Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zdravstva i medicine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 24.8.2007 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zdravstva i medicine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

104

Na temelju članka 30.L350915 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O SURADNJI NA PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zdravstva i medicine, sklopljen u Tirani, 27. listopada 2003. godine, u izvorniku na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O SURADNJI NA PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Albanije (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«), u cilju promicanja suradnje između dviju zemalja u području zdravstva i medicine, sklopili su sljedeći Ugovor:

Članak 1.

Ugovorne stranke će na principu jednakosti, reciprociteta i na uzajamnu dobrobit poticati suradnju u području zdravstva i medicine. Konkretna područja suradnje bit će određena sporazumno, uzimajući u obzir interese obiju ugovornih stranaka.

Članak 2.

Ugovorne stranke posebice će olakšavati:

– razmjenu informacija u području zdravstva s posebnim naglaskom na javno zdravstvo, unaprjeđivanje zdravlja i prevenciju bolesti i organiziranje zdravstvenih službi;

– razmjenu stručnjaka u svrhu proučavanja i konzultiranja na temelju Planova o suradnji, koji će biti potpisani u skladu s člankom 5.#clanak5 ovog Ugovora;

– izravne kontakte između institucija i organizacija dviju zemalja;

– ostale međusobno dogovorene oblike suradnje u području medicine.

Članak 3.

Ugovorne stranke razmjenjivat će informacije o međunarodnim kongresima i simpozijima iz područja zdravstva i medicine koji će biti organizirani u jednoj od zemalja. Na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, druga će ugovorna stranka dostaviti materijale vezane uz takva događanja.

Članak 4.

Odgovarajuća tijela svake od ugovornih stranaka razmijenit će popise medicinske literature i filmova o unaprjeđenju zdravlja, kao i druge pisane, vizualne ili audio-vizualne informativne materijale iz područja proučavanja zdravlja.

Članak 5.

Za provedbu ovog Ugovora, ugovorne stranke će periodično donositi Planove o suradnji između svojih ministarstava zdravstva, u kojem će specificirati suradnju za odnosno razdoblje i odrediti financijske uvjete za njihovu provedbu.

Članak 6.

Sve razmjene i ostali oblici suradnje koji proizlaze iz ovog Ugovora bit će provedeni u skladu sa zakonima i propisima obiju ugovornih stranaka.

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti, predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od pet (5) godina od dana njegovog stupanja na snagu, te se nakon toga automatski produžava za naredna razdoblja od pet (5) godina, osim ako jedna ugovorna stranka obavijesti drugu ugovornu stranku, pisano, diplomatskim putem, o svojoj namjeri da otkaže Ugovor najkasnije šest mjeseci prije isteka navedenog razdoblja.

Sastavljeno u Tirani, dana 27. listopada 2003., u dva izvornika na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE ALBANIJE REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Andro Vlahušić, v. r. Mustafa Jani, v. r.

ministar zdravstva ministar zdravstva

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 504-02/03-01/04

Urbroj: 5030104-07-1

Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zdravstva i medicine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !