Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Turističke zajednice Ličko-senjske županije ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 29.12.2010 Statut Turističke zajednice Ličko-senjske županije

TURISTIČKA ZAJEDNICA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

3745

Na temelju članaka 12.L643626 i 15.L643627 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08) Skupština Turističke zajednice Ličko-senjske županije, uz prethodnu suglasnost ministra turizma, na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. g. donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za područje Ličko-senjske županije osniva se Turistička zajednica Ličko-senjske županije. Osnivači Zajednice su njezini članovi i to: turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja osnovane na području Županije.

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđeni su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Turistička zajednica Ličko-senjske županije pravni je slijednik Turističke zajednice Ličko-senjske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 180, stranica A, upisni broj 150 (klasa: 334-03/94-03/194 urbroj: 529-02/95-0002) od 31. svibnja 1995. godine.

Članak 4.

Naziv Zajednice je: Turistička zajednica Ličko-senjske županije. Skraćeni naziv Zajednice je: TZLSŽ. Sjedište zajednice je u Gospiću.

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem »Turistička zajednica Ličko-senjske županije« promjera 25 mm.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama. Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured)

Članak 8.

Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 9.

1. Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu opće korisnosti.

2. Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je Zakonom drugačije propisano.

3. Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Zajednica može:

– upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave,

– organizirati manifestacije i priredbe,

– objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

– prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,

– posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana Zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,

– obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti sa Zakonom i drugim propisima.

4. Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

Zadaće turističke zajednice županije su sljedeće:

1. promocija turističke destinacije na razini županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,

4. izrada strategije razvoja turizma na nivou županije,

5. promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

6. obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),

7. pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

8. koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije,

9. sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,

10. donošenje strateškoga marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,

11. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude županije,

12. prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

13. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

14. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice županije,

15. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

16. objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,

17. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica županije sudjeluje i provodi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske.

Turističke zajednice županija surađuju s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i mogu biti članovi međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 12.

Obvezatni članovi Zajednice su turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja osnovane na području Ličko-senjske županije.

Članak 13.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice općine, grada, mjesta ili područja osnovane na području Ličko-senjske županije.

2. Počasni članovi

Članak 14.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća. Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova zajednice

Članak 15.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti:

1. birati i biti birani,

2. upravljati poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjelovati u radu Zajednice,

3. davati inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice

4. davati prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

5. predlagati razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i davati prijedloge za njihovo rješenje,

6. usmjeravati i usklađivati svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

7. predlagati sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama i događajima) značajnim za cijelu Županiju,

8. sudjelovati u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

9. poticati suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno uključene u turistički promet na razini Županijskog gospodarstvenog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja Županije,

10. predlagati pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

11. putem Zajednice ostvarivati suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih u djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje Županije,

12. razmjenjivati u Zajednici informacije, obavljati konzultacije i organizirati sastanke,

13. koristiti stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

14. predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

15. biti obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno – financijskom poslovanju,

16. razvijati međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

17. davati podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

18. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijel a Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alinee 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 16.

Članovi zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice upravljaju njezinim radom i poslovima.

Članak 17.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština,

2. Turističko vijeće,

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik zajednice

1. Skupština Zajednice

Članak 18.

Skupština zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica općina, gradova, mjesta i područja osnovanih na području Ličko-senjske županije.

Članak 19.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici članova turističke zajednice. Svaki član Zajednice ima po jednog predstavnika, članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu sudjeluju s više od 10% imaju dva predstavnika, a preko 20% tri predstavnika.

Udio u prihodu utvrđuje se prema prihodu u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut

2. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, koje bira prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizmaL643629 (»Narodne novine« br. 152/08)

3. donosi godišnji Program rada i godišnji Financijski plan,

4. imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća počasne članove Zajednice,

5. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

6. bira predstavnike Zajednice u Sabor Hrvatske turističke zajednice,

7. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

8. donosi godišnje Financijsko izvješće zajednice,

9. donosi odluku o izvješćima koje podnose Turističko vijeće i nadzorni odbor,

10. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

11. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

12. odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 21.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane člana čiji je predstavnik

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine, grada, mjesta ili područne turističke zajednice,

– na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 22.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 23.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica održava se dva ili više puta godišnje. Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

– Izbora članova Turističkog vijeća, ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji više od 1

– Na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti Dnevni red Skupštine Zajednice.

Članak 24.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na Sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 25.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 26.

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice

2. predlaže Skupštini i Nadzornom odboru godišnji program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko izvješće

3. podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu

5. donosi opće akte za Turistički ured, na prijedlog direktora turističkog ureda

6. imenuje i razrješava direktora turističkog ureda na temelju javnog natječaja

7. utvrđuje prijedlog Statuta

8. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganju financijskim sredstvima Zajednice

9. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora

10. donosi poslovnik o svom radu

11. delegira jednog člana u Nadzorni odbor turističke zajednice grada, općine, mjesta i područja

12. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća

13. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja

14. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i statutom

Članak 27.

Turističko vijeće ima predsjednika i deset članova. Osam članova turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti djelatnosti u turizmu, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova ili poslovnica sa sjedištem u Ličko-senjskoj županiji.

Članak 28.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine. Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane Skupštine zajednice

– opozivom od strane Hrvatske gospodarske komore i Obrtničke komore

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine, grada, mjesta ili područne turističke zajednice,

– na osobni zahtjev

– član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjestu člana Turističkog vijeća kojem mandat je prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.

Turističko vijeće radi na sjednicama. Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda Turističkim vijećem. U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku.

Članak 30.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća. Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 31.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem. Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima 3 člana, a čine ga:

– dva člana koje bira Skupština Zajednice

– jedan član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Zajednice.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Članak 33.

1. Nadzorni odbor nadzire:

– vođenje poslova Zajednice,

– materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice

– izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

2. O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor Zajednice podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini, te Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

3. U izvješću iz stavka 2. ovog članka Nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu sa Zakonima i aktima Zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

4. Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovog članka najmanje dva puta godišnje.

Članak 34.

1. Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

2. Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

3. Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

4. Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.

Članak 35.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 36.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša župan.

Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

U trenutku razrješenja župana sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, a dužnost predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore župana.

Članak 37.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu

– saziva i predsjedava Skupštini Zajednice

– saziva i predsjedava Turističkim vijećem

– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu s Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice

– brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća zajednice

– pokreće i brine o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom

– brine o pripremi sjednica skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 38.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice sjednici Skupštine zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 39.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnivati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisija, i dr.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje sastav, djelokrug rada pitanja vezana za rad tog tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 40.

1. Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

2. Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

3. Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

4. Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 41.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u Sjedištu Zajednice.

Članak 42.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština zajednice. Djelokrug, unutrašnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno.

Članak 43.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednice tijela Zajednice

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice

– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 44.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njegovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi na radu.

Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 45.

Turistički ured ima direktora.

Direktora na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor mora ispunjavati uvjete koje propisuje Ministar turizma.

Članak 46.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora na temelju ponovljenog natječaja, Zajednicu zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 47.

Direktor Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora ima prava i dužnosti direktora.

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice

Direktor je za svoj rad odgovoran Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.

Direktor Turističkog ureda:

1. provodi odluke Turističkog vijeća,

2. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

3. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

4. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima

5. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

6. usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

7. odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih i tijela,

8. upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka,

9. odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

10. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

11. odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocjeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka.

12. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

13. priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

14. podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, najmanje jednom godišnje,

15. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 49.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zahtjeve ili je izvršenje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je usljed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovnog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu turističkog ureda

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i turističkog ureda.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 50.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svoje dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su za članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda osobno su odgovorni za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje im je utvrdilo tijelo koje ih je imenovalo.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 51.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno u svoje ime i za svoj račun. Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 52.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 53.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 54.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do kraja listopada tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za slijedeću poslovnu godinu Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 55.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednica obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice.

Članak 56.

1. Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan ako dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%.

2. Izmjene iz stavka 1. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog izvješća.

Članak 57.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 58.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti financijsko izvješće u roku koje ona odredi.

Članak 59.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu turističko vijeće podnosi skupštini Zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Članak 60.

1. Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

– boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

– članarine, u skladu s posebnim zakonom,

– prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona

2. Osim prihoda iz stavka 1. ovog članka Zajednica može ostvarivati i prihode iz:

– proračuna jedinica lokalne samouprave i područne samouprave, te državnog proračuna,

– dragovoljnih priloga i darova,

– imovine u vlasništvu i sl.

3. Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 61.

Domaće i strane pravne osobe plaćaju članarinu zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Članak 62.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuće rezerve) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koje se financiraju iz financijskog plana zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže turističko vijeće.

Članak 63.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiroračunu.

Članak 64.

Višak prihoda nad rashodima zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja zajednice.

Članak 65.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina turističko vijeće može zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine zajednice koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 66.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladniji način.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 67.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanje Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i svi zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 68.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj. Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 69.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti s zakonom i drugim propisima. U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivati će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupštine Zajednice.

Kad utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte Turističkog ureda donosi Turističko vijeće zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 71.

Opći akti Turističkog ureda su:

– O ustrojstvu

– O organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– O radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– O obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

– Drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 72.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta, upućuje ga Skupštini zajednice na usvajanje.

Članak 73.

Statut Zajednice objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči ureda.

Opći akti zajednica stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Ličko-senjske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 180, stranica A, upisni broj 150 (klasa: 334-03/94-03/194 urbroj: 529-02/95-0002) od 31. svibnja 1995. godine.

Članak 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske.

Klasa: 334-1/10

Urbroj: 85/10

Gospić, 16. prosinca 2010.

Predsjednik
Turističke zajednice
Ličko-senjske županije
Milan Jurković, dipl. ing., v. r.

zatvori
Statut Turističke zajednice Ličko-senjske županije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !