Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 29.8.2007 Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

2749

Na temelju članka 49.L350112 stavka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 85/2006.) i članka 54.L350114 stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, na sjednici održanoj 30. srpnja 2007. godine donijelo je

STATUT

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje:
– naziv i sjedište Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod),
– pravni položaj, zastupanje i predstavljanje,
– djelatnost Zavoda,
– ustrojstvo Zavoda i naziv, sjedište i poslovi njegovih ustrojstvenih jedinica,
– pečat Zavoda,
– tijela Zavoda i djelokrug njihova rada,
– financiranje i financijsko poslovanje Zavoda,
– imovina Zavoda,
– opći akti Zavoda,
– javnost rada Zavoda,
– tajnost podataka,
– druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Zavoda.

Članak 2.

Zavod je osnovan Uredbom o osnivanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na raduL350116 (»Narodne novine« broj 130/06.- u daljnjem tekstu: Uredba).
Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Zavod je javna ustanova na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbom nije drukčije određeno.
Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.
Zavod organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osnovom Zakona.
U rješavanju o pravima i obvezama iz obveznog zdravstvenog osiguranja Zavod ima javne ovlasti.

II. NAZIV I SJEDIŠTE ZAVODA

Članak 4.

Zavod obavlja svoju djelatnost utvrđenu Zakonom i Uredbom, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU«.
Naziv Zavoda mora se istaknuti na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj obavlja djelatnost radi koje je osnovan.

Članak 5.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, na adresi Jukićeva broj 12.

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAVODA

Članak 6.

Zavod je javna ustanova koja se upisuje u sudski registar.
Zavod se upisuje i u drugu evidenciju ustanova, ako je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.

Članak 7.

Zavod posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost pod uvjetima i na način određen Zakonom, Uredbom, drugim propisom, ovim Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Članak 8.

Zavod predstavlja i zastupa ravnatelj, u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, uz ograničenja utvrđena ovim Statutom.

IV. DJELATNOST ZAVODA

Članak 9.

Djelatnost Zavoda je provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.
U provedbi obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu Zavod obavlja sljedeće poslove:
1. provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite u vezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima,
2. obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba iz članka 8., 9. i 10. Zakona, pruža im potrebnu stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa, te se brine o zakonitom ostvarivanju tih prava,
3. provodi prvostupanjski upravni postupak u rješavanju o pravima i obvezama osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
4. planira novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu te plaća usluge ugovornim subjektima Zavoda za osigurane osobe iz članka 8., 9. i 10. Zakona,
5. utvrđuje opseg prava na zdravstvenu zaštitu iz članka 5. i12. Zakona, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo,
6. utvrđuje opseg prava na novčane naknade, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo,
7. utvrđuje mrežu ugovornih subjekata medicine rada s kojima sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz članka 5. i 12. Zakona,
8. utvrđuje postupak i uvjete sklapanja ugovora te cijenu zdravstvene zaštite iz članka 5. i 12. Zakona, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo,
9. obavlja poslove ugovaranja s ugovornim subjektima Zavoda za provođenje zdravstvene zaštite iz članka 5. i 12. Zakona,
10. plaća usluge ugovornim subjektima Zavoda za ugovorenu i izvršenu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osiguranim osobama,
11. provodi nadzor nad ispunjavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda sukladno sklopljenom ugovoru,
12. plaća troškove inozemnim zdravstvenim ustanovama za izvršenu zdravstvenu zaštitu ako su istu osigurane osobe koristile s osnove ozljede na radu ili profesionalne bolesti za vrijeme rada u inozemstvu kamo su upućene od strane poslodavca, u skladu s općim aktom Zavoda,
13. obavlja poslove kontrole poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
14. osigurava provedbu međunarodnih ugovora u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu u vezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima,
15. vodi evidencije u svrhu osiguravanja podataka za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, te nadzor nad ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
16. obavlja i druge poslove na koje ih obvezuje zakon.

V. USTROJSTVO ZAVODA

Članak 10.

Radi djelotvornog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja djelatnosti Zavoda iz članka 9.#clanak9 ovog Statuta, te dostupnosti ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osiguranim osobama iz članka 8., 9. i 10. Zakona, Zavod obavlja stručne, pravne, financijske, administrativne i druge poslove u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:
– središnjoj ustrojstvenoj jedinici
– područnim ustrojstvenim jedinicama.
Ustrojstvene jedinice Zavoda obavljaju poslove iz djelatnosti Zavoda pod nazivom Zavoda i svojim nazivom, pri čemu moraju navesti sjedište Zavoda i svoje sjedište s punom adresom sjedišta.

Članak 11.

Naziv središnje ustrojstvene jedinice Zavoda je »Središnja služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu«, sa sjedištem u Zagrebu na adresi Jukićeva broj 12.
Nazivi područnih ustrojstvenih jedinica Zavoda jesu:
1. Područna služba Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za područje:
a). Osječko-baranjske županije
b). Vukovarsko-srijemske županije
c). Brodsko-posavske županije
d). Požeško-slavonske županije
e). Virovitičko-podravske županije
2. Područna služba Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, za područje:
a). Primorsko-goranske županije
b). Istarske županije
c). Ličko-senjske županije
3. Područna služba Split, sa sjedištem u Splitu, za područje:
a). Splitsko-dalmatinske županije
b). Zadarske županije
c). Šibensko-kninske županije
d). Dubrovačko-neretvanske županije
4. Područna služba Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za područje:
a). Grada Zagreba
b). Zagrebačke županije
c). Krapinsko-zagorske županije
d). Sisačko-moslavačke županije
e). Karlovačke županije
f). Varaždinske županije
g). Koprivničko-križevačke županije
h). Bjelovarsko-bilogorske županije
i). Međimurske županije.
Radi dostupnosti ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osiguranim osobama iz članka 8., 9. i 10. Zakona osnivaju se ispostave područnih službi Zavoda.
Ispostave područnih službi Zavoda osnivaju se općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Članak 12.

Općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda utvrđuje se, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, naziv i djelokrug unutarnjih ustrojstvenih jedinica Središnje službe Zavoda i unutarnjih ustrojstvenih jedinica područnih službi Zavoda, odgovornost u vezi s njihovim upravljanjem i radom, kao i upravljanjem i radom ispostava područnih službi Zavoda, radna mjesta, okvirni broj potrebnih radnika, opći i posebni uvjeti za obavljanje poslova iz djelatnosti Zavoda, kao i druga pitanja značajna za obavljanje poslova u Zavodu.

Članak 13.

U Središnjoj službi Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi:
1. koordinacija i nadzor u primjeni Zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda, te međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na provođenje zdravstvene zaštite u vezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima,
2. provedba politike razvoja i unapređenja obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu predlaganjem ministru nadležnom za zdravstvo poduzimanja potrebnih mjera i iniciranjem donošenja odgovarajućih propisa,
3. utvrđivanje standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, te potrebnih sredstava za njihovo provođenje, kao i način provođenja zdravstvene zaštite u okviru utvrđenog standarda,
4. utvrđivanje mreže ugovornih subjekata medicine rada,
5. sudjelovanje u izradi programa mjera zdravstvene zaštite zdravlja na radu,
6. sudjelovanje u međudržavnim pregovorima i pregovorima s inozemnim nositeljima socijalnog osiguranja u vezi sa zaključenjem novih ugovora i provedbom postojećih međunarodnih ugovora zbog razvoja i unapređenja zaštite zdravlja na radu,
7. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu po sporazumima o socijalnom osiguranju s drugim državama, uključujući i obračun troškova zdravstvene zaštite inozemnih nositelja,
8. izrada prijedloga općih akata za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i drugih općih akata Zavoda,
9. provođenje postupka natječaja, izbora i priprema ugovora i drugih pravnih poslova o provođenju zdravstvene zaštite zdravlja na radu, kao i priprema ugovora i drugih pravnih poslova vezanih uz administraciju i upravljanje Zavodom,
10. sklapanje i praćenje provođenja ugovora za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
11. sklapanje i praćenje provođenja ugovora vezanih uz stjecanje, otuđenje ili opterećenje nekretnina i druge imovine vezane uz administraciju i upravljanje Zavodom,
12. sklapanje ugovora sa Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje o uređenju međusobnih odnosa u vezi obavljanja poslova provođenja obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (evidentiranje prijavljenih i odjavljenih osiguranika iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji mogu ostvarivati prava prema Zakonu, korištenje informatičke podrške Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje i sl.),
13. provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza provoditelja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, te isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala,
14. planiranje prihoda te planiranje raspodjele sredstava za izdatke prema utvrđenom standardu prava na zdravstvenu zaštitu i prava na novčane naknade iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, te planiranje izdataka za poslovanje i upravljanje Zavodom,
15. poslovi u vezi financijskog poslovanja Zavoda za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
16. izrada zakonom propisanih izvješća i drugih izvješća o poslovanju Zavoda potrebnih za donošenje poslovnih odluka,
17. provođenje platnog prometa putem područne državne riznice u Zavodu,
18. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, te administraciju i upravljanje na razini Središnje službe Zavoda,
19. priprema sjednica Upravnog vijeća Zavoda i davanje službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
20. upravljanje imovinom i provođenje imovinskopravnih poslova u svezi s imovinom Zavoda,
21. zastupanje Zavoda pred nadležnim sudovima,
22. izrada i održavanje informatičkih programa za djelatnost Zavoda,
23. održavanje informatičke i druge opreme,
24. drugi administrativno-tehnički poslovi, odnosno poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Članak 14.

U područnim službama Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi:
1. priznavanje ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti ovjerom tiskanica potvrda o priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti ili izdavanjem prvostupanjskog rješenja u upravnom postupku,
2. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (zaprimanje i rješavanje zahtjeva osigurane osobe u svezi ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, obračun i isplata naknada plaća, odnosno povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme bolovanja, obračun i isplata naknade troškova prijevoza, obračun i isplata naknade pogrebnih troškova, ovjera potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima i dr.),
3. zaprimanje, kontrola i evidencija računa za pružene zdravstvene usluge, lijekove na recept i ortopedska i druga pomagala,
4. zaprimanje, kontrola i evidencija dokumenata za novčane naknade,
5. provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda sa sjedištem na području ustrojstvene jedinice Zavoda,
6. utvrđivanje prava i evidencija na ortopedska i druga pomagala,
7. rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
8. provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava, odnosno privatnih zdravstvenih radnika,
9. provođenje nadzora nad ostvarivanjem prava osiguranika na bolovanje,
10. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, te administraciju i upravljanje na razini područne službe,
11. pravni poslovi obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, imovinsko-pravni poslovi, poslovi regresnog postupka, poslovi zastupanja u sporovima iz ugovornih odnosa i drugo,
12. administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

VI. PEČAT ZAVODA

Članak 15.

Na javnim ispravama koje izdaje rješavajući upravne stvari na temelju javnih ovlasti utvrđenih zakonom, Zavod upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske i nazivom i sjedištem Zavoda, odnosno nazivom i sjedištem njegove područne službe.
Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 mm.
U gornjem polukrugu urezane su riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA«., a ispod toga: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU«.
U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske.
U donjem polukrugu pečata, ispod grba Republike Hrvatske urezane su riječi:« »ZAGREB«, odnosno mjesto sjedišta područne službe Zavoda, »SREDIŠNJA SLUŽBA«, odnosno »PODRUČNA SLUŽBA«.
Svaki pečat ima svoj broj koji se nalazi iznad grba Republike Hrvatske.
Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan posebnim zakonom.

Članak 16.

Na svim drugim aktima, koje Zavod ne donosi na temelju javnih ovlasti, Zavod upotrebljava pečat bez grba Republike Hrvatske.
Pečat bez grba Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 30 mm.
U krugu pečata urezane su riječi: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU », u sredini pečata urezana je riječ: »SREDIŠNJA SLUŽBA«, a ispod toga riječ: »ZAGREB«.
U krugu pečata koji koriste područne službe Zavoda urezane su riječi: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU », ispod toga riječi: » PODRUČNA SLUŽBA«, a u sredini pečata urezan je naziv mjesta sjedišta područne službe Zavoda.
Svaki pečat ima svoj broj koji se nalazi ispod riječi: »ZAGREB«, odnosno ispod naziva mjesta sjedišta područne službe Zavoda.
U uredskom poslovanju Zavod upotrebljava štambilj pravokutnog oblika, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv i sjedište Središnje službe, odnosno područne službe Zavoda.
Odlukom ravnatelja Zavoda utvrđuje se način uporabe i broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

VII. TIJELA ZAVODA

Članak 17.

Tijela Zavoda su:
– Upravno vijeće Zavoda,
– ravnatelj Zavoda,
– Stručno vijeće Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda

Članak 18.

Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda.
Upravno vijeće Zavoda ima 7 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo i to:
– 3 predstavnika Gospodarsko – socijalnog vijeća,
– 2 predstavnika osiguranika,
– 1 predstavnika ministarstva nadležnog za zdravstvo,
– 1 predstavnika radnika Zavoda.

Članak 19.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine i teče od dana imenovanja.
Članu Upravnog vijeća prestaje mandat i prije isteka roka od četiri godine u slučaju:
1. smrti,
2. razrješenja,
3. ostavke.
Prijedlog za razrješenje člana Upravnog vijeća može podnijeti Upravno vijeće i ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 20.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Zavoda bira i razrješava Upravno vijeće između svojih članova.
Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća zamjenjuje predsjednika u svim njegovim pravima i dužnostima kada je predsjednik odsutan.

Članak 21.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.
Upravno vijeće pravovaljano donosi odluke ako je sjednici nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova.
Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova.
U radu Upravnog vijeća Zavoda sudjeluju, bez prava odlučivanja, ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Zavoda.
Upravno vijeće Zavoda za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 22.

Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda obavlja sljedeće poslove:
– predstavlja Upravo vijeće Zavoda,
– saziva i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća Zavoda,
– potpisuje opće akte i odluke koje donosi Upravno vijeće Zavoda,
– obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 23.

Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda saziva sjednice Upravnog vijeća po potrebi.
Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća ako to zatraže:
– Vlada Republike Hrvatske,
– ministar nadležan za zdravstvo,
– ravnatelj Zavoda,
– najmanje tri člana Upravnog vijeća.
Način rada, odlučivanja i obavješćivanja javnosti o radu Upravnog vijeća Zavoda pobliže se uređuje njegovim poslovnikom.

Članak 24.

Upravno vijeće Zavoda obavlja sljedeće poslove:
1. donosi Statut Zavoda i druge opće akte za provedbu Zakona,
2. donosi program rada, financijski plan i završni račun Zavoda,
3. donosi polugodišnje i godišnje financijsko izvješće o višku ili manjku ostvarenih prihoda i realiziranih izdataka u odnosu na planirane,
4. donosi izvješće o godišnjem radu i poslovanju Zavoda i podnosi ga ministru nadležnom za zdravstvo,
5. donosi mjere za uravnoteženje kada je u poslovanju Zavoda u tromjesečnom razdoblju iskazan višak izdataka nad prihodom,
6. obavlja nadzor nad korištenjem pričuve,
7. donosi opće akte o unutarnjem nadzoru nad obavljanjem poslova iz djelatnosti Zavoda, o imovinsko-pravnim tražbinama Zavoda,
8. odlučuje o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine u slučajevima utvrđenim ovim Statutom,
9. odlučuje o naknadi za rad i naknadi materijalnih troškova članova Upravnog vijeća i njegovih radnih tijela,
10. nadzire izvršenje financijskog plana Zavoda,
11. daje upute, preporuke, smjernice za rad i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju Zavoda i Stručnom vijeću Zavoda,
12. donosi poslovnik o svome radu,
13. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Članak 25.

Upravno vijeće Zavoda za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu donosi sljedeće opće akte:
1. o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
2. o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
3. o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite, te postupku i uvjetima za sklapanje ugovora, te cijenama za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
4. mrežu ugovornih subjekata medicine rada kojom je utvrđen potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te specijalista medicine rada u privatnoj praksi s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite,
5. o postupku i rokovima utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osiguranim osobama Zavoda iz članka 8., 9. i 10. Zakona,
6. o postupku, načinu, uvjetima i rokovima utvrđivanja i ostvarivanja prava i obveza s osnove ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,
7. o mjerilima osnovom kojih se pojedinom obvezniku uplate doprinosa utvrđuje do 50% veća stopa doprinosa, odnosno do 25% manja stopa doprinosa s obzirom na izdatke za ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,
8. o načinu i mjestu vođenja, obliku, sadržaju i rokovima evidencije te obveznicima vođenja evidencije,
9. o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, drugim propisom ili općim aktom Zavoda.

Članak 26.

Upravno vijeće Zavoda donosi sljedeće opće akte službe Zavoda:
– Pravilnik o radu,
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda,
– Pravilnik o zaštiti od požara,
– Pravilnik o zaštitnoj i radnoj odjeći i obući,
– Pravilnik o pravima i obvezama pripravnika,
– Pravilnik o vođenju i čuvanju arhiva Zavoda,
– Pravilnik o poslovnoj tajni,
– Plan potrebnih radnika Zavoda,
– Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka.
Upravno vijeće Zavoda donosi i druge opće akte sukladno propisima.

Članak 27.

Članovi Upravnog vijeća Zavoda imaju pravo na naknadu za rad i pravo na naknadu materijalnih troškova, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.
Uvjete za stjecanje prava i visinu naknade članova Upravnog vijeća Zavoda utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.
Visina naknade za rad iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od 80% prosječne plaće radnika Zavoda iz prethodnog tromjesečja, za predsjednika Upravnog vijeća, odnosno 60% za člana Upravnog vijeća, uvećane za iznos poreza i doprinosa.

Ravnatelj Zavoda

Članak 28.

Radom Zavoda rukovodi ravnatelj koji predstavlja i zastupa Zavod, te je odgovoran za zakonitost rada Zavoda.
Ravnatelj Zavoda odgovoran je za svoj rad Upravnom vijeću Zavoda i Vladi Republike Hrvatske.
Ravnatelj mora imati završen sveučilišni diplomski studij pravnog, ekonomskog ili medicinskog smjera, te najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Članak 29.

Ravnatelj Zavoda imenuje se na temelju javnog natječaja.
Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.
Ravnatelj Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 30.

Ravnatelj Zavoda odgovoran je za financijsko poslovanje Zavoda.
Ravnatelj Zavoda odgovoran je za uravnoteženost rashoda s prihodima Zavoda te je obvezan ministru nadležnom za zdravstvo i ministru nadležnom za financije dostavljati tromjesečno izvješće o financijskom poslovanju Zavoda.

Članak 31.

Ravnatelj Zavoda je u radnom odnosu u Zavodu, te u okviru Zavoda ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drugačije propisano.
Međusobna prava i obveze ravnatelja Zavoda i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojeg u ime Zavoda potpisuje predsjednik Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 32.

Ravnatelj Zavoda organizira i rukovodi poslovanjem Zavoda, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda, zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 33.

U vođenju poslovanja Zavoda ravnatelj:
1. osigurava izvršenje odredaba Zakona, ovog Statuta, financijskog plana i programa rada Zavoda, te općih akata Zavoda,
2. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda,
3. predlaže osnove poslovne politike Zavoda, financijski plan i program rada Zavoda,
4. donosi odluke u vezi s poslovanjem Zavoda, osim onih o kojima odlučuje Upravno vijeće Zavoda,
5. donosi opće akte za koje je prema ovome Statutu nije nadležno Upravno vijeće Zavoda,
6. određuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumentacije Zavoda,
7. imenuje i razrješava voditelje područnih službi Zavoda,
8. sklapa ugovore o radu s radnicima Zavoda i odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom,
9. brine se o namjenskom trošenju sredstava Zavoda, djelotvornosti i zakonitosti u radu i poslovanju Zavoda,
10. podnosi tromjesečna financijska izvješća ministru nadležnom za zdravstvo i ministru nadležnom za financije,
11. osigurava rad Upravnog vijeća Zavoda i njihovih tijela te provedbu njihovih odluka,
12. predlaže Upravnom vijeću Zavoda donošenje općih akata Zavoda,
13. brine se o javnosti rada Zavoda, informiranju javnosti o obavljanju djelatnosti Zavoda, te objavljivanju općih akata Zavoda,
14. utvrđuje pročišćene tekstove općih akata Zavoda,
15. na osnovi izvornika općeg akta Zavoda utvrđuje i objavljuje ispravke pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta,
16. obavlja druge poslove na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih akata Zavoda,
17. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda,
18. odgovoran je za zakonitost rada Zavoda, te daje upute i smjernice za rad Zavoda.

Članak 34.

Ravnatelj Zavoda u pravnim poslovima o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine, odnosno kod sklapanja drugog pravnog posla samostalno odlučuje i raspolaže imovinom Zavoda u vrijednosti do 200.000,00 kuna.
Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine, odnosno o sklapanju drugog pravnog posla u vrijednosti do 500.000,00 kuna ravnatelj Zavoda može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Zavoda.
Za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine odnosno o sklapanju drugog pravnog posla čija je vrijednost veća od 500.000,00 kuna potrebna je prethodna suglasnost Upravnog vijeća Zavoda i Vlade Republike Hrvatske.
Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se na pravne poslove vezane uz sklapanje ugovora sa provoditeljima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, kao i na poslove vezane uz izvršenja rješenja o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

Članak 35.

Ako ravnatelj Zavoda smatra da je Upravno vijeće Zavoda donijelo opći ili pojedinačni akt koji je protivan zakonu, drugom propisu ili ovom Statutu, obvezan ga je upozoriti na to.
Ako Upravno vijeće Zavoda ne stavi izvan snage akt iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj Zavoda obvezan je o tome izvijestiti ministra nadležnog za zdravstvo.

Članak 36.

Ravnatelj Zavoda može dati, u granicama svojih ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom, punomoć drugoj osobi da zastupa Zavod u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, te u pravnom prometu, kao i za obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga, sukladno zakonu i općem aktu.
Pojedina svoja ovlaštenja ravnatelj Zavoda može pisano prenijeti na pojedine radnike Zavoda.

Članak 37.

Ravnatelj Zavoda organizira i rukovodi obavljanjem poslova iz nadležnosti Središnje službe Zavoda, te usmjerava i koordinira rad svih ustrojstvenih jedinica Zavoda, osiguravajući jedinstvo njegove stručne službe.
U organiziranju i vođenju rada Zavoda ravnatelj je ovlašten davati naloge, upute i smjernice za rad svom zamjeniku, pomoćnicima ravnatelja i voditeljima područnih službi Zavoda.
Radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja u radu Zavoda, ravnatelj može osnivati radna tijela.
Odlukom o osnivanju radnog tijela ravnatelj Zavoda utvrđuje sadržaj rada radnog tijela i njegov sastav.
Ravnatelj Zavoda osniva radna tijela u na zahtjev Upravnog vijeća Zavoda.
Na sastav radnih tijela iz stavka 5. ovog članka suglasnost daje Upravno vijeće Zavoda.

Članak 38.

Ravnatelj Zavoda može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan iz razloga utvrđenih člankom 53. Zakona.
Prijedlog za razrješenje ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan može podnijeti ministar nadležan za zdravstvo i najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća.

Članak 39.

Ravnatelj Zavoda ima zamjenika i pomoćnike.

Članak 40.

Ravnatelja Zavoda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje zamjenik ravnatelja Zavoda.

Članak 41.

Zamjenik ravnatelja mora imati završen sveučilišni diplomski studij pravnog, ekonomskog ili medicinskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja.
Zamjenik ravnatelja Zavoda imenuje se na temelju javnog natječaja.
Zamjenika ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.
Zamjenik ravnatelja Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.
U pogledu radnog odnosa, međusobnih prava i obveza zamjenika ravnatelja Zavoda i Zavoda primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje se odnose na ravnatelja Zavoda.

Članak 42.

Zamjenik ravnatelja Zavoda može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.
Prijedlog za razrješenje zamjenika ravnatelja Zavoda prije isteka vremena na koje je imenovan može podnijeti ministar nadležan za zdravstvo, ravnatelj zavoda i najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 43.

Ravnatelj Zavoda ima 4 pomoćnika i to:
– za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,
– za medicinske poslove i ugovaranje zdravstvene zaštite,
– za ekonomske poslove i poslove nadzora,
– za pravne i opće poslove.
Na osnovi provedenog javnog natječaja, pomoćnike ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Zavoda.
Pomoćnici ravnatelja Zavoda odgovaraju za svoj rad ravnatelju, Upravnom vijeću Zavoda i Vladi Republike Hrvatske.

Članak 44.

Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu može biti imenovana osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pravnog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.
Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za medicinske poslove i ugovaranje zdravstvene zaštite može biti imenovana osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem medicinskog smjera – specijalist medicine rada i pet godina radnog iskustva u struci.
Pomoćnikom ravnatelja Zavoda ekonomske poslove i poslove nadzora može biti imenovana osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ekonomskog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.
Pomoćnikom ravnatelja Zavoda pravne i opće poslove može biti imenovana osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pravnog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

Članak 45.

Pomoćnik ravnatelja Zavoda je u radnom odnosu u Zavodu, u kojem ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drugačije određeno.
Međusobna prava i obveze pomoćnika ravnatelja Zavoda i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.

Članak 46.

Pomoćnik ravnatelja Zavoda organizira, kontrolira i vodi poslove službi kojima rukovodi i pruža stručnu pomoć ravnatelju Zavoda u obavljanju poslova iz njegova djelokruga.
U vođenju poslova iz stavka 1. ovog članka pomoćnik ravnatelja Zavoda ovlašten je davati naloge i upute za rad iz svoga djelokruga voditeljima područnih službi Zavoda, voditeljima u Središnjoj službi Zavoda i drugim radnicima Zavoda, te nadležnim tijelima Zavoda predlagati organizaciju rada i uvjete za razvoj djelatnosti Zavoda.

Članak 47.

U područnoj službi Zavoda obavljanje poslova organizira i vodi voditelj područne službe Zavoda u sklopu prava i dužnosti područne službe.
Voditelja područne službe Zavoda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje osoba koju on ovlasti.

Članak 48.

Voditelja područne službe Zavoda imenuje i razrješava ravnatelj Zavoda.
Međusobna prava i obveze voditelja područne službe Zavoda i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.

Članak 49.

Za voditelja područne službe Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen sveučilišni diplomski studij medicinskog, pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera,
– pet godina radnog iskustva u struci.

Stručno vijeće Zavoda

Članak 50.

Stručno vijeće Zavoda je savjetodavno tijelo ravnatelja Zavoda.
Stručno vijeće Zavoda imenuje ravnatelj Zavoda i sačinjavaju ga najmanje zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.
Stručno vijeće Zavoda može raditi i u proširenom sastavu, kada su sjednici prisutni voditelji područnih službi Zavoda.
Stručno vijeće Zavoda raspravlja o stručnim pitanjima rada Zavoda, daje ravnatelju Zavoda prijedloge stručnih rješenja iz područja organizacije rada i obavljanja djelatnosti Zavoda, te utvrđuje prijedloge općih akata Zavoda.
Stručnom vijeću Zavoda predsjedava predsjedavajući kojeg biraju članovi Stručnog vijeća Zavoda.

VIII. IMOVINA ZAVODA

Članak 51.

Zavod je nositelj prava vlasništva na imovini koju čine:
a) nekretnine (poslovne i druge zgrade, poslovni prostori, stanovi, zemljišta i dr.),
b) pokretnine (sredstva rada, inventar i dr.),
c) dionice, udjeli i vrijednosni papiri,
d) novčana sredstva i potraživanja,
e) ostala imovina.

Članak 52.

Ravnatelj Zavoda ima pravo u ime i za račun Zavoda u pravnom prometu sklapati ugovore i obavljati druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Zavoda kojim se uređuje imovina i poslovanje Zavoda.

IX. FINANCIRANJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE ZAVODA

Članak 53.

Sredstva za financiranje poslovanja Zavoda osiguravaju se u skladu s odredbama Zakona, ovog Statuta i općih akata Zavoda.

Članak 54.

Sredstva iz članka 53.#clanak53 ovog Statuta osiguravaju se iz:
– doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za zaštitu zdravlja na radu sukladno posebnom zakonu,
– prihoda iz državnog proračuna Republike Hrvatske,
– prihoda od kamata, dividendi i naknada šteta,
– prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira i drugih prihoda.

Članak 55.

Sredstva potrebna za proračunsku godinu i njihov raspored utvrđuje se državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planom Zavoda.
Plan prihoda i plan izdataka za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, za svaku proračunsku godinu utvrđuje se državnim proračunom Republike Hrvatske.

Članak 56.

Zavod predlaže financijski plan proračuna za Zavod, uravnoteženje i preraspodjelu unutar proračunske godine, sukladno propisima o Državnog proračuna.
Zavod donosi završni račun o poslovanju Zavoda i godišnje financijsko izvješće.

Članak 57.

Zavod vodi poslovne knjige na način da osigurava praćenje primitaka-prihoda po izvorima za poslovni fond obveznog zdravstvenog osiguranja za zaštitu zdravlja na radu, te utvrđenih programa i aktivnosti u državnom proračunu za svaku kalendarsku godinu.

Članak 58.

Zavod za redovno poslovanje obveznog zdravstvenog osiguranja za zaštitu zdravlja na radu obavlja putem računa državnog proračuna.

Članak 59.

Za poslovni fond Zavoda za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za zaštitu zdravlja na radu, kao i za pričuvu, Zavod je obvezan voditi poslovne knjige i evidencije sukladno posebnom zakonu.
Raspolaganje sredstvima fonda i pričuve iz stavka 1. ovog članka uređuje se općim aktom Zavoda.
Posebnim općim aktom koji donosi Upravno vijeće Zavoda, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo pobliže se uređuje utvrđivanje povećanje, odnosno smanjenje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za zaštitu zdravlja na radu u skladu s odredbama članka 35. Zakona.

X. OPĆI AKTI

Članak 60.

Opći akti Zavoda jesu: Statut, pravilnici, odluke i poslovnici, kojima se uređuju pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda.

Članak 61.

Osnovni opći akt Zavoda je Statut.
Statut donosi Upravno vijeće Zavoda.
Suglasnost na doneseni Statut Zavoda daje Vlada Republike Hrvatske.
Nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Statut Zavoda objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Na izvornike Statuta Zavoda i općih akata Zavoda za provedbu Zakona stavlja se pečat Zavoda.

Članak 62.

Osim općih akata propisanih člankom 25.#clanak25 i 26.#clanak26 ovog Statuta, u Zavodu se donose i opći akti o pitanjima utvrđenim posebnim zakonom i drugim propisom.

Članak 63.

Postupak donošenja općeg akta Zavoda pokreće se prijedlogom općeg akta.
Pravo predlaganja općih akata iz nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda ima svaki član Upravnog vijeća, ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja i Stručno vijeće Zavoda.
Pravo predlaganja općih akata iz nadležnosti ravnatelja Zavoda ima zamjenik ravnatelja Zavoda, Stručno vijeće Zavoda i pomoćnici ravnatelja Zavoda.

Članak 64.

Statut Zavoda i drugi opći akti Zavoda kojima se uređuju prava i obveze osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Statut Zavoda i opći akti Zavoda iz stavka 1. ovoga članka stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 65.

Drugi opći akti Zavoda objavljuju se na oglasnim pločama u sjedištima svih ustrojstvenih jedinica Zavoda i stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči u Središnjoj službi Zavoda.

XI. JAVNOST RADA ZAVODA

Članak 66.

Rad Zavoda je javan.
Javnost rada Zavoda osigurava se dostupnošću informacija o radu Zavoda sredstvima javnog priopćavanja.
Zavod će uskratiti davanje obavijesti, odnosno uvid u dokumentaciju sredstvima javnog priopćavanja ako su u njoj sadržani tajni podaci utvrđeni zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Članak 67.

Obavijesti o radu i poslovanju Zavoda sredstvima javnog priopćavanja mogu davati samo ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja i osobe koje ravnatelj pisanom punomoći za to ovlasti.

Članak 68.

Ravnatelj Zavoda je obvezan osim izvješća iz članka 30.#clanak30 stavka 2. ovog Statuta i tijekom godine dostavljati izvješća o poslovanju Zavoda na zahtjev ministra nadležnog za zdravstvo.
Osigurane osobe Zavoda izvješćuju se o radu Zavoda objavom podataka i informacija u javnim glasilima ili na drugi odgovarajući način.

XII. TAJNOST PODATAKA

Članak 69.

Poslovnom tajnom smatraju se:
– podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom Zavoda utvrđeni kao poslovna tajna,
– planovi i mjere fizičko-tehničke zaštite objekata i imovine,
– podaci o poslovanju Zavoda koje proglasi poslovnom tajnom ravnatelj Zavoda, a čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo uzrokovati štetu Zavodu.
Poslovnom tajnom smatraju se i podaci o osiguranim osobama Zavoda pohranjeni u informatičkom sustavu Zavoda i drugi podaci utvrđeni općim aktom Zavoda.

Članak 70.

Kao tajna čuvaju se i podaci:
– koji se kao poslovna tajna saznaju od državnih tijela i drugih fizičkih i pravnih osoba,
– koji se odnose na poslove koji se obavljaju s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova ili s Vladom Republike Hrvatske, ako su označeni kao tajni podaci,
– koji sadrže ponude na natječaj, javno nadmetanje ili dražbu - do objave rezultata natječaja, javnog nadmetanja, odnosno dražbe,
– koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom Zavoda donesenim na osnovi zakona utvrđeni kao tajni podaci od posebnog gospodarskog značenja.

Članak 71.

Podaci o zdravstvenom stanju, osobnom ili obiteljskom životu osiguranih osoba Zavoda i drugih osoba koje saznaju radnici Zavoda u obavljanju svojih poslova ili koje saznaju članovi Upravnog vijeća i drugih tijela Zavoda, a čije bi neovlašteno iznošenje moglo štetiti interesu osobe na koju se podatak odnosi ili članovima njene obitelji, smatraju se profesionalnom tajnom.

Članak 72.

Podatke koji se smatraju tajnom trećim osobama smije dati na uvid ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja i osoba koju ravnatelj Zavoda za to ovlasti pisanom punomoći, pod uvjetima utvrđenim zakonom i općim aktom Zavoda.
Povreda dužnosti čuvanja tajne osobito je teška povreda radne obveze i osnova za naknadu eventualno pretrpljene štete.
O čuvanju tajne brine se ravnatelj Zavoda.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Ovaj Statut, nakon dobivene suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 4/2007
Zagreb, 30. srpnja 2007.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje zaštite
zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.

zatvori
Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !