Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, XX/00, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 14.4.2000 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

49

Na temelju članka 30.L114603 stavak 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2000. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji, sklopljen u Vilniusu, 15. listopada 1999. godine na hrvatskom, litavskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Litve, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

potvrđujući važnost trgovinske i gospodarske suradnje između ugovornih stranaka za uzajamni gospodarski i društveni razvitak;

Želeći stvarati povoljne uvjete za raznolik i skladan razvitak gospodarstva;

potvrđujući u trgovinskim i gospodarskim odnosima načela jednakosti, uzajamne koristi i međunarodnog prava;

najstojeći razvijati trgovinu u skladu s odredbama Svjetske trgovinske organizacije (WTO);

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke, u skladu sa svojim zakonima i propisima, promicat će trgovinsku i gospodarsku suradnju između dviju zemalja na dugoročnoj, stabilnoj i uzajamno korisnoj osnovi.

Članak 2.

Ugovorne stranke odobrit će jedna drugoj tretman najpovlaštenije nacije u svim pitanjima u svezi s:

- carinama i pristojbama bilo koje vrste koje se naplaćuju za uvoz ili izvoz ili u svezi s uvozom ili izvozom;

- načinima nametanja carina i pristojbi;

- pravilima i formalnostima u svezi s uvozom i izvozom, uključujući one koji se odnose na carinjenje, tranzit, skladištenje i pretovar;

- porezima i drugim unutarnjim pristojbama bilo koje vrste koji se izravno ili neizravno primjenjuju na uvozne proizvode;

- načinima plaćanja i prijenosa takvih plaćanja;

- propisima koji utječu na prodaju, kupovinu, prijevoz, distribuciju i korištenje proizvoda na domaćem tržištu.

Članak 3.

Tretman najpovlaštenije nacije ne odnosi se na:

a) povlastice i prednosti koje bilo koja od ugovornih stranaka odobrava susjednim zemljama u svrhu olakšavanja pogranične trgovine i prometa,

b) povlastice i prednosti koje bilo koja od ugovornih stranaka odobrava trećoj zemlji kao rezultat članstva u carinskoj uniji ili zoni slobodne trgovine ili drugim oblicima regionalne gospodarske suradnje kojem je bilo koja od ugovornih stranaka sada stranka ili će to u budućnosti postati,

c) prednosti odobrene temeljem sustava povlastica za zemlje u razvoju.

Članak 4.

Niti jedna odredba ovoga Ugovora neće se tumačiti na način da sprječava bilo koju ugovornu stranku da prihvati ili provede mjere:

a) potrebne za zaštitu stanja platne bilance;

b) potrebne za zaštitu javnog zdravlja, morala, poretka ili sigurnosti;

c) potrebne za sprječavanje ili uklanjanje štete domaćoj industriji ili prijetnje od toga, uključujući štetu uslijed nepravednih trgovinskih postupaka;

d) potrebne za zaštitu života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka, te okoliša ili opasnosti po njih;

e) u svezi prometa oružjem, streljivom, ratnom opremom, ili izravnim ili neizravnim prometom drugim materijalima u svrhu opskrbe vojnog postrojenja;

f) u svezi s fisijskim (nuklearnim) tvarima, njihovim izvorima ili radioaktivnim nusproizvodima, osim u medicinske svrhe.

Te zaštitne mjere primjenjivat će se bez diskriminacije i sukladno odredbama Svjetske trgovinske organizacije (WTO), osobito odredbama Sporazuma o zaštitnim mjerama, ali nisu njime ograničene.

Članak 5.

Uvoz i izvoz roba i usluga vršit će se na temelju ugovora sklopljenih između fizičkih osoba ili subjekata dviju zemalja. Međutim, ugovorne stranke mogu na razini svojih nadležnih tijela uskladiti transakcije za uzajamnu opskrbu glavnim proizvodima od prioritetnog značenja za ugovorne stranke.

Ugovorne stranke nadzirat će stanje svojih trgovinskih i gospodarskih odnosa, te će razmjenjivati podatke i informacije radi daljnjeg razvitka uzajamnih gospodarskih odnosa.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka će odobriti drugoj ugovornoj stranci povoljne uvjete za potpisivanje ugovora za isporuku proizvoda i pružanje usluga, te za njihovo ostvarivanje.

Članak 7.

Sva plaćanja proizašla iz trgovine između dviju zemalja obavljat će se u slobodno konvertibilnoj valuti, sukladno važećim zakonima i propisima svake od zemalja.

Plaćanja između dviju zemalja mogu se obavljati i putem drugih platnih aranžmana koje sklope fizičke osobe ili subjekti ugovornih stranaka ili financijska poduzeća bilo koje treće zemlje ovlaštena za financijsko poslovanje i pružanje financijskih usluga, u skladu s važećim zakonima i propisima obje zemlje.

Članak 8.

U želji da potaknu daljnji razvitak trgovinskih i gospodarskih odnosa između dviju zemalja, ugovorne stranke odobrit će jedna drugoj pogodnosti neophodne za sudjelovanje na sajmovima i izložbama na svojemu teritoriju, te će od naplate carine izuzeti uvoz i izvoz:

a) uzoraka i reklamnih medija bez komercijalne vrijednosti;

b) alata i pomagala dopremljenih u svrhu popravaka ili montaže, pod uvjetom povrata tih alata i pomagala;

c) roba namijenjenih sajmovima i izložbama, pod uvjetom da se ona ne prodaje ili na drugi način otuđuje na teritoriju ugovorne stranke gdje se izlaže, bez odobrenja nadležnih tijela ugovorne stranke;

d) posebne kontejnere koji se koriste u međunarodnoj trgovini i koji će biti vraćeni.

Članak 9.

Ugovorne stranke promicat će suradnju na načelima uzajamne koristi te su sporazumne razvijati svoje djelatnosti na područjima: poljoprivrede, lake industrije, energetike, prijevoza, komunikacija i informacija te ostalim područjima od obostranog interesa. Sukladno svojim važećim zakonima i propisima, ugovorne stranke odobrit će povoljne uvjete za ulaganja, zajednička ulaganja, osnivanje poduzeća, tvrtki, banaka, trgovačkih društava, podružnica, inozemnih poslovnih predstavništava na svom teritoriju.

Članak 10.

Ugovorne stranke su se sporazumjele ustanoviti Zajednički odbor koji će nadzirati provedbu ovoga Ugovora te davati preporuke za poticanje trgovinske i gospodarske suradnje između ugovornih stranaka; rješavati sve sporove do kojih dođe između ugovornih stranaka, a u svezi tumačenja i provedbe ovog Ugovora. Na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka Zajednički odbor upriličit će sastanak u ono vrijeme i na onom mjestu koje ugovorne stranke dogovore diplomatskim putem.

Članak 11.

U vrijeme stupanja na snagu ovoga Ugovora ili u bilo koje vrijeme nakon toga, odredbe ovoga Ugovora mogu se izmijeniti i dopuniti sukladno dogovoru između ugovornih stranaka. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu kad ugovorne stranke obavijeste jedna drugu da su ispunjene sve potrebne ustavne formalnosti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 12.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze proizašle iz važećih međunarodnih ugovora kojih su stranke Republika Hrvatska i Republika Litva.

Članak 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje od dvije obavijesti kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu pisano diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi pet godina od dana njegovog stupanja na snagu, a nakon toga se prešutno produžuje na sljedeća jednogodišnja razdoblja. Ukoliko jedna od ugovornih stranaka odluči otkazati Ugovor, o tome mora pisano diplomatskim putem obavijestiti drugu ugovornu stranku, najkasnije šest mjeseci prije isteka tekućeg razdoblja.

Nakon otkaza ovog Ugovora, njegove će se odredbe primjenjivati i nadalje na neispunjene obveze iz ugovora koji su sklopljeni za vrijeme njegova važenja.

Sastavljeno u Vilniusu, 15. listopada 1999. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, litavskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, engleski tekst će biti mjerodavan.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE
dr. Mladen Ibler, v. r.
veleposlanik Republike Hrvatske

ZA VLADU  REPUBLIKE LITVE
Algirdas Saudargas, v. r.
ministar vanjskih poslova
u Republici Litvi Republike Litve

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva.

Članak 4.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/97-01/05
Urbroj: 5030114-00-2
Zagreb, 16. ožujka 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !