Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Umirovljeničkog fonda ("Narodne novine", br. XX/05, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 10.10.2005 Statut Umirovljeničkog fonda

UMIROVLJENIČKI FOND

2170

Na temelju članka 15.L281079 stavak 1. alineja 1. Zakona o Umirovljeničkom fondu (»Narodne novine« broj 93/05-u daljnjem tekstu: Zakon), Upravni odbor Fonda na 2. sjednici donosi

STATUT

UMIROVLJENIČKOG FONDA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut je temeljni akt Umirovljeničkog Fonda.

Statutom se uređuju uvjeti i pravila poslovanja a naročito:

1. ime, status i članstvo u Fondu,

2. upravljanje imovinom Fonda,

3. vrednovanje imovine Fonda,

4. kriteriji raspolaganja udjelima Fonda,

5. naknade iz imovine Fonda,

6. poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o portfelju Fonda,

7. druga pitanja važna za Fond.

II. IME, STATUS I ČLANSTVO U FONDU

a) Ime i status Fonda

Članak 2.

(1) Ime Fonda glasi: »Umirovljenički Fond«.

(2) Skraćeno ime Fonda glasi: »UMFOND«.

(3) Poslovna adresa Fonda je adresa Društva za upravljanje Fondom (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 3.

(1) Fond u ime Republike Hrvatske osniva Vlada Republike Hrvatske.

(2) Fond je zasebna imovina i nema svojstvo pravne osobe, a imovina Fonda se dijeli na udjele.

(3) Fond čini unesena i stečena imovina sukladno Zakonu i Statutu.

b) Članstvo u Fondu

Članak 4.

(1) Članovi Fonda su korisnici mirovina iz članka 2.L281081 stavka 1. Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine« broj 105/04 – u daljnjem tekstu: Zakon o provođenju Odluke) i to na temelju utvrđene pripadajuće razlike sukladno člancima 3. i 4. Zakona o provođenju Odluke.

(2) Fond je zatvoren za sve druge članove i investitore, osim za nasljednike prvog nasljednog reda člana Fonda.

(3) Članovi Fonda postaju vlasnici udjela u Fondu i imaju pravo na isplatu dokumenata o udjelu.

(4) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) dužan je predati Društvu bazu podataka članova Fonda u roku od osam dana od potpisa sporazuma iz stavka 6. ovoga članka, a na temelju koje će Društvo sastaviti registar članova Fonda.

(5) U vezi korištenja i zaštite osobnih podataka članova Fonda, HZMO i Društvo dužni su postupati sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(6) HZMO i Društvo dužni su sklopiti sporazum o načinu, uvjetima i strukturi potrebnih podataka. HZMO je vlasnik baze podataka i Društvo je ne smije koristiti za druge namjene osim u svrhu upravljanja Fondom.

(7) HZMO je dužan izvijestiti Društvo o svim korisnicima mirovine koji su pokrenuli postupke iz članka 42. stavak 1. Zakona na način da se prikažu korisnici mirovina koji su ostali pri tužbenim zahtjevima i koji su odustali od tužbenog zahtjeva.

(8) Društvo vodi registar članova Fonda i dužno je obavijestiti članove Fonda o članstvu i visini obeštećenja u roku od devedeset dana (90) dana od dana osnivanja Fonda.

(9) Uz obavijest o članstvu iz članka 18. stavak 4. Zakona (u daljnjem u tekstu: Obavijest) Društvo je dužno svakom članu Fonda dostaviti obrazac posebne izjave (u daljnjem tekstu: Izjava) koji mora sadržavati podatke iz članka 24. Zakona. Uz navedene podatke, Izjava mora sadržavati podatke o pravnim posljedicama obeštećenja sukladno članku 24. Zakona.

(10) Obavijest i Izjava po svojim obilježjima i sadržaju nisu vrijednosni papir, niti se mogu zalagati i prenositi na treće osobe.

(11) Obavijest i Izjava izdaju se u četiri primjerka, a izvornik Obavijesti i Izjave čine sastavni dio dokumentacije o članstvu svakog člana Fonda.

(12) Svaki obrazac Obavijesti ili Izjave koja uz potpis člana Fonda sadrži drugačiji tekst od propisanog, potpis druge osobe ili oznaku i pečat pravne osobe ništavan je.

(13) Svaki član Fonda u registru ima najmanje sljedeće podatke: ime i prezime, JMBG, adresu, broj udjela, vrijednost udjela, račun banke za isplatu udjela ili način isplate.

c) Glasačka prava članova Fonda

Članak 5.

Glasačka prava članova Fonda sadržana su u mogućnosti izbora svojih predstavnika u Upravni odbor Fonda putem registriranih političkih stranaka i umirovljeničkih Udruga.

III. UPRAVLJANJE IMOVINOM FONDA

a) Društvo za upravljanje Fondom

Članak 6.

(1) Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicijskim fondovima kojega odabere Upravni odbor Fonda. Prije objave natječaja za izbor Društva, Upravni odbor Fonda dužan je donijeti Pravilnik o kriterijima za izbor društva za upravljanje Fondom.

(2) Društvo je trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Društvo u upravljanju Fondom nastupa u pravnom prometu u svoje ime, a za račun Fonda.

(4) Pravo glasovanja iz vrijednosnih papira koji su u portfelju Fonda, članovi Fonda prenose na Društvo. Članovi Fonda ne prenose na Društvo glasačka prava koja proizlaze iz obveza Upravnog odbora i Društva za upravljanje prema samim članovima.

b) Obveze i odgovornosti Društva za upravljanje Fondom

Članak 7.

(1) Društvo je dužno upravljati imovinom Fonda s pozornošću opreznog, urednog i savjesnog gospodarstvenika uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika diverzifikacijom ulaganja u skladu s odredbama Zakona.

(2) Društvo je obvezno svoje poslovanje voditi odvojeno od poslovanja Fonda.

(3) Društvo odgovara za štetu počinjenu članovima/vlasnicima dokumenata o udjelima ukoliko postupa protivno Zakonu ili ovom Statutu.

(4) Društvo u poslovima upravljanja Fondom upotrebljava svoj pečat.

(5) Društvo može prenijeti ovlast upravljanja imovinom koja se nalazi izvan Republike Hrvatske upravitelju ili upraviteljima koji su, prema propisima države u kojoj se nalazi imovina, ovlašteni upravljati tuđim vrijednosnim papirima samo pod uvjetima i na način koje izglasa Upravni odbor na svojoj sjednici. Valjanost takvog ovlaštenja provjerava Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) i izdaje posebnu suglasnost.

Upravni odbor Fonda

Članak 8.

(1) Upravni odbor Fonda ima devet članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske sukladno Zakonu. U Upravni odbor mogu se imenovati predstavnici umirovljenika, članovi Vlade Republike Hrvatske, nezavisni stručnjaci i druge osobe.

(2) Član Upravnog odbora Fonda ne može biti član uprave ili nadzornog odbora:

– bilo kojega drugog Društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima;

– depozitne banke Fonda;

– bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.

(3) Članovima Upravnog odbora mandat traje 4 godine. Član može biti opozvan i prije isteka mandata. O sazivanju sjednica, glasovanju i drugim pitanjima bitnim za njegov rad Upravni odbor donosi poseban Poslovnik.

(4) Članovi Upravnog odbora za svoj rad primaju mjesečnu naknadu u visini jedne i pol prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj u neto iznosu. Naknadu, porez i prirez plaća Društvo.

Članak 9.

(1) Upravni odbor Fonda ima predsjednika.

(2) Predsjednika Upravnog odbora Fonda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz redova članova Upravnog odbora.

Članak 10.

(1) Upravni odbor Fonda nadzire upravljanje imovinom Fonda, zastupa članove Fonda prema Društvu te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem Zakona stavljeni u nadležnost, a osobito:

– donosi Statut Fonda uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– odobrava ugovore i sporazume koje Društvo sklapa za račun Fonda,

– donosi odluku o izboru revizora poslovanja Fonda,

– utvrđuje načela ulaganja koja su sastavni dio Statuta Fonda,

– daje druge suglasnosti i odobrenja kada je to određeno Zakonom,

– podnosi izvješće o poslovanju Fonda Hrvatskom saboru.

(2) Upravni odbor Fonda može zahtijevati od Društva da ga izvješćuje i o stanju na tržištu vrijednosnih papira te o drugim okolnostima bitnim za stvaranje suda o politici upravljanja imovinom Fonda.

Članak 11.

(1) Upravni odbor Fonda odlučuje na sjednicama, a može odlučivati samo ako je na sjednici prisutno najmanje 7 članova Upravnog odbora.

(2) Sjednice Upravnog odbora Fonda saziva predsjednik Upravnog odbora Fonda ili drugi član Upravnog odbora po ovlaštenju predsjednika Upravnog odbora. Uz poziv se priopćuje prijedlog dnevnog reda.

(3) Sjednice Upravnog odbora Fonda mogu se održavati i putem telefona (konferencijskom vezom) uz dostavu pisane suglasnosti.

(4) Upravni odbor Fonda donosi valjane odluke dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

Članak 12.

(1) Upravni odbor Fonda u ime i za račun članova Fonda sklapa s Društvom Ugovor o upravljanju imovinom Fonda.

(2) U ime Upravnog odbora Fonda, Ugovor potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

(3) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuje se osobito trajanje ugovora, način raspolaganja i upravljanja imovinom Fonda, obveze Društva, vođenje registra članova

Fonda, visina naknade, raskid i otkaz ugovora te druga pitanja predviđena Zakonom i Statutom.

(4) Upravni odbor odobrava ugovor koji Društvo sklapa s Depozitnom bankom i o izboru Depozitne banke donosi Pravilnik.

(5) Upravni odbor može na sjednicama predlagati i raspravljati, odobravati ugovore i sporazume, davati suglasnosti i odobrenja za sva pitanja koji se odnose na imovinu Fonda ili poslove koje za Društvo obavlja treća strana.

c) Imovina Fonda

Članak 13.

Imovinu Fonda čine novčana sredstva, udjeli, dionice, obveznice i nekretnine koje u Fond unosi Vlada Republike Hrvatske. Imovinu Fonda čine i drugi oblici imovine kao i dobit stečena od ulaganja.

d) Vrsta imovine u koju ulaže Fond

Članak 14.

(1) Imovina Fonda koju u Fond unosi Vlada Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom ne podliježe posebnim ograničenjima po vrstama i visini udjela pojedine imovine u ukupnoj imovini Fonda niti se primjenjuju ograničenja ulaganja u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima.

(2) Imovina Fonda koja se stječe uslijed investicijske aktivnosti Fonda ulaže se u sljedećim omjerima:

1. bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje garantira Republika Hrvatska,

2. do 30% imovine Fonda u vrijednosne papire država članica Europske unije i drugih država članica OECD-a,

3. do 30% imovine Fonda u depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 5 % ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju s tim da taj iznos ne prelazi 5 % jamstvenog kapitala te financijske institucije,

4. do 30% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire s kojim se trguje na burzi ili drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.

5. do 20% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj i zemljama OECD-a,

6. do 5% imovine Fonda u nekretnine u Republici Hrvatskoj,

7. najviše 1% ukupne imovine Fonda može biti uloženo u opcijske i terminske ugovore samo u svrhu zaštite imovine Fonda.

(3) Na omjere ulaganja iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se ograničenja ulaganja u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima.

(4) Imovina Fonda može se ulagati u skladu s odredbama Zakona sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja u korist članova Fonda uz uvažavanje sljedećih načela:

– sigurnost ulaganja imovine,

– raznolikost ulaganja,

– održavanje odgovarajuće likvidnosti i

– profitabilnosti.

Članak 15.

(1) Odstupanja od ograničenja ulaganja iz članka 14. Statuta moguća su radi:

– promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza Fonda,

– promjene tečaja,

– promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koje je ulagana imovina Fonda.

(2) Društvo ima obvezu poduzeti mjere da se aktivnosti ulaganja imovine Fonda usklade u roku koji ne može biti duži od dvanaest (12) mjeseci.

e) Zabrana ulaganja Fonda

Članak 16.

Imovina Fonda ne može se uložiti u:

1. imovinu koja po zakonu nije u pravnom prometu,

2. dionice, obveznice ili ostale vrijednosne papire izdane od:

– Depozitne banke Fonda,

– bilo koje osobe koja je povezana s osobama iz Društva i/ili Upravnog odbora ili Depozitnom bankom Fonda.

IV. VREDNOVANJE IMOVINE I RASPOLAGANJE UDJELIMA

a) Vrednovanje imovine

Članak 17.

(1) Početna vrijednost jednog udjela je jedna kuna, a svaki udjel predstavlja proporcionalni udjel u neto ukupnoj imovini Fonda.

(2) Ukupna vrijednost svih udjela Fonda uvijek će biti jednaka ukupnoj neto imovinskoj vrijednosti Fonda.

(3) Imovinska vrijednost Fonda i vrijednost udjela određivat će se sukladno načelima vrednovanja prema međunarodnim računovodstvenim standardima koja se primjenjuju na imovinu i obveze Fonda.

(4) Neto vrijednost imovine Fonda izračunava se na svaki dan vrednovanja.

(5) Svakog dana vrednovanja također se izračunava pojedinačna vrijednost udjela.

(6) Izračune iz stavaka 4. i 5. ovoga članka obavlja Društvo, a potvrđuje Depozitna banka.

(7) Izračun iz stavka 6. ovog članka revidira nezavisni revizor najmanje jedanput godišnje. Revizor ne smije biti povezana osoba s Fondom, Društvom ili Depozitnom bankom.

b) Dokument o udjelu

Članak 18.

(1) Dokument o udjelu u Fondu (u daljnjem tekstu: Dokument o udjelu) mora sadržavati sve elemente potrebne da bi član Fonda dokazao svoje vlasništvo na određenom dijelu imovine i to:

1. ime Fonda, tvrtku i sjedište Društva,

2. naznaku da se radi o Umirovljeničkom Fondu,

3. naznaku o rokovima i uvjetima raspolaganja udjelima,

4. serijski broj dokumenta o udjelu,

5. broj udjela u imovini Fonda na koje glasi dokumenta o udjelu,

6. ime vlasnika dokumenta o udjelu s jedinstvenim matičnim brojem,

7. obveze izdavatelja, odnosno prava vlasnika dokumenta o udjelu,

8. mjesto i nadnevak izdavanja dokumenta o udjelu,

9. potpise ovlaštenih osoba Društva i depozitne banke Fonda.

(2) Zbog načina prijenosa imovine u Fond od strane Vlade Republike Hrvatske i raspodjele imovine na članove Fonda u skladu s izabranim pravom raspolaganja udjelima i ovim Statutom, Dokument o udjelu može sadržavati i sljedeće podatke:

– podatak o pripadajućem iznosu obeštećenja

– ostvareni broj udjela

– iskupljeni broj udjela

– stvarno raspoloživi broj udjela.

(3) Dokument o udjelu ne može se prenositi niti dati u zalog trećim osobama. Udjeli članova Fonda mogu se stjecati samo nasljeđivanjem.

c) Raspolaganje udjelima

Članak 19.

Raspolaganje udjelima u Fondu daje članu Fonda slijedeća prava:

1. pravo iskupa udjela u Fondu,

2. pravo na obaviještenost sukladno Zakonu,

3. pravo na pripadajući dio dobiti.

Članak 20.

(1) S obzirom na izbor prava stjecanja i raspolaganja udjelima u Fondu Društvo vodi dva portfelja, a udjeli se dijele na dvije vrste:

a) na udjele koji se stječu i s kojima se raspolaže u tijeku prve dvije godine trajanja fonda

b) na udjele koji se stječu i s kojima se raspolaže u roku od osam godina s dvije godine počeka.

(2) Članovi Fonda koji se odluče za pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom prve dvije godine trajanja Fonda, mogu iskupiti jednu četvrtinu pripadajućeg broja udjela svakog drugog i četvrtog tromjesečja tijekom 2006. i 2007. godine.

(3) Članovi Fonda koji se odluče za pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom osam godina od koje su prve dvije poček, mogu iskupiti jednu šestinu pripadajućeg broja udjela svakog četvrtog tromjesečja tijekom 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. godine.

(4) Udjeli članova Fonda ne mogu biti predmet ovrhe i ne mogu biti dio stečajne mase člana Fonda, kao niti dio stečajne mase Depozitne banke.

(5) Niti jedan udjel člana Fonda ne može se dati u zalog, niti prenijeti u korist drugog člana Fonda. Svaka takva radnja, ništetna je. Udjeli članova Fonda mogu se stjecati samo nasljeđivanjem.

d) Raspodjela dobiti

Članak 21.

Realizirana dobit od upravljanja imovinom iz portfelja čijim udjelima članovi Fonda raspolažu u prve dvije godine trajanja Fonda i realizirana dobit od upravljanja imovinom iz portfelja čijim udjelima članovi Fonda raspolažu tijekom osam godina od koje su prve dvije poček, raspodjeljuje se tako da se jedna polovica dobiti isplaćuje svakom članu Fonda u skladu sa stvarno raspoloživim brojem udjela u trenutku raspodjele, a druga polovica dobiti pripada osnivaču Fonda.

e) Depozitna banka Fonda

Članak 22.

(1) Fond ima Depozitnu banku (u daljnjem tekstu: Depozitna banka) koju izabire Društvo uz prethodnu suglasnost Komisije.

(2) Banka koja posredno ili neposredno drži dionice ili udjele u Društvu za upravljanje Fondom ne može biti Depozitna banka.

(3) Depozitna banka obavlja sve poslove predviđene člankom 51. Zakona o investicijskim fondovima, a osobito:

1. izračunava vrijednost Fonda i vrijednost udjela u Fondu;

2. izdaje dokumente o udjelu, uzima ih nazad i isplaćuje vlasniku,

3. osigurava da sredstva od prodaje udjela budu odmah uplaćena na račun Fonda.

4. izvršava naloge društva u skladu sa Zakonom, statutom Fonda i Ugovorom s Društvom.

(4) Depozitna banka obvezna je obavljati poslove s pozornošću savjesnog gospodarstvenika i odgovara za počinjenu štetu Društvu i članovima Fonda ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove navedene u Ugovoru sa Društvom.

(5) Depozitna banka i Društvo propisuju ugovorom svoja međusobna prava i obveze.

(6) Depozitna banka će svakog burzovnog dana utvrđivati neto vrijednost imovine Fonda odnosno neto vrijednost po jednom udjelu u Fondu.

(7) Najviša naknada Depozitne banke ne može iznositi više od 0,05% ukupne imovine Fonda, a naknada je uračunana u godišnju naknadu koju obračunava Društvo.

V. NAKNADA DRUŠTVU

Članak 23.

(1) Godišnja naknada Društva za upravljanje Fondom iz kojeg pokriva sve troškove upravljanja može iznositi najviše 0,15 % od ukupne vrijednosti imovine Fonda.

(2) Naknadu za upravljanje Fondom Društvu plaća Vlada Republike Hrvatske i ne oduzima se od ukupne imovine Fonda.

Članak 24.

Društvo je obvezno svako polugodište izraditi posebno izvješće o imovini s kojom se trguje i obračunatim naknadama i dostaviti ga Upravnom odboru i Komisiji.

Članak 25.

Komisija je obvezna najmanje jednom godišnje izvršiti nadzor nad načinom obračuna naknade te o tome izvijestiti Upravni odbor Fonda. Nalaz i nalog Komisije obvezujući su za Upravni odbor.

Članak 26.

Po isteku roka od dvije godine Upravni odbor i Društvo obvezni su zaključiti novi ugovor o načinu i visini obračuna naknade za upravljanje Fondom.

VI. POSLOVNA GODINA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Članak 27.

(1) Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca za odnosnu godinu.

(2) Društvo vodi vlastito računovodstvo i računovodstvo Fonda u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske. Društvo je dužno voditi poslovne knjige Fonda odvojeno od poslovnih knjiga Društva sukladno zakonskim propisima.

(3) Financijske izvještaje provjeravat će ovlašteni revizor Fonda kojeg odabire Upravni odbor.

Nalaz i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji bit će uneseni u cijelosti u svaki godišnji financijski izvještaj.

Članak 28.

(1) Društvo će za Fond obvezno izraditi zasebne tromjesečne, polugodišnje, devetomjesečne i godišnje financijske izvještaje.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju najmanje sve podatke navedene u člancima 5. i 6. Zakona o investicijskim fondovima u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.

(3) Navedene će izvještaje Društvo dostavljati Upravnom odboru Fonda kao i Komisiji u zakonom propisanim rokovima.

(4) Društvo će godišnje i polugodišnje financijske izvještaje zajedno sa izvještajem o razvoju i strukturi Fonda objavljivati u »Narodnim novinama« i jednom dnevnom listu.

VII. LIKVIDACIJA I PREOBLIKOVANJE FONDA

Članak 29.

Fond se ne može preoblikovati u zatvoreni investicijski Fond niti u bilo koju drugu pravnu osobu.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 30.

Poslovnom tajnom smatrat će se sve isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva i Fonda čije bi priopćavanje bilo protivno interesima Fonda. Svi zaposlenici Društva kao i osobe koje po ugovornoj osnovi obavljaju poslove za Fond ili Društvo, dužni su čuvati poslovnu tajnu.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito podaci o vlasnicima udjela, o veličini i vrijednosti njihovih udjela ili o ostvarenoj dobiti u Fondu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Ovaj Statut donosi Upravni odbor Fonda uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i smatra se izvornikom. Izvornik Statuta čuva se u sjedištu Društva.

(2) Za čuvanje Statuta odgovoran je predsjednik uprave Društva koji je dužan po zahtjevu bilo kojeg člana Fonda, omogućiti uvid u Statut.

Članak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga odobri Komisija, osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/05-01/172

Urbroj: 526-09-05-1

Zagreb, 28. rujna 2005.

Za Upravni odbor

Damir Polančec, predsjednik, v. r.

 
zatvori
Statut Umirovljeničkog fonda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !