Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Stavovi u svezi primjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 29 – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 09.03.1994 Stavovi u svezi primjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 29

HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE

Na temelju članka 15.L27439 stavak 1. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92) Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde, objavljuje

STAVOVE

U SVEZI PRIMJENE MEÐUNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA

1. (1) Svi poduzetnici, koji prema Zakonu o računovodstvuL27441 ("Narodne novine", broj 90/92.) primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde za eksterno financijsko izvješćivanje, obvezni su primjenjivati Međunarodni računovodstveni standard 29, Financijsko izvješćivanje u hiperinflacijskim privredama od 1. siječnja 1993. godine.

2. (1) Za prepravljanje financijskih izvještaja koristi se opći indeks rasta cijena proizvodača industrijskih proizvoda što objavljuje Državni zavod za statistiku.

3. (1) Kod poduzetnika kod kojih je aktom o osnivanju ili upisom u sudski registar vlasnička glavnica iskazana u protuvrijednosti neke inozemne valute, prepravljanje financijskih izvještaja se obavlja prema točki 2. ovih Stavova primjenom indeksa cijena proizvođaća industrijskih proizvoda, s time da se razlika između iznosa dobivenih primjenom tečaja inozemne valute i navedenoga indeksa, kada je rast tečaja niži od rasta cijena proizvođaća industrijskih proizvoda, može odobriti poziciji bilance - "ostale rezerve".

4. (1) Prepravljanje (usklađivanje) zaliha kao nemonetarne imovine je neophodno

(2) Zalihe se prepravljaju tako da njihovi iznosi na datum bilance ne mogu biti veći od neto prodajne vrijednosti ili tržišne vrijednosti.

5. (1) Pojedine stavke nemonetarne imovirke kao što su zemljište, šume, osnovno stado i višegodišnji nasadi, usklađuju se kao i ostala nemonetarna imovina, primjenom indeksa cijena proizvođača industrijskih proizvoda odnosno prema tržišnim cijenama na datum bilance.

6. (1) Kapitalizacija (pripis) troškova posudbi može se obaviti jedino uz uvjete iz Međunarodnog računovodstvenog standarda 23, Kapitalizacija troškova posudbe.

(2) U svim ostalim slučajevima troškovi posudbe ili tečajne razlike na ulaganja u stalnu imovinu financiranu posudbom ne mogu se kapitalizirati i iskazuju se kao i rashod razdoblja.

7. (1) Za svrhe financijskog izvješćivanja i analize stavke računa dobiti i gubitka 1993. godine također se trebajer prepravljati indeksom rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda, sukladno točkama 24. i 28. MRS-a 29. Poduzetnici prepravljaju stavke prihoda i rashoda odnosnoga mjeseca 1993. godine indeksom cijena proizvođača industrijskih proizvoda do datuma bilance.

(2) O prepravljanju podudarnih stavaka prethodnog obračunskog razdoblja (1992.) računa dobiti i gubitka poduzetnici odlučuju samostalno.

8. (1) U bilanci za 1993. godinu kao podudarne stavke prethodnog izvještajnog razdoblja (1992. godine) prikazuju se stavke iz početne bilance 1. siječnja 1993. godine. Stavke navedene bilance također se prepravljaju i svode na datum bilance odnosno 31. prosinca 1993. godine.

9. (1) Ovi Stavovi će se objaviti u "Narodnim novinama".

Broj : 7/94

Zagreb, 4. ožujka 1994.

Predsjednik

Božo Prka, v. r.


zatvori
Stavovi u svezi primjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 29 –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !