Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 17.02.2010 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala

HRVATSKI SABOR

7

Na temelju članka 88.L501783 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O SURADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/09

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O SURADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala, potpisan u Jeruzalemu, 16. rujna 2009., u izvorniku na hrvatskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O SURADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske

i

Vlada Države Izraela

(u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

imajući na umu postojeće prijateljstvo i suradnju između dviju država,

priznajući prednosti međunarodne suradnje kao glavnog čimbenika u sprječavanju i učinkovitom suzbijanju organiziranog kriminala,

uzimajući u obzir odredbe Jedinstvene konvencije o opojnim drogama (New York, 30. 3. 1961.), kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama (Ženeva, 25. 3. 1972.), Konvencije o psihotropskim supstancama (Beč, 21. 2. 1971.), Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa opojnim drogama i psihotropskim supstancama (Beč, 20. 12. 1988.),

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Ugovorne stranke surađivat će i pomagati jedna drugoj u sprječavanju nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima te tvarima koje se koriste u njihovoj nedopuštenoj proizvodnji, kako su navedene u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961. kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1972., Konvenciji o psihotropskim supstancama iz 1971. i kako je priznato važećim zakonima ugovornih stranaka.

2. U vezi s tim ugovorne stranke će nastojati:

a) razmjenjivati informacije i pojedinosti u svezi nedopuštenog korištenja i trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima te o načinima borbe protiv njih;

b) koordinirati aktivnosti njihovih relevantnih službi koje se bave suzbijanjem upotrebe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima jednako kao i kaznenih djela koja iz njih proizlaze;

c) dijeliti svoja saznanja i iskustva te međusobno promicati svoja proučavanja i istraživanja na područjima prevencije, postojećih metoda i organizacijskih struktura u svezi prevencije i borbe protiv pojave korištenja opojnih droga;

d) međusobno slati izvješća o porijeklu te analize oduzetih opojnih tvari te preslike istražne dokumentacije, te također međusobno razmjenjivati informacije o tom pitanju, u onoj mjeri u kojoj se to tiče druge ugovorne stranke;

e) organizirati sastanke, predavanja, seminare i tečajeve za obuku djelatnika na području borbe protiv droga.

3. Ugovorne stranke će, kada to bude potrebno i u skladu s odredbama ovog Ugovora, uzajamno pozivati službene osobe nadležnih tijela druge ugovorne stranke radi konzultacija s ciljem poboljšanja suradnje u borbi protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima.

4. Nadležna tijela odgovorna za provedbu ovog Ugovora su:

za Republiku Hrvatsku: Ministarstvo unutarnjih poslova;

za Državu Izrael: Ministarstvo javne sigurnosti.

Članak 2.

Suradnja u okviru ovog Ugovora također obuhvaća razmjenu informacija o novim nacionalnim zakonima i međunarodnim konferencijama ili sastancima koji se održavaju u ugovornim strankama iz područja obuhvaćenim ovim Ugovorom.

Članak 3.

1. Ugovorne stranke se obvezuju da će, u skladu s odredbama ovog Ugovora, maksimalno surađivati.

2. Ugovorne stranke će surađivati, u okviru ovlasti ministarstava odgovornih za provedbu ovog Ugovora priznatih nacionalnim zakonodavstvom, u prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju teških kaznenih djela kriminala, a posebice organiziranog kriminala na područjima:

– kaznenih djela protiv života i tijela;

– kaznenih djela u svezi s proizvodnjom i nedopuštenom trgovinom opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima;

– trgovanja ljudskim bićima uključujući nezakonite migracije i krijumčarenje ljudi;

– seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije;

– kriminalnih radnji povezanih s terorizmom;

– iznuđivanja novca;

– krađe, nezakonite trgovine i preprodaje oružja, streljiva, eksploziva i drugih opasnih tvari;

– falsificiranja (izrade, krivotvorenja, prepravljanja i raspačavanja) sredstava za plaćanje, čekova i vrijednosnih papira;

– kaznenih djela na području gospodarskih i financijskih djelatnosti;

– kaznenih djela protiv imovine, kao što je krađa i nedopušteno trgovanje umjetničkim djelima i povijesnim predmetima;

– krađe, preprodaje i nezakonite trgovine motornim vozilima te falsificiranja i korištenja falsificiranih isprava za vozilo;

– pranja novca.

Članak 4.

U okviru suradnje na područjima obuhvaćenim ovim Ugovorom, između nadležnih tijela ugovornih stranaka mogu se razmjenjivati policijski stručnjaci.

Članak 5.

1. Ugovorne stranke mogu uputiti časnike za vezu jedne ugovorne stranke drugoj ugovornoj stranci. Časnici za vezu bit će raspoređeni u odgovarajuća veleposlanstva ugovornih stranaka uz dodijeljen diplomatski status.

2. Upućivanje časnika za vezu na određeno ili neodređeno vrijeme ima za cilj unapređivanje i pospješivanje suradnje između ugovornih stranaka, a posebice pružanje pomoći u obliku razmjene informacija u svrhu preventivne i represivne borbe protiv kriminala.

3. Časnici za vezu pružaju savjete i pomoć. Oni nemaju ovlasti za samostalno izvršavanje policijskih mjera. Oni pružaju informacije i obavljaju svoje zadatke u okviru naputaka koje im je dala njihova matična država ili ugovorna stranka u koju su upućeni. Oni redovito podnose izvješće središnjem tijelu nadležnom za policijsku suradnju ugovorne stranke kojoj su upućeni. Nadležni ministri ugovornih stranaka mogu dogovoriti da časnici za vezu jedne ugovorne stranke upućeni u treću državu istodobno predstavljaju interese druge ugovorne stranke.

Članak 6.

Ugovorne stranke će surađivati u razmjeni iskustava u korištenju forenzične tehnologije i sredstava i metoda kriminalističke pretrage, te će također surađivati u organiziranju programa obuke i seminara između nadležnih tijela.

Članak 7.

Radi praćenja provedbe ovog Ugovora osniva se Hrvatsko-izraelski zajednički odbor sastavljen od predstavnika obiju ugovornih stranaka koji će se sastajati po potrebi, na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, naizmjenično u Zagrebu i Jeruzalemu.

Hrvatsko-izraelski zajednički odbor odgovoran je za koordinaciju aktivnosti predviđenih ovim Ugovorom, te može uključivati, kad bude potrebno, stručnjake imenovane od strane nadležnih tijela odgovornih za provedbu ovog Ugovora.

Članak 8.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, sve financijske i materijalne troškove vezane uz putovanje i smještaj snosi ugovorna stranka pošiljateljica. Ostale troškove snosi ugovorna stranka primateljica.

Članak 9.

U svrhu zaštite klasificiranih podataka razmijenjenih u okviru suradnje između ugovornih stranaka te u skladu s njihovim važećim zakonima, poštovat će se sljedeći uvjeti:

a) ugovorna stranka pošiljateljica će odrediti stupanj tajnosti podataka koje dostavlja. Ugovorne stranke obvezne su štititi informacije i tajnost podataka koji su klasificirani kao povjerljivi ili koji imaju neki drugi stupanj tajnosti, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke pošiljateljice, osobito ako ta ugovorna stranka ima rezervu u odnosu na prenošenje podataka trećoj strani ili trećim osobama;

b) poslani podaci se mogu proslijediti isključivo tijelima nadležnim za borbu protiv kriminala;

c) materijali, podaci te napredna tehnička sredstva i oprema, dobiveni na temelju ovog Ugovora, ne mogu se prenijeti ili posuditi bilo kojoj trećoj strani ili drugim tijelima bez pisanog odobrenja ugovorne stranke pošiljateljice;

d) ugovorna stranka primateljica može koristiti poslane podatke isključivo u svrhu i prema uvjetima koje je odredila ugovorna stranka pošiljateljica;

e) na zahtjev ugovorne stranke pošiljateljice, ugovorna stranka primateljica pružit će informacije o korištenju poslanih podataka i rezultatima ostvarenim na taj način.

Članak 10.

U svrhu zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu ''podaci'') koji se razmjenjuju u okviru suradnje između ugovornih stranaka, a sukladno njihovim važećim zakonima, poštovat će se sljedeći uvjeti:

a) ugovorna stranka primateljica može koristiti podatke samo u svrhu i pod uvjetima koje odredi ugovorna stranka pošiljateljica;

b) na zahtjev ugovorne stranke pošiljateljice, ugovorna stranka primateljica pružit će informacije o korištenju poslanih podataka i rezultatima ostvarenim na taj način;

c) podaci se mogu proslijediti isključivo tijelima koja su nadležna za borbu protiv kriminala. Podaci se ne mogu prenijeti drugim tijelima osim uz pisano odobrenje ugovorne stranke pošiljateljice;

d) ugovorna stranka pošiljateljica dužna je osigurati točnost poslanih podataka te se pobrinuti da prenošenje bude potrebno i odgovarajuće. U slučaju da se naknadno utvrdi da su poslani podaci netočni ili da su to podaci koji se nisu smjeli prenositi, potrebno je odmah obavijestiti ugovornu stranku primateljicu. Ugovorna stranka primateljica ispravit će pogreške ili, ukoliko podaci nisu smjeli biti poslani, brisati podatke;

e) obje ugovorne stranke dužne su voditi evidenciju o prenošenju i primitku podataka;

f) ugovorne stranke dužne su djelotvorno štititi podatke o pojedinim osobama od neovlaštenog pristupa, neovlaštenog daljnjeg prenošenja i neovlaštenog mijenjanja ili objavljivanja.

Članak 11.

Svaka ugovorna stranka može odbiti suradnju u slučajevima koji mogu ugroziti njezin suverenitet, sigurnost ili nacionalne interese, ili su protivni njezinom pravnom poretku. O odbijanju će bez odgode biti obaviještena druga ugovorna stranka.

Članak 12.

Komunikacija između ugovornih stranaka odvijat će se na engleskom jeziku.

Članak 13.

Postupovne dogovore za provedbu ovog Ugovora zajednički će izraditi nadležna tijela ugovornih stranaka.

Članak 14.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora kojih su ugovorne stranke postale strankama prije stupanja ovog Ugovora na snagu.

Članak 15.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti, diplomatskim putem, o ispunjenju svih uvjeta sukladno unutarnjem zakonodavstvu ugovornih stranaka za stupanje ovog Ugovora na snagu.

2. Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme.

3. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor na način da o tomu pisano, diplomatskim putem, obavijesti drugu ugovornu stranku. Otkaz proizvodi učinak trideset dana od datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o tomu.

Sastavljeno u Jeruzalemu dana 16. rujna 2009., što odgovara 26 danu Elul 5769 po hebrejskom kalendaru, u dva izvornika, na hrvatskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE
Tomislav Karamarko, v. r.
ministar unutarnjih poslova

ZA VLADU DRŽAVE IZRAELA Yitzhak Aharonovich, v. r.
ministar javne sigurnosti

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/09-01/06

Zagreb, 29. siječnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !