Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o veterinarskoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 14.1.2000 Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o veterinarskoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L114492 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O VETERINARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o veterinarskoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 23. travnja 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O VETERINARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Albanije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u želji da unaprijede promet životinja i proizvoda životinjskog podrijetla i s namjerom da zapriječe unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog podrijetla, kao i da dalje razvijaju i učvrste međusobnu suradnju u veterinarstvu utemeljenu na načelima jednakosti, uzajamnog štovanja i zajedničke dobrobiti, dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

Uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: pošiljka) obavlja se ako je udovoljeno propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog tijela zemlje uvoznice odnosno zemlje preko čijeg se teritorija pošiljka prevozi.

Nadležna tijela ugovornih stranaka razmjenjivat će primjerke veterinarsko-sanitarnih svjedodžbi (certifikata) koje trebaju pratiti pošiljke u Republiku Hrvatsku odnosno Republiku Albaniju. Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe moraju biti otiskane na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Nadležna tijela ugovornih stranaka će:

1. razmjenjivati mjesečne informacije o stanju zaraznih bolesti životinja koje u njihovim zemljama podliježu obaveznom prijavljivanju, navodeći imena mjesta, oznaku i naziv epidemiološkog područja;

2. uzajamno na najbrži mogući način, izvješćivati jedna drugu o svakoj pojavi zaraznih bolesti životinja s »A« liste Kodeksa Međunarodnog ureda za epizootije (O.I.E.), a pri pojavi slinavke i šapa navesti i tip virusa i karakter bolesti.

Članak 3.

Nadležna tijela ugovornih stranaka obvezuju se surađivati u oblasti veterinarstva, i to osobito:

1. razmjenjivati propise iz veterinarstva i druge stručne publikacije;

2. razmjenjivati godišnje informacije o rezultatima inspekcijske kontrole biorezidua u namirnicama životinjskog podrijetla, a prema potrebi i druge informacije;

3. promicati suradnju znanstvenih institucija u proučavanju i istraživanju bolesti životinja i sustava veterinarsko-sanitarne kontrole namirnica životinjskog podrijetla, te dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4. pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavi potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i liječenja životinja;

5. razmjenjivati, u slučaju potrebe, sojeve uzročnika bolesti i dijagnostička sredstva;

6. razmjenjivati veterinarske stručnjake, a prema potrebi i veterinarske inspektore, radi upoznavanja s organizacijom i djelovanjem veterinarske službe, stanjem izvoznih objekata, te stanjem zdravlja životinja.

Članak 4.

Ako se na graničnom prijelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne udovoljava uvjetima iz veterinarsko-sanitarne svjedodžbe, nadležno tijelo jedne ugovorne stranke odmah će o tome izvijestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke.

Članak 5.

U slučaju iz članka 4.#clanak4 ovog Ugovora, odmah nakon primitka izvješća, nadležna tijela ugovornih stranaka dogovorno će osnovati zajedničku komisiju od predstavnika nadležnih tijela, kojoj je zadaća utvrditi podrijetlo i proširenost bolesti odnosno zdravstvenu ispravnost pošiljke, i u skladu s postojećim propisima ugovorne stranke na čijem je teritoriju ustanovljena neispravnost pošiljke, predložiti nadležnim tijelima ugovornih stranaka provedbu odgovarajućih mjera.

Članak 6.

Ako se na teritoriju jedne ugovorne stranke utvrdi neka od zaraznih bolesti, nadležno tijelo druge ugovorne stranke ima pravo za trajanja opasnosti ograničiti ili zabraniti uvoz i provoz životinja koje pripadaju vrstama prijemčivim na tu zarazu, s teritorija na kojem se zaraza pojavila. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se proširiti uz iste uvjete i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Članak 7.

Sporna pitanja primjenom odredaba ovog Ugovora rješavat će se na razini predstavnika nadležnih tijela država ugovornih stranaka.

Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, sporna će se pitanja rješavati diplomatskim putem.

Članak 8.

Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, sa sjedištem u Zagrebu.

Nadležno tijelo u Republici Albaniji jest Ministarstvo za poljoprivredu i prehranu, sa sjedištem u Tirani.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvi dan prvog mjeseca nakon što obje stranke međusobno izmijene obavijesti diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor zaključuje se za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje na naredno petogodišnje razdoblje, te ostaje na snazi sve dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže diplomatskim putem šest mjeseci prije isteka prvog ili bilo kojeg sljedećeg petogodišnjeg razdoblja. U tom slučaju Ugovor prestaje važiti šest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.

Sklopljeno u Zagrebu dana 23. travnja 1998. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. Zlatko Dominiković, v. r.

ministar poljoprivrede i šumarstva

Republike Hrvatske

ZA VLADU REPUBLIKE
ALBANIJE

Lufter Xhuveli, v. r.

ministar poljoprivrede i prehrane
Republike Albanije

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 322-01/95-01/03

Urbroj: 5030114-98-1

Zagreb, 23. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o veterinarskoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !