Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/97. XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 28.8.1997. Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L283398 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O TRGOVINSKOJ I GOSPODARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji, potpisan u Oslu dana 6. ožujka 1996. godine, na hrvatskom, norveškom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O TRGOVINSKOJ I GOSPODARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Norveške (u daljnjem tekstu: »Ugovorne stranke«);

Želeći promicati i omogućiti razvoj trgovinskih i gospodarskih odnosa između dvije zemlje na osnovi jednakosti i obostrane koristi;

Želeći izgraditi temelje za razvijene trgovinske odnose između fizičkih i pravnih osoba, poduzeća i organizacija dviju zemalja;

Uzimajući u obzir obveze Norveške kao članice Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i izrečenu želju Republike Hrvatske da postane članica WTO-a, te nastojeći promicati trgovinske odnose između dviju zemalja u skladu s načelima Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije koji se odnose na trgovinu robom i uslugama, kao i trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva;

Svjesne značaja cjelovite primjene svih načela i odredbi Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), napose onih iz Helsinškog završnog akta o sigurnosti i suradnji u Europi, kao i načela i odredbi Pariške povelje o Novoj Europi;

Ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Svrha ovog Ugovora je promicanje trgovinske i gospodarske suradnje između Ugovornih stranaka u skladu sa važećim zakonodavstvom dviju zemalja.

Članak 2.

1. Ugovorne stranke odobrit će jedna drugoj status najpovlaštenije nacije u međusobnoj trgovinskoj i gospodarskoj suradnji sukladno načelima Svjetske trgovinske organizacije.

2. Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na:

a) posebne prednosti koje proizlaze iz postojećeg zakonodavstva, a kojima se uređuju području slobodne trgovine ili posebne prednosti koje se odobravaju u svrhu osnivanja carinskih unija ili područja slobodne trgovine;

b) posebne prednosti koje jedna od Ugovornih stranaka odobrava susjednoj zemlji radi pojednostavljenja pogranične trgovine;

c) posebne prednosti koje se odobravaju zemljama u razvoju u skladu sa Ugovorom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, Općim sustavom povlastica i ostalim međunarodnim aranžmanima u korist zemalja u razvoju.

Članak 3.

1. Trgovina među trgovinskim partnerima dviju zemalja odvijat će se u skladu s međunarodnom poslovnom praksom. Plaćanja će se obavljati u konvertibilnoj valuti, osim ako poslovne strane u pitanju ne postignu drugačiji dogovor.

2. Ugovorne stranke su svjesne da poslovi kontra-trgovine mogu uzrokovati poremećaj u međunarodnoj trgovini i da se takvi poslovi trebaju smatrati izuzetnim slučajevima, osim ako stranke koje sudjeluju u poslovnoj transakciji ne postignu drugačiji dogovor.

Članak 4.

Ugovorne stranke će surađivati na promicanju otvorenosti i konkurentnosti, te nastojati osigurati potrebne uvjete za pristup njihovim tržištima za javne nabavke.

Članak 5.

Ako jedna od Ugovornih stranaka ustanovi postojanje dampinga u trgovini među Ugovornim strankama sukladno definiciji iz članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994. godine, dotična Ugovorna stranka može primijeniti odgovarajuće mjere protiv takve prakse sukladno odredbama utvrđenim gore navedenim Sporazumom glede provedbe članka VI.

Članak 6.

1. Ugovorne stranke će provesti međusobne konzultacije ako se na teritoriju jedne od Ugovornih stranaka uvozi proizvod u takvim količinama ili pod takvim uvjetima da uzrokuje ili prijeti ozbiljnom štetom domaćim proizvođačima sličnih ili direktno konkurentnih proizvoda na tom teritoriju.

2. Ugovorna stranka koja tvrdi da je uzrokovana takva šteta, ili da će do takve štete doći, podnijet će pismeni zahtjev za konzultacijama i dat će drugoj Ugovornoj stranki sve odgovarajuće podatke potrebne za istragu.

3. Konzultacije iz stavka 1. ovog članka održat će se u cilju pronalaženja zadovoljavajućih rješenja imajući u vidu osnovnu svrhu ovog Ugovora, a bit će završene najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva za konzultacijama dotičnoj Ugovornoj stranki, osim ako Ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

4. Ako se kao rezultat konzultacije utvrdi da postoji takva situacija, kako je navedeno u stavku 1. ovog članka, Ugovorne stranke će nastojati postići dogovor o mjerama za sprječavanje ili uklanjanje štete.

5. Ako nije moguće postići dogovor između Ugovornih stranaka glede mjera za sprječavanje štete, Ugovorna stranka koja trpi ozbiljnu štetu, ili kojoj prijeti ozbiljna šteta, može primijeniti mjere u onom opsegu i trajanju koje je neophodno za uklanjanje navedene štete.

6. Pri odabiru mjera, Ugovorne stranke će dati prioritet onim mjerama koje u najmanjoj mogućoj mjeri ometaju primjenu ovog Ugovora.

7. U kritičnim okolnostima, kada bi odgađanje zaštitnih mjera uzrokovalo štetu koju bi bilo teško ukloniti, dotična Ugovorna stranka može bez prethodnih konzultacija privremeno primijeniti mjere o kojima je riječ u stavku 5. ovog članka, pod uvjetom da se konzultacije održe odmah nakon poduzimanja mjera.

8. Ugovorne stranke se mogu, po potrebi, međusobno konzultirati glede datuma okončanja bilo koje od mjera primijenjenih sukladno ovom članku.

Članak 7.

Ovaj Ugovor ne sprječava Ugovorne stranke u primjeni mjera koje smatraju neophodnima da bi zaštitile javni moral, zakon i red, javnu sigurnost, zdravlje i život ljudi, životinja i biljaka, prava intelektualnog vlasništva, ili odredbe o uvozu ili izvozu zlata ili srebra, ili da bi zaštitile nacionalno blago koje ima umjetničku, povijesnu ili arheološku vrijednost.

Takve zabrane i ograničenja neće se primjenjivati na način koji bi doveo do proizvoljne ili neopravdane diskriminacije, ili uključivao skrivena ograničenja glede trgovine između dviju zemalja.

Članak 8.

Svjesne da Republika Hrvatska još nije postala članicom Svjetske trgovinske organizacije (WTO), niti potpisnicom Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS), stranke će ipak poštivati načela izložena u TRIPS-u poglavito glede uzajamnog odobrenja nacionalnog tretmana i statusa najpovlaštenije nacije u svezi zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Članak 9.

Stranke potvrđuju spremnost glede razmatranja mogućnosti tješnje suradnje oko pitanja u svezi tehničkih propisa i standardizacije, kao i ispitivanja i certifikacije.

Članak 10.

U okviru ovog Ugovora svaka od Ugovornih stranaka će osigurati da fizičke i pravne osobe obiju zemalja imaju pravo na nacionalni tretman glede pristupa i tretmana na sudovima druge zemlje bilo da se pojavljuju kao tužitelji, optuženi ili u drugom svojstvu u sporovima koji se odnose na trgovinske transakcije.

Članak 11.

Ugovorne stranke će osnovati zajednički odbor kojem će predsjedati predstavnici Vlada svake od zemalja. Odbor će se sastajati u svrhu nadziranja provedbe ovog Ugovora po potrebi ili na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka.

Ugovorne stranke će poduzeti neophodne mjere kako bi se postigao cilj ovog Ugovora i ispunjavanje obveza koje iz njega proizlaze.

Svaka od Ugovornih stranaka ima pravo u bilo koje vrijeme zatražiti konzultacije s drugom Ugovornom strankom u svezi s primjenom ovog Ugovora.

Članak 12.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze proizišle iz važećih međunarodnih ugovora, kojih su stranke Republika Hrvatska i Kraljevina Norveška.

Članak 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su Ugovorne stranke pismeno izvijestile jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni zakonodavstvima predviđeni zahtjevi glede stupanja na snagu ovog Ugovora.

U slučaju da Republika Hrvatska postane članica Svjetske trgovinske organizacije, ovaj Ugovor prestaje važiti od datuma kada takvo članstvo stupa na snagu.

Članak 14.

Bilo koja od Ugovornih stranaka može otkazati Ugovor tako da pismeno obavijesti drugu Ugovornu stranku diplomatskim putem. Ovaj Ugovor prestaje važiti šest mjeseci od dana kada je druga Ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Sastavljeno u Oslu, dana 6. ožujka 1996. godine u dva izvornika, na hrvatskom, norveškom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

U slučaju neslaganja u tumačenju, engleski tekst je mjerodavan.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE
dr. Mate Granić, v. r.
potpredsjednik Vlade Republike

Hrvatske i ministar vanjskih poslova

ZA VLADU KRALJEVINE NORVEŠKE
Bjorn Thore Godal, v. r.
ministar vanjskih poslova
Kraljevine Norveške

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/94-01/24
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 11. srpnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !