Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Poduzeća «Hrvatske ceste» – poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/90.)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 27.12.1990 Statut Poduzeća Hrvatske ceste - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj

STATUTI JAVNIH PODUZEĆA

Na temelju člana 13.L2878 Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", br. 42/90), Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj na sjednici održanoj 16. studenog 1990, donio je

STATUT

Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj

I. OPĆE ODREDBE

1. Osnivanje

Član 1.

"Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Poduzeće) osnovano je kao javno poduzeće Zakonom o javnim cestama, s početkom rada 1. siječnja 1991.

Član 2.

Poduzeće je pravni sljednik Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske, udruženih samoupravnih interesnih zajednica za ceste, samoupravnih interesnih zajednica za ceste, organizacija odnosno poduzeća za ceste Bjelovar - Radna jednica za održavanje cesta, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Osijek - Radna jedinica za održavanje cesta, Pula - Radna jedinica za održavanje cesta, Rijeka - Radna jedinica za održavanje cesta, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik - Radna jedinica za održavanje cesta, Varaždin, Zadar i Zagreb, organizacija odnosno poduzeća za održavanje autocesta i objekata s naplatom posebne naknade i Zajednice organizacija za održavanje cesta i auto-cesta Hrvatske.

2. Tvrtka

Član 3.

Tvrtka Poduzeća je: "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj.

Član 4.

Skraćena oznaka tvrtke Poduzeća je: "Hrvatske ceste", Zagreb.

3. Sjedište

Član 5.

Sjedište Poduzeća je u Zagrebu, Vončinina ulica 3.

4. Obilježja

Član 6.

Poduzeće ima pečat okruglog oblika, promjera 22 i 31 milimetar, koji sadrži oznaku tvrtke i sjedišta Poduzeća. O pečatu Poduzeća, načinu korištenja i čuvanju pečata odlučuje Upravni odbor.

Član 7.

Poduzeće ima znak. O obliku, sadržaju i korištenju znaka odlučuje Upravni odbor.

5. Predstavljanje i zastupanje

Član 8.

Poduzeće predstavlja direktor Poduzeća. Poduzeće zastupa direktor Poduzeća.

Direktor je ovlašten u ime Poduzeća, bez ograničenja, zakljućčivati ugovore i poduzimati ostale pravne radnje, te zastupati Poduzeće pred sudovima i drugim organima.

Član 9.

Direktor može izdavati punomoći za zastupanje i potpisivanje i drugim osobama.

Sadržaj i opseg punomoći određuje direktor. Direktor Poduzeća može dati poruku drugoj osobi uz suglasnost Upravnog odbora Poduzeća.

Član 10.

Organizacijske jedinice Poduzeća mogu nastupati u pravnom prometu pod tvrtkom Poduzeća samo u obnašanju poslova koii su im povjereni aktom o unutarnjoj organizaciji Poduzeća, odlukom Upravnog odbora ili odlukom direktora Poduzeća.

6. Djelatnost

Član 11.

Poduzeće obavlja održavanje, zaštitu, programiranje razvoja cestovne mreže, te nadzor nad izvođenjem radova, rekonstrukciju i gradnju javnih cesta, osim poslova projektiranja i izvođenja radova rekonstrukcije i gradnje, upravljanje javnim cestama, osiguranje tehničko-tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta i osiguranje uvjeta za siguran i nesmetan promet javnim cestama u Republici Hrvatskoj. Poduzeće može organizirati prateće djelatnosti na cestovnom zemljištu (ugostiteljstvo, trgovina, servisi i drugo), ili obavljanje tih djelatnosti može povjeriti drugima.

Odnos između Poduzeća i subjekata kojima se povjerava obavljanje djelatnosti iz stava 2. ovoga člana uređuje se ugovorom.

Poduzeće može organizirati proizvodnju građevnog materijala za svoje potrebe, a radi ekonomičnosti i racionalnosti poslova, u manjem opsegu ili povremeno, može obavljati i prodaju građevnog materijala koji je proizvelo drugim osobama.

Član 12.

Radi specifičnosti cestovne infrastrukture u gradu Zagrebu, Poduzeće povjerava održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju regionalnih i lokalnfh cesta u gradu Zagrebu, na temelju odluke Upravnog odbora Poduzeća i uz suglasnost ministra za promet i veze, a ovlasti i obveze iz Zakona o javnim cestama prenosi fondu ili drugoj organizaciji osnovanoj za te poslove. Financijska sredstva za radove na javnim cestama iz stava 1. ovoga člana Poduzeće utvrđuje na temelju kriterija što ih donosi Upravni odbor.

Međusobni odnosi Poduzeća i fonda ili druge organizacije iz stava 1. ovoga člana uređuju se ugovorom.

Član 13.

Radi specifičnosti cestovne infrastrukture u velikim gradovima, na temelju odluke Upravnog odbora Poduzeća i uz suglasnost ministra za promet i veze, Poduzeće može povjeriti održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju regionalnih i lokalnih cesta na njihovom području, a ovlasti i obveze iz Zakona o javnim cestama prenijeti javnom ili drugom poduzeću osposobljenom i osnovanom za te radove ili organizaciji koja je osnovana za obavljanje tih ili drugih poslova iz oblasti prometa i veza.

Financijska sredstva za radove na javnim cestama iz stava 1. ovoga člana Poduzeće će utvrditi na temelju kriterija što ih donosi Upravni odbor.

Međusobni odnosi Poduzeća i organizacije iz stava 1. ovoga člana uređuju se ugovorom.

II. UNUTARNJA ORGANIZACIJA

Član 14.

U organiziranju poslova Poduzeća odvojeni su poslovi održavanja i zaštite od poslova gradnje i rekonstrukcije javnih cesta. Temeljne organizacijske jedinice za obavljanje djelatnosti Poduzeća jesu:

1. Služba održavanja

2. Služba razvoja, programiranja i planiranja

3. Služba investicija

4. Služba zajedničkih poslova i

5. Služba financija.

Upravni odbor Poduzeća, radi unapređenja rada, racionalizacije ili efikasnosti poslovanja, može donijeti odluku o promjeni broja temeljnih organizacijskih jedinica.

Član 15.

Radi osiguranja tehnološkog jedinstva procesa rada na održavanju i zaštiti cesta, racionalnog i efikasnog funkcioniranja sustava javnih cesta Služba održavanja organizira obavljanje poslova putem slijedećih tehničkih ispostava:

1. Tehnička ispostava Bjelovar

2. Tehnička ispostava Dubrovnik

3. Tehnička ispostava Gospić

4. Tehnička ispostava Karlovac

5. Tehnička ispostava Osijek

6. Tehnička ispostava Pula

7. Tehnička ispostava Rijeka

8. Tehnička ispostava Sisak

9. Tehnička ispostava Slavonski Brod

10. Tehnička ispostava Split

11. Tehnička ispostava Šibenik

12. Tehnička ispostava Varaždin

13. Tehnička ispostava Zadar

14. Tehnička ispostava Zagreb

15. Tehnička ispostava Auto-cesta I i II

16. Tehnička ispostava "Most Krk"

17. Tehnička ispostava "Tunel Ućka".

Tehničke ispostave iz stava 1. ovoga člana, kao tehnološka i ekonomska cjelina. u okviru svoga djelokruga rada, ovlaštene su za nabavku proizvoda i usluga i čine poseban obračun poslovanja.

Za obveze tehničkih ispostava odgovara Poduzeće. Upravni odbor Poduzeća, radi unapređenja rada, racionalizacije ili efikasnosti poslovanja, može donijeti odluku o promjeni broja tehničkih ispostava.

Član 16.

Temeljne organizacijske jedinice Poduzeća i tehničke ispostave nemaju svojstvo pravne osobe

Član 17.

Poduzeće nastupa u pravnom prometu samostalno i za preuzete obveze odgovara neograničeno. Za preuzete obveze Poduzeće odgovara imovinom poduzeća.

Član 18.

Aktom o unutarnjoj organizaciji Poduzeća detaljnije se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada organizacijskih jedinica u Poduzeću.

III. POSLOVANJE

1. Imovina

Član 19.

Imovinu Poduzeća čine stvari, prava i novac.

Član 20.

Sredstva za početak rada i obavljanje djelatnosti Poduzeća osigurana su Zakonom o javnim cestama iz sredstava (osnovna, obrtna i ostala sredstva) subjekata iz člana 2.#clanak2 ovoga statuta.

2. Financijska sredstva

Član 21.

Financijska sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju javnih cesta osiguravaju se Poduzeću u skladu s odredbama člana 42. Zakona o javnim cestama.

Član 22.

Visinu naknada iz točaka 2, 5, 7, 8. i 9. člana 42. Zakona o javnim cestama utvrđuje Upravni odbor Poduzeća. Odluke o visini naknada iz stava 1. ovoga člana objavljuju se u Narodnim novinama.

Član 23.

Ukupno ostvarena sredstva iz člana 42. Zakona o javnim cestama raspoređuje Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost ministra za promet i veze na dio za održavanje i zaštitu i na dio za rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta, u skladu sa srednjoročnim planovima i godišnjim programima.

Član 24.

Upravni odbor Poduzeća izdvaja dio ukupnih sredstava namijenjenih održavanju javnih cesta za financiranje održavanja malih luka i lučica.

Visinu sredstava iz stava 1. ovoga člana, u skladu s procijenjenim prihodima od naknada iz točke 4. člana 42. Zakona o javnim cestama od prodanih količina benzina i plinskog ulja za motorne čamce i jahte, utvrđuje Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost ministra za promet i veze i ministra za pomorstvo.

Član 25.

Dio ukupnih sredstava namijenjenih za gradnju javnih cesta, odlukom Upravnog odbora Poduzeća, izdvaja se za financiranje gradnje željezničko-cestovnih prijelaza izvan razine (denivelacije) i za plansko rješavanje veza kopna s otocima gradnjom javnih cesta. trajektnih pristaništa i udjela u gradnji trajekata.

Član 26.

Odlukom Upravnog odbora Poduzeća usmjeruje se 30% sredstava, ostvarenih od naknada iz točaka 1. i 2. člana 42. Zakona o javnim cestama, općinama odnosno gradu Zagrebu u kojima su ostvarena i koriste se za održavanje ulica u naselju u dijelu u kojem se obavlja promet motornim vozilima.

Općine i grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz stava 1. ovoga člana na temelju programa koji potvrđuje Upravni odbor Poduzeća.

Dio ukupno ostvarenih sredstava iz člana 44. Zakona o javnim cestama, a najviše 0,5%, na temelju odluke Upravnog odbora, Poduzeće koristi za unapređenje istraživačkih i razvojnih programa u djelatnosti javnih cesta, uz suglasnost Ministarstva prometa i veza.

Član 27.

Odluku o uvođenju posebne naknade iz točke 5. člana 42. Zakona o javnim cestama donosi Upravni odbor Poduzeća. Odluka iz stava 2. ovoga člana objavljuje se u Narodnim novinama.

Član 28.

Poduzeće posluje preko svog žiro-računa. Tehničke ispostave iz člana 15.#clanak15 ovog Statuta posluju preko vlastitih podračuna.

3. Planovi i programi rada

Član 29.

Godišnji program gradnje javnih cesta donosi Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Ministarstva prometa i veza, a u dijelu koji se odnosi na plansko rješavanje veza kopna s otocima i prema prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva pomorstva.

Član 30.

Godišnji program održavanja javnih cesta donosi Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Ministarstva prometa i veza.

Član 31.

Srednjoročni plan gradnje javnih cesta predlaže Upravni odbor Poduzeća Saboru Republike Hrvatske radi usvajanja, a u dijelu koji se odnosi na plansko rješavanje veza kopna s otocima, prema prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva pomorstva.

Član 32.

Srednjoročni plan održavanja javnih cesta donosi Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Ministarstva prometa i veza.

Član 33.

Planove i programe iz članova 29, 30, 31. i 32. ovoga Statuta predlaže Upravnom odboru direktor Poduzeća u roku koji se utvrdi odlukom Upravnog odbora Poduzeća.

4. Izvještavanje o poslovanju

Član 34.

Direktor Poduzeća podnosi Upravnom odboru Poduzeća izvještaje o provođenju utvrđene poslovne politike i o provođenju odluka Upravnog odbora. Način i rokove izvještavanja iz stava 1. ovoga člana određuje Upravni odbor Poduzeća posebnom odlukom.

Član 35.

Upravni odbor Poduzeća podnosi Saboru Republike Hrvatske, a prema potrebi i Vladi Republike Hrvatske izvještaj o radu i poslovanju Poduzeća redovito, a najmanje jedanput godišnje.

Član 36.

Način i sadržaj izvještavanja organizacijskih jedinica Poduzeća o njihovom radu i poslovanju utvrđuje Upravni odbor Poduzeća.

Član 37.

Odredbe ovog Statuta o izvještavanju o poslovanju odgovarajuće se primjenjuju i na ostale slične akte (analize, informacije i sl.).

IV. UPRAVNI ODBOR PODUZEĆA

1. Sastav

Član 38.

Organ upravljanja u Poduzeću je Upravni odbor Upravni odbor sastoji se od devet članova.

Član 39.

Šest članova Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Tri člana Upravnog odbora na prijedlog sindikata biraju i razrješavaju radnici u Poduzeću.

Član 40.

Članovi Upravnog odbora biraju se odnosno imenuju na četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno birani odnosno imenovani.

Administrativno-tehničke poslove za Upravni odbor obavlja Služba zajedničkih poslova.

Član 41.

Radnici u Poduzeću biraju tri člana Upravnog odbora među stručnim radnicima tako da dva člana izaberu radnici iz Službe održavanja, a jednog člana zajednički biraju radnici ostalih temeljnih organizacijskih jedinica Poduzeća.

Radnici Poduzeća biraju tri člana Upravnog odbora tajnim glasovanjem između kandidata koje utvrdi sindikat osnovan u Poduzeću, po organizacijskim jedinicama iz kojih su kandidati predloženi.

Postupak predlaganja izbora i razrješenja članova Upravnog odbora iz stava 2. člana 39.#clanak39 ovog Statuta uređuje se posebnim pravilnikom.

Član 42.

Članovima Upravnog odbora, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, pripada mjesečna naknada u visini 75% prosječnog isplaćenoga čistog osobnog dohotka radnika u Poduzeću u prethodnom mjesecu.

Upravni odbor Poduzeća donosi odluku o visini mjesečne naknade za članove Upravnog odbora iz stava 2. člana 39.#clanak39 ovoga Statuta.

Članovima Upravnog odbora pripada i naknada troškova (dnevnice i putni troškovi) koje imaju u vezi s radom u Upravnom odboru, pod uvjetima i u visini utvrđenim općim aktom Poduzeća.

Član 43.

Članovi Upravnog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora među imenovanim članovima.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice, predsjedava sjednicama, potpisuje akte Upravnog odbora i obavlja druge poslove određene ovim Statutom, općim aktima koje donosi Upravni odbor i njegovim poslovnikom.

2. Djelokrug

Član 44.

Upravni odbor predlaže Saboru Republike Hrvatske donošenje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja javnih cesta i statusne promjene Poduzeća.

Član 45.

Upravni odbor, uz suglasnost Sabora Republike Hrvatske, odlučuje o raspolaganju kapitalom Poduzeća i o mjerilima za raspoređivanje dobiti.

Član 46.

Upravni odbor, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donosi Statut Poduzeća.

Član 47.

Upravni odbor, uz suglasnost Ministarstva prometa i veza, donosi srednjoročni plan i godišnji program održavanja javnih cesta te godišnji program gradnje javnih cesta.

Član 48.

Upravni odbor, uz suglasnost ministra za promet i veze, donosi akt o unutarnjoj organizaciji Poduzeća i akt o razdiobi sredstava za osobne dohotke radnika u Poduzeću.

Član 49.

Upravni odbor samostalno odlučuje o osnivanju drugih poduzeća, o ulaganjima u druga poduzeća, o kriterijima za razdiobu sredstava namijenjenih održavanju javnih cesta po podrućjima odnosno javnim cestama, imenovanju i razrješenju radnika s posebnim ovlastima i odgovornostima, o donošenju akta o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika i o ostalim pitanjima određenim ovim statutom i zakonom.

Član 50.

Radi zaštite vitalnih interesa društvene zajednice, pouzeća ili građana određenog područja, te odvijanja sigurnog i nesmetanog prometa na javnim cestama u slučaju štrajka u Poduzeću, Upravni odbor predložit će ministru za promet i veze da rješenjem utvrdi koji se poslovi i zadaci moraju obnašati, kako bi se osigurao siguran i nesmetan promet na javnim cestama.

Na temelju rješenja iz stava 1. ovog člana, direktor Poduzeća izdaje nalog radnicima koji su dužni za vrijeme štrajka obnašati utvrđene poslove i zadatke.

Član 51.

Upravni odbor donosi opće akte kojima se utvrđuju:

- uvjeti i kriteriji za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz,

- visina i način plaćanja troškova izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz,

- kriteriji za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta.

Opći akti iz stava 1. ovog člana objavljuju se u Narodnim novinama.

Član 52.

Upravni odbor, uz suglasnost ministra za promet i veze, donosi potanje propise o minimalnim uvjetima za projektiranje i gradnju priključaka i prilaza na javnu cestu i potanje propise za utvrđivanje lokacije te minimalnih uvjeta za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta. Propisi iz stava 1. ovoga člana objavljuju se u Narodnim novinama.

3. Način rada

Član 53.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutno više od polovice članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Član 54.

Upravni odbor može osnivati radna tijela (komisije, odbore, radne skupine i sl.).

Radna tijela Upravnog odbora mogu donijeti poslovnike o svom radu.

Član 55.

Način rada Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

V. DIREKTOR

Član 56.

Direktor Poduzeća organizira rad i rukovodi radom i poslovanjem Poduzeća, provodi utvrđenu poslovnu politiku, zastupa i predstavlja Poduzeće, izvršava odluke Upravnog odbora, odgovara za zakonitost rada Poduzeća, te obavlja ostale poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, poslovnikom Poduzeća i odlukama Upravnog odbora.

Direktor Poduzeća odgovara za svoj rad Vladi Republike Hrvatske, ministru za promet i veze i Upravnom odboru.

Član 57.

Direktora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra za promet i veze.

VI. RADNICI S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

Član 58.

Radnici s posebnim ovlastima i odgovornostima su: zamjenik direktora, rukovoditelji službi, rukovoditelji biroa, rukovoditelji tehničkih ispostava, rukovoditelji odjela i rukovoditelj centralnog informatičkog sustava.

Član 59.

Radnike s posebnim ovlastima i odgovornostima imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog direktora Poduzeća.

Ako direktor Poduzeća ne podnese prijedlog iz stava 1. ovoga člana ili Upravni odbor ne prihvati podnijeti prijedlog direktora, radnike s posebnim ovlastima i odgovornostima imenovat će sam Upravni odbor.

Radnici s posebnim ovlastima i odgovornostima imenuju se na četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

Radnici s posebnim ovlastima i odgovornostima odgovorni su Upravnom odboru i direktoru Poduzeća.

Član 60.

Uvjeti i posebne ovlasti i odgovornosti radnika iz člana 59#clanak59 ovoga Statuta utvrđuju se aktom o unutarnjoj organizacij i Poduzeća.

VII. OPĆI AKTI

Član 61.

Opće akte Poduzeća donosi Upravni odbor na prijedlog direktora Poduzeća.

Na temelju važećih propisa, odredaba ovog Statuta i utvrđenih potreba, u Poduzeću se donose i sljedeći opći akti:

- pravilnik o radnim odnosima

- pravilnik o zaštiti na radu

- pravilnik o formiranju i korištenju sredstava zajedničke potrošnje

- pravilnik o stambenim odnosima

- pravilnik o zaštiti od požara

- pravilnik o računovodstvu

- pravilnik o financijskom poslovanju

- pravilnik o planiranju.

Osim općih akata iz stava 2. ovog člana, upravni odbor može donositi i druge opće akte.

Opći akti ne mogu biti u suprotnosti s ovim Statutom.

Član 62.

Upravni odbor donosi opće akte Poduzeća na način i po postupku određenim poslovnikom Upravnog odbora.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Član 63.

Poslovnu tajnu Poduzeća čine isprave i podaci čije bi priopćenje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Poduzeća i koje bi štetilo interesima i poslovnom ugledu Poduzeća.

Član 64.

Isprave i podaci koji čine poslovnu tajnu određuju se općim aktom koji donosi Upravni odbor. Isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Poduzeća mogu drugim osobama priopćavati samo osobe ovlaštene općim aktom iz stava 1. ovoga člana.

Član 65.

Poslovnu tajnu Poduzeća dužni su čuvati svi radnici, bez obzira na način na koji su za nju saznali. Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa radnika u Poduzeću. Radnici Poduzeća dužni su čuvati poslovnu tajnu koju saznaju u obavljanju poslova s drugim poduzećima.

IX. OPĆENARODNA OBRANA I DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA

Član 66.

U skladu s propisima i planovima društveno-političke zajednice, u Poduzeću se pripremaju, donose i provode planovi i programi radi osiguranja obavljanja poslova iz svoje djelatnosti u slučaju rata, neposredne ratne opasnosti i u drugim izvanrednim prigodama (poplave, požari, potresi i sl.).

Član 67.

Podatke vežne za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu dužni su čuvati svi radnici Poduzeća.

Član 68.

Posebnim općim aktom Poduzeća uredit će se pitanja iz oblasti općenarodne obrane i društvene samozaštite.

X. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Član 69.

Poduzeće će organizirati obavljanje poslova iz svoje djelatnosti na način koji osigurava zaštitu i unapređenje čovjekova okoliša. Pitanja zaštite i unapredenja čovjekova okoliša uredit će se posebnim općim aktom Poduzeća.

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM

Član 70.

Poduzeće će, u skladu s odredbama zakona i kolektivnog ugovora, osigurati uvjete za rad i djelovanje sindikata i sindikalnih povjerenika.

Član 71.

Sindikat je ovlašten, u skladu s odredbama zakona i kolektivnog ugovora, podnositi Upravnom odboru Poduzeća prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja sindikalnih prava i zaštite radnika.

Upravni odbor Poduzeća dužan je zauzeti stajalište u podnijetim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama sindikata i o tome obavijestiti sindikat u rokovima utvrđen odredbama općih akata Poduzeća kojima se uređuju zaštita prava radnika i ostvarivanje tih prava.

Član 72.

Kada nadležno tijelo odlučuje o zahtjevu za zaštitu prava radnika, dužno je na sjednicu pozvati i ovlaštenog predstavnika sindikata, a i onda kad odlučuje o odgovornosti radnika.

XII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 73.

O izmjenama i dopunama Statuta Poduzeća odlučuje Upravni odbor.

Upravni odbor može odlučiti da se o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Statuta provede raspravau organizacijskim jedinicama Poduzeća.

Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku na koji je i donijet.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74.

S danom početka rada Poduzeća, Upravni odbor će odlukom, privremeno - na šest mjeseci, imenovati vršitelje dužnosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima iz člana 58.#clanak58 ovoga Statuta.

Član 75.

Opće akte određene ovim Statutom Upravni odbor donijet će najkasnije u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Do donošenja općih akata iz stava 1. ovoga člana Upravni odbor će privremenim odlukama riješiti pitanja i odnose koji se uređuju tim aktima.

Član 76.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor.

Član 77.

Na ovaj Statut suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske

Član 78.

Ovaj Statut stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 18/90

Zagreb, 16. studenoga 1990.

Predsjednik Upravnog odbora

prof. dr. Dražen Topolnik, v. r.

zatvori
Statut Poduzeća «Hrvatske ceste» – poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !