Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Tajland o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

73

 

Na temelju članka 30.L114627 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2000. godine donijela

UREDBU

 

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE TAJLAND O UZAJAMNOM POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

 

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Tajland o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja, sklopljen u Bankoku, 18. veljače 2000. godine, u izvorniku na hrvatskom, tajlandskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE TAJLAND O UZAJAMNOM POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

 

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Tajland (u daljnjem tekstu: Ugovorne stranke);

Želeći poticati veću međusobnu gospodarsku suradnju glede ulaganja ulagatelja jedne Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke;

Svjesne da će dogovor o statusu koji treba pripasti takvom ulaganju poticati tijek privatnog kapitala i gospodarski razvoj Ugovornih stranaka;

Suglasne da će stabilni okvir za ulaganja povećati učinkovito korištenje gospodarskih izvora i povećati blagostanje;

Odlučivši zaključiti Ugovor o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja;

Ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

1. Izraz »ulaganje« znači svaki oblik imovine koju ulagatelji jedne Ugovorne stranke osnivaju ili stječu na teritoriju druge Ugovorne stranke sukladno njenim zakonima i propisima, te uključuje poglavito, iako ne isključivo:

a) pokretnu i nepokretnu imovinu kao i sva ostala stvarna prava kao što su hipoteke, prava zadržaja, založna prava, plodouživanje i slična prava;

b) dionice, udjele i zadužnice društva i svaki drugi oblik sudjelovanja u društvima;

c) tražbine u novcu ili u bilo kojoj činidbi koja ima gospodarsku vrijednost, uključujući svaki zajam odobren u svrhu stvaranja gospodarske vrijednosti;

d) prava intelektualnog vlasništva koja uključuju, ali se ne ograničavaju na autorska i srodna prava, prava industrijskog vlasništva, žigove, patente, industrijski dizajn i tehničke postupke, prava biljnih vrsta, know-how, poslovne tajne, trgovačka imena i ugled tvrtke;

e) pravo na sudjelovanje u gospodarskim i poslovnim aktivnostima sukladno zakonu i ugovoru, uključujući koncesije za istraživanja, pripremu, vađenje i eksploataciju prirodnih dobara.

Svaka promjena oblika u kojem je imovina uložena ili ponovno uložena neće utjecati na njenu narav kao ulaganja.

2. Izraz »ulagatelj« u odnosu na obje Ugovorne stranke znači:

a) fizičku osobu državljana jedne Ugovorne stranke koji ulaže na teritoriju druge Ugovorne stranke;

b) pravnu osobu inkorporiranu, osnovanu ili na drugi način pravovaljano organiziranu u skladu sa zakonima i propisima jedne Ugovorne stranke ima svoje sjedište te obavlja stvarnu poslovnu djelatnost na teritoriju iste Ugovorne stranke i ulaže na teritoriju druge Ugovorne stranke.

3. Izraz »povrati« znači prihode ostvarene ulaganjem, a uključuje poglavito, iako ne isključivo: dobit, dividende, kamate, dobitke od kapitala, tantijeme, naknade za patente i licence, te druge naknade.

4. Izraz »bez odgađanja« značit će razdoblje koje je uobičajeno potrebno za ispunjenje formalnosti potrebnih za prijenos plaćanja.

5. Izraz »slobodno upotrebljive valute« značit će valute koje Međunarodni monetarni fond, povremeno odredi, a koje se (I) u stvari, koriste u velikoj mjeri za plaćanja u međunarodnim transakcijama i (II) kojima se u velikoj mjeri trguje na glavnim tržištima novca.

6. Izraz »teritorij« znači:

– glede Republike Hrvatske: teritorij Republike Hrvatske kao i ona područja mora koja se nastavljaju na vanjsku granicu teritorijalnog mora, uključujući morsko dno i podzemlje, nad kojima Republika Hrvatska vrši, sukladno međunarodnom pravu, svoja suverena prava i jurisdikciju;

– glede Kraljevine Tajland: državni teritorij Kraljevine Tajland uključujući morska područja, morsko dno i podzemlje nad kojim Kraljevina Tajland vrši, sukladno međunarodnom pravu svoja suverena prava i jurisdikciju.

Članak 2.

POTICANJE I DOPUŠTANJE ULAGANJA

1. Svaka Ugovorna stranka poticat će i stvarati povoljne uvjete za ulaganja ulagatelja druge Ugovorne stranke na njezinom teritoriju, te će, u skladu sa svojim zakonima i propisima, dopuštati takva ulaganja.

2. Radi poticanja uzajamnih tijekova ulaganja svaka od Ugovornih stranaka nastojat će drugu Ugovornu stranku na zahtjev bilo koje od Ugovornih stranaka izvijestiti o mogućnostima ulaganja na njezinom teritoriju.

3. Svaka će Ugovorna stranka, kad god je to potrebno, u skladu s njenim zakonima i propisima, izdati dozvole u svezi s ulaganjima na njenom teritoriju, uključujući dozvole za zapošljavanje rukovoditelja i tehničkog osoblja prema vlastitom izboru, bez obzira na nacionalnost.

4. Svaka će Ugovorna stranka, sukladno svojim zakonima, propisima i postupcima u svezi s boravkom i radom fizičkih osoba, odobriti bez obzira na nacionalnost, rukovodećem osoblju uključujući rukovoditelje i tehničko osoblje koje ulagatelj druge Ugovorne stranke zaposli za potrebe ulaganja, ulazak, boravak i rad na svojem teritoriju. Članovima obitelji (supruzi i maloljetnoj djeci) rukovodećeg osoblja bit će dodijeljen jednak tretman glede ulaska i privremenog boravka u Ugovornoj stranci domaćinu ulaganja.

Članak 3.

ZAŠTITA ULAGANJA

1. Svaka će Ugovorna stranka na svom teritoriju pružiti punu zaštitu i sigurnost ulaganjima i povratima ulagatelja druge Ugovorne stranke. Niti jedna Ugovorna stranka neće proizvoljnim, nerazumnim ili diskriminacijskim mjerama ometati razvitak, upravljanje, održavanje, korištenje, uživanje, širenje, prodaju ili eventualnu likvidaciju takvih ulaganja. Svaka će Ugovorna stranka poštovati svaku drugu obvezu koju je preuzela u odnosu na specifična ulaganja ulagatelja druge Ugovorne stranke.

2. Ulaganjima ili povratima ulagatelja bilo koje od Ugovornih stranaka na području druge Ugovorne stranke odobrit će se pošten i pravičan tretman u skladu s međunarodnim pravom i odredbama ovog Ugovora.

3. Svaka Ugovorna stranka neće na svojem teritoriju uvoditi mjere na ulaganja ulagatelja druge Ugovorne stranke glede nabavke materijala, sredstava proizvodnje, rada, prijevoza, plasiranja proizvoda na tržištu ili sličnih naredbi koje imaju nerazumne i diskriminacijske učinke.

4. Svaka će Ugovorna stranka odmah objaviti ili na drugi način dati na raspolaganje svoje zakone, propise, postupke i administrativna pravila te sudske odluke opće primjene, kao i međunarodne sporazume koji mogu utjecati na ulaganja ulagatelja jedne Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke.

Članak 4.

NACIONALNI TRETMAN I TRETMAN NAJPOVLAŠTENIJE NACIJE

1. Niti jedna od Ugovornih stranaka neće na svom teritoriju ulaganjima i povratima ulagatelja druge Ugovorne stranke odobriti tretman koji je manje povoljan od onoga kojeg ona odobrava ulaganjima i povratima svojih vlastitih ulagatelja, ili ulaganjima i povratima ulagatelja neke treće države, što god je povoljnije za te ulagatelje.

2. Niti jedna od Ugovornih stranaka neće na svom teritoriju odobriti ulagateljima druge Ugovorne stranke, a u svezi s upravljanjem, održavanjem, uživanjem, korištenjem ili raspolaganjem njihovim ulaganjem, tretman koji je manje povoljan od tretmana kojeg ona odobrava svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima neke treće države, što god je povoljnije za te ulagatelje.

3. Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka neće se tumačiti tako da obvezuju jednu Ugovornu stranku da pruži ulagateljima druge Ugovorne stranke korist od bilo kojega tretmana, prednosti ili privilegije što ga je prva Ugovorna stranka odobrila temeljem:

a) neke postojeće ili buduće carinske ili gospodarske unije, područja slobodne trgovine ili sličnog međunarodnog sporazuma,

b) nekog međunarodnog ugovora ili dogovora/utanačenja koji se u cijelosti ili dijelom odnosi na oporezivanje;

kojeg je jedna od Ugovornih stranaka sada stranka ili će to biti u budućnosti.

Članak 5.

IZVLAŠTENJE

1. Ugovorna stranka neće izravno ili neizravno izvlastiti ili nacionalizirati na svojem teritoriju ulaganje ulagatelja druge Ugovorne stranke ili poduzeti bilo koju mjeru ili mjere koje imaju jednaki učinak (u daljnjem tekstu »izvlaštenje«) osim:

a) sa svrhom koja je u javnom interesu,

b) na nediskriminacijskoj osnovi

c) u skladu sa zakonom propisanim postupkom, i

d) uz plaćanje pravovremene, odgovarajuće i učinkovite naknade.

2. Naknada će biti plaćena bez odlaganja.

3. Takva će naknada iznositi stvarnu tržišnu vrijednost izvlaštenog ulaganja neposredno prije negoi što je izvlaštenje poduzeto ili je postalo javno poznato, što god je od toga ranije.

4. Takva će naknada biti slobodno prenosiva u slobodno upotrebljivoj valuti na osnovu tržišnog tečaja za tu valutu u vrijeme navedeno u stavku 2. ovog članka. Naknada će uključivati kamatu po komercijalnoj stopi izračunatu na tržišnoj osnovi za tu valutu od dana dospijeća plaćanja do dana stvarnog plaćanja.

5. Ulagatelj, čija su ulaganja izvlaštena, imat će pravo na pravovremeno ispitivanje slučaja od strane sudskog ili nekog drugog ovlaštenog tijela te Ugovorne stranke, vrednovanje ulaganja i plaćanje naknade u skladu s načelima iznijetim u ovom članku.

Članak 6.

NAKNADA ZA ŠTETU ILI GUBITAK

1. Kada ulaganja ulagatelja jedne od Ugovornih stranaka pretrpe gubitak ili štetu uslijed rata ili drugog oružanog sukoba, a koji nisu posljedica djelovanja Ugovorne stranke kojoj pripadaju ulagatelji, građanskih nemira, prevrata, pobune ili sličnih događaja na teritoriju druge Ugovorne stranke, potonja Ugovorna stranka će im odobriti tretman glede restitucije, odštete, naknade ili drugačijeg rješenja, ne manje povoljan od onog koje potonja Ugovorna stranka pruža svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima treće države, što god je od toga najpovoljnije za ulagatelje.

2. Bez prejudiciranja stavka 1. ovog članka, ulagatelji jedne Ugovorne stranke koji u bilo kojem od slučajeva iz istog stavka pretrpe štetu ili gubitak na teritoriju druge Ugovorne stranke koji su posljedica:

a) rekviriranja njihovog vlasništva ili dijela vlasništva od strane njenih snaga ili tijela vlasti;

b) uništenja njihovog vlasništva ili dijela vlasništva od strane njenih snaga ili tijela vlasti koje nije bilo uzrokovano borbenom akcijom ili nije bilo neophodno u datoj situaciji,

bit će odobrena hitna restitucija i, gdje je to primjereno, pravovremena, odgovarajuća i učinkovita naknada za štetu ili gubitak koji su pretrpjeli tijekom razdoblja rekviriranja ili kao posljedicu uništenja njihovog vlasništva. Proizišla plaćanja bit će slobodno prenosiva u slobodno upotrebljivoj valuti bez odgađanja.

3. Ulagatelj čija ulaganja pretrpe štetu ili gubitak sukladno stavku 2. ovog članka, imat će pravo na pravovremeno ispitivanje slučaja od strane sudskog ili nekog drugog ovlaštenog tijela te Ugovorne stranke i na vrednovanje ulaganja i plaćanje naknade sukladno načelima iznijetim u stavku 2. ovog članka.

Članak 7.

PRIJENOSI

2. Svaka će Ugovorna stranka osigurati da sva plaćanja u svezi s ulaganjem ulagatelja druge Ugovorne stranke na njenom teritoriju budu slobodno prenosiva u i iz njenog teritorija bez odgađanja. Takvi će prijenosi uključivati, poglavito, iako ne isključivo:

a) početni kapital i dodatne iznose za održavanje i povećanje ulaganja;

b) povrate;

c) iznose potrebne za plaćanje troškova nastalih od izvršenja ulaganja prema ugovoru, otplate kredita, plaćanja tantijema, menadžerskih honorara, naknada za patente i ostalih sličnih troškova;

d) prihode od prodaje te cjelokupne ili djelomične likvidacije ulaganja;

e) plaćanja naknade iz članka 5.#clanak5 i 6.#clanak6 ovog Ugovora;

f) plaćanja koja su proizišla iz rješenja ulagačkog spora;

g) plaće i ostale zarade osoblja angažiranog iz inozemstva u svezi s ulaganjem.

2. Državljanima svake od Ugovornih stranaka kojima je dozvoljen rad na teritoriju druge Ugovorne stranke u svezi s ulaganjem bit će također dozvoljen prijenos odgovarajućeg dijela zarade u zemlji njihova podrijetla.

3. Prijenosi će se vršiti u slobodno upotrebljivoj valuti po tečaju koji se primjenjuje na dan izvršenja u valuti koja se koristi.

Članak 8.

SUBROGACIJA

Ako Ugovorna stranka ili od nje ovlaštena agencija izvrši plaćanje temeljem odštete, jamstva ili ugovora o osnivanju u svezi ulaganja ulagatelja na teritoriju druge Ugovorne stranke, potonja će Ugovorna stranka priznati prijenos prava ili zahtjeva takvog ulagatelja prethodnoj Ugovornoj stranci ili ovlaštenoj agenciji i prava na izvršenje temeljem subrogacije bilo kojeg takvog prava ili zahtjeva u istom obimu kao njegov prethodni po statusu.

Članak 9.

PRIMJENA OSTALIH PRAVNIH ODREDBI

Ne prejudicirajući stavak 3. članka 4.#clanak4 ovog Ugovora, ako zakonske odredbe jedne od Ugovornih stranaka ili postojeće međunarodne obveze ili one koje će nastati kasnije između Ugovornih stranaka sadrže, uz ovaj Ugovor, pravilo, bilo općenito ili specifično, koje ulaganjima ulagatelja druge Ugovorne stranke daje pravo na povoljnije uvjete od onih koji su predviđeni ovim Ugovorom, takvo pravilo će, u mjeri u kojoj je povoljnije, prevladati nad ovim Ugovorom.

Članak 10.

RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU UGOVORNE STRANKE I ULAGATELJA DRUGE UGOVORNE STRANKE

1. Svaki ulagački spor između Ugovorne stranke i ulagatelja druge Ugovorne stranke nastojat će se riješiti prijateljskim putem konzultacijama i pregovorima.

2. Ako se spor iz stavka 1. ovog članka ne može riješiti u roku od šest (6) mjeseci nakon pisane obavijesti, spor će se na zahtjev ulagatelja rješavati na sljedeći način:

a) pred nadležnim sudom Ugovorne stranke; ili

b) mirenjem ili arbitražom Međunarodnog centra za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) koji je osnovan Konvencijom o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država, otvorenom za potpisivanje u Washingtonu 18. ožujka 1965. ako su obje Ugovorne stranke stranke u Konvenciji; ili

c) arbitražom od strane tri arbitra u skladu s Arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL), kako je dopunjeno posljednjim amandmanom prihvaćenim od obiju Ugovornih stranaka, u vrijeme podnošenja zahtjeva za pokretanjem arbitražnog postupka.

3. Odluka će biti konačna i obvezujuća; izvršit će se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom; svaka će Ugovorna stranka osigurati priznanje i izvršenje arbitražne odluke u skladu sa svojim relevantnim zakonima i ostalim propisima.

4. Ugovorna stranka koja je stranka u sporu, neće niti u kojoj fazi postupka mirenja ili arbitraže ili izvršenja odluke, uložiti prigovor da je ulagatelj, koji je druga stranka u sporu, primio odštetu temeljem jamstva glede ukupnog ili dijela njegovih gubitaka.

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU UGOVORNIH STRANAKA

1. Sporovi između Ugovornih stranaka u svezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, riješit će se, u mjeri u kojoj je to moguće, pregovorima.

2. Ako spor prema stavku 1. ovog članka nije moguće riješiti u roku od šest (6) mjeseci, na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka uputit će se arbitražnom sudu.

3. Takav će se arbitražni sud osnovati ad hoc kako slijedi: svaka će Ugovorna stranka imenovati jednog arbitra, a ta dva arbitra dogovorit će se o izboru državljana treće države za njihovog predsjedatelja. Ti će arbitri biti imenovani u roku od dva (2) mjeseca od dana kada je jedna Ugovorna stranka obavijestila drugu Ugovornu stranku o svojoj namjeri da uputi spor na rješavanje arbitražnom sudu, a njihov predsjedatelj bit će imenovan tijekom dva (2) sljedeća mjeseca.

4. Ako se ne poštuju rokovi navedeni u stavku 3. ovog članka, bilo koja od Ugovornih stranaka može, u nedostatku drugog relevantnog dogovora, pozvati predsjednika Međunarodnog suda da izvrši potrebna imenovanja. Ako je predsjednik Međunarodnog suda državljanin jedne od Ugovornih stranaka ili je na drugi način spriječen u obavljanju spomenute dužnosti, potpredsjednik, ili u slučaju njegove spriječenosti, slijedeći po rangu član Međunarodnog suda, bit će pozvan da pod istim uvjetima obavi neophodna imenovanja.

5. Arbitražni će sud utvrditi vlastita pravila postupka.

6. Arbitražni će sud donijeti svoju odluku na temelju ovog Ugovora i u skladu s pravilima međunarodnog prava. Arbitražni će sud donijeti odluku većinom glasova; odluka je konačna i obvezujuća.

7. Svaka će Ugovorna stranka snositi troškove svog člana i svog zastupanja u arbitražnom postupku na sudu. Troškove predsjedatelja suda i preostale troškove obje će Ugovorne stranke snositi u jednakim dijelovima. Arbitražni sud može, međutim, u svojoj odluci odrediti i drukčiju raspodjelu troškova.

Članak 12.

PRIMJENA UGOVORA

1. Ovaj će se Ugovor primjenjivati na ulaganja izvršena prije ili nakon stupanja ovog Ugovora na snagu.

2. Prednosti ovog Ugovora primjenjivat će se samo u slučajevima kada nadležna tijela druge Ugovorne stranke potvrde pisanim putem da su ulaganja kapitala državljana i društava Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke posebno odobrena.

Članak 13.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupit će na snagu tridesetog dana nakon dana primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem kojim jedna od Ugovornih stranaka obavještava drugu Ugovornu stranku o ispunjenju uvjeta predviđenih njenim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Članak 14.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Ovaj Ugovor ostaje na snazi tijekom razdoblja od deset (10) godina. Nakon isteka tog razdoblja ostat će na snazi sve do isteka razdoblja od dvanaest mjeseci od dana kada jedna od Ugovornih stranaka preda pisanu obavijest diplomatskim putem o prestanku Ugovora. Glede ulaganja izvršenih tijekom razdoblja kada je Ugovor bio na snazi, njegove će odredbe nastaviti biti na snazi glede tih ulaganja tijekom razdoblja od deset (10) godina od dana prekida Ugovora, a ne prejudicirajući nakon isteka tog razdoblja primjenu općih pravila međunarodnog prava.

U potvrdu toga, niže potpisani opunomoćenici, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Bangkoku, 18. veljače 2000. godine, u dva izvornika, na hrvatskom, tajlandskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

 

ZA VLADU ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE KRALJEVINE TAJLANSKE

mr. Neven Mimica, v. r. Surin Pitsuwan, v. r.

zamjenik ministra gospodarstva ministar vanjskih poslova

 

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

 

Klasa: 404-02/97-01/01
Urbroj: 5030114-00-7
Zagreb, 11. svibnja 2000.

  

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Tajland o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !