Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/02, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 6.9.2002. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

131

Na temelju članka 30.L115271 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2002. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PREVENCIJI, ISTRAZI I SUZBIJANJU CARINSKIH PREKRŠAJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja, sklopljen u Zagrebu, 21. svibnja 2002. godine, u izvorniku na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PREVENCIJI, ISTRAZI I SUZBIJANJU CARINSKIH PREKRŠAJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Talijanske Republike, u daljnjem tekstu ugovorne stranke,

Imajući u vidu da povrede carinskog zakona štete njihovim gospodarskim, trgovačkim, fiskalnim, socijalnim, kulturnim, industrijskim i poljoprivrednim interesima;

Uvjerene da akcije protiv carinskih prekršaja mogu biti učinkovitije izvedene uz usku suradnju njihovih carinskih službi;

Imajući u vidu važnost pravilnog utvrđivanja carine i drugih poreza, naplaćenih pri uvozu ili izvozu i osiguranja prikladne primjene mjera zabrane, ograničenja i kontrole, pri čemu posljednje uključuje i primjenu odredbi i propisa o krivotvorenim robama i registriranim trgovačkim oznakama;

Imajući u vidu potrebu olakšanja zakonite trgovine;

Imajući u vidu da promet opojnih droga i psihotropnih tvari predstavlja opasnost za javno zdravlje i društvo;

Vodeći računa o Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari od 20. prosinca 1988., uključujući one navedene u prilozima navedene Konvencije;

Vodeći računa o odgovarajućim instrumentima Vijeća za carinsku suradnju, naročito o Preporuci o međusobnoj administrativnoj pomoći od 5. prosinca 1953.;

Sporazumjele su se kako slijedi:

POGLAVLJE I

Definicije

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora:

a) »carinski zakon« znači takve zakonske i podzakonske odredbe primjenjive od obje carinske administracije s obzirom na:

– uvoz, izvoz, provoz i smještaj roba i vrijednosti, uključujući sredstva plaćanja;

– naplatu, garancije i povrat carine i poreza u vezi sa uvozom i izvozom;

– mjere zabrane, ograničenja i kontrole, uključujući zakone kojima se mijenjaju kontrolne mjere;

– borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari;

b) »carinska služba« znači Ministarstvo financija – Carinsku upravu za Republiku Hrvatsku, te Carinsku službu Italije uključujući Financijsku policiju za Talijansku Republiku, koje su nadležne za provođenje odredbi navedenih u stavku a) ovog Ugovora;

c) »carinski prekršaji« predstavljaju svaku povredu ili pokušaj povrede carinskog zakona;

d) »uvozne i izvozne carine i porezi« znače uvozne i izvozne carine i sve ostale carine i poreze naplaćene pri uvozu ili izvozu, uključujući, za Talijansku Republiku, carine i poreze kao što je razloženo od nadležnih tijela Europske unije;

e) »osoba« znači svaku fizičku ili pravnu osobu;

f) »osobni podaci« znače svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati;

g) »opojne droge i psihotropne tvari« znače sve proizvode popisane u Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari od 20. prosinca 1988., uključujući i one navedene u prilozima već spomenute Konvencije;

h) »kontrolirana isporuka« znači postupak koji dopušta prolazak preko državnog teritorija svake od ugovornih stranaka, roba za koje se zna ili pretpostavlja nezakonitost prometa, pod nadzorom nadležnih vlasti ugovornih stranaka u cilju otkrivanja osoba uključenih u izvršenje prekršaja.

POGLAVLJE II

Opseg primjene ugovora

Članak 2.

1. Ugovorne stranke će putem svojih carinskih službi pružati jedna drugoj administrativnu pomoć pod uvjetima dogovorenim ovim Ugovorom, za prikladnu primjenu carinskih zakona te za sprječavanje, istrage i suzbijanje carinskih prekršaja.

2. Svu pomoć predviđenu ovim Ugovorom pružat će svaka ugovorna stranka sukladno odredbama njezinog unutarnjeg zakonodavstva i upravnim propisima, te u okviru nadležnosti njezine carinske službe i raspoloživih sredstava.

3. Ovaj Ugovor je predviđen isključivo za uzajamnu administrativnu pomoć između ugovornih stranaka; odredbe ovog Ugovora ne mogu dati pravo Ugovornoj stranci ili bilo kojoj privatnoj osobi da pribavi, sakrije ili isključi bilo koji dokaz ili spriječi izvršenje zahtjeva.

POGLAVLJE III

Cilj pomoći

Članak 3.

1. Carinske službe opskrbljivat će jedna drugu, bilo na zahtjev ili samoinicijativno, podacima i dokumentima koji pomažu u osiguranju prikladne primjene carinskih zakona i prevencije, istraga i suzbijanja carinskih prekršaja.

2. Svaka od carinskih službi će, u izvršenju istraga u korist druge carinske službe, djelovati kao da postupa za svoj račun ili na zahtjev drugog tijela vlasti te ugovorne stranke.

Članak 4.

1. Na zahtjev, zatražena carinska služba osigurat će sve podatke u svezi unutarnjih carinskih zakona i postupaka značajnih za istrage povezane sa carinskim prekršajem.

2. Svaka od carinskih službi priopćit će, bilo na zahtjev ili samoinicijativno, svaki raspoloživi podatak povezan sa:

a) bitnim promjenama njezinih carinskih zakona;

b) novim načinima provođenja carinskih zakona koji su dokazali svoju djelotvornost;

c) novim tokovima, sredstvima ili načinima izvršenja carinskih prekršaja.

Članak 5.

Carinske službe će sukladno njihovim zakonskim i upravnim propisima pomagati jedna drugoj u pogledu postupaka uključujući zapljenu ili zamrzavanje ili oduzimanje imovine, prihoda i pomagala uključenih u prekršaje.

Članak 6.

Carinske službe mogu osigurati jedna drugoj tehničku pomoć u carinskoj problematici kroz:

a) razmjenu službenika u svrhu unaprijeđenja uzajamnog razumijevanja njihovih tehnika carinskog rada;

b) obuku i pomoć u razvoju specijaliziranih vještina njihovih službenika;

c) razmjenu stručnjaka za carinska pitanja.

POGLAVLJE IV

Slučajevi pružanja pomoći

Članak 7.

Carinske službe će, samoinicijativno ili na zahtjev, izvijestiti jedna drugu o slijedećim podacima:

a) da li je roba izvezena iz područja državne zatražene carinske službe bila u skladu sa propisima uvezena na područje države druge carinske službe;

b) da li je roba uvezena na područje države zatražene carinske službe bila u skladu s propisima izvezena iz područja države druge carinske službe, te carinski postupak, ukoliko je proveden, u koji je roba bila stavljena.

Članak 8.

U kontekstu zakonskih i podzakonskih propisa, carinske službe ugovornih stranaka će razmijeniti svaki podatak – na zahtjev i poslije prethodne istrage ako je potrebno – kako bi se osigurala pravilna naplata carinskih pristojbi i poreza, posebice podataka koji olakšavaju:

a) određenje carinske vrijednosti, tarifno razvrstanje i podrijetlo robe;

b) primjenu propisa koje se odnose na zabrane, ograničenja i nadzor.

Članak 9.

Na zahtjev, zatražena carinska služba pribavit će informacije i održavati specijalni nadzor nad:

a) osobama poznatim carinskoj administraciji tražiteljici da su počinili carinske prekršaje ili se sumnja na isto, posebice onima koje ulaze i izlaze s carinskog područja zatražene ugovorne stranke;

b) robama bilo u prijevozu ili skladištenju o kojima treba izvijestiti carinsku službu tražiteljicu poradi sumnje na nedozvoljen promet prema carinskom području zatražene carinske službe;

c) prijevoznim sredstvima za koja carinska služba tražiteljica sumnja da su bila korištena za počinjenje carinskih prekršaja na carinskom području bilo koje od ugovornih stranaka;

d) prostorije za koje carinska služba tražiteljica sumnja da su bile korištene za činjenje carinskih prekršaja na carinskom području bilo koje od ugovornih stranaka.

Članak 10.

1. Carinske službe će pribaviti jedna drugoj, bilo na zahtjev ili samoinicijativno informacije i obavještajne podatke o transakcijama, završenim ili planiranim, koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati carinski prekršaj.

2. U ozbiljnim slučajevima koji mogu imati za posljedicu znatnu štetu za gospodarstvo, javno zdravlje, opću sigurnost ili bilo koji drugi vitalni interes jedne od ugovornih stranaka, carinska služba druge ugovorne stranke će, kada god je to moguće, dostaviti podatke samoinicijativno.

Članak 11.

Na molbu, zatražena carinska služba će, sve dokumente i odluke koje ulaze u opseg primjene ovog Ugovora, a potječu od zatražene carinske službe, isporučiti i obavijestiti ili zatražiti nadležna tijela da obavijeste zainteresirane osobe koje prebivaju ili su registrirane na njezinom području, sukladno zakonodavstvu zatražene ugovorne stranke.

Članak 12.

Carinske službe mogu, međusobnim dogovorima i sukladno unutarnjim zakonima i propisima koje primjenjuju, provesti postupak kontrolirane isporuke nedirnutih, uklonjenih ili potpuno ili djelomično nadomještenih roba.

POGLAVLJE V

Priopćavanje i provođenje zahtjeva

Članak 13.

1. Pomoć obuhvaćena ovim Ugovorom bit će razmjenjivana izravno između carinskih službi.

2. Zahtjevi za pomoć obuhvaćenu ovim Ugovorom bit će sačinjeni u pismenom obliku, te će biti popraćeni svim dokumentima koji se smatraju korisnima. Kada okolnosti tako zahtijevaju, zahtjevi također mogu biti izjavljeni usmeno. Takvi zahtjevi će morati biti žurno potvrđeni pismeno.

3. Zahtjevi sačinjeni u skladu sa stavkom 2 ovog članka uključit će sljedeće pojedinosti:

a) carinsku službu koja je sačinila zahtjev;

b) predmet i razlog zahtjeva;

c) kratak opis predmeta, pravne elemente i prirodu postupanja;

d) imena i adrese stranaka kojih se postupanje tiče, ako su poznate.

4. Zahtjev svake carinske službe kojim se traži određeno postupanje bit će udovoljen, sukladno i s obzirom na unutarnje zakonske i upravne odredbe zatražene ugovorne stranke.

5. Podaci na koje se odnosi ovaj Ugovor bit će priopćeni službenicima koji su posebno određeni za tu svrhu od svake carinske službe. Popis tako određenih službenika bit će priopćen od carinske službe ugovorne stranke drugoj ugovornoj stranci sukladno stavku 2. članka 23.#clanak23 ovog Ugovora.

Članak 14.

1. Ako jedna carinska služba tako zahtijeva, druga carinska služba će inicirati istrage koje se tiču djelovanja koja su, ili će biti, protivna carinskim zakonima, koji su na snazi na području države carinske službe tražiteljice, i priopćiti će rezultate takve istrage carinskoj službi tražiteljici.

2. Te istrage bit će vođene prema zakonima važećim na području države zatražene carinske službe. Zatražena carinska služba postupat će kao da postupa za svoj račun.

3. U slučaju da zatražena carinska služba nije nadležna služba za udovoljenje zahtjevu, ona će žurno otpremiti isti nadležnoj službi i zatražiti suradnju te službe.

Članak 15.

1. Na pisani zahtjev, službenici posebno određeni od carinske službe tražiteljice, uz ovlaštenje zatražene carinske službe i sukladno uvjetima koje zatražena strana može odrediti, mogu u svrhu istraživanja carinskog prekršaja:

a) zatražiti u uredima zatražene carinske službe dokumente, registre i druge relevantne podatke kako bi izdvojio podatke u pogledu tog carinskog prekršaja;

b) uzeti kopije dokumenata, registara i drugih podataka koji se odnose na taj carinski prekršaj;

c) biti nazočni za vrijeme istrage koju provodi zatražena carinska služba na carinskom području zatražene ugovorne stranke, a koja je bitna za carinsku službu tražiteljicu.

2. Kada su službenici carinske službe tražiteljice nazočni na području druge ugovorne stranke u okolnostima predviđenim u stavku 1 ovog članka, oni moraju cijelo vrijeme biti u mogućnosti pružiti dokaz njihovog službenog statusa.

3. Oni će, dok su ondje, uživati istu zaštitu kao onu određenu carinskim službenicima druge ugovorne stranke, u skladu sa tamo važećim zakonima i biti odgovorni za svaki prekršaj koji bi mogli počiniti.

POGLAVLJE VI

Evidencije i dokumenti

Članak 16.

1. Svaka carinska služba će, samoinicijativno ili na zahtjev, pribaviti drugoj izvješća, dokazne materijale ili ovjerene kopije dokumenata dajući sve raspoložive podatke o aktivnostima, završenim ili planiranim, koje sačinjavaju ili bi mogle sačinjavati carinski prekršaj na području države druge carinske službe.

2. Dokumenti pribavljeni u skladu s Ugovorom mogu biti zamijenjeni kompjutoriziranim podacima sačinjenim u bilo kojem obliku za istu svrhu. Svi relevantni materijali za tumačenje ili korištenje informacija i dokumenata trebaju biti dostavljeni u isto vrijeme.

3. Izvorni dosjei i dokumenti bit će zatraženi samo u slučaju kada ovjerene kopije ne bi bile dovoljne.

4. Izvorni dosjei i dokumenti primljeni u skladu s Ugovorom bit će vraćeni najranijom prilikom.

POGLAVLJE VII

Časnici za vezu, vještaci i svjedoci

Članak 17.

1. Carinske službe ugovornih stranaka mogu međusobno dogovoriti razmjenu časnika za vezu, za ograničene periode, sukladno uzajamno prihvaćenim uvjetima.

2. U svrhu unaprijeđenja suradnje između dviju carinskih službi, časnik za vezu može se zadužiti, na zahtjev i sa odobrenjem druge ugovorne stranke, za sljedeće zadaće:

a) olakšati i ubrzati razmjene informacija između dviju carinskih službi, također kroz satelitske sustave čija će operativna uvjetovanost biti dogovorena između stranaka;

b) osigurati pomoć u istragama koje se odnose na predstavljanu carinsku službu;

c) sudjelovati u nacrtima zahtjeva za pomoć;

d) savjetovati i pomoći domaćoj carinskoj službi u pripremi i izvođenju pograničnih postupanja;

e) bilo koju drugu zadaću međusobno dogovorenu od strane dviju carinskih službi.

3. Carinske službe ugovornih stranaka utvrđuju na bilateralnoj osnovi ovlasti i smještaj časnika za vezu.

4. Na osnovu službenog zahtjeva ugovorne stranke tražiteljice, koji uključuje životopis osobe određene da nastupi kao časnik za vezu, ugovorna stranka domaćin će izdati dokument koji sadrži osobne podatke časnika i ovlašćuju ga da izvršava, na tom području, funkcije utvrđene unutar prethodnog stavka 3.

Časnici za vezu nazočni na području ugovorne stranke domaćina moraju u svakom trenutku biti u položaju pokazati gore navedene dokumente.

5. Časnici za vezu uživaju, na području domaće ugovorne stranke istu zaštitu i pomoć određenu važećim zakonodavstvom za carinske službenike te ugovorne stranke. Oni su odgovorni za svaki prekršaj počinjen van službe.

Članak 18.

1. Na zahtjev ugovorne stranke u svezi sa carinskim prekršajem, zatražena carinska služba može ovlastiti svoje službenike, kad god je moguće, da svjedoče pred nadležnim tijelima ugovorne stranke tražiteljice kao vještaci ili svjedoci u svezi činjenica koje su ustanovili tijekom njihovih dužnosti i da iznesu dokaze. Zahtjev za pojavljivanjem mora jasno naznačiti u kojem slučaju i u kojem svojstvu će se službenik pojaviti.

2. Carinska služba koja prihvaća zahtjev precizno utvrđuje, ukoliko je potrebno, u izdanom ovlaštenju, ograničenja unutar kojih službenik može svjedočiti.

POGLAVLJE VIII

Uporaba informacija i dokumenata i zaštita

Članak 19.

1. Podaci, priopćenja i dokumenti primljeni u kontekstu administrativne pomoći mogu biti korišteni u građanskim, kaznenim i upravnim postupcima, u uvjetima utvrđenim važećim odnosnim zakonodavstvom, samo u svrhe iz ovog Ugovora.

2. Takvi podaci, priopćenja i dokumenti mogu biti priopćeni drugim državnim tijelima, osim onih predviđenih ovim Ugovorom, samo ako carinska služba koja ih je dostavila to izričito odobri i dozvoli, pod uvjetom da unutarnji zakoni carinske službe primateljice ne zabranjuju takvo priopćavanje.

3. Odredbe stavka 2 ovog članka nisu primjenjive na podatke koje se odnose na prekršaje povezane s opojnim drogama i psihotropnim travama. Takvi podaci mogu biti priopćeni drugim tijelima izravno uključenim u borbu protiv nedozvoljenog prometa droga.

4. Međutim, sukladno obavezama koje potječu iz članstva Talijanske Republike u Europskoj Uniji, odredbe navedene u stavku 2 ne zabranjuju da se primljeni podaci, priopćenja i dokumenti mogu, kada je potrebno, prenijeti Europskoj Komisiji i drugim državama članicama prije spomenute Unije.

5. Podaci, priopćenja i dokumenti dostupni carinskoj službi ugovorne stranke tražiteljice uživaju, prema ovom Ugovoru, jednaku zaštitu kao ona što je odobrena unutarnjim zakonima prije spomenute ugovorne stranke za dokumente i informacije istovjetne prirode.

Članak 20.

Kada se osobni podaci razmjenjuju u skladu s Ugovorom, ugovorne stranke će osigurati standardnu zaštitu podataka najmanje jednaku onoj koja proizlazi iz primjene principa iz Priloga ovog Ugovora, koji je nedjeljivi dio ovog Ugovora.

POGLAVLJE IX

Izuzeća

Članak 21.

1. U slučajevima gdje bi pomoć u skladu s Ugovorom predstavljala kršenje suvereniteta, sigurnosti, državne politike ili drugih temeljnih nacionalnih interesa ugovorne stranke, ili bi uključile kršenje industrijskih, trgovačkih ili profesionalnih tajni ili bi bila neusklađena sa unutarnjim zakonskim i upravnim odredbama, pomoć može biti odbijena.

2. Ako carinska služba tražiteljica ne bi mogla udovoljiti sličnom zahtjevu koji bi bio upućen od zatražene carinske službe, ona će upozoriti na tu okolnost u svojem zahtjevu. Odluka o udovoljavanju takvom zahtjevu bit će na zatraženoj službi.

3. Zatražena carinska služba pomoć može odgoditi ukoliko bi ta pomoć mogla utjecati na istragu koja je u tijeku, progon ili postupanje. U takvom slučaju zatražena carinska služba konzultirat će carinsku službu tražiteljicu da utvrdi da li pomoć može biti pružena uz takve odredbe i uvjete kakve bi zatražena carinska služba mogla zatražiti.

4. Kada je pomoć odbijena ili odgođena, navest će se razlozi za takvo odbijanje ili odgađanje.

POGLAVLJE X

Troškovi

Članak 22.

1. Carinske službe odreći će se svih zahtjeva za povratom troškova nastalih izvršenjem ovog Ugovora, osim za troškove i naknade plaćene vještacima i svjedocima, kao i za troškove prevoditelja i tumača koji nisu državni zaposlenici, koje će snositi carinska služba tražiteljica.

2. Ako je potrebno podmirenje većih troškova i troškove neuobičajene naravi, ugovorene stranke će se konzultirati radi određivanja načina i uvjeta pod kojima će se zahtjevu udovoljiti, te o načinu podmirenja troškova.

POGLAVLJE XI

Provedba ugovora

Članak 23.

1. Carinske službe poduzet će mjere kako bi njihovi službenici odgovorni za istrage ili suzbijanje carinskih prekršaja održavali osobne i izravne veze jedni sa drugima.

2. Carinske službe odlučiti će o detaljnim načinima za olakšavanje provedbe ovog Ugovora.

3. Zajednička hrvatsko-talijanska komisija bit će osnovana i sastavljena od ravnatelja Carinske uprave – Ministarstva financija i od direktora Carinske Agencije ili njihovih predstavnika potpomognutih stručnjacima, koji će se sastajati kad god to bude potrebno, na zahtjev svake carinske službe, u svrhu praćenja provedbe ovog Ugovora kao i za pronalaženje mogućnosti rješavanja problema koji se mogu pojaviti.

4. Sporovi za koje se neće moći naći prijateljsko rješenje, riješit će se diplomatskim putem.

POGLAVLJE XII

Primjena

Članak 24.

Ovaj Ugovor primjenjivati će se na carinskim područjima obiju ugovornih stranaka kao što je određeno njihovim unutarnjim zakonskim i upravnim propisima.

POGLAVLJE XIII

Stupanje na snagu i otkazivanje

Članak 25.

1. Ovaj Ugovor stupit će na snagu prvog dana drugog mjeseca od datuma primitka druge od dviju obavijesti, kojima će ugovorne stranke službeno obavijestiti jedna drugu o ispunjenju uvjeta predviđenih njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje ovog Ugovora na snagu.

2. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, Ugovor o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji i suzbijanju carinskih prijevara između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike, potpisan u Beogradu, 10. studenog 1965. godine, bit će stavljen izvan snage u odnosima između dviju ugovornih stranaka.

Članak 26.

Ovaj Ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme, ali svaka ugovorna stranka može ga otkazati u svakom trenutku diplomatskim putem.

Otkaz Ugovora će stupiti na snagu tri mjeseca nakon obavijesti drugoj ugovornoj stranci.

Postupci koji su u tijeku završit će se, u svakom slučaju, sukladno odredbama ovog Ugovora.

Članak 27.

Ugovorne stranke sastat će se u svrhu revidiranja ovog Ugovora na zahtjev ili po isteku pet godina od datuma njegovog stupanja na snagu, osim ako ne obavijeste pismeno jedna drugu da takvo revidiranje nije potrebno.

U potvrdu toga, niže potpisani, od njihovih Vlada propisno ovlašteni predstavnici, potpisali su ovaj Ugovor.

Sačinjeno u Zagrebu, 21. svibnja 2002. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju nesuglasja u tumačenju će prevladati engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE TALIJANSKE REPUBLIKE

Anton Uljar, v. r. Mario Andrea Guaiana, v. r.

ravnatelj Carinske uprave direktor Carinske Agencije

Republike Hrvatske Talijanske Republike

PRILOG

TEMELJNA NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. Osobni podaci podvrgnuti automatskoj obradi bit će:

a) pribavljeni i obrađeni pošteno i u skladu sa zakonom;

b) pohranjeni za predviđene i zakonite svrhe i neće biti upotrijebljeni na način neodgovarajući tim svrhama;

c) primjereni, bitni i ne preopsežni u odnosu na svrhu za koju su spremljeni;

d) točni i po potrebi ažurirani;

e) pohranjeni u obliku koji dozvoljava identifikaciju sadržaja podataka ne dulje nego što je potrebno za svrhu za koju su ti podaci spremljeni.

2. Osobni podaci koji otkrivaju rasno podrijetlo, političko mišljenje ili religiozna ili druga uvjerenja, kao i osobni podaci koji su u vezi sa zdravljem i spolnim životom, ne mogu se automatski obrađivati osim ako domaće zakonodavstvo osigura prikladnu zaštitu. Isto će se primijeniti na osobne podatke povezane sa kaznenim presudama.

3. Prikladne sigurnosne mjere bit će poduzete za zaštitu osobnih podataka spremljenih u automatske baze podataka protiv neovlaštenog uništenja ili slučajnog gubitka kao i protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili razglašivanja.

4. Svakoj osobi će se omogućiti:

a) utvrđivanje postojanja automatske baze osobnih podataka, njezine glavne svrhe, kao i identitet i prebivalište ili glavno sjedište nadzornika datoteke;

b) dobivanje u razumnim intervalima i bez prekomjernog odgađanja ili troškova, potvrde o tome da li su osobni podaci koji se odnose na nju pohranjeni u automatskoj bazi podataka, kao i priopćavanje tih podataka u njoj razumljivom obliku;

c) dobivanje potvrde o ispravci ili brisanju takvih podataka za slučaj ako oni budu obrađeni suprotno odredbama domaćeg zakona uzimajući u obzir osnovne principe utvrđene u načelima 1 i 2 ovog Priloga;

d) pravo na žalbu, u slučaju da priopćenje, ispravak, ili brisanje predviđeno u stavcima b) i c) ovog načela nije omogućeno.

5.1. Nijedna iznimka od odredbi iz načela 1, 2 i 4 ovog Priloga neće biti dozvoljena osim u granicama definiranim u načelima koja slijede.

5.2. Odstupanje od odredbi iz načela 1, 2 i 4 ovog Priloga bit će dozvoljeno kada je takvo odstupanje predviđeno zakonodavstvom Ugovorne stranke i predstavlja, u demokratskom društvu, neophodnu mjeru za:

a) zaštitu državne sigurnosti, javne sigurnosti, monetarnih interesa države ili suzbijanje kriminalnih djela;

b) zaštitu subjekata na koje se podaci odnose ili prava i slobode drugih.

5.3. Ograničenje primjene prava navedenih stavcima b), c) i d) načela 4. ovog Priloga može biti predviđeno zakonom kada se automatske baze osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili znanstvena istraživanja, kada očigledno nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose.

6. Svaka ugovorna stranka se obvezuje uspostaviti prikladne sankcije i mjere za kršenje odredbi domaćih zakona uzimajući u obzir osnovna načela izložena u ovom Prilogu.

7. Niti jedna odredba ovog Priloga neće se tumačiti tako da ograničava ili drukčije utječe na mogućnost Ugovorne stranke da osigura subjektima na koje se podaci odnose veća jamstva nego je predviđeno ovim Prilogom.

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija – Carinske uprave.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 413-01/00-02/02
Urbroj: 5030115-02-4
Zagreb, 29. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !