Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 15.10.2010 Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

3072

Na temelju članka 12.L617048 i 15.L617049 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.) Skupština Turističke zajednice Zagrebačke županije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 5. listopada 2010. godine donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za područje Zagrebačke županije osniva se Turistička zajednica Zagrebačke županije čije su članice turističke zajednice gradova, općina, mjesta i područja osnovane na području županije.

Članak 2.

Turistička zajednica Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) smatra se osnovanom danom stupanja na snagu ovog statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u upisnik Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Zajednica je pravni slijednik Turističke zajednice Zagrebačke županije, upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma dana 12. svibnja 1998. godine, pod upisnim brojem 272, list broj 317, stranica A (klasa: 334-03/98-02/08, urbr.: 529-02-98-02).

Članak 4.

Naziv zajednice je: Turistička zajednica Zagrebačke županije.

Skraćeni naziv je: TZZŽ.

Sjedište zajednice je u Zagrebu.

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem Zajednice.

Žig zajednice je četvrtastog oblika, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednica ima znak.

Odluku o obliku i sadržaju znaka donosi Turističko vijeće.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 7.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 8.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.

Rad zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim statutom.

Članak 10.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

Iznimno, sukladno Zakonu, zajednica može:

– upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice županijske samouprave,

– organizirati manifestacije i priredbe,

– objavljivati komercijalne oglase na svojim promo materijalima,

– prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promo materijala,

– obavljati druge poslove i zadatke od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

– Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.

Zadaće Zajednice:

– promocija turističke destinacije na razini županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,

– upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije,

– sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,

– izrada strategije razvoja turizma na nivou županije,

– promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

– obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),

– pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

– koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije,

– sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma,

– donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,

– poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude županije,

– prikupljanje i redovna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

– obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

– izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice županije,

– ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

– objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,

– obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

– sudjelovanje i provođenje programa i akcija Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske,

– surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti članica međunarodnih turističkih organizacija.

III. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA ZAJEDNICE

Članak 12.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 13.

Obvezatni članovi turističke zajednice županije jesu turističke zajednice gradova, općina, mjesta i područja koje su osnovane na području Zagrebačke županije.

Članak 14.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice grada, općine, mjesta ili područja.

2. Počasni članovi

Članak 15.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 16.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

– biraju predstavnike u tijela Zajednice,

– upravljanju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika i sudjeluju u radu Zajednice,

– daju inicijative koje imaju za cilj ječanje i promicanje turizma na području Zajednice,

– daju prijedloge i primjedbe na rad Zajednice,

– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim statutom,

– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama i događanjima) značajnim za cijelu županiju,

– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

– potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja županije,

– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje županije,

– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– predlažu izmjene i dopune Statuta, drugih i općih akata,

– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,

– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– daju podatke i izvješća potrebna izvršavanje zadaća Zajednice,

– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka i zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. ovoga članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 17.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština,

2. Turističko vijeće,

3. Nadzorni odbor,

4. Predsjednik Zajednice.

Mandat članovima tijela Zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

1. Skupština zajednice

Članak 18.

Skupština zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici članova turističke zajednice.

U Skupštini Zajednice svaki član Zajednice bira po jednog predstavnika, a članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju s više od 6% biraju još po jednog predstavnika.

Članak 19.

Skupština Zajednice:

– donosi Statut Zajednice,

– odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

– odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,

– donosi godišnji program rada Zajednice,

– donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,

– imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća počasne članove Zajednice,

– donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

– bira predstavnike Zajednice u Sabor Hrvatske turističke zajednice,

– donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

– daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

– razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

– donosi odluku o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor, prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 20.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane člana Skupštine Zajednice čiji je predstavnik,

– na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran kao član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 21.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 22.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Skupština Zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,

– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 23.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Svaki predstavnik člana Skupštine Zajednice ima pravo na jedan glas.

Način sazivanja i vođenje sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Turističko vijeće

Članak 24.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine turističke zajednice.

Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom turističke zajednice.

Turističko vijeće je odgovorno Skupštini turističke zajednice.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 25.

Turističko vijeće Zajednice:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

– predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice ili podružnica, te godišnje financijsko izvješće,

– podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

– zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,

– upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,

– donosi opće akte za stručnu službu Zajednice,

– imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora Turističkog ureda

– utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

– daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

– delegira jednog člana u Nadzorni odbor turističke zajednice općine i grada

– donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice

– priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice

– donosi poslovnik o svom radu,

– imenuje povjerenstva, komisije i druga radna tijela od interesa za Zajednicu,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom turističke zajednice.

Članak 26.

Turističko vijeće Zajednice ima Predsjednika i deset članova, od kojih osam bira Skupština turističke zajednice županije iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 27.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojemu je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, Skupština Zajednice bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 28.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice.

Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 29.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 30.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenje sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 31.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima najmanje tri člana, a čine ga:

– 2 člana koje bira Skupština Zajednice,

– 1 član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Zajednice.

Članak 32.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i podružnica,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

Nadzorni odbor provodi nadzor najmanje dva puta godišnje.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini Zajednice i Turističkom vijeću.

U pismenom izvješću Nadzorni odbor dužan je navesti: djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenja i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Članak 33.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovnikom.

Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.

Članak 34.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može biti opozvan ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojemu je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog članka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 35.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša župan Zagrebačke županije.

Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Mandat predsjednika traje do isteka mandata sukladno propisu koji regulira izbore za župana.

U trenutku razrješenja župana, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave, prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika Zajednice obnaša povjerenik, sukladno propisu koji regulira izbor župana.

Članak 36.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu,

– saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

– saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

– brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

– pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

– brine o pripremi sjednica Skupštine i Turističkog vijeća,

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 37.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Skupštine Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za taj rad odgovara predsjedniku turističke zajednice.

5. Radna tijela

Članak 38.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 39.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 40.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 41.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 42.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice, kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 43.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu ako zakonom nije drugačije propisano.

Ministar turizma pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu.

Članak 44.

Turistički ured ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor Turističkog ureda, osim uvjeta propisanih Pravilnikom iz stavka 2. članka 43.#clanak43 ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Članak 45.

Do imenovanja direktora Turističkog ureda Zajednicu zastupa Predsjednik Zajednice.

Članak 46.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 47.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor Turističkog ureda i drugi radnici zaposleni u Turističkom uredu ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.

Direktoru Turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području županije.

Direktor Turističkog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog druga, djeteta ili roditelja.

Direktor Turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršenje zadaća Zajednice,

– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

– odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda, najmanje jednom godišnje,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima i odlukama tijela Zajednice.

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

– na osobni zahtjev,

– ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

– ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

– ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

– ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda,

– ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora mogu podnijeti u slučaju iz stavka 1., točka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka Statuta, predsjednik, Turističko vijeće, Skupština Zajednice ili Nadzorni odbor.

Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda turističku zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Turističke zajednice.

Članak 49.

Poslove prikupljanja, obrade i priopćavanja informacija u radu Zajednice obavlja Turistički ured.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje, obradu i priopćavanje informacija u svrhu poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu, značajnih za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

– promocija turističkog proizvoda s područja Zajednice,

– pružanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.

Turistički ured, za izvršavanje zadataka iz stavka 1. ovog članka, može izdavati biltene ili druge periodične publikacije.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 50.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda pojedinačno su odgovorni za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 51.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 52.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koje uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 53.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 54.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine za sljedeću poslovnu godinu.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za sljedeću poslovnu godinu Hrvatskoj turističkoj zajednici u roku iz stavka 1. ovog članka.

Članak 55.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice obvezno sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednica obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.

Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za sljedeću godinu.

Članak 56.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Izmjene iz stavka 2.ovog članka obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rada i godišnji financijski plan.

Članak 57.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 58.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Zajednice do kraja veljače.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice 8 dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Skupština turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 59.

Prihodi Zajednice su:

– boravišna pristojba, u skladu s posebnim Zakonom,

– članarina, u skladu s posebnim Zakonom,

– prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti sukladno članku 10. stavku 3. Zakona.

Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka, Zajednica može ostvarivati i prihode iz:

– proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, te državnog proračuna,

– dragovoljnih priloga i darova,

– imovine u vlasništvu i sl.

Pored izvora iz st. 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 60.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Članak 61.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 62.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 63.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristit će se u svrhu promicanja i unapređivanja turističkog unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 64.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 65.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 66.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 67.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 68.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 69.

Zajednica ima statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.

Skupština Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, donosi Statut dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja glasova svih članova Skupštine Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova prisutnih članova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda većinom glasova prisutnih članova.

Članak 71.

Opći akti Turističkog ureda su:

– o ustrojstvu,

– o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostala primanja,

– drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća

Članak 72.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može donijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću zajednice u roku od osam dana od dana primitka.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta, upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Stupanjem na snagu novog statuta prestaju važiti odredbe dosadašnjeg statuta.

Članak 73.

Statut Zajednice objavljuje se u »Narodnim novinama« i službenom glasilu županije.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti zajednica stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma dana 12. svibnja 1998. godine, pod upisnim brojem 272, list broj 317, stranica A (klasa: 334-03/98-02/08, urbr.: 529-02-98-02).

Članak 76.

Zajednica je dužna preuzeti djelatnike Turističke zajednice Zagrebačke županije, čiji je pravni slijednik.

Članak 77.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Zagreb, 5. listopada 2010.

Predsjednik
mr. sc. Stjepan Kožić, v. r.

zatvori
Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !