Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Crne Gore, Republike Srbije i Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o povlasticama i imunitetima Tajništva Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 27.02.2009 Uredba o objavi Ugovora između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Crne Gore, Republike Srbije i Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o povlasticama i imunitetima Tajništva Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

11

Na temelju članka 30.L438492 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. veljače 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE I REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE HRVATSKE, BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE MOLDOVE, CRNE GORE, REPUBLIKE SRBIJE I PRIVREMENE UPRAVE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU U IME KOSOVA U SKLADU S REZOLUCIJOM 1244 VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA TAJNIŠTVA SREDNJOEUROPSKOG UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Crne Gore, Republike Srbije i Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o povlasticama i imunitetima Tajništva Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, sklopljen u Bruxellesu 26. lipnja 2008. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE
I REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I
HERCEGOVINE, REPUBLIKE HRVATSKE,
BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE MOLDOVE, CRNE GORE, REPUBLIKE SRBIJE I
PRIVREMENE UPRAVE UJEDINJENIH
NARODA NA KOSOVU U IME KOSOVA
U SKLADU S REZOLUCIJOM 1244 VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDNINJENIH NARODA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA TAJNIŠTVA SREDNJOEUROPSKOG UGOVORA
O SLOBODNOJ TRGOVINI

Kraljevina Belgija,
(u daljnjem tekstu »Belgija«)
s jedne strane i

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Bivša jugoslavenska republika Makedonija, Republika Moldova, Crna Gora, Republika Srbija i

Privremena uprava Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedninjenih naroda,
(u daljnjem tekstu »stranke CEFTA-e«)
s druge strane)

UZIMAJUĆI u obzir članke 40., 41. i 42. Dodatka 1. Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini sastavljenom u Bukureštu 19. prosinca 2006. (u daljnjem tekstu »CEFTA 2006«), kojima se osniva Zajednički odbor sastavljen od predstavnika stranaka CEFTA-e;

S OBZIROM poglavito na članak 40.2 Dodatka 1. CEFTA-e 2006 prema kojem će Stalno tajništvo, smješteno u Bruxellesu, podržavati Zajednički odbor koji će odlučivati o zadaćama i administrativnim pravilima Tajništva;

S OBZIROM na članak 5. Odluke br. 7/2007 Zajedničkog odbora Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, usvojene 28. rujna 2007., o pravnom položaju Tajništva, a osobito njen stavak 3. prema kojem će stranke CEFTA-e dogovoriti i sklopiti »ugovor o sjedištu« ili sličan ugovor sa zemljom domaćinom;

ŽELEĆI zaključiti takav ugovor koji određuje povlastice i imunitete potrebne za djelovanje Tajništva Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini i za uspješno ispunjenje zadaća njegovog osoblja,

SPORAZUMJELE SU SE kako slijedi:

POGLAVLJE I
Osobnost, povlastice i imuniteti Tajništva

Članak 1.

U svrhu ovog Ugovora:

a) »Zemlja domaćin« znači Kraljevina Belgija;

b) »Stranke CEFTA-e« znači stranke Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, sastavljenog u Bukureštu, 19. prosinca 2006.;

c) »Tajništvo« znači Tajništvo Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini prema članku 40.2 i članku 41.5 Dodatka 1. Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini;

d) »Direktor« znači osoba imenovana voditeljem Tajništva Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini;

e) »Osoblje« znači članovi Tajništva kako je notificirano Službi protokola Savezne državne službe vanjskih poslova u skladu s člankom 19.3#clanak193 ovog Ugovora.

Članak 2.

Tajništvo ima međunarodnopravnu osobnost i sposobnost. Tajništvo će imati takvu pravnu sposobnost kakva je potrebna za obavljanje njegovih zadaća, uključujući sposobnost sklapanja ugovora, kupovanja i raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom te pokretanja i sudjelovanja u sudskim postupcima.

Članak 3.

Tajništvo, kao i njegova imovina i sredstva koja se koriste za obavljanje službenih zadaća Tajništva, uživaju imunitet od sudbenosti, osim gdje ga se Tajništvo izrijekom odrekne.

Članak 4.

1. Imovina i sredstva Tajništva koja se koriste za obavljanje njegovih službenih zadaća ne mogu biti predmetom bilo kojeg oblika oduzimanja, konfiskacije, sekvestracije niti bilo kojeg drugog oblika zapljene ili ograničenja.

2. Ukoliko bude potreban bilo kakav oblik izvlaštenja, poduzet će se sve odgovarajuće radnje kako bi se spriječilo bilo kakvo ometanje obavljanja zadaća Tajništva. U tom slučaju Belgija će pružiti pomoć kako bi omogućila preseljenje Tajništva.

Članak 5.

Arhivi Tajništva i općenito sva dokumentacija Tajništva ili dokumentacija koju Tajništvo posjeduje je nepovrediva.

Članak 6.

1. Prostorije koje se isključivo koriste za obavljanje službenih zadaća Tajništva su nepovredive. Za pristup tim prostorijama potrebno je dopuštenje predstavnika Tajništva.

2. Međutim, u hitnim slučajevima koji zahtijevaju poduzimanje mjera zaštite bez odlaganja, smatrat će se da je to dopuštenje dano.

3. Belgija će poduzeti sve odgovarajuće mjere da spriječi upad ili oštećenje prostorija Tajništva, da spriječi ometanje mira Tajništva ili na bilo koji način umanjenje njegova dostojanstva.

Članak 7.

1. Ne dovodeći u pitanje međunarodne odredbe i odgovarajuće odredbe Europske zajednice, Tajništvo može u Belgiji posjedovati valutu bilo koje vrste i upravljati računima u svim valutama dok je to potrebno za izvršenje radnji sukladno njegovim ciljevima.

2. Belgija se obvezuje dati Tajništvu sva ovlaštenja potrebna za slobodan prijenos, u skladu s načinima predviđenim u mjerodavnim nacionalnim propisima i međunarodnim ugovorima, sredstava potrebnih za uspostavu i djelovanje Tajništva.

Članak 8.

Tajništvo, njegova imovina, njegovi prihodi i druga roba namijenjena za njegovu službenu upotrebu bit će oslobođeni svih izravnih poreza.

Članak 9.

Kad Tajništvo obavlja značajnu kupovinu pokretnih ili nepokretnih dobara ili je obavilo značajne poslove strogo potrebne za obavljanje njegovih službenih dužnosti i gdje cijena uključuje neizravne poreze ili PDV, kadgod je to moguće poduzimaju se odgovarajuće mjere radi povrata ili nadoknade iznosa tih poreza.

Članak 10.

Neće se odobravati oslobođenja od izravnih i neizravnih poreza za prihode Tajništva koji potječu od industrijskih ili komercijalnih djelatnosti koje je obavilo Tajništvo ili netko od njegovih članova za Tajništvo.

Članak 11.

Tajništvo će biti oslobođeno svih neizravnih poreza za robu koja je od strane Tajništva ili u njegovo ime uvezena, stečena ili izvezena za njegove službene potrebe.

Članak 12.

Ne dovodeći u pitanje obveze koje za Belgiju proizlaze iz ugovora koji se odnose na Europsku uniju i primjenu pravnih i regulatornih odredbi koje se odnose na javni poredak, sigurnost, zdravlje ili moral, Tajništvo može uvoziti svu robu i publikacije namijenjene njegovoj službenoj upotrebi.

Članak 13.

Tajništvo će biti oslobođeno svih neizravnih poreza koji se odnose na službene publikacije koje prima ili šalje u inozemstvo.

Članak 14.

Robom koja pripada Tajništvu, ne može se raspolagati u Belgiji, osim pod uvjetima predviđenim belgijskim zakonima i propisima.

Članak 15.

Tajništvo neće biti oslobođeno poreza i davanja koji su, u stvari, samo troškovi komunalnih usluga.

Članak 16.

Tajništvu je zajamčena sloboda komunikacija za njegove službene potrebe. Njegova službena pošta je nepovrediva.

Članak 17.

Ne dovodeći u pitanje obveze koje za Belgiju proizlaze iz ugovora koji se odnose na Europsku uniju i primjenu zakona i propisa, uvjete i postupke za primjenu članaka 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. odredit će nadležni ministar financija.

POGLAVLJE II
Pravni položaj direktora i osoblja

Članak 18.

1. Direktor i dodatni član osoblja koji zamjenjuje direktora u slučaju njegove/njezine odsutnosti uživa imunitete, povlastice i olakšice koji se dodjeljuju članovima diplomatskog osoblja u diplomatskim misijama. Njihovi supružnici i uzdržavana malodobna djeca koja žive u zajedničkom kućanstvu uživaju povlastice koje se dodjeljuju supružnicima i malodobnoj djeci diplomatskog osoblja.

2. Za primjenu poreza na dohodak i poreza na dobit, dijelovi dohotka ili dobiti direktora i člana osoblja spomenutog u stavku 1. ovog članka oporezivat će se u zemlji u kojoj se smatraju rezidentima u vrijeme njihova preuzimanja dužnosti, u skladu s odredbama konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Članak 19.

1. Osoblje Tajništva uživa:

a) imunitet od sudbenosti za djela počinjena u službenom svojstvu, uključujući napisane ili izgovorene riječi; takav se imunitet primjenjuje i nakon što su napustili službu;

b) nepovredivost svih službenih isprava i dokumenata.

2. Osoblje Tajništva, kao i njihovi zakoniti supružnici i njihova uzdržavana malodobna djeca koji žive pod zajedničkim kućanstvom uživaju izuzeće od mjera koje ograničavaju useljavanje i od formalnosti prijavljivanja stranaca. To je izuzeće dano u skladu s belgijskim zakonodavstvom po tom pitanju.

3. Tajništvo će obavijestiti Službu za protokol Savezne državne službe vanjskih poslova o dolasku i konačnome odlasku svoga osoblja i dostavljat će sljedeće posebne obavijesti o osoblju kao što su:

a) prezime i ime

b) mjesto i datum rođenja

c) spol

d) državljanstvo

e) stalno prebivalište (grad, ulica, broj)

f) građanski status

g) sastav obitelji

h) sustav socijalnog osiguranja kojega je član osoblja odabrao.

Službu protokola Savezne državne službe vanjskih poslova obavješćivat će se, u roku od dva tjedna, o svim promjenama gore navedenih podataka.

Članak 20.

1. Ne dovodeći u pitanje obveze koje za Belgiju proizlaze iz ugovora koji se odnose na Europsku uniju i primjenu zakona i propisa, tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci nakon njihova prvog preuzimanja svoje dužnosti u Belgiji, osoblje Tajništva, osim osoba navedenih u članku 18., uživat će pravo uvoza ili kupnje namještaja i motornog vozila za osobnu uporabu u Belgiji, oslobođeno uvoznih carina i poreza na dodanu vrijednost (PDV).

2. Nadležni ministar financija odredit će ograničenja i uvjete pod kojima se primjenjuje ovaj članak.

Članak 21.

Belgija nije obvezna proširiti pogodnosti, povlastice i imunitete koje dodjeljuje po ovom Ugovoru na svoje vlastite državljane ili osobe sa stalnim prebivalištem.

Članak 22.

Za obavljanje službenih zadaća unutar Tajništva, osoblje Tajništva ne podliježe belgijskom zakonodavstvu o zapošljavanju stranih radnika i obavljanju aktivnosti stručnog samozapošljavanja od strane stranaca.

Članak 23.

Svake godine, prije 1. ožujka, Tajništvo će izdati svim korisnicima obrazac u kojem je osim njihovih imena i adresa naveden iznos plaća, zarada i odšteta, mirovina ili anuiteta koje im je Tajništvo platio tijekom prethodne godine.

Uz to, Tajništvo će prije tog datuma izravno poslati duplikat tog obrasca nadležnoj Belgijskoj poreznoj upravi.

Članak 24.

1. Članovi osoblja Tajništva koji nisu državljani Belgije ili koji nemaju stalno prebivalište u Belgiji i koji u Belgiji ne obavljaju bilo koju drugu plaćenu djelatnost osim onih koje zahtijevaju njihove zadaće mogu odabrati da budu obuhvaćeni sustavom socijalnog osiguranja koji se primjenjuje na članove osoblja Tajništva prema pravilima navedenim u tim sustavima. To pravo izbora član osoblja mora realizirati u roku od dva tjedna od prvog preuzimanja svojih dužnosti i o tome mora obavijestiti, u istom roku, u skladu s člankom 19.3.

2. Tajništvo će osigurati da Belgijski sustav socijalnog osiguranja obuhvati belgijske članove osoblja ili stalne prebivaoce, kao i svoje članove osoblja koji nisu izabrali zaštitu preko sustava socijalne zaštite koje osigurava samo Tajništvo.

3. Tajništvo se obvezuje zajamčiti svojim članovima osoblja smještenim u Belgiji koji su obuhvaćeni vlastitim sustavom socijalne zaštite, kao i njihovim bračnim partnerima i uzdržavanoj djeci koja žive pod zajedničkim kućanstvom, navedenim u članku 19.2., pogodnosti jednake onima koje im osigurava Belgijski sustav socijalne zaštite.

4. Službenici zaposleni od strane Tajništva a koji nemaju stalno zaposlenje u okviru zadaća i statutarnih pravila Tajništva bit će obuhvaćeni belgijskim sustavom socijalne zaštite.

5. Belgija može dobiti od Tajništva povrat troškova nastalih pružanjem bilo koje pomoći socijalnog karaktera koju je mogla osigurati članovima osoblja zaposlenim u Tajništvu, a koji su obuhvaćeni sustavom socijalne zaštite koji se primjenjuje na članove osoblja Tajništva.

POGLAVLJE III
Opće odredbe

Članak 25.

Osoblju Tajništva se povlastice i imuniteti dodjeljuju samo u interesu Tajništva, a ne za njihove osobne pogodnosti. Direktor ili Zajednički odbor, ovisno o slučaju, odriču se svih imuniteta kad god bi imunitet ometao tijek pravde i kad takvo odricanje ne dovodi u pitanje učinkovito djelovanje Tajništva.

Članak 26.

Ne dovodeći u pitanje prava koja ovaj Ugovor dodjeljuje Tajništvu i njegovom osoblju, Belgija pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti u interesu svoje sigurnosti.

Članak 27.

1. Osobe navedene u člancima 18. i 19. ne uživaju nikakav imunitet od sudbenosti u odnosu na prometne prekršaje ili štete izazvane motornim vozilima.

2. Tajništvo i njegovo osoblje pridržavati će se svih obveza koje nameće belgijsko zakonodavstvo u vezi osiguranja građanske odgovornosti za uporabu bilo kojeg motornog vozila.

Članak 28.

Tajništvo i njegovo osoblje uvijek će surađivati s odgovarajućim belgijskim vlastima kako bi olakšali pravilno djelovanje pravosuđa, osigurali poštivanje policijskih propisa i spriječili nastajanje bilo kakvih zlouporaba u vezi imuniteta i povlastica predviđenih ovim Ugovorom.

Članak 29.

Tajništvo i njegovo osoblje pridržavat će se belgijskih zakona i propisa te presuda donesenih protiv njih.

Članak 30.

Belgija neće imati nikakvu međunarodnu odgovornost za aktivnosti Tajništva na njezinom teritoriju u svezi djela ili propusta Tajništva ili njegovog osoblja u djelovanju ili u propuštanju djelovanja u obavljanju njihovih zadaća.

Članak 31.

1. Sve razlike u stajalištima vezano uz primjenu ili tumačenje ovog Ugovora koje se ne mogu riješiti izravnim pregovorima između Belgije i stranaka CEFTA-e može jedna od stranaka podnijeti arbitražnom sudu sastavljenom od tri člana.

2. Belgija i stranke CEFTA-e imenovat će po jednog arbitra.

3. Trećeg arbitra imenovat će i Belgija i stranke CEFTA-e nakon konzultacija.

4. Treći arbitar bit će predsjednik arbitražnog suda.

5. U slučaju neslaganja oko izbora trećeg arbitra, trećeg arbitra imenovat će predsjednik Međunarodnog suda na zahtjev Belgije i stranaka CEFTA-e.

6. Spor se podnosi arbitražnom sudu na zahtjev ili Belgije ili stranaka CEFTA-e.

7. Arbitražni sud odredit će vlastiti način postupanja.

POGLAVLJE IV
Završne odredbe

Članak 32.

Ovaj ugovor podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju od strane stranaka u skladu s njihovim unutarnjim ustavnim i pravnim postupcima.

Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju položit će se kod Vlade Kraljevine Belgije (Savezna državna služba vanjskih poslova, vanjske trgovine i međunarodne suradnje).

Ovaj Ugovor stupa na snagu tridesetog dana nakon datuma primitka isprava četiriju potpisnica stranaka CEFTA-e, uz Kraljevinu Belgiju, u smislu da su unutarnji postupci za stupanje na snagu završeni. S obzirom na druge stranke CEFTA-e, Ugovor će stupiti na snagu na odgovarajuće datume polaganja njihovih isprava o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

Ovaj se Ugovor može izmijeniti na zahtjev Belgije i Zajedničkog odbora stranaka CEFTA-e. Izmjene i dopune ovog Ugovora stupaju na snagu u skladu s odredbama gornjih stavaka.

Smatra se da je stranka CEFTA-e otkazala Ugovor na datum povlačenja te stranke iz CEFTA-e.

Članak 33.

Vlada Kraljevine Belgije je depozitar ovog Ugovora.

Izvornik za stranke CEFTA-e bit će pohranjen kod Vlade Kraljevine Belgije, depozitara ovog Ugovora, koji će o tome poslati ovjerenu i vjerodostojnu presliku svim strankama.

U POTVRDU TOGA, predstavnici Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Crne Gore, Republike Srbije i Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, potpisali su ovaj Ugovor u jednom vjerodostojnom primjerku, na engleskom jeziku.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, dana 26. lipnja 2008.

ZA KRALJEVINU BELGIJU,
Michel Godfrind, v. r.
veleposlanik

»Ovaj potpis također obvezuje Njemačku-govornu zajednicu, Flamansku zajednicu, Francusku zajednicu, Valonsku regiju, Flamansku regiju i Regiju Bruxelles-glavni grad«

ZA REPUBLIKU ALBANIJU,
Mimoza Halimi, v. r.
veleposlanica

ZA BOSNU I HERCEGOVINU,
Jadranka Negodić, v. r.
veleposlanica

ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
Branko Baričević, v. r.
izvanredni i opunomoćeni veleposlanik

ZA BIVŠU JUGOSLAVENSKU REPUBLIKU MAKEDONIJU,
Blerim Reka, v. r.
veleposlanik

ZA REPUBLIKU MOLDOVU,
Daniela Cujba, v. r.
izvanredna i opunomoćena veleposlanica

ZA CRNU GORU,
Slavica Milačić, v. r.
veleposlanica

ZA REPUBLIKU SRBIJU,
Roksanda Ninčić, v. r.
izvanredna i opunomoćena veleposlanica

ZA PRIVREMENU UPRAVU UJEDINJENIH NARODA NA
KOSOVU U IME KOSOVA U SKLADU S REZOLUCIJOM 1244 VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA,
Lamberto Zannier, v. r.
posebni predstavnik glavnog tajnika

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, THE REPUBLIC OF CROATIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, THE REPUBLIC OF MOLDOVA, MONTENEGRO, THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO ON BEHALF OF KOSOVO IN ACCORDANCE WITH UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1244 ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

The Kingdom of Belgium,
(hereinafter referred to as «Belgium»)
on the one side and

The Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, The Republic of Croatia, The former yugoslav republic of Macedonia, The Republic of Moldova, Montenegro, The Republic of Serbia and

The United Nations Interim administration Mission in Kosovo on behalf of Kosovo in accordance with United Nations Security Council Resolution 1244,
(hereinafter referred to as «the CEFTA Parties»)
on the other side

HAVING regard to Articles 40, 41 and 42 of Annex 1 to the Agreement on the Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement done in Bucharest on 19 December 2006 (hereinafter «CEFTA 2006»), establishing a Joint Committee composed of the representatives of the CEFTA Parties;

CONSIDERING in particular Article 40.2 of Annex 1 to CEFTA 2006 according to which the Joint Committee will be supported by a permanent secretariat, located in Brussels, and will decide on the functions and administrative rules of the secretariat;

CONSIDERING Article 5 of Decision No 7/2007 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement, adopted on September 28, 2007, on the legal status of the secretariat, and in particular its paragraph 3 according to which the CEFTA Parties will negotiate and conclude a «headquarters» or similar agreement with the host country;

WISHING to conclude such an agreement to determine the privileges and immunities necessary for the functioning of the secretariat of the Central European Free Trade Agreement and for the successful accomplishment of the mission of its staff,

HAVE AGREED as follows:

CHAPTER I
Personality, privileges and immunities of the secretariat

Article 1

For the purpose of this Agreement:

a) «Host Country» means the Kingdom of Belgium;

b) «CEFTA Parties» means the Parties of the Agreement on Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement, done at Bucharest on 19 December 2006;

c) «Secretariat» means the Secretariat of the Central European Free Trade Agreement pursuant to the Article 40.2 and Article 41.5 of Annex 1 to the Agreement on the Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement;

d) «Director» means a person appointed as the Head of the Secretariat of the Central European Free Trade Agreement;

e) «Staff» means the members of the Secretariat as notified to the Protocol Service of the Federal Public Service Foreign Affairs in accordance with Article 19.3 of this agreement.

Article 2

The Secretariat shall have international legal personality and capacity. The Secretariat will have such legal capacity as is necessary for the exercise of its functions, including the capacity to conclude contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property and to institute and participate in legal proceedings.

Article 3

The Secretariat, as well as its properties and assets used for the exercising of the official functions of the Secretariat, shall enjoy legal immunity except where expressly renounced by the Secretariat.

Article 4

1. The properties and assets of the Secretariat used for the exercising of its official functions may not be subject to any form of requisition, confiscation, sequestration nor to any other form of seizure or constraint.

2. Should any form of expropriation be necessary, all appropriate action will be taken to prevent the exercising of the functions of the Secretariat being impeded in any way. In this case Belgium will give its assistance to enable relocation of the Secretariat.

Article 5

The archives of the Secretariat, and, in a general way, all documents of the Secretariat or those held by it shall be inviolable.

Article 6

1. The premises used exclusively for the exercising of the official functions of the Secretariat are inviolable. Permission by the representative of the Secretariat shall be required for access to its premises.

2. This permission, however, shall be assumed to be given in case of emergencies requiring prompt protective action.

3. Belgium shall take all appropriate measures to prevent invasion or damage to the Secretariat premises, to prevent the peace of the Secretariat being disturbed or its dignity being diminished in any way.

Article 7

1. Without prejudice to the international provisions and to the relevant provisions of the European Community the Secretariat may hold in Belgium currency of any kind and operate accounts in all currencies insofar as necessary for the execution of operations corresponding to its aim.

2. Belgium undertakes to grant the Secretariat all authorisations necessary to freely transfer, according to the modalities provided for in the applicable national regulations and international agreements, funds necessary for the setting up and operation of the Secretariat.

Article 8

The Secretariat, its properties, its incomes and other goods destined for its official use shall be exempt from all direct taxes.

Article 9

When the Secretariat makes substantial purchases of movable or immovable goods or has substantial services performed that are strictly necessary for the exercising of its official activities and where the price includes indirect taxes or VAT, appropriate measures shall be taken whenever possible with a view to the remission or reimbursement of the amount of these taxes.

Article 10

No exemption from direct and indirect taxes shall be granted for incomes of the Secretariat which originate from an industrial or commercial activity exercised by the Secretariat or by one of its members for the Secretariat.

Article 11

The Secretariat shall be exempt of all indirect taxes regarding goods imported, acquired or exported by it or in its name for its official use.

Article 12

Without prejudice to the obligations arising for Belgium from the treaties concerning the European Union and the application of legal and regulatory provisions regarding public order, security, health or morals, the Secretariat may import all goods and publications destined for its official use.

Article 13

The Secretariat shall be exempt from all indirect taxes regarding the official publications that it receives or sends abroad.

Article 14

The goods belonging to the Secretariat cannot be disposed of in Belgium except under conditions provided by Belgian laws and regulations.

Article 15

The Secretariat shall not be exempt from taxes and duties that are, in fact, no more than charges for public utility services.

Article 16

Freedom of communication for its official purposes shall be guaranteed to the Secretariat. Its official correspondence shall be inviolable.

Article 17

Without prejudice to the obligations arising for Belgium from the treaties concerning the European Union and the application of laws and regulations, the conditions and procedures for the application of Articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 shall be determined by the competent Minister of Finance.

CHAPTER II
Legal position of the director and staff

Article 18

1. The Director and one additional staff member who replaces the Director in case of his/her absence shall enjoy the immunities, privileges and facilities granted to the members of the diplomatic personnel of diplomatic missions. Their spouse and dependent minor children, living under the same roof, shall enjoy the privileges granted to the spouses and to the minor children of the diplomatic personnel.

2. For the application of taxes on income and taxes on capital, elements of income or of capital of the Director and staff member mentioned in paragraph 1 of this article shall be taxable in the country where they are considered as resident at the time of their taking up their duties, in accordance with the provisions of the conventions on the avoidance of double taxation.

Article 19

1. The staff of the Secretariat shall enjoy:

a) legal immunity for acts performed in their official capacity, including words written or spoken; such immunity shall apply even after they have left the service;

b) inviolability of all official papers and documents.

2. The staff of the Secretariat, as well as their legal spouse and their dependent minor children, living under the same roof, shall enjoy exemption from measures restricting immigration and from aliens registration formalities. This exemption shall be given in accordance with Belgian legislation on the matter.

3. The Secretariat shall notify the Protocol Service of the Federal Public Service Foreign Affairs of the arrival and final departure of its staff and shall also provide the following specific information about the staff such as:

a) surname and first name

b) place and date of birth

c) sex

d) nationality

e) permanent residence (town, street, number)

f) civil status

g) composition of the family

h) the social security scheme chosen by the staff member.

The Protocol Service of the Federal Public Service Foreign Affairs shall be notified, within two weeks, of any changes to the above-mentioned data.

Article 20

1. Without prejudice to the obligations arising for Belgium from the treaties concerning the European Union and to the application of laws and regulations, the staff members of the Secretariat, except the persons referred to in Article 18, shall enjoy the right, during a period of twelve months following their first taking up their duties in Belgium, to import or purchase, in exemption of import duties and value added tax (VAT), furniture and a motor vehicle for their personal use in Belgium.

2. The competent Minister for Finance shall determine the limits and conditions under which this Article applies.

Article 21

Belgium shall not be bound to extend to its own nationals or to permanent residents the advantages, privileges and immunities granted under this Agreement.

Article 22

For the exercising of their official functions within the Secretariat, the staff of the Secretariat shall not be subject to Belgian legislation on employment of foreign workers and on the exercising of professional self-employed activities by foreigners.

Article 23

The Secretariat shall issue, before the 1st of March of each year, to all beneficiaries a form specifying, besides their names and addresses, the amount of the salaries, emoluments and indemnities, pensions or annuities paid to them by the Secretariat during the course of the previous year.

Besides, the Secretariat shall send before the same date a duplicate of this form directly to the competent Belgian Fiscal Administration.

Article 24

1. The staff members of the Secretariat who are not Belgian nationals or who are not permanently residing in Belgium and are not exercising in Belgium any other gainful activity except that required by their functions, can choose to be covered by the social security schemes applicable to the staff members of the Secretariat under the rules provided for by those schemes. This right of option must be exercised by the staff members within two weeks of his first taking up his duties, and must benotified, within the same delay, in accordance with Article 19.3.

2. The Secretariat will ensure coverage by the Belgian social security system of its Belgian staff members or permanent residents, as well as of its staff members who have not opted for coverage by the social protection schemes provided by the Secretariat itself.

3. The Secretariat undertakes to guarantee its staff members posted in Belgium who are covered by its own social security schemes, as well as their legal spouse and their dependent children, living under the same roof, referred to in Article 19.2, advantages equivalent to those provided by the Belgian social security system.

4. Servants engaged by the Secretariat who do not occupy a permanent position considering the mission and the statutory regulations of the Secretariat will be covered by the Belgian social security system.

5. Belgium can obtain from the Secretariat the repayment of costs incurred for any aid having a social character it may have to provide to staff members posted to the Secretariat who are covered by the social security schemes applicable to staff members of the Secretariat.

CHAPTER III
General provisions

Article 25

The privileges and immunities are granted to the staff of the Secretariat only in the interest of the Secretariat and not for their personal advantage. The Director or the Joint Committee, as the case may be, shall waive all immunity whenever the immunity would impede the course of justice and such waiver does not prejudice the proper functioning of the Secretariat.

Article 26

Without prejudice to the rights conferred upon the Secretariat and its staff by this Agreement, Belgium reserves the right to take all necessary precautions in the interest of its security.

Article 27

1. The persons referred to in Articles 18 and 19 shall not enjoy any legal immunity regarding motor traffic offences or damages caused by a motor vehicle.

2. The Secretariat and its staff shall comply with all obligations imposed by Belgian legislation concerning civil liability insurance for the use of any motor vehicle.

Article 28

The Secretariat and its staff shall co-operate at all times with the appropriate Belgian authorities to facilitate the proper administration of justice, to ensure observation of police regulations and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the immunities and privileges provided for in this Agreement.

Article 29

The Secretariat and its staff shall comply with Belgian laws and regulations and with judgments rendered against them.

Article 30

Belgium shall have no international responsibility whatsoever for the activities of the Secretariat on its territory as regards the acts or omissions of the Secretariat or of its staff acting or failing to act in the exercise of their functions.

Article 31

1. Any difference of views regarding the application or interpretation of this Agreement, which cannot be resolved through direct negotiations between Belgium and the CEFTA Parties, may be submitted, by one of the Parties, to an arbitral tribunal composed of three members.

2. Belgium and CEFTA Parties shall each appoint one arbitrator.

3. The third arbitrator shall be appointed by both Belgium and the CEFTA Parties upon consultation.

4. The third arbitrator shall be the President of the arbitral tribunal.

5. In case of disagreement on the choice of the third arbitrator, the third arbitrator shall be appointed by the President of the International Court of Justice at the request of Belgium and the CEFTA Parties.

6. The dispute shall be brought to the arbitral tribunal upon application of either Belgium or the CEFTA Parties.

7. The arbitral tribunal shall determine its own procedure.

CHAPTER IV
Final provisions

Article 32

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Parties in accordance with their internal constitutional and legal procedures.

The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium (Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and International Cooperation).

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of the receipt of the instruments of four signatory CEFTA Parties, in addition to the Kingdom of Belgium, to the effect that the internal formalities required for entry into force have been observed. The Agreement shall enter into force with respect to the other CEFTA Parties at the respective dates of the deposit of their instrument of ratification, acceptance or approval.

This Agreement can be revised at the request of both Belgium and the Joint Committee of the CEFTA Parties. Amendments to this Agreement shall enter into force in accordance with the provisions of the above paragraphs.

The Agreement shall be considerd as denounced by a CEFTA Party from the date of this Party’s withdrawal from CEFTA.

Article 33

The Government of the Kingdom of Belgium shall be the depositary of this Agreement.

The original for the CEFTA Parties will be filed with the Government of the Kingdom of Belgium, depositary of this Agreement, which shall send a certified and authenticated copy thereof to all Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the Representatives of the Kingdom of Belgium and of the Republic of Albania, of Bosnia and Herzegovina, of the Republic of Croatia, of the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the Republic of Moldova, of Montenegro, of the Republic of Serbia and of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on behalf of Kosovo in accordance with United Nations Security Council Resolution 1244, have signed this Agreement in a single authentic copy in the English language.

DONE in Brussels, on 26th June 2008

FOR THE KINGDOM OF BELGIUM,
Michel Godfrind
Ambassador

«This signature engages also the German-speaking Community, the Flemish Community, the French Community, the Walloon Region, the Flemish Region and the Brussels-Capital Region»

FOR THE REPUBLIC OF ALBANIA,
Mimoza Halimi
Ambassador

FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA,
Jadranka Negodić
Ambassador

FOR THE REPUBLIC OF CROATIA,
Branko Baričević
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador

FOR THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA,
Blerim Reka
Ambassador

FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA,
Daniela Cujba
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador

MONTENEGRO,
Slavica Milačić
Ambassador

FOR THE REPUBLIC OF SERBIA,
Roksanda Ninčić
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador

FOR THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO ON BEHALF OF KOSOVO IN ACCORDANCE WITH UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1244,
Lamberto Zannier
Special Representative of the Secretary-General

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 303-03/01-01/10

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 5. veljače 2009.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Crne Gore, Republike Srbije i Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o povlasticama i imunitetima Tajništva Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !