Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Tarifni sustav za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki ("Narodne novine", br. XX/06, XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
143 29.12.2006 Tarifni sustav za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3258

Na temelju članka 11.L322345 stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 19. prosinca 2006. donosi

TARIFNI SUSTAV

ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Tarifnim sustavom za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) odnosno metodologijom za utvrđivanje tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom za tarifne kupce određuju se:

– ciljevi i načela ovoga Tarifnog sustava,

– način i kriteriji za utvrđivanje tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom,

– značajke metodologije,

– podaci i dokumenti koji se koriste za utvrđivanje troškova opskrbe električnom energijom,

– kategorije kupaca,

– način određivanja cijene opskrbe električnom energijom,

– struktura tarifnih stavki i

– način utvrđivanja prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energijiL322347 (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), Zakonom o tržištu električne energijeL322348 (»Narodne novine«, broj 177/04), Općim uvjetima za opskrbu električnom energijomL322349 (»Narodne novine«, broj 14/06) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustavaL322350 (»Narodne novine«, broj 36/06).

 

Članak 3.

 

U ovom Tarifnom sustavu koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:

a) regulacijski period – razdoblje tijekom kojega se primjenjuju jednaki utjecajni parametri za određivanje priznatih troškova poslovanja energetskog subjekta;

b) regulacijska godina – dio regulacijskog perioda koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine;

c) prethodna regulacijska godina – regulacijska godina koja neposredno prethodi sadašnjoj regulacijskoj godini;

d) sadašnja regulacijska godina – tekuća godina u kojoj se podnosi prijedlog promjene visine tarifnih stavki za buduću regulacijsku godinu;

e) buduća regulacijska godina – regulacijska godina koja neposredno slijedi iza sadašnje regulacijske godine;

f) regulirana imovina – imovina koja se koristi za obavljanje regulirane djelatnosti, a čine je dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina te trajna obrtna sredstva;

g) priznati troškovi poslovanja – opravdani troškovi poslovanja koji uključuju i razumne troškove kapitala;

h) kategorija kupaca – grupa kupaca s istim značajkama s obzirom na naponsku razinu na kojoj preuzimaju elektrinu energiju te na svrhu, količinu, dinamiku i druge karakteristike potrošnje električne energije;

i) tarifni elementi – elementi tarifnog sustava za koje se određuju tarifne stavke;

j) tarifne stavke – komponente tarifnog sustava koje omogućuju obračun;

k) tarifni modeli – određene kombinacije tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki.

 

Članak 4.

 

(1) Pod opskrbom električnom energijom tarifnih kupaca u sustavu obveze javne usluge u smislu ovoga Tarifnog sustava razumijeva se opskrba električnom energijom preuzetom od nositelja proizvodnje električne energije za tarifne kupce.

(2) Opskrba električnom energijom iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća obradu obračunskih elemenata, zatim obračun potrošnje električne energije, cijene za korištenje mreže i pojedinih naknada određenih posebnim zakonima te ispostavu i naplatu računa za svako obračunsko mjerno mjesto.

(3) Pod opskrbljivačem električnom energijom kao nositeljem obveze javne usluge u smislu ovoga Tarifnog sustava razumijeva se energetski subjekt koji obavlja djelatnost opskrbe iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: opskrbljivač).

 

Članak 5.

 

(1) Opskrbljivač je dužan od povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticaja preuzeti minimalni udio električne energije propisan uredbom Vlade Republike Hrvatske.

(2) Električnu energiju iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač je dužan prodati kupcima po cijeni iz Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce.

 

Članak 6.

 

Kupac koji se nalazi u sustavu obveze javne usluge plaća cijenu opskrbe električnom energijom za tarifne kupce prema tarifnim stavkama utvrđenim ovim Tarifnim sustavom.

II. CILJEVI I NAČELA

Članak 7.

Ovaj Tarifni sustav ima cilj:

– poticati razvoj djelatnosti opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom,

– stvarati stabilne i predvidive uvjete poslovanja za opskrbu električnom energijom tarifnih kupaca,

– osigurati standardnu razinu kvalitete usluge opskrbe električnom energijom,

– poticati učinkovitost poslovanja opskrbljivača te

– promovirati mehanizme za poboljšanje energetske učinkovitosti i upravljanje potrošnjom.

 

Članak 8.

 

Ovaj Tarifni sustav se zasniva na sljedećim načelima i pravilima:

– troškovi poslovanja moraju biti opravdani, a rok povrata uloženih sredstava razuman,

– troškovi poslovanja opskrbljivača moraju biti nepristrani i razvidni,

– troškovi energije uravnoteženja koju izazivaju tarifni kupci nisu uključeni u troškove opskrbe tarifnih kupaca,

– tarifne stavke određuju se prema kategoriji kupca odnosno tarifnom modelu,

– tarifne stavke za pojedini tarifni model na cijelom području Republike Hrvatske su jednake,

– visina tarifne stavke za opskrbu električnom energijom za pojedini tarifni model određuje se na način da što više odgovara troškovima koje opskrbljivač ima za taj tarifni model,

– obračun tarifnih elemenata za opskrbu električnom energijom vrši se za svako obračunsko mjerno mjesto,

– cijena za opskrbu električnom energijom neovisna je o isporučenoj energiji i snazi te

– visine tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom su postojane.

 

Članak 9.

 

(1) Metoda regulacije koja se primjenjuje u ovome Tarifnom sustavu je metoda priznatih troškova poslovanja.

(2) Mišljenje o priznatim troškovima poslovanja uključujući i stopu povrata kapitala daje Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Regulacijski period jednak je regulacijskoj godini.

(4) Određivanje visine tarifnih stavki za buduću regulacijsku godinu zasniva se na priznatim ostvarenim troškovima poslovanja iz prethodne regulacijske godine, ostvarenim i procijenjenim troškovima poslovanja za sadašnju regulacijsku godinu te prihvaćenim planskim vrijednostima troškova za razmatranu buduću regulacijsku godinu.

 

III. ZNAČAJKE TARIFNOG SUSTAVA

 

Članak 10.

 

(1) Ovim Tarifnim sustavom propisuju se potrebni podaci i postupak za utvrđivanje troškova opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca.

(2) Podaci potrebni za utvrđivanje troškova opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u Prilogu 1. ovoga Tarifnog sustava i čine njegov sastavni dio.

 

Članak 11.

 

(1) Prihod ostvaren primjenom tarifnih stavki treba pokriti priznate ukupne troškove opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom.

(2) Agencija u sadašnjoj regulacijskoj godini, na temelju podataka o poslovanju iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava, utvrđuje za prethodnu regulacijsku godinu priznate ukupne troškove poslovanja, ostvareni prihod prema tarifnim stavkama i vrijednost njihove razlike UTPpret.

(3) Razlika između ostvarenog prihoda primjenom tarifnih stavki i priznatih ukupnih troškova poslovanja iz prethodne regulacijske godine UTPpret te procjena razlike za sadašnju regulacijsku godinu UTPsad uzimaju se u obzir pri određivanju iznosa tarifnih stavki za opskrbu tarifnih kupaca električnom energijom za razmatranu buduću regulacijsku godinu.

 

Članak 12.

 

(1) Troškovi poslovanja i razvoja opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca temelje se na planovima poslovanja i razvoja pripremljenim, usklađenim i prihvaćenim za svaku godinu na osnovi trogodišnjeg plana uz suglasnost Agencije.

(2) Opskrbljivač je dužan izraditi plan poslovanja i razvoja za buduću regulacijsku godinu tako da Agencija može razvidno pratiti podatke o osnovnim i obrtnim sredstvima, kapitalu, prihodima i rashodima s naslova obavljanja regulirane djelatnosti, financijskim tijekovima i investicijama.

(3) Obveza je opskrbljivača da najkasnije do 31. svibnja sadašnje regulacijske godine dostavi Agenciji financijski izvještaj za prethodnu regulacijsku godinu potvrđen od ovlaštenoga neovisnog revizora, a najkasnije do 30. studenoga sadašnje regulacijske godine planove iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 13.

 

(1) Opskrbljivač je dužan izraditi godišnji izvještaj o broju i promjenama tarifnih kupaca po kategorijama i tarifnim modelima te iznosu njihove potrošnje električne energije po tarifnim elementima za prethodnu regulacijsku godinu.

(2) Opskrbljivač je dužan godišnji izvještaj iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji do 15. veljače sadašnje regulacijske godine.

 

IV. KATEGORIJE KUPACA

 

Članak 14.

 

Kupci su razvrstani u sljedeće kategorije:

1. poduzetništvo:

a) kupci na mreži visokog napona,

b) kupci na mreži srednjeg napona i

c) kupci na mreži niskog napona:

– s mjerenjem snage

– bez mjerenja snage

– javna rasvjeta

2. kućanstva.

 

Članak 15.

 

(1) Kupci na mreži niskog napona su kupci kojima je mjesto predaje električne energije na niskom naponu (do uključivo 1 kV).

(2) Kupci na mreži srednjeg napona su kupci kojima je mjesto predaje električne energije na srednjem naponu (od 1 kV do 110 kV).

(3) Kupci na mreži visokog napona su kupci kojima je mjesto predaje električne energije na visokom naponu (od uključivo 110 kV).

 

Članak 16.

 

(1) Kategorija kućanstva obuhvaća potrošnju električne energije u građevinama ili dijelovima građevina koje se koriste za stanovanje ili su u funkciji stanovanja, potrošnju električne energije u pomoćnim građevinama koje služe za potrebe toga kućanstva te potrošnju električne energije koja je drugim zakonom razvrstana u kategoriju kućanstva.

(2) Kategorija poduzetništvo obuhvaća fizičke i pravne osobe koje kupuju električnu energiju za potrebe proizvodnje robe i/ili pružanja usluga i ne koriste je za potrebe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Javna rasvjeta iz članka 14. ovoga Tarifnog sustava obuhvaća samo potrošnju električne energije za osvjetljavanje ulica, trgova, cesta, spomenika, povijesnih objekata i uređaja za prometnu signalizaciju.

(4) U slučaju jednoga obračunskoga mjernog mjesta za potrebe kućanstva i poduzetništva, kupac se razvrstava u kategoriju s višim tarifnim stavkama.

 

V. TROŠKOVI OPSKRBE TARIFNIH KUPACA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 

Članak 17.

 

(1) Ukupni troškovi opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom UTP određuju se na godišnjoj razini odnosno za regulacijsku godinu i jednaki su:

 

UTP= TPpos + TPkap + TRpovp – TRnsu

 

gdje su:

TPpos – troškovi poslovanja (operativni troškovi) [kn],

TPkap – troškovi kapitala [kn],

TRpovp – razlika između troškova preuzimanja električne energije od povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticaja i prihoda od prodaje te električne energije [kn] i

TRnsu – troškovi pružanja nestandardnih usluga [kn].

(2) Ukupni troškovi opskrbe UTP iz stavka 1. ovoga članka određuju se ili prema priznatim ostvarenom troškovima ili prema prihvaćenim planskim vrijednostima troškova, ovisno o tome utvrđuju li se za prethodnu regulacijsku godinu ili za buduću regulacijsku godinu.

(3) Pri utvrđivanju planskih vrijednosti troškova uvažava se utjecaj očekivane inflacije.

 

Članak 18.

 

Troškove poslovanja TPpos čine:

a) troškovi bruto plaća,

b) ostali troškovi osoblja,

c) troškovi obračuna i naplate,

d) bankarski troškovi i platni promet,

e) troškovi preuzimanja električne energije od povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticaja,

f) ostali troškovi poslovanja te

g) drugi troškovi određeni zakonom.

 

Članak 19.

 

Troškovi kapitala TPkap jednaki su:

 

TPkap = PRim + A

 

gdje su:

PRim – prinos od regulirane imovine (regulirane osnovice sredstava) [kn] i

A – amortizacija regulirane imovine u razmatranoj godini [kn].

 

Članak 20.

 

(1) Prinos od regulirane imovine PRim jednak je:

gdje su:

PPTK – ponderirani prosječni troškovi kapitala [%] i

RI – prosječna vrijednost regulirane imovine [kn].

(2) Prosječna vrijednost regulirane imovine RI u nekoj godini jednaka je:

gdje su:

RIp – vrijednost regulirane imovine na početku godine i ne uključuje vrijednost imovine primljene bez naknade [kn] te

RIk – vrijednost regulirane imovine na kraju godine [kn].

(3) Vrijednost regulirane imovine RIk na kraju godine jednaka je:

RIk = RIp + NI – BI – A – OR

gdje su:

NI – vrijednost novih investicija u razmatranoj godini, a koja se financira iz amortizacije, dobiti, kredita, sufinanciranja, donacija te izdavanja obveznica i drugih vrijednosnih papira [kn],

BI – vrijednost imovine primljene bez naknade u razmatranoj godini [kn] i

OR – otuđena i rashodovana imovina u razmatranoj godini [kn].

(4) Ponderirani prosječni troškovi kapitala PPTK poslije oporezivanja izračunaju se kao:

gdje su:

E – vlasnički kapital [kn],

D – iznos dugovanja [kn],

re – prinos na kapital [%],

rd – prosječna kamata na dugovanja [%] i

pd – stopa poreza na dobit [%].

(5) Prinos na kapital re utvrđuje se prema modelu određivanja cijene uloženog kapitala:

 

re = rf + (rm – rf) . b

 

gdje su:

rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja [%],

rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (očekivani prinos od tržišnog portfelja) [%],

(rm – rf) – premija za tržišni rizik [%],

b – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica energetskog subjekta u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu i

(rm – rf) . b – premija za tržišni rizik vlastitog kapitala [%].

 

Članak 21.

 

(1) Obračun amortizacije regulirane dugotrajne imovine obavlja se primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku korištenja imovine.

(2) U vrijednosti amortizacije obračunate na način iz stavka 1. ovoga članka ne priznaje se amortizacija dugotrajne imovine primljene bez naknade.

(3) Obračun amortizacije regulirane dugotrajne imovine vrši se prema načelima računovodstvenih standarda, pojedinačno po predmetima dugotrajne imovine linearnom metodom.

(4) Trošak rizika naplate potraživanja od kupaca priznaje se najviše u visini iznosa od 0,75% prihoda regulirane djelatnosti kojega je energetski subjekt ostvario u regulacijskom razdoblju temeljem tarifnih stavki utvrđenih ovim Tarifnim sustavom.

 

VI. ODREĐIVANJE TARIFNIH STAVKI

 

Članak 22.

 

(1) Unutar svake kategorije kupaca iz članka 14. ovoga Tarifnog sustava, definiran je jedan ili više tarifnih modela za opskrbu tarifnih kupaca električnom energijom, a kako je to prikazano u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.

(2) Tarifni element u svim modelima je mjesečna naknada za opskrbu električnom energijom, osim u tarifnim modelima Narančasti, poduzetništvo na niskom naponu i Narančasti, kućanstva kada je jednokratna i ovisi o iznosu kupljene radne energije, a plaćaju je kupci prilikom plaćanja pretplatnog iznosa.

 

Članak 23.

 

Tarifne stavke za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca određene su za svaku kategoriju odnosno tarifni model i označene su kao:

tarifna stavka za kupce kućanstva, a odnosi se na sve kupce iz kategorije kućanstva osim na one iz modela Crni (upravljana potrošnja) [kn/mj],

tarifna stavka za kupce kućanstva, model Crni [kn/mj],

tarifna stavka za kupce poduzetništvo na mreži niskog napona, bez mjerenja snage [kn/mj],

tarifna stavka za kupce poduzetništvo na mreži niskog napona, s mjerenjem snage [kn/mj],

tarifna stavka za kupce poduzetništvo na mreži niskog napona, javna rasvjeta [kn/mj],

tarifna stavka za kupce poduzetništvo na mreži srednjeg napona [kn/mj],

tarifna stavka za kupce poduzetništvo na mreži visokog napona [kn/mj],

tarifna stavka koju plaćaju kupci kućanstva s ugrađenim pretplatnim brojilima, model Narančasti, prilikom plaćanja pretplatnog iznosa [kn] i

tarifna stavka koju plaćaju kupci poduzetništvo na mreži niskog napona s ugrađenim pretplatnim brojilima, model Narančasti, prilikom plaćanja pretplatnog iznosa [kn].

Članak 24.

(1) Referentna tarifna stavka za izračun svih ostalih je tarifna stavka za kupce kućanstva.

(2) Ostale tarifne stavke se izračunaju prema tarifnoj stavci kao:

gdje su:

kNNku – koeficijent relativnog odnosa tarifne stavke kupaca kućanstva, model Crni, prema tarifnoj stavci kupaca kućanstva,

kNNp – koeficijent relativnog odnosa tarifne stavke kupaca poduzetništvo na mreži niskog napona, bez mjerenja snage prema tarifnoj stavci kupaca kućanstva,

kNNps – koeficijent relativnog odnosa tarifne stavke kupaca poduzetništvo na mreži niskog napona, s mjerenjem snage prema tarifnoj stavci kupaca kućanstva,

kNNr – koeficijent relativnog odnosa tarifne stavke kupaca poduzetništvo na mreži niskog napona, javna rasvjeta prema tarifnoj stavci kupaca kućanstva,

kSN – koeficijent relativnog odnosa tarifne stavke kupaca poduzetništvo na mreži srednjeg napona prema tarifnoj stavci kupaca kućanstva,

kVN – koeficijent relativnog odnosa tarifne stavke kupaca poduzetništvo na mreži visokog napona prema tarifnoj stavci kupaca kućanstva,

kNNkn – koeficijent relativnog odnosa tarifne stavke kupaca kućanstva, s ugrađenim pretplatnim brojilima, model Narančasti, prema tarifnoj stavci kupaca kućanstva i

kNNpn – koeficijent relativnog odnosa tarifne stavke kupaca poduzetništvo na mreži niskog napona s ugrađenim pretplatnim brojilima, model Narančasti, prema tarifnoj stavci kupaca kućanstva.

(3) Koeficijenti relativnog odnosa tarifnih stavki iz stavka 2. ovoga članka imaju sljedeće vrijednosti:

kNNku = 0,1

kNNp = 4,0

kNNps = 4,0

kNNr = 2,5

kSN = 6,6

kVN = 6,6

kNNkn = 0,7

kNNpn = 0,7.

 

Članak 25.

 

(1) Prosječan godišnji broj obračunskih mjernih mjesta unutar svake kategorije kupaca označen je kao:

NNNk – broj obračunskih mjernih mjesta kupaca kućanstva, osim onih iz modela Crni,

NNNku – broj obračunskih mjernih mjesta kupaca kućanstva, model Crni,

NNNp – broj obračunskih mjernih mjesta kupaca poduzetništvo na mreži niskog napona, bez mjerenja snage,

NNNps – broj obračunskih mjernih mjesta kupaca poduzetništvo na mreži niskog napona, s mjerenjem snage,

NNNr – broj obračunskih mjernih mjesta kupaca poduzetništvo na mreži niskog napona, javna rasvjeta,

NSN – broj obračunskih mjernih mjesta kupaca poduzetništvo na mreži srednjeg napona i

NVN – broj obračunskih mjernih mjesta kupaca poduzetništvo na mreži visokog napona.

(2) Broj obračunskih mjernih mjesta iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća samo ona obračunska mjerna mjesta koja pripadaju tarifnim kupcima.

(3) Iznosi koji se odnose na obračunska mjerna mjesta kupaca kućanstva i poduzetništvo na mreži niskog napona NNNk i NNNp ne obuhvaćaju mjerna mjesta kupaca s ugrađenim pretplatnim brojilima, model Narančasti.

 

Članak 26.

 

Broj plaćanja pretplatnih iznosa tarifnih kupaca s ugrađenim pretplatnim brojilima, model Narančasti, označen je kao:

BNNkn – broj plaćanja pretplatnih iznosa kupcima kućanstva, model Narančasti u regulacijskoj godini i

BNNpn – broj plaćanja pretplatnih iznosa kupaca poduzetništvo na mreži niskog napona, model Narančasti u regulacijskoj godini.

 

Članak 27.

 

(1) Referentna tarifna stavka odnosno tarifna stavka za kupce kućanstva Ts°NN, Nk u budućoj regulacijskoj godini jednaka je:

pri čemu su:

gdje su:

ipg – ostvarena prosječna stopa inflacije u prethodnoj regulacijskoj godini [%],

isg – procijenjena prosječna stopa inflacije u sadašnjoj regulacijskoj godini [%],

DUTPpret – vrijednost utvrđene razlike između ostvarenog ukupnog prihoda primjenom tarifnih stavki i priznatih ukupnih troškova poslovanja u prethodnoj regulacijskoj godini [kn] i

DUTPsad – procijenjena vrijednost razlike između ukupnog prihoda koji se treba ostvariti primjenom tarifnih stavki i priznatih ukupnih troškova poslovanja u sadašnjoj regulacijskoj godini [kn],

a stopa inflacije se utvrđuje na temelju promjene indeksa potrošačkih cijena, kojeg određuje Državni zavod za statistiku.

(2) Tarifne stavke ostalih kategorija kupaca određuju se prema relacijama iz članka 24. stavka 2. ovoga Tarifnog sustava.

(3) Iznimno se tarifne stavke i koje plaćaju kupci kućanstva i poduzetništva na mreži niskog napona, model Narančasti, preračunavaju u tarifnu stavku ovisnu o radnoj električnoj energiji:

gdje su:

– tarifna stavka za opskrbu električnom energijom kupaca kategorije kućanstva i poduzetništvo na mreži niskog napona, model Narančasti [kn/kWh] i

ENNN,EJTn – očekivani prosječni iznos radne energije po jednom plaćanju pretplatnog iznosa kupaca iz tarifnog modela Narančasti, kućanstva i poduzetništvo na niskom naponu [kWh].

Članak 28.

Uvažavajući kategorizaciju kupaca iz članka 14. ovoga Tarifnog sustava te tarifne modele i opću strukturu tarifnih stavki iz Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki, Tarifnog sustava za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki i Tarifnog sustava za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki, u Prilogu 2. ovoga Tarifnog sustava prikazane su tarifne stavke za opskrbu tarifnih kupaca električnom energijom.

 

VII. NAČIN UTVRĐIVANJA PRIJEDLOGA VISINE TARIFNIH STAVKI

 

Članak 29.

 

(1) Prijedlog promjene visine tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom tarifnih kupaca opskrbljivač podnosi prema strukturi tarifnih stavki iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava.

(2) Opskrbljivač je dužan uz prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki dostaviti sve podatke potrebne za utvrđivanje troškova opskrbe električnom energijom sadržane u tablicama iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

(3) Opskrbljivač je dužan uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka dostaviti i sljedeće:

– financijski izvještaj za prethodnu regulacijsku godinu potvrđen od ovlaštenog neovisnog revizora te

– plan poslovanja i razvoja (za sadašnju i buduću regulacijsku godinu).

(4) Dokumenti koji sadrže podatke iz stavka 2. i 3. ovoga članka moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe opskrbljivača i ovjereni pečatom tvrtke.

(5) Na zahtjev ministarstva ili Agencije opskrbljivač je dužan dostaviti i druge podatke potrebne za utvrđivanje promjene visine tarifnih stavki te omogućiti uvid u pripadnu dokumentaciju.

(6) Ako se tijekom regulacijske godine podnosi dva ili više puta prijedlog iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač se može pozvati na već ranije dostavljenu istovjetnu dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka, s točno određenim datumom ranije dostave, i priložiti njihovu presliku.

 

Članak 30.

 

(1) Prijedlog promjene visine tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom tarifnih kupaca za buduću regulacijsku godinu opskrbljivač je dužan dostaviti u sadašnjoj regulacijskoj godini, a nakon što za nju budu poznati polugodišnji ukupni troškovi poslovanja.

(2) Opskrbljivač je dužan predložiti promjenu visine tarifnih stavki uz uvjet da očekivani prihod u budućoj regulacijskoj godini, izračunat prema Prilogu 3. ovoga Tarifnog sustava ne prelazi prihvaćene planirane ukupne troškove poslovanja UTP korigirane za TP.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

 

Način utvrđivanja tarifnih elemenata tarifnih stavki ovoga Tarifnog sustava definiran je u Prilogu 4. ovoga Tarifnog sustava.

 

Članak 32.

 

(1) Odobrene nove vrijednosti tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom opskrbljivač je dužan bez odlaganja prikazivati u tablicama iz Priloga 5. ovoga Tarifnog sustava.

(2) Odobrene nove vrijednosti tarifnih stavki Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, Tarifnog sustava za prijenos električne energije i Tarifnog sustava za distribuciju električne energije opskrbljivač je dužan bez odlaganja prikazivati u tablicama iz Priloga 5. ovoga Tarifnog sustava.

 

Članak 33.

 

(1) Dok su troškovi energije uravnoteženja za tarifne kupce sadržani u troškovima proizvodnje električne energije za tarifne kupce, opskrbljivač ne plaća energiju uravnoteženja.

(2) U slučaju promjene načina obračuna energije uravnoteženja za opskrbljivača, ovaj Tarifni sustav će se odgovarajuće revidirati.

 

Članak 34.

 

Primjenu ovoga Tarifnog sustava nadzire Agencija.

 

Članak 35.

 

Opskrbljivač je dužan uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Tarifnog sustava u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

 

Članak 36.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava prestaje važiti Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne uslugeL322351 (»Narodne novine« broj 101/02, 121/02, 129/02 i 98/05), osim u dijelu koji se odnosi na visine tarifnih stavki iz Priloga 1. do 5. toga Tarifnog sustava koje ostaju na snazi do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o visini tarifnih stavki utvrđenih ovim Tarifnim sustavom.

 

Članak 37.

 

Ovaj Tarifni sustav stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/09

Urbroj: 371-01/06-01

Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomo Galić, dipl. ing., v. r.

 

PRILOG 1.

PODACI POTREBNI ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TARIFNIH KUPACA

Tablica 1. TROŠKOVI POSLOVANJA

Red.broj

Opis

Tablica

Prethodna regulacijska godina

Sadašnja regulacijska godina

Buduća regulacijska godina

 

 

 

Ostvarenje

Procjena

Plan

1.

Troškovi bruto plaća

4

 

 

 

2.

Ostali troškovi osoblja

5

 

 

 

3.

Ostali troškovi poslovanja

6

 

 

 

4.

Ukupno (1+2+3)

 

 

 

 

Tablica 2. TROŠKOVI KAPITALA

Red. broj

Opis

Tablica

Prethodna regulacijska godina

Sadašnja regulacijska godina

Buduća regulacijska godina

 

 

 

Ostvarenje

Procjena

Plan

1.

Amortizacija regulirane imovine

 7

 

 

 

2.

Prinos od regulirane imovine

 8

 

 

 

     

Tablica 3. UTVRĐIVANJE RAZLIKE IZMEĐU PRIZNATIH UKUPNIH TROŠKOVA POSLOVANJA I OSTVARENIH PRIHODA PRIMJENOM TARIFNIH STAVKI ZA PRETHODNU REGULACIJSKU GODINU TE PROCJENA RAZLIKE ZA SADAŠNJU REGULACIJSKU GODINU

Red.

broj

Opis

Jed. mjere

Regulacijska godina

 

 

 

prethodna

prethodna

sadašnja

sadašnja

 

 

 

plan

ostvarenje

plan

procjena

1.

Troškovi poslovanja

kn

 

 

 

 

2.

Troškovi kapitala

kn

 

 

 

 

3.

Troškovi preuzimanja električne energije od povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticaja

kn

 

 

 

 

4.

Prihod od prodaje električne energije preuzete od povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticaja

kn

 

 

 

 

5.

Razlika između troškova preuzimanja električne energije od povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticaja i prihoda od njene prodaje ?TRpovp

kn

 

 

 

 

6.

Troškovi pružanja nestandardnih usluga

kn

 

 

 

 

7.

Ukupni troškovi opskrbe (1+2+5-6)

kn

 

 

 

 

8.

Prihod po tarifnim stavovima

kn

 

 

 

 

9.

Manje ostvareni potrebni prihod ?UTPpret (7-8)

kn

-

 

-

-

10.

Više ostvareni potrebni prihod ?UTPpret (8-7)

kn

-

 

-

-

11.

Manje ostvareni potrebni prihod ?UTPsad (7-8)

kn

-

-

-

 

12.

Više ostvareni potrebni prihod ?UTPsad (8-7)

kn

-

-

-

 

Tablica 4. TROŠKOVI BRUTO PLAĆA

Red. broj

Opis

Jed. mjere

Prethodna regulacijska godina

Sadašnja regulacijska godina

Buduća regulacijska godina

 

 

 

ostvarenje

procjena

plan

1.

Troškovi bruto plaća

kn

 

 

 

2.

Doprinosi na bruto plaće

kn

 

 

 

3.

Ukupno (1+2)

kn

 

 

 

 

Tablica 5. OSTALI TROŠKOVI OSOBLJA

Red.

broj

Opis

Jed. mjere

Prethodna regulacijska godina

Sadašnja regulacijska godina

Buduća regulacijska godina

 

 

 

ostvarenje

procjena

plan

1.

Materijalna prava (socijalne pomoći, otpremnine, jubilarne nagrade i ostale prigodne isplate)

kn

 

 

 

 

2.

Troškovi prijevoza na rad

kn

 

 

 

3.

Naknade ostalih troškova

kn

 

 

 

4.

Ukupno (1+2+3)

kn

 

 

 

   

Tablica 6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

Red.

broj

Opis

Jed. mjere

Prethodna regulacijska godina

Sadašnja regulacijska godina

Buduća regulacijska godina

 

 

 

ostvarenje

procjena

plan

1.

Troškovi obračuna i naplate

kn

 

 

 

2.

Bankarski troškovi i platni promet

kn

 

 

 

3.

Troškovi preuzimanja električne energije od povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticaja

kn

 

 

 

4.

Ostali troškovi poslovanja

kn

 

 

 

5.

Drugi troškovi određeni zakonom

kn

 

 

 

6.

Ukupno
(1+2+3+4+5)

kn

 

 

 

   

Napomena: U slučaju da pojedini trošak prelazi 5% vrijednost ukupnih troškova poslovanja potrebno ga je posebno iskazati.

Tablica 7. AMORTIZACIJA REGULIRANE IMOVINE

Red.

broj

Opis

Prethodna regulacijska godina

Sadašnja regulacijska godina

Buduća regulacijska godina

 

 

ostvarenje

procjena

plan

1.

Nabavna vrijednost (kn)

 

 

 

2.

Prosječna god. stopa amortizacije prema vijeku korištenja (%)

 

 

 

3.

Iznos godišnje amortizacije (kn)

 

 

 

   

Tablica 8. PRINOS OD REGULIRANE IMOVINE

Red.

broj

Opis

Jed. mjere

Prethodna regulacijska godina

Sadašnja regulacijska godina

Buduća regulacijska godina

 

 

 

ostvarenje

procjena

plan

1.

Vrijednost regulirane imovine na početku godine

kn

 

 

 

2.

Investicije

kn

 

 

 

3.

Imovina primljena bez naknade

kn

 

 

 

4.

Amortizacija regulirane imovine

kn

 

 

 

5.

Vrijednost otuđene i rashodovane imovine

kn

 

 

 

6.

Vrijednost regulirane imovine na kraju godine (1+2-3-4-5)

kn

 

 

 

7.

Prosječna vrijednost regulirane imovine (1+6)/2

kn

 

 

 

8.

Obračunana kamata na kratkoročna i dugoročna dugovanja

kn

 

 

 

9.

Vrijednost dugovanja na početku godine

kn

 

 

 

10.

Vrijednost dugovanja na kraju godine

kn

 

 

 

11.

Prosječna vrijednost dugovanja (9+10)/2

kn

 

 

 

12.

Prosječna stopa kamate na dugovanja (8/11) . 100

%

 

 

 

13.

Odobrena stopa povrata na vlastiti kapital

%

 

 

 

14.

Vrijednost kapitala na početku godine

kn

 

 

 

15.

Vrijednost kapitala na kraju godine

kn

 

 

 

16.

Prosječna vrijednost vlastitog kapitala (14+15)/2

kn

 

 

 

17.

Ponderirani prosječni troškovi kapitala (čl. 20., st. 4.)*

%

 

 

 

18.

Prinos od regulirane imovine
(7 . 17)/100

kn

 

 

 

* ovoga Tarifnog sustava

Napomena: Dugovanja obuhvaćaju kratkoročne i dugoročne obveze koje podliježu obračunu kamata.

 

PRILOG 2.

 

TARIFNE STAVKE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TARIFNIH KUPACA

Prazna polja na mjestu tarifnih stavki u tablici iz ovoga priloga ukazuju da u drugim tarifnim sustavima, bez visine tarifnih stavki (proizvodnja električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, prijenos električne energije, distribucija električne energije) postoje dotične tarifne stavke, dok crtica u polju znači da niti u jednom tarifnom sustavu takvih tarifnih stavki nema. je tarifna stavka prema kojoj se obračunava trošak opskrbe električnom energijom kupcima s ugrađenim pretplatnim brojilima, model Narančasti.

 

PRILOG 3.

RAČUNANJE PRIHODA OPSKRBLJIVAČA PRIMJENOM TARIFNIH STAVKI

 

Godišnji prihod opskrbljivača UP određuje se primjenom tarifnih stavki na tarifne elemente kao zbroj prihoda ostvarenih po pojedinim kategorijama kupaca odnosno tarifnim modelima iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava. Neovisno o tarifnom modelu, tarifni element koji se uzima u obzir je samo mjesečna naknada, osim u tarifnim modelima 6 i 10 kada se radi o jednokratnoj naknadi pri kupnji bona ili plaćanju pretplatnog iznosa.

S obzirom da su tarifni modeli univerzalno definirani da obuhvate sve mogućnosti koje se mogu pojaviti u bilo kojem tarifnom sustavu, bez visine tarifnih stavki, (proizvodnja električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, prijenos električne energije, distribucija električne energije, opskrba električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca), neke tarifne stavke imaju iste vrijednosti za različite tarifne modele.

Prihod opskrbljivača UP na godišnjoj razini ostvaren primjenom tarifnih stavki na obračunskim mjernim mjestima kupaca po svim tarifnim modelima jednak je:

Prihod UP računa se za prethodnu regulacijsku godinu kao ostvarena vrijednost UP(o), a za buduću regulacijsku godinu kao planska vrijednost UP(p).

Na temelju ostvarenog prihoda UP(o) primjenom tarifnih stavki i priznatih ukupnih troškova poslovanja opskrbljivača UTP(o) za prethodnu regulacijsku godinu utvrđuje se vrijednost njihove razlike:

 

DUTPpret = UP(o) – UTP(o).

 

Na temelju planskih vrijednosti ukupnih troškova opskrbe UTP(p) za buduću regulacijsku godinu, opskrbljivač je dužan predložiti takvu visinu tarifnih stavki da daju očekivani planirani prihod UP(p) koji ne prelazi planirane ukupne troškove poslovanja UTP(p) korigirane za DTP (troškovi DUTPpret uz uvažavanje inflacije):

 

UP(p) £ UTP(p) – DTP.

 

PRILOG 4.

ODREĐIVANJE TARIFNIH ELEMENATA I PRIMJENA TARIFNIH STAVKI TARIFNIH SUSTAVA ZA REGULIRANE ELEKTROENERGETSKE DJELATNOSTI

 

4.1. Radna snaga

(1) Tarifna stavka za radnu snagu, za tarifne modele s mjerenjem snage, primjenjuje se na ostvareno vršno opterećenje, a obračunava se za mjesečno obračunsko razdoblje.

(2) Vršno opterećenje je najveće srednje opterećenje izmjereno tijekom 15 minuta unutar mjesečnog obračunskog razdoblja u doba viših dnevnih tarifnih stavki.

(3) Ako se vršno opterećenje istodobno mjeri na više obračunskih mjernih mjesta u okviru jedne građevinske lokacije, ukoliko postoje tehnički uvjeti, obračunska snaga se utvrđuje kao najveći zbroj istodobno izmjerenih snaga na tim obračunskim mjernim mjestima.

(4) Za kupce iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom 30 kW i više obvezno je mjerenje vršnog opterećenja.

(5) Za utvrđivanje obračunske snage društvima gradskog prometa za potrebe elektrovuče, jednom građevinskom lokacijom smatra se kompletna mreža gradske elektrovuče.

(6) Za utvrđivanje obračunske snage društvima željezničkog prometa za potrebe elektrovuče, jednom građevinskom lokacijom smatraju se sve elektrificirane pruge u Republici Hrvatskoj priključene na distribucijsku mrežu, a drugom sve priključene na prijenosnu mrežu.

(7) Prilikom zaključenja ili raskida ugovora o opskrbi i korištenju mreže te u slučaju obračuna za razdoblje različito od mjesečnog obračunskog razdoblja, izmjereno vršno opterećenje, naknada za mjernu uslugu i naknada za opskrbu obračunavaju se razmjerno broju dana korištenja mreže.

(8) Ako se preko mjernih uređaja jednog kupca (izravni kupac) opskrbljuje električnom energijom drugi kupac (neizravni kupac), izmjerena snaga izravnog kupca umanjuje se pri obračunu za izmjerenu snagu neizravnog kupca pomnoženu s faktorom istodobnosti 0,5.

(9) Odrednice iz stavka 8. ove točke vrijede samo u iznimnim slučajevima kad ne postoje druge tehničke mogućnosti korištenja mreže, a kupcima je ovakav način korištenja priključka propisanim postupkom odobrio operator mreže.

4.2. Radna energija

(1) Tarifna stavka za radnu energiju ovisi o kategoriji kupca i tarifnom modelu, a primjenjuje se u obračunu za obračunsko razdoblje.

(2) Kod kupaca s dvotarifnim mjerenjem, tarifne stavke za radnu energiju ovise o dobu dana.

(3) Po višim dnevnim tarifnim stavkama (VT) obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 7 do 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.

(4) Po nižim dnevnim tarifnim stavkama (NT) obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 21 do 7 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 22 do 8 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.

(5) Kod kupaca s jednotarifnim mjerenjem, tarifna stavka za radnu energiju nije ovisna o dobu dana (JT).

(6) Kod upravljane potrošnje električne energije kupcu se jamči opskrba električnom energijom osam sati dnevno (u pravilu tijekom niže dnevne tarife).

(7) Primjena odredbe iz stavka 6. ove točke moguća je u dijelu distribucijske mreže s izgrađenim sustavom daljinskog upravljanja potrošnjom, uz uvjet da je obračunsko mjerno mjesto izgrađeno prema propisanim tehničkim uvjetima.

(8) Ako se preko mjernih uređaja jednog kupca (izravni kupac) opskrbljuje električnom energijom drugi kupac (neizravni kupac), izmjerena energija izravnog kupca umanjuje se pri obračunu za izmjerenu energiju neizravnog kupca.

(9) Odrednice iz stavka 8. ove točke vrijede samo u iznimnim slučajevima kad ne postoje druge tehničke mogućnosti korištenja mreže, a kupcima je ovakav način korištenja priključka propisanim postupkom odobrio operator mreže.

4.3. Prekomjerno preuzeta jalova energija

(1) Prekomjerno preuzeta jalova energija je pozitivna razlika između stvarno izmjerene jalove energije i jalove energije koja odgovara prosječnom faktoru snage manjem od 0,95, što odgovara približno 33% radne energije.

(2) Prekomjerno preuzeta jalova energija kupcu se obračunava za mjesečno obračunsko razdoblje.

(3) Tarifna stavka za prekomjerno preuzetu jalovu energiju, induktivnu i kapacitivnu, ista je za sve naponske razine.

(4) Kupci iz kategorije kućanstva ne plaćaju dio naknade za korištenje mreže koji se odnosi na prekomjerno preuzetu jalovu energiju.

(5) Kod kupaca iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom do 30 kW može se na temelju značajki potrošnje trajno ugraditi mjerni uređaj s mogućnosti mjerenja jalove energije radi obračuna prekomjerno preuzete jalove energije.

(6) Kod kupaca koji su prema odredbama Tarifnog sustava za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge bili razvrstani u kategoriju potrošnje niski napon – poduzetništvo, tarifni model Plavi i Bijeli i kod kojih postoji mjerenje i obračunava se prekomjerno preuzeta jalova energija, ne mijenjaju se uvjeti mjerenja jalove energije bez obzira na to što im je priključna snaga manja od 30 kW.

(7) Kod kupaca koji su prema odredbama Tarifnog sustava za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge bili razvrstani u kategoriju potrošnje niski napon – poduzetništvo, tarifni model Plavi i Bijeli i kod kojih ne postoji trajno mjerenje, a prekomjerno preuzeta jalova energija se obračunava na temelju povremenog mjerenja, način obračuna se ne mijenja sve do ugradnje brojila s mjerenjem jalove energije, a najkasnije u roku od tri godine.

4.4. Obračun i promjena tarifnog modela

(1) Pri obračunu snage, preuzete radne energije i prekomjerno preuzete jalove energije, kilovati (kW), kilovatsati (kWh) i kilovarsati (kvarh) zaokružuju se na cijele brojeve.

(2) Kupci mogu jedanput godišnje (po isteku 12 mjeseci od zadnje promjene) besplatno promijeniti tarifni model, ukoliko su na mjernom mjestu osigurani tehnički uvjeti potrebni za mjerenje prema odabranom tarifnom modelu.

(3) Promjena tarifnog modela iz stavka 2. ove točke ne podrazumijeva i obvezujuću promjenu mjernog uređaja na račun operatora mreže.

4.5. Obračun odstupanja vršne snage na visokom i srednjem naponu

(1) Obračun odstupanja izmjerene vršne snage u odnosu na ugovorenu vršnu snagu provodi se na sljedeći način:

– ako je izmjerena vršna snaga u obračunskom razdoblju između 85% i 105% ugovorene vršne snage, obračunska snaga jednaka je izmjerenoj;

– ako je izmjerena vršna snaga veća od 105% ugovorene vršne snage, obračunska snaga u tom razdoblju jednaka je izmjerenoj vršnoj snazi uvećanoj za dvostruku razliku između izmjerene vršne snage i vrijednosti 105% ugovorene vršne snage;

– ako je izmjerena vršna snaga u obračunskom razdoblju manja od 85% ugovorene vršne snage, obračunska snaga jednaka je vrijednosti 85% ugovorene vršne snage.

(2) Kupci mogu ugovoriti različite vršne snage po obračunskim razdobljima, ali najviše do iznosa priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti.

(3) Kupac ugovara vršnu snagu za ugovorno razdoblje od jedne godine.

(4) Ukoliko kupac želi promjenu ugovorene vršne snage za iduće obračunsko razdoblje, njegov zahtjev za promjenom snage mora biti zaprimljen najmanje 7 dana prije početka obračunskog razdoblja na koje se odnosi.

(5) Ukoliko kupac želi povećanje ugovorene vršne snage u tekućem obračunskom razdoblju, zahtjev za promjenom snage mora dostaviti najmanje 3 dana prije povećanja vršne snage.

(6) Ako kupac ne zatraži promjenu ugovorene vršne snage prije isteka roka iz stavka 3. ove točke, ugovorena vršna snaga primjenjivat će se i u narednom ugovornom razdoblju po načelu mjesec za mjesec.

(7) Ako tijekom obračunskog razdoblja kupac nije u mogućnosti koristiti ugovorenu vršnu snagu zbog više sile, poremećenog ili izvanrednog pogona mreže te u slučaju drugih izvanrednih okolnosti, obračunska snaga određuje se ponderiranjem izmjerenih vršnih opterećenja pojedinih intervala u tom obračunskom razdoblju.

 

PRILOG 5.

TARIFNI MODELI I TARIFNE STAVKE ZA REGULIRANE ELEKTROENERGETSKE DJELATNOSTI

 

Troškove korištenja prijenosne i distribucijske elektroenergetske mreže prema tarifnim stavkama iz Tarifnog sustava za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki i Tarifnog sustava za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki plaćaju svi kupci, i tarifni i povlašteni.

Troškove proizvodnje električne energije prema tarifnim stavkama iz Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki i troškove opskrbe električnom energijom prema tarifnim stavkama iz Tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, plaćaju tarifni kupci.

Tarifni kupci u sustavu obveze javne usluge u potpunosti ostvaruju pravo na reguliranu cijenu proizvodnje električne energije, prijenosa električne energije, distribucije električne energije i opskrbe električnom energijom.

Ukupna cijena električne energije koju tarifni kupac u sustavu obveze javne usluge plaća energetskom subjektu sastoji se od cijene proizvodnje električne energije, cijene prijenosa električne energije, cijene distribucije električne energije i cijene opskrbe električnom energijom.

U sljedećim tablicama su prikazani tarifni modeli s tarifnim stavkama za pojedine kategorije kupaca prema kojima oni plaćaju troškove za obavljanje reguliranih elektroenergetskih djelatnosti.

Tablica 1. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU PODUZETNIŠTVO, VISOKI NAPON

TARIFNI MODEL: BIJELI

Tablica 2. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU PODUZETNIŠTVO, SREDNJI NAPON

TARIFNI MODEL: BIJELI

Tablica 3. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU PODUZETNIŠTVO, NISKI NAPON

TARIFNI MODEL: PLAVI

 

Tablica 4. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU PODUZETNIŠTVO, NISKI NAPON

TARIFNI MODEL: BIJELI

Tablica 5. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU PODUZETNIŠTVO, NISKI NAPON

TARIFNI MODEL: CRVENI

Tablica 6. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU PODUZETNIŠTVO, NISKI NAPON

TARIFNI MODEL: NARANČASTI

Tablica 7. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU PODUZETNIŠTVO, NISKI NAPON

TARIFNI MODEL: ŽUTI (JAVNA RASVJETA)

Tablica 8. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU KUĆANSTVA

TARIFNI MODEL: PLAVI

Tablica 9. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU KUĆANSTVA

TARIFNI MODEL: BIJELI

Tablica 10. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU KUĆANSTVA

TARIFNI MODEL: NARANČASTI

Tablica 11. TARIFNE STAVKE ZA KATEGORIJU KUĆANSTVA

TARIFNI MODEL: CRNI

zatvori
Tarifni sustav za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !