Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/01.).)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 27.7.2001 Uredba o objavi Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

86

Na temelju članka 30.L114882 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI TRGOVINSKOG UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Članak 1.

Objavljuje se Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, sklopljen u Zagrebu, 18. kolovoza 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

TRGOVINSKI UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Vlada Republike Hrvatske i Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), vođene željom za razvijanjem trgovinskih i gospodarskih odnosa na temelju ravnopravnosti i u skladu s međunarodnom praksom i pravilima, imajući u vidu obostrane interese razvitka trgovinskih odnosa subjekata ugovornih stranaka, te u cilju učinkovita uključivanja u međunarodno tržište, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke uzajamno će podržavati i olakšavati razvitak trgovine između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije u skladu s odredbama ovog Ugovora kao i nacionalnim zakonodavstvom na snazi u svakoj od ugovornih stranaka.

Članak 2.

Ugovorne stranke u skladu s načelima Svjetske trgovinske organizacije (GATT 1994) odobravaju jedna drugoj status najpovlaštenije nacije, što znači da se u trgovini proizvodima podrijetlom, iz ili koji se izvoze na državno područje druge ugovorne stranke, odobrava postupanje koje nije nepovoljnije od onog što se odobrava proizvodima podrijetlom iz, ili koji se izvoze na državno područje bilo koje treće zemlje.

Članak 3.

Odredbe članka 2.#clanak2 ovog Ugovora ne odnose se na:

– povlastice koje je jedna od ugovornih stranaka pruža ili će pružiti nekoj od susjednih država radi olakšavanja pogranične suradnje,

– povlastice koje je jedna od ugovornih stranaka pruža ili će pružiti trećim zemljama temeljem dogovora o stvaranju carinske unije, zone slobodne trgovine ili na temelju privremenog sporazuma koji vodi stvaranju carinske unije ili zone slobodne trgovine, čime je ova ugovorna stranka vezana.

Članak 4.

Ugovorne stranke osigurat će slobodan prolaz robe koja potječe s državnog područja jedne od njih, a prevozi se preko državnog područja druge ugovorne stranke, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi u svakoj od ugovornih stranaka.

Članak 5.

Ukoliko se, kao posljedica nepredviđenog razvoja okolnosti, neki proizvod uvozi na državno područje jedne od ugovornih stranaka u tako povećanom obujmu ili pod takvim uvjetima da to nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete domaćoj proizvodnoj grani na tom državnom području koja proizvodi gotovo istovjetne ili izravno konkurentne proizvode, ta ugovorna stranka ima pravo, ako je riječ o takvom proizvodu, uvesti zaštitnu mjeru u obujmu i za razdoblje potrebno da se spriječi takva šteta.

Prije no što ugovorna stranka uvede mjeru iz stavka 1. ovog članka izvijestit će o tome pisanim putem drugu ugovornu stranku u najkraćem roku i pružiti joj mogućnost dogovaranja o predloženoj mjeri. U okolnostima, kad bi odugovlačenje nanijelo, ili zaprijetilo nanošenjem štete koju bi bilo teško naknaditi, mjera iz stavka 1. ovog članka može se privremeno uvesti, bez prethodnih dogovaranja, pod uvjetom da se dogovaranja održe neposredno po uvođenju takve mjere.

Članak 6.

Ovaj Ugovor ne priječi ugovorne stranke u primjeni mjera koje smatraju neophodnim kako bi zaštitile javni moral, zakon i red, javnu sigurnost, zdravlje i život ljudi, životinja i biljaka, prava intelektualnog vlasništva, ili odredbe o uvozu ili izvozu zlata ili srebra, ili kako bi zaštitile nacionalno blago koje ima umjetničku, povijesnu ili arheološku vrijednost.

Takve zabrane i ograničenja neće se primjenjivati na način koji bi doveo do diskriminacije, ili bi uključivao skrivena ograničenja glede trgovine između dviju zemalja.

Članak 7.

Uzajamne isporuke robe i pružanje usluga obavljat će se, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi u svakoj od ugovornih stranaka, temeljem ugovora zaključenih između pravnih i/ili fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti) ugovornih stranaka.

Nijedna od ugovornih stranaka neće snositi odgovornost za ugovore i obveze iz stavka 1. ovog članka, kojima su se subjekti međusobno obvezali.

Članak 8.

Sva plaćanja i naplate u svezi s uvozom i izvozom robe i usluga između poslovnih subjekata ugovornih stranaka odvijat će se, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi u svakoj od ugovornih stranaka i međunarodnom praksom, u konvertibilnoj valuti, ukoliko poslovni subjekti drugačije ne ugovore u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi u svakoj od ugovornih stranaka.

Članak 9.

Ugovorne stranke podupirat će sudjelovanje poslovnih subjekata na međunarodnim izložbama, sajmovima i drugim priredbama što se održavaju na državnom području ugovornih stranaka.

Ugovorne stranke poduzet će potrebne mjere, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi u svakoj od ugovornih stranaka, u cilju omogućavanja uvoza promidžbenih materijala, uzoraka robe pogodnih samo za svrhe sajmova, izložbenih i promidžbenih izložaka, alata i ostalih proizvoda potrebnih za organizaciju sajmova i tržišnih izložbi koji nisu namijenjeni prodaji.

Članak 10.

Ugovorne stranke razmjenjivat će obavijesti o pravnim propisima u svezi s trgovinskim sustavom u obje države.

Članak 11.

Ugovorne stranke osnovat će Mješovitu komisiju sastavljenu od predstavnika odgovarajućih tijela državne uprave. Mješovita komisija sastajat će se po potrebi ili na osnovi zahtjeva jedne od stranaka, naizmjence na državnom području jedne od ugovornih stranaka, a najmanje jedanput godišnje.

Mješovita komisija poglavito će pratiti provedbu ovog Ugovora i predlagati mjere za unapređenje trgovinskih odnosa i suradnje između ugovornih stranaka, kao i razmatrati druga pitanja koja proizlaze iz ovoga Ugovora.

Članak 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje od dviju nota kojima ugovorne stranke uzajamno potvrđuju diplomatskim putem da su ispunjeni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi u svakoj od ugovornih stranaka.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi pet godina od dana njegova stupanja na snagu, a nakon toga će se automatski produžavati za naredno razdoblje od godinu dana.

Ukoliko jedna od ugovornih stranaka odluči otkazati Ugovor, o tome mora pisano diplomatskim putem izvijestiti drugu ugovornu stranku, najkasnije šest mjeseci prije isteka tekućeg razdoblja.

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Ugovora obavljaju se prema postupku za sklapanje ugovora.

Članak 14.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se i nakon njegova prestanka odnosno izmjene na ugovore sklopljene između poslovnih subjekata ugovornih stranaka, na temelju ovog Ugovora, koji nisu bili ispunjeni do dana prestanka odnosno izmjene ovog Ugovora.

Članak 15.

Sastavljeno u Zagrebu dana 18. kolovoza 1998. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

 

ZA VLADU ZA SAVEZNU VLADU SAVEZNE

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

dr. Mate Granić, v. r. Živadin Jovanović, v. r.

potpredsjednik Vlade i savezni ministar

ministar vanjskih poslova vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz točke 1. ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 303-03/97-01/10
Urbroj: 5030114-01-1
Zagreb, 5. travnja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.

  
zatvori
Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !