Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02, XX/02, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
101 30.8.2002 Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1657

Na temelju članka 28.L81921 Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2002. godine donijela

TARIFNI SUSTAV

ZA USLUGE ELEKTROENERGETSKIH DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU KAO JAVNE USLUGE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Tarifnim sustavom za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) utvrđuju se tarifni elementi za obračun cijena električne energije, odnosno usluga elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije, na području Republike Hrvatske, te način primjene tih elemenata.

Tarifni sustav se temelji na opravdanim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša, te ostalim troškovima neophodnim za ispravno i pouzdano funkcioniranje elektroenergetskog sustava, uključujući razuman rok povrata sredstava od investicija u elektroenergetski sustav.

Članak 2.

HEP – Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, dužna je omogućiti korištenje usluga koje se obavljaju kao »javne usluge« svim kupcima po uvjetima iz ovog Tarifnog sustava.

Članak 3.

Osnovni elementi za obračun - tarifne stavke su za istu kategoriju potrošnje jednaki na cijelom području Republike Hrvatske.

DEFINICIJE

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ovog Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:

1. kategorija potrošnje – kategorizacija kupaca s obzirom na vrstu korisnika (kupca), naponsku razinu na kojoj preuzimaju električnu energiju (za isporučitelja mjesto predaje), razdoblje isporuke i sezonsku ili dnevnu dinamiku isporuke;

2. obračunski elementi - komponente Tarifnog sustava na temelju kojih se obračunavaju cijene električne energije, odnosno usluga energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije;

3. povlašteni kupac - kupac koji je u prethodnom obračunskom razdoblju ostvario godišnju potrošnju veću od potrošnje propisane zakonom i stekao pravo da može slobodno izabrati opskrbljivača električne energije;

4. tarifne stavke - elementi koji omogućuju obračun naknade za uslugu isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke;

5. tarifni kupac - kupac za kojeg se energija dobavlja na regulirani način i po reguliranoj cijeni;

6. tarifni model - određena kombinacija tarifnih stavki.

KATEGORIJE POTROŠNJE

Članak 5.

Kupci se svrstavaju u sljedeće kategorije potrošnje:

- kupci na visokom naponu;

- kupci na srednjem naponu;

- kupci na niskom naponu – kućanstva;

- kupci na niskom naponu – javna rasvjeta;

- kupci na niskom naponu – poduzetništvo.

Kupci na visokom naponu su kupci kojima je mjesto predaje na visokom naponu (od uključivo 110 kV pa naviše).

Kupci na srednjem naponu su kupci kojima je mjesto predaje na srednjem naponu (od 1 kV do 110 kV).

Kupci na niskom naponu su kupci kojima je mjesto predaje na niskom naponu (do uključivo 1 kV napona).

Članak 6.

Kategorija kućanstvo obuhvaća cjelokupnu potrošnju električne energije ostvarenu u stanovima, kućama za odmor, garažama, stubištima u stambenim zgradama i pristupima stambenim zgradama kao i potrošnju za pogon zajedničkih uređaja u stambenim zgradama (dizala, strojevi za pranje i sušenje rublja i sl., te motori centralnog grijanja i kućnih vodovoda).

Kategorija javne rasvjete obuhvaća samo potrošnju električne energije za osvjetljavanje ulica, trgova, cesta, spomenika, povijesnih objekata i uređaja za prometnu signalizaciju.

Kategoriju poduzetništvo čine svi kupci na niskom naponu, a koji nisu navedeni kao kućanstvo ili javna rasvjeta.

STRUKTURA CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 7.

Cijena električne energije sadržava:

- naknadu za uslugu isporuke električne energije;

- naknadu za obavljanje poslova reguliranja energetskih djelatnosti;

- naknadu za snošenje naslijeđenih troškova.

Članak 8.

Naknada za uslugu isporuke električne energije obuhvaća sve troškove koji nastaju prilikom rada elektroenergetskog sustava, udio u cijeni za potrebe razvoja sustava, te dobit koju odobri Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Naknada iz prethodnog stavka sadržava troškove:

- proizvodnje i/ili dobave električne energije;

- prijenosa električne energije;

- distribucije električne energije;

- opskrbe električnom energijom;

- vođenja elektroenergetskog sustava;

- organiziranja tržišta električne energije.

Članak 9.

Naknada za regulaciju energetskih usluga je dio cijene električne energije iz koje se financira rad Vijeća.

Iznos naknade iz stavka 1 ovog članka propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 10.

Naknada za snošenje naslijeđenih troškova je dio cijene električne energije iz koje se podmiruju obaveze i troškovi nastali prije 1. siječnja 2002. godine, a koji ne mogu ili ne mogu u cijelosti biti pokriveni u tržišnim uvjetima poslovanja.

Energetski subjekt, koji je nositelj obveze javne usluge, treba u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o energiji utvrditi iznos naslijeđenih troškova i zatražiti suglasnost Vijeća za određivanje naknade za snošenje tih troškova u cijeni energije, za pojedine kategorije potrošnje.

Članak 11.

Cijena električne energije za svaku kategoriju potrošnje određuje se tarifnim modelima.

Tarifni modeli i tarifne stavke navedene su Prilozima 1. do 5. i čine sastavni dio ovog Tarifnog sustava.

Članak 12.

Obračunski elementi za obračun naknade za uslugu isporuke električne energije su:

1. radna snaga izražena u kW;

2. preuzeta radna energija izražena u kWh;

3. prekomjerno preuzeta jalova energija izražena u kvarh;

4. stalna mjesečna naknada.

Članak 13.

Radna snaga (kW) određuje se na temelju vršnog opterećenja. Vršno opterećenje je najveće srednje opterećenje izmjereno tijekom 15 minuta mjesečnog obračunskog razdoblja u doba viših dnevnih tarifnih stavki, ako je kupac osigurao odgovarajuće mjerenje.

Mjesečno obračunsko razdoblje je razdoblje između dva očitanja, što je u pravilu unutar razdoblja od 30 ± 3 dana.

Ako kupac preuzima električnu energiju na više mjesta, izmjerena snaga se obračunava odvojeno za svako mjesto priključka. Ako se kupcu vršno opterećenje mjeri na više mjesta predaje, a u okviru jedne građevinske lokacije, izmjerena snaga se utvrđuje zbrajanjem istovremenih vršnih opterećenja na svim mjestima mjerenja.

Za utvrđivanje vršnog opterećenja društvima željezničkog prometa za potrebe elektrovuče, jednom građevinskom lokacijom smatraju se pruge elektrificirane jednofaznim izmjeničnim sustavom 25 kV, a pruge elektrificirane istosmjernim sustavom 3 kV, drugom građevinskom lokacijom.

Prigodom utvrđivanja obračunske snage za isporuku električne energije društvima gradskog prometa za potrebe elektrovuče kao jedna građevinska lokacija, smatra se kompletna mreža gradskog prometa s električnom vučom.

Pri priključenju ili isključenju u vremenu između dva očitanja, izmjerena snaga za to mjesečno obračunsko razdoblje obračunava se proporcionalno broju dana priključenja u tom razdoblju.

Iznos troška radne snage izračunava se množenjem iznosa radne snage s odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne snage.

Članak 14.

Radna energija (kWh) se određuje mjerenjem.

Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije.

Članak 15.

Prekomjerno preuzeta jalova energija (kvarh) je pozitivna razlika između stvarno preuzete jalove energije i jalove energije koja odgovara faktoru snage cos fi = 0.95, odnosno to je preuzeta jalova energija koja prelazi 33% preuzete radne energije.

Članak 16.

Ako kupac ne raspolaže brojilom za mjerenje potrošnje jalove energije, prekomjerno preuzeta jalova energija se utvrđuje povremeno ugrađenim mjernim uređajima za tu energiju.

Povremeno mjerenje jalove energije, prema vlastitoj potrebi ili na zahtjev kupca vrši isporučitelj. Vrijeme mjerenja određuje isporučitelj i ono mora trajati najmanje 24 sata.

Prekomjerno preuzeta jalova energija izračunata na temelju povremenog mjerenja, primjenjuje se do ponovnog mjerenja i na temelju tog prosjeka obračunava se prekomjerno preuzeta jalova energija do prvog dana obračunskog razdoblja u kojem će se izvršiti novo mjerenje.

Iznos troška prekomjerno preuzete jalove energije izračunava se množenjem iznosa prekomjerno preuzete jalove energije s odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena jalove energije.

Članak 17.

Ako kupac preuzima električnu energiju na više mjesta predaje različitih naponskih razina, isporučena električna energija obračunava se odvojeno prema naponskim razinama.

Članak 18.

Stalna mjesečna naknada je mjesečna naknada fiksnog iznosa za svako mjerno mjesto. Naknada obuhvaća troškove očitavanja, obračuna, dostave računa i naplate, te održavanja mjernog mjesta i ostale troškove koji nisu direktno ovisni o količini preuzete električne energije.

Članak 19.

Ako se električna energija ne mjeri na mjestu predaje, već na naponu nižeg, višeg ili istog reda od napona predaje, izmjerena količina električne energije uvećana, odnosno smanjena za gubitke vodova i transformacije, obračunava se prema tarifnim stavkama koje vrijede za napon mjesta predaje.

Gubici se utvrđuju tehničkim postupkom. Jednom utvrđeni gubici mogu se korigirati na zahtjev isporučitelja ili kupca jedanput godišnje.

Članak 20.

Ako se na granici osnovnih sredstava isporučitelja i osnovnih sredstava kupca, odnosno elektroenergetskih postrojenja, iz tehničkih razloga električna energija ne mjeri, mjesto predaje nalazi se za kupce na niskom naponu na mjestu mjerenja, a za ostale kupce na granici vlasništva osnovnih sredstava.

Članak 21.

Pri obračunavanju snage, preuzete radne energije i prekomjerno preuzete jalove energije kilovati (kW), kilovatsati (kWh) i kilovarsati (kvarh) zaokružuju se na cijele brojeve.

Pri promjeni iznosa pojedine tarifne stavke u vremenu između dva očitanja, obračun za to mjesečno obračunsko razdoblje se vrši razmjerno broju dana važenja pojedinih iznosa tarifnih stavki.

Članak 22.

Tarifne stavke kupca na visokom i srednjem naponu razlikuju se po sezonama i dijele na:

- tarifne stavke u višoj sezoni (VS) i;

- tarifne stavke u nižoj sezoni (NS).

Mjeseci više sezone su: siječanj, veljača, ožujak, te listopad, studeni i prosinac.

Ostali mjeseci u godini su mjeseci niže sezone.

Po tarifnim stavkama više, odnosno niže sezone, obračunava se električna energija isporučena od očitanja mjernog uređaja najbližeg datumu početka pojedine sezone. Razmak od očitanja do početka sezone ne smije biti duži od 7 (sedam) dana.

Članak 23.

Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se prema dobi dana i dijele se na:

- više dnevne tarifne stavke (VT) za vrijeme većeg dnevnog opterećenja elektroenergetskog sustava,

- niže dnevne tarifne stavke (NT) za vrijeme manjeg dnevnog opterećenja elektroenergetskog sustava.

Po višim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 6 do 22 sata u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 7 do 23 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.

Po nižim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 22 do 6 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 23 do 7 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.

Uklopni satovi dvotarifnih brojila električne energije stalno su postavljeni po srednjoeuropskom vremenu i na prijelazu na ljetno računanje vremena ne pomiču se za sat naprijed.

Članak 24.

Kupci mogu jedanput godišnje (po isteku 12 mjeseci od zadnje promjene) promijeniti tarifni model, ukoliko su na mjernom mjestu osigurani tehnički uvjeti potrebni za mjerenje prema odabranom tarifnom modelu.

Opredjeljenje za tarifni model iz stavka 1. ovoga članka ne podrazumijeva i obvezujuću promjenu mjernog uređaja.

TARIFNI MODELI ZA KUPCE NA VISOKOM I SREDNJEM NAPONU

Članak 25.

Tarifne stavke za kategoriju potrošnje kupci na visokom naponu utvrđuju se za tarifni model Bijeli.

Obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade, naknade za radnu snagu (kn/kW), te troška radne (kn/kWh) i prekomjerno preuzete jalove energije (kn/kvarh) – Prilog 1.

Članak 26.

Tarifne stavke za kategoriju potrošnje kupci na srednjem naponu utvrđuju se za tarifni model Bijeli.

Obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade, naknade za radnu snagu (kn/kW), te troška radne (kn/kWh) i prekomjerno preuzete jalove energije (kn/kvarh) – Prilog 2.

Članak 27.

Izmjerena snaga u odnosu na ugovorenu snagu ili snagu iz elektroenergetske suglasnosti svakog kupca ispravlja se na sljedeći način:

- ako je izmjerena snaga u obračunskom razdoblju između 105% i 85% ugovorene snage, izmjerena snaga bit će temelj za obračun;

- ako je izmjerena snaga veća od 105% ugovorene snage, obračunska snaga u tom razdoblju bit će jednaka izmjerenoj snazi uvećanoj za dvostruku razliku između izmjerene snage i vrijednosti 105% ugovorene snage;

- ako je izmjerena snaga u obračunskom razdoblju manja od 85% ugovorene snage, obračun se vrši za snagu 85% ugovorene snage.

Kupci mogu ugovoriti različite snage po obračunskim razdobljima. Ukoliko kupac želi promjenu snage za iduće obračunsko razdoblje, njegov zahtjev za promjenom snage mora biti zaprimljen najmanje 7 dana prije početka obračunskog razdoblja na koji se odnosi.

Ako kupac ili isporučitelj ne zatraži promjenu prije isteka ugovora, ugovor će se smatrati produženim i valjanim za naredno razdoblje.

Ugovor se može otkazati jedan mjesec prije isteka ugovorenog roka.

Članak 28.

Ako se tijekom obračunskog razdoblja obujam zadanih ograničenja potrošnje električne energije ili snage mijenja, izmjerena snaga izračunava se ponderiranjem vršnih opterećenja pojedinih intervala u obračunskom razdoblju.

Prema stavku 1 ovog članka postupit će se i u slučaju ako se obujam ograničenja mijenja u tijeku mjesečnog obračunskog razdoblja.

Članak 29.

Ako se preko mjernih uređaja jednog kupca koji je priključen na visoki i srednji napon opskrbljuje električnom energijom drugi kupac (neizravni kupac), potrošnja električne energije kupca priključenog na visoki ili srednji napon, kod kojeg su smješteni mjerni uređaji, umanjuje se prigodom obračunavanja za onu količinu električne energije koju je potrošio neizravni kupac.

Odrednice iz stavka 1. ovog članka vrijede samo u iznimnim slučajevima kad ne postoje druge tehničke mogućnosti mjerenja potrošnje energije i snage kupca.

TARIFNI MODELI ZA KUPCE NA NISKOM NAPONU

Članak 30.

Tarifne stavke za kategoriju potrošnje kupci na niskom naponu – kućanstva utvrđuju se za sljedeće tarifne modele (Prilog 3.):

- Plavi - obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade i troška radne energije (kn/kWh - jednotarifno mjerenje);

- Bijeli - obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade i troška radne energije (kn/kWh - dvotarifno mjerenje);

- Narančasti - postoji samo tarifna stavka za utrošenu radnu energiju (kn/kWh), primjenjivo za kupce sa instaliranim samonaplatnim brojilom;

- Crni - obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade i troška radne energije (kn/kWh – jednotarifno mjerenje), primjenjivo za kupce sa upravljanom potrošnjom.

Članak 31.

Tarifne stavke za kategoriju potrošnje kupci na niskom naponu – poduzetništvo utvrđuju se za sljedeće tarifne modele (Prilog 4.):

- Plavi - obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade i troška radne (kn/kWh) i jalove energije (kn/kWh - jednotarifno mjerenje);

- Bijeli - obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade i troška radne (kn/kWh) i jalove energije (kn/kWh - dvotarifno mjerenje);

- Crveni - obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade, naknade za angažiranu snagu (kn/kW) i troška radne (kn/kWh) i jalove energije (kn/kWh - dvotarifno mjerenje); model je obavezan za kupce kategorije poduzetništvo sa priključnom snagom 30 kW i više (snaga iz elektroenergetske suglasnosti)

- Narančasti - postoji samo tarifna stavka za utrošenu radnu energiju (kn/kWh), primjenjivo za kupce sa instaliranim samonaplatnim brojilom.

Članak 32.

Tarifne stavke za kategoriju potrošnje kupci na niskom naponu – javna rasvjeta utvrđuju se za sljedeći tarifni model (Prilog 5.):

- Plavi - obračun se sastoji od stalne mjesečne naknade i troška radne energije (kn/kWh - jednotarifno mjerenje).

Članak 33.

Ako se potrošnja električne energije za kategoriju kućanstva i kategoriju poduzetništva mjeri zajedno, ukupna potrošnja električne energije obračunava se kao potrošnja kategorije s višim tarifnim stavkama u trenutku obračuna.

Članak 34.

Kod upravljane potrošnje električne energije vrijeme opskrbe određuje isporučitelj, s tim da se kupcu jamči opskrba osam sati tijekom dana (u pravilu tijekom niže dnevne tarife).

Odredba prethodnog stava primjenjivat će se ako isporučitelj ima izgrađen sustav daljinskog upravljanja, a kupac instalaciju koja omogućava da se ova potrošnja može posebno registrirati i trošila u fiksnom spoju uredno plombiranom od strane isporučitelja.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 35.

Naknade za priključivanje na elektroenergetski sustav ili za povećanje priključne snage definirane su u Pravilniku o uvjetima i načinu izračuna troškova priključka korisnika na distribucijsku mrežu, koji donosi ministar, sukladno Zakonu o tržištu električne energije.

Članak 36.

Za postojeće kupce na visokom naponu, sa mjestom predaje na 110 kV, do 31. ožujka 2003. godine odobrava se popust na iznos naknade za radnu snagu. Naknada za radnu snagu u vrijeme trajanja više sezone u ovom prijelaznom razdoblju iznosi 30,00 kn/kW, a za vrijeme trajanja niže sezone 20,00 kn/kW.

Članak 37.

Za postojeće kupce na srednjem naponu, sa mjestom predaje na 35 kV, do 31. ožujka 2003. godine odobrava se popust na iznos naknade za radnu snagu. Naknada za radnu snagu u vrijeme trajanja više sezone u ovom prijelaznom razdoblju iznosi 36,00 kn, a za vrijeme trajanja niže sezone 24,00 kn/kW.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovog Tarifnog sustava postojeći kupci bit će automatski (prema postojećoj mjernoj opremi) raspoređeni u sljedeće tarifne modele:

1. Kupci na naponu 110 kV u tarifni model za visoki napon – Bijeli.

2. Kupci na naponu 35 i 10 (20) kV u tarifni model za srednji napon – Bijeli.

3. Kupci javne rasvjete u tarifni model za niski napon – javna rasvjeta - Plavi.

4. Kupci kategorije »ostali na 0,4 kV« u tarifni model za niski napon – poduzetništvo i to:

- jednotarifna brojila u tarifni model – Plavi,

- dvotarifna i trotarifna brojila sa priključnom snagom manjom od 30 kW u tarifni model – Bijeli,

- dvotarifna i trotarifna brojila sa priključnom snagom većom od 30 kW u tarifni model – Crveni,

- samonaplatna brojila u tarifni model – Narančasti,

5. Kupci kategorije kućanstvo u tarifni model za niski napon – kućanstva i to:

- jednotarifna brojila u tarifni model – Plavi,

- dvotarifna i trotarifna brojila u tarifni model – Bijeli,

- samonaplatna brojila u tarifni model – Narančasti,

- upravljana potrošnja u tarifni model – Crni.

Članak 39.

Naknada za regulaciju energetskih usluga neće se kupcima naplaćivati u 2002. godini.

Članak 40.

Naknada za naslijeđene troškove neće se kupcima naplaćivati u 2002. godini.

Članak 41.

Primjenu ovog Tarifnog sustava nadzire Vijeće.

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovoga Tarifnoga sustava prestaje važiti Tarifni sustav za prodaju električne energijeL81923 (»Narodne novine«, br. 8/91, 10/91, 23/92, 33/93, 43/93 i 20/94).

Članak 43.

Ovaj Tarifni sustav stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2002. godine.

Klasa: 310-02/02-03/04
Urbroj: 5030116-02-5
Zagreb, 29. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

   

Prilog 1

TARIFNI MODELI ZA VISOKI NAPON

Obračunski
element

TARIFNE STAVKE

TARIFNI MODEL

Jedinica
mjere

Sezonski

Dnevni

Bijeli

Radna snaga

kn/kW

viši

-

50,00

niži

-

34,00

  

viši

VT

0,27

Radna energija

kn/kWh

NT

0,12

niži

VT

0,25

  

NT

0,11

Jalova energija

kn/kvarh

  

0,10

Stalna mjesečna

kn/mjesec

  

100,00

naknada

  
  

Prilog 2

 

TARIFNI MODELI ZA NISKI NAPON

  

Obračunski
element

TARIFNE STAVKE

TARIFNI MODEL

Jedinica
mjere

Sezonski

Dnevni

Bijeli

Radna snaga

kn/kW

viši

-

60,00

niži

-

40,00

  

viši

VT

0,36

Radna energija

kn/kWh

NT

0,17

niži

VT

0,33

  

NT

0,15

Jalova energija

kn/kvarh

  

0,13

Stalna mjesečna

kn/mjesec

  

100,00

naknada

  
   

Prilog 3

 

TARIFNI MODELI ZA NISKI NAPON - KUĆANSTVA

 

Obračunski
element

TARIFNE STAVKE

TARIFNI MODEL

Jedinica
mjere

Dnevni

Plavi

Bijeli

Narančasti

Crni

Radna energija

kn/kWh

VT

0,60

0,64

0,81

0,28

NT

0,32

0,28

Stalna mjesečna
naknada


kn/mjesec

 

15,00

15,00

5,00

   

Prilog 4

 

TARIFNI MODELI ZA NISKI NAPON - PODUZETNIŠTVO

 

Obračunski
element

TARIFNE STAVKE

TARIFNI MODEL

Jedinica
mjere

Dnevni

Plavi

Bijeli

Crveni

Narančasti

Radna snaga

kn/kW

 

30,00

Radna energija

kn/kWh

VT

0,60

0,64

0,52

0,81

NT

0,32

0,24

Jalova
energija

kn/kvarh

 

0,15

0,15

0,15

Stalna
mjesečna
naknada

kn/mjesec

 

60,00

60,00

60,00

  

Prilog 5

 

TARIFNI MODELI ZA NISKI NAPON – JAVNA RASVJETA

 

Obračunski
element

TARIFNE STAVKE

TARIFNI MODEL

Jedinica mjere

Dnevni

Bijeli

Radna energija

kn/kWh

VT

0,45

NT

Stalna mjesečna naknada

kn/mjesec

 

30,00

     
zatvori
Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !