Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 20.11.2009 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala

HRVATSKI SABOR

131

Na temelju članka 88.L480508 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE REPUBLIKE O BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama ž psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/185

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE REPUBLIKE O BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, potpisan u Ateni 23. studenoga 1998. u izvorniku na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE REPUBLIKE O BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Helenske Republike (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), izražavajući svoju spremnost za jačanje i unaprjeđenje već postojećih prijateljskih odnosa i suradnje između dviju država,

izražavajući svoju zabrinutost zbog opasnosti od širenja međunarodnog organiziranog kriminala, međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i međunarodnog terorizma,

poštivajući međunarodne ugovore i zakonodavstva koja postoje u objema državama i bez utjecaja na njihove prethodne obveze, temeljene na dvostranim i mnogostranim ugovorima s trećim državama, ugovorne stranke suglasne su u sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke surađivat će i uzajamno pružati pomoć na području:

a) borbe protiv međunarodnog terorizma,

b) borbe protiv protuzakonitih djelatnosti vezanih za oružje, uključujući biološko, kemijsko i radiološko oružje, streljivo, eksplozive, nuklearni materijal i radioaktivne tvari,

c) borbe protiv krivotvorenja svih vrsta identifikacijskih isprava,

d) borbe protiv protuzakonite imigracije, kretanja i trgovine ljudima,

e) borbe protiv protuzakonite proizvodnje, uživanja i prometa opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

f) borbe protiv organiziranog kriminala,

g) borbe protiv protuzakonitog prometa kulturnog naslijeđa, vrijednog kamenja i ruda, kao i drugih vrijednih predmeta,

h) borbe protiv međunarodnih protuzakonitih gospodarskih djelatnosti i legalizacije dobiti od kriminalnih djelatnosti,

i) borbe protiv krivotvorenja novčanica, kreditnih kartica i drugih vrijednosti,

j) obuka i obrazovanje policijskog osoblja,

k) suradnja na kulturnom, športskom i društvenom polju putem razmjene policijskih izaslanstava.

Članak 2.

Suradnja dviju ugovornih stranaka u smislu članka 1.#clanak1 ovog Ugovora ostvarivat će se:

a) razmjenom podataka i iskustva na područjima od zajedničkog interesa,

b) razmjenom iskustva o rabljenju kriminalističke tehnologije kao i uporabi metoda i sredstava kriminalističke istrage,

c) razmjenom podataka, znanja i iskustva na području granične kontrole kao i materijalne i tehničke potpore službe kontrole putovnica za otkrivanje krivotvorenih putnih isprava u sprječavanju protuzakonitog ulaska i protuzakonite imigracije,

d) razmjenom podataka koji pomažu u sprječavanju organiziranog kriminala uopće,

e) razmjenom brošura, publikacija i rezultata znanstvenih istraživanja na područjima obuhvaćenim ovim Ugovorom, organiziranjem i poduzimanjem mjera od zajedničkog interesa,

f) razmjenom podataka, iskustva i pomoći o novim metodama upotrijebljenim za proizvodnju narkotika i psihotropnih tvari, o njihovoj međunarodnoj protuzakonitoj trgovini, sakrivanju i distribuciji, kao i o novim metodama borbe protiv narkotika, koje su spomenute u točki e) članka 1.#clanak1 ovog Ugovora, u skladu s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961., dopunjenoj Protokolom o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama od 30. ožujka 1961., s Konvencijom o psihotropskim supstancama iz 1971. i Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima iz 1988. godine.

Članak 3.

Da bi se unaprijedila djelotvornost suradnje, ugovorne stranke će održavati sastanke stručnjaka u okviru svoje nadležnosti, kad se obje ugovorne stranke slože da je potrebno raditi na žurnim i posebnim pitanjima, kao što je masovni protok protuzakonitih imigranata, sustavna protuzakonita trgovina narkotika, oružja i drugi oblici organiziranog kriminala.

Članak 4.

1. Svaka ugovorna stranka može potpuno ili djelomice odbiti suradnju u slučajevima kad bi to moglo dovesti u opasnost njezinu nacionalnu suverenost, sigurnost njezinih nacionalnih interesa ili je u suprotnosti s njezinim nacionalnim zakonodavstvom. O odbijanju suradnje ugovorne stranke pismeno izvješćuju jedna drugu bez odgađanja.

2. Za provedbu ovog Ugovora mjerodavno je nacionalno zakonodavstvo svake ugovorne stranke.

3. Niti jedna ugovorna stranka ne može objaviti ili proslijediti trećoj državi bilo koji povjerljiv podatak, osim u slučaju kad za to dobije suglasnost druge ugovorne stranke.

4. Za izravnu suradnju u provedbi ovog Ugovora ugovorne stranke razmijenit će popis koji sadrži ovlaštena tijela odgovorna za komuniciranje i suradnju.

Odgovorna tijela su:

Za Republiku Hrvatsku: Ured za međunarodne odnose Ministarstva unutarnjih poslova;

Za Helensku Republiku: Odjel za međunarodnu suradnju policije Ministarstva javnog reda.

Članak 5.

Ugovorne stranke međusobno će komunicirati diplomatskim putem primjercima novih putnih isprava, pečata i tipovima viza kako bi se spriječio protuzakoniti prelazak državne granice.

Članak 6.

1. Ugovorne stranke osnovat će Koordinacijski odbor odgovoran za provedbu Ugovora, kojim će predsjedati ministar unutarnjih poslova za Republiku Hrvatsku i ministar javnog reda za Helensku Republiku, ili njihovi predstavnici iz dvaju ministarstava, uz sudjelovanje stručnjaka. Predstavnici drugih ministarstava mogu sudjelovati u radu Odbora, ako to bude potrebno.

2. Koordinacijski odbor sastajat će se u razdobljima određenim kroz savjetovanja, naizmjence u Hrvatskoj i Grčkoj.

Članak 7.

Ovaj Ugovor neće utjecati na prava i obveze koje slijede iz drugih međunarodnih ugovora koje su potpisale ugovorne stranke.

Članak 8.

1. Ovaj Ugovor ostaje na snazi za razdoblje od jedne godine (1) i nakon toga se prešutno produžuje za sljedeće razdoblje od jedne godine (1), ukoliko jedna ugovorna stranka diplomatskim putem, u pisanom obliku, ne obavijesti drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri da otkaže ovaj Ugovor, najmanje tri (3) mjeseca prije isteka ovoga Ugovora.

2. Svaka ugovorna stranka može, iz razloga nacionalne sigurnosti, unutarnjeg reda i javnog zdravlja, potpuno ili djelomice suspendirati provedbu ovog Ugovora. Ova suspenzija i njen prestanak bit će priopćeni diplomatskim putem, u pisanom obliku drugoj ugovornoj stranci.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset (30) dana od datuma razmjene isprava o ratifikaciji, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom svake ugovorne stranke.

Sastavljeno u dva izvornika, na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku, koji su jednako vjerodostojna.

U slučaju nesporazuma u tumačenju ovoga Ugovora, mjerodavan je engleski tekst.

Potpisano u Ateni dana 23. studenoga 1998.

U ime Vlade

Republike Hrvatske

dr. Mate Granić, v. r.

ministar vanjskih poslova

U ime Vlade

Helenske Republike

Theodoros Pagkalos, v. r.

ministar vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/09-01/04

Zagreb, 10. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !