Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/00, XX/03 . XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 14.1.2000 Ugovor o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L114494 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Ankari, 10. veljače 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Turske, u daljnjem tekstu ugovorne stranke,

IMAJUĆI U VIDU da povrede carinskih propisa štete ekonomskim, fiskalnim, trgovačkim, socijalnim i kulturnim interesima njihovih zemalja;

IMAJUĆI U VIDU da je važno osigurati propisanu naplatu carinskih pristojbi i poreza;

IMAJUĆI U VIDU da promet opojnim sredstvima i psihotropnim tvarima pridonosi razvoju nedopuštene trgovine tim sredstvima koja predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i društva općenito;

SVJESNI da bi borba protiv takvih prekršaja bila najučinkovitija uz usku suradnju njihovih carinskih službi;

VODEĆI RAČUNA o međunarodnim konvencijama koje potiču bilateralnu međusobnu suradnju kao i o preporuci Vijeća za carinsku suradnju o međusobnoj administrativnoj pomoći od 5. prosinca 1953.;

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

a) »carinsko zakonodavstvo« značit će zakone i propise koje primjenjuju carinske službe u vezi s uvozom, izvozom i provozom robe ili bilo kojim drugim carinskim postupcima koji se odnose na carine, davanja i druge kontrole u svezi kretanja roba preko nacionalnih granica;

b) »carinska davanja« značit će sva davanja, takse, pristojbe i/ili druge troškove koji se određuju i sakupljaju na područjima Ugovornih stranaka uz primjenu carinskog zakonodavstva, ali ne uključuju pristojbe i troškove iznos kojih je ograničen na približne troškove izvršenih radnji;

c) »osobni podaci« značit će podatke o identificiranim fizičkim osobama ili fizičkim osobama koje se mogu identificirati;

d) »služba tražiteljica« značit će carinsku službu koja podnosi zahtjev za pomoć u skladu sa ovim Ugovorom ili koja prima takvu pomoć;

e) »zatražena služba« značit će carinsku službu koja prima zahtjev za pomoć u skladu sa ovim Ugovorom ili daje takvu pomoć;

f) »prekršaj« značit će svako kršenje ili pokušaj kršenja carinskog zakonodavstva;

g) »carinska služba« značit će Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske za Republiku Hrvatsku, te Predsjedništvo Vlade - Podsekretarijat za carinu za Republiku Tursku;

Članak 2.

OPSEG PRIMJENE UGOVORA

1. Ugovorne stranke pomagat će jedna drugoj na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom, osiguravaju pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito sprječavaju, otkrivaju i istražuju prekršaje tog zakonodavstva.

2. Sva pomoć i suradnja koja se pruža u skladu s ovim Ugovorom, bit će u skladu s unutarnjim zakonodavstvom, te u okviru nadležnosti i raspoloživih sredstava zatražene službe.

Članak 3.

SURADNJA PO ZAHTJEVU

1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba pružit će sve potrebne podatke koji mogu pomoći u primjeni carinskog zakonodavstva, uključujući:

a) omogućavanje pravilnog utvrđivanja carinskih davanja;

b) točno utvrđivanje vrijednosti robe u carinske svrhe;

c) utvrđivanje razvrstavanja robe u tarifu i podrijetla robe.

2. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavijestit će da li je roba izvezena s područja jedne od Ugovornih stranaka ispravno uvezena na područje druge ugovorne stranke, navodeći, kada je to potrebno, koji je carinski postupak primijenjen.

3. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će u okviru svojih nadležnosti poduzeti potrebne mjere za osiguranje nadzora nad:

a) pojedinim fizičkim i pravnim osobama, za koje postoji osnovana sumnja da krše ili su kršili carinsko zakonodavstvo na području stranke tražiteljice;

b) prostorijama za koje služba tražiteljica sumnja da su korištena u činjenju carinskih prekršaja na carinskom području jedne ili druge ugovorne stranke;

c) prometom roba koje bi moglo prouzročiti znatno kršenje carinskog zakonodavstva na području stranke tražiteljice, a o kojem je služba tražiteljica dala obavijest.

d) prijevoznim sredstvima za koje postoji osnovana sumnja, da su bila, jesu ili bi mogla biti korištena za kršenje carinskog zakonodavstva na području stranke tražiteljice.

Članak 4.

POSEBNI OBLICI SURADNJE

Ugovorne stranke će, u okviru svojih nadležnosti pružiti pomoć ukoliko je to neophodno za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na:

(a) djela kojima je prekršen, kojima se krši ili će se kršiti to zakonodavstvo i koja bi mogla zanimati drugu Ugovornu stranku;

(b) nove načine ili metode korištene pri kršenju carinskog zakonodavstva;

(c) robe za koje se zna da su, na području druge ugovorne stranke, predmet znatnih kršenja carinskog zakonodavstva;

(d) pojedine osobe za koje se zna ili sumnja da krše zakonodavstvo koje je na snazi na području ugovorne stranke;

(e) sredstva prijevoza i kontejnere, o kojima postoji saznanje ili sumnja da su se upotrebljavali, da se upotrebljavaju ili bi se mogli upotrebljavati za izvršenje prekršaja carinskog zakonodavstva koje je na snazi na području druge ugovorne stranke.

Članak 5.

TEHNIČKA POMOĆ

1. Suradnja predviđena ovim Ugovorom, uključit će inter alia pružanje podataka u vezi sa:

a) postupcima primjene zakona koji bi mogli biti korisni u sprječavanju prekršaja;

b) novim načinima izvršenja prekršaja;

c) iskustvima i nalazima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika suzbijanja krijumčarenja;

d) novim postupcima i poboljšanim načinima kontrole putnika i pošiljaka.

2. Carinske vlasti Ugovornih stranaka će, ukoliko to nije u suprotnosti s njihovim nacionalnim zakonima, težiti suradnji na:

a) pokretanju, razvoju ili poboljšanju programa obuke svojih djelatnika;

b) uspostavljanju i održavanju međusobnih putova priopćavanja u cilju olakšavanja sigurne i brze razmjene podataka;

c) pospješivanju učinkovite međusobne koordinacije, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka i određivanje službenika za vezu;

d) proučavanju i isprobavanju nove opreme i postupaka;

e) pojednostavljenju i harmoniziranju svojih carinskih postupaka; i

f) bilo kojim drugim općim upravnim pitanjima koja bi mogla s vremenom na vrijeme zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.

Članak 6.

DOSTAVLJANJE / IZVJEŠĆIVANJE

Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će u skladu sa svojim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne radnje u okviru odredba ovog Ugovora, potrebne za priopćavanje svih odluka i dostavu svih dokumenata adresatu s prebivalištem ili sjedištem na njenom području. U tom slučaju primijenit će se odredbe članka 7.#clanak7 stavka 3. ovog Ugovora.

Članak 7.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA POMOĆ

1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Ugovora bit će u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za udovoljavanje takvim zahtjevima pratit će zahtjev. Kada je to zbog hitnosti postupka potrebno, može se prihvatiti usmeni zahtjev, koji se mora odmah pismeno potvrditi.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

a) naziv službe tražiteljice koja postavlja zahtjev;

b) zahtjevano postupanje;

c) predmet zahtjeva i razlog;

d) zakone, propise i druge pravne osnove;

e) što točnije i obuhvatnije podatke o fizičkim i pravnim osobama na koje se zahtjev odnosi;

f) sažetak relevantnih činjenica, osim u slučajevima predviđenim člankom 6., i

g) vezu između tražene pomoći i predmeta na koji se odnosi.

3. Zahtjevi će se podnijeti na engleskom jeziku ili na jeziku prihvatljivom toj službi.

4. a) Suradnja će se odvijati neposrednom komunikacijom između dviju carinskih službi.

b) U slučaju kada carinska služba zatražene ugovorne stranke nije nadležna za postupanje po zahtjevu, odmah će zahtjev proslijediti nadležnom tijelu, koje će odgovoriti u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, ili će uputiti službu tražiteljicu na pravilan postupak pri takvom zahtjevu.

5. Ako zahtjev ne odgovara formalnim zahtjevima, može se tražiti njegov ispravak ili dopuna; pri tome se ipak mogu poduzeti privremene mjere osiguranja.

Članak 8.

IZVRŠENJE ZAHTJEVA

1. Zatražena služba će poduzeti sve odgovarajuće mjere za izvršenje zahtjeva, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom te u okviru nadležnosti i raspoloživih sredstava, te će ako je potrebno, nastojati provesti sve mjere potrebne za udovoljavanje zahtjevu.

2. Carinska služba bilo koje ugovorne stranke će, po zahtjevu carinske službe druge ugovorne stranke, provesti sve potrebne istrage, uključujući i ispitivanje stručnjaka i svjedoka ili osoba osumnjičenih za izvršenje prekršaja, te poduzeti provjere, kontrole i utvrditi činjenično stanje u svezi s ovim Ugovorom.

3. Zatražena služba može po zahtjevu, do najveće moguće mjere, dozvoliti službenicima druge ugovorne strane prisutnost na njenom području, kada njeni službenici istražuju prekršaje koji su od značaja za službu tražiteljicu.

4. Kada u slučajevima predviđenim stavkom 3. ovog članka, djelatnici carinske uprave jedne države borave na području druge države moraju u svakom trenutku biti u mogućnosti dokazati svoj službeni status. Oni će uživati jednaku zaštitu kakvu, u skladu sa važećim zakonodavstvom, imaju carinski djelatnici te države.

5. Služba tražiteljica će, ako se to zahtijeva, biti obaviještena o vremenu i mjestu poduzimanja radnji vezanih uz zahtjev, kako bi djelovanje moglo biti koordinirano.

6. Službenici službe tražiteljice, koji su ovlašteni za istragu o prekršaju, mogu zahtijevati da zatražena služba pregleda odnosne knjige, registre i druge dokumente ili nosače podataka te da pribavi njihove preslike ili bilo koje podatke vezane uz prekršaj.

7. Za svrhe ovog Ugovora, carinske službe ugovornih stranaka će odrediti djelatnike odgovorne za takvo priopćavanje, te će razmijeniti popise sa imenima, djelatnim rasporedom, telefonskim i fax brojevima tih djelatnika. One se također mogu dogovoriti da njihove istražne službe budu u direktnom međusobnom kontaktu.

Članak 9.

KOMPJUTORIZIRANI PODACI

Dokumente predviđene ovim Ugovorom mogu zamijeniti kompjutorizirani podaci sačinjeni u bilo kojem obliku za istu svrhu, pri tome treba dostaviti i sve obavijesti neophodne za tumačenje takvih kompjutorskih podataka.

Članak 10.

IZUZECI OD SURADNJE

1. U slučajevima gdje zatražena Ugovorna stranka smatra da bi udovoljavanje zahtjevu kršilo suverenitet, sigurnost, javni interes ili neki drugi bitni državni interes, ili bi predstavljalo povredu industrijske, poslovne ili službene tajne, suradnja se može odbiti ili se može učiniti zavisnom o udovoljavanju određenim uvjetima ili zahtjevima.

2. Kada služba tražiteljica zahtijeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti, ako bi od nje bila zahtijevana, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu.

3. Ako je pomoć odbijena, takva odluka i razlozi za nju dostavit će se službi tražiteljici bez odgađanja.

Članak 11.

POVJERLJIVOST

Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku, u skladu s ovim Ugovorom, povjerljive su naravi, te će uživati jednaku zaštitu po odnosnom zakonodavstvu na snazi na području zatražene ugovorne stranke.

Članak 12.

UPOTREBA PODATAKA

1. Podaci, isprave i ostala priopćenja primljena u tijeku međusobne pomoći mogu se upotrijebiti samo za svrhe navedene u ovom Ugovoru, uključujući i upotrebu u sudskim i upravnim postupcima.

2. Služba tražiteljica neće upotrebljavati dokaze ili podatke, pribavljene prema ovom Ugovoru, u druge svrhe osim onih navedenih u zahtjevu, bez ranije pismene suglasnosti zatražene službe.

3. U slučaju razmjene osobnih podataka, po ovom Ugovoru, carinske službe Ugovornih stranaka osigurat će primjenu podataka samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu sa svim uvjetima koje postavi zatražena stranka.

4. Odredbe iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na podatke o prekršajima vezanim uz narkotične droge i psihotropne tvari. Takve obavijesti se mogu priopćiti tijelima ugovorne stranke tražiteljice koja su neposredno uključena u borbu protiv nezakonitog prometa opojnih sredstava. Međutim, ovi se podaci neće dostavljati trećim zemljama.

Članak 13.

SPISI, ISPRAVE I SVJEDOCI

1. Carinske službe Ugovornih stranaka će na zahtjev, pribaviti dokumente o prijevozu i otpremi robe iz kojih je vidljiva vrijednost, podrijetlo, stanje i odredište robe.

2. Originali spisa, isprava i ostalih materijala zahtijevat će se samo u slučajevima gdje prijepisi ne bi bili dovoljni. Na izričit zahtjev, kopije takvih spisa, isprava, i ostalih materijala trebaju biti ovjerene u skladu s unutarnjim propisima.

3. Originali spisa, isprava i ostalih materijala koji su otpremljeni službi tražiteljici, bit će vraćeni čim prije. Prava zatražene službe ili trećih strana u vezi s njima ostat će nedirnuta. Na zahtjev zatražene službe treba orignale, potrebne za donošenje presuda ili slične svrhe, vratiti bez odgađanja.

4. Na zahtjev carinske službe jedne ugovorne stranke, carinska služba druge ugovorne stranke će, prema svome nahođenju, ovlastiti svoje djelatnike, ako oni na to pristanu, da se pojave kao svjedoci u sudskim ili upravnim postupcima na području ugovorne stranke tražiteljice, te da podnesu spise, isprave i ostale materijale ili njihove ovjerene prijepise, koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu, treba navesti vrijeme, mjesto i vrstu postupka, te u kojem svojstvu će djelatnik svjedočiti.

Članak 14.

TROŠKOVI

1. Carinske službe ugovornih stranaka odustat će od prava na povrat troškova, nastalih izvršenjem ovog Ugovora, osim troškova isplaćenih svjedocima, naknada isplaćenih vještacima, te troškova prevoditelja, koji nisu državni službenici.

2. Ako se traži podmirenje velikih i neuobičajenih troškova potrebnih za ispunjenje zahtjeva, carinske službe ugovornih stranaka će se konzultirati radi određivanja načina i uvjeta za ispunjenje zahtjeva, te za podmirenje troškova.

Članak 15.

PROVEDBA

1. Provedba ovog Ugovora povjerena je carinskim službama Ugovornih stranaka. One će odlučiti o načinima za olakšanje provedbe ovog Ugovora.

2. Carinske službe će nastojati suglasno riješiti svaki problem ili sumnju nastalu u tumačenju ili primjeni ovog Ugovora.

3. Sporovi za koje nije pronađeno rješenje, riješit će se diplomatskim putem.

Članak 16.

STUPANJE NA SNAGU I OTKAZ

1. Ovaj Ugovor stupit će na snagu prvog dana narednog mjeseca od primitka zadnje pisane obavijesti, kojom se ugovorne stranke, diplomatskim putem, međusobno izvješćuju da su ispunjeni nacionalni uvjeti za stupanje Ugovora na snagu.

2. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, ali ga svaka ugovorna stranka može otkazati u svako doba dostavom obavijesti diplomatskim putem. Ugovor prestaje vrijediti tri mjeseca od dana obavijesti o otkazu drugoj ugovornoj stranki.

Sačinjeno u Ankari dana 10. veljače 1999. godine, u dva izvorna primjerka na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju mjerodavan će biti engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. Borislav Škegro, v. r.

potpredsjednik Vlade Republike

Hrvatske i ministar financija

ZA VLADU REPUBLIKE TURSKE

Hikmet Ulugbay, v. r.

državni ministar Republike

Turske

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija - Carinske uprave.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 413-01/97-03/01
Urbroj: 5030114-99-6
Zagreb, 23. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !