Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 17.11.2006 Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

132

Na temelju članka 30.L315861 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Zagrebu, 27. travnja 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske, u daljnjem tekstu ugovorne stranke,

IMAJUĆI U VIDU važnost točnog utvrđivanja carinskih davanja i drugih poreza i osiguranje pravilne provedbe putem carinskih službi, specifičnih mjera zabrane, ograničenja i kontrole;

IMAJUĆI U VIDU da povrede carinskog zakonodavstva štete njihovim ekonomskim, trgovačkim, fiskalnim, socijalnim, zdravstvenim i kulturnim interesima;

PREPOZNAJUĆI potrebu za međunarodnom suradnjom u pitanjima povezanim s primjenom i provođenjem carinskog zakonodavstva;

UVJERENE da borba protiv carinskih prekršaja može biti učinkovitija kroz blisku suradnju njihovih carinskih službi utemeljenu na međusobno dogovorenim zakonskim odredbama;

UZIMAJUĆI U OBZIR Preporuku o uzajamnoj upravnoj pomoći i Deklaraciju o unapređenju carinske suradnje i uzajamne pomoći (Ciparska deklaracija), usvojene u prosincu 1953. i srpnju 2000. od strane Vijeća za carinsku suradnju, danas poznatom kao Svjetska carinska organizacija;

UZIMAJUĆI U OBZIR međunarodne konvencije koje sadrže zabrane, ograničenja i posebne mjere nadzora glede posebnih vrsta roba;

UZIMAJUĆI U OBZIR TAKOĐER Opću deklaraciju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima iz 1948.,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

(a) »carinska služba« znači u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo financija – Carinska uprava Republike Hrvatske, a u Republici Bugarskoj: Nacionalna carinska agencija pri Ministarstvu financija;

(b) »carinsko zakonodavstvo« znači zakone i upravne odredbe koje primjenjuju i provode jedna ili druga carinska služba u vezi s uvozom, izvozom, pretovarom, provozom, skladištenjem i kretanjem roba, uključujući zakonske i upravne odredbe koje se odnose na mjere zabrane, ograničenja i kontrole;

(c) »prekršaj« znači svaku povredu ili pokušaj povrede carinskog zakonodavstva;

(d) »informacija« znači svaki podatak, bez obzira da li je ili nije obrađen ili analiziran, i dokumente, izvješća i druge razmjene informacija u bilo kojem obliku, uključujući elektronski, ili njihove potvrđene ili ovjerene preslike;

(e) »službenik« znači bilo koji carinski službenik ili drugi vladin zastupnik određen od jedne ili druge carinske službe;

(f) »osoba« znači i fizičke i pravne osobe, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije;

(g) »osobni podaci« znače bilo koji podatak koji se odnosi na određenu ili odredivu osobu;

(h) »zatražena služba« znači carinsku službu od koje je pomoć zatražena;

(i) »služba tražiteljica« znači carinsku službu koja traži pomoć;

(j) »zatražena ugovorna stranka« znači ugovornu stranku čija carinska služba je zatražena da pruži pomoć;

(k) »ugovorna stranka tražiteljica« znači ugovornu stranku čija carinska služba traži pomoć.

Članak 2.

PODRUČJE PRIMJENE UGOVORA

1. Ugovorne stranke će pružati jedna drugoj pomoć, putem svojih carinskih službi na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom, za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva i za sprečavanje, istragu i suzbijanju počinjenja prekršaja.

2. Sva pomoć koja se daje u skladu s ovim Ugovorom bit će dana u skladu s nacionalnim pravom zatražene ugovorne stranke.

3. Odredbe ovog Ugovora ne daju pravo niti jednoj osobi da spriječi provođenje zahtjeva.

Članak 3.

PODRUČJE PRUŽANJA POMOĆI

1. Carinske službe dostavljat će jedna drugoj, na zahtjev ili samoinicijativno, informacije koje će pomoći u osiguranju pravilne primjene carinskog zakonodavstva i u prevenciji, istrazi i suzbijanju prekršaja. Takve informacije mogu uključivati:

(a) nove tehnike provođenja carinskog zakonodavstva koje su pokazale svoju učinkovitost;

(b) nove načine, sredstva i metode počinjenja prekršaja;

(c) robe za koje se zna da su predmet prekršaja, kao i načine prijevoza i skladištenja korištenih u svezi s tom robom.

2. Pomoć pružena temeljem ovog Ugovora će, na zahtjev, sadržavati pribavljanje informacija radi omogućavanja pravilnog utvrđivanja carinske vrijednosti.

3. Obje carinske službe će prilikom provođenja istrage na svojem državnom području, a u ime druge carinske službe koristiti sva raspoloživa sredstva kako bi pružile zatraženu pomoć.

Članak 4.

INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA PREKRŠAJE

1. Carinske službe pružit će jedna drugoj, na zahtjev ili samoinicijativno, informacije o aktivnostima, planiranim, trenutnim ili već obavljenim koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati prekršaj.

2. U slučajevima koji bi mogli dovesti do nanošenja značajne štete gospodarstvu, javnom zdravlju, općoj sigurnosti ili bilo kojem drugom vitalnom interesu jedne ili druge ugovorne stranke, carinska služba druge ugovorne stranke će, gdje god je to moguće, dostaviti takvu informaciju samoinicijativno bez odlaganja.

Članak 5.

POSEBNE VRSTE INFORMACIJA

1. Na zahtjev, zatražena služba će dostaviti službi tražiteljici informacije koje se odnose na:

(a) jesu li robe uvezene na državno područje ugovorne stranke tražiteljice bile zakonito izvezene s državnog područja zatražene ugovorne stranke;

(b) jesu li robe izvezene s državnog područja ugovorne stranke tražiteljice bile zakonito uvezene na državno područje zatražene ugovorne stranke i carinske postupke, ako ih je bilo, koji su provedeni nad robom.

2. Na zahtjev, zatražena služba će dostaviti službi tražiteljici informacije koje se odnose na slučajeve kada druga ima razloga sumnjati da su podaci dobiveni od osobe o kojoj se radi u tom carinskom predmetu.

Članak 6.

DOSTAVLJANJE/IZVJEŠĆIVANJE

Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će, u skladu sa svojim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne mjere za:

– dostavu svih dokumenata

– priopćavanje svih odluka

koje se u području primjene ovog Ugovora odnose na adresata, s prebivalištem ili sjedištem na njezinom državnom području.

Članak 7.

NADZOR I INFORMACIJE

Na zahtjev, zatražena služba će vršiti nadzor i davati informacije o:

(a) robi, u prijevozu ili skladištenju, a za koju se zna da je bila ili se sumnja da je bila korištena u vezi s prekršajem na državnom području ugovorne stranke tražiteljice;

(b) prijevoznim sredstvima za koja se zna da su bila korištena ili se sumnja da su bila korištena za izvršenje prekršaja na državnom području ugovorne stranke tražiteljice;

(c) prostorima za koje se zna da su bili korišteni ili se sumnja da su bili korišteni za izvršenje prekršaja na državnom području ugovorne stranke tražiteljice;

(d) osobama za koje se zna da su počinile prekršaj na državnom području ugovorne stranke tražiteljice, ili se sumnja da su ga počinile, osobito o onima koje često ulaze u i izlaze iz državnog područja zatražene ugovorne stranke.

Članak 8.

KONTROLIRANA ISPORUKA

1. Ugovorne stranke mogu, uzajamnim dogovorom, dopustiti kretanje nezakonitih ili sumnjivih roba iz, kroz ili unutar svojeg državnog područja, uz znanje i kontrolu nadležnih tijela, u svrhu istrage i suzbijanja prekršaja. Ako davanje takve dozvole nije u nadležnosti carinske službe, ta služba će nastojati inicirati suradnju s nacionalnom službom koja ima takvu nadležnost ili će proslijediti predmet toj službi.

2. Odredbe članka 7. i članka 8. će se primjenjivati također i u odnosu na opojne droge, psihotropne tvari i prekursore, navedene u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama (1961.), kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom (1972.), Konvenciji o psihotropnim supstancama (1971.) i Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima (1988.).

Članak 9.

INFORMACIJE

1. Izvornici dokumentacije tražit će se samo u slučajevima kada su preslike nedovoljne i bit će vraćena što je prije moguće. Prava zatražene službe ili treće strane u vezi s njima ostat će nedirnuta.

2. Svaka informacija koja se dostavlja sukladno ovom Ugovoru bit će popraćena svim važnim informacijama za tumačenje i uporabu istih.

Članak 10.

VJEŠTACI I SVJEDOCI

Na zahtjev, zatražena služba može ovlastiti svoje službenike, ako ti službenici na to pristanu, da se pojave kao vještaci ili svjedoci u sudskim ili upravnim postupcima na državnom području druge ugovorne stranke, i da predoče spise, isprave i ostale materijale ili njihove ovjerene preslike koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu treba navesti vrijeme, mjesto i vrstu postupka te u kojem svojstvu će službenik svjedočiti.

Članak 11.

POSTAVLJANJE ZAHTJEVA

1. Zahtjevi za pomoć sukladno ovom Ugovoru uputit će se izravno carinskoj službi druge ugovorne stranke. Zahtjevi će biti u pisanom ili elektronskom obliku, i pratit će ih svaka informacija korisna za udovoljavanje zahtjevu. Zatražena služba može tražiti pisanu potvrdu elektronskih zahtjeva. Kada okolnosti to zahtijevaju zahtjevi se mogu uputiti usmeno. Takvi zahtjevi se trebaju pisano potvrditi što je prije moguće.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće pojedinosti:

(a) naziv službe tražiteljice;

(b) carinsko pitanje na koje se odnosi zahtjev, vrsta pomoći koja se traži i razlog zahtjeva;

(c) kratak opis predmeta na temelju izvješća i njegove izvršne i pravne elemente;

(d) imena i adrese osoba na koje se zahtjev odnosi, ako su poznati.

3. Kada služba tražiteljica zahtijeva da se poštuje određeni postupak ili metodologija, zatražena služba će udovoljiti takvom zahtjevu sukladno svojim nacionalnim, pravnim i administrativnim odredbama.

4. Informacije koje su obuhvaćene ovim Ugovorom dostavljat će se djelatnicima koji su određeni za tu svrhu od jedne ili druge carinske službe. Popis tih djelatnika dostavit će se carinskoj službi druge ugovorne stranke u skladu s člankom 17.#clanak17 ovog Ugovora.

Članak 12.

IZVRŠENJE ZAHTJEVA

1. Ako zatražena služba ne posjeduje zatraženu informaciju, provest će istraživanje kako bi nabavila tu informaciju.

2. Ako zatražena služba nije nadležna za pokretanje istrage za pribavljanje informacija koje se traže, ona može pored navođenja nadležne službe, proslijediti zahtjev toj nadležnoj službi.

3. Na pisani zahtjev, službenici posebno određeni od službe tražiteljice mogu, uz odobrenje zatražene službe i pod uvjetima te službe, u svrhu istraživanja prekršaja:

(a) pregledati, u uredima zatražene službe, dokumente i bilo koje informacije koje se tiču tog prekršaja, i mogu im biti dostavljene njihove preslike;

(b) biti prisutni za vrijeme istrage provođene od zatražene službe na državnom području zatražene ugovorne stranke i važne za službu tražiteljicu.

4. Kada zatražena služba smatra korisnim ili neophodnim za službenika službe tražiteljice da bude prisutan kada se sukladno zahtjevu, provode mjere pomoći, treba obavijestiti službu tražiteljicu.

5. Kada su službenici jedne ili druge ugovorne stranke prisutni na državnom području druge ugovorne stranke sukladno ovom Ugovoru, oni moraju cijelo vrijeme biti u mogućnosti pružiti dokaz o svojem službenom statusu.

Službenici određeni od službe tražiteljice da budu prisutni na državnom području zatražene službe, kao što je to predviđeno u stavcima 3. i 4. imat će isključivo savjetodavnu ulogu.

6. Oni će, dok su tamo, uživati zaštitu koju imaju carinski službenici druge ugovorne stranke u granicama predviđenim zakonodavstvom koje je tamo na snazi i bit će odgovorni za svaki prekršaj koji bi mogli počiniti.

Članak 13.

OBVEZA ČUVANJA TAJNOSTI

1. Svaku informaciju primljenu sukladno ovom Ugovoru koristit će samo carinske službe i isključivo za svrhe predviđene ovim Ugovorom, osim u slučajevima kada je carinska služba koja dostavlja informaciju odobrila njezinu uporabu drugim tijelima ili u druge svrhe.

2. Svaka informacija primljena sukladno ovom Ugovoru smatrat će se tajnom i bit će podvrgnuta najmanje jednakoj zaštiti i tajnosti kao što je i ista vrsta informacija podvrgnuta sukladno nacionalnom zakonodavstvu ugovorne stranke koja ih je primila.

Članak 14.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci mogu se razmjenjivati samo ako je razina osobne zaštite propisana zakonodavstvom ugovornih stranaka jednaka. Ugovorne stranke trebaju osigurati najmanje razinu zaštite na osnovi načela utvrđenih u Dodatku ovog Ugovora.

Članak 15.

IZNIMKE OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

1. Ako bi pomoć sukladno Ugovoru mogla povrijediti suverenitet, sigurnost, javni interes ili neki drugi bitni nacionalni interes ugovorne stranke, ili narušiti bilo koji zakonit poslovni ili službeni interes, pomoć se može odbiti, pružiti djelomično ili pružiti zavisno o nekim uvjetima i okolnostima koje zatražena služba može zahtijevati.

2. Ako služba tražiteljica ne bi mogla udovoljiti u slučaju da je jednak zahtjev postavljen od zatražene službe, na tu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. Udovoljavanju takvom zahtjevu će biti slobodna ocjena zatražene službe.

3. Pomoć može biti odgođena ukoliko postoji razlog za sumnju da bi ona utjecala na istragu koja je u tijeku, progon ili postupke. U tom slučaju, zatražena služba će se savjetovati sa službom tražiteljicom kako bi se utvrdilo može li se pomoć pružiti pod uvjetima ili okolnostima koje je zatražila zatražena služba.

4. Ako je pomoć odbijena ili odgođena, odluka i razlozi o tome moraju se dostaviti službi tražiteljici bez odgode.

Članak 16.

TROŠKOVI

1. Carinske službe ugovornih stranaka neće jedna od druge zahtijevati povrat troškova nastalih provedbom ovog Ugovora.

2. Troškove i naknade isplaćene vještacima i svjedocima, kao i troškove za prevoditelje i tumače ukoliko nisu državni službenici, snosit će služba tražiteljica.

3. Ako se traži ili će se tražiti podmirenje većih troškova neuobičajene naravi u svrhu provođenja zahtjeva, ugovorne stranke će se konzultirati radi određivanja uvjeta i načina pod kojima će se zahtjevu udovoljiti, kao i načina podmirenja troškova.

Članak 17.

PROVEDBA

Carinske službe će zajednički odlučiti o detaljnim dogovorima kojima će se olakšati primjena ovog Ugovora.

Članak 18.

TERITORIJALNA PRIMJENA

Ovaj Ugovor primjenjivat će se na državnim područjima obiju ugovornih stranaka, u skladu s njihovim nacionalnim pravnim i administrativnim odredbama.

Članak 19.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Carinske službe će nastojat riješiti sporove ili druge poteškoće glede tumačenja ili primjene ovog Ugovora međusobnim dogovorom.

2. Neriješeni sporovi ili poteškoće riješit će se diplomatskim putem.

Članak 20.

STUPANJE NA SNAGU I OTKAZ

1. Ovaj Ugovor privremeno će se primjenjivati od datuma potpisivanja, a stupit će na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma kada su se ugovorne stranke diplomatskim putem međusobno izvijestile da su ispunjeni svi unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor biti će sklopljen na neodređeno vrijeme, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano diplomatskim putem. Ovaj Ugovor prestat će biti na snazi tri mjeseca nakon primitka takve obavijesti o otkazu. Postupci koji su u tijeku u vrijeme otkaza dovršit će se u skladu s odredbama ovoga Ugovora.

Članak 21.

REVIZIJA

Ugovorne stranke sastat će se kako bi revidirale ovaj Ugovor na zahtjev ili po isteku pet godina od datuma stupanja na snagu, osim ako pisano ne izvijeste jedna drugu da takva revizija nije potrebna.

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG, potpisnici, za to propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Ugovor.

SASTAVLJENO u Zagrebu, dana 27. travnja 2006. u dva izvornika na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE BUGARSKE

mr. sc. Mladen Barišić Assen Assenov

pomoćnik ministra financija i generalni direktor Nacionalne

ravnatelj Carinske uprave carinske agencije

DODATAK UGOVORU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA O OSNOVNIM NAČELIMA ZAŠTITE PODATAKA

1. Osobni podaci podvrgnuti automatskoj obradi bit će:

a) pribavljeni i obrađeni pravilno i zakonito;

b) pohranjeni za predviđene i zakonite svrhe te se neće koristiti na način nespojiv s tim svrhama;

c) primjereni, bitni i ne preopširni glede svrhe za koju su pohranjeni;

d) točni i po potrebi, ažurirani;

e) pohranjeni u obliku koji dozvoljava određivanje subjekata na koje se podatci odnose tako dugo, koliko je potrebno za svrhu za koju su pohranjeni.

2. Osobni podaci, koji se odnose na zdravlje ili spolni život, ne mogu se automatski obrađivati, osim ako nacionalno zakonodavstvo ne osigura prikladnu zaštitu. Isto će se primijeniti na osobne podatke povezane s kaznenim presudama.

3. Odgovarajuće mjere zaštite će se poduzeti za zaštitu osobnih podataka pohranjenih u automatske zbirke podataka, protiv neovlaštenog uništenja ili slučajnog gubitka, kao i protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili oglašavanja.

4. Svakoj osobi će se omogućiti:

a) utvrđivanje postojanja automatske zbirke osobnih podataka, njene glavne svrhe kao i naziv, prebivalište ili glavno sjedište nadležnog tijela koje kontrolira zbirku;

b) pribavljanje u razumnim vremenskim razmacima i bez prekomjernog odgađanja ili troškova potvrde o tome jesu li osobni podaci, koji se odnose na nju, pohranjeni u automatskoj zbirci podataka, kao i priopćavanje tih podataka u njoj razumljivom obliku;

c) postići, ovisno o slučaju, ispravak ili brisanje podataka, ako su oni obrađeni protivno odredbama unutarnjeg prava dajući učinak temeljnim načelima utvrđenim u stavcima 1. i 2. ovog Dodatka.

d) korištenje pravnog lijeka za slučaj da nije bilo udovoljeno zahtjevu za uvid ili, ovisno o slučaju, da nije bilo omogućeno priopćavanje, ispravak ili brisanje, predviđeno u podstavcima b i c ovog stavka.

5. Nisu dopuštene nikakve iznimke od odredaba stavaka 1., 2. i 4. ovoga Dodatka, osim u granicama određenim u podstavcima koji slijede.

Odstupanje od odredbi iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga Dodatka dopušteno je kada je takvo odstupanje predviđeno pravom ugovorne stranke i predstavlja, u demokratskom društvu, neophodnu mjeru za:

a) zaštitu državne sigurnosti, javne sigurnosti, monetarnih interesa države ili sprečavanje kriminalnih radnji;

b) zaštitu subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih.

Ograničenja primjene prava navedenih u stavku 4. podstavcima b, c i d ovog Dodatka, mogu se predvidjeti zakonom, kada se automatske zbirke osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili znanstvenih istraživanja, kada očigledno nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose.

6. Niti jedna odredba ovog Dodatka neće se tumačiti tako da ograničava ili drukčije utječe na mogućnost ugovorne stranke da osigura subjektima na koje se podaci odnose veću zaštitu od one predviđene ovim Dodatkom.

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija – Carinske uprave Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 413-01/05-02/01Urbroj: 5030114-06-6Zagreb, 2. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !