerenstva,
11. daju prijedloge za uskraćivanje ili odobravanje otvaranja ordinacija, a prema usvojenoj mreži ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
12. surađuju s podružnicama Hrvatskog liječničkog zbora,
13. obavljaju i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

III. STRUČNI NADZOR

Članak 47.

Komora obavlja stručni nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i liječnika koji obavljaju privatnu praksu u pružanju neposredne zdravstvene zaštite građanima s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga te ostvarivanja prava pacijenata.
Stručni nadzor iz stavka 1. ovog članka Komora obavlja temeljem zakonskih ovlasti, a način organiziranja i provođenja stručnog nadzora uređuje se posebnim pravilnikom Komore.
Svi članovi Komore dužni su aktivno i pasivno sudjelovati u provođenju stručnog nadzora.

IV. TAJNIK KOMORE

Članak 48.

Tajnika Komore bira Izvršni odbor na temelju natječaja.
Tajnik Komore profesionalno obavlja stručne poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima.
U suradnji s predsjednikom i dopredsjednikom Komore provodi zaključke i odluke Skupštine, Vijeća i Izvršnog odbora Komore.
Podnosi zahtjeve za pokretanje odgovarajućih postupaka pred tijelima Komore.
Tajnik upravlja i koordinira radom stručnih službi.
Opis poslova i uvjeti za tajnika Komore utvrđuju se Pravilnikom o ustroju i radu stručnih službi Komore.

V. STRUČNE SLUŽBE KOMORE

Članak 49.

Stručne službe Komore obavljaju poslove s područja pravnih, medicinskih, financijskih, administrativnih te ostalih područja nužnih za poslovanje Komore, sukladno pravilniku koji regulira ustroj i rad stručnih službi.

VI. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 50.

Izvori financiranja Komore jesu:
1. upisnina,
2. članarina,
3. naknade za usluge Komore,
4. donacije,
5. ostali izvori.

VII. ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA)

Članak 51.

Liječnik može obavljati liječničku djelatnost jedino temeljem Odobrenja za samostalan rad.
Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost liječnika za samostalno obavljanje liječničke djelatnosti na području Republike Hrvatske.
Postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja Odobrenja za samostalan rad uređuje se posebnim pravilnikom.

VIII. ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA

Članak 52.

Sve odluke odnosno rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti člana obvezno se u pismenom obliku dostavljaju članu s poukom o pravnom lijeku.

Članak 53.

Protiv odluke Izvršnog odbora odnosno rješenja predsjednika Komore te odluke stalnih povjerenstava Komore, član Komore ima pravo žalbe nadležnom tijelu Komore u roku od 15 dana od dana dostave odluke odnosno rješenja za koje smatra da je povrijedilo njegovo pravo, osim ako zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.

Članak 54.

Tijelo Komore dužno je odluku o žalbi donijeti na prvoj idućoj sjednici od dana primitka žalbe.
Član ima pravo prisustvovati sjednici tijela Komore na kojoj se raspravlja o njegovoj žalbi i izjasniti se o činjenicama koje su važne za donošenje odluke, osim ako nije drugačije određeno ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore.
Protiv konačne odluke tijela Komore može se pokrenuti upravni spor.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Postupci pred tijelima Komore koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Statuta, nastavit će se prema aktima na temelju kojih su i započeti.

Članak 56.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po postupku za donošenje Statuta.
Ovaj Statut u cijelosti zamjenjuje važeći.

Članak 57.

Ministar nadležan za zdravstvo daje suglasnost na odredbe ovog Statuta.
Ovaj Statut stupa na snagu u roku od osam dana od objave u »Narodnim novinama«.
Pored navedenog u stavcima 1. i 2. ovog članka, Statut se objavljuje u glasilu Hrvatske liječničke komore na hrvatskom jeziku, a na internet-stranici Komore na hrvatskom i engleskom jeziku.

Predsjednik Skupštine
Hrvatske liječničke komore
Ante Županović, dr. med., v. r.
 

zatvori
Statut Hrvatske liječničke komore
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !