Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Turističke zajednice Istarske županije ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 14.06.2010 Statut Turističke zajednice Istarske županije

ISTARSKA ŽUPANIJA

2184

Na temelju članaka 12.L517368 i 15.L517369 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« 152/08), Skupština Turističke zajednice Istarske županije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 7. lipnja 2010. godine, donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Za područje Istarske županije osniva se Turistička zajednica, čiji su članovi turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja koje su osnovane na području Istarske županije.

Turistička zajednica Istarske županije smatra se osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Turističke zajednice Istarske županije utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 2.

Turistička zajednica Istarske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) pravni je sljednik Turističke zajednice Istarske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 90, stranica A, upisni broj 69 (klasa: 334-03/94-03/65, urbroj: 529-02/94-0006) od 8. prosinca 1994. godine.

Članak 3.

Naziv Zajednice je:

TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE.

Skraćeni naziv Zajednice je:

TZ Istarske županije

Sjedište Zajednice je u Poreču.

Članak 4.

Zajednica ima pečat u kojem je upisan puni naziv Zajednice, a njegov grafički izgled utvrđuje direktor Turističkog ureda.

Svaki pečat ima svoj broj. O broju pečata, načinu korištenja te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 5.

Zajednica ima svoj znak.

Sadržaj i oblik znaka utvrđuje Turističko vijeće.

U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu Zajednica upotrebljava uz vlastiti i znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje statutom Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

Zajednica je pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti te ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim djelatnosti koje su izričito propisane člankom 10. stavkom 3. Zakona.

Zajednica ne smije imati uloge u temeljnom kapitalu trgovačkih društava.

Članak 8.

Zajednicu predstavlja Predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda na način utvrđen ovim Statutom.

Članak 9.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 10.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.

U cilju poticanja i iniciranja razvoja i unapređenja postojećih turističkih proizvoda, iniciranja razvoja novih turističkih proizvoda, promicanja turističkih proizvoda destinacije, razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja na području Istarske županije, Zajednica obavlja sljedeće poslove i zadaće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini Istarske županije (u daljnjem tekstu: Županija) samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. organiziranje promotivnih aktivnosti samostalno ili u suradnji sa sustavom turističkih zajednica, organiziranje nastupa na turističkim sajmovima u zemlji i inozemstvu, organiziranje prijema studijskih grupa, novinara i ostalih djelatnika iz područja turizma iz zemlje i inozemstva, organiziranje PR aktivnosti u domaćim i stranim medijima, promicanje turističkog imidža Županije putem elektroničkih i tiskanih medija,

3. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije,

4. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na razini Županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnoj razini,

5. izrada strategije razvoja turizma na razini Županije,

6. suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama iz javnog i privatnog sektora koje su neposredno i posredno uključene u turistički promet Županije u cilju realizacije zajedničkih projekata od općeg interesa,

8. promocija turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

8. obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),

9. poticanje, koordinacija i ustrojavanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih priredba i događanja (manifestacija) značajnih za cijelu Županiju,

10. pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

11. koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja Istarske županije,

12. sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma,

13. donošenje strateškog marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,

14. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala te turističke ponude Istarske županije,

15. prikupljanje te tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršavanja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

16. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom te izrada stručnih publikacija i drugog informativnog materijala te objava komercijalnih oglasa na istima,

17. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana Zajednice,

18. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

19. objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,

20. obavljanje i drugih poslova i zadaća od javnog interesa koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom ili drugim propisom.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

1. Obvezatni članovi

Članak 12.

Obvezatni članovi Zajednice su turističke zajednice općina, gradova, mjesta i turističke zajednice područja koje su osnovane na području Istarske županije.

Članak 13.

Članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice općine, grada, mjesta ili turističke zajednice područja sukladno zakonskim odredbama.

2. Počasni članovi

Članak 14.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 15.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornost da:

1. biraju predstavnike u tijela Zajednice,

2. upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u radu Zajednice,

3. daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

4. daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

5. predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanje stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

6. usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose od zajedničkog interesa radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

7. predlažu sudjelovanje Zajednice na raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama i događajima) značajnim za cijelu Županiju,

8. sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

9. potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarstvenog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja Županije,

10. predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima koja nisu turistički razvijena,

11. putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značaja za područje Županije,

12. razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

13. koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

14. predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih akata,

15. budu obaviješteni o radu Zajednice i njezinih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,

16. razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadaća Zajednice,

17. daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

18. pridržavaju se odredba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti iz stavka 1. točke 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12., 13. i 15. ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 16.

Članovi Zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice upravljaju njezinim radom i poslovima.

Članak 17.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština Zajednice,

2. Turističko vijeće,

3. Nadzorni odbor i

4. Predsjednik Zajednice.

Članovi tijela i Predsjednik Zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Članak 18.

Radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga rada, Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati povremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.).

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

1. Skupština Zajednice

Članak 19.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica općina, gradova, mjesta i predstavnici turističkih zajednica područja osnovanih na području Zajednice (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine Zajednice).

Članovi Skupštine Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti druge osobe da umjesto njih sudjeluju u radu Skupštine.

Članak 20.

U Skupštini Zajednice svaki član Zajednice bira po jednog predstavnika, na način da član Zajednice koji sudjeluje u ukupnom prihodu Zajednica u godini koja prethodi izborima za Skupštinu u omjeru iznad 4 posto u odnosu na ukupan prihod Zajednice bira veći broj predstavnika i to:

– za udio iznad 4 do 8 posto prometa – još jednog predstavnika (ukupno dva)

– za udio iznad 8 do 12 posto prometa – još jednog predstavnika (ukupno tri)

– za udio iznad 12 do 16 posto prometa – još jednog predstavnika (ukupno četiri)

– za udio iznad 16 posto – još jednog predstavnika (ukupno pet).

Kao prihod Zajednice smatraju se obveze po boravišnoj pristojbi i članarini koje uplaćuju članovi turističkih zajednica općina, gradova, mjesta i područja koje su osnovane na području Županije u godini koja prethodi izborima za Skupštinu Zajednice.

Članak 21.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice, Poslovnik o svom radu i druge akte propisane Zakonom i ovim Statutom,

2. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora koje prema odredbama Zakona i Statuta bira Skupština,

3. bira, iz redova članova Zajednice, predstavnike u Sabor Hrvatske turističke zajednice,

4. donosi godišnji program rada Zajednice,

5. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,

6. imenuje i razrješava počasne članove Zajednice,

7. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

8. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

9. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

10. donosi odluku o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor Zajednice,

11. donosi odluku o osnivanju podružnica Zajednice,

12. odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 22.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane člana Zajednice koji ga je izabrao i čiji je predstavnik,

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine, grada, mjesta ili područja koja ga je izabrala i čiji je predstavnik,

– na osobni zahtjev.

Član Skupštine Zajednice može biti opozvan, na prijedlog Skupštine, ukoliko svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Ako članu Skupštine Zajednice prestane mandat prije isteka roka na koji je izabran na jedan od načina utvrđen ovim člankom, član Zajednice izabrat će novog predstavnika u Skupštinu Zajednice.

Novoizabranom članu Skupštine Zajednice mandat traje do isteka roka na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat.

Članak 23.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Odlukom o raspisivanju izbora iz prethodnog stavka utvrdit će se broj predstavnika svakog člana Zajednice u skladu s člankom 20.#clanak20 ovog Statuta.

Članak 24.

Skupština Zajednice odlučuje na redovitim i izvanrednim sjednicama.

Redovite sjednice saziva Predsjednik Zajednice i iste se održavaju najmanje dva (2) puta godišnje.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Zajednice sjednicom predsjedava zamjenik kojeg odredi Predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku Zajednice.

Izvanredna sjednica saziva se:

– u slučaju izbora novih članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora,

– na zahtjev Turističkog vijeća, Nadzornog odbora, najmanje jedne trećine članova Skupštine ili direktora Turističkog ureda.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red izvanredne Skupštine.

Ako u slučaju iz stavka 4. ovog članka Predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice istu mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Članak 25.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, osim ako za pojedino pitanje nije drugačije određeno ovim Statutom.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje i rad sjednice uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Predstavnici članova zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

2. Turističko vijeće

Članak 26.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 27.

Turističko vijeće:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice,

3. podnosi Skupštini izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,

4. podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

5. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu, Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,

6. donosi opće akte za Turistički ured na prijedlog direktora Turističkog ureda,

7. imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja i razrješava direktora Turističkog ureda,

8. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

9. daje ovlasti za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

10. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština,

11. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

12. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i kupnju poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,

13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština,

14. donosi poslovnik o svom radu,

15. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

16. razmatra godišnje programe rada i financijske planove kao i godišnja financijska izvješća turističkih zajednica općina, gradova, mjesta i područja,

17. rješava žalbe protiv prvostupanjskih rješenja iz područja radnog prava djelatnika u Turističkom uredu,

18. delegira jednog člana u nadzorne odbore turističkih zajednica općina, gradova, mjesta i područja u Istarskoj županiji,

19. zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o svom radu i o radu Turističkog ureda,

20. odlučuje o prihvaćanju izvješća o radu direktora Turističkog ureda i o radu Turističkog ureda,

21. obavlja i odlučuje o drugim poslovima koji prema Zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima spadaju u djelokrug rada ili za koje ga ovlasti Skupštine Zajednice.

Članak 28.

Turističko vijeće ima predsjednika i deset članova.

Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu, a po jednog člana delegiraju Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora iz redova svojih članova.

Članovi Skupštine u postupku izbora članova Turističkog vijeća predlažu, sukladno odredbi prethodnog stavka ovog članka, ukupan broj članova Vijeća koliko se i bira na način da se predlažu liste od po osam (8) kandidata. Skupština bira liste, a ne pojedinačne kandidate.

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 29.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane Skupštine Zajednice,

– opozivom od strane Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore,

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine, grada, mjesta ili područja koja je član Zajednice,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ukoliko svoju dužnost ne obavlja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća ili je uopće ne obavlja.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao u skladu sa stavkom 2. ovog članka, nadležno tijelo bira, odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je bio izabran prethodni član.

Članak 30.

Turističko vijeće radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Zajednice, sjednicom Turističkog vijeća predsjedava zamjenik kojeg određuje Predsjednik i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku Zajednice.

Članak 31.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Turističko vijeće, u pravilu, donosi odluke javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje i rad sjednica Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom o radu Turističkog vijeća.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima tri člana, od čega dva člana bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, a jednog člana delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i zamjenika.

Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu.

Član Nadzornog odbora ne može biti član ni jednog drugog tijela Zajednice.

Članak 33.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane Skupštine Zajednice,

– opozivom od strane Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice,

– na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može biti opozvan ukoliko svoju dužnost ne obavlja u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao u skladu sa stavkom 2. ovog članka, nadležno tijelo bira, odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je bio izabran prethodni član.

Članak 34.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i predsjeda sjednici Nadzornog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje većina članova.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor, u pravilu, donosi odluke javnim glasovanjem.

Nadzorni odbor može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Članak 35.

Nadzorni odbor nadzire:

– vođenje poslova Zajednice,

– materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,

– izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice i Turističkom vijeću Zajednice te Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice o obavljenom nadzoru najmanje dva puta godišnje.

U izvješću je Nadzorni odbor dužan posebno navesti:

– djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća Zajednice,

– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje,

– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,

– izvršava li se i provodi li se i u kojoj mjeri program rada i financijski plan,

– mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Članak 36.

Nadzorni odbor ima pravo uvida u poslovne knjige i isprave Zajednice, pravo saslušanja djelatnika Zajednice i drugih osoba radi utvrđivanja činjenica i dobivanje podataka o poslovima Zajednice.

Direktor Turističkog ureda dužan je Nadzornom odboru osigurati uvjete rada i potrebnu dokumentaciju.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 37.

Zajednica ima Predsjednika Zajednice.

Dužnost Predsjednika Zajednice obnaša župan Istarske županije.

Predsjednik Zajednice je predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Članak 38.

U trenutku razrješenja župana sukladno propisu kojim se utvrđuju jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, prestaje njegova dužnost Predsjednika te u navedenom slučaju dužnost Predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 39.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu,

– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

– brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

– pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima od zajedničkog interesa,

– brine se o pripremi sjednica Skupštine i Turističkog vijeća,

– potpisuje odluke i sve druge akte koje donose Skupština i Turističko vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Zajednice.

V. TURISTIČKI URED

1. Ustroj i poslovi Turističkog ureda

Članak 40.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 41.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, a na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 42.

Turistički ured:

1. provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

2. obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

3. obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

4. izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

5. daje tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

6. obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 43.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u vezi s njihovim radom primjenjuju se opći propisi o radu.

Djelatnici zaposleni u Turističkom uredu na stručnim poslovima moraju ispunjavati uvjete određene Zakonom i posebne uvjete glede stručne spreme, poznavanja stranih jezika i drugih znanja i sposobnosti koje propisuje ministar nadležan za poslove turizma (u daljnjem tekstu: ministar).

Djelatnici zaposleni u Turističkom uredu ne mogu biti predsjednici niti članovi skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora ni jedne turističke zajednice.

2. Direktor Turističkog ureda

Članak 44.

Turistički ured ima direktora.

Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodi odluke Turističkog vijeća i u granicama svojih ovlasti odgovoran je za poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda. Za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i Predsjedniku Zajednice.

Direktor mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom i posebne uvjete glede stručne spreme, poznavanja stranih jezika i drugih znanja i sposobnosti koje propisuje ministar.

Direktor Turističkog ureda ne može biti predsjednik niti član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora ni jedne turističke zajednice.

Direktoru Turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana Turistička zajednica.

Direktor Turističkog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog partnera, djeteta ili roditelja.

Direktor Turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Turističke zajednice.

Članak 45.

Direktora Turističkog ureda imenuje i razrješava Turističko vijeće.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora Zajednicu zastupa Predsjednik Zajednice.

Članak 46.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće.

Osoba koja zamjenjuje direktora ima prava i dužnosti direktora Turističkog ureda.

Članak 47.

Direktor Turističkog ureda:

1. provodi odluke Turističkog vijeća,

2. organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda,

3. zastupa Zajednicu te zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

4. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

5. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava Zajednice u granicama utvrđenih ovlasti,

6. usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

7. odlučuje o zapošljavanju djelatnika u Turističkom uredu, o raspoređivanju na radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktima Zajednice i Zakonom,

8. upozorava djelatnike i tijela Zajednice na zakonitost rada i zakonitost odluka,

9. odlučuje o službenom putovanju djelatnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

10. predlaže ustrojstvo i sistematizacije te druge akte koji se odnose na Turistički ured,

11. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je to potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršavanja zadaća Zajednice,

12. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

13. priprema, zajedno s Predsjednikom Zajednice, sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,

14. podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda najmanje jednom godišnje,

15. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,

16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen dužnosti:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda mogu podnijeti Predsjednik, Skupština, Nadzorni odbor ili Turističko vijeće, a obvezno ga podnose u slučajevima iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka.

Turističko vijeće prije odlučivanja o razrješenju direktora mora direktoru omogućiti da se očituje o razlozima razrješenja.

U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda do imenovanja novog direktora Zajednicu zastupa Predsjednik Zajednice.

VI. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI

Članak 49.

Svaki član tijela Zajednice i Predsjednik Zajednice osobno je odgovoran za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, odnosno imenovalo, a članovi Skupštine odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Direktor Turističkog ureda, u granicama utvrđenih ovlasti, osobno je odgovoran za poslovanje Zajednice i za zakonitost rada Turističkog ureda. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i Predsjedniku Zajednice.

VII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 50.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 51.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti sukladno zakonskim odredbama.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se prema propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

1. Program rada i financijski plan

Članak 52.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada i financijskom planu.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje. Financijski plan sadrži i troškove rada tijela i Turističkog ureda Zajednice te druge tekuće troškove. U financijskom planu utvrđuju se rashodi po namjenama.

Članak 53.

Program rada i financijski plan za sljedeću poslovnu godinu donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća do kraja tekuće godine.

Prijedlog programa rada i financijskog plana za sljedeću poslovnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini do 31. listopada tekuće godine.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Turističko vijeće obvezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice osam (8) dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.

Članovi Skupštine podnose Turističkom vijeću prijedloge i primjedbe na predloženi program rada i financijski plan pismeno najkasnije pet (5) dana prije zakazane sjednice Skupštine na kojoj se isti donose. Pismene prijedloge i primjedbe na predloženi program rada i financijski plan Turističko vijeće će iznijeti na sjednici Skupštine prilikom njihovog donošenja.

Zajednica dostavlja godišnji program rada i financijski plan Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 54.

Tijekom poslovne godine Zajednica može mijenjati i nadopunjavati svoj program rada i financijski plan, poglavito u slučaju objektivne nemogućnosti izvršenja pojedinih zadataka predviđenih programom rada, promjene u financiranju zadataka Zajednice, nepredviđenog povećanja troškova realizacije pojedinih zadataka.

Ako tijekom poslovne godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5 posto, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Izmjena programa rada i financijskog plana obavlja se na način i prema postupku kojim se donosi program rada i financijski plan.

Članak 55.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

2. Godišnje financijsko izvješće

Članak 56.

Skupština donosi godišnje financijsko izvješće do kraja mjeseca ožujka tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu podnosi Turističko vijeće Skupštini i Nadzornom odboru do kraja mjeseca veljače tekuće godine. Prije upućivanja na donošenje, prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam (8) dana prije razmatranja na Skupštini. Mjesto i vrijeme stavljanja na uvid prijedloga mora se objaviti u sjedištu Zajednice.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o:

– izvršenju zadataka pojedinačno utvrđenih programom rada i izdacima za njihovo izvršenje,

– izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice,

– ostvarenju prihoda po izvorima,

– financijskom rezultatu poslovanja,

– usporedbi financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja,

– analizi i ocjenu izvršenog programa,

– analizi poduzetih aktivnosti na razvoju turizma.

Nakon donošenja, godišnje financijsko izvješće dostavlja se Hrvatskoj turističkoj zajednici.

2. Prihodi Zajednice

Članak 57.

Zajednica ostvaruje prihode:

1. od boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

2. od članarine, u skladu s posebnim zakonom,

3. od proračuna Županije,

4. od obavljanja gospodarskih djelatnosti sukladno zakonskim odredbama,

5. od dobrovoljnih priloga,

6. od imovine u vlasništvu.

Pored izvora prihoda iz prethodnog stavka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koje osiguravaju članovi Zajednice i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Zajednica, u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća sklapati ugovore o financijskom zaduživanju do ukupnog iznosa do 50 posto prihoda predviđenog financijskim planom.

Članak 58.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koriste za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 59.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

VIII. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 60.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja, konferencijama za novinare i na drugi prikladni način.

Predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda odgovorni su za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

IX. NAGRADE I POHVALE

Članak 61.

Skupština može, na prijedlog Turističkog vijeća, nagraditi ili pismeno pohvaliti fizičku i pravnu osobu ili udruženje i tijelo koji su stekli posebne zasluge u ostvarivanju zadataka Zajednice.

Kriterije i mjerila za dodjelu nagrada ili pismenih pohvala te njihov oblik, sadržaj i visinu utvrđuje Turističko vijeće.

X. POSLOVNE TAJNE

Članak 62.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje su isprave i podaci poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom, a direktor Turističkog ureda za isprave i podatke koji se odnose na poslovanje Turističkog ureda.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 63.

U Zajednici se donosi Statut i drugi opći akti (pravilnici, odluke, poslovnici) utvrđeni Zakonom ovim Statutom i prema potrebama Zajednice.

Statut i poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice. Ostale akte donosi Turističko vijeće na prijedlog Predsjednika Zajednice ili na vlastitu inicijativu, a opće akte koji se odnose na rad Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta, a Statut u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statuom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti i općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice. Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština odlukom ukida ili poništava opći akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 64.

Statut donosi, uz prethodnu suglasnost ministra, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Ostale akte Skupština donosi običnom većinom glasova u skladu s ovim Statutom.

Članak 65.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i/ili dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće, najmanje jedna trećina članova Skupštine Zajednice i Predsjednik Zajednice.

Prijedlog izmjena i/ili dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja prijedloga i primjedbi.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću u roku osam (8) dana od dana primitka. Turističko vijeće nakon razmatranja primjedaba i prijedloga utvrđuje prijedlog izmjena i/ili dopuna Statuta i upućuje ga na prethodnu suglasnost Ministarstvu turizma. Po primitku suglasnosti ministarstva, prijedlog se upućuje Skupštini Zajednice na donošenje. Skupština je dužna u roku od mjesec dana od dana primitka suglasnosti ministarstva donijeti izmjene i/ili dopune Statuta, u protivnom će se smatrati da suglasnost nije dana.

Članak 66.

Statut i izmjene i/ili dopune Statuta Zajednice objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Zajednica je dužna uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 68.

Do usklađenja drugih općih akata Zajednice sa Statutom primjenjuju se postojeći akti ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 69.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Turističke zajednice Istarske županije upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 90 stranica A, upisni broj 69 (klasa: 334-03/94-03/65, urbroj: 529-02/94-0006) od 8. prosinca 1994. godine.

Članak 70.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Poreč, 7. lipnja 2010.

Predsjednik Zajednice
Ivan Jakovčić, v. r.

zatvori
Statut Turističke zajednice Istarske županije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !