Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – (“Narodne novine”, XX/98, XX/03. XX/11, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
163 23.12.1998 Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Na temelju članka 128.L61126 Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98) i članka 54.L61128 stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 17. prosinca 1998. donijelo je

STATUT

HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom uređuje:

- naziv, sjedište i pečat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod)

- pravni položaj, zastupanje i predstavljanje

- djelatnost Zavoda

- ustrojstvo Zavoda i naziv, sjedište i poslovi njegovih ustrojstvenih jedinica

- tijela Zavoda i djelokrug njihova rada

- imovina Zavoda

- financiranje i financijsko poslovanje Zavoda

- opći akti Zavoda

- javnost rada

- tajnost podataka

- druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda.

Članak 2.

Zavod je osnovan Zakonom o mirovinskom osiguranjuL61130 ("Narodne novine", br. 102/98) radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osiguranih osoba iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti te je pravni sljednik Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske.

Članak 3.

Zavod je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenom Zakonom o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim statutom.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT ZAVODA

Članak 4.

(1) Zavod obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE.

(2) Naziv Zavoda mora se istaknuti na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj obavlja djelatnost radi koje je osnovan.

Članak 5.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, A. Mihanovića 3.

Članak 6.

(1) Na javnim ispravama koje izdaje rješavajući upravne stvari na temelju javnih ovlasti utvrđenih zakonom, Zavod upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske i nazivom i sjedištem Zavoda, odnosno njegove ustrojstvene jedinice.

(2) Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 mm.

(3) U gornjem polukrugu urezane su riječi: REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod toga: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE.

(4) U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske.

(5) U donjem polukrugu pečata urezane su rijeci: SREDIŠNJA SLUŽBA, ispod toga riječ ZAGREB, odnosno naziv područne službe Zavoda.

(6) Svaki pečat ima svoj broj ispod riječi ZAGREB, odnosno ispod naziva područne službe Zavoda.

(7) Naručivanje, upotreba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.

Članak 7.

(1) Na svim drugim aktima, koje Zavod ne donosi na temelju javnih ovlasti, te na aktima u unutarnjem dopisivanju između ustrojstvenih jedinica Zavoda, Zavod upotrebljava pečat bez grba Republike Hrvatske.

(2) Pečat bez grba Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 30 mm.

(3) U krugu pečata urezane su riječi HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, u sredini pečata riječi SREDIŠNJA SLUŽBA, ispod toga riječ ZAGREB, odnosno naziv područne službe Zavoda.

(4) Svaki pečat ima svoj broj ispod riječi ZAGREB, odnosno ispod naziva područne službe Zavoda.

(5) U uredskom poslovanju Zavod upotrebljava štambilj pravokutnog oblika, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv Zavoda i njegovo sjedište, te naziv i sjedište Središnje službe, odnosno područne službe zavoda.

(6) Odlukom ravnatelja Zavoda utvrđuje se način upotrebe i broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAVODA

Članak 8.

(1) Zavod je javna ustanova koja se upisuje u sudski registar.

(2) Zavod se upisuje i u registar ili drugu evidenciju ustanova, ako je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.

Članak 9.

Zavod posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost pod uvjetima i na način određen zakonom, drugim propisom, ovim statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Članak 10.

Zavod predstavlja i zastupa ravnatelj, u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, uz ograničenja utvrđena ovim statutom.

IV. DJELATNOST ZAVODA

Članak 11.

Djelatnost Zavoda jest provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, utvrđenog Zakonom, koja obuhvaća:

- obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osiguranih osoba iz mirovinskog osiguranja,

- osiguranje zakonitosti ostvarivanja prava i pružanje stručne pomoći osiguranim osobama pri ostvarivanju prava,

- vođenje upravnog postupka u ostvarivanju prava i obveza iz mirovinskog osiguranja,

- osiguravanje provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju,

- vođenje evidencija o osiguranim osobama, obveznicima uplate doprinosa i drugih davanja i pravima iz mirovinskog osiguranja,

- obavljanje poslova statističkih istraživanja u skladu sa zakonom,

- prikupljanje sredstava za mirovinsko osiguranje, vođenje brige o redovitosti njihove uplate i provedba postupka za njihovu naplatu,

- upravljanje i poslovanje prikupljenim sredstvima za namjene utvrđene Zakonom i ulaganje sredstava radi smanjenja obveza uplatitelja doprinosa i drugih davanja ili za povećanje primanja korisnika iz mirovinskog osiguranja,

- donošenje općih akata za provedbu mirovinskog osiguranja i drugih općih akata,

- provedba politike razvoja i unapređenja mirovinskog osiguranja,

- izdavanje stručno-informativnih publikacija o djelatnosti Zavoda,

- obavljanje drugih poslova u vezi s provedbom mirovinskog osiguranja.

V. USTROJSTVO ZAVODA

Članak 12.

(1) Radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama, Zavod obavlja stručne pravne, administrativne i druge poslove u jedinstvenoj stručnoj službi.

(2) Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

- središnjoj ustrojstvenoj jedinici

- područnim ustrojstvenim jedinicama.

(3) Ustrojstvene jedinice Zavoda obavljaju poslove iz djelatnosti Zavoda pod nazivom Zavoda i svojim nazivom, pri čemu moraju navesti sjedište Zavoda i svoje sjedište.

Članak 13.

(1) Naziv središnje ustrojstvene jedinice Zavoda jest SREDIŠNJA SLUŽBA, sa sjedištem u Zagrebu, A. Mihanovića 3.

(2) Nazivi područnih ustrojstvenih jedinica Zavoda jesu:

1. Područna služba u Bjelovaru, sa sjedištem u Bjelovaru, za područje Bjelovarsko-bilogorske županije.

2. Područna služba u Čakovcu sa sjedištem u Čakovcu za područje Međimurske županije,

3. Područna služba u Dubrovniku, sa sjedištem u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-neretvanske županije,

4. Područna služba u Gospiću, sa sjedištem u Gospiću, za područje Ličko-senjske županije,

5. Područna služba u Karlovcu, sa sjedištem u Karlovcu, za područje Karlovačke županije,

6. Područna služba u Koprivnici, sa sjedištem u Koprivnici, za područje Koprivničko-križevačke županije,

7. Područna služba u Osijeku, sa sjedištem u Osijeku, za područje Osječko-baranjske županije,

8. Područna služba u Požegi, sa sjedištem u Požegi, za područje Požeško-slavonske županije,

9. Područna služba u Puli, sa sjedištem u Puli, za područje Istarske županije,

10. Područna služba u Rijeci, sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije,

11. Područna služba u Sisku, sa sjedištem u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke županije,

12. Područna služba u Slavonskom Brodu, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za područje Brodsko-posavske županije,

13. Područna služba u Splitu, sa sjedištem u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije,

14. Područna služba u Šibeniku, sa sjedištem u Šibeniku, za područje Šibensko-kninske županije,

15. Područna služba u Varaždinu, sa sjedištem u Varaždinu, za područje Varaždinske županije,

16. Područna služba u Virovitici, sa sjedištem u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije,

17. Područna služba u Vukovaru, sa sjedištem u Vukovaru, za područje Vukovarsko-srijemske županije,

18. Područna služba u Zaboku, sa sjedištem u Zaboku, za područje Krapinsko-zagorske županije,

19. Područna služba u Zadru, sa sjedištem u Zadru, za područje Zadarske županije,

20. Područna služba u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, za područje Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

(3) Radi dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama, za obavljanje određenih poslova osnivaju se ispostave područnih službi Zavoda.

(4) Ispostave područnih službi Zavoda osnivaju se općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Članak 14.

Općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda utvrdit će se, u skladu s ovim statutom, djelokrug ustrojstvenih jedinica, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, odgovornost u vezi s njihovim upravljanjem i radom, radna mjesta, okvirni broj potrebnih zaposlenika, posebni uvjeti za obavljanje poslova, kao i druga pitanja značajna za obavljanje poslova u Zavodu.

Poslovi ustrojstvenih jedinica Zavoda

Članak 15.

U Središnjoj službi Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi:

- koordinacija i nadzor u primjeni Zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda, te međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju,

- utvrđivanje i provedba politike razvoja i unapređenja mirovinskog osiguranja predlaganjem nadležnom ministarstvu poduzimanje potrebnih mjera i iniciranjem donošenja odgovarajućih propisa,

- sudjelovanje u međudržavnim pregovorima i pregovorima s inozemnim nositeljima socijalnog osiguranja u vezi s provedbom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i zaključenjem novih ugovora iz toga područja,

- pružanje međunarodne pravne pomoći u provedbi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju,

- izrada prijedloga općih akata za provedbu mirovinskog osiguranja i drugih općih akata Zavoda,

- planiranje prikupljanja i raspoređivanja sredstava za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, utvrđivanje gospodarske politike, te nadzor nad provedbom utvrđene gospodarsko-financijske politike Zavoda,

- rješavanje u drugom stupnju o pravu na mirovinsko osiguranje i pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja,

- rješavanje u prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja koja se ostvaruju primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, osim ako je za takvo rješavanje ravnatelj Zavoda ovlastio područnu službu Zavoda,

- priprema rješenja u drugom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, za čije je donošenje nadležno Žalbeno vijeće Zavoda,

- revizija rješenja o svojstvu osiguranika, mirovinskom stažu i dokupu staža,

- poništenje, oglašavanje ništavim ili ukidanje pravomoćnog rješenja po pravu nadzora,

- postupak u vezi s upravnim sporovima,

- rješavanje u drugom stupnju o uplati dospjelih doprinosa za mirovinsko osiguranje,

- poslovi u vezi s naknadom štete, koja je nastala u inozemstvu,

- poslovi osiguranja informatičke podrške poslovnom sustavu,

- priprema sjednica tijela Zavoda i davanje službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,

- drugi poslovi utvrđeni općim aktom iz članka 14.#clanak14 ovoga statuta.

Članak 16.

(1) U područnim službama Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi:

- rješavanje o prvom stupnju o pravu na mirovinsko osiguranje i pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja,

- rješavanje u prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, ako su za to ovlaštene,

- pružanje stručne pomoći pri ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja,

- kontrola podataka o stažu osiguranja, plaći, izračunu i uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje.

- rješavanje u prvom stupnju o uplati dospjelih doprinosa za mirovinsko osiguranje,

- poslovi u vezi s naknadom štete koja je nastala na teritoriju Republike Hrvatske,

- drugi poslovi utvrđeni općim aktom iz članka 14.#clanak14 ovoga statuta i drugim općim aktom.

(2) Područne službe Zavoda obavljaju sve poslove iz stavka 1. ovoga članka, ako općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda nije drukčije određeno.

VI. TIJELA ZAVODA

1. Upravno vijeće

Članak 17.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima 13 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

1) 7 članova na prijedlog ministra nadležnog za mirovinsko osiguranje

2) 2 člana na prijedlog udruga osiguranika

3) 2 člana na prijedlog udruga umirovljenika

4) 2 člana na prijedlog udruga poslodavaca.

(3) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

(4) Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća bira i razrješava Upravno vijeće između svojih članova na vrijeme od 4 godine.

(5) Upravno vijeće za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 18.

(1) Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

- sam zatraži razrješenje

- ne ispunjava dužnosti člana

- sudjeluje u donošenju nezakonitih općih ili pojedinačnih akata ili akata kojima se nanosi šteta Zavodu

- postoji drugi sličan važan razlog za razrješenje.

(2) Prijedlog za razrješenje člana Upravnog vijeća mogu podnijeti predlagatelji iz članka 17.#clanak17 stavka 2. toč. 1. do 4. ovoga statuta.

(3) Inicijativu za razrješenje člana Upravnog vijeća mogu dati Upravno vijeće i ravnatelj Zavoda.

Članak 19.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1) donosi Statut Zavoda i druge opće akte za provedbu Zakona,

2) donosi opće akte o unutarnjem nadzoru nad obavljanjem poslova iz djelatnosti Zavoda, o imovinskopravnim tražbinama Zavoda, te o postupku s predstavkama i pritužbama,

3) donosi godišnji financijski plan i program rada Zavoda,

4) donosi polugodišnje i godišnje financijsko izvješće o višku ili manjku ostvarenih prihoda,

5) donosi izvješće o godišnjem radu i poslovanju Zavoda i podnosi ga ministarstvu nadležnom za mirovinsko osiguranje,

6) odlučuje o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine u slučajevima utvrđenim ovim statutom,

7) odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,

8) odlučuje o korištenju novčanih sredstava (dobiti) ostvarenih poslovanjem pravnih osoba koje je osnovao Zavod, za namjene utvrđene Zakonom,

9) odlučuje o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnine ili druge imovine pravne osobe čiji je osnivač, u skladu s aktom o osnivanju te pravne osobe,

10) utvrđuje Tablice aktuarske matematike,

11) predlaže Hrvatskom državnom saboru visinu stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje,

12) osniva svoja radna tijela,

13) imenuje predsjednika i članove Žalbenog vijeća i Odbora za predstavke i pritužbe i njihove zamjenike,

14) odlučuje o naknadi za rad i naknadi materijalnih troškova članova Upravnog vijeća i njegovih radnih tijela,

15) nadzire izvršenje programa rada i financijskog plana Zavoda,

16) daje upute, preporuke, smjernice za rad i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju Zavoda i Stručnom vijeću,

17) donosi poslovnik o svome radu,

18) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Članak 20.

Opći akti za provedbu obveznoga mirovinskog osiguranja donose se:

1) o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima (čl. 21. st. 2. Zakona),

2) o visini, načinu i roku plaćanja doprinosa za dokup staža osiguranja (čl. 28. st. 3. Zakona),

3) o osnovici za utvrđivanje naknade za tjelesno oštećenje (čl. 58. st. 2. Zakona),

4) o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na naknadu putnih troškova, troškova prehrane i smještaja u drugom mjestu u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja (čl. 73. Zakona),

5) o utvrđivanju aktualne vrijednosti mirovine (čl. 81. st. 3. Zakona),

6) o načinu usklađivanja mirovina (čl. 86. st. 2. Zakona),

7) o načinu i postupku evidentiranja podataka o poslovima i osiguranicima iz članka 33. Zakona (čl. 94. st. 2. Zakona),

8) o metodološkim načelima i kodeksu šifara za vođenje matične evidencije, nakon pribavljenog mišljenja Državnog zavoda za statistiku (čl. 95. st. 2. Zakona),

9) o prijavama podataka obveznika plaćanja doprinosa (čl. 98. st. 1. Zakona),

10) o najmanjoj svoti naknade umjesto plaće koja je osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osiguranike koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu i dopustu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (čl. 141. toč. 2. Zakona),

11) o osnovicama za plaćanje doprinosa za osiguranike iz članka 10. stavka 1. toč. 3. i 4. i članka 11. do 17. Zakona (čl. 141. toč. 3. Zakona),

12) o osnovicama ili stalnim svotama doprinosa za osobe osigurane u određenim okolnostima za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti iz članka 18. do 20. Zakona (čl. 142. Zakona),

13) o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske (čl. 143. st. 2. Zakona),

14) o višim osnovicama osiguranja, postupku, rokovima i načinu razvrstavanja osiguranika koji su sami obveznici plaćanja doprinosa (čl. 144. Zakona),

15) o načinu plaćanja, obračunavanju i kontroli plaćanja doprinosa (čl. 146. st. 4. Zakona),

16) o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, drugim propisom i općim aktom.

Članak 21.

(1) Upravno vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama.

(2) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova.

(3) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

(4) U radu Upravnog vijeća sudjeluju, bez prava odlučivanja, ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Zavoda.

(5) Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća ako to zatraže:

- najmanje pet članova Upravnog vijeća

- ravnatelj Zavoda

- ministar nadležan za mirovinsko osiguranje

- Vlada Republike Hrvatske.

(6) Način rada, odlučivanja i obavješćivanja javnosti o radu Upravnog vijeća pobliže se uređuje njegovim poslovnikom.

Članak 22.

(1) Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad i pravo na naknadu materijalnih troškova, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

(2) Uvjete za stjecanje prava i visinu naknade članova Upravnog vijeća i njegovih radnih tijela utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

(3) Visina naknade za rad iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti veća od tri prosječne mirovine iz prethodnog polugodišta.

Radna tijela Upravnog vijeća

Članak 23.

(1) Radna tijela Upravnog vijeća su Žalbeno vijeće i Odbor za predstavke i pritužbe.

(2) Radi razmatranja i predlaganja rješenja određenih pitanja iz svoga djelokruga ili za obavljanje određenih zadataka Upravno vijeće može, uz radna tijela osnovana ovim statutom, osnovati odbore, vijeća, povjerenstva i druga stalna ili povremena radna tijela.

(3) Odlukom o osnivanju radnih tijela iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i mandat.

(4) Radna tijela Upravnog vijeća imaju predsjednika, odnosno voditelja, određeni broj članova i njihove zamjenike.

(5) Radno tijelo Upravnog vijeća može, u skladu s Poslovnikom Upravnog vijeća, donijeti poslovnik o svom radu.

a) Žalbeno vijeće

Članak 24.

(1) Žalbeno vijeće donosi drugostupanjska rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i rješenja o poništenju, oglašavanju ništavim ili ukidanju pravomoćnih rješenja po pravu nadzora.

(2) Žalbeno vijeće sastoji se od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika.

(3) Predsjednik i članovi Žalbenog vijeća i njihovi zamjenici imenuju se na prijedlog ravnatelja Zavoda.

b) Odbor za predstavke i pritužbe

Članak 25.

(1) Odbor za predstavke i pritužbe sastoji se od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika, koji se imenuju iz redova osiguranika Zavoda i korisnika mirovine na vrijeme od dvije godine.

(2) Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Zavodu, putem nadležnih tijela ispituje njihovu osnovanost, te predlaže Upravnom vijeću i drugim tijelima Zavoda poduzimanje mjera za poboljšanje rada, uklanjanje neodstataka u rješavanju upravnih stvari na temelju javnih ovlasti, te mjere za korektno ponašanje zaposlenika i tijela Zavoda prema osiguranim osobama i drugim korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja.

(3) O osnovanosti predstavki, pritužbi i prijedloga i o poduzetim mjerama obavještavaju se podnositelji predstavki, pritužaba i prijedloga.

2. Ravnatelj

Članak 26.

Voditelj Zavoda je ravnatelj, koji je odgovoran za zakonitost rada Zavoda.

Članak 27.

Za ravnatelja Zavoda može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- visoku stručnu spremu pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera

- pet godina radnog iskustva u struci.

Članak 28.

(1) Ravnatelja Zavoda imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za mirovinsko osiguranje.

(2) Ravnatelj odgovara za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i Upravnom vijeću Zavoda.

Članak 29.

Na trajanje mandata ravnatelja, njegovo imenovanje i razrješenje primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 30.

(1) Ravnatelj Zavoda je u radnom odnosu u Zavodu, u kojem ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drukčije propisano.

(2) Međusobna prava i obveze ravnatelja i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Zavoda sklapa predsjednik Upravnog vijeća, sukladno odluci Upravnog vijeća o bitnim sastojcima ugovora.

Članak 31.

Ravnatelja u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje osoba koju on ovlasti.

Članak 32.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda, predstavlja i zastupa Zavod, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda i zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 33.

U vođenju Zavoda ravnatelj:

1) predlaže osnove poslovne politike, financijski plan i program rada,

2) donosi odluke u vezi s poslovanjem Zavoda, osim onih o kojima odlučuje Upravno vijeće,

3) donosi sve opće akte osim onih za koje je prema ovome statutu nadležno Upravno vijeće Zavoda,

4) određuje osobe ovlaštene za potpisivanje Zavoda,

5) imenuje i razrješava predstojnike područnih službi Zavoda,

6) donosi drugostupanjska rješenja o pravu na mirovinsko osiguranje i pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja,

7) donosi rješenja o poništenju, oglašavanju ništavim ili ukidanju pravomoćnih rješenja po pravu nadzora,

8) donosi prvostupanjska rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora, osim ako je za to ovlastio područnu službu Zavoda,

9) donosi drugostupanjska rješenja o plaćanju dospjelih doprinosa za mirovinsko osiguranje,

10) sklapa ugovore o radu sa zaposlenicima Zavoda i odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom,

11) brine se o namjenskom trošenju sredstava Zavoda, djelotvornosti i zakonitosti u radu i poslovanju Zavoda, te osigurava provedbu zakona, ovoga statuta i drugih općih akata Zavoda,

12) podnosi Upravnom vijeću izvješća o radu Zavoda i njegovih ustrojstvenih jedinica jednom godišnje,

13) osigurava rad Upravnog vijeća i njegovih tijela i provedbu njihovih odluka,

14) brine se o javnosti rada Zavoda, informiranju javnosti o obavljanju djelatnosti Zavoda, te objavljivanju općih akata Zavoda,

15) utvrđuje pročišćene tekstove općih akata Zavoda,

16) na osnovi izvornika općeg akta Zavoda utvrđuje i objavljuje ispravke pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta,

17) obavlja druge poslove na temelju zakona, ovoga statuta i drugog općeg akta Zavoda,

18) odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Upravnog vijeća ili drugog tijela Zavoda.

Članak 34.

(1) Ravnatelj ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna, kao ni pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju druge imovine čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna.

(2) Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine čija je vrijednost veća od 5.000.000,00 kuna ravnatelj može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća i Vlade Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, ravnatelj može poduzimati pravne poslove radi održavanja tekuće likvidnosti Zavoda do iznosa koji odobri ministar financija.

Članak 35.

(1) Ako ravnatelj smatra da je Upravno vijeće Zavoda donijelo ili namjerava donijeti opći ili pojedinačni akt koji je suprotan zakonu, drugom propisu ili ovom statutu, upozorit će na to Upravno vijeće.

(2) Ako Upravno vijeće ostane pri svojem aktu, ravnatelj će o tome izvijestiti ministarstvo nadležno za mirovinsko osiguranje.

Članak 36.

Ravnatelj može dati, u granicama svojih ovlasti utvrđenih zakonom i ovim statutom, punomoć drugoj osobi da zastupa Zavod u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, te u pravnom prometu, kao i za obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga, sukladno zakonu i općem aktu.

Članak 37.

(1) Ravnatelj organizira i rukovodi obavljanjem poslova iz nadležnosti Središnje službe Zavoda te usmjerava i koordinira rad svih ustrojstvenih jedinica Zavoda, osiguravajući jedinstvo njegove stručne službe.

(2) U organiziranju i vođenju rada Zavoda ravnatelj je ovlašten davati naloge, upute i smjernice za rad svojim pomoćnicima i predstojnicima područnih službi.

(3) Radi obavljanja određenih poslova, ravnatelj može osnovati povjerenstva ili druga radna tijela za obavljanje određenog zadatka ili za utvrđivanje prijedloga rješenja određenog pitanja.

3. Pomoćnici ravnatelja

Članak 38.

(1) Ravnatelj Zavoda ima šest pomoćnika:

- za provedbu mirovinskog osiguranja

- za provedbu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- za pravne, kadrovske i opće poslove

- za ekonomske poslove

- za upravljanje i gospodarenje imovinom Zavoda

- za informatiku

(2) Pomoćnike ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za mirovinsko osiguranje.

(3) Pomoćnici ravnatelja odgovaraju za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju Zavoda.

Članak 39.

(1) Pomoćnikom ravnatelja za provedbu mirovinskog osiguranja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

(2) Pomoćnikom ravnatelja za provedbu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog smjera, aktivno znanje engleskog, njemačkog ili francuskog jezika i pet godina radnog iskustva u struci.

(3) Pomoćnikom ravnatelja za pravne, kadrovske i opće poslove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

(4) Pomoćnikom ravnatelja za ekonomske poslove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

(5) Pomoćnikom ravnatelja za upravljanje i gospodarenje imovinom Zavoda može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

(6) Pomoćnikom ravnatelja za informatiku može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog, ekonomskog, elektrotehničkog, matematičkog ili informatičkog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

Članak 40.

(1) Pomoćnik ravnatelja je u radnom odnosu u Zavodu, u kojem ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drukčije određeno.

(2) Međusobna prava i obveze pomoćnika ravnatelja i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.

Članak 41.

(1) Pomoćnik ravnatelja organizira, kontrolira i vodi poslove sektora kojim rukovodi i pruža stručnu pomoć ravnatelju u obavljanju poslova iz njegova djelokruga.

(2) U vođenju poslova iz stavka 1. ovoga članka pomoćnik ravnatelja ovlašten je davati naloge i upute za rad iz svoga djelokruga predstojnicima područnih službi Zavoda, načelnicima i drugim zaposlenicima Zavoda, te nadležnim tijelima Zavoda predlagati organizaciju rada i uvjete za razvoj djelatnosti Zavoda.

4. Stručno vijeće

Članak 42.

(1) Stručno vijeće Zavoda sastoji se od ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.

(2) Stručno vijeće može, na prijedlog ravnatelja, raditi i u proširenom sastavu, kada su sjednici nazočni predstojnici područnih službi Zavoda.

(3) Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada Zavoda, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge stručnih rješenja iz područja organizacije rada i obavljanja djelatnosti Zavoda te utvrđuje prijedloge općih akata Zavoda.

Članak 43.

(1) Stručnom vijeću predsjedava ravnatelj.

(2) Ravnatelj je dužan sazvati sjednicu Stručnog vijeća u roku od osam dana, na zahtjev pomoćnika ravnatelja Zavoda.

(3) Na sjednicu Stručnog vijeća mogu se pozvati određeni stručnjaci i druge osobe koje odredi ravnatelj.

5. Tijela područne službe Zavoda

Predstojnik područne službe

Članak 44.

(1) U područnoj službi Zavoda obavljanje poslova organizira i vodi predstojnik područne službe u sklopu prava i dužnosti područne službe utvrđenih ovim statutom.

(2) Predstojnika područne službe u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje osoba koju ovlasti ravnatelj Zavoda.

Članak 45.

(1) Predstojnika područne službe imenuje i razrješuje ravnatelj Zavoda na vrijeme od četiri godine.

(2) Ista osoba može se ponovo imenovati za predstojnika područne službe.

(3) Međusobna prava i obveze predstojnika područne službe i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.

Članak 46.

Za predstojnika područne službe može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- visoku stručnu spremu pravnog ili drugog društvenog smjera

- pet godina radnog iskustva u struci.

Članak 47.

(1) Predstojnik područne službe imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u najmanje jednom javnom glasilu.

(2) U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok u kojemu se primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

(3) Rok u kojemu se primaju prijave kandidata ne smije biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja, a rok u kojemu se kandidati obavještavaju o izboru ne smije biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 48.

(1) Ravnatelj Zavoda dužan je izvijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i poučiti ga o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana prijama obavijesti može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Zavoda.

(2) Odluka o imenovanju predstojnika područne službe može se pobijati zbog bitne povrede odredaba postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Članak 49.

(1) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

(2) Do imenovanja predstojnika područne službe na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti predstojnika područne službe, ali najdulje do jedne godine.

Članak 50.

(1) Ravnatelj Zavoda razriješit će predstojnika područne službe:

1) ako predstojnik područne službe sam zahtijeva razrješenje,

2) ako nastanu takvi razlozi koji, sukladno propisima, dovode do prestanka ugovora o radu,

3) ako predstojnik područne službe ne postupa prema propisima ili općim aktima Zavoda, ili neosnovano ne izvršava odluke ili naloge tijela Zavoda ili postupa protivno njima,

4) ako predstojnik područne službe svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti, zbog čega su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju poslova područne službe.

(2) Prije donošenja odluke o razrješenju, predstojniku područne službe se mora omogućiti da se izjasni o razlozima za razrješenje.

(3) U slučaju razrješenja predstojnika područne službe imenovat će se vršitelj dužnosti predstojnika područne službe i raspisat će se natječaj za predstojnika područne službe u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 51.

(1) Protiv odluke o razrješenju razriješeni predstojnik područne službe ima pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava ravnatelju Zavoda.

(2) Protiv konačne odluke ravnatelja razriješeni predstojnik područne službe može tužbom zahtijevati sudsku zaštitu prava, sukladno propisima o radnim odnosima.

Članak 52.

U organiziranju i vođenju poslova područne službe, predstojnik obavlja osobito sljedeće poslove:

1) donosi prvostupanjska rješenja o pravu na mirovinsko osiguranje i o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja,

2) donosi prvostupanjska rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora, ako je područna služba ovlaštena za takvo rješavanje,

3) donosi prvostupanjska rješenja o plaćanju dospjelih doprinosa za mirovinsko osiguranje,

4) obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Zavoda i na temelju punomoći ravnatelja Zavoda.

Druga tijela područne službe

Članak 53.

(1) U područnoj službi Zavoda predstojnik područne službe može osnovati stručno vijeće sastavljeno od načelnika odjela područne službe, koje mu kao savjetodavno tijelo pomaže u vođenju poslova područne službe.

(2) Zadaci stručnog vijeća iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se odlukom o njegovu osnivanju.

VII. IMOVINA ZAVODA

Članak 54.

Zavod je nositelj prava vlasništva na imovini koju čine:

a) nekretnine (zemljišta, stanovi, poslovne zgrade i prostorije, odmarališta, apartmani i dr.)

b) pokretnine (sredstva rada, inventar i dr.)

c) dionice, udjeli i vrijednosni papiri

d) potraživanja i novac

e) ostala imovina.

Članak 55.

(1) Pri osnivanju ustanova Zavod je dužan u aktu o osnivanju utvrditi ograničenje te ustanove u stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine preko određene vrijednosti, isključivo na temelju prethodne suglasnosti Upravnog vijeća Zavoda.

(2) Poslove za osnovanu ustanovu ili drugu pravnu osobu iz članka 159. stavka 1. Zakona Zavod obavlja na temelju posebnog ugovora, kojim se utvrđuje i naknada za obavljanje poslova.

VIII. FINANCIRANJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE ZAVODA

Članak 56.

Sredstva za financiranje poslovanja Zavoda i njegovih tijela, te rada stručne službe Zavoda osiguravaju se u skladu s odredbama Zakona, ovoga statuta i općih akata Zavoda.

Članak 57.

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se iz:

- doprinosa

- prihoda iz državnog proračuna

- prihoda od kamata i naknada šteta

- prihoda od dionica, udjela te dobiti "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", društva s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje, Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva, društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima i drugih pravnih osoba u vlasništvu Zavoda
- drugih prihoda.

Članak 58.

(1) Sredstva potrebna za pojedinu godinu i njihov raspored utvrđuju se financijskim planom Zavoda.

(2) Financijski plan sadrži plan prihoda i plan izdataka za obavljanje djelatnosti Zavoda i njegovih tijela, za rad stručne službe Zavoda i druge izdatke.

(3) Financijski plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za mirovinsko osiguranje i ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 59.

Financijski plan može se tijekom godine mijenjati:

- ako se prihodi ne ostvaruju prema planu

- ako se ukaže potreba za izmjenu plana prihoda i izdataka

- ako se sredstva u okviru predviđenih iznosa prihoda i izdataka mijenjaju.

Članak 60.

(1) Zavod donosi polugodišnje i godišnje financijsko izvješće o višku ili manjku ostvarenih prihoda.

(2) Godišnje financijsko izvješće dostavlja se Hrvatskom državnom saboru i ministarstvu nadležnom za mirovinsko osiguranje najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 61.

(1) Zavod ima poslovni i pričuvni fond.

(2) Raspoloživi dio sredstava fondova iz stavka 1. ovoga članka Zavod može kratkoročno ulagati u poslovne banke ili odobravati kratkoročne zajmove drugim pravnim osobama, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

(3) Raspolaganje sredstvima fondova iz stavka 1. ovoga članka uređuje se posebnim općim aktom, koji donosi Upravno vijeće, uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

Članak 62.

Radi otklanjanja nelikvidnosti Zavod se može zaduživati u skladu sa zakonom.

IX. OPĆI AKTI

Članak 63.

Opći akti Zavoda jesu: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se na opći način uređuju pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda.

Članak 64.

(1) Osnovni opći akt Zavoda je Statut.

(2) Statut donosi Upravno vijeće.

(3) Suglasnost na doneseni Statut daje Hrvatski državni sabor potvrđivanjem Statuta.

(4) Nakon potvrđivanja Hrvatskog državnog sabora, Statut se objavljuje u "Narodnim novinama".

(5) Na izvornike Statuta i općih akata za provedbu Zakona stavlja se pečat Zavoda s grbom Republike Hrvatske.

Članak 65.

Osim općih akata propisanih člankom 19.#clanak19 i 20.#clanak20 ovoga statuta, u Zavodu se donose i opći akti o pitanjima utvrđenim zakonom i drugim propisom.

Članak 66.

(1) Postupak donošenja općeg akta Zavoda pokreće se prijedlogom općeg akta.

(2) Pravo predlaganja općih akata iz nadležnosti Upravnog vijeća ima svaki član Upravnog vijeća, ravnatelj i Stručno vijeće Zavoda.

(3) Pravo predlaganja općih akata iz nadležnosti ravnatelja Zavoda ima Stručno vijeće i pomoćnici ravnatelja.

Članak 67.

Statut i drugi opći akti Zavoda mogu stupiti na snagu najranije na dan objave.

Članak 68.

(1) Statut i drugi opći akti Zavoda kojima se uređuju prava i obveze osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja objavljuju se u "Narodnim novinama".

(2) Drugi opći akti Zavoda objavljuju se na oglasnim pločama u sjedištima svih ustrojstvenih jedinica zavoda i stupaju na snagu najranije na dan objave na oglasnoj ploči u sjedištu Zavoda.

(3) Statut i drugi opći akti Zavoda iz stavka 1. ovoga članka moraju se objaviti i na oglasnim pločama Središnje službe i područnih službi Zavoda.

X. JAVNOST RADA ZAVODA

Članak 69.

(1) Rad Zavoda je javan.

(2) Javnost rada Zavoda osigurava se dostupnošću podataka o radu Zavoda sredstvima javnog priopćavanja, te objavljivanjem Statuta i općih akata Zavoda kojima se uređuju prava i obveze osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja u "Narodnim novinama".

(3) Zavod će uskratiti davanje obavijesti, odnosno uvid u dokumentaciju sredstvima javnog priopćavanja ako su u njoj sadržani tajni podaci, utvrđeni u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim općim aktom.

Članak 70.

Obavijesti o radu i poslovanju Zavoda sredstvima javnog priopćavanja mogu davati samo ravnatelj Zavoda i osobe koje on pisanom punomoći za to ovlasti.

Članak 71.

(1) O svome radu Zavod obvezno najmanje jedanput godišnje izvješćuje Hrvatski državni sabor, osiguranike i korisnike prava iz mirovinskog osiguranja.

(2) Osiguranici i korisnici prava iz mirovinskog osiguranja izvješćuju se o radu Zavoda dostavljanjem godišnjih izvješća njihovim udrugama, objavom podataka i informacija u javnim glasilima ili na drugi pogodan način.

Članak 72.

Radi osiguravanja javnosti rada Zavoda potrebna financijska sredstva osiguravaju se financijskim planom.

XI. TAJNOST PODATAKA

1. Poslovna tajna

Članak 73.

Poslovnom tajnom smatraju se:

- podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom utvrđeni kao poslovna tajna,

- planovi i mjere fizičko-tehničke zaštite objekata i imovine,

- podaci o poslovanju Zavoda, čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi, zbog njihove prirode i značaja, moglo uzrokovati štetu Zavodu, a koje proglasi poslovnom tajnom ravnatelj Zavoda.

Članak 74.

Kao tajna čuvaju se i podaci:

- koji se kao poslovna tajna saznaju od državnih tijela i drugih fizičkih i pravnih osoba,

- koje se odnose na poslove koji se obavljaju u skladu s dogovorom s Hrvatskom vojskom, Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova ili s Vladom Republike Hrvatske, ako su označeni kao tajni podaci,

- koji sadrže ponude na natječaj, javno nadmetanje ili dražbu - do objave rezultata natječaja, javnog nadmetanja, odnosno dražbe,

- koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom donesenim na temelju zakona utvrđeni kao tajni podaci od posebnog gospodarskog značenja.

2. Profesionalna tajna

Članak 75.

(1) Profesionalnom tajnom smatraju se podaci o osobnom ili obiteljskom životu zaposlenika, osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja i drugih osoba koje saznaju zaposlenici Zavoda u obavljanju svoga zanimanja i svojih poslova, ili koje saznaju članovi Upravnog vijeća i drugih tijela Zavoda, a čije bi neovlašteno priopćavanje moglo štetiti interesu osobe na koju se podatak odnosi ili članovima njene obitelji.

(2) Profesionalnom tajnom smatraju se i podaci o fizičkim osobama pohranjeni u informatičkom sustavu Zavoda i drugi podaci utvrđeni općim aktom Zavoda.

3. Ovlast za priopćavanje tajne i povreda obveze čuvanja tajne

Članak 76.

(1) Podatke koji se smatraju tajnom trećim osobama smije dati na uvid ravnatelj Zavoda i osoba koju ravnatelj za to ovlasti pisanom punomoći, pod uvjetima utvrđenim zakonom.

(2) Povreda dužnosti čuvanja tajne osobito je teška povreda radne obveze i osnova za naknadu eventualno pretrpljene štete.

(3) O čuvanju tajne brine se ravnatelj Zavoda.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

(1) Do donošenja općeg akta o unutarnjem ustrojstvu Zavoda ustrojstvene jedinice stručne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske nastavit će s obavljanjem poslova iz djelatnosti Zavoda u dosadašnjoj organizaciji kao ustrojstvene jedinice Zavoda.

(2) Područne službe u Virovitici i Zaboku počet će s radom kada se osiguraju financijska sredstva za njihov rad, a najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga statuta.

(3) Do početka obavljanja svih poslova iz nadležnosti područnih službi u Čakovcu, Virovitici, Vukovaru i Zaboku, poslove iz njihove nadležnosti obavljat će:

- Područna služba u Varaždinu za Područnu službu u Čakovcu,

- Područna služba u Bjelovaru za Područnu službu u Virovitici,

- Područna služba u Osijeku za Područnu službu u Vukovaru,

- Područna služba u Zagrebu za Područnu službu u Zaboku.

(4) Područne službe u Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Požegi, Sisku i Zadru dužne su početi obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti za područje županija za koje su osnovane najkasnije 1. srpnja 1999.

(5) Postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, pokrenut do isteka roka iz stavka 4. ovoga članka dovršit će područna služba u kojoj je postupak pokrenut.

Članak 78.

(1) Dosadašnji pomoćnici direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske nastavit će obavljati poslove pomoćnika ravnatelja Zavoda do imenovanja pomoćnika ravnatelja zavoda.

(2) Dosadašnji rukovoditelji područnih službi stručne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske nastavit će obavljati poslove predstojnika područnih službi Zavoda do isteka njihova mandata.

Članak 79.

Do donošenja općih akata Zavoda koji se ne odnose na provedbu Zakona, primjenjivat će se odredbe općih akata Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ako nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim statutom.

Članak 80.

Do dana početka primjene Zakona sredstva za rad Upravnog vijeća i ravnatelja Zavoda i druge troškove u vezi s početkom rada Zavoda osigurat će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 81.

Iznimno od odredbe članka 22.#clanak22 stavka 3. ovoga statuta, naknada članova Upravnog vijeća i njegovih tijela u godini 1999. ne može biti veća od dvije prosječne mirovine u 1998. godini u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 82.

(1) Pravne, administrativne i druge stručne poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu obavljat će ustrojstvene jedinice Zavoda do donošenja novih propisa o doplatku za djecu.

(2) Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 83.

Na dan početka primjene Zakona prestaju vrijediti:

- Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika HrvatskeL61131 ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95).

- Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika HrvatskeL61132 ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 74/97) i

- Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika HrvatskeL61133 ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93, 23/95 i 24/97).

Članak 84.

(1) Ovaj se statut objavljuje u "Narodnim novinama" nakon donošenja odluke Hrvatskog državnog sabora o njegovu potvrđivanju, te stupa na snagu sljedećega dana nakon objave.

(2) Sve odredbe ovoga statuta koje se ne odnose na poslove u vezi s početkom rada Zavoda primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-13/98-02/5463
Urbroj: 341-99-01/1-98
Zagreb, 17. prosinca 1998.

Predsjednik
Upravnog vijeća
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

* * *

Na temelju članka 80.L61134 Ustava Republike Hrvatske i članka 143. Poslovnika Zastupničkog doma, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, na 37. izvanrednoj sjednici, 18. prosinca 1998. godine, nakon rasprave o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji je podnijelo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Potvrđuju se odredbe Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osim odredaba sadržanih u:

- članku 18. stavku 1. podstavku četvrtom,

- članku 22. stavku 3.,

- članku 34. stavku 1.,

- članku 50. stavku 1. podstavku četvrtom,

- članku 81.

2. Ako Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u primjerenom roku izmijeni odredbe iz točke prve ovog zaključka sukladno priloženom obrazloženju i o tome izvijesti Hrvatski državni sabor, smatrat će se da su i te odredbe potvrđene.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.

zatvori
Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !