Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 16.02.2011 Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije

TURISTIČKA ZAJEDNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

450

Na temelju članka 12.L653031 i 15.L653032 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.), Skupština turističke zajednice Požeško-slavonske županije uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije je pravna osoba, čije su članice turističke zajednice općina, područja i gradova osnovane na području Požeško-slavonske županije.

Članak 2.

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) smatra se osnovanom dana stupanja na snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u upisnik Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije je pravni slijednik Turističke zajednice županije Požeško-slavonske upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 177, stranica A, upisni broj 147 od 25. svibnja 1995. godine.

Članak 4.

Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica Požeško-slavonske županije«.

Skraćeni naziv Zajednice je: TZPSŽ.

Sjedište Zajednice je u Požegi.

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem »Turistička zajednica Požeško-slavonske županije« promjera 30 mm.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika promjera 60×40 mm, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednica ima znak.

Elemente i opis znaka utvrdit će Turističko vijeće.

O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog vijeća.

Članak 7.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 8.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.

Rad zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.

Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu opće korisnosti.

Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je Zakonom drugačije propisano.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, turistička zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

2. organizirati manifestacije i priredbe,

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,

5. posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,

6. obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s Zakonom i drugim propisima.

Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.

Zadaće Turističke zajednice županije su sljedeće:

1. promocija turističke destinacije na razini Županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,

4. izrada strategije razvoja turizma na nivou Županije,

5. promocija turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

6. obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),

7. pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

8. koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja Županije,

9. sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,

10. donošenje strateškoga marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,

11. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala te turističke ponude Županije,

12. prikupljanje te tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

13. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

14. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana Turističke zajednice županije,

15. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

16. objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za Županiju,

17. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica županije sudjeluje i provoditi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske.

Turistička zajednica županija surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti član međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 13.

Obvezatni članovi Zajednice su turističke zajednice općina, turističke zajednice područja te turističke zajednice gradova koje su osnovane na području Požeško-slavonske županije.

Članak 14.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice općine, turističke zajednice područja ili turističke zajednice grada.

2. Počasni članovi

Članak 15.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području zajednice.

Odluka o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 16.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

– biraju predstavnike u tijela Zajednice,

– upravljaju poslovima Zajednice putem svojih predstavnika i sudjeluju u radu Zajednice

– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promociju turizma na području Zajednice,

– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama i događanjima) značajnim za cijelu Županiju,

– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

– potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja Županije,

– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– putem Zajednice ostvaruje suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za području Županije,

– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,

– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća zajednice,

– pridržavaju se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju osobito pravo iz stavka 1. alineje 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12., 13. i 15. ovoga članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 17.

Članovi Zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice upravljaju njezinim radom i poslovima.

Članak 18.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik Zajednice.

1. Skupština Zajednice

Članak 19.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu turističke zajednice županije čine predstavnici članova turističkih zajednica.

Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

Članak 20.

U Skupštinu Zajednice svaki član Zajednice bira po tri predstavnika, a članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju s više od 40% biraju još po jednog predstavnika.

Članak 21.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice

2. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,

4. donosi godišnji program rada Zajednice,

5. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,

6. imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća počasne članove Zajednice,

7. donosi odluke o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

8. bira predstavnike Zajednice u Sabor Hrvatske turističke zajednice,

9. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

10. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

11. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

12. prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 22.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane Skupštine Zajednice,

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine, područja ili grada,

– na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može opozvati člana Skupštine Zajednice ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 23.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine zajednice.

Članak 24.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora, ako se njihov broj smanji za više od 1/4,

– na Zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.

Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 25.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 26.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 27.

Turističko vijeće Zajednice

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,

3. podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

4. upravlja imovinom Turističke zajednice sukladno Zakonu i Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,

5. donosi opće akte za stručnu službu Turističke zajednice,

6. imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Turističkog ureda

7. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,

8. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice,

9. daje ovlaštenje za zastupanje Turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

10. utvrđuje prijedlog Statuta,

11. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,

12.odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijama,

13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

14. delegira jednog člana u nadzorni odbor turističke zajednice općine ili grada na svom području,

15. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

16. donosi Poslovnik Turističkog vijeća,

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom turističke zajednice.

Članak 28.

Turističko vijeće Turističke zajednice županije ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira Skupština Turističke zajednice županije iz redova članova Turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

Članak 29.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane Skupštine zajednice,

– opozivom od strane Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore,

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine ili grada, odnosno turističke zajednice područja,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 30.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Turističke zajednice.

Članak 31.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 32.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 33.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima 3 člana, a čine ga:

– 2 člana koje bira Skupština zajednice

– 1 član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela iste turističke zajednice.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članak 34.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,

3. izvršavanje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

O obavljenom nadzoru nadzorni odbor Turističke zajednice županije podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini turističke zajednice županije te Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

U izvješću iz stavka 2. ovoga članka nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li Turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva puta godišnje.

Članak 35.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 36.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora mora biti opozvan ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog članka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 37.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša Župan Požeško-slavonske županije. U slučaju razrješenja Župana, prestaje i njegova dužnost predsjednika Turističke zajednice, te tu dužnost preuzima povjerenik, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 38.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu,

– saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

– saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice.

– brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

– pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

– brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 39.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Skupštine predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Turističke zajednice.

5. Radna tijela

Članak 40.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja te davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 41.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 42.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 43.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizacija i sistematizacija radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 44.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 45.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u vezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 46.

Turistički ured ima direktora.

Turističku zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Turističke zajednice.

Direktor turističkog ureda i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Turističke zajednice, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete koje propisuje ministar turizma, ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Članak 47.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.

Direktor Turističkog ureda:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim oblastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

– odlučuje o provjeri pojedinih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– priprema, zajedno sa predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

– podnosi turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 49.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama.

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda

6. ako turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučajevima iz st. 1. toč. 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka

Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 50.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Direktor Turističkog ureda osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je izabralo.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 51.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 52.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 53.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 54.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu, Turističko vijeće Turističke zajednice podnosi Skupštini turističke zajednice do 31. listopada tekuće godine.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za sljedeću poslovnu godinu Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 55.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada i financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Turističke zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Članak 56.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Izmjene iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

Članak 57.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće. Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 58.

Skupština Turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 59.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Turističke zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 60.

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. od boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

2. od članarine u skladu s posebnim zakonom,

3. iz proračuna Županije,

4. od dobrovoljnih priloga,

5. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,

6. od imovine u vlasništvu i sl.

Pored izvora iz st. 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i danim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 61.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 62.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 63.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 64.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 65.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pismenih materijala i putem sjednice tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno putem sredstva javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 66.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 67.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 68.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 69.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivati će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 71.

Opći akti Turističkog ureda su:

– o ustrojstvu,

– o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

– drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 72.

Izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 73.

Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasilu Županije.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči ureda.

Opći akti zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 177, stranica A, upisni broj 147 (klasa: 334-03/94-03/88 urbroj: 529-02/95-0002) od 28. svibnja 1995. godine.

Članak 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Požeško-slavonskom službenom glasniku«.

Predsjednik
Skupštine Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
Marijan Aladrović, dipl. ing., v. r.

zatvori
Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !