Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 21.05.2010 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

HRVATSKI SABOR

47

Na temelju članka 88.L506022 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. travnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/42

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. svibnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Pragu 1. veljače 2010., u izvorniku na hrvatskom, češkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike (u daljnjem tekstu »stranke«),

shvaćajući da suradnja između njihovih država može zahtijevati razmjenu klasificiranih podataka,

želeći uspostaviti skup pravila koja uređuju uzajamnu zaštitu klasificiranih podataka koji se razmjenjuju ili nastaju tijekom suradnje između stranaka ili između fizičkih ili pravnih osoba pod nadležnošću njihovih država,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

PREDMET

Predmet ovog Ugovora je osiguravanje zaštite klasificiranih podataka koji se razmjenjuju ili nastaju tijekom suradnje između stranaka ili između fizičkih ili pravnih osoba pod nadležnošću njihovih država.

Članak 2.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

(1) »Klasificirani podatak« označava bilo koji podatak, neovisno o njegovom obliku, kojeg, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima države svake od stranaka, treba zaštititi od neovlaštenog otkrivanja, zloporabe, gubitka, neovlaštene izmjene, oštećivanja ili uništavanja i koji je određen kao takav i odgovarajuće označen;

(2) »Sigurnosni prekršaj« označava bilo koju radnju ili nedostatak iste, čiji je rezultat gubitak povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti klasificiranog podatka;

(3) »Stranka pošiljateljica« označava stranku, uključujući fizičke ili pravne osobe pod nadležnošću njezine države, koja stvara ili ustupa klasificirani podatak;

(4) »Stranka primateljica« označava stranku, uključujući fizičke ili pravne osobe pod nadležnošću njezine države, koja prima klasificirani podatak;

(5) »Nacionalno sigurnosno tijelo« označava nacionalno tijelo odgovorno za zaštitu klasificiranih podataka te za provedbu i nadzor ovog Ugovora;

(6) »Klasificirani ugovor« označava ugovor koji sadrži ili uključuje pristup klasificiranim podacima;

(7) »Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe« označava potvrdu da fizička osoba ispunjava uvjete za pristup klasificiranim podacima;

(8) »Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe« označava potvrdu da pravna osoba može osigurati odgovarajuću zaštitu klasificiranim podacima i da njezino osoblje, kojem je potreban pristup klasificiranim podacima, ima uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe;

(9) »Treća strana« označava bilo koju državu, uključujući fizičke ili pravne osobe pod njezinom nadležnošću, ili organizaciju koja nije stranka ovog Ugovora.

Članak 3.

STUPNJEVI TAJNOSTI

Sljedeći stupnjevi tajnosti su istoznačni:

U Republici
Hrvatskoj:

U Češkoj Republici:

Istoznačnica na engleskom:

VRLO TAJNO

PŘÍSNĚ TAJNÉ

TOP SECRET

TAJNO

TAJNÉ

SECRET

POVJERLJIVO

DŮVĚRNÉ

CONFIDENTIAL

OGRANIČENO

VYHRAZENÉ

RESTRICTED

Članak 4.

NACIONALNA SIGURNOSNA TIJELA

1. Nacionalna sigurnosna tijela su:

Za Republiku Hrvatsku:

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost;

Za Češku Republiku:

Národní bezpečnostní úřad.

2. Stranke se međusobno, diplomatskim putem, obavještavaju o svim promjenama u vezi s nacionalnim sigurnosnim tijelima.

3. Nacionalna sigurnosna tijela međusobno se, na zahtjev, obavještavaju o nacionalnim zakonima i propisima o zaštiti klasificiranih podataka i o sigurnosnim standardima, postupcima i praksi koja proizlazi iz njihove provedbe.

Članak 5.

MJERE ZAŠTITE I PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA

1. Stranke, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, provode sve odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita klasificiranih podataka, koji se ustupaju ili nastaju u skladu s ovim Ugovorom te osiguravaju potreban nadzor ove zaštite.

2. Stranka pošiljateljica:

a) osigurava da su klasificirani podaci označeni odgovarajućim oznakama stupnjeva tajnosti u skladu s nacionalnim zakonima i propisima;

b) obavještava stranku primateljicu o svim uvjetima ustupanja klasificiranih podataka;

c) pisanim putem obavještava stranku primateljicu o svim naknadnim promjenama u klasifikaciji ili deklasifikaciji.

3. Stranka primateljica:

a) osigurava da su klasificirani podaci označeni odgovarajućim oznakama stupnjeva tajnosti u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Ugovora;

b) dodjeljuje isti stupanj zaštite klasificiranim podacima kao što je dodijeljen nacionalnim klasificiranim podacima istoznačnog stupnja tajnosti;

c) osigurava da se klasificirani podaci ne deklasificiraju niti da im se mijenja stupanj tajnosti, osim na temelju pisanog odobrenja stranke pošiljateljice;

d) koristi klasificirane podatke samo za svrhu za koju su ustupljeni i u skladu sa zahtjevima postupanja stranke pošiljateljice;

e) osigurava da se klasificirani podaci ne ustupaju trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti stranke pošiljateljice.

4. Pristup klasificiranim podacima ustupljenim ili nastalim u skladu s ovim Ugovorom ograničen je na fizičke osobe ovlaštene u skladu s nacionalnim zakonima i propisima države odnosne stranke.

5. U okviru ovog Ugovora stranke međusobno priznaju uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe.

6. U okviru ovog Ugovora nacionalna sigurnosna tijela međusobno se, bez odgode, pisanim putem obavještavaju o svim izmjenama u vezi s uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri pravne osobe, posebice u slučajevima njihovog povlačenja ili prestanka.

7. Nacionalna sigurnosna tijela na zahtjev pomažu jedno drugom, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, u provođenju postupaka izdavanja uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenja o sigurnosnoj provjeri pravne osobe.

8. Nacionalna sigurnosna tijela na zahtjev dostavljaju jedno drugom pisanu potvrdu da je fizičkoj osobi izdano uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe ili da je pravnoj osobi izdano uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe.

Članak 6.

PRIJENOS KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci prenose se u skladu s nacionalnim zakonima i propisima države stranke pošiljateljice diplomatskim putem ili drugim načinima koje zajednički odobre nacionalna sigurnosna tijela.

2. Obavještajne službe stranaka mogu razmjenjivati podatke operativnog i analitičkog karaktera u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

Članak 7.

UMNOŽAVANJE I PREVOĐENJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Umnoženi primjerci i prijevodi klasificiranih podataka imaju odgovarajuću oznaku stupnja tajnosti i štite se na isti način kao i izvorni klasificirani podaci. Broj umnoženih primjeraka ograničen je na najmanji potreban broj.

2. Prijevod ima odgovarajuću napomenu na jeziku prijevoda kojom se navodi da prijevod sadrži klasificirane podatke stranke pošiljateljice.

3. Klasificirani podaci označeni kao TAJNO / TAJNÉ / SECRET ili VRLO TAJNO / PŘÍSNĚ TAJNÉ / TOP SECRET prevode se ili umnožavaju samo u iznimnim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti stranke pošiljateljice.

Članak 8.

UNIŠTAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci uništavaju se u skladu s nacionalnim zakonima i propisima države stranke primateljice.

2. Klasificirani podaci označeni kao VRLO TAJNO / PŘÍSNĚ TAJNÉ / TOP SECRET ne uništavaju se. Takvi podaci vraćaju se stranci pošiljateljici.

3. U kriznoj situaciji, u kojoj je nemoguće zaštititi ili vratiti klasificirane podatke koji su ustupljeni ili nastali u okviru ovog Ugovora, ti se klasificirani podaci odmah uništavaju. Nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice bez odgode pisanim putem obavještava nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice o uništavanju.

Članak 9.

KLASIFICIRANI UGOVORI

1. Klasificirani ugovori sklapaju se i provode u skladu s nacionalnim zakonima i propisima države odnosne stranke.

2. Nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice na zahtjev potvrđuje da je predloženom ugovaratelju izdano odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe ili pravne osobe ili da je pokrenut postupak za izdavanje odgovarajućeg uvjerenja.

3. Klasificirani ugovor uključuje sigurnosni prilog koji određuje najmanje sljedeće aspekte:

a) popis klasificiranih podataka uključenih u klasificirani ugovor i njihovu klasifikaciju;

b) postupak za obavještavanje o promjenama u klasifikaciji ili deklasifikaciji;

c) komunikacijske kanale i načine elektromagnetskog prijenosa;

d) postupak prijevoza klasificiranih podataka;

e) obvezu izvješćivanja o svakoj sumnji na sigurnosni prekršaj ili o utvrđenom sigurnosnom prekršaju.

4. Preslika sigurnosnog priloga klasificiranom ugovoru prosljeđuje se nacionalnom sigurnosnom tijelu stranke primateljice kako bi se dopustio odgovarajući sigurnosni nadzor.

Članak 10.

POSJETI

1. Posjeti koji zahtijevaju pristup klasificiranim podacima podložni su prethodnoj suglasnosti odnosnog nacionalnog sigurnosnog tijela, osim ukoliko nacionalna sigurnosna tijela ne dogovore drugačije.

2. Zahtjev za posjet podnosi se putem nacionalnih sigurnosnih tijela najmanje dva tjedna prije posjeta, u hitnim slučajevima u kraćem roku ili u skladu s drugim postupcima dogovorenim između nacionalnih sigurnosnih tijela.

3. Zahtjev za posjet navodi sljedeće:

a) svrhu i predloženi datum posjeta;

b) očekivani stupanj klasificiranih podataka koji će biti uključeni tijekom posjeta;

c) ime i prezime posjetitelja, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i broj putovnice ili broj druge identifikacijske isprave posjetitelja;

d) radno mjesto posjetitelja i ime organizacije koju predstavlja;

e) važenje i stupanj uvjerenja o sigurnosnoj provjeri posjetitelja;

f) ime, adresu, broj telefona i telefaksa, e-mail adresu i kontakt osobu u organizaciji koju se posjećuje;

g) datum zahtjeva i potpis nacionalnog sigurnosnog tijela;

h) druge podatke, na temelju dogovora nacionalnih sigurnosnih tijela.

4. Nacionalna sigurnosna tijela mogu dogovoriti popis posjetitelja koji imaju pravo na ponavljanje posjeta. Daljnji detalji ponovljenih posjeta podložni su usklađivanju između nacionalnih sigurnosnih tijela.

Članak 11.

SIGURNOSNI PREKRŠAJ

1. Stranke odmah obavještavaju jedna drugu pisanim putem o svakoj sumnji na sigurnosni prekršaj ili o utvrđenom sigurnosnom prekršaju.

2. Odgovarajuća sigurnosna tijela stranke na državnom području čije države se sigurnosni prekršaj dogodio, bez odgode pokreću odgovarajući postupak. Ukoliko je potrebno, odgovarajuća sigurnosna tijela druge stranke surađuju u postupku.

3. Nacionalno sigurnosno tijelo stranke na državnom području čije države se dogodio sigurnosni prekršaj, pisanim putem obavještava nacionalno sigurnosno tijelo druge stranke o okolnostima prekršaja, stupnju štete, mjerama poduzetim za njegovo ublažavanje i rezultatu postupka.

Članak 12.

TROŠKOVI

Svaka stranka snosi vlastite troškove koji su nastali u provedbi i nadzoru provedbe ovog Ugovora.

Članak 13.

KOMUNIKACIJA

1. Sva komunikacija pod uvjetima iz ovog Ugovora odvija se na engleskom jeziku, osim ukoliko nacionalna sigurnosna tijela ne dogovore drugačije.

2. Kako bi se osigurala bliska suradnja u provedbi ovog Ugovora, nacionalna sigurnosna tijela međusobno se savjetuju i olakšavaju neophodne međusobne posjete.

Članak 14.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora rješavat će se međusobnim pregovorima i konzultacijama stranaka i neće se podnositi na rješavanje niti jednom nacionalnom ili međunarodnom sudu ili trećoj strani.

Članak 15.

ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme i stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2. Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom obiju stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

3. Svaka stranka može u svako doba okončati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj Ugovor prestaje šest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o okončanju od druge stranke. U slučaju prestanka, klasificirani podaci ustupljeni ili nastali pod uvjetima iz ovog Ugovora i dalje se štite u skladu s odredbama ovog Ugovora, sve dok stranka pošiljateljica ne oslobodi stranku primateljicu ove obveze.

4. Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze stranaka koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji ih obvezuju.

Sastavljeno u Pragu, dana 1. veljače 2010. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, češkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

Petar Mišević, v. r.

predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

ZA VLADU ČEŠKE REPUBLIKE

Dušan Navrátil, v. r.

direktor Nacionalnog
sigurnosnog tijela

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg državnog tijela nadležnog za poslove informacijske sigurnosti.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-04/10-01/01

Zagreb, 30. travnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !