Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 14.5.2008. Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

50

Na temelju članka 30.L393577 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2008. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ O DAROVNICI ZA JAČANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj (TF 090642), sklopljen u Zagrebu, 22. studenoga 2007. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:
Njegova ekscelencija,
Ivan Šuker,
ministar financija
Zagreb, Hrvatska

2. listopada 2007.

Republika Hrvatska: IDF Darovnica br. TF 090642

Darovnica IDF-a za jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Ugovor o darovnici

Ekscelencijo,
U odgovoru na zahtjev Republike Hrvatske (»Primatelj«) za financijskom pomoći, drago mi je da Vas mogu izvijestiti da Međunarodna banka za obnovu i razvoj (»Svjetska banka«) predlaže dati Primatelju darovnicu u iznosu do tristo pedeset tisuća američkih dolara (U.S.$350.000,00) (»Darovnica«) pod uvjetima navedenim u ovom Ugovoru o darovnici (»Ugovor o darovnici«) zajedno s priloženim dodatkom, kao pomoć pri financiranju projekta opisanog u dodatku (»Projekt«).
Primatelj pokazuje, potvrđujući dolje svoju suglasnost, da je ovlašten sklopiti ovaj Ugovor o darovnici i provesti Projekt u skladu s uvjetima navedenim u ovom Ugovoru o darovnici.
Molimo da potvrdite Primateljev pristanak na prethodno navedeno, na način da ovlašteni dužnosnik Primatelja potpiše i datira priloženu presliku ovog Ugovora o darovnici, te ga vrati Svjetskoj banci. Nakon što Svjetska banka primi primjerak ovog Ugovora o darovnici kojeg ste Vi supotpisali, ovaj Ugovor o darovnici će stupiti na snagu danom supotpisa; smatrat će se da je ponuda iz ovog Ugovora o darovnici povučena ako Svjetska banka ne primi supotpisani primjerak ovog Ugovora o darovnici u roku od devedeset (90) dana nakon datuma potpisivanja ovog Ugovora o darovnici Svjetske banke, osim ako Svjetska banka ne ustanovi kasniji datum u tu svrhu.
S osobitim poštovanjem,

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
Anand K. Seth
Direktor
Srednja i južna Europa
Regija Europe i srednje Azije

                                                                                                                                    POTVRĐENA SUGLASNOST:

REPUBLIKA HRVATSKA
Ivan Šuker, v. r.
Ministar financija
Datum: 22. studenoga 2007.

 

DODATAK
Članak I.
STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

1.01. Standardni uvjeti. Standardni uvjeti za dodjeljivanje darovnice od strane Svjetske banke iz različitih fondova od 20. srpnja 2006., (»Standardni uvjeti«), zajedno sa predviđenim izmjenama navedenim u stavku 1.02. ovog Ugovora o darovnici, sastavni su dio ovog Ugovora o darovnici:
1.02. Izmjene Standardnih uvjeta. (a) nova točka (j) dodaje se stavku 4.02. Standardnih uvjeta kako slijedi:
»(j) Prijevara i korupcija. U svako doba, ako Svjetska banka odredi da je bilo koji predstavnik Primatelja (ili zemlje članice, ako Primatelj nije zemlja članica, ili Primatelj bilo kojih dobitaka iz darovnice) uključen u korupciju, prijevaru, ili neku drugu ne dopuštenu radnju prilikom korištenja postupka darovnice, a bez da je Primatelj (zemlja članica ili neki drugi Primatelj) na vrijeme poduzeo potrebne korake koji su zadovoljavajući za Svjetsku banku kako bi se uputilo na takvu nedopuštene radnje.«
(b) Točka (c) stavka 4.03 Standardnih uvjeta izmijenit će se kako slijedi:
»(c) Prijevara i korupcija; nepravilna nabava. U bilo kojem trenutku, Svjetska banka utvrđuje: (i) s obzirom na iznos sredstava Darovnice, da su predstavnici Primatelja (ili Zemlje članice, ukoliko Primatelj nije Zemlja članica, ili bilo kojeg drugog primatelja nekih sredstava Darovnice) uključeni u korupciju, prijevaru, prisilu ili neke druge nedopuštene tajne radnje, bez da je Primatelj (ili Zemlja članica ili neki drugi primatelj) poduzeo pravovremen i odgovarajući korak koji zadovoljava kriterije Svjetske banke za tretiranje tih postupaka kada se oni pojave; ili (ii) (A) da je nabava nekog ugovora koji će se financirati iz sredstava Darovnice proturječna postupcima navedenim u Ugovoru o darovnici; te (ii) ustanovljuje iznos izdataka prema takvom ugovoru koji bi inače bio prihvatljiv za financiranje iz sredstava Darovnice.«
(c) Stavak 4.05. Standardnih uvjeta je izmijenjen kako slijedi:
»Stavak 4.05. Povrat darovnice
(a) Ako Svjetska banka utvrdi da se iznos darovnice upotrijebio na način koji je proturječan odredbama Ugovora o darovnici ili ovim Standardnim uvjetima, Primatelj će, nakon što ga Svjetska banka o tome obavijesti, odmah vratiti taj iznos Svjetskoj banci. Ta će proturječna upotreba uključivati, bez ograničenja: (i) upotrebu takvog iznosa kako bi se izvršilo plaćanje izdatka koji ne spada u prihvatljive izdatke; ili (A) uključenost u korupciju, prijevaru, prisilu ili neku drugu nedopuštenu tajnu radnju ili (B) upotreba takvog iznosa za financiranje ugovora tijekom nabave ili izvršenja takvih radnji u koje su bili uključeni predstavnici Primatelja (ili Zemlje članice, ukoliko Primatelj nije Zemlja članica, ili bilo kojeg drugog primatelja nekih sredstava Darovnice), bez da je Primatelja (ili Zemlja članice ili neki drugi primatelja) u oba slučaja poduzeo pravovremen i odgovarajući korak koji zadovoljava kriterije Svjetske banke za tretiranje tih postupaka kada se oni pojave.
(b) Osim ako drugačije ne odredi, Svjetska će banka poništiti sve iznose vraćene sukladno ovom stavku.«
1.03. Definicije. Osim ako kontekst drugačije ne nalaže, izrazi napisani velikim početnim slovom koji se koriste u ovom Ugovoru o darovnici, imaju značenja koja su im pripisana u Standardnim uvjetima ili u ovom Ugovoru o darovnici.

Članak II.
PROVEDBA PROJEKTA

2.01. Ciljevi i opis projekta. Cilj Projekta je podržati provedbu koraka za jačanje okvira financijskog izvještavanja trgovačkih društava, u skladu s međunarodnim standardima. Projekt se sastoji od sljedećih dijelova:
(i) Pružanje tehničke pomoći i izobrazbe Nacionalnom upravljačkom odboru (NUO) za jačanje financijskog izvještavanja i revizije te relevantnim nositeljima interesa o pravnoj stečevini (acquis communautaire) Europske unije s obzirom na financijsko izvještavanje i reviziju. Projekt će ponuditi temeljitu analizu odgovarajućih pristupa i opcija za usvajanje i provođenje acquisa o financijskom izvještavanju trgovačkih društava.
(ii) Pružanje tehničke pomoći Nacionalnom odboru za praćenje računovodstvenih sustava i revizije u izradi Nacionalne strategije i Akcijskog plana za financijsko izvještavanje trgovačkih društava.
(iii) Pružanje tehničke pomoći kako bi se ojačali ključni nositelji interesa u infrastrukturi financijskog izvještavanja, ponudile detaljne analize, izradile smjernice, strategija i priručnici.
(iv) Pružanje tehničke pomoći profesiji revizora putem programa izobrazbe i izrade nacrta temeljite analize preporuka za Revizorsku komoru.
(v) Pružanje tehničke pomoći kako bi se dala potpora akademskom obrazovanju, profesionalnom usavršavanju i kako bi se podigla javna svijest. Izrada nacrta suvremenog nastavnog plana, planiranje programa izobrazbe i priručnika o financijskom izvještavanju.
2.02. Provedba projekta općenito. Primatelj iskazuje svoju predanost ciljevima Projekta. Stoga će Primatelj provesti Projekt u skladu s odredbama iz: (i) Članka II. Standardnih uvjeta, (ii) ovog Članka II.; i iz (iii) »Smjernica u sprječavanju i suzbijanju prijevare i korupcije u projektima financiranim zajmovima IBRD-e i kreditima i darovnicama IDA-e«, od 15. listopada 2006.
2.03. Institucionalni i ostali dogovori. Jedinica za provedbu projekta unutar Ministarstva financija bit će odgovorna za provedbu Darovnice kao i za nabavu i financijsko upravljanje.
2.04. Praćenje i procjena Projekta te izvještavanje o Projektu. (a) Primatelj će pratiti i procijeniti napredak Projekta te na zahtjev Svjetske banke pripremiti Izvještaje o projektu u skladu s odredbama iz stavka 2.06. Standardnih uvjeta te na temelju pokazatelja navedenih u točki (b) ovog stavka ugovorenog s Bankom. Svaki Izvještaj o projektu pokrit će ono razdoblje koje će biti naznačeno u zahtjevu Svjetske banke i bit će dostavljeno Svjetskoj banci najkasnije mjesec dana od datuma tog zahtijeva.
(b) Pokazatelji izvedbe spomenuti u gornjoj točki (a) sastoje se od:
(i) prijelaza računovodstvenog i revizorskog zakonodavnog temelja prema usklađivanju s pravnom stečevinom (acquis communautaire) Europske unije.
(ii) razvoja Nacionalne strategije i Akcijskog plana; i
(iii) izrađenog novog nastavnog plana i priručnika o financijskom izvještavanju.
(c) Primatelj će, na zahtjev Svjetske banke, pripremiti Završni izvještaj u skladu s odredbama iz stavka 2.06 Standardnih uvjeta. Završni izvještaj biti će dostavljen Svjetskoj banci najkasnije pet (5) mjeseci nakon zaključnog datuma.
2.05. Financijsko upravljanje (a) Primatelj će osigurati da se sustav financijskog upravljanja održava u skladu s odredbama iz stavka 2.07. Standardnih uvjeta.
(b) Primatelj će osigurati da privremeni nerevidirani financijski izvještaji za Projekt budu pripremljeni i dostavljeni Svjetskoj banci kao dio Izvještaja o projektu najkasnije četrdeset i pet (45) dana po završetku šestomjesečnog razdoblja, pokrivajući to šestomjesečno razdoblje, u obliku i sadržajem koji zadovoljavaju kriterije Svjetske banke.
(c) Primatelj će imati svoja financijska izvješća revidirana u skladu s odredbama iz stavka 2.07. (b) Standardnih uvjeta. Svaka takva revizija financijskih izvješća pokrivat će razdoblje od jedne (1) fiskalne godine Primatelja ili neko drugo razdoblje s kojim će se Banka usuglasiti. Revidirana financijska izvješća za svako takvo razdoblje dostavit će se Svjetskoj banci najkasnije šest mjeseci od završetka tog razdoblja ili drugog razdoblja s kojim će se Banka usuglasiti.
2.06. Nabava
(a) Općenito. Sva roba i usluge potrebni za Projekt koji će se financirati iz sredstava Darovnice nabavit će se u skladu sa zahtjevima navedenim u:
(i) Stavku I. (osim točke 1.16.) »Smjernica za nabavu kod zajmova IBRD-e i kredita IDA-e« koje je objavila Svjetska banka u svibnju 2004. i prepravila u listopadu 2006. (»Smjernice za nabavu«) glede robe; i
(ii) Stavku I. (osim točke 1.24.) i IV. »Smjernica: Odabir i zapošljavanje konzultanata od strane zajmoprimaca Svjetske banke« koje je objavila Svjetska banka u svibnju 2004. i prepravila u listopadu 2006. (»Smjernice za konzultante«) glede usluga konzultanata.
(b) Definicije. Izrazi napisani velikim početnim slovom koji se u sljedećim točkama ovog stavka koriste za opisivanje pojedinih metoda nabave ili metoda pregleda pojedinih ugovora od strane Svjetske banke, odnose se na odgovarajuću metodu opisanu u Smjernicama o nabavi, ili u Smjernicama za konzultante, ovisno o slučaju.
(c) Određene metode nabave robe
Roba će se nabavljati prema ugovorima dodijeljenim na temelju Kupovanja.
(d) Određene metode nabave konzultantskih usluga
(i) Osim ako drugačije nije određeno u donjoj točki (ii), konzultantske će se usluge nabavljati prema ugovorima dodijeljenim na temelju Odabira prema kvaliteti i cijenama.
(ii) Sljedeće metode mogu se koristiti za nabavu konzultantskih usluga za one zadatke za koje se Svjetska banka slaže da ispunjavaju zahtjeve navedene u »Smjernicama za konzultante« za njihovu upotrebu: (i) Odabir na temelju kvalificiranosti konzultanata; (ii) Odabir jedinstvenog izvora; (iii) Odabir individualnih konzultanata; i (iv) Postupci jedinog izvora za odabir individualnih konzultanata.
(e) Institucije za izobrazbu, seminare i za radne posjete, izabrat će se na osnovi analize najprikladnijeg programa izobrazbe koje su institucije ponudile, raspoloživosti usluga, razdoblja izobrazbe i razumnosti troška, pod uvjetom da su izobrazbe i radne posjete uključene u Plan nabave.
(f) Pregled odluka o nabavi od strane Svjetske banke. Osim ako Svjetska banka ne odredi drugačije tako da obavijesti Primatelja, sljedeće navedeno će biti predmet Prethodnog pregleda Svjetske banke: (i) prvi ugovor koji će biti dodijeljen u skladu sa svakom metodom nabave; (ii) svaki ugovor za konzultantske usluge koje ponudi neka tvrtka, procijenjene vrijednosti od $50.000,00 ili više; (iii) svaki ugovor za individualne konzultante, procijenjene vrijednosti od $20.000,00 ili više; (iv) svi ugovori nabavljeni preko metoda odabira jedinog izvora; i (v) kompletan opis poslova za konzultantske usluge. Svi ostali ugovori bit će predmet Naknadnog pregleda od strane Svjetske banke.

Članak III.
POVLAČENJE SREDSTAVA DAROVNICE

3.01. Prihvatljivi izdaci Primatelj može povući sredstva Darovnice u skladu s odredbama iz: (i) članka III. Standardnih uvjeta; (ii) ovog stavka; i (iii) takvih dodatnih uputa koje Svjetska banka može navesti putem obavijesti Primatelju (uključujući i »Smjernice Svjetske banke za izdvajanja za projekte«, od svibnja 2006., koje Svjetska banka prepravlja s vremena na vrijeme, te se one kao takve mogu primjenjivati na ovaj Ugovor o darovnici sukladno s takvim uputama), da bi financirao prihvatljive izdatke kako je prikazano u sljedećoj tablici. Tablica prikazuje kategorije prihvatljivih izdataka koji mogu biti financirani sredstvima Darovnice (»Kategorija«), raspodjelu iznosa Darovnice po svakoj kategoriji, i postotak izdataka koji će se financirati za prihvatljive izdatke u svakoj kategoriji:
 

Kategorija

 

Iznos Darovnice koji će se dodijeliti
(izražen u USD)

 

Postotak izdataka koji će se
financirati

 

(1) Roba

 

20,330

 

100%

 

(2) Konzultantske usluge

 

284,070

 

100%

 

(3) Izobrazba

 

45,600

 

100%

 

UKUPNI IZNOS

 

350,000

 

 

Za potrebe ovog stavka, izraz »Izobrazba« označava izdatke koji se javljaju za financiranje troškova organizacije i vođenja, ili sudjelovanja na događanjima vezanim uz izobrazbu poput radionica, seminara, konferencija, bez plaćanja naknada za konzultantske usluge koje se nude za takva događanja.
3.02. Uvjeti povlačenja Usprkos odredbama iz stavka 3.01. ovog Ugovora o darovnici, neće se odobriti niti jedno povlačenje sredstava za plaćanja učinjena prije datuma potpisivanja ovog Ugovora o darovnici od strane Svjetske banke.
3.03. Razdoblje povlačenja Datum zatvaranja koji se spominje u stavku 3.07. (c) Standardnih uvjeta je tri (3) godine nakon datuma potpisivanja ovoga Ugovora o darovnici od strane Svjetske banke.

Članak IV.
PREDSTAVNIK PRIMATELJA; ADRESE

4.01. Predstavnik Primatelja. Predstavnik primatelja iz stavka 7.02. Standardnih uvjeta je ministar financija.
4.02. Primateljeva Adresa. Primateljeva adresa koja se spominje u stavku 7.01. Standardnih uvjeta je:
 

Ministarstvo

financija

Katančićeva 5

Zagreb, 10000

Republika

Hrvatska

 

 

 

Kablogramska adresa:

Ministarstvo

financija

Zagreb

Teleks:

 

Telefaks:

(+385) 1-480-9242

4.03. Adresa Svjetske banke. Adresa Svjetske banke iz članka 7.01. Standardnih uvjeta je:
 

Međunarodna banka za obnovu i razvoj
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Sjedinjene Američke Države

 

Kablogramska adresa:

Ministry of

Finance

Zagreb

 

Teleks:

 

Telefaks:

(+385)

1-480-9242

INTBAFRAD

Washington, D.C.

 

248423 (MCI) or

64145 (MCI)

(+1) 202-477-6391

 

His Excellency
Ivan Šuker
Minister of Finance
Zagreb, Croatia

2 October, 2007

Republic of Croatia: IDF Grant No. TF 090642

(IDF Grant for Enhancing Corporate Financial
Reporting in Croatia)

Grant Agreement

Excellency,
In response to the request for financial assistance made on behalf of the Republic of Croatia («Recipient»), I am pleased to inform you that the International Bank for Reconstruction and Development («World Bank») proposes to extend to the Recipient, a grant in an amount not to exceed three hundred and fifty thousand United States Dollars (U.S.$350,000) («Grant») on the terms and conditions set forth or referred to in this letter agreement («Grant Agreement»), which includes the attached Annex, to assist in the financing of the project described in the Annex («Project»).
The Recipient represents, by confirming its agreement below, that it is authorized to enter into this Agreement and to carry out the Project in accordance with the terms and conditions set forth or referred to in this Grant Agreement.
Please confirm the Recipient’s agreement to the foregoing by having an authorized official of the Recipient sign and date the enclosed copy of this Grant Agreement, and returning it to the World Bank. Upon receipt by the World Bank of the copy of this Grant Agreement countersigned by you, this Grant Agreement will become effective as of the date of the countersignature; provided, however, that the offer of this Grant Agreement shall be deemed withdrawn if the World Bank has not received the countersigned copy of this Grant Agreement within ninety (90) days after the date of signature of this Grant Agreement by the World Bank, unless the World Bank shall have established a later date for such purpose.
Very truly yours,
 

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

 

Cable:

Ministry of Finance

Zagreb

Telex:

 

Facsimile:

(+385) 1-480-9242

INTBAFRAD

Washington, D.C.

 

248423 (MCI) or

64145 (MCI)

(+1) 202-477-6391

 

 ANNEX
Article I
STANDARD CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. Standard Conditions, The Standard Conditions for Grants Made by the World Bank Out of Various Funds dated July 20, 2006 («Standard Conditions»), with the modifications set forth in Section 1.02. of this Grant Agreement, constitute an integral part of this Grant Agreement:
1.02. Modifications to the Standard Conditions, (a) A new paragraph (j) is added to Section 4.02 of the Standard Conditions to read as follows:
«(j) Fraud and Corruption. At any time, the World Bank determines that any representative of the Recipient (or of the Member Country, if the Recipient is not the Member Country, or of any other recipient of any of the proceeds of the Grant) has engaged in corrupt, fraudulent, coercive or collusive practices in connection with the use of the proceeds of the Grant, without the Recipient (or the Member Country or such other recipient) having taken timely and appropriate action satisfactory to the World Bank to address such practices when they occur.
(b) Paragraph (c) of Section 4.03. of the Standard Conditions shall be modified to read as follows:
«(c) Fraud and Corruption; Misprocurement At any time, the World Bank determines: (i) with respect to any amount of the proceeds of the Grant, that corrupt, fraudulent, coercive or collusive practices were engaged in by representatives of the Recipient (or the Member Country, if the Recipient is not the Member Country, or of any other recipient of the proceeds of the Grant), without the Recipient (or the Member Country or such other recipient) having taken timely and appropriate action satisfactory to the World Bank to address such practices when they occur; or (ii) (A) that the procurement of any contract to be financed out of the proceeds of the Grant is inconsistent with the procedures set forth or referred to the Grant Agreement; and (ii) establishes the amount of expenditures under such contract which would otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Grant.»
(c) Section 4.05 of the Standard Co ditions is modified to read as follows:
«Section 4.05. Grant Refund
(a) If the World Bank determines that an amount of the Grant has been used in a manner inconsistent with the provisions of the Grant Agreement or these Standard Conditions, the Recipient shall, upon notice by the World Bank to the Recipient, promptly refund such amount to the World Bank. Such inconsistent use shall include, without limitation: (i) use of such amount to make a payment for an expenditure that is not an Eligible Expenditure; or (ii) (A) engaging in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices in connection with the use of such amount, or (B) use of such amount to finance a contract during the procurement or execution of which such practices were engaged in by representatives of the Recipient (or of the Member Country, if the Recipient is not the Member Country, or of any other recipient of any of the proceeds of the Grant), in either case without the Recipient (or the Member Country or such other recipient) having taken timely and appropriate action satisfactory to the World Bank to address such practices when they occur.
(b) Except as the World Bank may otherwise determine, the World Bank shall cancel all amounts refunded pursuant to this Section.»
1.03. Definitions. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Grant Agreement have the meanings ascribed to them in the Standard Conditions or in this Grant Agreement.

Article II
PROJECT EXECUTION

2.01. Project Objectives and Description. The objective of the Project is to support the implementation of steps to enhance the corporate financial reporting framework into compliance with international standards. The Project consists of the following parts:
(i) Provision of technical assistance and training to the National Steering Committee (NSC) for enhancing financial reporting and auditing and relevant stakeholders on the European Union acquis communautaire with respect to financial reporting and auditing. The Project will provide an in-depth analysis on appropriate approaches and options for adopting and enforcing the acquis on corporate financial reporting.
(ii) Provision of technical assistance to NSC in drafting the Country Strategy and Action Plan on Corporate Financial Reporting.
(iii) Provision of technical assistance to strengthen key stakeholders in financial reporting infrastructure, provide in-depth analysis, draft guidelines, strategy and manuals.
(iv) Provision of technical assistance to the audit profession through training programs and drafting an in-depth analysis of recommendations for the Chamber of Auditors.
(v) Provision of technical support to improve academic education, professional training and public awareness. Drafting an up-to-date curriculum, designing training programs and textbooks on financial reporting.
2.02. Project Execution Generally. The Recipient declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Recipient shall carry out the Project in accordance with the provisions of: (i) Article II of the Standard Conditions; (ii) this Article II; and (iii) the «Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants», dated October 15, 2006.
2.03. Institutional and Other Arrangements. A Project Implementation Unit within the Ministry of Finance will be responsible for the Grant implementation and for procurement and financial management.
2.04. Project Monitoring, Reporting and Evaluation, (a) The Recipient shall monitor and evaluate the progress of the Project and, upon the World Bank’s request, prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 2.06. of the Standard Conditions and on the basis of the indicators set forth in paragraph (b) of this section agreed with the Bank. Each Project Report shall cover such period as shall be indicated in the World Bunk’s request and shall be furnished to the World Bank not later than one (1) month after the date of such request.
(b) The performance indicators referred to the above paragraph (a) consists of the following:
(i) transition of the accounting and auditing legislative base towards compliance with EU’s Acquis Communautaire;
(ii) development of the Country Strategy and Action Plan; and
(iii) designed new curriculum and textbooks on financial reporting.
(c) The Recipient shall, upon the World Bank’s request, prepare the Completion Report in accordance with the provisions of Section 2.06. of the Standard Conditions. The Completion Report shall be furnished to the World Bank not later than five (5) months after the Closing Date.
2.05. Financial Management (a) The Recipient shall ensure that a financial management system is maintained in accordance with the provisions of Section 2.07. of the Standard Conditions.
(b) The Recipient shall ensure that interim unaudited financial reports for the Project are prepared and furnished to the World Bank as part of the Project Report not later than forty-five (45) days after the end of six-month period, covering the six-month period, in form and substance satisfactory to the World Bank.
(c) The Recipient shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 2.07. (b) of the Standard Conditions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one (1) Fiscal Year of the Recipient or other period that may be agreed to by the Bank. The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later than six (6) months after the end of such period or other period that may be agreed to by me Bank.
2.06. Procurement
(a) General. All goods and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in:
(i) Section I (excluding paragraph 1.16) of the «Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits» published by the World Bank in May 2004 and revised in October 2006 («Procurement Guidelines»), in the case of goods; and
(ii) Sections I (excluding paragraph 1.24) and IV of the «Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers» published by the World Bank in May 2004 and revised in October 2006 («Consultant Guidelines»), in the case of consultants’ services.
(b) Definitions. The capitalized terms used in the following paragraphs of this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the World Bank of particular contracts, refer to the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or the Consultant Guidelines, as the case may be.
(c) Particular Methods of Procurement of Goods
Goods shall be procured under contracts awarded on the basis of Shopping.
(d) Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services
(i) Except as otherwise provided in item (ii) below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.
(ii) The following methods may be used for the procurement of consultants’ services for those assignments which the World Bank agrees meet the requirements set forth in the Consultant Guidelines for their use: (i) Selection based on Consultants’ Qualifications; (ii) Single-source Selection; (iii) Selection of Individual Consultants; and (iv) Sole Source Procedures for the Selection of Individual Consultants.
(e) The institutions for training, seminars and for study tours, shall be selected on the basis of an analysis of the most suitable program of training offered by the institutions, availability of services, period of training and reasonableness of the cost, provided that the trainings and study tours are included in the Procurement Plan.
(f) Review by the World Bank of Procurement Decisions. Except as the World Bank shall otherwise determine by notice to the Recipient, the following shall be subject to Prior Review by the World Bank: (i) the first contract to be awarded in accordance with each procurement method; (ii) each contract for consultants’ services provided by a firm estimated to cost the equivalent of $50,000 or more; (iii) each contract for individual consultants estimated to cost $20,000 or more; (iv) all contracts procured through single/sole source selection methods; and (v) all Terms of Reference for consulting services. All other contracts shall be subject to Post Review by the World Bank.

Article III
WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS

3.01. Eligible Expenditures. The Recipient may withdraw the proceeds of the Grant in accordance with the provisions of: (i) Article III of the Standard Conditions; (ii) this Section; and (iii) such additional instructions as the World Bank may specify by notice to the Recipient (including the «World Bank Disbursement Guidelines for Projects» dated May 2006, as revised from time to time by the World Bank and as made applicable to this Grant Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the following table. The table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Grant («Category»), the allocations of the amounts of the Grant to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category:
 

Category

 

Amount of the Grant Allocated
(expressed in USD)

 

Percentage of Expenditures to be Financed

 

(1) Goods

 

20,330

 

100%

 

(2) Consultants’ Services

 

284,070

 

100%

 

(3) Training

 

 45,600

 

100%

 

TOTAL AMOUNT

 

 350,000

 

 
 

For the purposes of this Section, the term «Training» means expenditure incurred to finance the cost of organizing and conducting, or participating at, training events such as workshops, seminars, conferences, excluding payments of fees for consultant services provided for such training events.
3.02. Withdrawal Conditions. Notwithstanding the provisions of Section 3.01. of this Grant Agreement, no withdrawal shall be made for payments made prior to the date of signature of this Grant Agreement by the World Bank.
3.03. Withdrawal Period. The Closing Date referred to in Section 3.06. (c) of the Standard Conditions is three (3) years after the date of signature of this Grant Agreement by the World Bank.

Article IV
RECIPIENT’S REPRESENTATIVE; ADDRESSES

4.01. Recipient’s Representative. The Recipient’s Representative referred to In Section 7.02. of the Standard Conditions is the Minister of Finance.
4.02. Recipient’s Address. The Recipient’s Address referred to in Section 7.01. of the Standard Conditions is:
 

Ministry of Finance

Katanciceva 5

Zagreb, 10000

Republic of Croatia

 

 

 

Cable address:

Ministry of Finance

Zagreb

Telex:

 

Facsimile:

(+385) 1-480-9242
 

4.03. World Bank’s Address. The World Bank’s Address referred to in Section 7.01. of the Standard Conditions is:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Cable:                                Telex:                      Facsimile:
Ministry of Finance                                            (+385) 1-480-9242

Zagreb
INTBAFRAD                    248423 (MCI) or    (+1) 202-477-6391
Washington, D.C.               64145 (MCI)

 

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za financije, koje je korisnik sredstava darovnice.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe stupio je na snagu 22. studenoga 2007. godine.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 441-03/07-01/05
Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 18. travnja 2008.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !