Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o PHRD darovnici za pripremu projekta Unutarnje vode (Darovnica br. TF056572) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 27.12.2006 Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o PHRD darovnici za pripremu projekta Unutarnje vode (Darovnica br. TF056572)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

143

Na temelju članka 30.L322361 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ O PHRD DAROVNICI ZA PRIPREMU PROJEKTA UNUTARNJE VODE (DAROVNICA BR. TF056572)

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o PHRD darovnici za pripremu projekta Unutarnje vode (Darovnica br. TF056572), sklopljen 18. srpnja 2006. godine u Zagrebu, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

18. srpnja 2006.

Njegova Ekselencija

g. Ivan Šuker

ministar financija

Zagreb, Hrvatska

Republika Hrvatska: PHRD Darovnica za pripremu projekta Unutarnje vodeDarovnica br. TF056572

Poštovani g. Ministre,

Pišem Vam u ime Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: Banka) kako bih izrazio suglasnost Banke kao administratora sredstava darovnice koja je osigurao Japan da odobri darovnicu u iznosu ne većem od petsto tisuća američkih dolara (USD 500,000) (Darovnica) Republici Hrvatskoj (Primatelju).

Darovnica se daje kao odgovor na Primateljev zahtjev za financijskom potporom i u svrhe te prema odredbama i uvjetima opisanima ili navedenima u Dodacima 1 i 2 ovog pisma ugovora (Pismo ugovor). Dodatak 1 trebalo bi tumačiti zajedno Dodatkom 2. Dodatak 2 Pisma ugovora sadrži opće odredbe i uvjete Darovnice, dok Dodatak 1 Pisma ugovora navodi kako se određene odredbe i uvjeti primjenjuju na Darovnicu. Primatelj izjavljuje, potvrdom svoje suglasnosti potpisom u nastavku, da je ovlašten ugovarati i povlačiti sredstva Darovnice za rečene svrhe i prema rečenim odredbama i uvjetima.

Molimo potvrdite svoju suglasnost s gore navedenim, u ime Primatelja, potpisom, datiranjem i vraćanjem priloženoga primjerka ovog Pisma ugovora. Nakon što Banka zaprimi primjerak ovog Pisma ugovora koje ste supotpisali, ovo Pismo ugovora stupit će na snagu na datum Vašeg supotpisa.

Srdačan pozdrav,

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Anand K. Seth

direktor za Južnu i Središnju EuropuRegionalni ured za Europu i Središnju Aziju

SUGLASAN:

REPUBLIKA HRVATSKA

Ovlašteni predstavnik

Ime: Ivan Šuker

Titula: Ministar financija

Datum: 18. srpnja 2006.

DODATAK 1

POSEBNE ODREDBE I UVJETI DAROVNICE

A. Stranke Pisma ugovora

A.l. Primatelj Darovnice:

Republika Hrvatska

A.2. Administrator:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

B.l. Ime Projekta:

Hrvatska – projekt Unutarnje vode

B.2. Razvojni ciljevi Projekta:

Pomoći Hrvatskoj da ispuni zahtjeve okolišnih direktiva EU kroz investicije i institucionalno jačanje u unutarnjim riječnim slivovima.

B.3. Ciljevi PHRD Darovnice:

Cilj PHRD Darovnice je priprema gore navedenog Projekta.

C. Kategorije i iznosi troškova, te postotak financiranja

Dodijeljeni iznos Darovnice (u USD)

% troškova koji će se financirati iz Darovnice

C.l. Konzultantske usluge:

USD 450,000

100%

C.2. Obuka1:

USD 35,000

100%

C.3. Roba i troškovi rada:

USD 15,000

100%

Ukupni iznos Darovnice:

USD 500,000

D. Retroaktivno financiranje

D.l. Je li retroaktivno financiranje dopušteno?

Ne

D.2. Iznos retroaktivnog financiranja (ako je dopušteno)?

Nije primjenjivo

E. Organizacija provedbe Darovnice

E.l. Treba li podnositi privremena nerevidirana financijska izvješća?

Ne

E.2. Vremensko razdoblje nerevidiranih financijskih izvješća, ako su potrebna:

Nije primjenjivo

E.3. Zahtjevi revizije:

Jednokratna revizija

E.4. Dodatne obveze:

Nema dodatnih obveza

F. Administrativne informacije o Darovnici

F.l. Broj zaklade:

1. krug

F.2. Datum odobravanja Darovnice:

5. travnja 2006.

F.3 Očekivani datum zatvaranja Darovnice:

7. lipnja 2007.

DODATAK 2

OPĆE ODREDBE I UVJETI DAROVNICE

1. Svrha i aktivnosti

1.1 Svrha Darovnice je pomoć u pripremi projekta navedenog u točki B. Dodatka 1 ovome Pismu ugovor (Projekt).

1.2 Aktivnosti (Aktivnosti) za koje je ova Darovnica dodijeljena sastojat će se od aktivnosti potrebnih za pripremu Projekta i bit će povremeno odobravane od strane Banke. Ove aktivnosti mogu uključivati pripremu studija izvedivosti, projekte (idejne, glavne, detaljne), okolišne, socijalne, ekonomske i druge studije, razvoj Planova provedbe Projekta, konzultiranje s interesnim stranama, obuku u zemlji, studije i radionice, te nabavu tehničkih usluga (uključujući revizije) i robe potrebne za izvođenje takvih aktivnosti.

2. Općenito o provedbi

2.1 Primatelj će, kroz Hrvatske vode: (a) izvršavati Aktivnosti s dužnom pažnjom i učinkovitošću; (b) bez odgađanja osigurati sredstva, kapacitete, usluge i ostale resurse potrebne za tu svrhu; (c) pružiti sve informacije u svezi Aktivnosti i korištenja sredstava Darovnice kako ih Banka opravdano zatraži; (d) s vremena na vrijeme razmijeniti mišljenje s predstavnicima Banke o napretku i rezultatima Aktivnosti; (e) poduzeti sve potrebne nužne mjere kako bi omogućio Banci posjet svojemu teritoriju u svrhe povezane s Darovnicom; te (f) osigurati da se sva roba i usluge financirane iz sredstava Darovnice koriste isključivo u svrhu Darovnice. Bez ograničavanja gore navedenog, Primatelj će, ukoliko Banka to zatraži, pripremiti i dostaviti Banci bez odgađanja po završetku Aktivnosti izvješće u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, o rezultatima i utjecajima Aktivnosti.

2.2 Primatelj će ispunjavati sve dodatne obveze navedene u članku E.4 Dodatka 1 ovoga Pisma ugovora.

3. Nabava

3.1. Općenito

(a) Sve konzultantske usluge potrebne za Aktivnosti, koje će se financirati iz sredstava Darovnice, nabavljat će se u skladu sa zahtjevima opisanima ili navedenima u Dijelovima I (osim odredbe navedene u članku 1.24.) i IV »Smjernica: Odabir i angažiranje Konzultanata od strane Zajmoprimca Svjetske banke« objavljenih od strane Banke u svibnju 2004. (Smjernice za Konzultante), te sljedećim odredbama ovoga članka 3.

(b) Sva roba potrebna za Aktivnosti, koja će se financirati iz sredstava Darovnice, nabavljat će se u skladu sa zahtjevima opisanima ili navedenima u Dijelu I (osim odredbe opisane u članku 1.16.) »Smjernica: Nabava pod IBRD zajmovima i IDA kreditima«objavljenima od strane Banke u svibnju 2004. (Smjernice za Nabavu), te sljedećim odredbama ovoga članka 3.

(c) Termini s početnim velikim slovom korišteni dalje u ovom članku 3 kako bi se opisale posebne metode nabave ili metode revizije određenih ugovora od strane Banke odnose se na odgovarajuće metode opisane u Smjernicama za Nabavu ili Smjernicama za Konzultante, ovisno o slučaju.

3.2 Posebne metode nabave konzultantskih usluga

(a) Odabir na temelju kvalitete i cijene. Osim ako je drukčije navedeno u podstavku (b) ovoga članka, konzultantske usluge nabavljat će se po ugovorim dodijeljenima na temelju Odabira na temelju kvalitete i cijene. »Short lista« konzultanata za svaki ugovor za usluge procijenjen na iznos manji od onoga navedenog u fusnoti 21 Smjernica za Konzultante može se u potpunosti sastojati od domaćih konzultanata.

(b) Druge metode nabave konzultantskih usluga. Osim Odabira na temelju kvalitete i cijene, sljedeće metode mogu se koristiti pri nabavi konzultantskih usluga za zadatke za koje Banka potvrdi da ispunjavaju zahtjeve opisane u Smjernicama za Konzultante za uporabu istih: (i) Odabir na temelju kvalitete; (ii) Odabir po fiksnom proračunu; (iii) Odabir na temelju najmanje cijene; (iv) Odabir na temelju kvalifikacija Konzultanta; (v) Odabir na temelju jednog izvora; i (vi) Odabir pojedinačnih Konzultanata.

3.3 Posebne metode nabave robe

Osim ako Banka ne odobri drukčije, roba će se nabavljati po ugovorima dodijeljenima na temelju Kupnje.

3.4 Osiguranje robe

Primatelj će osigurati da sva uvezena roba financirana iz sredstava Darovnice bude osigurana od opasnosti pri nabavi, transportu i isporuci do mjesta korištenja ili ugradnje, te da je odšteta takvog osiguranja za zamjenu ili popravak oštećene robe isplativa u slobodnoj valuti. Primatelj će osigurati da se svim sredstvima relevantnima za Aktivnosti u svako vrijeme upravlja i iste održava u skladu s prikladnim postupcima i da se svi popravci ili obnova istih obavljaju pravovremeno po potrebi.

3.5 Revizija odluka o nabavi od strane Banke

Prvi ugovor koji bude dodijeljen na temelju posebne metode nabave bit će podložan Prethodnoj reviziji od strane Banke. Osim ako Banka pisano ne obavijesti Primatelja drukčije, svi ostali ugovori bit će podložni Naknadnoj reviziji od strane Banke.

4. Povlačenje sredstava Darovnice

4.1 Iznos Darovnice bit će doznačen na račun koji će Banka otvoriti u svojim knjigama na ime Primatelja (Račun Darovnice). Primatelj može povlačiti sredstva Darovnice u skladu s odredbama članka 4 ovog Dodatka i dodatnim uputama o kojima će Banka pismeno izvijestiti Primatelja kako bi financirao opravdane troškove roba i usluga potrebnih za Aktivnosti koje će biti financirani iz sredstava Darovnice.

4.2 Tablica u članku C Dodatka 1 ovog Pisma ugovora sadrži Kategorije stavki koje će biti financirane iz sredstava Darovnice, raspodjelu iznosa Darovnice po Kategorijama, te postotak troškova za stavke koje će biti financirane unutar svake Kategorije.

4.3 Bez obzira na odredbe gore navedene točke 4.2., s Računa Darovnice sredstva se neće povlačiti:

(a) za plaćanja izvršena prije datuma ovog Pisma ugovora, osim što se sredstva mogu povlačiti za plaćanja na ili poslije Datuma odobravanja Darovnice navedenog u članku F.2. Dodatka 1 Pisma ugovora, do ukupnog iznosa jednakog Iznosu retroaktivnog financiranja, ako je isto moguće, navedenom u članku D. Dodatka 1 Pisma ugovora.

(b) u svrhu plaćanja fizičkim ili pravnim osobama, ili za uvoz robe, ako je takvo plaćanje ili uvoz prema saznanjima Banke zabranjeno odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda donesenom u skladu sa poglavljem VII. Povelje Ujedinjenih naroda;

(c) nakon Očekivanog datuma zatvaranja navedenog u članku F.3. Dodatka 1 Pisma ugovora ili datuma kojega će Banka odabrati za tu svrhu, pismeno obavijestivši Primatelja (Datum zatvaranja). Ipak, s Računa Darovnice sredstva se mogu povlačiti nakon Datuma zatvaranja za troškove nastale prije Datuma zatvaranja ako je pripadajući zahtjev za povlačenje sredstava zaprimljen u Banci unutar četiri mjeseca nakon Datuma zatvaranja, nakon kojega se iznos nepovučenih sredstava Darovnice s Računa Darovnice poništava.

4.4 Ako je, po mišljenju Banke, iznos Darovnice dodijeljen ikojoj od Kategorija navedenih u članku C. Dodatka 1 Pisma ugovora nedostatan za financiranje troškova te Kategorije, Banka može, pismom obavijesti Primatelja, preraspodijeliti toj Kategoriji iznos Darovnice dodijeljen drugoj Kategoriji gdje, po mišljenju Banke, nije nužno pokriti ostale troškove; sve pod uvjetom da ukupni iznos Darovnice dodijeljen Kategoriji C.2. (Obuka) ne može premašivati 10% iznosa Darovnice.

4.5 Kada Primatelj želi povući neki iznos s Računa Darovnice, podnijet će Banci pisani zahtjev za povlačenje iznosa u obliku koji odredi Banka. Zahtjevi za povlačenje bit će: (a) potpisane u ime Primatelja od strane osobe ili osoba koju on napismeno ovlasti za tu svrhu; te (b) praćene dokazima koji potvrđuju molbu, a koje Banka opravdano zahtijeva. Molbe za povlačenje i pripadajući dokazi bit će sastavljeni na vrijeme u odnosu na troškove Aktivnosti. Ovjereni primjerci potpisa osobe ili osoba ovlaštenih za potpisivanje zahtjeva za povlačenje bit će predani prije ili uz prvu molbu koja nosi njegov (ili njihov) potpis (potpise). Svaki zahtjev za povlačenje iznosa Darovnice i pripadajući dokazi moraju biti zadovoljavajući po obliku i sadržaju, kako bi zadovoljili Banku da Primatelj ima pravo povući iznos s Računa Darovnice, te da će taj iznos biti iskorišten za provođenje Aktivnosti. Banka će isplaćivati iznose povučene od strane Primatelja s Računa Darovnice samo izravno ili po nalogu Primatelja.

4.6 Povučena sredstva Darovnice bit će u valuti Darovnice. Banka će, na zahtjev Primatelja i djelujući kao agent Primatelja, kupiti valutom Darovnice povučenom s Računa Darovnice valute potrebne za plaćanje troškova koji se financiraju iz sredstava Darovnice. Kad bude potrebno, za svrhe ovog Pisma ugovora, odrediti vrijednost jedne valute u odnosu na drugu, tu vrijednost će razumno odrediti Banka.

4.7 Kako bi se olakšalo izvršavanje Aktivnosti, Primatelj može otvoriti i održavati posebni štedni račun (Posebni račun) u financijskoj instituciji prihvatljivoj Banci, prema odredbama i uvjetima prihvatljivima Banci. Ulaganje i isplaćivanje s Posebnog računa bit će provođeno u skladu s postupcima koje će Banka pismeno proslijediti Primatelju.

4.8 Korištenje sredstava Darovnice za plaćanje poreza koje nameće sam Primatelj ili njegova zemlja na robu ili usluge koje će se financirati iz Darovnice, ili na njihov uvoz, proizvodnju, nabavu ili isporuku, podložno je politici Banke o ekonomičnosti i učinkovitosti pri korištenju darovnica kao što je ova Darovnica. U tu svrhu, ako Banka odluči da je iznos poreza nametnutih ili povezanih s robom ili uslugama koje će biti financirane iz sredstava Darovnice prevelik ili drukčije neopravdan, Banka može, pismeno obavijestivši Primatelja, izmijeniti postotak financiranja takve robe ili usluga koje su opisane ili navedene u članku C Dodatka 1 Pisma ugovora koliko je potrebno da bi se poštovala ta politika Banke.

5. Računi i revizije

5.1 Primatelj će imati sustav financijskoga upravljanja i pripremati financijska izvješća (Financijska izvješća) u skladu sa stalno primjenjivanim računovodstvenim standardima prihvatljivima Banci, i to na način koji prikladno odražava rad, resurse i troškove povezane s Aktivnostima.

5.2 Ako točka E.l. Dodatka 1 Pisma ugovora određuje da su potrebna privremena nerevidirana Financijska izvješća, Primatelj će pripremiti i podnijeti Banci ne kasnije od 30 dana od kraja kalendarskog perioda navedenoga u Dijelu E.2. rečenog Dodatka 1 privremeno nerevidirano Financijsko izvješće za taj period, po obliku i sadržaju prihvatljivom Banci.

5.3 (a) Ako točka E.3. Dodatka 1 Pisma ugovora navodi zahtjev za Godišnjom revizijom, Primatelj će: (i) podnijeti Financijska izvješća za svaku fiskalnu godinu na reviziju nezavisnim revizorima prihvatljivima Banci (Revizori) u skladu sa stalno primjenjivanim računovodstvenim standardima prihvatljivima Banci; (ii) podnijeti Banci, čim postanu dostupna, no u svakom slučaju ne kasnije od šest mjeseci nakon kraja fiskalne godine (ili na drugi datum dogovoren s Bankom), revidirana Financijska izvješća za tu godinu, po opsegu i detaljima zadovoljavajuća za Banku; te (iii) podnijeti Banci sve ostale informacije u vezi revidiranih Financijskih izvješća i samih Revizora koje Banka s vremena na vrijeme može opravdano tražiti.

(b) Ako točka E.3. Dodatka 1 Pisma ugovora navodi zahtjev za Jednokratnom revizijom, Primatelj će: (i) predati Financijska izvješća za cjelokupni period u kojem su povlačena sredstva s Računa Darovnice na reviziju Revizorima u skladu s računovodstvenim standardima prihvatljivima Banci; (ii) podnijeti Banci, čim postanu dostupna, no u svakom slučaju ne kasnije od šest mjeseci nakon Datuma zatvaranja (ili takvog datuma dogovorenog s Bankom) revidirana Financijska izvješća za taj period, po opsegu i detaljima zadovoljavajuća za Banku; te (iii) podnijeti Banci sve ostale informacije u vezi revidiranih Financijskih izvješća i samih Revizora, koje Banka s vremena na vrijeme može opravdano tražiti.

(c) Ako točka E.3. Dodatka 1 Pisma o prihvaćanju navodi zahtjev za Revizijom na zahtjev, Primatelj će, na zahtjev Banke: (i) predati Financijska izvješća za razdoblje navedeno u zahtjevu Banke na reviziju Revizorima u skladu s standardima revizije prihvatljivima Banci; (ii) podnijeti Banci, čim budu dostupna, no u svakom slučaju ne kasnije od šest mjeseci od datuma zahtjeva Banke za revizijom, revidirana Financijska izvješća za traženi period, po opsegu i detaljima zadovoljavajuća za Banku; te (iii) podnijeti Banci sve ostale informacije u vezi Financijskih izvješća i samih Revizora koje Banka s vremena na vrijeme može opravdano tražiti.

5.4 Primatelj će čuvati svu evidenciju (ugovore, narudžbe, situacije, račune, potvrde i ostale dokumente) u vezi troškova nastalih za Aktivnosti barem godinu dana nakon što je Banka primila revidirana Financijska izvješća za fiskalnu godinu u kojoj je obavljeno zadnje povlačenje s Računa Darovnice. Primatelj će omogućiti predstavnicima Banke ispitivanje te evidencije.

6. Obustava i poništavanje

6.1 Banka može u svako vrijeme, obavijestivši Primatelja, obustaviti pravo Primatelja na daljnja povlačenja s Računa darovnice ukoliko je nastupio neki od sljedećih događaja te se isti nastavlja: (a) Primatelj ne poštuje ikoju od svojih dužnosti opisanih ili navedenih u ovom Pismu ugovora; ili (b) pravo Primatelja na povlačenje sredstava po ikojem ugovoru s Bankom je obustavljeno.

6.2 Banka može, pisanom obaviješću Primatelju, poništiti pravo Primatelja na daljnja povlačenja s Računa Darovnice: (a) u bilo koje vrijeme nakon što je pravo Primatelja na povlačenje s Računa Darovnice obustavljeno u skladu s odredbama gore navedenog članka 6.1.; ili (b) ako Primatelj nije poduzeo postupke, zadovoljavajuće za Banku, u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu Pisma ugovora, za izvršenje Aktivnosti; ili (c) ako je Banka odlučila u bilo koje vrijeme, nakon konzultacija s Primateljem, povući svoju potporu Projektu; ili (d) ako je Primatelj povukao svoj zahtjev za potporom Banke u financiranju Projekta.

7. Povrat sredstava

Ako u bilo koje vrijeme Banka utvrdi: (a) da je neki iznos Darovnice povučen s Računa Darovnice iskorišten za plaćanje troškova koji (i) nisu raspoloživi za financiranje u skladu s ovim Pismom ugovora, ili (ii) nisu opravdani dokazima podnesenima Banci; ili (b) da su predstavnici Primatelja ili korisnika Darovnice u odnosu na ikoji ugovor financiran iz sredstava Darovnice bili uključeni u korupciju, prijevaru, dosluh ili iznudu za vrijeme nabave ili izvršenja toga ugovora, bez da je Primatelj poduzeo pravovremene i prikladne poteze zadovoljavajuće za Banku kako bi ispravio situaciju, te ustanovi iznos troškova takvoga ugovora koji bi inače bio raspoloživ za financiranje iz sredstava Darovnice; ili (c) da nabava ikojeg ugovora financiranog iz sredstava Darovnice nije bila u skladu s postupcima opisanima ili navedenima u ovom Pismu ugovora i ustanovi iznos troškova takvoga ugovora koji bi inače bio raspoloživ za financiranje iz sredstava Darovnice; ili (d) poslije konzultacije s Primateljem, da iznos Darovnice povučen s Računa Darovnice neće biti potreban za financiranje troškova Aktivnosti financiranih iz sredstava Darovnice: Primatelj će, po primitku obavijesti od Banke, brzo refundirati Banci iznos jednak tome iznosu. Osim ako Banka ne pristane drukčije, svi iznosi tako refundirani Banci bit će poništeni od strane Banke, i iznos Darovnice će se sukladno tome smanjiti.

8. Otkrivanje informacija

Banka može učiniti ovo Pismo ugovor i sve informacije u vezi njega dostupnima javnosti u skladu sa svojom politikom otkrivanja informacija.

July 18, 2006

His Excellency

Ivan Suker

Minister of Finance

Zagreb, Croatia

Republic of Croatia: PHRD Grant for Preparation of the Inland Waters ProjectGrant No. TF056572

Dear Mr. Minister:

I am writing on behalf of the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) to indicate the Bank’s agreement, as administrator of grant funds provided by Japan, to make a grant in an amount not exceeding five hundred thousand United States dollars (US$ 500,000) (the Grant) to the Republic of Croatia (the Recipient).

The Grant is made in response to the Recipient’s request for financial assistance and for the purposes and on the terms and conditions set forth or referred to in Annexes 1 and 2 to this letter agreement (the Letter Agreement). Annex 1 should be read together with Annex 2. Annex 2 to the Letter Agreement sets out the general terms and conditions of the Grant, and Annex 1 to the Letter Agreement specifies how certain of the general terms and conditions apply to the Grant. The Recipient represents, by confirming its agreement below, that it is authorized to contract and withdraw the Grant for the said purposes and on the said terms and conditions.

Please confirm your agreement with the foregoing, on behalf of the Recipient, by signing, dating, and returning to us the enclosed copy of this Letter Agreement. Upon receipt by the Bank of the copy of this Letter Agreement countersigned by you, this Letter Agreement will become effective as of the date of the countersignature.

Very truly yours,

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTIONAND DEVELOPMENT

Anand SethDirector South Central Europe

Europe and Central Asia Region

AGREED:

REPUBLIC OF CROATIA

Authorized Representative

Name: Ivan Suker

Title: Minister of Finance

Date: July 18, 2006

ANNEX 1

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS OF THE GRANT

A. Parties to the Letter Agreement

A.1 Grant Recipient:

Republic of Croatia

A.2 Administrator:

International Bank For Reconstruction And Development

B Objectives of the PHRD Grant

B.1 Project Name:

Croatia Inland Waters Project

B.2 Project Development Objectives:

Support Croatia to meet EU environmental directives through investments and institutional strengthening in the inland river basins

B.3 PHRD Grant Objective:

The objective of the PHRD Grant is to prepare the above Project

C. Grant Expenditure Categories, Amounts and Percentages of Financing

Amount of the Grant Allocated (expressed in US dollars)

% of Expenditures to be Financed

C.1 Consultants’ Services:

US$ 450,000

100%

C.2 Training1:

US$ 35,000

100%

C.3 Goods and Operating Costs

US$ 15,000

100%

Total Grant Amount:

US$ 500,000

D. Retroactive Financing

D.1 Is Retroactive Financing allowed?

No

D.2 Retroactive Financing Amount, if allowed:

Not Applicable

E Grant Implementation Arrangements

E.1 Are interim unaudited Financial Statements required?

No

E.2 Periodicity of unaudited Financial Statements, if required:

Not Applicable

E.3 Audit Requirements.

One Time Audit

E.4 Additional Obligations:

No additional obligations

F. Grant Administrative Information

F.1 Trust Fund Number:

Round 1

F.2 Grant Approval Date:

April 5, 2006

F.3 Anticipated Grant Closing Date:

June 7, 2007

ANNEX 2

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE GRANT

1. Purpose and Activities

1.1 The purpose of the Grant is to assist in the preparation of the project specified in Section B of Annex 1 to this Letter Agreement (the Project).

1.2 The activities (the Activities) for which the Grant is given shall consist of such activities as may be required for the preparation of the Project and as shall have been approved by the Bank from time to time. These activities may include preparation of feasibility studies, designs (preliminary, main, detailed), environmental, social, economic and other assessments, development of Project implementation plans, carrying out of stakeholder consultations, in-country training, studies and workshops, surveys, and provision of technical services (including audits) and goods required for the carrying out of such activities.

2. Implementation Generally

2.1 The Recipient, through Hrvatske Vode (Croatian Waters), shall: (a) carry out the Activities with due diligence and efficiency; (b) promptly provide the funds, facilities, services and other resources required for that purpose; (c) furnish all information covering the Activities and the use of the proceeds of the Grant as the Bank shall reasonably request; (d) from time to time exchange views with the Bank’s representatives on the progress and results of the Activities; (e) take all necessary measures required to enable the Bank to visit its territory for purposes related to the Grant; and (f) cause all goods and services financed out of the proceeds of the Grant to be used exclusively for the purposes of the Grant. Without limitation on the foregoing, the Recipient shall, if the Bank shall so request, prepare and furnish to the Bank promptly upon completion of the Activities a report, in form and substance satisfactory to the Bank, on the results and impact of the Activities.

2.2 The Recipient shall comply with any additional obligations that may be set forth in Section E.4 of Annex 1 to this Letter Agreement.

3. Procurement

3.1 General

(a) All consultants’ services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I (except provision set forth in paragraph 1.24) and IV of the „Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” published by the Bank and dated May 2004 (the Consultant Guidelines), and the following provisions of this paragraph 3.

(b) All goods required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I (except provision set forth in paragraph 1.16) of the »Guidelines: Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits« published by the Bank and dated May 2004 (the Procurement Guidelines), and the following provisions of this paragraph 3.

(c) The capitalized terms used below in this Section 3 to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

3.2 Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

(a) Quality and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in sub-paragraph (b) below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection. The short list of consultants for each contract for services estimated to cost less than the amount referred to in footnote 21 of the Consultant Guidelines may comprise entirely national consultants.

(b) Other Methods of Procurement of Consultants’ Services. The following methods, other than Quality and Cost-based Selection, may be used for procurement of consultants’ services for those assignments which the Bank agrees meet the requirements set forth in the Consultant Guidelines for their use: (i) Quality-based Selection; (ii) Selection under a Fixed Budget; (iii) Least Cost Selection; (iv) Selection based on Consultants’ Qualifications; (v) Single-source Selection; and (vi) Selection of Individual Consultants.

3.3 Particular Methods of Procurement of Goods

Except as the Bank may otherwise agree, goods shall be procured under contracts awarded on the basis of Shopping.

3.4 Insurance of Goods

The Recipient shall ensure that all imported goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be insured against hazards incident to the acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or installation, and that any indemnity for such insurance is payable in a freely usable currency to replace or repair such goods. The Recipient shall ensure that any facilities relevant to the Activities are at all times operated and maintained in accordance with appropriate practices and that any repairs or renewals of such facilities are promptly made as needed.

3.5 Review by the Bank of Procurement Decisions

The first contract to be awarded following a particular procurement method shall be subject to Prior Review by the Bank. Except as the Bank shall otherwise specify by notice to the Recipient, all other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

4. Withdrawal of Grant Proceeds

4.1 The amount of the Grant shall be credited to an account opened by the Bank on its books in the name of the Recipient (the Grant Account). The Recipient may withdraw the amount of the Grant in accordance with the provisions of this Section 4 and with such additional instructions as the Bank shall specify by notice to the Recipient, to finance the reasonable cost of goods and services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant.

4.2 The table in Section C of Annex 1 to this Letter Agreement sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Grant, the allocation of the amounts of the Grant to each Category, and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category.

4.3 Notwithstanding the provisions of Section 4.2 above, no withdrawals shall be made from the Grant Account:

(a) for payments made prior to the date of this Letter Agreement, except that withdrawals may be made for payments made on or after the Grant Approval Date specified in Section F.2 of Annex 1 to this Letter Agreement, up to an aggregate amount equal to the Retroactive Financing Amount, if any, specified in Section D of Annex 1 to this Letter Agreement;

(b) for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import, to the Bank’s knowledge, is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

(c) after the Anticipated Closing Date specified in Section F.3 of Annex 1 to this Letter Agreement, or such later date as may be established by the Bank for the purpose by notice to the Recipient (the Closing Date). However, withdrawals may be made from the Grant Account after the Closing Date for expenditures incurred prior to the Closing Date if the corresponding withdrawal application is received by the Bank within four months after the Closing Date, after which time any amount of the Grant remaining unwithdrawn from the Grant Account shall be canceled.

4.4 If, in the Bank’s opinion, an amount of the Grant allocated to any of the Categories set forth in Section C of Annex 1 to this Letter Agreement will be insufficient to finance the expenditures under such Category, the Bank may, by written notice to the Recipient, reallocate to such Category an amount of the Grant then allocated to another Category which, in the Bank’s opinion, will not be necessary to meet other expenditures; provided that in no event may the aggregate amount of the Grant allocated to Category C.2 (Training) exceed 10% of the amount of the Grant.

4.5 When the Recipient desires to withdraw any amount from the Grant Account, it shall deliver to the Bank a written application for withdrawal of the amount in the form specified by the Bank. Withdrawal applications shall be: (a) signed on behalf of the Recipient by the person or persons that it shall have authorized in writing for the purpose; and (b) accompanied by such evidence in support of the application as the Bank shall reasonably request. Applications for withdrawal, and related evidence, shall be made promptly in relation to expenditures for the Activities. Authenticated specimen signatures of the person or persons authorized to sign withdrawal applications shall be provided prior to or with the first application bearing his or her (or their) signature (or signatures). Each withdrawal application for an amount of the Grant and its supporting evidence must be sufficient in form and substance to satisfy the Bank that the Recipient is entitled to withdraw the amount from the Grant Account and that the amount is to be used to carry out the Activities. The Bank shall pay the amounts withdrawn by the Recipient from the Grant Account only to or on the order of the Recipient.

4.6 Withdrawals of the proceeds of the Grant shall be made in the currency of the Grant. The Bank, at the Recipient’s request and acting as an agent of the Recipient, shall purchase with the currency of the Grant withdrawn from the Grant Account such currencies as shall be required to pay for expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant. Whenever it shall be necessary, for the purposes of this Letter Agreement, to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Bank.

4.7 To facilitate the carrying out of the Activities, the Recipient may open and maintain a special deposit account (the Special Account) in a financial institution acceptable to the Bank, on terms and conditions satisfactory to the Bank. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with such procedures as the Bank shall specify by notice to the Recipient.

4.8 The use of any proceeds of the Grant to pay for taxes levied by, or in the territory of, the Recipient on the goods or services to be financed under the Grant, or on their importation, manufacture, procurement or supply, is subject to the Bank’s policy of requiring economy and efficiency in the use of the proceeds of grants such as this Grant. To that end, if the Bank shall at any time determine that the amount of any taxes levied on or in respect of any goods or services to be financed out of the proceeds of the Grant is excessive or otherwise unreasonable, the Bank may, by notice to the Recipient, adjust the percentage of financing of such goods or services set forth or referred to in Section C of Annex 1 to this Letter Agreement, as required to be consistent with such policy of the Bank.

5. Accounts and Audits

5.1 The Recipient shall maintain a financial management system, and prepare financial statements (the Financial Statements) in accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Bank, both in a manner adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Activities.

5.2 If Section E.1 of Annex 1 to this Letter Agreement specifies that interim unaudited Financial Statements are required, the Recipient shall prepare and furnish to the Bank not later than 30 days after the end of the calendar period specified in Section E.2 of said Annex 1, interim unaudited Financial Statements covering such period, in form and substance satisfactory to the Bank.

5.3 (a) If Section E.3 of Annex 1 to this Letter Agreement specifies an Annual Audit requirement, the Recipient shall: (i) have the Financial Statements for each fiscal year audited by independent auditors acceptable to the Bank (the Auditors) in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank; (ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each such year (or such other date agreed to by the Bank), the audited Financial Statements for such year, in scope and detail satisfactory to the Bank; and (iii) furnish to the Bank such other information concerning the audited Financial Statements, and concerning the Auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.

(b) If Section E.3 of Annex 1 to this Letter Agreement specifies a One Time Audit requirement, the Recipient shall: (i) have the Financial Statements for the entire period in which withdrawals from the Grant Account were made, audited by the Auditors in accordance with auditing standards acceptable to the Bank; (ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the Closing Date (or such other date agreed to by the Bank), the audited Financial Statements for such period, in scope and detail satisfactory to the Bank; and (iii) furnish to the Bank such other information concerning the audited Financial Statements, and concerning the Auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.

(c) If Section E.3 of Annex 1 to this Letter Agreement specifies an Audit on Request requirement, the Recipient shall, upon the Bank’s request: (i) have the Financial Statements audited for the period indicated in the Bank’s request by the Auditors in accordance with auditing standards acceptable to the Bank; (ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the date of the Bank’s request for such audit, the audited Financial Statements for such period, in scope and detail satisfactory to the Bank; and (iii) furnish to the Bank such other information concerning the audited Financial Statements, and concerning the Auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.

5.4 The Recipient shall retain all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing expenditures incurred for the Activities until at least one year after the Bank has received the audited Financial Statements covering the fiscal year in which the last withdrawal from the Grant Account was made. The Recipient shall enable the Bank’s representatives to examine such records.

6. Suspension and Cancellation

6.1 The Bank may at any time, by notice to the Recipient, suspend the right of the Recipient to make further withdrawals from the Grant Account if any of the following events has occurred and is continuing: (a) the Recipient has failed to comply with any of its obligations specified or referred to in this Letter Agreement; or (b) the right of the Recipient to make withdrawals under any agreement with the Bank has been suspended.

6.2 The Bank may, by written notice to the Recipient, terminate the right of the Recipient to make further withdrawals from the Grant Account: (a) at any time after the right of the Recipient to make withdrawals from the Grant Account has been suspended pursuant to the provisions of paragraph 6.1 above; or (b) if the Recipient has failed to take action, satisfactory to the Bank, within six months after this Letter Agreement becomes effective, to carry out the Activities; or (c) if the Bank has decided, at any time after consultation with the Recipient, to withdraw its support to the Project; or (d) if the Recipient has withdrawn its request for the Bank’s assistance in financing the Project.

7. Refund

If at any time the Bank determines: (a) that any amount of the Grant withdrawn from the Grant Account was used to make a payment for an expenditure that (i) is not eligible for financing pursuant to this Letter Agreement or (ii) is not justified by the evidence furnished to the Bank; or (b) with respect to any contract financed out of the proceeds of the Grant, that corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices were engaged in by representatives of the Recipient or of a beneficiary of the Grant during the procurement or the execution of such contract, without the Recipient having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to remedy the situation, and establishes the amount of expenditures in respect of such contract which would otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Grant; or (c) that the procurement of any contract financed out of the proceeds of the Grant was inconsistent with the procedures set forth or referred to in this Letter Agreement and establishes the amount of expenditures in respect of such contract which would otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Grant; or (d) after consultation with the Recipient, that an amount of the Grant withdrawn from the Grant Account will not be required to finance the Activities’ costs to be financed out of the proceeds of the Grant: the Recipient shall, upon notice by the Bank, promptly refund to the Bank an amount equal to such amount. Except as the Bank may otherwise agree, all amounts so refunded to the Bank shall be cancelled by the Bank and the amount of the Grant shall be reduced accordingly.

8. Disclosure

The Bank may make this Letter Agreement and any information related thereto publicly available in accordance with its policy on disclosure of information.

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Hrvatskih voda, koji su i korisnici sredstava darovnice.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe stupio je na snagu 18. srpnja 2006. godine.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/06-01/11

Urbroj: 5030114-06-4

Zagreb, 14. prosinca 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o PHRD darovnici za pripremu projekta Unutarnje vode (Darovnica br. TF056572)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !