Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/00, XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 23.2.2000 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L114526 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. veljače 2000. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Pragu, 3. studenoga 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, češkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike, u daljnjem tekstu ugovorne stranke,

Imajući u vidu da povrede carinskih propisa štete ekonomskim, fiskalnim, socijalnim i trgovačkim interesima njihovih zemalja,

Imajući u vidu važnost pravilnog utvrđivanja carine, poreza i ostalih pristojbi pri uvozu i izvozu robe, kao i pravilne primjene mjera zabrane, ograničenja i kontrole,

Uvjerene da su napori uloženi protiv povreda carinskih propisa puno učinkovitiji uz usku suradnju njihovih carinskih službi,

Uzimajući u obzir postojeće prijateljske odnose između Republike Hrvatske i Češke Republike,

Želeći unaprijediti i nadopuniti postojeću međusobnu suradnju između ugovornih strana,

Vodeći računa o međunarodnim konvencijama koje potiču bilateralnu suradnju, kao i o preporuci Vijeća za carinsku suradnju o međusobnoj administrativnoj pomoći od 5. prosinca 1953.,

Vodeći također računa o odredbama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., Protokolu o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961 (1972), Konvencije o psihotropnim tvarima iz 1971., kao i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari iz 1988.,

Sporazumjele su se kako slijedi:

DEFINICIJE

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora:

a) »Carinski propisi« znače zakonske i podzakonske odredbe o uvozu, izvozu i provozu robe, kako o utvrđivanju carinskih pristojbi tako i o mjerama zabrane, ograničenja i kontrole;

b) »Prekršaj« predstavlja svaku povredu te pokušaj povrede carinskih propisa.

c) »Carinska davanja« značit će sva davanja, takse, pristojbe i druge troškove koji se utvrđuju i sakupljaju na područjima ugovornih stranaka uz primjenu carinskog zakonodavstva, ali ne uključuju pristojbe i troškove iznos kojih je ograničen na približne troškove radnji koje izvrše carinske službe;

d) »Kontrolirana isporuka« označava nelegalnu ili sumnjivu pošiljku opojnih droga, psihotropnih tvari ili tvari kojima su one zamijenjene, za koju je odobren prolaz iz, kroz ili u područje ugovornih strana, sa znanjem i pod nadzorom njihovih nadležnih vlasti, u cilju otkrivanja osoba uključenih u ilegalni promet opojnih droga i psihotropnih tvari;

e) »Služba tužiteljica« znači nadležnu carinsku službu ugovorne stranke koja podnosi zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima ili koja prima takvu pomoć;

f) »Zatražena služba« znači nadležnu carinsku službu ugovorne stranke koja prima zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima ili daje takvu pomoć;

g) »Carinska služba« znači Ministarstvo financija - Carinska uprava za Republiku Hrvatsku; te Ministarstvo financija - Glavna uprava za carine za Češku Republiku.

CILJ

Članak 2.

1. U skladu s unutarnjim zakonodavstvom i odredbama ovog Ugovora, ugovorne stranke pružaju jedna drugoj međusobnu pomoć putem svojih carinskih službi:

a) u cilju osiguravanja pravilne primjene carinskih propisa, prvenstveno kroz sprečavanje, ispitivanje i otkrivanje carinskih prekršaja;

b) kroz razmjenu podataka potrebnih za utvrđivanje carinskih pristojbi i provođenje carinskih propisa;

c) u slučajevima izvješćivanja i dostavljanja upravnih akata i dokumenata u primjeni carinskih propisa.

2. Pomoć predviđenu ovim Ugovorom pruža se sukladno unutarnjem zakonodavstvu zatražene ugovorne stranke i u područjima u okviru nadležnosti i prema raspoloživim sredstvima zatražene službe. Ukoliko je to potrebno, zatražena služba može u skladu s unutarnjim zakonodavstvom urediti da druga nadležna služba pruži pomoć.

PRIOPĆAVANJE PODATAKA

Članak 3.

1. Suradnja će se odvijati neposrednom komunikacijom između carinskih službi.

2. Carinske službe će, samoinicijativno, ili na zahtjev, dostavljati jedna drugoj sve relevantne podatke o radnjama koje bi mogle rezultirati prekršajima na teritoriju druge ugovorne stranke.

Članak 4.

Na zahtjev, carinske službe dostavljaju jedna drugoj sve podatke koji mogu pomoći pri:

a) određivanju carinskih pristojbi te točnom utvrđivanju carinske vrijednosti, podrijetla i razvrstavanja robe u carinsku tarifu;

b) provođenju mjera uvoznih i izvoznih zabrana i ograničenja;

c) utvrđivanju načina prijevoza i dostave robe iz kojih je vidljiva njena vrijednost, raspolaganje i odredište.

Članak 5.

Carinska služba jedne ugovorne stranke će samoinicijativno ili na zahtjev, dostaviti sve podatke što se odnose na carinske prekršaje, a posebno u svezi:

a) fizičkih ili pravnih osoba za koje se zna ili sumnja da su počinile kršenja carinskih propisa;

b) Novih načina ili metoda upotrijebljenih pri kršenju carinskih propisa;

c) roba ili kretanja roba za koje se zna da su predmet carinskih prekršaja;

d) prijevoznih sredstava i kontejnera, za koje postoje osnove za sumnje da su se upotrebljavali, da se upotrebljavaju ili bi se mogli upotrijebiti u izvršenju carinskih prekršaja.

Članak 6.

Na zahtjev, carinske službe će izvijestiti jedna drugu o tome:

a) da li je roba koja je uvezena na teritorij države jedne ugovorne stranke, bila izvezena sa teritorija države druge ugovorne stranke sukladno carinskim propisima;

b) da li je roba koja je izvezena sa teritorija države jedne ugovorne stranke, uvezena na carinsko područje države druge ugovorne stranke sukladno carinskim propisima, navodeći, kada je to potrebno, carinski postupak koji je nad njom proveden.

Članak 7.

1. Carinska služba jedne ugovorne stranke će samoinicijativno, ili na zahtjev, dostaviti carinskoj službi druge ugovorne stranke rezultate istraga, izvješća, zapisnike o dokaznom materijalu ili ovjerene kopije dokumenata dajući sve raspoložive podatke o radnjama, otkrivenim ili planiranim, koje čine ili bi mogle činiti kršenje carinskih propisa koji su na snazi na teritoriju države te ugovorne stranke.

2. Ukoliko zatražena služba ne raspolaže traženim podatkom, nastojat će pribaviti traženi podatak u skladu sa unutarnjim zakonodavstvom.

3. Originalni spisi i dokumenti mogu se tražiti samo u slučajevima kada ovjerene kopije nisu dostatne. Originali koji su otpremljeni bit će vraćeni čim prije.

4. Podatke predviđene ovim Ugovorom mogu zamijeniti kompjutorizirani podaci sačinjeni za istu svrhu u bilo kojem obliku. Također će biti dostavljene sve obavijesti neophodne za tumačenje ili korištenje materijala.

NADZOR

Članak 8.

Carinska služba jedne ugovorne stranke će samoinicijativno ili na zahtjev carinske službe druge ugovorne stranke održavati nadzor nad:

a) osobama za koje se zna ili postoji sumnja da krše ili su kršili carinske propise koji su na snazi na teritoriju države druge ugovorne stranke;

b) sredstvima prijevoza i kontejnerima, za koje postoji saznanje ili sumnja da jesu ili su bili korišteni u kršenju carinskih propisa;

c) kretanju roba za koje postoji sumnja o mogućem kršenju carinskih propisa ili o tome postoji dojava.

ISTRAGE

Članak 9.

1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će pokretati sve službene istrage o postupcima koji predstavljaju ili bi mogli predstavljati kršenje carinskih propisa. Ona će dostaviti rezultate takvih istraga službi tražiteljici.

2. Zatražena služba može po zahtjevu, do najveće moguće mjere, dozvoliti službenicima službe tražiteljice boravak na području države zatražene službe, kada njeni službenici istražuju prekršaje koji su od značaja za službu tražiteljicu.

3. Kada u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom, predstavnici jedne ugovorne stranke borave na teritoriju države druge ugovorne stranke, moraju u svakom trenutku biti u mogućnosti dokazati svoj službeni status. Dok su tamo, oni će uživati istu zaštitu kakva je predviđena i za carinske službenike druge ugovorne stranke. Oni ne smiju nositi službenu odoru niti oružje.

KONTROLIRANE ISPORUKE

Članak 10.

1. Carinske službe mogu, uz obostranu suglasnost i unutar njihovih nadležnosti određenih unutarnjim zakonodavstvom, koristiti kontrolirane isporuke u cilju otkrivanja osoba uključenih u prekršaje. Kada odluka o korištenju kontrolirane isporuke nije unutar nadležnosti carinske službe, ona će pokrenuti suradnju sa državnim službama koja imaju takve nadležnosti ili prenijeti slučaj toj službi.

2. Nelegalne pošiljke za koje je dogovorena kontrolirana isporuka mogu, uz obostranu suglasnost nadležnih tijela, biti zaustavljene i može im se dozvoliti da nastave sa nelegalnim tvarima nedirnutim ili uklonjenim i zaplijenjenim ili zamijenjenim u cijelosti ili djelomično.

3. Odluke o korištenju kontrolirane isporuke se donose od slučaja do slučaja, i mogu, ako je to potrebno, uzeti u obzir financijske uvjete i dogovore između nadležnih državnih tijela.

DOSTAVLJANJE I PRIOPĆAVANJE

Članak 11.

Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena carinska služba će u skladu sa svojim unutarnjim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne mjere u cilju dostave svih dokumenata i priopćavanja svih odluka odnosnoj fizičkoj ili pravnoj osobi sa prebivalištem ili sjedištem na njenom teritoriju koje spadaju u domašaj ovog Ugovora.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA POMOĆ

Članak 12.

1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Ugovora bit će u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za izvršavanje takvih zahtjeva pratit će zahtjev. Kada je to zbog hitrosti postupka potrebno može se prihvatiti usmeni zahtjev koji se mora odmah pismeno potvrditi.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

a) naziv carinske službe tražiteljice;

b) zahtijevano postupanje;

c) predmet i razlog zahtjeva;

d) kratki opis prekršaja, propise i druge uključene pravne elemente;

e) što točnije i opsežnije podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su predmet istrage;

f) sažetak relevantnih činjenica i već provedenih ispitivanja osim u slučajevima predviđenim člankom 11.

3. Zahtjevi se trebaju podnijeti na engleskom jeziku ili na drugom jeziku prihvatljivom za obadvije carinske službe. Podaci i ostala komunikacija između carinskih službi bit će dostavljeni na izvornom jeziku i na engleskom ili na jeziku koji je prihvatljiv za obadvije carinske službe.

4. Ako zahtjev ne odgovara formalnim zahtjevima, može se tražiti njegov ispravak ili dopuna, to međutim ne smije odgoditi izvršenje mjera koje se moraju odmah poduzeti.

OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVOSTI

Članak 13.

Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku koji je u skladu s ovim Ugovorom, bit će povjerljive naravi. Bit će zaštićeni obvezom službene tajnosti te će uživati jednaku zaštitu po odnosnim zakonima na snazi u ugovornoj stranki koja podatke prima, a koja se pruža za istu vrstu podataka.

UPOTREBA PODATAKA

Članak 14.

1. Dobiveni podaci će biti korišteni isključivo za potrebe ovog Ugovora, te se mogu koristiti za druge svrhe jedino uz prethodnu pismenu suglasnost carinske službe koja ih je dostavila.

2. U slučaju razmjene osobnih podataka, po ovom Ugovoru, carinske službe ugovornih stranaka osigurat će primjenu podataka samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu sa svim uvjetima koje postavi zatražena strana.

3. Odredbe iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na podatke o prekršajima vezanim uz narkotične droge i psihotropne tvari. Takve obavijesti se mogu priopćiti tijelima ugovorne strane tražiteljice koja su neposredno uključena u borbi protiv nezakonitog prometa opojnih sredstava.

4. U skladu s ciljem i odredbama Ugovora, carinske službe mogu koristiti dobivene podatke i dokumente u njihovim izvješćima, iskazima i zapisnicima u sudskim i upravnim postupcima.

VJEŠTACI I SVJEDOCI

Članak 15.

1. Na zahtjev, carinska služba može ovlastiti svoje službenike da se pojave kao vještaci ili svjedoci pred u sudskim ili upravnim postupcima u pogledu predmeta koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom i koji su u nadležnosti carinskih vlasti, te da podnesu dokaze, isprave ili njihove ovjerene prijepise koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu mora biti jasno naznačeno u kojem predmetu i u kojem svojstvu se službenik treba pojaviti.

2. Službenik od kojega se traži da se pojavi u svojstvu svjedoka ili vještaka ima privilegiju odbiti svjedočenje ili davanje izjave, ukoliko na to ima pravo ili obvezu prema zakonima njegove države ili zakonima države ugovorne stranke tražiteljice.

IZNIMKE OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

Članak 16.

1. Ako zatražena carinska služba smatra da bi udovoljavanje traženoj pomoći kršilo suverenitet, javni red, sigurnost ili neki drugi bitni interes ugovorne stranke, ili bi predstavljalo povredu gospodarske, poslovne ili službene tajne na državnom teritoriju te ugovorne stranke, pomoć se može odbiti, pružiti djelomično, ili se može pružiti pod određenim okolnostima ili uvjetima.

2. Ako se zahtjevu za pomoć ne može udovoljiti, carinska služba tražiteljica će biti bez odgađanja izviještena o razlozima odbijanja pružanja pomoći.

3. Kada služba tražiteljica zahtijeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti ukoliko bi to od nje tražila carinska služba druge ugovorne stranke, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu.

TROŠKOVI

Članak 17.

1. Carinske službe Ugovornih stranaka odustat će od prava na povrat troškova, nastalih izvršenjem ovog Ugovora, osim troškova isplaćenih svjedocima, naknada isplaćenih vještacima, te troškova prevoditelja, koji nisu državni službenici.

2. Ako je potrebno ili će biti potrebno podmirenje većih troškova neuobičajene naravi, carinske službe ugovornih stranaka će se konzultirati radi određivanja uvjeta pod kojima će se zahtjevu udovoljiti, te o načinu podmirenja troškova.

PROVEDBA

Članak 18.

1. Odredbe ovog Ugovora se primjenjuju na carinskom području država ugovornih stranaka.

2. Provedba ovog Ugovora bit će povjerena carinskim službama ugovornih stranaka. One će odlučiti o svim praktičnim mjerama i načinu provedbe Ugovora.

3. Carinske službe će nastojati suglasno riješiti svaki problem ili sumnju nastalu u tumačenju ili primjeni ovog Ugovora. Sporovi za koje se ne pronađe rješenje riješit će se diplomatskim putem.

4. Na zahtjev carinske službe jedne od ugovornih stranka, one će se sastati u cilju procjene ovog Ugovora ili raspravljanja bilo kojeg carinskog pitanja koje može proizići iz primjene Ugovora. Ugovorne stranke mogu uz obostranu suglasnost izmijeniti ili dopuniti Ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

1. Ugovorne stranke će se pismeno diplomatskim putem međusobno izvijestiti o ispunjenju uvjeta predviđenih njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje ovog Ugovora na snagu.

2. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana narednog mjeseca od primitka zadnje takve obavijesti.

3. Ovaj Ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može ga otkazati u svako doba dostavom obavijesti diplomatskim putem. Ugovor će prestati vrijediti šest mjeseci od dana kada druga ugovorna stranka primi obavijest o otkazu.

U potvrdu toga niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor.

Sačinjeno u Pragu 3. studenoga 1999. godine u dva izvornika na hrvatskom, češkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju nesuglasja u tumačenju prevladat će engleski jezik.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. Josip Knezić, v. r.

ravnatelj Carinske uprave

Ministarstva financija Republike Hrvatske

ZA VLADU ČEŠKE REPUBLIKE

Miroslav Kárnik, v. r.

direktor Glavne uprave za carine

Češke Republike

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija - Carinske uprave.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 413-01/99-05/01
Urbroj: 5030114-00-1
Zagreb, 17. veljače 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !