Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Tarifa revizorskih usluga ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 1.8.2007 Tarifa revizorskih usluga

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

2530

Na temelju članka 20.L348713 stavka 2. i članka 32.L348714 stavka 2. točka 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj 146/05) i članka 13. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske revizorske komore, te uz suglasnost Ministarstva financija, klasa: 043-01/07-01/159; urbroj: 513-10/07-1, Skupština Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 7. srpnja 2007. godine, donijela je

TARIFU

REVIZORSKIH USLUGA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovom Tarifom revizorskih usluga određuju se najniži iznosi naknada za revizorske usluge, te naknade troškova koje imaju pravo naplatiti revizorsko društvo, samostalni revizor odnosno zajednički revizorski ured.
(2) Revizorska društva, samostalni revizor i zajednički revizorski ured ne smiju s korisnicima revizorskih usluga ugovarati naknadu koja nije u skladu s ovom Tarifom.
(3) Zabranjeni su sporazumi sklopljeni uz ugovor o reviziji ili naknadno, kojima bi se konačna naknada za revizorsku uslugu naplaćivala suprotno ovoj Tarifi.

II. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I LEASING DRUŠTAVA, OSIM BANAKA, OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA, INVESTICIJSKIH I MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 2.

(1) Najniža naknada za reviziju temeljnih financijskih izvještaja obveznika revizije – trgovačkih društava i leasing društava osim banaka, osiguravajućih društava, investicijskih i mirovinskih fondova, utvrđuje se umnoškom zbroja bodova i vrijednosti boda.
(2) Zbroj bodova određuje se primjenom sljedećih kriterija:
– ukupni prihodi obveznika u prethodnoj poslovnoj godini
– vrijednost aktive obveznika u prethodnoj poslovnoj godini
– prosječan broj radnika obveznika na osnovi stvarnih sati rada u prethodnoj poslovnoj godini
(3) Broj bodova prema ukupnom prihodu obveznika utvrđuje se prema sljedećem:

Ukupni prihod

bodova

od kuna

do kuna

0

5.000.000,00

5

5.000.001,00

10.000.000,00

10

10.000.001,00

30.000.000,00

20

30.000.001,00

50.000.000,00

25

50.000.001,00

100.000.000,00

30

100.000.001,00

200.000.000,00

35

Za svakih daljnjih 200.000.000,00 kuna broj bodova se uvećava za 10 bodova.
(4) Broj bodova prema aktivi obveznika utvrđuje se prema sljedećem:

Aktiva

bodova

od kuna

do kuna

0

5.000.000,00

5

5.000.001,00

10.000.000,00

10

10.000.001,00

20.000.000,00

15

20.000.001,00

30.000.000,00

20

30.000.001,00

50.000.000,00

25

50.000.001,00

75.000.000,00

35

75.000.001,00

100.000.000,00

45

100.000.001,00

200.000.000,00

60

Za svakih daljnjih 200.000.000,00 kuna broj bodova se uvećava za 10 bodova.
(5) Broj bodova prema broju radnika obveznika utvrđuje se prema sljedećem:

Broj radnika

bodova

od radnika

do radnika

0

50

5

51

100

10

101

200

15

201

300

20

301

500

25

Za svakih daljnjih 500 radnika broj bodova se uvećava za 5 bodova.
Kad zbroj bodova utvrđen prema kriteriju iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka prijeđe za poduzetnike koji se prema Zakonu o računovodstvu klasificiraju:
a) kao mali poduzetnici: 40 bodova
b) kao srednji poduzetnici: 120 bodova
c) kao veliki poduzetnici: 360 bodova
cijena usluge revizije se dalje može slobodno ugovarati.

Članak 3.

Najniža naknada za reviziju kod obveznika koji izdaju konsolidirane financijske izvještaje može se utvrditi na način da se kod izračuna naknade primijene kriteriji na razini konsolidiranih financijskih izvještaja.
Najniža naknada uvećava se za 10 bodova ako se u konsolidirane financijske izvještaje uključuje jedno ovisno društvo, te za 5 bodova za svako daljnje ovisno društvo.

Članak 4.

Kriteriji propisani stavcima 1. do 5. članka 2. Tarife primjenjuju se i na obveznike revizije propisane drugim zakonima.

III. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BANAKA I OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 5.

(1) Najniža naknada za reviziju temeljnih financijskih izvještaja obveznika revizije – banaka i osiguravajućih društava određuje se umnoškom broja bodova i vrijednosti boda.
(2) Broj bodova određuje se prema vrijednosti aktive (sredstava) u prethodnoj poslovnoj godini prema sljedećem:

Vrijednost aktive

bodova

od kuna

do kuna

0

100.000.000,00

100

100.000.001,00

150.000.000,00

150

150.000.001,00

300.000.000,00

180

300.000.001,00

500.000.000,00

200

500.000.001,00

800.000.000,00

220

800.000.001,00

1.200.000.000,00

250

1.200.000.001,00

1.500.000.000,00

280

1.500.000.001,00

2.000.000.000,00

300

Za svakih daljnjih 500.000.000,00 kuna broj bodova se uvećava za 10 bodova.
Kada broj bodova iz stavka 2. ovog članka:
– za banke do 20.000.000.000,00 kn aktive prijeđe 500 bodova
– za banke preko 20.000.000.000,00 kn aktive prijeđe 1.000 bodova cijena usluge revizije se može slobodno ugovarati.

IV. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA STAMBENIH ŠTEDIONICA

Članak 6.

(1) Najniža naknada za reviziju temeljnih financijskih izvještaja obveznika revizije – stambenih štedionica određuje se umnoškom broja bodova i vrijednosti boda.
(2) Broj bodova određuje se prema vrijednosti aktive (sredstava) u prethodnoj poslovnoj godini, prema sljedećem:

Vrijednost aktive

bodova

od kuna

do kuna

0

300.000.000,00

70

300.000.001,00

550.000.000,00

90

550.000.001,00

900.000.000,00

110

900.000.001,00

1.400.000.000,00

130

1.400.000.001,00

1.800.000.000,00

150

1.800.000.001,00

2.300.000.000,00

170

2.300.000.001,00

2.800.000.000,00

200

2.800.000.001,00

3.300.000.000,00

230

Za svakih daljnjih 750.000.000,00 kuna broj bodova se uvećava za 10 bodova.
(3) Kad broj bodova iz stavka 2. ovog članka prijeđe 500, cijena usluge revizije se može slobodno ugovarati.

V. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH FONDOVA, MIROVINSKIH FONDOVA I MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 7.

(1) Najniža naknada za reviziju temeljnih financijskih izvještaja obveznika revizije – investicijskih fondova, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava, određuje se umnoškom broja bodova i vrijednosti boda.
(2) Broj bodova određuje se prema vrijednosti ukupne imovine fondova i društava u prethodnoj poslovnoj godini prema sljedećem:

Vrijednost imovine

bodova

od kuna

do kuna

0

10.000.000,00

20

10.000.001,00

50.000.000,00

25

50.000.001,00

100.000.000,00

30

100.000.001,00

300.000.000,00

35

300.000.001,00

500.000.000,00

40

500.000.001,00

700.000.000,00

45

700.000.001,00

1.000.000.000,00

50

Za svakih daljnjih 500.000.000,00 kuna imovine investicijskih fondova, odnosno svakih daljnjih 1.000.000.000,00 kuna imovine mirovinskih osiguravajućih društava i mirovinskih fondova, broj bodova se uvećava za 5 bodova.
(3) Kad broj bodova iz stavka 2. ovog članka prijeđe 200, cijena usluge revizije se može slobodno ugovarati.

VI. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA POSEBNE REVIZIJE TEMELJEM ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 8.

(1) Za izvršenje posebne revizije temeljem Zakona o trgovačkim društvima najniža naknada određuje se prema sljedećem:
1. Revizija osnivanja društva kapitala u stvarima ili pravima, revizija povećanja upisanog kapitala u stvarima ili pravima i revizija smanjenja upisanog kapitala utvrđuje se prema vrijednosti povećanja ili smanjenja upisanog kapitala u kunama i to:
a) do 20.000,00 kn – 2.000,00 kn
b) od 20.001,00 kn do 100.000,00 kn – 2.000,00 kn – 9.000,00 kn
c) od 100.001,00 kn do 1.000.000,00 kn – 9.000,00 kn – 18.000,00 kn
Za svako daljnje povećanje iznad 1.000.001,00 do 10.000.000,00 kuna naknada pod c) se uvećava za 1‰, a nakon toga za 0,5‰.
Izračun naknade vrši se na način, da se na iznos utvrđen pod c) doda iznos koji se dobije primjenom 1‰ na iznos do 10.000.000,00 kn, a na iznos povećanja iznad 10.000.001,00 kn 0,5‰.

2.

Revizija povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva (rezerve ili dobit)

– prema kriteriju za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife

3.

Posebne revizije u cilju zaštite manjine u d.d. (čl. 298. ZTD)

 

 

a) ispitivanje radnji koje su provedene kod osnivanja d.d.

– prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife

 

b) ispitivanje vođenja poslova od strane uprave društva

– prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2.-7. ove Tarife

 

c) ispitivanje mjera poduzetih kod povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala

– prema kriteriju iz red. br. 1 ovog članka

4.

Posebna revizija zaštite prava manjine u d.o.o.
(čl. 450. ZTD)

– prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2.-7. ove Tarife

5.

Revizija poduzetničkih
ugovora (čl. 481.a ZTD)

– 20% od naknade za vladajuće društvo prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2.-7. ove Tarife za svako ovisno društvo

6.

Ispitivanje izvješća uprave o odnosima s povezanim
društvima (čl. 498. ZTD)

– 10% od naknade za vladajuće društvo prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2.-7. ove Tarife za svako ovisno društvo

7.

a) Revizija priključenja
(čl. 504. st. 4. ZTD)

– prema kriterijima iz red. br. 1. ovog članka na iznos temeljnog kapitala glavnog društva uvećano za 20%

 

b) Revizija otpremnine
(čl. 300.h st. 2. ZTD)

– prema kriterijima iz red. br. 1. ovog članka na iznos temeljnog kapitala društva koje isplaćuje otpremninu uvećano za 20%

8.

Revizija pripajanja i spajanja d.d. (čl. 515. ZTD) i d.o.o.
(čl. 535.-547. ZTD)

– 20% od naknade prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2.-7. ove Tarife za svako društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju

9.

Revizija podjele društva
kapitala (čl. 550.e ZTD)

– 25% od naknade prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2.-7. ove Tarife

10.

Revizija preoblikovanja d.o.o. (čl. 566. st. 1.) i društva osoba (čl. 580. st. 2. toč. 5. ZTD)

– 20% od naknade prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2.-7. ove Tarife

(2) Kada se primjenom kriterija iz pojedine točke stavka 1. ovog članka dobije iznos od 150.000,00 kn revizija se dalje slobodno ugovara.

VII. NAKNADA TROŠKOVA

Članak 9.

Za sve revizijske usluge navedene u ovoj Tarifi, a koje se obavljaju izvan sjedišta revizorskog društva, samostalnog revizora odnosno zajedničkog revizorskog ureda, ugovorena naknada se može uvećati za stvarno nastale materijalne troškove:
– dnevnice u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,
– troškove noćenja u visini stvarnih troškova,
– troškove prijevoza na službenom putu u visini stvarnih troškova u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Vrijednost 1 boda utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 11.

Naknada za dodatne djelatnosti koje revizorska društva, samostalni revizor, odnosno zajednički revizorski ured mogu obavljati sukladno Zakonu o reviziji kao i na zahtjev regulatornih tijela, a za koje nisu određeni najniži iznosi naknade ovom Tarifom slobodno se ugovaraju.

Članak 12.

Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore ovlašteno je davati mišljenja i preporuke o specifičnim situacijama koje se mogu pojaviti u primjeni Tarife.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Tarife prestaju važiti odredbe Tarife revizorskih uslugaL348716 (»Narodne novine« broj 63/06) te stavovi i preporuke Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore vezane uz primjenu te Tarife.

Članak 14.

Ova Tarifa stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/8
Urbroj: 251-442-01-07-01
Zagreb, 7. srpnja 2007.

Predsjednica
Hrvatske revizorske komore
Ana Krivičić, dipl. oec., v. r.

zatvori
Tarifa revizorskih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !