Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 04.11.2010 Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

3201

Na temelju članka 12.L618032 i članka 15.L618033 stavka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08) Skupština Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, uz prethodnu suglasnost ministra turizma, na sjednici održanoj 7. listopada 2010. godine, donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za područje Splitsko-dalmatinske županije osniva se Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije. Osnivači Zajednice su njezini članovi i to: turističke zajednice gradova, općina i mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području županije.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 2.

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije pravni je slijednik Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 181, stranica A, upisni broj 151 (klasa: 334-03/94-03/96 urbroj:
529-02/95-0002) od 6. lipnja 1995. godine.

Članak 3.

Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije«.

Skraćeni naziv je »TZ Splitsko-dalmatinska«.

Sjedište zajednice je u Splitu.

Članak 4.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem »Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije« promjera 35 mm.

Žig zajednice je četvrtastog oblika promjera 65 mm, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor turističkog ureda.

Članak 5.

Zajednica ima svoj znak.

O sadržaju i obliku znaka odlučuje Skupština turističke zajednice, a na prijedlog Turističkog vijeća.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi na način da je svaka turistička zajednica zastupljena s najmanje jednim predstavnikom. Veći broj predstavnika pojedine turističke zajednice ovisi o turističkom značenju područja za koje je osnovana, a utvrđuje se razmjerno visini udjela turističke zajednice u prihodima Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezamih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: turistički ured).

Članak 8.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 9.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkoga društva. Iznimno, turistička zajdnica u svom djelovanju može obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

1. Upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,

2. Organizirati manifestacije i priredbe,

3. Objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

4. Prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima sljedeće zadaće:

1. Promocija turističke destinacije na nivou županije, samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. Upravljanje javnom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,

3. Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,

4. Izrada strategije razvoja turizma na nivou županije,

5. Promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

6. Obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicim aturizma (seoski, kulturni, zdravstveni i dr.)

7. Pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

8. Koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije,

9. Sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,

10. Donošenje strateškoga marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hravtskog turizma,

11. Poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude županije,

12. Prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

13. Obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

14. Izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i finnacijskog plana turističke zajednice županije,

15. Ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

16. Objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,

17. Obavljanje i drugih poslova propisanih statutom i Zakonom.

Zajednica sudjeluje i provodi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske.

Zajednica surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i mogu biti članovi međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.

Zajednica ima obvezatne, počasne i dragovoljne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 12.

Obvezatni članovi Zajednice su turističke zajednice gradova, općina, mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 13.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice grada, općine, mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području Splitsko-dalmatinske županije.

2. Počasni članovi

Članak 14.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

Članak 15.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

– oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice

– upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u radu Zajednice,

– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama) i događajima značajnim za cijelu županiju,

– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

– potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja županije,

– predlažu pomaganje razvoja turizma u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje Županije,

– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,

– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 16.

Članovi Zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice upravljaju njezinim radom i poslovima.

Članak 17.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik zajednice

1. Skupština Zajednice

Članak 18.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica gradova, općina, mjesta i turističkih zajednica područja (ukoliko su osnovane) osnovanih na području Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 19.

U Skupštini Zajednice svaki član Zajednice bira po jednog predstavnika, a članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju s više od 5% biraju dva predstavnika.

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1. Donosi Statut Zajednice,

2. Odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

3. Odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,

4. Donosi godišnji program rada Zajednice,

5. Donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,

6. Imenuje i razrješava počasne članove Zajednice,

7. Donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

8. Bira predstavnike Zajednice u Sabor Hrvatske turističke zajednice,

9. Donosi odluku o sadržaju i obliku znaka turističke zajednice,

10. Donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

11. Daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

12. Razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

13. Prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 21.

Mandat članova skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane skupštine koju predstavlja,

– na osobni zahtjev.

Skupština turističke zajednice grada, općine, mjesta ili područja može opozvati člana Skupštine Zajednice ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćom Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 22.

Izbore za skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata skupštine Zajednice.

Članak 23.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Redovna sjednica održava se dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1,

– zahtjeva Nadzornog odbora, Turističkog vijeća i najmanje 1/10 članova Skupštine.

Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 24.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Turističko vijeće

Članak 25.

Turističko vijeće Zajednice

1. Provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. Predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko izvješće,

3. Podnosi izvješće o izvršenju programa rada jednom godišnje,

4. Upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu,

5. Donosi opće akte za turistički ured, na prijedlog direktora turističkog ureda,

6. Imenuje direktora turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora,

7. Zahtijeva i razmatra izvješće direktora o njegovu radu i radu turističkog ureda, te donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća,

8. Utvrđuje prijedloge Statuta,

9. Priprema prijedloge i daje mišljanja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,

10. Odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,

11. Donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

12. Potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

13. Donosi Poslovnik o radu Turističkog vijeća,

14. Predlaže Skupštini počasne članove Zajednice,

15. Utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje finnacijskim sredstvima turističke zajednice,

16. Delegira jednog člana u Nadzorni odbor turističke zajednice grada, općine i mjesta,

17. Daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

18. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Članak 26.

Turističko vijeće ima predsjednika i deset članova.

Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu.

Po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 27.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane Skupštine Zajednice,

– opozivom od strane Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 28.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi Predsjednik turističke zajednice i koji za svoj rada odgovara Predsjedniku turističke zajednice.

Članak 29.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 30.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom o radu vijeća.

3. Nadzorni odbor

Članak 31.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima 5 članova, a čine ga:

– četiri člana koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice

– jedan član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Član nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela iste turističke zajednice.

Članak 32.

Nadzorni odbor nadzire:

1. Vođenje poslova Zajednice,

2. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,

3. Izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije dva puta godišnje podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini turističke zajednice te Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

U pisanom izvješću potrebno je posebno navesti: djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Članak 33.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Nadzornog obora iz reda svojih članova.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova odbora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 34.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opoziva od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može biti opozvan ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog članka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 35.

Zajednica ima Predsjednika.

Dužnost Predsjednika Zajednice obnaša župan Splitsko-dalmatinske županije.

Predsjednik Zajednice je istovremeno predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Mandat Predsjednika Zajednice traje četiri godine.

U trenutku razrješenja župana, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne uprave i samouprave, prestaje njegova dužnost Predsjednika Zajednice, a u tom slučaju dužnost Predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore župana.

Članak 36.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu,

– saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

– saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

– brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

– pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

– brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

– zastupa turističku zajednicu do izbora direktora ureda,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 37.

U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti Predsjednika sjednici Skupštine i Turističkog vijeća predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi Predsjednik turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku turističke zajednice.

Članak 38.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radno skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljnja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela is stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 39.

Zajednicu predstavlja Predsjednik Zajednice, a zastupa direktor turističkog ureda.

Direktor turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 40.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se »Turistički ured«.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 41.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora turističkog ureda.

Ustrojstvo turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaće Zajednice.

Članak 42.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 43.

Na pravni status zaposlenih u turističkom uredu, uvjete za stupanje za rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Radnici zaposleni u turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 44.

Turistički ured ima direktora.

Direktora turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 45.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora turističku zajednicu zastupa Predsjednik turističke zajednice.

Članak 46.

Direktora turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova članova Turističkog vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 47.

Direktor turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i Predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.

Direktor turističkog ureda:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršavanje zadaće Zajednice,

– zastupa zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

– odlučuje o zapošljavanju radnika u turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji turističkog ureda,

– upozorava radnike turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju turističkog ureda,

– odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

– najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada turističkog ureda,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda može biti razrješen:

1. Na osobni zahtjev,

2. Ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednice nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. Ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. Ako bez osnovnog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. Ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu turističkog ureda,

6. Ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora turističkog ureda u slučaju iz stavka 1. t. 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka moraju podnijeti Predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost izjašnjenja o razlozima za razrješenje. Odluku o razrješenju direktora turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

U slučaju razrješenja direktora turističkog ureda Turističko vijeće će raspisati natječaj za direktora, a do izbora direktora turističku zajednicu će zastupati Predsjednik Zajednice.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 49.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Direktor turističkog ureda odgovoran je za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koji su mu utvrđeni Zakonom, Statutom i aktima tijela koje ga je imenovalo.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 50.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 51.

Za svaku poslovnu godinu Zajednice utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 52.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za sljedeću godinu utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine.

Godišnji program rada i financijski plan Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 53.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice Turističko vijeće obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Članak 54.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Izmjene iz st. 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

Članak 55.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredboprimatelj za izvršenje programa rada i financijskog plana je direktor turističkog ureda.

Članak 56.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Zajednice do kraja veljače tekuće godine.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Turističko vijeće prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu u roku iz stavka 2. ovog članka podnosi i Nadzornom odboru.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Godišnje financijsko izvješće Zajednice dostavlja se Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 57.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 58.

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. Boravišne pristojbe, u skladu s posebnim Zakonom,

2. Članarine, u skladu s posebnim Zakonom,

3. Proračuna Splitsko-dalmatinske županije, te državnog proračuna, županije,

4. Prihodi od gospodarske djelatnosti utvrđene odrebom članka 9. stavak 1. Statuta Zajednice,

5. Dragovoljni prilozi i darovi

6. Imovina u vlasništvu Zajednice.

Pored izvora iz st. 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Zajednica se može financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 59.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće, a na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 60.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 61.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 62.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 63.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 64.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 65.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za isparvu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 66.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednice vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 67.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti s Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 68.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog Predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte turističkog ureda na prijedlog direktora turističkog ureda.

Članak 69.

Opći akti turističkog ureda su:

– o ustrojstvu,

– o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

– drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 70.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 71.

Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasilu županije.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti turističkog ureda na oglasnoj ploči ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Zajednica i turistički ured Zajednice uskladit će opće akte u skladu s odredbama ovog Statuta u roku od 30 dana od stupanja na snagu. Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti. Stupanjem na snagu novog Statuta prestaju važiti odredbe postojećeg Statuta.

Članak 73.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 181, stranica A, upisni broj 151 (klasa: 334-03/94-03/96 urbroj: 529-02/95-0002) od 6. lipnja 1995. godine.

Članak 74.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Županije.

Urbroj: 128/10

Split, 7. listopada 2010.

Predsjednik
Skupštine Turističke zajednice
Ante Sanader, dipl. ing., v. r.

zatvori
Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !