Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/98, XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 16.1.1998 Uredba o potvrdivanju Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o medunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L113749 Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/ 96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE

REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM

PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI

Članak 1.

Potvrduje se Ugovor izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o medunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, potpisan u Zagrebu, 18. listopada 1996. godine, na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE REPUBLIKE 0

MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Helenske Republike, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke,

* u želji promicanja meQunarodne suradnje na području cestovnog prometa izmeQu njihovih dviju zemalja i u tranzitu preko njihovog teritorija,

* potaknute načelom liberalizacije

* i na temelju reciprociteta, složile su se o sljedećem:

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se na:

1. cestovni prijevoz stvari i putnika izmedu teritorija dviju ugovomih stranaka i u tranzitu preko njihovih teritorija;

2. vožnje koje se obavljaju praznim vozilima u svezi s gore spomenutim prijevozom.

DEFINICIJE

Članak 2.

U smislu ovog Ugovora:

1. Izraz »prijevoznik« označava fizičku ili pravnu osobu, koja je bilo u kojoj od ugovornih stranaka ovlaštena obavljati cestovni prijevoz putnika ili stvari, u skladu sa važećim zakonima i propisima svoje države.

2. Izraz »vozilo« označava motorno vozilo ili kombinaciju vozila od kojih je barem motorno vozilo registrirano u jednoj od ugovornih stranaka, te koje je opremljeno i koristi se iskljueivo za prijevoz stvari ili putnika.

3. Izraz »tranzit« označava prijevoz stvari ili putnika koji obavlja prijevoznik jedne od ugovomih stranaka preko teritorija druge ugovorne stranke bez usputnog ukrcavanja ili iskrcavanja putnika odnosno stvari.

I. PRIJEVOZ PUTNIKA

A. PRIMJENA UGOVORA I DEFINICIJE

Članak 3.

U smislu prijevoza putnika, ovaj Ugovor primjenjivat će se: 1. na sve usluge javnog prijevoza putnika ili prijevoza za vlastite potrebe motornim vozilima (autobusima), izmeQu teritorija dviju ugovornih stranaka i u tranzitu preko njihovih teritorija.

2. na prazne vožnje vozila uključenih u takav prijevoz.

Članak 4.

U smislu prijevoza putnika:

l. uPutničko motorno voziloo označava svako vozilo na motomi pogon na teritoriju jedne od ugovomih stranaka, koje je svojom konstrukcijom i opremljenošću prikladno za prijevoz više od devet osoba, uključujući i vozača.

2. uLinijski prijevoza označava prijevoz putnika u odredenim vremenskim razmacima i po odredenom itinereru, pri čemu se putnici mogu uzimati ili ostavljati na unaprijed ugovorenim stajalištima. Linijski prijevoz mora biti podložan obvezi poštivanja prethodno lsastavljenog reda vožnje i cjenika.

3. nNaizmjenični prijevoza označava prijevoz kojim se kroz niz polaznih i povratnih vožnji prethodno oformljena skupina putnika prevozi iz jednog polaznog mjesta u jedno odredište smješteno na teritoriju druge ugovorne stranke. Svaka skupina koja se sastoji od pumika iz polazne vožnje vratit će se na mjesto polaska drugom vožnjom.

a. Tijekom naizmjeničnog prijevoza nije dopušteno uzimanje ili ostavljanje pumika za vrijeme vožnje.

b. Prva polazna i posljednja povratna vožnja u nizu naizmjeničnih vožnji bit će prazne.

c. Linijski i naizmjenični prijevoz i uvjeti njihovog obavljanja trebaju biti uredeni uzajamnim dogovorom nadležnih vlasti potpisnica Ugovora, bilo neposredno, bilo na osnovi zaključaka koje je prihvatila Mješovita komisija osnovana člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora.

4. uTranzitu označava prijevoz putnika koji polazi s teritorija ugovorne stranke u kojoj je vozilo registrirano preko teritorija druge države, uz uvjet da se putnici ne primaju ili ostavljaju.

5. uPovremeni prijevoza označava:

a. Vožnje sa zatvorenim vratima, to jest, vožnje kod kojih se isto vozilo koristi za prijevoz iste skupine pufiika tijekom cijele vožnje i za njihovo vraćanje na mjesto polaska, koje je u zemlji registracije vozila.

b. Prijevoz kod kojeg je vožnja u polasku puna, a u povratku prazna.

c. Prijevoz kod kojeg je vožnja u polasku prazna, a u povratku puna.

d. Sve druge vožnje koje ne zadovoljavaju gore navedene kriterije.

B. PRISTUP NA TRŽIŠTE

Članak 5.

Povremeni prijevoz spomenut u članku 4. stavku 5. pod a) i b) oslobadaju se od potrebe za bilo kakvom dozvolom za obavljanje prijevoza na teritoriju ugovorne stranke na kojem vozilo nije registrirano.

Povremeni prijevoz obavljat će se u skladu s kontrolnom ispravom.

Kontrolna isprava sastojat će se od putnog lista. Putni list sadržavat će barem sljedeće podatke: 1. Vrstu prijevoza

2. Glavni itinerer

3. Prijevoznika/e koji obavlja/ju vožnju 4. Potpun popis putnika.

Knjigu pumih listova osigurat će nadležne vlasti ugovornih strčnaka, gdje je vozilo registrirano, ili organi koje su te vlasti odredile.

Povremeni prijevozi spomenuti u članku 4., stavku 5. pod c) i d) mogu se obavljati samo na temelju odgovarajućih dozvola. Broj dozvola odredit će nadležni organi država potpisnica Ugovora prilikom zasjedanja Mješovite komisije spomenute u članku 14.

Članak 6.

Za linijski i naizmjenični prijevoz potrebna je dozvola. Dozvole se izdaju na ime prijevoznika i oni ih ne smiju prenijeti na treća lica. Medutim, prijevoznik koji je dobio dozvolu može obavljati prijevoz preko ugovorenog prijevoznika.

Rok važenja dozvole neće prelaziti tri godine za linijski prijevoz i jednu godinu za naizmjenični prijevoz.

U dozvoli treba biti navedeno sljedeće:

1. Vrsta prijevoza

2. Itinerer prijevoza, s posebno navedenim mjestom polazišta i mjestom odredišta

3. Rok važenja dozvole

4. Za linijski prijevoz, stajališta i red vožnje.

Zahtjevi za dozvole podnose se nadležnom organu ugovorne stranke kod koje je vozilo registrirano, a koji ga može prihvatiti ili ne. Ako ne postoji nikakav prigovor na zahtjev, gornji organ izvijestit će o tome nadležni organ druge ugovome stranke. Ako se potonja slaže, svaki nadležni organ izdat će dozvolu za dio itinerera koji se nalazi na njenom teritoriju.

Zahtjev se podnosi u dva primjerka i treba sadržavati podatke propisane nacionalnim propisima, te crtež linije s jasno naznačenim stajalištima i kilometrima. Nadležni organi mogu zatražiti od prijevoznika i druge podatke koje mogu smatrati potrebnima.

Za vrijeme vožnje, u vozilu se treba nalaziti original dozvole ili njezina kopija ovjerena od organa koji ju je izdao.

Dozvole trebaju odgovarati modelu priloženom ovom Ugovoru.

Članak 7.

Tranzit preko teritorija jedne ugovome stranke u povremenom prijevozu, koji obavljaju vozila registrirana kod druge ugovome stranke ne podliježe traženju dozvole.

Članak 8.

Linijski prijevoz je odobren i može se početi obavljati kada nadležne vlasti obiju ugovornih stranaka razmijene posebne dozvole sa svim potrebnim prilozima.

Članak 9.

Svake kalendarske godine do kraja siječnja, prijevoznici koji obavljaju linijski prijevoz trebaju proslijediti nadležnim organima svoje države sljedeće podatke:

1. Broj vožnji i kilometražu

2. Broj putnika u protekoj godini.

Gornji podaci razmjenjuju se izmeQu nadležnih organa ugovomih stranaka.

II. PRIJEVOZ STVARI

Članak 10.

Prijevoznici ugovornih stranaka mogu obavljati medunarodni cestovni prijevoz stvari, kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, izmedu teritorija dviju ugovornih stranaka (bilateralni prijevoz), kao i preko njihovog teritorija u druge države (tranziMi prijevoz), uz dozvole izdane od nadležnih organa druge ugovorne stranke.

Prijevoznici ugovomih stranaka mogu obavljati prijevoz za i iz trećih zemalja samo na temelju posebnih dozvola koje izdaje ugovoma stranka iz koje ili u koju se prijevoz vrši.

Članak 11.

Broj, vrstu i korištenje dozvola spomenutih u članku 10. odredit će nadležni organi ugovornih stranaka neposredno ili na temelju zaključaka Mješovite komisije iz članka 14.#clanak14 ovog Ugovora.

Članak 12.

Na temelju članka 10. nadležni organi ugovornih stranaka razmijenit će svake godine tražene dozvole na način koji će utvrditi Mješovita komisija spomenuta u članku 14.

U prvom periodu provodenja ovog Ugovora, to jest, prije prvog zasjedanja Mješovite komisije iz članka 14. ugovorne stranke pristaju zadovoljiti potrebe glede cestovnog prijevoza stvari, na način koji će diplomatskim putem biti dojavljen nadležnim organima svake od njih.

Članak 13.

Unatoč odredbama iz članka 10.#clanak10 ovog Ugovora, dozvola nije obvezna u sljedećim slučajevima:

1. Prijevoz stvari iz javne zračne luke ili u javnu zračnu luku u slučaju zrakoplovne nesreće ili druge nezgode, ili ako zrakoplov mora sletjeti zbog promjene smjera ili zbog opasnosti, te u slučaju da su letovi obustavljeni;

2. Prijevoz oštećenog motornog vozila i njegove prikolice; 3. Pogrebni prijevoz;

4. Prijevoz osobne imovine u okviru selidbe u specijalnim vozilima;

5. Prijevoz pošte;

6. Prijevoz stvari za sajmove i izložbe;

7. Prijevoz opreme i drugih stvari za potrebe kazališta, muzičkih i drugih kulturnih zbivanja, cirkuskih i filmskih predstava, te radio i TV emisija;

8. Prijevoz mrtvih.životinja, osim ako se radi o industrijskoj preradi sirovina;

9. Prijevoz pčelinjeg ili ribljeg mlaQa;

10. Prijevoz cvijeća i drugih ukrasnih biljaka;

11. Prijevoz farmaceutskih ili bilo kakvih drugih materijala kao pomoći u slučaju elementarnih nepogoda;

12. Prijevoz praznih vozila u zamjenu za optećena vozila, a koja trebaju preuzeti prijevoz stvari koje oštećena nisu mogla izvršiti; ,

13. Prijevoz prikolicom u skupini vozila sastavljenoj od motomog vozila koje pripada domaćem prijevozniku i strane prikolice;

14. Vozila koja obavljaju tehničku pomoć ili popravak oštećenih vozila (servisna i vozila za popravke);

15. Prijevoz stvari koje se koriste u svrhu obrazovanja ili reklame;

16. Prijevoz stvari u motomim vozilima, do 6 tona ukupne mase ili 3,5 tona nosivosti uključujući i prikolice.

U slučaju prijevoza iz stavka 1. ovog članka, vozač mora imati sve isprave i dokumente koji jasno pokazuju da se radi o nekoj od gore navedenih vrsta prijevoza.

III. OPĆE ODREDBE

Članak 14.

Ugovome stranke ošnovat će Mješovitu komisiju za provoQenje ovog Ugovora.

Komisija će biti sastavljena od predstavnika nadležnih organa dviju ugovomih stranaka koji na sastanke mogu pozvati predstavnike cestovnih prijevoznika. Mješovita komisija sastajat će se jednom godišnje ili na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, naizmjence na teritorijima ugovotnih stranaka. Dnevni red sastanaka predložit će domaćiuska strana ili pak ona koja ja zatražila sastanak, najmanje dva tjedna unaprijed. Svaki sastanak bit će zaključen usvajanjem protokola koji potpisuju šefovi delegacija dviju ugovornih stranaka.

Mješovita komisija odlučit će o vremenskom roku, kao i načinu razmjene podataka i drugih relevantnih informacija.

Članak 15.

Ugovome stranke izvijestit će jedna drugu o nadležnim organima koji će rješavati pitanja u svezi s provedbom odredaba ovog Ugovora.

Članak 16.

Prijevoznici ugovornih stranaka plaćaju za prijevoz što ga obavljaju na teritoriju druge ugovome stranke u ime korištenja cesta naknadu za ceste, osim kada se radi o linijskom prijevozu putnika.

Visinu, kao i mogućnost oslobadanja plaćanja naknada iz stavka 1. ovog članka utvrduje Mješovita komisija iz članka 14.#clanak14 ovog Ugovora.

Gomja odredba neće ni u kojem slučaju dovesti u neravnopravan položaj helenske prijevoznike u odnosu na prijevoznike iz dmgih država-članica Europske unije.

Članak 17.

Prijevoznici jedne ugovome stranke i .posade njihovih vozila će, dok su na teritoriju druge ugovome stranke, poštivati važeće zakone i propise druge ugovome stranke.

IV. STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA

Članak 18.

1. Ugovorne stranke će se, diplomatskim putem, razmjenom uota uzajatnno izvijestiti o ispunjavanju svih uvjeta iz nacionalnih zakonodavstava za stupanje na snagu ovog Ugovora. Ovaj Ugovor stupit će na snagu 30 dana nakon primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem o njegovom odobrenju. Ovaj Ugovor privremeno će se primjenjivati od dana njegovog potpisa.

2. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, Sporazum sklopljen izmeQu Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine ·Grčke o reguliranju cestovnog prijevoza putnika i stvari komercijalnim vozilima od 18. lipnja 1959. godine prestaje važiti u odnosima izmedu Republike Hrvatske i Helenske Republike na polju medunarodnog cestovnog prometa.

3. Ovaj Ugovor ostat će na snazi u vremenu od godinu dana nakon svog stupanja na snagu, nakon čega će se prešutno produžiti svake godine, osim ako jedna od ugovornih stranaka ne izvijesti drugu, šest mjeseci prije isteka prvoga ili bilo kojeg kasnijeg perioda od godinu dana, o svojoj namjeri da raskine ovaj Ugovor.

Sačinjeno u Zagrebu dana 18. listopada 1996. godine, u dva izvoma primjerka na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vrijedni. Medutim, u slučaju spora, engleski tekst će prevladati. Prihvaćajući gornje odredbe, niže potpisane osobe, službeno ovlaštene za to, potpisale su ovaj Ugovor.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Helenske Republike dr. Mate Granić, v. r. Theodoros Pangalos, v. r. potpredsjednik Vlade Republike ministar vanjskih poslova Hrvatske i ministar vanjskih poslova Helenske RepublikeČlanak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dna od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 340-O1/95-02/02
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !