Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/01, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 30.3.2001. Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

32
Na temelju članka 30.L114784 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2001. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Sarajevu, 27. srpnja 2000. godine u izvorniku, na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina, u daljnjem tekstu ugovorne stranke,
Uzimajući u obzir važnost dobrih trgovačkih odnosa između ugovornih stranaka i želeći dati svoj doprinos skladnom razvitku tih odnosa,
Imajući u vidu da povrede carinskih propisa štete ekonomskim, fiskalnim, socijalnim i trgovačkim interesima ugovornih stranaka uključujući i entitete (Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska),
Imajući u vidu važnost pravilnog utvrđivanja i naplate carine, poreza, taksi i pristojbi pri uvozu i izvozu robe, kao i pravilne primjene mjera zabrane, ograničenja i kontrole,
Uvjerene da su napori uloženi protiv povreda carinskih propisa i aktivnosti za pravilnu naplatu carina, poreza, taksi i pristojbi puno učinkovitiji uz usku suradnju njihovih carinskih službi,
Vodeći računa o međunarodnim konvencijama koje potiču bilateralnu suradnju, kao i o preporuci Vijeća za carinsku suradnju o međusobnoj administrativnoj pomoći od 5. prosinca 1953. godine,
Vodeći računa o odredbama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961. god., Protokolu o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961. god. (1972. god.), Konvencije o psihotropnim tvarima iz 1971. god., kao i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari iz 1988. god.
Sporazumjele su se kako slijedi:

I. OPĆE ODREDBE
DEFINICIJE

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora:
a) "Carinski propisi" znače zakone i podzakonske akte koje donose Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina te njezini entiteti, kojima se reguliraju uvoz, izvoz, provoz robe i svi drugi carinski postupci uključujući utvrđivanje carinskih pristojbi, mjere zabrane, ograničenja i kontrole;
b) "Carinska služba" znači Ministarstvo financija - Carinska uprava za Republiku Hrvatsku; te u Bosni i Hercegovini na području Federacije Federalna carinska uprava i Republička uprava carina Republike Srpske na području Republike Srpske
c) "Prekršaj" znači svaku povredu, te pokušaj povrede carinskih propisa;
d) "Služba tražiteljica" znači nadležnu carinsku službu ugovorne stranke koja podnosi zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima ili koja prima takvu pomoć;
e) "Zatražena služba" znači nadležnu carinsku službu ugovorne stranke koja prima zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima ili daje takvu pomoć;
f) "Osobni podaci" su svi podaci koji se odnose na identificiranu osobu ili osobe koje se mogu identificirati.

OBVEZE IZ MEĐUNARODNIH UGOVORA

Članak 2.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz drugih bilateralnih i multilateralnih ugovora koji su one stranke ili kojih će postati stranke.

II. CARINSKA SURADNJA
OBUHVAT CARINSKE SURADNJE

Članak 3.

1. Carinske službe utvrđene člankom 1.b)#clanak1b ovog Ugovora u skladu s odredbama iz ovog Ugovora će:
a) razvijati suradnju u svrhu istraživanja, razvitka i testiranja novih carinskih postupaka, obuke i razmjene osoblja te u svezi s drugim pitanjima koja mogu zahtijevati njihove zajedničke napore; i
b) nastojati pojednostaviti, uskladiti i kompjutorizirati carinske postupke uzimajući u obzir postignuća do kojih su već došle međunarodne organizacije koje se bave carinskim pitanjima.
2. Carinska suradnja obuhvaća:
a) razmjenu stručnih, znanstvenih i tehničkih podataka koji su vezani uz carinske propise;
b) razmjenu podataka o poduzetim radnjama s trećim zemljama u svezi s pružanjem stručne pomoći u svrhu njenog unapređivanja.

III. UZAJAMNA POMOĆ
OBUHVAT POMOĆI

Članak 4.

1. Carinske službe utvrđene člankom 1.b)#clanak1b ovog Ugovora će u skladu s ovim Ugovorom:
a) pružati pomoć jedna drugoj kako bi se osiguralo da se carinski propisi provode na odgovarajući način, naročito sprječavanjem, otkrivanjem i istraživanjem radnji kojima se vrši povreda carinskih propisa;
b) pružati pomoć jedna drugoj kako bi na zahtjev dostavile podatke koji bi se koristili prilikom provedbe carinskih propisa.
2. Pomoć u svezi s carinskim pitanjima, kako se predviđa ovim Ugovorom, neće utjecati na uzajamnu pomoć u svezi s kriminalnim radnjama. Ona ne obuhvaća podatke koji su prikupljeni primjenom ovlaštenja na zahtjev sudskog tijela, osim ukoliko to tijelo ne da svoju suglasnost.
3. Pomoć također obuhvaća:
a) razmjenu podataka i iskustava prilikom provođenja zabrana te korištenja opreme za otkrivanje;
b) tehnike nadzora nad provedbom propisa što može biti korisno za izbjegavanje povrede propisa, a naročito tehnička sredstva za koja se utvrdi da su korisna za izbjegavanje takvih povreda; i
c) zapažanja i analize koje proizlaze iz primjene novih tehnika nadzora provedbe propisa.

PRUŽANJE POMOĆI NA ZAHTJEV

Članak 5.

1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba dostavlja sve relevantne podatke kako bi omogućila carinskoj službi tražiteljici pravilnu primjenu carinskih propisa, uključujući podatke koji se odnose na radnje koje su uočene ili planirane, a koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati povredu takvih propisa.
2. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavještava da li je roba koja je izvezena s područja jedne ugovorne stranke pravovaljano uvezena na područje druge ugovorne stranke, navodeći, gdje je to prikladno, carinski postupak koji se primjenjuje na takvu robu.
3. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će poduzeti, u okviru svojih nadležnosti, potrebne mjere za osiguranje nadzora nad:
a) fizičkim i pravnim osobama za koje se osnovano sumnja da vrše ili bi mogle izvršiti povredu carinskih propisa na području koje je u nadležnosti službe tražiteljice;
b) mjestom gdje je roba uskladištena na takav način da to daje osnovu za sumnju da je takva roba namijenjena za radnje kojima se vrši povreda carinskih propisa;
c) prometom robe koja je prijavljena, a za koje se zna ili sumnja da su predmet carinskih prekršaja; i
d) prijevoznim sredstvima za koje se osnovano sumnja da se koriste, da su bila korištena ili bi se mogla koristiti za radnje kojima se vrši povreda carinskih propisa.

SPONTANA SURADNJA

Članak 6.

Ugovorne stranke će u okviru svojih nadležnosti, jedna drugoj pružiti pomoć ako to smatraju potrebnim za pravilnu primjenu carinskih propisa, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na:
a) postupke kojima se vrše povrede takvih propisa i koje bi mogle biti od značaja za drugu ugovornu stranku;
b) nova sredstva i načine koji se upotrebljavaju za izvršavanje takvih postupaka; i
c) robu za koju je poznato da je predmet postupaka kojima se vrši povreda carinskih propisa.

DOSTAVLJANJE I PRIOPĆAVANJE

Članak 7.

Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena carinska služba će u skladu sa svojim unutarnjim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne mjere u cilju:
- dostave svih dokumenata,
- priopćavanje svih odluka, fizičkoj ili pravnoj osobi sa prebivalištem ili sjedištem na njenom području, koje su obuhvaćene ovim Ugovorom. U tom slučaju, primjenjuju se odredbe iz članka 8. stavka 3.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA PRUŽANJE POMOĆI

Članak 8.

1. Zahtjevi koji se podnose u skladu s ovim Ugovorom bit će u pisanom obliku. Dokumentacija potrebna za udovoljavanje takvim zahtjevima prilaže se zahtjevima. Kada je to potrebno zbog žurnosti postupka, mogu se prihvatiti i usmeni zahtjevi, koji se moraju bez odgađanja potvrditi u pisanom obliku.
2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:
a) naziv službe tražiteljice;
b) zahtijevano postupanje;
c) predmet i razlog zahtjeva;
d) zakone, propise i druge pravne osnove;
e) što točnije i opsežnije podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su predmet istrage; i
f) sažetak relevantnih činjenica i već provedenih ispitivanja, osim u slučajevima predviđenim člankom 7.
3. Zahtjev se podnosi na službenim jezicima ugovornih stranaka ili drugom jeziku prihvatljivom za carinske službe.
4. U slučaju da zahtjev ne odgovara propisanim uvjetima, može se zatražiti njegov ispravak ili dopuna, a pri tome se ipak mogu poduzeti privremene mjere osiguranja.

POSTUPANJE PO ZAHTJEVU

Članak 9.

1. Da bi se postupilo u skladu sa zahtjevom za pružanje pomoći, zatražena služba, u suradnji s drugim nadležnim tijelima u slučajevima kada ne može sama postupati, provodi postupak tako da:
- dostavlja podatke koje već posjeduje;
- provodi odgovarajuće istrage;
- organizira da se istrage provedu.
2. Postupak na temelju zahtjeva za pružanje pomoći provodi se u skladu sa zakonom, propisima i drugim aktima koji se primjenjuju na području koje je u nadležnosti zatražene službe.
3. Pravovaljano ovlašteni carinski službenik koji radi na području ugovorne stranke može, uz suglasnost carinske službe koja je nadležna za područje te ugovorne stranke i poštujući uvjete koje je ona odredila, pribaviti od zatražene službe podatke koji se odnose na radnje kojima su prekršeni carinski propisi i koji su potrebni službi tražiteljici u smislu ovog Ugovora.
4. Carinski službenik koji radi na području ugovorne stranke može, uz suglasnost carinske službe koja radi na području druge ugovorne stranke i poštujući uvjete koje ona odredi, biti nazočan pri istrazi koju provodi ta ugovorna stranka.

OBLIK PRIOPĆAVANJA PODATAKA

Članak 10.

1. Zatražena služba priopćit će rezultate istrage službi tražiteljici u obliku dokumenata, ovjerenih preslika dokumenata, izvješća i slično, te po potrebi usmeno.
2. Dokumente, predviđene stavkom 1. ovog članka mogu zamijeniti kompjuterizirani podaci u bilo kojem obliku sačinjeni za istu svrhu, pri čemu je potrebno dostaviti i sve obavijesti neophodne za tumačenje ili korištenje takvih kompjuterskih podataka.

IZNIMKE OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

Članak 11.

1. Zatražena služba može djelomično ili u potpunosti odbiti pružanje pomoći koja se predviđa ovim Ugovorom ako bi to:
a) uzrokovalo povredu suvereniteta Republike Hrvatske ili Bosne i Hercegovine uključujući njene entitete (Federacija BiH i Republika Srpska); ili
b) uzrokovalo povredu javnog reda, sigurnosti i drugih temeljnih interesa, a naročito u slučajevima iz članka 12. točka 2.
2. U slučajevima kada služba tražiteljica zahtijeva pomoć, koju ona sama ne bi mogla pružiti ukoliko bi to od nje zatražila carinska služba druge ugovorne stranke, na ovu će okolnost upozoriti u svojem zahtjevu. U tom slučaju zatražena služba donijet će odluku o tome da li udovolji takvom zahtjevu.
3. Prije nego što odbije pružanje pomoći, zatražena služba razmatra može li se pomoć pružiti pod uvjetima i okolnostima koje smatra neophodnim. Ako služba tražiteljica prihvati pomoć pod takvim uvjetima i okolnostima, ona postupa u skladu sa njima.
4. Ukoliko se zahtjevu za pomoć ne može udovoljiti, služba tražiteljica će biti bez odgađanja izviještena o razlozima odbijanja pružanja pomoći.

RAZMJENA I POVJERLJIVOST PODATAKA

Članak 12.

1. Svi podaci koji se dostavljaju bilo u kojem obliku, u skladu s ovim Ugovorom, imaju povjerljivi i ograničeni karakter, ovisno o zakonima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uključujući i njene entitete (Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska). Takvi podaci su obuhvaćeni obvezom čuvanja službene tajne i moraju se štititi u skladu s odgovarajućim zakonima koji su na snazi na području koje je pod nadležnošću carinske službe koja prima zahtjev.
2. Osobni podaci mogu se razmijeniti samo u slučajevima kada carinska služba koja podnosi zahtjev poduzima zaštitne radnje za takve podatke na način koji je približno identičan onome koji se primjenjuje na taj slučaj na području na kojem nadležnost ima carinska služba koja dostavlja takve podatke.
3. Dobiveni podaci koriste se isključivo u svrhe predviđene ovim Ugovorom. U slučaju da carinska služba koja radi na području jedne ugovorne stranke zatraži takve podatke radi njihovog korištenja u drugu svrhu, mora zatražiti prethodnu pisanu suglasnost carinske službe koja dostavlja podatke. Takvo korištenje podataka podliježe svim ograničenjima koje propiše ta služba.
4. Točka 3. ne sprječava korištenje podataka u sudskim, prekršajnim, upravnim i drugim postupcima koji se naknadno pokreću zbog povreda carinskih propisa. Nadležna služba koja je dostavila takve podatke mora biti izviještena o njihovom korištenju.
5. Nadležne službe koje rade na području ugovornih stranaka mogu u svojem zapisniku o zatečenom stanju i izvješćima, kao i u postupcima i prijavama, koristiti podatke i dokumentaciju kao dokaz, uzimajući u obzir odredbe ovog Ugovora.

VJEŠTACI I SVJEDOCI

Članak 13.

1. Carinska služba, na temelju zahtjeva, može ovlastiti svoje službenike da vještače ili svjedoče u sudskim ili upravnim postupcima u vezi s predmetima koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom i koji su u nadležnosti carinske službe, te da podnesu dokaze, isprave ili njihove ovjerene prijepise koji su potrebni u postupku. U zahtjevu treba jasno biti naznačeno u kojem predmetu i u kojem svojstvu se službenik pojavljuje.
2. Službenik od kojeg se traži svjedočenje ili vještačenje može to odbiti, ukoliko na to ima pravo ili obvezu prema zakonima jedne ili druge ugovorne stranke.

TROŠKOVI

Članak 14.

Carinske službe ugovornih stranaka odustat će od prava na povrat troškova, nastalih izvršenjem ovog Ugovora, osim troškova isplaćenih svjedocima, naknada isplaćenih vještacima, te troškova prevoditelja, koji nisu državni službenici.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO

Članak 15.

1. Radi provedbe ovog Ugovora, osniva se Zajedničko povjerenstvo, koje se sastoji od predstavnika nadležnih ministarstava ugovornih stranaka i carinskih službi iz članka 1. točke b).
2. Zajedničko povjerenstvo sastajat će se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, i to naizmjenično kod jedne ili druge ugovorne stranke. Svaka od ugovornih stranaka može zahtijevati održavanje sastanka. Zajedničko povjerenstvo postupat će na temelju konsenzusa.
3. Zajedničko povjerenstvo vodi brigu o ispravnom provođenju ovog Ugovora i pitanjima koja proizlaze iz njegove primjene. Osnovni zadaci Zajedničkog povjerenstva su sljedeći:
a) praćenje napretka carinske suradnje u skladu s ovim Ugovorom;
b) razmjena mišljenja o pitanjima od obostranog interesa u svezi sa carinskom suradnjom;
c) predlaganje rješenja u svrhu pomoći pri postizanju ciljeva koji su navedeni u ovom Ugovoru.
4. Zajedničko povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

PROVEDBA

Članak 16.

1. Provedba ovog ugovora povjerena je carinskim službama iz članka 1. točke b). Carinske službe će se dogovoriti o načinima provedbe Ugovora.
2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine pomaže Carinskoj upravi Republike Hrvatske u slučaju kada nije jasno kojoj od Carinskih uprava u određenom entitetu treba proslijediti zahtjev.
3. Carinske službe nastojat će suglasno riješiti svaki problem ili sumnju nastalu u tumačenju ili primjeni ovog Ugovora. Sporovi za koje se ne pronađe rješenje riješit će se diplomatskim putem.

IZMJENE I DOPUNE

Članak 17.

Ugovorne stranke mogu, uz obostranu suglasnost u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ovaj Ugovor.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 18.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se na carinskom području ugovornih stranaka.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE

Članak 19.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon dana primitka posljednje obavijesti kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu, u pisanom obliku, diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta predviđenih nacionalnim zakonodavstvima za njegovo stupanje na snagu.
2. Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme od pet godina. Nakon toga Ugovor se produžava svake godine, osim ako bilo koja ugovorna stranka ne dostavi pisanu obavijest, diplomatskim putem, o otkazu Ugovora šest mjeseci prije isteka roka tekućeg razdoblja.
U potvrdu navedenoga, ovlašteni predstavnici potpisali su ovaj Ugovor.
Sastavljeno u Sarajevu, dana 27. srpnja 2000. godine, u dva izvornika, na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku, od kojih je svaki jednako vjerodostojan.

ZA REPUBLIKU ZA BOSNU
HRVATSKU I HERCEGOVINU
Ivica Račan, v. r. Spasoje Tuševljak, v. r.
predsjednik Vlade predsjedavajući
Republike Hrvatske Vijeća ministara

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Carinske uprave Ministarstva financija.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Na dan donošenja ove Uredbe, međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 413-01/00-02/01
Urbroj: 5030114-01-1
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !