Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o trgovini i gospodarskoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 29.3.2006 Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o trgovini i gospodarskoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

38

Na temelju članka 30.L296095 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o trgovini i gospodarskoj suradnji, sklopljen u Tripoliju 20. prosinca 2002. godine, u izvorniku na hrvatskom, engleskom i arapskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI

Republika Hrvatska i Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija (u daljnjem tekstu ‘ugovorne stranke’),

PRIZNAJUĆI da su trgovinska i gospodarska suradnja važni i nužni čimbenici za razvitak bilateralnih odnosa na stabilnoj, pravednoj i dugoročnoj osnovi;

ŽELEĆI razvijati trgovinske i gospodarske odnose između dviju država na osnovi jednakosti i obostrane koristi;

NASTOJEĆI stvoriti povoljne uvjete za razvitak veza između gospodarskih subjekata obje države, kao i za promicanje trgovinske i gospodarske suradnje na područjima od obostranog interesa;

UGOVORILE su kako slijedi:

Članak 1.

CILJ

Cilj je ovog Ugovora uspostaviti načela, pravila i discipline kojima će se rukovoditi obostrani trgovinski i gospodarski odnosi između ugovornih stranaka. Ugovorne stranke preuzimaju obvezu, u okvirima svojeg unutarnjeg zakonodavstva i međunarodnih obveza, promicati i skladno razvijati bilateralnu trgovinu, kao i različite oblike trgovinske i gospodarske suradnje.

Članak 2.

STATUS NAJPOVLAŠTENIJE NACIJE

1. Ugovorne će stranke jedna drugoj odobriti status najpovlaštenije nacije na svim područjima u pogledu:

(a) carina i pristojbi bilo koje vrste koje se primjenjuju na uvoz i izvoz, uključujući načine primjene takvih carina i pristojbi;

(b) pravila i postupaka u svezi s uvozom i izvozom uključujući one koji se odnose na carinjenje, provoz, skladištenje i pretovar;

(c) poreze i ostale unutarnje pristojbe bilo koje vrste koje se posredno ili neposredno primjenjuju na uvezenu robu;

(d) prodaju, nabavku, prijevoz, distribuciju, skladištenje i korištenje uvezene robe na domaćem tržištu;

(e) plaćanja koja se odnose na trgovinu robom.

2. Odredbe stavka 1. ovog članka neće se primjenjivati na prednosti koje jedna od ugovornih stranaka odobrava ili može odobriti:

(a) državama s kojima graniči kako bi olakšala pograničnu trgovinu;

(b) u svrhu sudjelovanja u carinskoj uniji ili području slobodne trgovine ili regionalnoj gospodarskoj organizaciji kako je to definirano nacionalnim zakonodavstvom ili odgovarajućim međunarodnim sporazumima kojeg je svaka od ugovornih stranaka član ili to može postati u budućnosti;

(c) državama u razvoju u skladu s odgovarajućim međunarodnim sporazumima;

(d) prednosti koje je Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija odobrila ili koje bi mogla odobriti arapskim zemljama kao članicama Arapske Lige.

Članak 3.

ISKLJUČENJE DISKRIMINACIJE

1. Nikakve se zabrane ili količinska ograničenja, uključujući dozvole, neće primjenjivati na uvoz ili izvoz na teritorij druge ugovorne stranke, osim ako je uvoz istog proizvoda iz trećih država ili izvoz istog proizvoda u treće države isto tako zabranjen ili ograničen. Ugovorna stranka koja uvede takve mjere provodit će ih na način koji prouzrokuje najmanju štetu drugoj ugovornoj stranci.

2. Svaka će ugovorna stranka odobriti proizvodima podrijetlom iz ili uvezenim iz područja druge ugovorne stranke, tretman koji neće biti diskriminacijski glede količinskih ograničenja, izdavanja dozvola, kao i propisi i postupci o deviznom poslovanju, poglavito glede kupnje i dodjele valute potrebne za plaćanje uvezenih roba i usluga.

Članak 4.

PROVOZ

1. Ugovorne stranke su suglasne da je načelo slobodnog provoza roba osnovni uvjet za postizanje ciljeva ovog Ugovora.

2. U svezi s tim, svaka će ugovorna stranka omogućiti neograničeni provoz robama podrijetlom s carinskog područja ili namijenjenim za carinsko područje druge ugovorne stranke sukladno nacionalnom zakonodavstvu i odgovarajućim međunarodnim sporazumima.

Članak 5.

NACIONALNI TRETMAN

Robama s teritorija jedne ugovorne stranke uvezenim na teritorij druge ugovorne stranke, bit će odobren tretman glede unutarnjih poreza i ostalih unutarnjih pristojbi, te glede svih zakona, propisa i zahtjeva koji utječu na njihovu unutarnju prodaju, ponudu za prodaju, kupnju, prijevoz, distribuciju ili korištenje, ne manje povoljan od onoga koji ugovorna stranka odobrava istim robama domaćeg podrijetla sukladno nacionalnom zakonodavstvu ugovornih stranaka ili odgovarajućim međunarodnim sporazumima.

Članak 6.

ZEMLJA PODRIJETLA

Zemlja podrijetla odredit će se sukladno zakonima i propisima svake ugovorne stranke i sukladno međunarodnim ugovorima kojih su stranke obje ugovorne stranke.

Članak 7.

PLAĆANJA

1. Plaćanja u svezi s trgovinom robama i uslugama između dvije države vršit će se u slobodno konvertibilnim valutama, ukoliko nije drukčije posebno dogovoreno između pojedinačnih gospodarskih subjekata, sukladno zakonima i propisima o stranim valutama svake od ugovornih stranaka.

2. Gospodarskim subjektima obje zemlje u pojedinačnim transakcijama neće biti pružen manje povoljan tretman nego gospodarskim subjektima neke treće države glede pristupa i prijenosa slobodno konvertibilne valute.

Članak 8.

ANTIDAMPINŠKE I KOMPENZACIJSKE MJERE

Ovaj Ugovor neće prejudicirati ili utjecati na bilo koji način da bilo koja od ugovornih stranaka poduzme antidampinške ili kompenzacijske mjere sukladno nacionalnom zakonodavstvu i odgovarajućim međunarodnim sporazumima.

Članak 9.

OSTALI UVJETI POSLOVANJA

1. Trgovina robama između gospodarskih subjekata ugovornih stranaka obavljat će se po tržišnim cijenama, a ugovorne stranke se neće uplitati u cijene pojedinačnih transakcija. Posebice, državne agencije i državna poduzeća nabavljat će uvozne proizvode ili prodavati izvozne proizvode jedino na tržišnim osnovama uključujući cijenu, kakvoću i količinu.

2. Svaka će ugovorna stranka, sukladno uobičajenoj poslovnoj praksi, odobriti poduzećima druge ugovorne stranke, nediskriminirajući tretman i odgovarajuću mogućnost natjecanja za sudjelovanje u takvim transakcijama i u javnim natječajima.

3. Niti jedna ugovorna stranka neće zahtijevati da ugovorne stranke u pojedinačnim transakcijama sudjeluju u barter ili kompenzacijskim poslovima, niti ih neće poticati da posluju na takav način. U slučaju kompenzacijskog posla u javnim nabavkama, svaka će ugovorna stranka odobriti dobavljačima druge ugovorne stranke tretman najpovlaštenije nacije te ravnopravne mogućnosti pristupa.

Članak 10.

POSEBNA UVOZNA I IZVOZNA POREZNA IZUZEĆA

Ugovorne će stranke, sukladno zakonima i propisima, dozvoliti privremeni uvoz i izvoz određenih artikala bez primjene carina, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza te ostalih poreza i pristojbi istog učinka. Ovi će artikli poglavito uključivati: uzorke i reklamni materijal bez komercijalne vrijednosti, privremeno uvezene predmete za sajmove i izložbe, posebne kontejnere i ambalažu koji se koriste u međunarodnoj trgovini na principu povrata, sukladno međunarodnim konvencijama.

Članak 11.

GOSPODARSKA SURADNJA

1. Ugovorne će stranke poticati razmjenu informacija u cilju unaprjeđenja bilateralne trgovine i gospodarske suradnje, s posebnim osvrtom na zakonodavstvo i postupke koji utječu na trgovinu, kao i statističkih podataka.

2. Ugovorne stranke suglasne su promicati trgovinu i gospodarsku suradnju mjerama koje imaju za cilj unaprjeđenje obostrane trgovine, uključujući:

– organizaciju i održavanje sajmova, izložbi, konferencija, promotivnih akcija, konzultacija i ostalih poslovnih usluga;

– razvitak poslovnih veza između gospodarskih subjekata, udruga proizvođača, gospodarskih komora i ostalih poslovnih udruženja obaju ugovornih stranaka;

– razvitak gospodarske suradnje, poglavito na području ribarstva, pomorstva i turizma.

Članak 12.

HITNE RADNJE

1. Ugovorne stranke suglasne su da će se voditi nacionalnim zakonodavstvom i odgovarajućim međunarodnim ugovorima u slučaju potrebe za hitnim radnjama.

2. Ugovorne stranke pravovremeno će se međusobno konzultirati na zahtjev jedne ili druge ugovorne stranke kad god uvoz proizvoda podrijetlom s teritorija druge ugovorne stranke nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda, u cilju iznalaženja hitnih rješenja za nastale probleme.

3. Ako ugovorne stranke, nakon gore navedenih konzultacija nisu u mogućnosti postići dogovor u razumnom vremenskom roku, o načinima sprječavanja ili otklanjanja štete, ugovorna stranka uvoznica bit će slobodna poduzeti odgovarajuće mjere obzirom na uvoz robe do te mjere i tijekom razdoblja koje je potrebno da bi se spriječila ili otklonila šteta.

4. U kritičnim situacijama, kada je potrebno provesti hitne radnje zbog sprječavanja ili otklanjanja takvih šteta, ugovorna stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere bez prethodne konzultacije pod uvjetom da se odmah nakon poduzimanja takvih mjera provedu konzultacije.

5. Pri odabiru mjera iz ovog članka, ugovorne stranke nastojat će dati prednost onim mjerama koje najmanje remete primjenu ovog Ugovora.

Članak 13.

KOMERCIJALNO ZASTUPANJE

Ugovorne će stranke dopustiti, sukladno svojim zakonima i propisima, otvaranje komercijalnih predstavništava pravnih osoba druge države na teritoriju svoje države.

Članak 14.

OPĆA IZUZEĆA

Ovaj Ugovor neće spriječiti ugovorne stranke da poduzmu mjere u cilju: zaštite sigurnosti, javnog morala i poretka; zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka; zaštitu nacionalnog blaga umjetničke, povijesne i arheološke vrijednosti; ili bilo koje druge mjere temeljem nacionalnog zakonodavstva ili odgovarajućih međunarodnih sporazuma.

Članak 15.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

1. Obzirom na važnost intelektualnog vlasništva za promicanje trgovine i gospodarske suradnje, unutarnje zakonodavstvo obaju ugovornih stranaka osigurat će punu i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva, koja poglavito obuhvaća odgovarajuću i učinkovitu zaštitu autorskih i srodnih prava, zaštitne znakove, zemljopisne oznake, patente bez obzira na područje inovacije, industrijsko oblikovanje, topografiju integralnih krugova i tajne informacije o know how.

2. Poglavito, ugovorne će stranke poduzeti sve mjere u skladu s odredbama WTO Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRI PS Sporazuma) od 15. travnja 1994. godine.

3. Nadalje, ugovorne će stranke nastojat učiniti sve da pristupe međunarodnim konvencijama s područja zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Članak 16.

NORME

1. Svaka će ugovorna stranka na zahtjev druge ugovorne stranke dati informacije o mjerama glede normi.

2. Ugovorne će stranke surađivati na području normizacije, uključujući norme o kakvoći s ciljem smanjenja tehničkih prepreka u trgovini.

Članak 17.

ZAJEDNIČKI ODBOR

1. Ugovorne stranke suglasne su osnovati hrvatsko-libijski Zajednički odbor za trgovinu i gospodarsku suradnju (u daljnjem tekstu ‘Zajednički odbor’), kojemu je cilj olakšati provedbu ovog Ugovora. Odbor će se sastajati, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, naizmjence u Zagrebu i u Tripoliju. O vremenu tih sastanaka dvije će ugovorne stranke odlučiti zajedno.

2. Odbor će, između ostalog:

(a) nadzirati provedbu ovog Ugovora te razmatrati mjere koje je moguće provesti u cilju ispunjenja njegovih odredbi;

(b) nadzirati razvitak i unaprjeđenje trgovine i gospodarskih odnosa između dviju država;

(c) ispitivati mogućnosti rasta i proširenja trgovine i gospodarskih odnosa, uključujući suradnju na području industrije i ulaganja, temeljem obostrane koristi, te otkrivanja novih oblika takve suradnje;

(d) se konzultirati glede problema koji se mogu pojaviti tijekom razvitka gospodarskih i trgovinskih odnosa između dviju država;

(e) uobličiti i predložiti nadležnim tijelima ugovornih stranaka izmjene i dopune ovog Ugovora kako bi ona razmotrila nove okolnosti.

3. Odbor će ugovornim strankama predati izvješća i preporuke o gore spomenutim pitanjima temeljem obostranog odobrenja.

Članak 18.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Ugovorne će stranke nastojati rješavati sve sporove nastale tumačenjem i primjenom ovog Ugovora putem konzultacija.

Članak 19.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka kasnije obavijesti kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, da su dovršeni postupci predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Članak 20.

TRAJANJE I OTKAZ

Ovaj Ugovor ostaje na snazi tijekom razdoblja od pet (5) godina od datuma njegovog stupanja na snagu, te će se automatski produljivati za sljedećih pet (5) godina. Ako bilo koja ugovorna stranka želi otkazati Ugovor, obavijestit će o svojoj namjeri otkazivanja ugovora u pisanom obliku diplomatskim putem drugu ugovornu stranku. Ovaj Ugovor prestaje šest (6) mjeseci od datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Ako se ovaj Ugovor otkaže, njegove će se odredbe nastaviti primjenjivati na sve trgovačke transakcije zaključene prema ovom Ugovoru, a koje nisu dovršene prije njegovog otkaza.

Sastavljeno u Tripoliju, dana 20. prosinca 2002., u dva izvornika, na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

U slučaju razlika u tumačenju odredbi ovog Ugovora, prevladat će engleski tekst.

ZA ZA SOCIJALISTIČKU NARODNU

REPUBLIKU HRVATSKU LIBIJSKU ARAPSKU DŽAMAHIRIJU

Tonino Picula, v. r. Shukri Muhamed Ghanim, v. r.

Ministar vanjskih poslova Ministar trgovine

Članak 3.

Provedba međunarodnog Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 303-03/01-01/02

Urbroj: 5030105-06-1

Zagreb, 10. ožujka 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o trgovini i gospodarskoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !