Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 17.12.2010 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u Carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

120

Na temelju članka 30.L620534 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sastavljen u Jeruzalemu 17. svibnja 2010. godine, u izvorniku na hrvatskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Države Izraela (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

uzimajući u obzir da kršenje carinskog zakonodavstva šteti gospodarskim, financijskim i trgovinskim interesima njihovih zemalja;

uzimajući u obzir značaj osiguravanja pravilnog utvrđivanja carina i drugih davanja pri uvozu i izvozu robe, pravilnog razvrstavanja robe, utvrđivanja vrijednosti i podrijetla takve robe, kao i pravilne provedbe mjera zabrane, ograničenja i kontrole;

uzimajući u obzir da nedozvoljen promet opojnim drogama i psihotropnim tvarima predstavlja opasnost za javno zdravlje i za društvo;

prepoznajući potrebu za međunarodnom suradnjom u pitanjima povezanim s primjenom i provedbom carinskog zakonodavstva;

uvjerene da borba protiv carinskih prekršaja može biti učinkovitija kroz suradnju između njihovih carinskih službi;

uzimajući u obzir Preporuku Vijeća za carinsku suradnju o uzajamnoj upravnoj pomoći od 5. prosinca 1953.;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

1. »carinsko zakonodavstvo« znači bilo koje zakonske ili regulatorne odredbe primjenjive na carinskim područjima ugovornih stranaka, koje uređuju uvoz, izvoz i provoz robe i njezino stavljanje pod bilo koji drugi carinski režim ili postupak, uključujući mjere zabrane, ograničenja i kontrole;

2. »carinske službe« znači, u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija – Carinska uprava, a u Državi Izraelu, Odjel za carinu Porezne uprave Izraela pri Ministarstvu financija;

3. »carinski prekršaj« znači svako kršenje carinskog zakonodavstva kao i svaki pokušaj njegovog kršenja;

4. »carinska služba tražiteljica« znači carinsku službu koja podnosi zahtjev za pomoć sukladno ovom Ugovoru ili koja prima takvu pomoć;

5. »zatražena carinska služba« znači carinsku službu koja prima zahtjev za pomoć sukladno ovom Ugovoru ili koja takvu pomoć pruža;

6. informacije« znači, između ostalog, izvještaje, zapise, isprave i dokumentaciju, u elektronskom ili drugom obliku, kao i njihove ovjerene preslike;

7. »kontrolirana isporuka« znači metodu omogućavanja prolaska pošiljkama koje sadržavaju, ili za koje se sumnja da sadržavaju, opojne droge, psihotropne tvari ili tvari koje služe kao njihova zamjena, iz, kroz ili unutar carinskih područja ugovornih stranaka, uz znanje i pod nadzorom nadležnih tijela, u svrhu otkrivanja osoba uključenih u nedozvoljeni promet opojnim drogama i psihotropnim tvarima;

8. »osoba« znači fizičku ili pravnu osobu;

9. »osobni podatak« znači svaku informaciju koja se odnosi na određenu ili odredivu fizičku osobu;

10. »opojne droge« znači svaku tvar, prirodnu ili sintetičku, navedenu u Popisima I i II Jedinstvene konvencije opojnim drogama iz 1961. godine, sastavljene pod okriljem Organizacije ujedinjenih naroda, kako je izmijenjena i dopunjena, kao i svaku tvar izjednačenu s opojnim drogama u nacionalnom zakonodavstvu;

11. »psihotropne tvari« znači svaku tvar, prirodnu ili sintetičku, ili bilo koji prirodni materijal, navedene u Popisima I, II, III i IV Konvencije o psihotropskim supstancama iz 1971. godine, sastavljene pod okriljem Organizacije ujedinjenih naroda, kako je izmijenjena i dopunjena, kao i svaku tvar izjednačenu s psihotropnim tvarima u nacionalnom zakonodavstvu.

Članak 2.

PODRUČJE PRIMJENE UGOVORA

1. Ugovorne stranke su suglasne pomagati jedna drugoj putem svojih carinskih službi kako bi osigurale ispravnu primjenu carinskoga zakonodavstva, posebice sprječavanjem, istraživanjem, suzbijanjem i progonom carinskih prekršaja u skladu s odredbama ovog Ugovora.

2. Sva pomoć sukladno ovom Ugovoru bit će pružena u skladu s unutarnjim pravom zatražene ugovorne stranke.

3. Isključiva svrha odredaba ovog Ugovora je pružanje međusobne pomoći između carinskih službi ugovornih stranka. One ni na koji način ne daju pravo bilo kojoj osobi da pribavi, izuzme ili isključi bilo koji dokaz ili da spriječi provođenje zahtjeva.

4. Međusobna pomoć predviđena prema ovom Ugovorom ne utječe na odredbe koje su primjenjive u vezi s međusobnom pomoći u kaznenim stvarima. Također ona neće obuhvaćati informacije koje su pribavljene na zahtjev sudskih vlasti na temelju njihovih ovlasti, osim ako te vlasti ne odobre priopćavanje tih informacija.

5. Ovaj Ugovor ne uključuje uhićenje ili zadržavanje osoba niti naplatu carina, poreza, novčanih kazni ili drugih davanja.

Članak 3.

POMOĆ NA ZAHTJEV

1. Ugovorne stranke će putem svojih carinskih službi pomagati jedna drugoj, na zahtjev ili samoinicijativno, u područjima iz njihovih nadležnosti i na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom, kako bi osigurale ispravnu primjenu carinskoga zakonodavstva, uključujući pravilno utvrđivanje carina i poreza na uvoz ili izvoz robe te pravilno utvrđivanje razvrstavanja, vrijednosti i podrijetla takve robe.

2. Na zahtjev carinske službe tražiteljice, zatražena carinska služba će je obavijestiti:

a) je li roba izvezena iz carinskog područja jedne ugovorne stranke uredno uvezena na carinsko područje druge ugovorne stranke, uz navođenje, ako je prikladno, carinskoga postupka koji je primijenjen na robu;

b) je li roba uvezena na carinsko područje jedne ugovorne stranke uredno izvezena iz carinskog područja druge ugovorne stranke, uz navođenje, ako je prikladno, carinskoga postupka koji je primijenjen na robu.

3. Na zahtjev carinske službe tražiteljice, zatražena carinska služba će, u okviru svojih zakonskih ili regulatornih odredaba, poduzeti potrebne korake kako bi osigurala poseban nadzor nad:

a) pojedinim osobama za koje se zna ili se sumnja uključene u počinjenje carinskog prekršaja;

b) mjestima na kojima su uskladištene zalihe robe zbog čega postoji sumnja da su ta mjesta namijenjena nedopuštenom uvozu na državno područje stranke tražiteljice;

c) robama za koju ugovorna stranka tražiteljica utvrdi da su predmet opsežnog nedozvoljenog prometa, a čije je zemlja odredište ta ugovorna stranka;

d) prijevoznim sredstava za koje postoji sumnja da se koriste u počinjenju prekršaja na državnom području ugovorne stranke tražiteljice.

Članak 4.

SPONTANA POMOĆ

1. Ugovorne stranke će, samoinicijativno i u skladu sa svojim zakonskim ili regulatornim odredbama, pomagati jedna drugoj ako to budu smatrale potrebnim za pravilnu primjenu carinskoga zakonodavstva, posebice pružanjem informacija koje se odnose na:

a) aktivnosti koje jesu ili se čine kao djela kojima se krši carinsko zakonodavstvo i koje bi mogle biti od interesa za drugu ugovornu stranku;

b) nove načine ili metode primijenjene u izvršenju djela kojima se krši carinsko zakonodavstvo;

c) robu koja je predmetom djela kojima se krši carinsko zakonodavstvo;

d) osobe za koje postoje opravdani razlozi za vjerovanje da su ili su bile uključene u djela kojima se krši carinsko zakonodavstvo;

e) prijevozna sredstva u odnosu na koja postoje opravdani razlozi za vjerovanje da su bila, jesu ili bi mogla biti korištena za djela kojima se krši carinsko zakonodavstvo.

2. Carinske službe ugovornih stranaka će međusobno dostavljati sve raspoložive informacije o radnjama koje bi mogle dovesti do prekršaja unutar carinskog područja druge ugovorne stranke. U slučajevima koji bi mogli uključivati izazivanje znatne štete za gospodarstvo, javno zdravlje, javnu sigurnost ili bilo koji drugi vitalni interes druge ugovorne stranke, takvi podaci dostavljaju se i bez prethodnog zahtjeva.

3. U svrhu sprečavanja i suzbijanja prekršaja koji uključuju opojne droge i psihotropne tvari, carinske službe ugovornih stranka međusobno dostavljaju, što je više moguće i bez potrebe za zahtjevom, sve podatke vezane za moguća kršenja carinskog zakonodavstva druge ugovorne stranke.

Članak 5.

RAZMJENA INFORMACIJA I POVJERLJIVOST

1. Informacije i ostala priopćenja primljena tijekom pružanja međusobne pomoći mogu se koristiti samo u svrhe navedene u ovom Ugovoru, uključujući korištenje u sudskim ili upravnim postupcima.

2. Sve informacije i druga priopćenja primljena od carinske službe bilo koje ugovorne stranke sukladno ovom Ugovoru, bit će smatrane povjerljivima i neće biti priopćavane niti jednoj osobi ili subjektu izvan carinske službe tražiteljice koja ih je primila, osim kako je predviđeno ovim Ugovorom.

3. Takve informacije bit će smatrane povjerljivima i uživat će svaku i svu zaštitu koja se dodjeljuje sličnim informacijama prema propisima o povjerljivosti i tajnosti kako je predviđena unutarnjim pravom ugovorne stranke čija ih je carinska služba zaprimila.

4. Osobni se podaci mogu razmjenjivati jedino ako se ugovorna stranka koja ih može primiti obveže da će takve podatke štititi najmanje na isti način kakav se primjenjuje na takvu vrstu podataka u ugovornoj stranci koja ih može dostaviti. Radi toga će ugovorne stranke jedna drugoj priopćiti informacije o pravilima koja primjenjuju.

5. Odredbe stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na slučajeve koji se tiču prekršaja vezanih za opojne droge i psihotropne tvari. Takve informacije mogu se priopćiti drugim tijelima ugovorne stranke tražiteljice koja su izravno uključena u suzbijanje nedozvoljenog prometa drogama, sukladno odredbama stavka 3. ovog članka.

6. Carinska služba tražiteljica ne smije koristiti dokaze ili informacije pribavljene temeljem ovog Ugovora u svrhe koje nisu navedene u zahtjevu bez prethodnog pisanog pristanka zatražene carinske službe.

Članak 6.

SADRŽAJ I DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

1. Zahtjevi u skladu s ovim Ugovorom sastavljaju se u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za izvršenje takvog zahtjeva prilažu se zahtjevu. Kada je to potrebno, zbog žurnosti situacije, mogu se prihvatiti i usmeni zahtjevi, ali oni moraju biti žurno potvrđeni u pisanom obliku. Dokumenti predviđeni ovim Ugovorom mogu biti zamijenjeni kompjutorskim informacijama u bilo kojem obliku izrađenim u istu svrhu.

2. Zahtjevi u skladu sa stavkom 1. uključivat će sljedeće informacije:

a) tijelo koje upućuje zahtjev;

b) vrstu postupka;

c) pomoć koja se traži te predmet i razlog upućivanja zahtjeva;

d) imena i adrese stranaka obuhvaćenih zahtjevom, ako su poznati;

e) kratak opis predmeta o kojemu se radi kao i relevantnih pravnih aspekata; i

f) vezu između tražene pomoći i predmeta na koji se ista odnosi.

3. Svi zahtjevi upućivat će se na engleskom jeziku.

4. Ako zahtjev ne ispunjava formalne uvjete predviđene stavkom 2. ovog članka, može se zatražiti njegov ispravak ili dopuna. To ne bi trebalo utjecati na poduzimanje mjera predostrožnosti.

5. Pomoć će se pružati putem izravne komunikacije između odgovarajućih carinskih službi.

6. U slučaju da zatražena carinska služba nije nadležno tijelo za postupanje po zahtjevu, ona će odmah proslijediti zahtjev odgovarajućem tijelu, koje će postupiti po zahtjevu u skladu sa svojim zakonskim ovlastima, ili će savjetovati carinsku službu tražiteljicu o odgovarajućim postupku u vezi takvog zahtjeva.

Članak 7.

IZVRŠENJE ZAHTJEVA

1. Zatražena carinska služba poduzima sve razumne mjere kako bi izvršila zahtjev u razumnom vremenskom roku te će, ako je to potrebno, nastojati zatražiti bilo koju službenu ili sudsku mjeru potrebnu za njegovo izvršenje.

2. Ako zatražena carinska služba ne raspolaže zatraženim informacijama, nastojat će pribaviti takve informacije kao da postupa u svoje vlastito ime i u ime carinske službe tražiteljice.

3. Carinska služba bilo koje ugovorne stranke dužna je, na zahtjev carinske službe druge ugovorne stranke, provesti sve potrebne istrage, uključujući ispitivanje vještaka i svjedoka ili osoba za koje se sumnja da su počinile prekršaj te izvršiti provjere, preglede i istražne radnje u vezi s pitanjima iz ovog Ugovora. Rezultati takvih istraga, provjera, pregleda i istražnih radnji bit će priopćeni carinskoj službi tražiteljici što je prije moguće.

4. a) Na zahtjev, zatražena carinska služba može dopustiti službenicima carinske službe tražiteljice da budu nazočni na carinskom području zatražene ugovorne stranke, u slučaju kada njezini službenici istražuju prekršaje koji su od važnosti za carinsku službu tražiteljicu, uključujući i nazočnost pri takvim istragama.

b) Djelatnici carinske službe tražiteljice mogu biti nazočni na carinskom području zatražene ugovorne stranke isključivo u savjetodavnom svojstvu. Ništa iz gornjeg podstavka a) neće se tumačiti kao dopuštenje tim osobama da ostvaruju bilo kakve pravne ili istražne ovlasti koje su službenicima zatražene carinske službe dodijeljene sukladno unutarnjem pravu zatražene ugovorne stranke.

5. Carinska služba tražiteljica će, ukoliko ona takvo što zatraži, biti obaviještena o vremenu i mjestu radnji koje se trebaju poduzeti u odgovoru na zahtjev, a kako bi se takve radnje mogle uskladiti.

6. Službenici carinske službe tražiteljice, koji su ovlašteni za vođenje istraga o kršenjima carinskog zakonodavstva, mogu zatražiti da službenici zatražene carinske službe izvrše uvid u bilo koju od mjerodavnih informacija, uključujući knjige, registre i druge dokumente ili nosače podataka te da dostave preslike istih ili pruže bilo koje druge informacije vezane za prekršaje.

7. Kada su službenici carinske službe tražiteljice nazočni na carinskom području zatražene ugovorne stranke u skladu s ovim Ugovorom, oni moraju u svakom trenutku biti u mogućnosti predočiti dokaz o svom identitetu i bit će odgovorni za sve prekršaje koje bi mogu počiniti.

Članak 8.

IZUZEĆA OD PRUŽANJA POMOĆI

1. U slučajevima kada zatražena ugovorna stranka smatra da bi se udovoljavanjem zahtjevu kršio njezin suverenitet, sigurnost, javni red ili bilo koji drugi bitan nacionalni interes, ili bi isto uključivalo povredu poslovne, industrijske ili službene tajne, pomoć se može odbiti ili se može uvjetovati udovoljavanjem određenim uvjetima ili zahtjevima.

2. U slučaju da se zahtjevu ne može udovoljiti, carinska služba tražiteljica bit će o tomu odmah obaviještena kao i o razlozima takvog neudovoljavanja.

3. Ako carinska služba tražiteljica traži pomoć koju sama ne bi mogla pružiti, na tu će okolnost skrenuti pozornost u zahtjevu. Udovoljavanje takvom zahtjevu u tom slučaju ovisi o slobodnoj ocjeni zatražene carinske službe.

4. Zatražena carinska služba može odgoditi pružanje pomoći ukoliko bi to moglo utjecati na istragu koja je u tijeku, sudski progon ili postupak. U takvom slučaju, ona će se posavjetovati s carinskom službom tražiteljicom, kako bi se utvrdilo može li se pomoć pružiti pod onim odredbama i uvjetima koje zatražena carinska služba može tražiti.

Članak 9.

SPISI, DOKUMENTI I SVJEDOCI

1. Temeljem posebnog zahtjeva, preslike informacija i drugih materijala dostavljenih sukladno ovom Ugovoru ovjeravat će se na odgovarajući način. Izvornici takvih informacija i drugih materijala zahtijevat će se samo u slučajevima kada bi preslike mogle biti nedovoljne.

2. Dostava izvornika informacija i drugih materijala sukladno ovom Ugovoru ne utječe na prava zatražene carinske službe niti na prava trećih stranaka. Takvi izvornici bit će vraćeni što je prije moguće. Na zahtjev, izvornici potrebni za pravosudne ili slične svrhe biti će vraćeni bez odgode.

3. Zatražena carinska služba dostavlja, zajedno s dostavljenim informacijama, i sve potrebne upute za njihovo tumačenje ili korištenje.

4. Na zahtjev carinske službe tražiteljice, službeniku zatražene carinske službe može biti odobreno da se, u granicama danog odobrenja, pojavi kao vještak ili svjedok u sudskom ili upravnom postupku u vezi s pitanjima obuhvaćenim ovim Ugovorom te da predoči predmete, dokumente ili njihove ovjerene preslike, koji mogu biti potrebni za postupak. U zahtjevu za pojavljivanjem mora biti navedeno pred kojim će se sudskim ili upravnim tijelom službenik pojaviti, u vezi s kojim predmetom te s kojeg osnova i kvalifikacije će službenik biti ispitan.

5. Takav zahtjev uključivat će datum i vrstu postupka, imena stranaka u postupku i svojstvo u kojemu se službenik treba pojaviti.

Članak 10.

DOSTAVA DOKUMENATA

1. Na zahtjev, zatražena carinska služba će, u skladu sa zakonodavstvom zatražene ugovorne stranke, poduzeti sve potrebne mjere kako bi adresatu s prebivalištem ili sjedištem na njezinom carinskom području dostavila dokumente ili kako bi ga obavijestila o svim odlukama koje potječu od carinske službe tražiteljice i koje ulaze u područje primjene ovog Ugovora.

2. Zatražena carinska služba će, u mjeri u kojoj je moguće, vratiti dokaz o uručenju ili obavještavanju na način naveden u zahtjevu. Ako to nije moguće ili ako se zahtjev ne može izvršiti na predviđeni način, carinska služba tražiteljica bit će o tomu obaviještena i priopćit će joj se razlozi za to.

3. Zahtjevi za dostavom dokumenata ili obavijesti o odlukama bit će sastavljeni u pisanom obliku na službenom jeziku zatražene carinske službe ili na njoj prihvatljivom jeziku. Dodatno, sadržaj službenog dokumenta o kojem se obavještava bit će popraćen ovjerovljenim prijevodom na engleski jezik ili na službeni jezik ugovorne stranke u kojoj je sjedište zatražene carinske službe.

Članak 11.

TROŠKOVI

1. Carinske službe ugovornih stranka u pravilu se odriču svih potraživanja za naknadu troškova nastalih u izvršenju ovog Ugovora, s izuzetkom troškova za svjedoke, naknada vještacima i troškova tumača, ukoliko oni nisu državni službenici.

2. Ako se radi izvršenja zahtjeva traži ili će se tražiti podmirenje većih troškova ili troškova neuobičajene naravi, carinske službe ugovornih stranaka će se savjetovati radi određivanja odredaba i uvjeta pod kojima će se zahtjev izvršiti, kao i o načinu podmirenja troškova.

Članak 12.

KONTROLIRANA ISPORUKA

1. Carinske službe poduzimaju potrebne mjere, u okviru svojih mogućnosti, kako bi omogućile primjereno korištenje kontrolirane isporuke na međunarodnoj razini u svrhu otkrivanja osoba uključenih u nedozvoljeni promet opojnim drogama i psihotropnim tvarima te poduzimanja pravnih radnji protiv njih.

2. Odluke o korištenju kontrolirane isporuke donose se od slučaja do slučaja te, kad je potrebno, sukladno svim dogovorima ili sporazumima koji su eventualno postignuti u vezi s određenim slučajem. Carinske službe mogu, ako je potrebno, i ukoliko je to u skladu s unutarnjim pravom ugovornih stranka, uzeti u obzir postignute financijske sporazume i dogovore.

3. Nezakonite pošiljke za koje je dogovorena kontrolirana isporuka, mogu se, uz uzajamni pristanak nadležnih tijela, zaustaviti i može im se dopustiti nastavak kretanja bez diranja u opojne droge ili psihotropne tvari, ili ih se može ukloniti ili zamijeniti, u cijelosti ili djelomice.

Članak 13.

TERITORIJALNA PRIMJENA

Ovaj Ugovor primjenjuje se na carinskim područjima obiju ugovornih stranaka.

Članak 14.

PROVEDBA UGOVORA

Carinske službe će biti odgovorne za provedbu ovog Ugovora. One će, između ostalog:

a) izravno komunicirati u svrhu rješavanja pitanja koja bi mogla proizaći iz ovog Ugovora;

b) nakon savjetovanja, po potrebi, izdati bilo koje administrativne upute ili dogovoriti postupanje radi provedbe ovog Ugovora;

c) nastojati međusobnom suglasnošću riješiti bilo koje probleme ili dvojbe proizišle iz primjene ovog Ugovora ili bilo koje drugo carinsko pitanje koje se između njih može pojaviti;

d) dogovoriti da se sastanu, ako jedna od njih to traži, kako bi raspravile primjenu ovog Ugovora ili bilo koje drugo carinsko pitanje proizašlo iz odnosa među njima; i

e) dogovoriti izravnu vezu između njihovih odjela koji se bave istragama.

Članak 15.

STUPANJE NA SNAGU I PRESTANAK

1. Ugovorne stranke će se međusobno obavijestiti razmjenom diplomatskih nota da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti za stupanje ovog Ugovora na snagu. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset (30) dana od datuma primitka kasnije obavijesti.

2. Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s postupkom propisanim stavkom 1. ovog članka.

3. Ugovorne stranke su suglasne sastati se kako bi razmotrile ovaj Ugovor na zahtjev ili po isteku pet (5) godina od datuma njegovog stupanja na snagu, osim ako se međusobno ne obavijeste da takvo razmatranje nije potrebno.

4. Svaka ugovorna stranka može okončati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. U takvom slučaju, ovaj Ugovor prestaje biti na snazi šest (6) mjeseci od datuma primitka takve obavijesti od strane druge ugovorne stranke. Postupci koji su u tijeku u trenutku prestanka okončat će se unatoč tomu sukladno odredbama ovog Ugovora.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani, propisno za to ovlašteni od svojih odnosnih vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Jeruzalemu 17. svibnja 2010. što odgovara 4. danu Sivan 5770. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Gordan Jandroković, v. r. ministar vanjskih poslova i europskih integracija

ZA VLADU DRŽAVE IZRAELA

Avigdor Liberman, v. r.

zamjenik predsjednika Vlade i ministar vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 413-01/07-03/01

Urbroj: 5030105-10-5

Zagreb, 21. listopada 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !