Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Tarifni sustav za transport nafte naftovodom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 16.4.2007 Tarifni sustav za transport nafte naftovodom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1338

Na temelju članka 11.L333462 stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04) i članka 4.L333464 stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06), Hrvatska energetska regulatorna agencija temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 5. 4. 2007. donosi

TARIFNI SUSTAV

ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Tarifnim sustavom za transport nafte naftovodom (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) odnosno metodologijom za utvrđivanje tarifa za transport nafte naftovodom određuju se:
– način i kriteriji za utvrđivanje tarifa za transport nafte,
– značajke metodologije,
– kategorije korisnika usluga transporta nafte naftovodom,
– podaci, dokumenti i ostale podloge koji se koriste za utvrđivanje troškova transporta nafte naftovodom, ukupni prihodi energetskog subjekta za transport nafte naftovodom i tarife za transport nafte naftovodom.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energijiL333466 (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivataL333467 (»Narodne novine«, broj 57/06), Zakonom o regulaciji energetskih djelatnostiL333468 (»Narodne novine«, broj 177/04) i Tehničkim uvjetima za pristup transportnim kapacitetima JANAF-a (»Glasilo VRED-a« broj 3-4/03).
(2) U ovom Tarifnom sustavu koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:
transporter nafte naftovodom (u daljnjem tekstu: transporter nafte) – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost transporta nafte naftovodom, što uključuje transport nafte sustavom za transport nafte (naftovodom), pretovar nafte, tehnološko skladištenje i manipulaciju nafte na obalnim i ostalim terminalima,
jedinstvena tarifa – tarifa koju plaća korisnik usluge transporta nafte naftovodom, koja uključuje transport nafte sustavom za transport nafte, pretovar nafte, tehnološko skladištenje i manipulaciju nafte na obalnom i ostalim terminalima,
prosječna tarifa – tarifa koja se dobije dijeljenjem zbroja ukupnih godišnjih prihoda s odgovarajućim zbrojem ukupnih količina nafte za transport izraženih u tonama, odnosno tonama po 100 kilometara, u pet godina iz godina razdoblja koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa,
prethodna godina – godina koja prethodi godini za koju se donosi tarifa za transport nafte naftovodom, a za koju su revidirani i objavljeni financijski podaci (u daljnjem tekstu: godina t=0),
sadašnja godina – tekuća godina u kojoj se podnosi prijedlog visine tarifa za transport nafte naftovodom (u daljnjem tekstu: godina t=1),
buduća godina – godina za koju se donosi tarifa za transport nafte naftovodom (u daljnjem tekstu: godina t=2),
godine razdoblja – razdoblje koje je obuhvaćeno pri utvrđivanju tarifa za transport nafte naftovodom, a koje čini prethodna godina i pet (5) narednih godina, uključujući sadašnju i buduću godinu, a tijekom kojega se primjenjuju jednaki utjecajni parametri za određivanje priznatih troškova poslovanja transportera nafte i planirane veličine i pokazatelji razvoja, odnosno investiranja u opremu, postrojenja i objekte, te za koje se daju odgovarajući prikazi ostvarenih, planiranih ili predviđenih podataka, dokumenata i podloga,
razdoblja godine – dio razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine;
imovina – imovina koja se koristi za obavljanje energetske djelatnosti transporta nafte naftovodom, a čine je dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina te trajna obrtna sredstva,
kategorija korisnika – grupa korisnika usluge transporta nafte naftovodom s istim značajkama s obzirom na vrstu usluge transporta nafte naftovodom.

II. CILJEVI I NAČELA

Članak 3.

Ovaj Tarifni sustav utvrđuje metodologiju izračuna gornjeg iznosa tarifa za transport nafte naftovodom (u daljnjem tekstu: tarifa) kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:
– pokriće ukupnih troškova poslovanja transportera nafte za obavljanje energetske djelatnosti transporta nafte naftovodom,
– osiguranje investicija za razvoj transportnog sustava naftovoda,
– osiguranje prinosa na imovinu, odnosno investicije u transportni sustav naftovoda,
– održavanje sigurnosti transportnog sustava,
– zaštita okoliša.

Članak 4.

Ovaj Tarifni sustav zasniva se na sljedećim načelima i pravilima:
– pregovornom pristupu treće strane,
– troškovi poslovanja moraju biti opravdani, a rok povrata uloženih sredstava razuman,
– troškovi poslovanja moraju biti nepristrani i razvidni,
– obračun svih elemenata troškova i prihoda na kojima se zasnivaju tarife vrši se za svaku kategoriju korisnika zasebno,
– ukupni troškovi poslovanja po godinama razdoblja korigiraju se za kumulativni iznos inflacije po godinama razdoblja,
– ukupan prihod je izračunata veličina temeljem troškova poslovanja, te stope povrata, odnosno prinosa na imovinu, odnosno investicije,
– tarife za pojedine kategorije korisnika utvrđuju se kao prosječne tarife za godine razdoblja koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa,
– tarifa se određuje kao jedinstvena tarifa za svaku kategoriju korisnika.

Članak 5.

(1) Metoda utvrđivanja tarifa koja se primjenjuje u ovome Tarifnom sustavu zasniva se na sljedećim elementima:
a) troškovima poslovanja transportera nafte,
b) investicijskim ulaganjima,
c) prinosu na imovinu, odnosno investicije,
d) obračunu utjecaja inflacije,
temeljem kojih se utvrđuje prihod transportera nafte za buduću godinu, odnosno godinu za koju se donosi tarifa.
(2) Elementi iz stavka 1. podstavaka a) do c) ovoga članka su podaci i podloge koje predlaže transporter nafte za svaku kategoriju korisnika.
(3) Obračun utjecaja inflacije iz stavka 1. podstavka d) ovoga članka zasniva se na pokazateljima inflacije mjerenih stopom rasta potrošačkih cijena koju objavljuje Državni zavod za statistiku za sadašnju godinu, i koja se primjenjuje za sve godine razdoblja koje su obuhvaćene pri određivanju tarifa.
(4) Razdoblje utvrđivanja prosječnih tarifa su godine razdoblja, a prosječne tarife vrijede do ponovnog utvrđivanja.
(5) Određivanje visine prosječnih tarifa za godine razdoblja zasniva se na:
– elementima iz stavka 1. ovoga članka, za godine razdoblja,
– izračunatom ukupnom prihodu za godine razdoblja,
– ukupnoj količini transportirane nafte izražene u tonama, odnosno ukupnom iznosu tona po 100 kilometara transportirane nafte, za godine razdoblja.

III. ZNAČAJKE OVOGA TARIFNOG SUSTAVA

Članak 6.

Korisnici usluga transporta nafte plaćaju jedinstvenu tarifu.

Članak 7.

(1) Podaci potrebni za utvrđivanje tarife nalaze se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.
(2) Podaci u Prilogu 1. ovoga Tarifnog sustava odnose se na godine razdoblja.

Članak 8.

(1) Agencija u sadašnjoj godini, na temelju podataka o poslovanju iz godina razdoblja iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava, na prijedlog transportera nafte, donosi tarife.
(2) Izvori podataka su:
– revidirano Izvješće o poslovanju transportera nafte za prethodnu godinu,
– revidirano Izvješće ili procjene o poslovanju transportera nafe za sadašnju godinu,
– plan poslovanja, odnosno procjene podataka o poslovanju transportera nafte za buduću, odnosno ostale godine razdoblja koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa,
– plan razvoja s planom investicija za sadašnju godinu, buduću godinu i ostale godine razdoblja.
(3) Podaci odnosno dokumenti iz stavka 2. ovoga članka moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe transportera nafte i ovjereni pečatom tvrtke, odnosno ovlaštenog revizora.
(4) Transporter nafte dužan je podnijeti novi prijedlog tarifa zajedno sa dokumentacijom iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije tri mjeseca prije isteka roka ili godina razdoblja na koje su važeće tarife donesene.
(5) Agencija može unutar godina razdoblja u svako doba donijeti nove tarife, nakon što pribavi mišljenje transportera nafte i Ministarstva o prijedlogu nove tarife.

Članak 9.

Obveza je transportera nafte da najkasnije do 31. svibnja sadašnje godine dostavi Agenciji izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu potvrđen od ovlaštenoga revizora.

IV. KATEGORIJE KORISNIKA

Članak 10.

(1) Korisnici usluga transporta nafte naftovodom razvrstavaju se u sljedeće kategorije:
– korisnici usluga transporta nafte naftovodom koji koriste naftovod duljine uključivo do 20 km i obalne terminale, koji se u daljnjem tekstu označuju oznakom R1,
– korisnici usluga transporta nafte naftovodom koji koriste naftovod duljine iznad 20 km, obalne i kopnene terminale, koji se u daljnjem tekstu označuju oznakom R2.
(2) Prosječna tarifa za korisnike usluga transporta nafte naftovodom kategorije R1 izražava se u kunama po toni (kuna/t).
(3) Prosječna tarifa za korisnike usluge transporta nafte naftovodom kategorije R2 izražava se u kunama po toni po 100 kilometara (kuna/t100km).

V. TROŠKOVI POSLOVANJA TRANSPORTERA NAFTE

Članak 11.

(1) Ukupni troškovi poslovanja transportera nafte u godini razdoblja t izračunavaju se prema formuli

UTPt = UTPR1,t + UTPR2,t

gdje su:
UTPt – ukupni troškovi poslovanja transportera nafte u godini razdoblja t,
UTPR1,t; UTPR2,t – ukupni troškovi poslovanja u godini razdoblja t,odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
t – redni broj godine u razdoblju koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa.
(2) U ovome Tarifnom sustavu oznake godina u razdoblju koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa su:
– t=1 za sadašnju godinu u razdoblju,
– t=2 za buduću godinu u razdoblju,
– t=3 za treću godinu u razdoblju,
– t=4 za četvrtu godinu u razdoblju,
– t=5 za petu godinu u razdoblju.
(3) Oznaka prethodne godine je t=0.

Članak 12.

Ukupni troškovi poslovanja u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, izračunavaju se prema formuli

UTPR1,t = OTR1,t + AR1,t

UTPR2,t = OTR2,t + AR2,t

gdje su:
UTPR1,t; UTPR2,t – ukupni troškovi poslovanja u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2,
OTR1,t; OTR2,t – operativni troškovi poslovanja u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
AR1,t; AR2,t – amortizacija građevinskih objekata, opreme i ostaloga u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

Članak 13.

Operativni troškovi poslovanja, koje čine materijalni troškovi (troškovi sirovina i materijala, troškovi energije, troškovi proizvodnih usluga i ostali materijalni troškovi), troškovi osoblja i ostali troškovi, u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, izračunavaju se prema formuli

OTR1,t = MTR1,t + TOR1,t + OSR1,t

OTR2,t = MTR2,t + TOR2,t + OSR2,t

gdje su:
OTR1,t; OTR2,t – operativni troškovi poslovanja u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2,
MTR1,t; MTR2,t – materijalni troškovi u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
TOR1,t; TOR2,t – troškovi osoblja u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
OSR1,t; OSR2,t – ostali troškovi u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

VI. PRINOSI NA IMOVINU I INVESTICIJE

Članak 14.

Prinosi na imovinu, uključujući i investicije u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, izračunavaju se prema formuli

PRR1,t = IMINR1,t × PPTK/100

PRR2,t = IMINR2,t × PPTK/100

gdje su:
PRR1,t; PRR2,t – prinos na imovinu, odnosno investicije u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2,
IMINR1,t; IMINR2,t – osnovica za obračun prinosa na imovinu, odnosno investicije u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2,
PPTK – ponderirana stopa prinosa na imovinu, odnosno investicije poslije oporezivanja, koja se primjenjuje za sve godine razdoblja koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa, izražena u postotcima (%).

Članak 15.

Osnovice za obračun prinosa na imovinu, uključujući i investicije u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, izračunavaju se prema formuli

IMINR1,t = (IMINR1,t,poc + IMINR1,t kraj)/2

IMINR2,t = (IMINR2,t,poc + IMINR2,t,kraj)/2

gdje su:
IMINR1,t; IMINR2,t – osnovice za obračun prinosa na imovinu, odnosno investicije u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2,
IMINR1,t,poc + IMINR1,t-kraj; IMINR2,t,poc + IMINR2,t-kraj – ukupna vrijednost imovine uključujući i investicije na početku godine razdoblja t, odnosno vrijednost imovine na dan 31.12. godine t-1 koja prethodi godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 3. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
IMINR1,t, kraj; IMINR2,t, kraj – ukupna vrijednost imovine, uključujući i investicije na kraju godine t, odnosno na dan 31.12. godine t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2.

Članak 16.

Ukupne vrijednosti imovine, uključujući i investicije na kraju godine t, odnosno na dan 31.12. godine t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, izračunavaju se prema formuli

IMINR1,t,kraj = IMINR1,t,poc – AR1,t + INVR1,t – ORR1,t

IMINR2,t,kraj = IMINR2,t,poc – AR2,t + INVR2,t – ORR2,t

gdje su:
IMINR1,t,kraj; IMINR2,t,kraj – vrijednost imovine, uključujući i investicije na kraju godine t, odnosno na dan 31.12. godine razdoblja t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2,
IMINR1,t,poc = IMINR1,t,kraj; IMINR2,t,poc = IMINR2,t,kraj – ukupna vrijednost imovine, uključujući i investicije na početku godine t, odnosno vrijednost imovine na dan 31.12. godine t-1 koja prethodi godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 3. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
INVR1,t; INVR2,t – iznos investicija u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 2. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava, odnosno prema Planu razvoja s planom investicija iz članka 8., stavak 2., podstavak 4., ovoga Tarifnog sustava,
AR1,t; AR2,t – amortizacija građevinskih objekata, opreme i ostaloga u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2, prema Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
ORR1,t; ORR2,t – otuđena i rashodovana sredstva u godini t, odgovarajuće za kategorije korisnika R1 i R2.

Članak 17.

Ponderirana stopa prinosa na imovinu, odnosno investicije poslije oporezivanja, koja se primjenjuje za sve godine razdoblja koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa, izračunava se prema formuli

PPTK = re × EI(E + D)) + rd × (DI/(E + D)) × (1 – spd/100)

gdje su:
PPTK – ponderirana stopa prinosa na imovinu, odnosno investicije poslije oporezivanja, koja se primjenjuje za sve godine razdoblja koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa,
E – iznos vlastitog kapitala,
D – iznos duga,
re – iznos prinosa na vlastiti kapital, izražen u postotcima (%),
rd – prosječna kamata na dugovanje, izražena postotcima (%),
spd – stopa poreza na dobit, izražena u postotcima (%).

Članak 18.

Iznos prinosa na vlastiti kapital, izražen u postotcima (%), izračunava se prema formuli

re = rf + ß × (rm – rf)

gdje su:
re – iznos prinosa na vlastiti kapital, izražen u postotcima (%),
rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja, izražen u postotcima (%),
rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja, izražen u postotcima (%),
(rm – rf) – premija tržišnog rizika, izražena u postotcima (%),
ß – beta, koeficijent varijabilnosti prinosa dionica transportera nafte u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu,
ß × (rm – rf) – premija na tržišni rizik vlastitog kapitala, izražena u postotcima (%).

VII. UKUPNI PRIHOD TRANSPORTERA NAFTE

Članak 19.

Ukupni godišnji prihodi transportera nafte u godini t, odgovarajuće od kategorija korisnika R1 i R2, izračunava se prema formuli

UPGR1,t = UTPR1,t × IPCt + PRR1,t

UPGR2,t = UTPR2,t × IPCt + PRR2,t

gdje su:

UPGR1,t; UPGR2,t – ukupni godišnji prihodi u godini t, odgovarajuće od kategorija korisnika R1 i R2,
UTPR1,t; UTPR2,t – ukupni troškovi poslovanja u godini t, odgovarajuće za sve korisnike kategorije korisnika R1 i R2,
IPCt – koeficijent za obračun kumulativnog utjecaja inflacije u godini t i godinama razdoblja koje joj prethode,
PRR1,t; PRR2,t – prinos na imovinu uključujući i investicije u godini t, odgovarajuće za sve korisnike kategorije korisnika R1 i R2.

Članak 20.

(1) Koeficijent za obračun kumulativnog utjecaja inflacije u godini t i godinama razdoblja koje joj prethode, izračunava se prema formuli

IPCt = IPCt–1 × (1 + spp/100)

gdje su:
IPCt – koeficijent za obračun kumulativnog utjecaja inflacije u godini t i godinama razdoblja koje joj prethode,
IPCt–1 – koeficijent za obračun kumulativnog utjecaja inflacije u godini t-1 i godinama razdoblja koje joj prethode,
spp – stopa rasta potrošačkih cijena za sadašnju godinu (t=1), koju objavljuje Državni zavod za statistiku, i koja se primjenjuje za sve godine razdoblja koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa, izražena u postotcima (%).
(2) Vrijednosti koeficijenta za obračun kumulativnog utjecaja inflacije po godinama razdoblja koje je obuhvaćeno pri određivanju tarifa su sljedeće:
– za sadašnju godinu u razdoblju, odnosno t=1: IPC1 = (1 + spp/100),
– za buduću godinu u razdoblju, odnosno t=2: IPC2 = IPC1 × (1 + spp/100),
– za treću godinu u razdoblju, odnosno t=3: IPC3 = IPC2 × (1 + spp/100),
– za četvrtu godinu u razdoblju, odnosno t=4: IPC4 = IPC3 × (1 + spp/100),
– za petu godinu u razdoblju, odnosno t=5: IPC5 = IPC4 × (1 + spp/100).

Članak 21.

Ukupni prihodi transportera nafte u godinama razdoblja za koje se utvrđuju prosječne tarife, odgovarajuće od kategorija korisnika R1 i R2, izračunavaju se prema formuli

UPRR1 = SUPGR1,t

UPRR2 = SUPGR2,t

gdje su:
UPRR1; UPRR2 – ukupni prihodi transportera nafte u godinama razdoblja za koje se utvrđuju prosječne tarife, odgovarajuće od kategorija korisnika R1 i R2,
UPGR1,t; UPGR2,t – ukupni godišnji prihodi transportera nafte u godini t, odgovarajuće od kategorija korisnika R1 i R2.

Članak 22.

Ukupni prihod transportera nafte u godini t izračunava se prema formuli

UPPESt = UPGR1,t + UPGR2,t

gdje su:
UPPESt – ukupni prihod transportera nafte u godini t,
UPGR1,t; UPGR2,t – ukupni godišnji prihodi transportera nafte u godini t, odgovarajuće od kategorija korisnika R1 i R2.

VIII. PROSJEČNE TARIFE

Prosječna tarifa za kategoriju korisnika R1

Članak 23.

Prosječna tarifa za kategoriju korisnika R1 izračunava se prema formuli

TR1 = UPPR1/UTNR1

gdje su:
TR1 – prosječna tarifa za kategoriju korisnika R1, izražena u kunama po toni (kuna/t),
UPPR1 – ukupni prihodi transportera nafte od svih korisnika kategorije korisnika R1 u godinama razdoblja za koje se utvrđuje prosječna tarifa za kategoriju korisnika R1,
UTNR1 – planirana ukupna količina nafte za transport za sve korisnike kategorije korisnika R1 u godinama razdoblja za koje se utvrđuje prosječna tarifa za kategoriju korisnika R1, izražena u tonama (t), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

Članak 24.

Planirana ukupna količina nafte za transport za sve korisnike kategorije korisnika R1 u godinama razdoblja za koje se utvrđuje prosječna tarifa za kategoriju korisnika R1, izračunava se prema formuli

UTNR1 = SUTGR1,t

gdje su:
UTNR1 – planirana ukupna količina nafte za transport za sve korisnike kategorije korisnika R1 u godinama razdoblja za koje se utvrđuje prosječna tarifa za kategoriju korisnika R1, izražena u tonama (t), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
UTGR1,t – planirana količina nafte za transport u godini t za sve korisnike kategorije korisnika R1, izražena u tonama (t), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

Članak 25.

Planirana količina nafte za transport u godini t za sve korisnike kategorije korisnika R1, izračunava se prema formuli

UTGR1t = STGKR1,t,nR1

gdje su:
UTGR1t – planirana ukupna količina nafte za transport u godini t za sve korisnike kategorije korisnika R1, izražena u tonama (t), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
TGKR1,t,nR1 – planirana količina nafte za transport u godini t, za -tog korisnika kategorije korisnika R1, izražena u tonama (t), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
NR1 – ukupan broj korisnika usluga transporta nafte naftovodom kategorije korisnika R1, prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

Prosječna tarifa za kategoriju korisnika R2

Članak 26.

Prosječna tarifa za kategoriju korisnika R2 izračunava se prema formuli

TR2 = UPPR2/UTKR2

gdje su:
TR2 – prosječna tarifa za kategoriju korisnika R2, izražena u kunama po toni po 100 kilometara (kuna/t100km),
UPPR2 – ukupni prihodi transportera nafte od svih korisnika kategorije korisnika R2 u godinama razdoblja za koje se utvrđuje prosječna tarifa za kategoriju korisnika R2,
UTKR2 – planirani ukupni iznos tona po 100 kilometara za sve korisnike kategorije korisnika R2 u godinama razdoblja za koje se utvrđuje prosječna tarifa za kategoriju korisnika R2, izražen u tonama po 100 kilometara (t100km), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

Članak 27.

Planirani ukupni iznos tona po 100 kilometara za sve korisnike kategorije korisnika R2 u godinama razdoblja za koje se utvrđuje prosječna tarifa za kategoriju korisnika R2, izračunava se prema formuli

UTKR2 = SUTKGR2,t

gdje su:
UTKR2 – planirani ukupni iznos tona po 100 kilometara za sve korisnike kategorije korisnika R2 u godinama razdoblja za koje se utvrđuje prosječna tarifa za kategoriju korisnika R2, izražen u tonama po 100 kilometara (t100km), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
UTKGR2,t – planirani iznos tona po 100 kilometara za sve korisnike kategorije korisnika R2 u godini t, izražen u tonama po 100 kilometara (t100km), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

Članak 28.

Planirani iznos tona po 100 kilometara za sve korisnike kategorije korisnika R2 u godini t, izračunava se prema formuli

UTKGR2,t = STKGKR2,t,nR2

gdje su:
UTKGR2,t – planirani iznos tona po 100 kilometara za sve korisnike kategorije korisnika R2 u godini t, izražen u tonama po 100 kilometara (t100km), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
TKGKR2,t,nR2 – planirani iznos tona po 100 kilometara za nR2-tog korisnika kategorije korisnika R2 u godini t, izražen u tonama po 100 kilometara (t100km), prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
NR2 – ukupan broj korisnika usluga transporta nafte naftovodom kategorije korisnika R2, prema Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Transporter nafte koji obavlja energetsku djelatnost transporta nafte naftovodom dužan je Agenciji uz zahtjev za utvrđivanje tarifa ili na zahtjev Agencije dostaviti sve podatke i dokumente iz članka 8., stavak 2. ovoga Tarifnog sustava, odnosno podatke navedene u Prilogu 1. ovoga Tarifnog sustava.
(2) Temeljem podataka, dokumenata i podloga iz stavka 1. ovoga članka Agencija odlučuje o iznosu tarifa za buduću godinu.
(3) Podaci, dokumenti i podloge iz stavka 1. ovoga članka moraju biti potkrijepljeni odgovarajućim izvornim dokumentima ili kopijama izvornih dokumenta.

Članak 30.

Ukoliko transporter nafte nije u mogućnosti na valjanim podacima i parametrima odnosno formulama iz članaka 17. i 18. ovoga Tarifnog sustava izračunati i Agenciji dokazati iznos prinosa na vlastiti kapital, izražen u postotcima (%), može Agenciji predložiti prosječni iznos prinosa na vlastiti kapital, izražen u postotcima (%), izračunat temeljem odgovarajućih pokazatelja (usporedna analiza – benchmark) za više poduzeća za transport nafte naftovodima zemalja iz regije i zemalja članica Europske unije.
(2) Transporter nafte dužan je dostaviti Agenciji sve podatke i podloge, uključujući i izračune iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Primjenu ovoga Tarifnog sustava nadzire Agencija.

Članak 32.

Ovaj Tarifni sustav stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/07-01/06
Urbroj: 371-01/07-06
Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

PODACI POTREBNI ZA UTVRĐIVANJE TARIFA ZA TRANSPORT NAFTE

Tablica 1: UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA
 

Ukupno

Prethodna godina

Sadašnja godina

Buduća godina

3. godina u razdoblju

4. godina u razdoblju

5. godina u razdoblju

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIJA KORISNIKA R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Troškovi ukupno (A+B)

 

 

 

 

 

 

A) Operativni troškovi

 

 

 

 

 

 

B) Amortizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativni troškovi

 

 

 

 

 

 

a) Materijalni troškovi:

 

 

 

 

 

 

- troškovi sirovina i materijala

 

 

 

 

 

 

- troškovi energije

 

 

 

 

 

 

- troškovi proizvodnih usluga

 

 

 

 

 

 

- ostali materijalni troškovi

 

 

 

 

 

 

b) Troškovi osoblja

 

 

 

 

 

 

d) Ostali troškovi

 

 

 

 

 

 
 

Ukupno

Prethodna godina

Sadašnja godina

Buduća godina

3. godina u razdoblju

4. godina u razdoblju

5. godina u razdoblju

KATEGORIJA KORISNIKA R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Troškovi ukupno (A+B)

 

 

 

 

 

 

A) Operativni troškovi

 

 

 

 

 

 

B) Amortizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativni troškovi

 

 

 

 

 

 

a) Materijalni troškovi:

 

 

 

 

 

 

– troškovi sirovina i materijala

 

 

 

 

 

 

– troškovi energije

 

 

 

 

 

 

– troškovi proizvodnih usluga

 

 

 

 

 

 

– ostali materijalni troškovi

 

 

 

 

 

 

b) Troškovi osoblja

 

 

 

 

 

 

d) Ostali troškovi

 

 

 

 

 

 

Tablica 2: INVESTICIJE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA

 

Prethodna godina

Sadašnja godina

Buduća godina

3. godina u razdoblju

4. godina u razdoblju

5. godina u razdoblju

Kategorija korisnika R1

 

 

 

 

 

 

Kategorija korisnika R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

Tablica 3: SADAŠNJA VRIJEDNOST IMOVINE 31. 12. PRETHODNE GODINE

Imovina po kategorijama korisnika

 

 

 

Kategorija korisnika R1

 

Kategorija korisnika R2

 

 

 

UKUPNO

 
 

Tablica 4: TRANSPORT NAFTE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA U TONAMA I TONAMA KILOMETARA

R1, R2/tone

Pravci transporta

Pravci transporta

Prethodna godina

Sadašnja godina

Buduća godina

3. godina u razdoblju

4. godina u razdoblju

5. godina u razdoblju

 

km Omišalj

km Virje

 

 

 

 

 

 

INA-RN Rijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

INA-RN Sisak

 

 

 

 

 

 

 

 

RN Bosanski Brod

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

     

R2/tonekm

Pravci transporta

Pravci transporta

Prethodna godina

Sadašnja godina

Buduća godina

3. godina u razdoblju

4. godina u razdoblju

5. godina u razdoblju

 

km Omišalj

km Virje

 

 

 

 

 

 

INA-RN Sisak

 

 

 

 

 

 

 

 

RN Bosanski Brod

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 
 
zatvori
Tarifni sustav za transport nafte naftovodom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !