Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom (Darovnica br. TF 091967) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 29.12.2008 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 HR za projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

HRVATSKI SABOR

155

Na temelju članka 88.L425373 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU BROJ 7598 HR ZA PROJEKT UNAPREĐENJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI I INVESTICIJSKOG PLANIRANJA U ZDRAVSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Proglašavam Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu broj 7598 HR za projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/201

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU BROJ 7598 HR ZA PROJEKT UNAPREĐENJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI I INVESTICIJSKOG PLANIRANJA U ZDRAVSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o zajmu broj 7598 HR za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan u Zagrebu 21. listopada 2008. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ZAJAM BROJ 7598 HR

Ugovor o zajmu

(PROJEKT UNAPREĐENJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI I INVESTICIJSKOG PLANIRANJA U ZDRAVSTVU) IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O ZAJMU

Ugovor od 21. listopada 2008. između REPUBLIKE HRVATSKE (»Zajmoprimac«) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«). Zajmoprimac i Banka su se ovim Ugovorom sporazumjele kako slijedi:

Članak I.
OPĆI UVJETI; DEFINICIJE

1.01. Opći uvjeti (prema definiciji iz Dodatka ovog Ugovora) sastavni su dio ovog Ugovora.

1.02. Ako kontekst ne nalaže drukčije, izrazi napisani velikim početnim slovima koji se upotrebljavaju u Ugovoru o Zajmu imaju značenja koja su im pripisana u Općim uvjetima ili u Dodatku ovog Ugovora.

Članak II.
ZAJAM

2.01. Banka je suglasna Zajmoprimcu pozajmiti, pod uglavcima i uvjetima koji su utvrđeni u ovom Ugovoru ili na koje se ovaj Ugovor poziva, iznos od osamnaest milijuna sto tisuća EUR (18.100.000 EUR), iznos koji se može s vremena na vrijeme konvertirati konverzijom valute u skladu s odredbama Odjeljka 2.07 ovog Ugovora (»Zajam«), kako bi mu pomogla u financiranju projekta opisanog u Prilogu 1. ovome Ugovoru (»Projekt«).

2.02. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu s odjeljkom IV. Priloga 2. ovome Ugovoru.

2.03. Početna naknada koju plaća Zajmoprimac iznosi jednu četvrtinu od jedan posto (0.25%) iznosa Zajma.

2.04. Za svako kamatno razdoblje Zajmoprimac plaća kamatu po stopi jednakoj LIBOR-u za valutu zajma uvećanu za fiksnu kamatnu maržu, pod uvjetom da, nakon konverzije cijelog iznosa ili bilo kojeg dijela iznosa glavnice Zajma, Zajmoprimac plaća kamatu tijekom razdoblja konverzije na takav iznos koji će se odrediti sukladno relevantnim odredbama iz članka IV. Općih uvjeta. Bez obzira na gore navedeno, ako bilo koji povučeni iznos Zajma ostane neotplaćen pri dospijeću i takvo neplaćanje se nastavi u razdoblju od trideset (30) dana, kamata koju plaća Zajmoprimac umjesto toga će biti izračunata kako je utvrđeno u Odjeljku 3.02 (d) Općih uvjeta.

2.05. Datumi plaćanja su 15. travnja i 15. listopada svake godine.

2.06. Glavnica Zajma otplaćuje se u skladu s planom amortizacije utvrđenim u odredbama Priloga 3. ovome Ugovoru.

2.07. (a) Zajmoprimac može u bilo koje vrijeme zatražiti bilo koju od sljedećih promjena uvjeta Zajma kako bi omogućio razborito upravljanje dugom, i to, promjenu osnove za kamatnu stopu koja se primjenjuje na cijeli iznos ili bilo koji dio iznosa glavnice zajma od promjenjive kamatne stope na nepromjenjivu kamatnu stopu, i obrnuto.

(b) Bilo koja promjena koja je zatražena sukladno stavku (a) ovog Odjeljka, a koju je Banka prihvatila smatrat će se »konverzijom«, kako je definirano u Općim uvjetima i stupa na snagu sukladno odredbama članka IV. Općih uvjeta i Smjernica o konverzijama.

Članak III.
PROJEKT

3.01. Zajmoprimac izražava svoju opredijeljenost ciljevima projekta. U tu će svrhu Zajmoprimac provesti projekt putem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u skladu s odredbama članka V. Općih uvjeta.

3.02. Ne ograničavajući odredbe Odjeljka 3.01 ovoga Ugovora, i osim ako se Zajmoprimac i Banka ne dogovore drukčije, Zajmoprimac će osigurati da se Projekt provodi u skladu s odredbama Priloga 2. ovog Ugovora.

Članak IV.
PRESTANAK

4.01. Rok za stupanje na snagu je devedeset (90) dana od datuma ovog Ugovora.

Članak V.
PREDSTAVNIK; ADRESE

5.01. Predstavnik Zajmoprimca je ministar financija Republike Hrvatske.

5.02. Adresa Zajmoprimca je:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Telefaks:

(385-1) 4922-598

5.03. Adresa Banke:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Kabelogramska adresa: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423(MCI) or 1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145(MCI)

USUGLAŠENO u Zagrebu, Republika Hrvatska na naprijed navedeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ivan Šuker, v. r.
Ovlašteni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
Andras Horvai, v. r.
Ovlašteni predstavnik

PRILOG 1

OPIS PROJEKTA

Ciljevi projekta su poboljšati učinkovitost i ishode sustava hitne medicinske pomoći i ojačati kapacitete Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) za razvijanje i provedbu strateških projekata.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, a oni će biti podložni povremenim promjenama prema dogovoru Zajmoprimca i Banke u svrhu ostvarivanja tih ciljeva:

Dio 1:
RAZVOJ HITNE MEDICINSKE POMOĆI

1. Osnivanje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu pomoć nabavom robe, konzultantskih usluga i obuke koji će biti potrebni, u svrhu, između ostaloga: (i) izrade zakona i propisa, (ii) osiguravanja namještaja i opreme za medicinske ustanove, (iii) izrade ciljeva pružanja usluga HMP i standarda za usluge HMP, algoritama i protokola za HMP, i (iv) izradu metodologije za financiranje usluga HMP, i (v) razvijanja informacijskog sustava za praćenje HMP sustava.

2. Reorganizacija predbolničke HMP, nabavom robe, konzultantskih usluga i obuke koji će biti potrebni, u svrhu, između ostaloga: (i) obuke i preobuke osoblja HMP, (ii) modernizacije medicinske opreme koja se upotrebljava u predbolničkoj HMP, (iii) uspostavljanja i objedinjavanja prijavno-dojavnih jedinica HMP s jedinstvenim nacionalnim brojem za pozive hitne pomoći, (iv) poboljšavanja sustava komunikacija u HMP i (v) obnove voznog parka vozila hitne medicinske pomoći, uključujući i povećanje broja vozila hitne medicinske pomoći.

3. Objedinjavanje hitnog prijama u bolnicama nabavom robe, konzultantskih usluga i obuke koji će biti potrebni, u svrhu, između ostaloga: (i) stvaranja objedinjenih odjela HMP u odabranim bolnicama, (ii) osiguravanja osnovne medicinske opreme za hitne slučajeve u odabranim domovima zdravlja u udaljenim lokacijama, i (iii) obuke i preobuke bolničkog osoblja.

4. Razvoj projekata telemedicine kao potpora reformi HMP za proširenje usluga telemedicine na otoke i ostala udaljena područja kako bi se unaprijedilo pružanje HMP u područjima s manje takvih usluga, na otocima i drugim lokacijama nabavom robe, konzultantskih usluga i obuke.

Dio 2:
INSTITUCIONALNA PODRŠKA MZSS-u ZA STRATEŠKO PLANIRANJE U VEZI S PRISTUPOM EU

1. Izrada programa prioriteta kao osnove za zagovaranje da sredstva fondova EU budu uložena u zdravstvo i upotrebu tih fondova za postizanje učinkovitijeg i djelotvornijeg sustava, putem nabave robe, konzultantskih usluga i robe koji su potrebni da se izradi, između ostaloga, master plan objekata zdravstvene skrbi i strategija ljudskih potencijala u zdravstvu, investicijski projekti u infrastrukturi e-zdravstva, uključujući nabavu konzultantskih usluga i obuke.

2. Jačanje kapaciteta za pristup EU fondovima, putem nabave konzultantskih usluga i obuke koja je potrebna, između ostalog: (i) za izradu ocjene potreba i (ii) za izradu koncepcije ureda unutar MZSS i nadzor planiranja i provedbe programa koji se financiraju iz fondova EU.

3. Nabava konzultantskih usluga i aktivnosti obuke za provedbenu jedinicu i za obavljanje revizije Zajma, kao i obavljanja ostalih administrativnih zadaća u vezi s projektom.

PRILOG 2

IZVRŠENJE PROJEKTA

Odjeljak I.
ARANŽMANI ZA PROVEDBU

A. Institucionalni aranžmani

1. MZSS

Zajmoprimac će, putem MZSS, imati punu odgovornost za učinkovito, primjereno i uspješno izvršenje projekta. U tu svrhu će Zajmoprimac, kroz MZSS, imati voditelja Zajma – Ravnateljicu uprave za financijske poslove koja će biti odgovorna za provedbu projekta te članicu osoblja iz MZSS koja je imenovana voditeljem projekta, koja će biti odgovorna za svakodnevnu koordinaciju projekta.

2. Provedbena jedinica i Radne skupine

(a) Provedbena jedinica (PMT) sastojat će se od voditelja projekta i tima kolega koji će joj pomagati u koordinaciji i u upravljanju nabavom u sklopu projekta. U tu svrhu će Zajmoprimac, putem MZSS, imati provedbenu jedinicu tijekom cijele provedbe projekta s osobljem, resursima i s opisom posla navedenim u Operativnom priručniku.

(b) Zajmoprimac će, putem MZSS, imenovati, najkasnije jedan (1) mjesec nakon datuma stupanja Zajma na snagu, te nakon toga održavati tijekom cijele provedbe projekta dvije (2) radne skupine, jednu za hitnu medicinsku pomoć i jednu za strateško planiranje, od kojih će svaka biti zadužena za po jedan dio projekta, i čiji će sastav, resursi i opis posla biti zadovoljavajući kako je utvrđeno u Operativnom priručniku. Navedene radne skupine bit će odgovorne za savjetovanje i davanje preporuka rukovodstvu MZSS-a o tehničkim aspektima provedbe projekta.

B. Aranžmani za provedbu

1. Plan upravljanja okolišem

Zajmoprimac će, putem MZSS, poduzeti sve aktivnosti koje je potrebno slijediti i primjenjivat će cijelo vrijeme pravodobno odredbe Plana upravljanja okolišem, i pobrinuti se da će: (i) mjere ublažavanja i praćenja prihvatljive Banci biti osmišljene i da će se provoditi s dužnom pažnjom te angažiranjem odgovarajućih stručnjaka za zaštitu okoliša i (ii) primjerene informacije o provedbi mjera iz PUO-a biti na odgovarajući način uključene u izvješća o napretku koji se spominju dolje u Odjeljku II.A.1.

2. Operativni priručnik

(a) Zajmoprimac će, putem MZSS, poduzeti sve aktivnosti potrebne za izvršenje projekta u skladu sa zahtjevima navedenim u Operativnom priručniku ili koje se spominju u Operativnom priručniku.

(b) Osim ako se Banka ne složi drugačije, Zajmoprimac neće ustupiti, unositi izmjene i dopune, opozvati ili se odreći Operativnog priručnika, kao ni jedne odredbe propisane Operativnim priručnikom za projekt.

3. Obuka u sklopu Projekta

U svrhu obuke koja će se osigurati u sklopu projekta, Zajmoprimac će, putem provedbene jedinice pri MZSS, uraditi sljedeće:

(a) podnijeti Banci na odobrenje sadržaj svake takve obuke, uključujući objašnjenje o tome kako je takva obuka u skladu s ciljevima i kako pridonosi ciljevima projekta te nudi li najpovoljniji omjer cijene i kvalitete, kao i raspored njezine provedbe;

(b) odabrati polaznike obuke u skladu s transparentnim procesom zadovoljavajućim za Banku te prema kriterijima navedenim u Operativnom priručniku;

(c) najkasnije 20. rujna svake godine razmijeniti stavove s Bankom o obuci koja će se obaviti sljedeće kalendarske godine i

(d) dostaviti Banci izvješće takvog obujma i u takvim detaljima kako će ih Banka razumno zatražiti, o rezultatima svake obuke i koristima koje bi iz nje mogle proizaći.

4. Godišnji plan projekta

Zajmoprimac će, putem provedbene jedinice pri MZSS, uraditi sljedeće:

(a) izraditi detaljan nacrt godišnjeg plana projekta za sljedeću fiskalnu godinu, uključujući, između ostaloga: (i) detaljan opis planiranih aktivnosti projekta za sljedeću fiskalnu godinu (ii) detaljan proračun i izvore financiranja kao i upotrebe sredstava za financiranje GPP (iii) ažurirani plan nabave za ulaganja koja se financiraju iz zajma te (iv) ažurirane pokazatelje praćenja i vrednovanja;

(b) najkasnije do 20. rujna podnijeti Banci na komentare o nacrtu GPP prije podnošenja proračuna MZSS Zajmoprimčevom Ministarstvu financija, uzimajući u obzir stavove Banke i preporuke o nacrtu GPP-a, te

(c) usvojiti i podnijeti Banci konačnu verziju GPP nakon odobrenja državnog proračuna i pridržavati ga se u skladu s uglavcima i uvjetima utvrđenim u Operativnom priručniku.

Odjeljak II.
PRAĆENJE, IZVJEŠĆIVANJE I EVALUACIJA PROJEKTA

A. Izvješća o Projektu

1. Zajmoprimac će pratiti i vrednovati napredak projekta, te pripremati Izvješća o projektu sukladno odredbama Odjeljka 5.08 Općih uvjeta i na temelju pokazatelja praćenja i vrednovanja. Svako izvješće o projektu će obuhvatiti razdoblje jednog (1) kalendarskog polugodišta i bit će dostavljeno Banci najkasnije jedan (1) mjesec nakon završetka razdoblja obuhvaćenog projektom.

2. U svrhe odjeljka 5.08. (c) Općih uvjeta, izvješće o izvršenju projekta i s njime povezani plan koji je obvezan na temelju tog odjeljka Banci bit će dostavljeni Banci najkasnije šest (6) mjeseci nakon datuma stupanja Zajma na snagu.

B. Financijsko upravljanje, financijska izvješća i revizije

1. Zajmoprimac će, putem MZSS-a, voditi ili se pobrinuti da se vodi sustav financijskog upravljanja sukladno odredbama Odjeljka 5.09 Općih uvjeta.

2. Ne ograničavajući odredbe Dijela A ovog Odjeljka, Zajmoprimac će, putem MZSS-a, izraditi i dostaviti Banci najkasnije jedan (1) mjesec po završetku svakog kalendarskog polugodišta, privremena nerevidirana financijska izvješća o projektu koja se odnose na spomenuto razdoblje, a koja su oblikom i sadržajem prihvatljiva za Banku.

3. Zajmoprimac će, putem MZSS-a, svoja financijska izvješća revidirati sukladno odredbama Odjeljka 5.09 (b) Općih uvjeta. Svaka revizija financijskih izvješća obuhvaćat će razdoblje od jedne fiskalne godine Zajmoprimca, počevši s fiskalnom godinom u kojoj je izvršena prva isplata sredstava na temelju predujma za pripremu projekta. Revidirana financijska izvješća za svako takvo razdoblje dostavit će se Banci u roku od šest (6) mjeseci nakon kraja svakoga takvog razdoblja.

C. Pregled na sredini trajanja Projekta

Primatelj će putem MZSS-a:

(a) voditi politike i procedure primjerene da mu omoguće praćenje i vrednovanje na trajnoj osnovi, u skladu s pokazateljima praćenja i vrednovanja, provedbu projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva;

(b) pripremiti, prema opisu posla zadovoljavajućima za Banku, te dostaviti Banci, na dan ili oko 31. srpnja 2011., izvješće koje će objediniti rezultate aktivnosti praćenja i vrednovanja te naznačiti mjere koje se preporučuju da se osigura učinkovito izvršenje projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva tijekom razdoblja koje slijedi poslije takvog datuma i

(c) pregledati s Bankom, na dan ili oko 30. rujna 2011. ili takav kasniji datum koji će Banka zatražiti, izvješće koje se spominje u prethodnom stavku (b) i, nakon toga, poduzeti sve mjere potrebne da se osigura učinkovito dovršenje projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva, na temelju zaključaka i preporuka navedenog izvješća te stajališta Banke o tom pitanju.

Odjeljak III.
NABAVA

A. Općenito

1. Roba. Nabava sve robe, a koja će se financirati sredstvima Zajma, izvršit će se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Odjeljku i Smjernica o nabavi te u skladu s odredbama ovoga Odjeljka.

2. Konzultantske usluge. Nabava svih konzultantskih usluga potrebnih za Projekt, a koje će se financirati sredstvima Zajma izvršit će se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Odjeljcima I. i IV. Smjernica za konzultante te u skladu s odredbama ovoga Odjeljka.

3. Definicije. Izrazi napisani velikim početnim slovom koji se u nastavku ovoga Odjeljka koriste za opisivanje pojedinih metoda nabave ili metoda kontrole pojedinih ugovora od strane Banke odnose se na odgovarajuću metodu opisanu u Smjernicama o nabavi ili Smjernicama o konzultantima, od slučaja do slučaja.

B. Pojedine metode nabave robe

1. Međunarodno nadmetanje. Ako stavkom 2. dolje nije drugačije predviđeno, roba će se nabavljati putem ugovora dodijeljenih na temelju međunarodnog nadmetanja.

2. Ostale metode nabave robe. U dolje navedenoj tablici utvrđene su metode nabave, osim međunarodnog nadmetanja, koje se mogu upotrebljavati za nabavu robe. U Planu nabave moraju biti utvrđene okolnosti u kojima se mogu upotrebljavati takve metode.

Metode nabave

(a) Domaće nadmetanje, podložno dodatnim postupcima određenim u Aneksu ovome Prilogu

(b) Kupnja

(c) Direktno ugovaranje

C. Pojedine metode nabave konzultantskih usluga

1. Odabir na temelju kvalitete i cijene. Ako stavkom 2. dolje nije drugačije predviđeno, konzultantske usluge će se nabavljati putem ugovora dodijeljenih na temelju odabira na temelju kvalitete i cijene.

2. Ostale metode nabave konzultantskih usluga. U tablici koja slijedi utvrđene su metode nabave, osim odabira na temelju kvalitete i cijene, koje se mogu upotrebljavati za konzultantske usluge. U Planu nabave moraju biti utvrđene okolnosti u kojima se mogu upotrebljavati takve metode.

Metode nabave

(a) Odabir na temelju fiksnog proračuna

(b) Odabir na temelju najnižeg troška

(c) Odabir na temelju kvalificiranosti konzultanata

(d) Odabir iz jednog izvora

(e) Individualni konzultanti

(f) Direktno ugovaranje individualnih konzultanata

D. Kontrola odluka o nabavi od strane Banke

Planom nabave se utvrđuju svi oni ugovori koji podliježu prethodnom pregledu (kontroli) Banke. Svi ostali ugovori podliježu naknadnom pregledu (kontroli) Banke.

Odjeljak IV.
POVLAČENJE SREDSTAVA ZAJMA

A. Općenito

1. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma sukladno odredbama članka II. Općih uvjeta, ovoga Odjeljka i dodatnim uputama koje Banka utvrdi u obavijesti Zajmoprimcu (uključujući i »Smjernice Svjetske banke za isplatu zajmova za projekte«, od svibnja 2006., izmijenjene s vremena na vrijeme od strane Banke te primjenjive na ovaj Ugovor sukladno spomenutim uputama), a u svrhu financiranja Prihvatljivih izdataka utvrđenih u tablici u stavku 2. dolje.

2. U sljedećoj su tablici navedene kategorije prihvatljivih izdataka koje se mogu financirati sredstvima Zajma (u daljnjem tekstu: »Kategorija«), iznosi Zajma raspoređeni u svaku kategoriju te postotak izdataka koji će se financirati u odnosu na prihvatljive izdatke u svakoj kategoriji.

Kategorija

Raspoređeni iznos Zajma (izraženo u EUR)

Postotak izdataka koji će se financirati

(1) Roba, konzultantske usluge, i obuka

17.824.750

85%

(2) Povrat predujma za pripremu projekta

230.000

Iznos plativ sukladno Odjeljku 2.07 (a) Općih uvjeta

(3) Početna naknada

45.250

Iznos plativ sukladno Odjeljku 2.03 ovog Ugovora u skladu s Odjeljkom 3.01 (b) Općih uvjeta

UKUPAN IZNOS

18.100.000

B. Uvjeti povlačenja sredstava; Razdoblje povlačenja sredstava

1. Bez obzira na odredbe Dijela A ovoga Odjeljka, sredstva se neće povlačiti za plaćanja učinjena prije datuma ovog Ugovora.

2. Datum zatvaranja Zajma je 30. lipnja 2013.

DODATAK PRILOGU 2

U svrhe pridržavanja postupaka Nacionalnog nadmetanja za robe koja će se financirati u sklopu Zajma, primjenjivat će se sljedeće izmjene i dodaci:

(i) Postupci

Na sve ugovore primjenjivat će se postupak javnog nadmetanja. Poziv na podnošenje ponuda će se objaviti u službenom listu Zajmoprimca (»Narodne novine«) i u barem jednim domaćim dnevnim novinama koje se distribuiraju u cijeloj zemlji ili na internetskoj stranici MZSS-a, s time da se mora omogućiti razdoblje od najmanje trideset (30) dana za pripremu i podnošenje ponuda.

(ii) Sudjelovanje tvrtki u državnom vlasništvu

Tvrtke u državnom vlasništvu koje imaju sjedište i posluju na teritoriju Zajmoprimca imaju pravo sudjelovati u nadmetanju jedino ako mogu dokazati, na način prihvatljiv za Banku, da su pravno i financijski samostalne, da posluju u skladu s trgovačkim pravom i da nisu agencije Vlade Zajmoprimca. Spomenute tvrtke podliježu istim zahtjevima vezanim za ponudu i jamstva za izvršenje ugovora kao i ostali ponuditelji.

(iii) Natječajna dokumentacija

MZSS, koje djeluje kao tijelo koje provodi nabavu, mora se koristiti odgovarajućom standardnom natječajnom dokumentacijom za nabavu robe, definiranom u stavku 1.1 Smjernica, koja mora sadržavati nacrt ugovora i uvjete ugovora prihvatljive za Banku.

(iv) Podnošenje, otvaranje i vrednovanje ponuda

(1) Ponude se dostavljaju u jednoj omotnici koja mora sadržavati podatke o kvalifikacijama ponuditelja, tehničku ponudu i ponudu s cijenom, a otvorit će se istodobno na javnom otvaranju ponuda.

(2) Ponude se otvaraju javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda. Naziv ponuditelja, ukupni iznos svake ponude i ponuđeni popusti pročitat će se naglas i unijeti u zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

(3) Vrednovanje ponuda obavlja se uz strogo pridržavanje kriterija koji se mogu novčano kvantificirati, navedenima u natječajnoj dokumentaciji, a sustav bodovanja neće se primjenjivati.

(4) Rok valjanosti ponuda bit će moguće produžiti samo jednom, i to za ne više od trideset (30) dana. Daljnja produženja neće biti dopuštena bez prethodnog odobrenja Banke.

(5) Ugovori se dodjeljuju kvalificiranim ponuditeljima koji su dostavili ponudu s najnižom cijenom koja sadržajno odgovara postavljenim uvjetima.

(6) U postupku domaćeg nadmetanja ne primjenjuje se odredba o davanju prednosti.

(v) Odbacivanje svih ponuda

(1) Bez prethodne pisane suglasnosti Banke ne smiju se odbiti sve ponude i objaviti novi poziv za podnošenje ponuda.

(2) Kada je broj dostavljenih ponuda manji od dva, novi postupak nadmetanja ne smije se provesti bez prethodne suglasnosti Banke.

(vi) Jamstva

Iznosi jamstava uz ponudu ne smiju biti veći od 2% (dva posto) procijenjene vrijednosti ugovora, a iznosi jamstva za izvršenje ugovora ne smiju biti veći od 10% (deset posto). Izvođačima se bez odgovarajućeg jamstva za povrat predujma ne mogu isplaćivati predujmovi. Tekstovi svih takvih jamstava moraju biti uključeni u natječajnu dokumentaciju i moraju biti prihvatljivi Banci.

PRILOG 3

PLAN AMORTIZACIJE

1. Sljedeća tablica određuje datume otplate glavnice Zajma te postotak ukupnog iznosa glavnice Zajma koji se plaća na svaki datum otplate glavnice (plativi iznos glavnice – udjel otplatne rate). Ako su sredstva iz Zajma u potpunosti povučena do prvog datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma koju otplaćuje Zajmoprimac na svaki datum otplate glavnice određuje Banka na način da pomnoži: (a) saldo povučenog Zajma na prvi datum otplate glavnice; s (b) plativim iznosom glavnice – udjelom otplatne rate za svaki datum otplate glavnice.

Datum otplate glavnice

Plativi iznos glavnice Zajma (izražen kao postotak)

Svakog 15. travnja 15. listopada počevši s 15. listopada 2013. do uključujući 15. travnja 2038.

2,00%

2. Ako sredstva zajma nisu u potpunosti povučena na prvi datum otplate glavnice, iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba otplatiti na svaki datum otplate glavnice će se odrediti na sljedeći način:

(a) Ako su sredstva Zajma povučena na dan prvog datuma otplate glavnice, zajmoprimac će otplatiti povučeni iznos Zajma na datum koji određuje stavak 1. ovog Priloga.

(b) Iznosi povučeni nakon prvog datuma otplate glavnice otplatit će se na svaki datum otplate glavnice koji pada nakon datuma povlačenja, u iznosima koje Banka određuje množenjem iznosa svakog povlačenja s razlomkom, čiji brojnik čini izvorni iznos rate određen u tablici članka 1. ovog Priloga za navedeni datum otplate glavnice (»izvorni iznos rate«), a nazivnik zbroj svih preostalih Izvornih iznosa rata za datume otplate glavnice koji padaju nakon tog datuma.

3. (a) Iznosi Zajma povučeni tijekom dva kalendarska mjeseca prije bilo kojeg datuma otplate glavnice će se, samo u svrhe računanja iznosa glavnice za otplatu na pojedini datum otplate glavnice, smatrati povučenim te neotplaćenim na drugi datum otplate glavnice koji slijedi datum povlačenja i treba ih otplatiti na svaki datum otplate glavnice, počevši s drugim datumom otplate glavnice koji slijedi datum povlačenja.

(b) Bez obzira na odredbe podstavka (a) ovog stavka, ako Banka u bilo koje vrijeme usvoji sustav naplate s datumima dospijeća, po kojem se fakture izdaju na dan ili nakon odgovarajućeg datuma otplate glavnice, odredbe takvog podstavka više ne vrijede ni za kakva povlačenja nakon usvajanja takvog sustava naplate.

DODATAK

DEFINICIJE

1. »GPP« znači godišnji plan projekta za provedbu projekta tijekom određene fiskalne godine (kako je definirana ovim Ugovorom) koji treba svake godine usvojiti Zajmoprimac, kojega zastupa MZSS.

2. »Kategorija« je kategorija koja je navedena u tablici Odjeljka IV. Priloga 2. ovog Ugovora.

3. »Smjernice za konzultante« su »Smjernice: Odabir i zapošljavanje konzultanata od strane zajmoprimaca Svjetske banke,« koje je Banka objavila u svibnju 2004.

4. »HMP« ili »hitna medicinska pomoć« znači akutnu medicinsku pomoć koju osigurava Zajmoprimac izvan bolnice ili u bolnici pacijentima koji su bolesni ili ozlijeđeni.

5. »Plan upravljanja okolišem« i »PUO« znači Plan upravljanja okolišem što ga je usvojio Zajmoprimac 16. studenoga 2007., prihvatljiv Banci, a koji opisuje mjere ublažavanja utjecaja na okoliš, praćenja okoliša i institucionalne mjere koje će se poduzimati u sklopu projekta.

6. »EU« znači Europska unija.

7. »Fiskalna godina« znači razdoblje od dvanaest (12) mjeseci koje odgovara bilo kojoj od fiskalnih godina Zajmoprimca, koje započinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

8. »Opći uvjeti« znači »Opći uvjeti za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj« od 1. srpnja 2005. (s izmjenama i dopunama od 12. veljače 2008.).

9. »MZSS« znači Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, ili bilo kojeg njegovog sljednika.

10. »Pokazatelji praćenja i vrednovanja« znači usuglašene pokazatelje praćenja i vrednovanja navedene u pismu s datumom kojim će se na temelju ovog Ugovora koristiti Zajmoprimac u sklopu ovog projekta kako bi mjerio napredak u provedbi projekta i stupanj u kojem se ostvaruju ciljevi projekta.

11. »Operativni priručnik« znači priručnik koji je donio voditelj Zajma u kojem su navedene procedure koje se trebaju slijediti i primjenjivati za administrativni, računovodstveni, nabavni aspekt, aspekt financijskog upravljanja, te praćenja i vrednovanja projekta.

12. »Smjernice za nabavu« znači »Smjernice: Nabava u sklopu zajmova IBRD-a i kredita IDA-a,« koje je Banka objavila u svibnju 2004. godine.

13. »Plan nabave« znači plan nabave Zajmoprimca za projekt, s datumom 18. lipnja 2008. iz stavka 1.16 Smjernica za nabavu i stavka 1.24 Smjernica za konzultante, a isti će se s vremena na vrijeme ažurirati sukladno odredbama navedenih stavaka.

14. »Predujam za pripremu projekta« znači predujam koji se navodi u Odjeljku 2.07 (a) Općih uvjeta, koje Banka osigurava Zajmoprimcu prema Ugovoru br. P4370 koji je predstavnik Banke potpisao 7. studenoga 2007., a predstavnik Zajmoprimca 26. veljače 2008.

Članak 3.

Financijske obveze koje će nastati za Republiku Hrvatsku na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, podmirivat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za 2008.-2038. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u nadležnosti je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za pitanje zdravstva.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/08-01/14

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

HRVATSKI SABOR

LOAN NUMBER 7598 HR

Loan Agreement

(DEVELOPMENT OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES AND INVESTMENT PLANNING PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

LOAN AGREEMENT

Agreement dated October 21, 2008, between the REPUBLIC OF CROATIA («Borrower») and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («Bank»). The Borrower and the Bank hereby agree as follows:

Article I
GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.

Article II
LOAN

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of Euro eighteen million one hundred thousand (EUR 18,100,000) (»Loan«), as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.07 of this Agreement to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement («Project»).

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount.

2.04. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to LIBOR for the Loan Currency plus the Fixed Spread; provided however, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable by the Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determined in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such non-payment continues for a period of thirty (30) days, then the interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02 (d) of the General Conditions.

2.05. The Payment Dates are April 15 and October 15 in each year.

2.06. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

2.07. (a) The Borrower may at any time request the following Conversion of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management, namely, a change of the interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa.

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a «Conversion», as defined in the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

Article III
PROJECT

3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Borrower shall carry out the Project through the Ministry of Health and Social Welfare in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions.

3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

Article IV
TERMINATION

4.01. The Effectiveness Deadline is the date ninety (90) days after the date of this Agreement.

Article V
REPRESENTATIVE; ADDRESSES

5.01. The Borrower’s Representative is the Minister of Finance of Croatia.

5.02. The Borrower’s Address is:

Ministry of Finance

Katanciceva 5

10 000 Zagreb

Republic of Croatia

Facsimile:

(385-1) 4922-598

5.03. The Bank’s Address is:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423(MCI) or 1-202-477-6391

Washington,D.C. 64145(MCI)

AGREED at Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA
By Ivan Šuker
Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
By Andras Horvai
Authorized Representative

SCHEDULE 1

PROJECT DESCRIPTION

The objectives of the Project are to improve the efficiency and outcomes of the emergency medical services’ system and to strengthen the capacity of the MoHSW to develop and implement strategic projects.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time to achieve such objectives:

Part 1:
DEVELOPMENT OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES

1. Establishment of a Croatian institute for emergency medical services through the provision of goods, consultants’ services and training required, inter alia: (i) to draft legislation and regulations; (ii) to furnish and equip the premises; (iii) to develop service targets and standards, algorithms and protocols for care; and (v) to develop a methodology to finance emergency care services; and (v) to develop an information system for monitoring the EMS system.

2. Reorganization of pre-hospital EMS through the provision of goods, consultants’ services and training required, inter alia: (i) to train and retrain EMS personnel; (ii) to update the medical equipment used in pre-hospital services; (iii) to create local dispatch centers and to integrate the EMS dispatch units with the national emergency number; (iv) to improve the emergency communications system; and (v) to update the emergency medical fleet, including increasing the number of ambulances.

3. Integration of in-hospital EMS through refurbishment of old buildings and construction of new ones and the provision of goods, consultants’ services and training required, inter alia: (i) to establish integrated emergency medical departments in selected hospitals; (ii) to provide essential medical equipment for emergency cases in selected remote primary health centers; and (iii) to train and retrain hospital staff.

4. Development of telemedicine projects to support EMS reform to extend certain telemedicine services to the islands and other remote sites through the provision of goods, consultants’ services and training.

Part 2:
INSTITUTIONAL SUPPORT TO MOHSW FOR EU-ORIENTED STRATEGIC PLANNING

1. Development of priority programs to advocate investing EU funds in the health sector and use those funds to achieve a more efficient and effective system, through the provision of goods, consultants’ services and goods required to develop, inter alia, a health facilities masterplan, a human resources strategy for health, investment projects in e-health infrastructure, including the provision of consultants’ services and training.

2. Capacity building for accessing EU funds, through the provision of consultants’ services and training required, inter alia: (i) to carry out an assessment of needs; and (ii) to the design an office within the MoHSW and to supervise planning and implementation of programs financed with EU funds.

3. Provision of consultants’ services and training activities for the Project Management Team and for the carrying out of the Loan audit and the performance of other Project-related administrative tasks.

SCHEDULE 2

PROJECT EXECUTION

Section I.
IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

A. Institutional Arrangements

1. The MoHSW

The Borrower, through the MoHSW, shall have overall responsibility for the efficient, adequate and successful execution of the Project. To that end, the Borrower, through the MoHSW, shall maintain the Director of the Directorate for Financial Affairs as Project Director with responsibility for Project implementation and a staff from the MoHSW as Project Manager with responsibility for day-to-day coordination of the Project.

2. The Project Management Team and the Working Groups

(a) The Project Management Team (PMT) shall consist of the Project Manager and a team of colleagues which shall provide support to the Project Manager in the coordination and the management of procurement under the Project. To that end, the Borrower, through the MoHSW, shall maintain the PMT throughout Project implementation with staff, resources and under terms of reference as set forth in the Operational Manual.

(b) The Borrower, through the MoHSW, shall appoint, not later than one (1) month after the Effective Date, and thereafter maintain throughout Project implementation, two (2) Working Groups, one for Emergency Medical Services and another one for Strategic Planning, corresponding each to a Part of the Project, with a composition, resources and under terms of reference satisfactory as set forth in the Operational Manual. The said Working Groups shall be responsible for advising and recommending the MoHSW management on the technical aspects of Project implementation.

B. Implementation Arrangements

1. Environmental Management Plan

The Borrower, through the MoHSW, shall take all action required to follow and apply at all times the provisions of the Environmental Management Plan in a timely manner, ensuring that: (i) mitigation and monitoring measures acceptable to the Bank are designed and implemented with due diligence and employing appropriate environmental expertise; and (ii) adequate information on the implementation of the measures contained in the EMP is suitably included in the Progress Reports referred to below in Section II.A.1.

2. Operational Manual

(a) The Borrower, through the MoHSW, shall take all action required to carry out the Project in accordance with the requirements set forth or referred to in the Operational Manual.

(b) Unless the Bank may otherwise agree, the Borrower may not assign, amend, abrogate or waive the Operational Manual or any of the provisions thereof.

3. Training under the Project

For the purposes of the training to be provided under the Project, the Borrower, through the PMT within the MoHSW, shall:

(a) furnish to the Bank for its approval, the content of each such training, including an explanation on how such training is consistent and conducive to the objectives of the Project and whether it offers the best price/quality ratio, as well as the schedule for its implementation;

(b) select the trainees in accordance with a transparent process satisfactory to the Bank and upon the criteria set forth in the Operational Manual;

(c) not later than September 20 of each year, exchange views with the Bank on the training to be carried out during the following calendar year; and

(d) furnish to the Bank a report of such scope and detail as the Bank shall reasonably request, on the results of each training and the benefits to be derived therefrom.

4. Annual Project Plan

The Borrower, through the PMT within the MoHSW, shall:

(a) prepare a draft APP for each fiscal year, including, inter alia: (i) a detailed description of planned Project activities for the following fiscal year; (ii) a detailed budget and the sources and uses of funds to finance the APP; (iii) an updated procurement plan for the Loan-financed investments; and (iv) an update of the Monitoring and Evaluation Indicators;

(b) not later than September 20, submit to the Bank for its comments the draft APP before submission of the MoHSW budget to the Borrower’s Ministry of Finance, taking into account the Bank’s views and recommendations thereon; and

(c) adopt and submit to the Bank the final version of the APP following approval of the national budget and follow it in accordance with the terms and conditions set forth in the Operational Manual.

Section II.
PROJECT MONITORING REPORTING AND EVALUATION

A. Project Reports

1. The Borrower shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of Monitoring and Evaluation Indicators. Each Project Report shall cover the period of one (1) calendar semester, and shall be furnished to the Bank not later than one (1) month after the end of the period covered by such report.

2. For purposes of Section 5.08 (c) of the General Conditions, the report on the execution of the Project and related plan required pursuant to that Section shall be furnished to the Bank not later than six (6) months after the Effective Date.

B. Financial Management, Financial Reports and Audits

1. The Borrower, through the MoHSW, shall maintain or cause to be maintained a financial management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General Conditions.

2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower, through the MoHSW, shall prepare and furnish to the Bank as part of the Project Report not later than (1) one month after the end of each calendar semester, interim unaudited financial reports for the Project covering the semester, in form and substance satisfactory to the Bank.

3. The Borrower, through the MoHSW, shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one fiscal year of the Borrower, commencing with the fiscal year in which the first withdrawal under the Project Preparation Advance was made. The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later than six (6) months after the end of such period.

C. Mid-Term Review

The Recipient, through the MoHSW, shall:

(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with the Monitoring and Evaluation Indicators, the carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof;

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the Bank, on or about July 31, 2011, a report integrating the results of the monitoring and evaluation activities and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date; and

(c) review with the Bank, on or about September 30, 2011 or such later date as the Bank shall request, the report referred to in the preceding paragraph (b), and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bank’s views on the matter.

Section III.
PROCUREMENT

A. General

1. Goods. All goods required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section.

2. Consultants’ Services. All consultants’ services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines and with the provisions of this Section.

3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

B. Particular Methods of Procurement of Goods

1. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, goods shall be procured under contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding.

2. Other Methods of Procurement of Goods. The following table specifies the methods of procurement, other than International Competitive Bidding, which may be used for goods. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Procurement Method

(a) National Competitive Bidding, subject to the additional procedures stipulated in the Annex to this Schedule

(b) Shopping

(c) Direct Contracting

C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

1. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.

2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services. The following table specifies the methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection, which may be used for consultants’ services. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Procurement Methods

(a) Selection under a Fixed-Budget

(b) Least-Cost Selection

(c) Selection Based on Consultants’ Qualifications

(d) Single Source Selection

(e) Individual Consultants

(f) Sole-source basis for individual consultants

D. Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank’s Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

Section IV.
Withdrawal of Loan Proceeds

A. General

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the «World Bank Disbursement Guidelines for Projects» dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Loan («Category»), the allocation of the amounts of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category.

Category

Amount of the Loan Allocated (expressed in EUR)

Percentage of Expenditures to be financed

(1) Goods, consultants’ Services, and training

17,824,750

85%

(2) Refund of the Project Preparation Advance

230,000

Amount payable pursuant to Section 2.07 (a) of the General Conditions

(3) Front-End Fee

45,250

Amount payable pursuant to Section 2.03 of this Agreement in accordance with Section 3.01 (b) of the General,Conditions

TOTAL AMOUNT

18,100,000

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made for payments made prior to the date of this Agreement.

2. The Closing Date is June 30, 2013.

ANNEX TO SCHEDULE 2

For the purposes of following National Competitive Bidding procedures for goods to be financed under the Loan, the following modifications and additions shall apply:

(i) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette (Narodne Novine) and in at least one widely circulated national daily newspaper or at the MoHSW’s website, allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(ii) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Borrower’s territory shall be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank’s satisfaction, that they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a dependent agency of the Borrower’s Government. Said enterprises shall be subject to the same bid and performance security requirements as other bidders.

(iii) Bidding Documents

The MoHSW acting as procuring entity shall use the appropriate standard bidding documents for the procurement of goods as defined in the paragraph 1.1 of the Guidelines, which shall contain draft contract and conditions of contract acceptable to the Bank.

(iv) Bid Submission, Opening and Evaluation

(1) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder’s qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.

(2) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.

(3) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.

(4) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.

(5) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.

(6) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(v) Rejection of All Bids

(1) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank’s prior written concurrence.

(2) When the number of bids received is less than two, re-bidding shall not be carried out without the Bank’s prior concurrence.

(vi) Securities

Bid securities should not exceed 2% (two percent) of the estimated cost of the contract; and performance securities – not more than 10% (ten percent). No advance payments shall be made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank.

SCHEDULE 3

AMORTIZATION SCHEDULE

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date («Installment Share»). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date.

Principal Payment Date

Installment Share
(Expressed as a Percentage)

On each April 15 and October 15 Beginning October 15, 2013 and ending on April 15, 2038

2.00%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date («Original Installment Share») and the denominator of which is the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date.

3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of such billing system.

APPENDIX

DEFINITIONS

1. «APP» means an annual project plan for the carrying out of the Project during a particular fiscal year (as hereinafter defined) to be adopted each year by the Borrower, represented by the MoHSW.

2. «Category» means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

3. «Consultant Guidelines» means the «Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers» published by the Bank in May 2004.

4. «EMS» or «emergency medical services» means the acute medical care provided by the Borrower out of hospital or in hospital to patients with illness or injuries.

5. «Environmental Management Plan» and «EMP» mean the Borrower’s environmental management plan acceptable to the Bank dated November 16, 2007, describing the environmental, mitigation, monitoring and institutional measures to be undertaken under the Project.

6. «EU» means European Union.

7. «Fiscal Year» means the twelve (12) month period corresponding to any of the Borrower’s fiscal years, which period commences on January 1 and ends on December 31 in each calendar year.

8. «General Conditions» means the «International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans«, dated July 1, 2005 (as amended through February 12, 2008).

9. «MoHSW» means the Recipient’s Ministry of Health and Social Welfare, or any successor thereto.

10. «Monitoring and Evaluation Indicators» means the agreed monitoring and evaluation indicators set forth in a letter of even date herewith to be utilized by the Borrower under the Project to measure the progress in the implementation of the Project and the degree to which the objectives thereof are being achieved.

11. «Operational Manual» means the Manual adopted by the Project Director setting forth the procedures to be followed and applied for the administrative, accounting, procurement, financial management, and monitoring and evaluation aspects of the Project.

12. «Procurement Guidelines» means the «Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits» published by the Bank in May 2004.

13. «Procurement Plan» means the Borrower’s procurement plan for the Project, dated June 18, 2008, and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.24 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of said paragraphs.

14. «Project Preparation Advance» means the advance referred to in Section 2.07 (a) of the General Conditions, granted by the Bank to the Borrower pursuant to the Letter of Agreement No. P4370 signed on behalf of the Bank on November 7, 2007, and on behalf of the Borrower on February 26, 2008.

zatvori
Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom (Darovnica br. TF 091967)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !