Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatske komore dentalne medicine ("Narodne novine", br. XX/04, XX/06, XX/07 - pročišćeni tekst, XX/08, XX/10, XX/10 - pročišćeni tekst XX/15, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 6.4.2004 Statut Hrvatske stomatološke komore

HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA

1067

Na temelju članka 44.L103346 stavak 1. Zakona o stomatološkoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 121/03), Skupština Hrvatske stomatološke komore (u daljnjem tekstu: Komora), uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo na 2. izvanrednoj sjednici, održanoj dana 31. siječnja 2004. godine donosi

STATUT

HRVATSKE STOMATOLOŠKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovoga Statuta uređuje se organizacija i poslovi Komore, način izbora i djelovanje tijela Komore te druga pitanja značajna za stomatološku djelatnost.

Članak 2.

Komora je samostalna i neovisna staleška i strukovna organizacija doktora stomatologije na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Komora je osnovana s ciljem da štiti prava i interese doktora stomatologije te da brine o ugledu i unaprjeđenju struke.

Članak 3.

Naziv Komore je: HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA.

Skraćeni naziv Komore je HSK.

Naziv Komore na engleskom jeziku je: CROATIAN DENTAL CHAMBER.

Sjedište Komore je u Zagrebu.

Članak 4.

Komoru predstavlja i zastupa predsjednik.

Komoru u pravnom prometu može zastupati i tajnik temeljem ovlaštenja predsjednika.

Članak 5.

Komora ima pečat okruglog oblika s tekstom HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA ZAGREB 1995 (na obodu) i znakom Komore (u sredini).

Znak Komore je stilizirani lik sv. Apolonije, zaštitnice stomatologije, ispod kojeg se nalazi pleterna ornamentika.

Na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Komora koristi pečat s grbom Republike Hrvatske na aktima vezanim uz javne ovlasti Komore.

II. ČLANSTVO PRI KOMORI

Članak 6.

Doktori stomatologije koji obavljaju stomatološku djelatnost na području Republike Hrvatske obvezno se učlanjuju u Komoru.

Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore stomatologije koji ne obavljaju neposredno stomatološku djelatnost, koji obavljaju stomatološku djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini i koji su nezaposleni.

Članak 7.

Komora predstavlja svoje članstvo u zemlji i inozemstvu.

Članak 8.

Članovi Komore imaju pravo:

– birati tijela Komore i biti u njih birani,

– na usluge Komore sukladno odredbama ovoga Statuta i drugim općim aktima Komore,

– dobiti iskaznicu Komore,

– sudjelovati u raspravama o svim pitanjima iz nadležnosti Komore,

– pismeno ili elektroničkim putem biti obaviješteni o svim zbivanjima vezanim uz obavljanje stomatološke djelatnosti.

Članovi Komore imaju obvezu:

– poštivati i pridržavati se svih odluka i propisa koje donose tijela Komore,

– redovito izvješćivati Komoru o svim podacima i njihovim promjenama koji se odnose na registar doktora stomatologije,

– redovito plaćati članarinu i ostala davanja koja utvrdi Komora,

– stručno se usavršavati,

– ishoditi i pravovremeno obnoviti odobrenje za samostalan rad.

III. POSLOVI KOMORE

Članak 9.

Komora obavlja sljedeće poslove:

1. vodi registar doktora stomatologije, stomatoloških ordinacija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

2. donosi Kodeks stomatološke etike i deontologije,

3. prati i nadzire provođenje pravila stomatološke etike i deontologije te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,

4. pruža zaštitu građanima i doktorima stomatologije u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu stomatološke usluge koja im se pruža,

5. daje mišljenje u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada stomatoloških ordinacija, grupne prakse, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

6. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo osnovnu mrežu stomatološke djelatnosti, uz prethodno pisano pribavljeno mišljenje područnih sjedišta i svih pripadajućih podružnica,

7. propisuje način oglašavanja doktora stomatologije,

8. utvrđuje najniže cijene stomatoloških usluga za doktore stomatologije izvan osnovne mreže stomatološke djelatnosti,

9. utvrđuje cijene stomatoloških usluga iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,

10. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s društvima za osiguranje,

11. sudjeluje pri određivanju standarda i normativa stomatoloških usluga,

12. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na razvoj stomatološke struke,

13. organizira dodatno usavršavanje i trajnu izobrazbu svojih članova,

14. čuva i unapređuje društveni položaj i dignitet stomatološkog zvanja,

15. izdaje glasilo Komore i druge stručne publikacije iz područja stomatološke djelatnosti,

16. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Komore.

IV. JAVNE OVLASTI KOMORE

Članak 10.

Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

1. vodi registar doktora stomatologije u Republici Hrvatskoj,

2. daje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad,

3. obavlja stručni nadzor nad radom doktora stomatologije (u stomatološkim ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju stomatološku djelatnost),

4. određuje najniže cijene stomatoloških usluga za doktore stomatologije izvan osnovne mreže stomatološke djelatnosti.

V. USTROJSTVO KOMORE

1. UREDI

Članak 11.

Za obavljanje stručnih poslova, pri Komori se ustrojavaju:

1. Ured predsjednika Komore,

2. Ured za registraciju i licenciranje,

3. Ured za financijsko poslovanje,

4. Ured za organizacijske poslove.

Urede vode i za njihovo poslovanje odgovaraju voditelji Ureda Komore, a njihov rad nadzire i koordinira tajnik Komore.

Voditelje Ureda imenuje i razrješuje predsjednik Komore.

Pravilnikom o radu Komore utvrdit će se radna mjesta unutar pojedinih Ureda.

2. PODRUČNA SJEDIŠTA I PODRUŽNICE KOMORE

Članak 12.

Komora u svom sastavu ima pet područnih sjedišta: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin.

Svako područno sjedište u svom sastavu ima podružnice i obuhvaća više županija, s time da svaka županija ima svoju podružnicu.

Članak 13.

Područno sjedište Zagreb u svom sastavu ima pet podružnica i obuhvaća sljedeće županije:

– Grad Zagreb,

– Zagrebačku županiju,

– Krapinsko-zagorsku županiju,

– Sisačko-moslavačku županiju,

– Karlovačku županiju.

Područno sjedište Split u svom sastavu ima četiri podružnice i obuhvaća sljedeće županije:

– Zadarsku županiju,

– Šibensko-kninsku županiju,

– Splitsko-dalmatinsku županiju,

– Dubrovačko-neretvansku županiju.

Područno sjedište Rijeka u svom sastavu ima tri podružnice i obuhvaća sljedeće županije:

– Primorsko-goransku županiju,

– Ličko-senjsku županiju,

– Istarsku županiju.

Područno sjedište Osijek u svom sastavu ima pet podružnica i obuhvaća sljedeće županije:

– Virovitičko-podravsku županiju,

– Požeško-slavonsku županiju,

– Brodsko-posavsku županiju,

– Osječko-baranjsku županiju,

– Vukovarsko-srijemsku županiju.

Područno sjedište Varaždin u svom sastavu ima četiri podružnice i obuhvaća sljedeće županije:

– Varaždinsku županiju,

– Međimursku županiju,

– Koprivničko-križevačku županiju,

– Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Članak 14.

Svako područno sjedište Komore ima Upravno vijeće, kojeg čine izabrani vijećnici svih podružnica područnog sjedišta.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i rizničara područnog sjedišta biraju vijećnici područnog sjedišta između sebe na Izbornoj sjednici Skupštine Komore.

Predsjednik područnog sjedišta vodi i koordinira radom područnog sjedišta, surađuje s tijelima Komore te saziva i predsjedava sjednicama Upravnog vijeća područnog sjedišta.

Upravno vijeće područnog sjedišta donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova.

Članak 15.

Područno sjedište obavlja sljedeće poslove:

– provodi odluke tijela Komore,

– sudjeluje pri planiranju zdravstvene politike regije koju zastupa te surađuje sa županijskim tijelima nadležnim za zdravstvo,

– sudjeluje u izradi osnovne mreže stomatološke djelatnosti,

– izvješćuje Izvršni odbor Komore o stanju stomatološke zaštite na svom području,

– u suradnji s Izvršnim odborom Komore organizira i suorganizira tečajeve trajnog usavršavanja svojih članova u područnom sjedištu,

– razmatra prijedloge i primjedbe svojih članova i po potrebi ih prosljeđuje Izvršnom odboru Komore,

– raspravlja o prijedlozima i nacrtima zakona, podzakonskih akata i općih akata Komore,

– svoje članstvo redovito izvješćuje o radu Komore,

– predlaže Skupštini Komore člana Časnog suda sa svoga područnog sjedišta,

– predlaže Izvršnom odboru Komore članove povjerenstava sa svog područnog sjedišta,

– surađuje s drugim tijelima Komore,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

VI. TIJELA KOMORE

Članak 16.

Tijela Komore su:

1. Skupština,

2. Upravno vijeće,

3. Izvršni odbor,

4. Predsjednik

5. Časni sud prvog i drugog stupnja,

6. Nadzorno vijeće,

7. Povjerenstva.

1. SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Komore.

Skupština ima 40 vijećnika, od čega:

– se 35 vijećnika bira na neposrednim i tajnim izborima,

– Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu imenuje dva vijećnika, od kojih se dekan fakulteta izabire po položaju,

– Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora imenuje dva vijećnika, od kojih se predsjednik društva izabire po položaju,

– jedan vijećnik po položaju je prodekan za stomatološki studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Vijećnici iz stavka 2. podstavak 1. ovoga članka, biraju se na način da se unutar područnog sjedišta svake podružnice bira po jedan vijećnik, a ostalih 14 vijećnika bira se proporcionalno omjeru članova Komore, u skladu s općim aktom Komore.

Članak 18.

Mandat vijećnika Skupštine i članova tijela Komore traje četiri godine.

Isti članovi Komore mogu biti ponovno izabrani za vijećnike Skupštine Komore ili članove istih tijela Komore.

Ako se pravovremeno ne provedu izbori za vijećnike Skupštine ili za druga tijela Komore, dosadašnji vijećnici, odnosno članovi tijela Komore nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih vijećnika, odnosno članova, a najdulje jednu godinu od isteka mandata.

Članak 19.

Skupština obavlja slijedeće poslove:

1. donosi Statut uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo,

2. donosi Kodeks stomatološke etike i deontologije,

3. donosi Poslovnik o radu Skupštine,

4. donosi Pravilnik o izboru tijela Komore,

5. donosi Pravilnik o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj stomatološkoj komori,

6. donosi Odluku o uvođenju Plakete »Sv. Apolonije«, s poveljom,

7. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Komore,

8. bira i razrješava članove Upravnog vijeća Komore,

9. na prijedlog predsjednika Komore bira i razrješava rizničara Komore,

10. bira i razrješava predsjednika i članove Časnog suda prvog i drugog stupnja pri Komori,

11. bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog vijeća,

12. odlučuje o visini članarine te drugim davanjima članova Komore,

13. odlučuje o naknadama za rad pri Komori,

14. donosi financijski plan,

15. donosi završni račun Komore,

16. razmatra i odlučuje o izvješćima o radu svih tijela Komore,

17. donosi i druge odluke iz djelokruga rada Komore.

Članak 20.

Skupština može biti redovna i izvanredna.

Redovna Skupština sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Komore.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik Komore na vlastiti zahtjev, na zahtjev natpolovićne većine vijećnika Skupštine Komore ili 1/5 članova Komore i to u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanoga zahtjeva.

Na izvanrednoj Skupštini može se raspravljati i odlučivati samo o pitanjima radi kojih je sazvana, na način i prema postupku utvrđenim odredbama ovoga Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.

Članak 21.

Poziv za redovnu i izvanrednu sjednicu Skupštine Komore mora biti poslan vijećnicima Skupštine Komore najkasnije 15 dana prije njezina održavanja.

U pozivu za sjednicu Skupštine Komore mora biti označeno mjesto i vrijeme održavanja sjednice te dnevni red sjednice.

Članak 22.

Sjednica se može održati ako je nazočna većina od ukupnog broja vijećnika Skupštine Komore. Ukoliko se na sjednici Skupštine donosi Statut, odnosno njegove izmjene i dopune, sjednici treba biti nazočno više od dvije trećine od ukupnog broja vijećnika Skupštine Komore.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih vijećnika Skupštine.

Članak 23.

Rad Skupštine odvija se prema odredbama Poslovnika o radu Skupštine.

2. UPRAVNO VIJEĆE

Članak 24.

Upravno vijeće čine predsjednici područnih sjedišta (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin), dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskoga stomatološkog društva, prodekan za stomatološki studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i rizničar Komore.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju između sebe članovi Upravnog vijeća, s time da se predsjednik bira samo između predsjednika područnih sjedišta, naizmjenice po sistemu rotacije.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Komore sudjeluju u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

Članovima Upravnog vijeća, izuzev predsjednicima područnih sjedišta, prestaje članstvo u Upravnom vijeću s prestankom funkcije te ih automatski zamjenjuje novoizabrani član.

Članak 25.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1/ donosi opće akte Komore, izuzev općih akata koji su u nadležnosti Skupštine,

2/ donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

3/ na prijedlog predsjednika Komore imenuje glavnog i odgovornog urednika glasila Komore,

4/ odobrava odluke predsjednika Komore i Izvršnog odbora Komore čija vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna,

5/ donosi odluke u drugom stupnju o žalbama na odluke povjerenstava i Izvršnog odbora Komore,

6/ donosi odluku o raspisivanju izbora za vijećnike Skupštine i predsjednika Komore,

7/ po potrebi osniva i imenuje svoja povjerenstva,

8/ obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članak 26.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i vodi predsjednik Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća.

Sjednice Upravnog vijeća su javne.

3. IZVRŠNI ODBOR

Članak 27.

Izvršni odbor čine predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore, rizničar, vijećnik Skupštine kojeg na Izbornoj sjednici Skupštine imenuje predsjednik Komore i tajnik Komore.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Izvršnog odbora Komore biraju između sebe članovi Izvršnog odbora.

Po potrebi, predsjednik Izvršnog odbora Komore će na sjednicu Izvršnog odbora pozvati člana Komore koji je ovlašten za rješavanje problematike o kojoj se raspravlja na sjednici.

Članak 28.

Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:

1. donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora,

2. izvršava odluke Skupštine,

3. utvrđuje prijedloge općih akata Komore,

4. priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Skupštinu,

5. bira i razrješava članove povjerenstava,

6. po potrebni osniva svoja povjerenstva,

7. raspravlja o izvješćima povjerenstava,

8. priprema i usklađuje rad područnih sjedišta i podružnica,

9. utvrđuje prijedlog financijskog plana,

10. sukladno financijskom planu Komore vodi financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore do iznosa od 200.000,00 kn,

11. donosi cijene usluga Komore,

12. donosi odluke u upravnom postupku temeljem javnih ovlasti Komore,

13. provodi suradnju Komore s Ministarstvom nadležnim za zdravstvo, osiguravajućim društvima, Stomatološkim fakultetom te drugim pravnim osobama,

14. provodi suradnju s drugim srodnim organizacijama,

15. brine se o stručnom usavršavanju članova Komore,

16. bira kandidate za radna mjesta u Komori,

17. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članak 29.

Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora su javne.

4. PREDSJEDNIK KOMORE

Članak 30.

Predsjednik Komore zastupa i predstavlja Komoru.

Članak 31.

Predsjednik Komore obavlja sljedeće poslove:

– donosi program i smjernice rada Komore,

– potpisuje ugovore koje sklapa Komora,

– samostalno zaključuje poslove do vrijednosti od 50.000,00 kuna,

– predlaže Upravnom vijeću Komore glavnog i odgovornog urednika glasila,

– imenuje vijećnika Skupštine Komore za člana Izvršnog odbora Komore,

– imenuje i razrješuje voditelje Ureda Komore,

– predlaže vijećnicima Skupštine Komore rizničara Komore,

– održava redovite kontakte s predstavnicima političke vlasti radi ostvarivanja ciljeva Komore,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

5. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KOMORE

Članak 32.

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik.

Ako predsjednik više ne može ili ne želi obavljati svoju funkciju, obavlja je zamjenik predsjednika i to do sljedeće redovne sjednice Skupštine Komore, kada se obavlja izbor novog predsjednika Komore.

6. RIZNIČAR KOMORE

Članak 33.

Rizničar Komore obavlja sljedeće poslove:

– predlaže financijski plan Komore,

– sudjeluje u izradi financijskih izvješća Komore,

– u suradnji s rizničarima područnih sjedišta koordinira financijsko poslovanje područnih sjedišta Komore,

– surađuje s tijelima Komore oko financijskih pitanja.

7. TAJNIK KOMORE

Članak 34.

Tajnik Komore profesionalno obavlja stručne poslove iz nadležnosti Komore.

U suradnji s predsjednikom Komore provodi zaključke i odluke Skupštine, Upravnog vijeća i Izvršnog odbora Komore.

Opis poslova i uvjeti za tajnika Komore utvrđeni su Pravilnikom o radu.

8. ČASNI SUD PRVOG I DRUGOG STUPNJA PRI KOMORI

Članak 35.

Časni sud je neovisno i samostalno tijelo Komore, koje raspravlja i odlučuje o odgovornosti doktora stomatologije za počinjenu povredu pravila ponašanja u obavljanju stomatološke djelatnosti.

Časni sud je ustrojen kao Časni sud prvog i drugog stupnja.

Časni sud prvog i drugog stupnja imaju po pet članova, koje bira i razrješuje Skupština Komore, na prijedlog područnih sjedišta Komore.

Časni sud drugog stupnja odlučuje povodom žalbi na odluke Časnog suda prvog stupnja.

Odluka Časnog suda drugog stupnja je konačna.

9. NADZORNO VIJEĆE

Članak 36.

Nadzorno vijeće se sastoji od predsjednika i dva člana, koje biraju i razrješuju vijećnici Skupštine Komore.

Nadzorno vijeće obavlja nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem Komore najmanje jednom godišnje i to prije nego Skupština Komore odobri završni račun.

O obavljenom nadzoru nad financijsko-materijalnim poslovanjem Komore, Nadzorno vijeće sastavlja izvješće i dostavlja ga Skupštini.

10. POVJERENSTVA

Članak 37.

Komora u svom sastavu ima sljedeća Povjerenstva:

1. Povjerenstvo za stručno usavršavanje,

2. Povjerenstvo za stomatološku etiku i deontologiju,

3. Povjerenstvo za nadzor nad sredstvima zaklade,

4. Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora nad radom doktora stomatologije,

5. Povjerenstvo za obavljanje vještačenja kod pacijenata,

6. Povjerenstvo za suradnju s osiguravajućim društvima,

7. Povjerenstvo za zakup stomatoloških ordinacija,

8. Povjerenstvo za mrežu stomatološke djelatnosti i osnivanje te preseljenje stomatoloških ordinacija, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

9. Povjerenstvo za specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu,

10. Povjerenstvo za privatnu praksu i zaštitu tržišnog natjecanja.

Za obavljanje svojih poslova Skupština Komore može osim povjerenstava iz stavka 1. ovoga članka osnivati i druga povjerenstva.

Članak 38.

Povjerenstva iz članka 37.#clanak37 ovoga Statuta u svom sastavu moraju imati najmanje jednog člana Komore iz svakog područnog sjedišta. Izuzetno, u Povjerenstvo za suradnju s osiguravajućim društvima dodatno se imenuju dva člana, od kojih jednog člana predlaže osiguravajuće društvo, a drugog ministar nadležan za zdravstvo.

Članove povjerenstava imenuje Izvršni odbor Komore na prijedlog područnih sjedišta, a predsjednika povjerenstva biraju između sebe članovi povjerenstava.

Povjerenstva mogu osnivati stručne Odbore.

Način rada povjerenstva odrediti će se poslovnikom o radu svakog povjerenstva.

Članak 39.

Povjerenstvo za stručno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

1. izrađuje prijedlog godišnjeg plana tečajeva stručnog usavršavanja te ga dostavlja Izvršnom odboru Komore,

2. daje prethodno mišljenje o vrednovanju tečajeva stručnog usavršavanja i dostavlja ga Izvršnom odboru Komore,

3. obavlja druge poslove vezane uz stručno usavršavanje i provjeru stručnosti doktora stomatologije,

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 40.

Povjerenstvo za stomatološku etiku i deontologiju obavlja sljedeće poslove:

1. predlaže Kodeks stomatološke etike i deontologije,

2. prati i nadzire primjenu odredbi Kodeksa stomatološke etike i deontologije,

3. raspravlja te daje mišljenja i tumačenja o pojedinim problemima iz stomatološke etike i deontologije,

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 41.

Povjerenstvo za nadzor nad sredstvima zaklade obavlja sljedeće poslove:

1. donosi odluke o dodjeli i vrsti pomoći, visini pomoći te o drugim uvjetima vezanim uz dodjelu pomoći članu Komore, odnosno članu njegove uže obitelji,

2. obavlja nadzor nad sredstvima zaklade,

3. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 42.

Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora nad radom doktora stomatologije obavlja sljedeće poslove:

1. donosi listu doktora stomatologije koji provode stručni nadzor,

2. donosi stručna mjerila za obavljanje stručnog nadzora,

3. izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnog nadzora, kojeg donosi Izvršni odbor Komore,

4. izrađuje obrazac upitnika te ostale obrasce za provođenje stručnog nadzora,

5. vodi evidenciju o obavljenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,

6. izrađuje godišnje izvješće o obavljenom stručnom nadzoru,

7. koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom Ministarstva nadležnog za zdravstvo,

8. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 43.

Povjerenstvo za obavljanje vještačenja kod pacijenata obavlja sljedeće poslove:

1. pruža zaštitu građanima i doktorima stomatologije u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću, sadržaj i vrstu stomatološke usluge koja im se pruža,

2. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 44.

Povjerenstvo za suradnju s osiguravajućim društvima obavlja sljedeće poslove:

1. zastupa interese članova Komore kod sklapanja ugovora s osiguravajućim društvima,

2. sudjeluje pri određivanju standarda i normativa stomatoloških usluga,

3. daje prijedlog cijena stomatoloških usluga iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 45.

Povjerenstvo za zakup stomatoloških ordinacija obavlja sljedeće poslove:

1. predlaže normativna rješenja vezana uz zakup stomatoloških ordinacija,

2. zastupa interese članova Komore koji imaju status zakupca pri zdravstvenim ustanovama,

3. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 46.

Povjerenstvo za mrežu stomatološke djelatnosti i osnivanje te preseljenje stomatoloških ordinacija, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje u izradi prethodnog mišljenja za mrežu stomatološke djelatnosti,

2. razmatra zahtjeve za izmjenu mreže stomatološke djelatnosti,

3. daje mišljenje u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada stomatoloških ordinacija, grupne prakse, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 47.

Povjerenstvo za specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu obavlja sljedeće poslove:

1. predlaže normativna rješenja vezana uz obavljanje specijalističko-konzilijarne stomatološke zaštite,

2. zastupa interese članova Komore koji obavljaju specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu,

3. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 48.

Povjerenstvo za privatnu praksu i zaštitu tržišnog natjecanja obavlja sljedeće poslove:

1. štiti interese članova Komore u tržišnom natjecanju,

2. brine se za zaštitu od nelojalne konkurencije u tržišnom natjecanju,

3. daje prijedlog najnižih cijena stomatoloških usluga za doktore stomatologije izvan mreže stomatološke djelatnosti,

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

VII. ZAKLADA KOMORE

Članak 49.

Za dodjelu pomoći članovima Komore i članovima njihove uže obitelji, pri Komori je osnovana Zaklada.

VIII. REGISTRI KOMORE

Članak 50.

Komora vodi registar doktora stomatologije, stomatoloških ordinacija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju stomatološku djelatnost.

Komora može prema potrebi uvesti i registre za pripravnike, specijalizante, specijaliste, nezaposlene te druge evidencije određene zakonom ili ovim Statutom.

Registri iz stavka 1. i 2. ovoga članka javne su knjige. Izvaci iz registra koje vodi Komora te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

IX. ISKAZNICA ČLANOVA KOMORE

Članak 51.

Doktoru stomatologije koji je upisan u registar Komore izdaje se iskaznica.

Oblik i sadržaj iskaznice doktora stomatologije te način izdavanja propisuje se općim aktom Komore.

X. STRUČNO USAVRŠAVANJE ČLANOVA KOMORE

Članak 52.

Doktor stomatologije obvezan je za vrijeme obavljanja stomatološke djelatnosti stručno se usavršavati prema općem aktu Komore, što obuhvaća:

1. kontinuirano praćenje razvoja stomatoloških znanosti,

2. stjecanje novih saznanja.

XI. IZDAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD

Članak 53.

Doktoru stomatologije koji je položio stručni ispit i koji je upisan u registar doktora stomatologije, Komora će izdati odobrenje za samostalan rad (licencu).

Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost doktora stomatologije za samostalno obavljanje cjelokupne stomatološke djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Odobrenje za samostalan rad daje se na vrijeme od šest godina.

Odobrenje za samostalan rad se izdaje, obnavlja i oduzima doktoru stomatologije na način propisan općim aktom Komore.

XII. GLASILO KOMORE

Članak 54.

Glasilo Komore je časopis Hrvatski stomatološki vjesnik.

Glasilo izlazi najmanje tromjesečno, a primaju ga svi članovi Komore besplatno.

Članak 55.

Glavnog i odgovornog urednika glasila Komore imenuje Upravno vijeće Komore na prijedlog predsjednika Komore.

Glavni i odgovorni urednik za svoj rad odgovara predsjedniku i Upravnom vijeću Komore.

XIII. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 56.

Financijsko-materijalno poslovanje Komore obavlja se na osnovi financijskog plana, kojeg donosi Skupština Komore.

Financijsko-materijalno poslovanje obavlja Ured za financijsko poslovanje.

Financijsko-materijalno poslovanje obavlja se preko žiro- računa Komore.

Članak 57.

Komora ima svoju imovinu i prihode.

Imovinu čine:

– nekretnine,

– pokretnine,

– imovinska prava,

– zaklade,

– donacije i drugo.

Prihodi su:

– članarina doktora stomatologije,

– naknade za usluge Komore,

– prihodi od tečajeva trajnog usavršavanja, seminara, savjetovanja i sl.

– prihodi od izdavačke djelatnosti,

– donacije,

– ostali prihodi i davanja.

Iz državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za izvršavanje javne ovlasti – obavljanja stručnog nadzora.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Statuta, nastavit će se prema aktima na temelju kojih su i započeti.

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje važiti Statut koji je donesen na 1. sjednici Skupštine Komore, održanoj dana 26. lipnja 1995. godine te njegove izmjene i dopune, koje su donesene na 3. sjednici Skupštine Komore, održanoj dana 7. prosinca 1996. godine.

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a odredbe članka 12. stavak 2. i članka 13. Statuta primjenjivat će se nakon provedenih izbora za vijećnike Skupštine Komore u mandatnom razdoblju 2007/2011.

Predsjednik Komore
Ž
eljko Zubović, dr. stom., v. r.

zatvori
Statut Hrvatske komore dentalne medicine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !