Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
79 14.9.2001 Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza

MINISTARSTVO FINANCIJA

1342

Na osnovi članka 42. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju lokalne samouprave i uprave (»Na-rodne novine«, br. 59/01.) i članka 3.L76138 stavak 4. i 5. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 67/01.), ministar financija daje načelnu

SUGLASNOST

DA POREZNA UPRAVA MOŽE OBAVLJATI POSLOVE UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA, NADZORA, NAPLATE I OVRHE RADI NAPLATE ŽUPANIJSKIH, OPĆINSKIH ILI GRADSKIH POREZA

Propisom što ga donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili drugo nadležno tijelo, županija, općina ili grad može na Poreznu upravu prenijeti u cijelosti poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza.

1. Županija može svojom odlukom na Poreznu upravu prenijeti u cijelosti poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza i to:

a) poreza na nasljedstva i darove,

b) poreza na cestovna motorna vozila,

c) poreza na plovila i

d) poreza na automate za zabavne igre.

2. Općina ili grad može svojom odlukom na Poreznu upravu prenijeti u cijelosti poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza i to:

a) poreza na potrošnju,

b) poreza na kuće za odmor,

c) poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište,

d) poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine,

e) poreza na neizgrađeno građevno zemljište,

f) poreza na tvrtku ili naziv i

g) poreza na korištenje javnih površina.

3. Porezna uprava će obavljati utvrđivanje poreza na osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni dostaviti porezni obveznici prema zakonskim odredbama i podataka koje su Poreznoj upravi dužne dostaviti nadležne županijske, općinske ili gradske službe.

4. Porezna uprava će do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, županiji, općini ili gradu dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima iz točke 1. i 2. ove Suglasnosti.

5. Ako predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili drugo nadležno tijelo svojom odlukom prenese poslove iz točke 1. i 2. ove Suglasnosti, Poreznoj upravi za obavljanje poslova pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

6. Predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave svojom će odlukom ovlastiti nadležnu organizaciju platnog prometa zaduženu za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

7. Ova suglasnost daje se na neodređeno vrijeme. U slučaju opoziva Suglasnosti njezine odredbe su na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je Suglasnost opozvana. U slučaju opoziva Suglasnosti, Odluka predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave kojom se na temelju ove Suglasnosti poslovi iz točke 1. i 2. prenose na Poreznu upravu, je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je Suglasnost opozvana.

8. Ova Suglasnost stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

Klasa: 415-01/01-01/113
Urbroj: 513-07/01-1
Zagreb, 12. rujna 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

zatvori
Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !