Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 18.2.2005 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

15

Na temelju članka 30.L124534 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2005. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu, potpisan u Pragu 6. ožujka 2001. godine, u izvorniku na hrvatskom i češkom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

U želji za promicanjem obostrano korisnog razvoja trgovinskih i gospodarskih odnosa i za omogućavanjem i reguliranjem međunarodnog cestovnog prijevoza putnika i stvari između i u tranzitu preko njihovih država, Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), složile su se o sljedećem:

Članak 1.

(1) Odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se na međunarodni cestovni prijevoz putnika i stvari, između ugovornih stranaka i u tranzitu, koji će obavljati prijevoznici iz dviju ugovornih stranaka, ovlašteni za to prema nacionalnim propisima svake od država.

(2) Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze svake od ugovornih stranaka koje proizlaze iz drugih ugovora o međunarodnom cestovnom prometu.

(3) Nadležna tijela za provedbu ovog Ugovora su:

– u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

– u Češkoj Republici, Ministarstvo prometa i veza.

PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 2.

(1) U smislu ovog Ugovora, prijevoz putnika je prijevoz osoba i njihove prtljage autobusima za najamninu ili naplatu ili za vlastiti račun. On također uključuje i prazne vožnje u svezi s takvim prijevozom.

(2) Izraz »autobus« označavat će svako cestovno motorno vozilo koje je svojom konstrukcijom i opremom pogodno i namijenjeno za prijevoz više od devet osoba uključujući i vozača.

Članak 3.

(1) Izraz »linijski autobusni prijevoz« označavat će prijevoz pri kojem se vožnje izvode prema unaprijed dogovorenom itinereru, redu vožnje i cjeniku, pri čemu se putnici uzimaju i ostavljaju na mjestu polaska i na odredištu, kao i na dogovorenim stajalištima duž puta. Izraz »posebni linijski autobusni prijevoz« označavat će linijski autobusni prijevoz dostupan samo određenim kategorijama putnika.

(2) Sav linijski autobusni prijevoz između ugovornih stranaka kao i u tranzitu preko njihovih teritorija odobrit će nadležna tijela ugovorenih stranaka na osnovi uzajamnog dogovora i prema odgovarajućim nacionalnim propisima. Nadležna tijela svake ugovorne stranke dodijelit će dozvolu za dio autobusne linije koji prolazi teritorijem te ugovorne stranke.

(3) Zahtjevi za dozvole podnose se nadležnim tijelima ugovorne stranke u kojoj je sjedište podnositelja zahtjeva i gdje je vozilo registrirano.

(4) Zahtjev iz stavka 3. sadržavat će barem sljedeće podatke:

a) ime prijevoznika kao i njegovu adresu ili sjedište, odnosno mjesto poslovanja s punom adresom,

b) vrstu prijevoza,

c) traženi rok važenja dozvole,

d) vremenski razmak i broj vožnji (npr. dnevno, tjedno),

e) red vožnje,

f) itinerer vožnje (sva stajališta za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, granični prijelazi),

g) duljinu puta polazne i povratne vožnje,

h) radno vrijeme vozača,

i) uvjete plaćanja i cjenik.

(5) Nadležno tijelo ugovorne stranke proslijedit će zahtjeve sa svim propisanim podacima i svojim mišljenjem nadležnom tijelu druge ugovorne stranke.

(6) Dodijeljena dozvola važit će za period od najviše pet godina, a njeno važenje može se produljiti na zahtjev prijevoznika.

Članak 4.

(1) Naizmjenični prijevoz označavat će prijevoz pri kojem se prethodno formirana skupina putnika prevozi u nekoliko vožnji do odredišta i natrag, iz istog polaznog područja u isto odredišno područje. Ista skupina putnika koja je prevezena do odredišnog područja kasnije će biti vraćena u polazno područje. Polazno odnosno odredišno područje uključuje mjesto polaska odnosno mjesto odredišta, te sva mjesta smještaja na cestovnoj udaljenosti od 50 km od njega. Naizmjenični prijevoz uključivat će, pored odgovarajućeg prijevoza, smještaj skupine putnika u odredišnom području. Prva povratna i posljednja polazna vožnja bit će prazne.

(2) Svaki naizmjenični prijevoz odobrit će nadležno tijelo druge ugovorne stranke. Zahtjev za dozvolu podnositelj upućuje izravno nadležnom tijelu ugovorne stranke. Zahtjev mora biti podnesen najkasnije 30 dana prije traženog datuma početka naizmjeničnog prijevoza.

(3) Zahtjev za dozvolu iz stavka 2. mora sadržavati ime prijevoznika, njegovu poslovnu adresu ili sjedište, odnosno mjesto poslovanja s punom adresom, broj vožnji, datum svake od njih i njihov itinerer, registarske brojeve svih autobusa koji će se koristiti za dotični naizmjenični prijevoz, te pismo kojim se potvrđuje mjesto smještaja i trajanje boravka u njemu.

(4) Mješovita komisija osnovana u skladu sa člankom 11.#clanak11 ovoga Ugovora može dogovoriti pojedinosti postupka izdavanja dozvola, obrasce, potrebne isprave, itd.

Članak 5.

(1) Slobodni prijevoz putnika označavat će sve vožnje koje nisu obuhvaćene člancima 3. i 4. ovoga Ugovora.

(2) Slobodni prijevoz putnika između ugovornih stranaka ili u tranzitu preko njihovih teritorija, izuzet će se od potrebe za traženjem dozvole u sljedećim slučajevima:

a) kada se isti autobus koristi za prijevoz iste skupine putnika cijelim putem i za povratak natrag u mjesto polaska (»vožnje sa zatvorenim vratima«),

b) kod prijevoza pri kojem prijevoznik jedne ugovorne stranke prevozi skupinu putnika na teritorij druge ugovorne stranke, gdje autobus prazan napušta taj teritorij,

c) kada autobus ulazi prazan na teritorij druge ugovorne stranke radi prijevoza prethodno dovezene skupine putnika koju je dovezao isti prijevoznik vožnjom navedenom pod b).

(3) Za slobodni prijevoz putnika koji ne potpada pod odredbe stavka 2. potrebna je dozvola nadležnog tijela druge ugovorne stranke. Zahtjev za dozvolu podnositelj upućuje izravno nadležnom tijelu druge ugovorne stranke i to najkasnije 30 dana prije traženog datuma početka obavljanja slobodnog prijevoza.

(4) Zahtjev iz stavka 3. treba sadržavati ime prijevoznika, njegovu poslovnu adresu ili sjedište odnosno mjesto poslovanja s punom adresom, vrstu prijevoza, broj vožnji, datum svake od njih te njihov itinerer i registarske brojeve svih autobusa koji će se koristiti u tom slobodnom prijevozu.

(5) Mješovita komisija osnovana u skladu sa člankom 11.#clanak11 ovoga Ugovora može dogovoriti isprave za provjeru pri obavljanju slobodnog prijevoza putnika.

PRIJEVOZ STVARI

Članak 6.

(1) Prijevoznik sa sjedištem na teritoriju jedne ugovorne stranke može obavljati prijevoz stvari bez dozvola u sljedećim slučajevima:

a) između teritorija ugovornih stranaka

b) u tranzitu preko teritorija druge ugovorne stranke

c) prijevoz preko teritorija druge ugovorne stranke u treću državu i iz trećih država, uz uvjet da pri obavljanju tog prijevoza tranzitira državu registracije motornog vozila, na teritoriju druge ugovorne stranke.

(2) Za obavljanje prijevoza u i iz trećih država, a koji ne ispunjavaju uvjet iz stavka 1. pod c) ovoga članka, prijevoznik mora imati dozvolu druge ugovorne stranke.

(3) Prijevoznik može obavljati prijevoz stvari motornim vozilom registriranim na teritoriju jedne od ugovornih stranaka gdje ima sjedište, a priključno vozilo (prikolica i poluprikolica) u tom slučaju može biti registrirano u trećoj državi.

Članak 7.

(1) Dozvole iz članka 6.#clanak6 stavka 2. ovoga Ugovora izdavat će:

a) Hrvatskim prijevoznicima, za vozila registrirana u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo pomorstva prometa i veza ili bilo kojeg drugog tijela koje ono ovlasti,

b) Češkim prijevoznicima, za vozila registrirana u Češkoj Republici, Ministarstvo prometa i veza Češke Republike ili bilo kojeg drugog tijela koje ono ovlasti.

U ovu svrhu, nadležna tijela razmijenit će potrebne obrasce dozvola.

(2) Mješovita komisija iz članka 11. dogovorit će godišnji broj dozvola iz članka 6. stavka 2. za svaku ugovornu stranku, imajući u vidu razvoj gospodarstvenih veza i vanjsko-trgovinske potrebe obiju ugovornih stranaka.

Članak 8.

(1) Glede težine i dimenzija vozila, svaka ugovorna stranka obvezuje se da vozilima registriranim u drugoj ugovornoj stranci neće nametati veća ograničenja od onih koja nameću vozilima registriranim u vlastitoj zemlji.

(2) Ako težina ili dimenzije vozila ili kombinacija vozila koji obavljaju prijevoz prelaze maksimum dopušten u ugovornoj stranki, potrebno je ishoditi posebnu dozvolu od nadležnih tijela te ugovorne stranke prije obavljanja prijevoza.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 9.

(1) Prijevoznici iz jedne ugovorne stranke, koji obavljaju prijevoz prema ovom Ugovoru na teritoriju druge ugovorne stranke, uključujući i tranzit, plaćat će poreze i pristojbe u skladu s nacionalnim propisima važećim na njenom teritoriju, uz iznimku plaćanja pristojbi za izdavanje dozvola kod prijevoza osoba ili tereta.

(2) Gortivo u uobičajenim, fiksnim spremnicima koje je proizvođač ugradio u vozilo, a koje je namijenjeno za pogon motornog vozila i za pogon rashladnog uređaja hladnjače prilikom obavljanja prijevoza, kao i mazivo i rezervni dijelovi oslobođeni su plaćanja svih uvoznih pristojbi na teritoriju druge ugovorne stranke, uz uvjet da prijevoznik poštuje sve njezine važeće carinske propise.

Članak 10.

(1) Sukladno odredbama ovoga Ugovora, prijevoznici jedne ugovorne stranke i posade njihovih vozila će, tijekom boravka na teritoriju druge ugovorne stranke, poštivati zakone i propise koji su na snazi u toj ugovornoj stranki, kao i sve relevantne međunarodne konvencije koje obvezuju obje ugovorne stranke.

(2) Ovaj Ugovor ne ovlašćuje prijevoznika jedne ugovorne stranke za prijevoz između dva mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke. Za takav prijevoz potrebna je posebna dozvola.

(3) Dozvolu može koristiti samo prijevoznik na kojeg glasi i ona nije prenosiva.

(4) Dozvole i druge potrebne isprave propisane ovim Ugovorom trebaju se nalaziti u vozilu na koje se odnose i pokazati na zahtjev tijela svake od ugovornih stranaka ovlaštenih da ih zatraže na uvid.

(5) U slučaju ozbiljnog ili ponovljenog kršenja odredbi ovoga Ugovora, kao i drugih zakona i propisa na snazi u drugoj ugovornoj stranki, od strane prijevoznika ili posade njegovog vozila, nadležno tijelo ugovorne stranke u kojoj je vozilo registrirano, na zahtjev nadležnog tijela ugovorne stranke u kojoj je prekršaj počinjen mogu:

a) izdati upozorenje prijevozniku,

b) zabraniti prijevozniku pristup na teritorij ugovorne stranke gdje je prekršaj počinjen.

(6) O poduzimanju mjera navedenih u stavku 5, nadležno tijelo jedne ugovorne stranke obavijestit će nadležno tijelo druge ugovorne stranke.

(7) Odredbe ovoga članka ne isključuju sankcije koje mogu nametnuti sudovi ili druga ovlaštena tijela ugovorne stranke na čijem teritoriju su prekršeni nacionalni propisi.

Članak 11.

Nadležna tijela ugovornih stranaka osnovat će Mješovitu komisiju da bi osigurale provedbu ovoga Ugovora. Mješovita komisija sastajat će se na zahtjev jednog od nadležnih tijela, naizmjenično na teritoriju Republike Hrvatske i Češke Republike.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu 30 dana nakon primitka zadnje obavijesti, diplomatskim putem, kojima ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Ugovora.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Ugovora, Sporazum sklopljen između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o međunarodnom cestovnom prijevozu, potpisan u Pragu 22. listopada 1962. godine, prestaje važiti u odnosima između Republike Hrvatske i Češke Republike.

(3) Ovaj Ugovor ostaje na snazi na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može pismeno, diplomatskim putem, otkazati ovaj Ugovor najkasnije šest (6) mjeseci prije isteka kalendarske godine, te u tom slučaju Ugovor prestaje važiti 31. prosinca te godine.

Sačinjeno u Pragu dana 6. ožujka 2001. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i češkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Republike ZA VLADU ČEŠKE
Hrvatske REPUBLIKE
mr. Alojz Tušek, v. r. Jaromir Schling, v. r.
ministar pomorstva, ministar prometa i

prometa i veza komunikacija

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 340-01/98-03/02
Urbroj: 5030115-05-1
Zagreb, 20. siječnja 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !