Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/96)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 18.10.1996. Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L113604 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1996. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE BOSNE I HERCEGOVINE O UREĐENJU VODNOGOSPODARSKIH ODNOSA

I.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa, potpisan u Dubrovniku, 11. srpnja 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i bošnjačkom jeziku.

II.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE BOSNE I HERCEGOVINE O UREĐENJU VODNOGOSPODARSKIH ODNOSA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) u namjeri da urede vodnogospodarske odnose od zajedničkog interesa, a polazeći od Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Helsinška konvencija, Helsinki, ožujak 1992. godine) odlučile su sklopiti ovaj Ugovor.

Članak 1.

Ugovorne stranke su suglasne da je u zajedničkom interesu iniciranje potrebnih aktivnosti i mjera radi rješavanja vodnogospodarskih pitanja. U tom smislu nadležna državna tijela ugovornih stranaka poduzet će sve potrebne korake kako bi se stvorili opći uvjeti za vodnogospodarsku suradnju. Nadležna državna tijela, ustanove i vodoprivredna poduzeća, odnosno društva koja se bave vodnogospodarskom djelatnosti ugovornih stranaka, ostvarit će izravne kontakte i sve druge oblike međusobne suradnje radi izvršenja potrebnih aktivnosti.

Članak 2.

Uzimajući u obzir potrebu održavanja jedinstvenosti vodnogospodarskih odnosa, ugovorne stranke će na osnovi odredaba ovog Ugovora sporazumno rješavati sva vodnogospodarska pitanja osobito na izradi potrebne dokumentacije i obavljanju radova koji se odnose na: uporabu voda, zaštitu voda od onečišćavanja, zaštitu od štetnog djelovanja voda, održavanje vodnogospodarskih objekata, obnovu u ratu razrušenih vodnogospodarskih objekata i izgradnju novih, te zajednički nastupati u osiguranju potrebnih financijskih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora za njihovu obnovu i izgradnju.

Članak 3.

Odredbe ovog Ugovora odnose se na sve vodnogospodarske aktivnosti, poduzete mjere i radove iz članka 2.#clanak2 ovog Ugovora, na vodotocima koji čine zajedničku državnu granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine ili su njome presječeni, isto tako i na ona područja koja su od interesa za unapređenje gospodarenja vodama ugovornih stranaka.

Članak 4.

Ugovorne stranke će u obavljanju vodnogospodarskih radova na područjima koja su predmet ovog Ugovora nastojati upotrebljavati vodu na racionalan, pravedan i glede okoliša pravilan način, te će poduzimati potrebne mjere i radove za ograničenje izvora zagađivanja i međusobno se pravodobno informirati o slučajevima izvanrednih i iznenadnih zagađivanja.

Članak 5.

Radi ostvarivanja ciljeva ovog Ugovora imenovat će se Povjerenstvo za vodno gospodarstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Povjerenstvo se sastoji od šest članova. Svaka ugovorna stranka imenuje po tri člana: predsjednika, zamjenika i tehničkog tajnika.

U rad Povjerenstva prema potrebi uključuju se i stručnjaci za pojedina vodnogospodarska pitanja.

Nadležnost i rad Povjerenstva uređuje se posebnim Pravilnikom koji prihvaća Povjerenstvo.

Administrativne poslove Povjerenstva obavljat će nadležna državna tijela ugovornih stranaka za poslove vodnog gospodarstva.

Državna tijela nadležna za poslove vodnog gospodarstva ugovornih stranaka imenovat će članove Povjerenstva u roku od sedam dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Članak 6.

Ugovorne stranke uzajamno će osiguravati olakšani carinski postupak za prijenos građevinskog materijala, potrošnih sredstava, strojeva i ostalih sredstava rada koji su oslobođeni carine, isto tako i prijelaz osoba koje obavljaju radove sukladno ovom Ugovoru.

Članak 7.

Ugovorne stranke su suglasne da se:

»Dogovor o utvrđivanju visine i načina podjele vodnog doprinosa odnosno naknade za izvađeni pijesak, šljunak i kamen i postupku izdavanja saglasnosti za vađenje pijeska, šljunka i kamena iz međurepubličkih vodotoka Save i Une na dijelu koji čini granicu između Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Socijalističke Republike Hrvatske«, potpisan u Sarajevu, 15. veljače 1978. godine (Službeni list SR BiH, broj 19/78);

»Društveni dogovor o zajedničkim akcijama općina na sprečavanju zagađivanja i unapređenju kvalitete voda u slivu rijeke Neretve i dijelu Jadranskog mora na području ušća Neretve«, potpisan u Mostaru, 22. svibnja 1981. godine (Narodne novine SRH, broj 39/81 i Službeni list SR BiH, broj 39/81);

»Dogovor o načinu i uslovima uređenja i korišćenja voda područja sliva Trebižata«, potpisan u Grudama, 12. veljače 1982. godine (Narodne novine SRH, broj 16/82 i Službeni list SR BiH, broj 9/82);

»Sporazum o načinu izgradnje i obezbjeđenja sredstava za izgradnju objekata, uslovima uređenja i korišćenja objekata, kao i načinu upravljanja objektima na vodama, u području sliva rijeke Trebižat«, potpisan u Grudama, 12. veljače 1982. godine (Narodne novine SRH, broj 16/82);

primjenjuju u odnosima između ugovornih stranaka godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Ugovorne stranke se obvezuju da će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora sklopiti nove ugovore o pitanjima uređenim pravnim aktima navedenim u stavku 1. ovog članka.

Sklapanjem Ugovora iz stavka 2. ovog članka prestat će važiti pravni akti iz stavka 1. ovog članka u odnosima između ugovornih stranaka.

Članak 8.

U slučaju da dođe do spora u tumačenju ili primjeni ovog Ugovora, a na razini Povjerenstva ne dođe do sporazuma o njegovu rješavanju, ugovorne stranke konzultirat će se na razini nadležnih tijela ugovornih stranaka.

Ako se stranke, u tumačenju i primjeni ovog Ugovora ne mogu sporazumjeti, predložit će rješavanje spora arbitražnom sudu, kao što je određeno u dijelu III. članka 22. Helsinške konvencije.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem kojom se stranke međusobno izvješćuju da su ispununjeni uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu, a privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka od ugovornih stranaka može u bilo koje vrijeme otkazati ovaj Ugovor s time da o otkazu izvijesti diplomatskim putem drugu ugovornu stranku. U tom slučaju Ugovor prestaje važiti godinu dana nakon što ugovorna stranka primi obavijest o otkazivanju Ugovora.

Sklopljeno u Dubrovniku, dana 11. srpnja 1996. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i bošnjačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE
Mr. Zlatko Mateša, v.r.
Predsjednik Vlade
Republike Hrvatske
ZA VLADU BOSNE I HERCEGOVINE
Dr. Hasan Muratović, v.r.
Predsjednik Vlade
Bosne i Hercegovine

III.

Za izvršenje Ugovora iz točke I. ove Odluke nadležna je Državna uprava za vode.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, čime su ispunjeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu Ugovora iz točke I. ove Odluke.

Klasa: 325-01/96-01/02
Urbroj: 5030114-96-6
Zagreb, 3. listopada 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !