Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari, s Dodatnim protokolom ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/99, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 7.6.1999 Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari, s Dodatnim protokolom

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 42.L114290 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 1999. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU STVARI, S DODATNIM PROTOKOLOM

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari, s Dodatnim protokolom, potpisan u Beču, 6. lipnja 1995. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora, s Dodatnim protokolom, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU STVARI

UVOD

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Austrije,

u nastojanju da vode računa o zahtjevima vanjske trgovine, osobito među ugovornim strankama, te

u nastojanju da se prijevoz stvari između ugovornih stranaka odvija tako da bude zagarantirana najveća moguća zaštita kvalitete okoliša i života pučanstva u dotičnim područjima Republike Hrvatske i Republike Austrije, te da će se uslijed cestovnog prijevoza stvari izazvana opterećenja što je brže moguće kvantitativno i kvalitativno odstranjivati,

u nastojanju da se na temelju uzajamnosti regulira prijevoz stvari na cesti, na pruzi, brodom (prekomorskim brodom i riječnim brodom) i u kombiniranom prometu (cesta/pruga/brod), u spoznaji da postoji potreba za što je moguće većim preusmjeravanjem prijevoza stvari sa ceste na prugu ili na brod,

u nastojanju da se u međunarodnom prijevozu stvari osigura primjena uvijek najnovije tehnike usklađene sa stupnjem tehnologije za zaštitu okoliša, smanjenje potrošnje energije, smanjenje troškova transporta, osobito s obzirom na smanjivanje do minimuma ispusta buke i štetnih tvari kod prijevoznih sredstava koja se koriste,

u nastojanju da se podržava pojačano preusmjeravanje prijevoza opasnih tvari sa ceste na prugu ili na unutrašnje plovne puteve,

odlučni da se za realizaciju postavljenih ciljeva ovog Ugovora potražnja prometa pojačano zadovoljava kvalitetnim, vrhunskim uslugama prometa u željezničkom prometu i u plovidbi, osobito tehnikama kombiniranog prijevoza,

dogovorili su:

I. DIO: PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

1. Ovaj Ugovor primjenjuje se u međunarodnom prijevozu stvari između ugovornih stranaka i u tranzitnom prijevozu kroz područje država ugovornih stranaka.

2. Ugovor se odnosi

sa stajališta nositelja prijevoza na međunarodni:

- kombinirani prijevoz pruga - cesta

- kombinirani prijevoz brod (prekomorski ili riječni brod) - cesta

- kombinirani prijevoz pruga - brod (prekomorski ili riječni brod)

- željeznički prijevoz stvari

- cestovni prijevoz teretnim vozilima, kako je to definirano u članku 2. pod točkom 2.;

sa stajališta vrste djelatnosti prijevoza na međunarodni:

- javni prijevoz, uključujući i prometovanje praznim teretnim vozilima

- prijevoz za vlastite potrebe, uključujući i prometovanje praznim teretnim vozilima.

3. Osim toga, ovaj Ugovor se odnosi i na prethodni i naknadni prijevoz kombiniranog prometa, prema članku 2.

4. Pitanje obveze plaćanja naknada u području prijevoza ne uređuje se ovim Ugovorom. Ovo pitanje riješit će nadležna tijela dviju država.

II. DIO: ODREĐIVANJE POJMOVA I RAZGRANIČENJA

Članak 2.

U smislu ovog Ugovora podrazumijeva se pod:

1. Kombiniranim prometom prijevoz stvari:

a) teretnim vozilom od pošiljaoca do najbližeg tehnički prikladnog terminala, ukoliko se nalazi na najkraćoj, prometno uobičajenoj, prema prometnim propisima dozvoljenoj, te s obzirom na prijevozne troškove prihvatljivoj relaciji i ako se utovarni kolodvor/utovarna luka (terminal) nalazi u jednoj od država ugovornih stranaka (prethodni prijevoz),

b) od utovarnog kolodvora/utovarne luke do istovarnog kolodvora/istovarne luke željeznicom ili brodom u teretnom vozilu ili njegovom promjenjivom nadogradnjom (»Huckepack«-promet) ili kontejnerom minimalne dužine 6 m (kontejnerski promet), pri čemu se moraju prijeći granice država obiju ugovornih stranaka, i

c) teretnim vozilom cestom od najbližeg, tehnički prikladnog terminala, do primatelja ako se provodi na najkraćoj, prometno uobičajenoj, prema prometnim propisima dozvoljenoj, te obzirom na prijevozne troškove prihvatljivoj relaciji i ako se istovarni kolodvor/istovarna luka (terminal) nalazi u jednoj od država ugovornih stranaka (naknadni prijevoz).

2. Teretnim vozilom:

svako vozilo koje je određeno za prijevoz stvari, uključujući i tegljača sa sedlom, vučno vozilo, vozilo s kukom, prikolicu i poluprikolicu.

3. Javnim prijevozom:

prijevoz stvari teretnim vozilima, ukoliko se prijevoz obavlja uz naplatu i rizik i stalno s namjerom da se ostvari dobit ili bilo kakva druga gospodarska prednost.

4. Prijevozom za vlastite potrebe:

prijevoz stvari teretnim vozilima ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) stvari koje se prevoze moraju biti u vlasništvu prijevoznika za vlastite potrebe ili moraju biti od njega prodane, kupljene, iznajmljene, unajmljene, proizvedene, dobivene, prerađene ili ispravljene;

b) prijevoz mora služiti za dovoz ili odvoz stvari do odnosno od prijevoznika za vlastite potrebe, njihovu dostavu unutar ili za vlastitu upotrebu izvan mjesta obavljanja djelatnosti;

c) teretna vozila koja se koriste za prijevoz moraju biti vožena od osoblja zaposlenih kod prijevoznika za vlastite potrebe;

d) teretna vozila kojima se prevoze stvari moraju biti u vlasništvu prijevoznika za vlastite potrebe ili moraju biti kupljena na kredit ili unajmljena;

e) prijevoz mora biti jedna od djelatnosti u okviru cjelokupne djelatnosti prijevoznika, koja nije javni prijevoz u smislu točke 3. ovog članka.

5. Kabotažom

prihvat stvari na području države druge ugovorne stranke za prijevoz unutar tog državnog područja.

III. DIO: SURADNJA ŽELJEZNICA I KOMBINIRANI PROMET

Članak 3.

NAČELA I KRITERIJI SURADNJE

Ugovorne stranke će djelovati u tom pravcu da će suradnja željeznica i pojačano promicanje kombiniranog prometa između država ugovornih stranaka, kao i preko suverenog područja ugovornih stranaka u neku treću zemlju uslijediti prema sljedećim načelima i kriterijima:

1. Ugovorne stranke su suglasne da poduzmu sve potrebne i gospodarstveno prihvatljive mjere kako bi se osigurao što je moguće veći tržišni udio željezničkog prometa kod međunarodnog prijevoza stvari, kao i kod prijevoza za treće zemlje kroz jednu ili obje države ugovornih stranaka. U tu svrhu ugovorne stranke će poticati bolju opremljenost željezničkih poduzeća koja će kroz bolju kvalitetu prijevoza, veću brzinu prijevoza i diferencirane tarife biti konkurentna u odnosu na druge nositelje prijevoza.

2. Ugovorne stranke su suglasne da će poduzeti sve mjere kako bi se osiguralo da se praktično upotrebljivi željeznički kapaciteti potpuno iskorištavaju u konvencionalnom željezničkom prometu i u kombiniranom prometu.

Članak 4.

PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG I KOMBINIRANOG PROMETA

1. Ugovorne stranke djelovat će u tom pravcu da željeznička poduzeća pojačano nastave već pokrenute mjere radi skraćivanja vremena potrebnog za prijevoz između dviju zemalja, te da brzo poboljšaju kvalitetu ponude prometa u željezničkom prometu.

2. Ugovorne stranke će djelovati u tom pravcu da željeznička i brodarska poduzeća, kao i društva kombiniranog prometa u okviru svojih nadležnosti planiraju za to potrebne gospodarstveno prihvatljive mjere, osobito obzirom na:

a) tehnička i sigurnosno-tehnička rješenja koja su prikladna za veću brzinu i koja odgovaraju povećanju kapaciteta;

b) izgradnju određenih kolodvora, luka i infrastruktura;

c) osnivanje mreže terminala koja pokriva veću površinu i povećanje kapaciteta postojećih terminala;

d) koordiniranu nabavu i financiranje dovoljnih količina kotrljajućeg materijala (vagona i lokomotiva) i plovila (brodova) kako bi se, osobito u kombiniranom prometu, vodilo računa o proširenju kapaciteta;

e) razvoj ponuda koje odgovaraju potražnji za prijevozom opasnih i brzo pokvarljivih tvari;

f) reduciranje administrativnih i organizacijskih prepreka.

3. U svezi konkretizacije mjera koje se odnose na stavak 2., pobliže pojedinosti bit će utvrđene Dodatnim protokolom.

4. Ugovorne stranke će nastojati da zajednički koordiniraju prometne usluge, ponuđene od strane željezničkih i brodarskih poduzeća, kao i društava kombiniranog prometa.

Članak 5.

OTPRAVLJANJE NA GRANICI

1. Ugovorne stranke su suglasne da se, radi postizanja kvalitativno visokovrijednih prijevozničkih ponuda, vrijeme zadržavanja na granici kod prijevoza stvari mora znatno skratiti. Ugovorne strane u tu svrhu dogovaraju da će djelovati u tom pravcu, da se administrativni, tehnički, poslovni i organizacijski tijekovi znatno ubrzaju, a osobito da se u kombiniranom prometu otpravljanje sa granice prebaci na terminale.

2. U svezi konkretizacije mjera koje se odnose na stavak 1. pobliže pojedinosti bit će utvrđene Dodatnim protokolom.

Članak 6.

IZGRADNJA ŽELJEZNIČKIH VEZA

1. Ugovorne su stranke suglasne da će posvetiti pozornost AGTC-u, TER-projektu i projektima u okviru Centralnoeuropske konferencije ministara prometa.

2. Osobito treba pridati važnost izgradnji sljedećih željezničkih veza između Republike Austrije i Republike Hrvatske: vezi između gradova Beč - Graz - Šentilj/Strass - Zagreb - Rijeka, te Zagreb - Split, kao i vezi između gradova Villach - Rosenbach/Jesenice - Slavonski Brod - Vinkovci - Tovarnik.

3. Ugovorne stranke glede toga će usko surađivati, kako bi se ostvarilo poboljšanje ovih prometnih veza.

IV. DIO: CESTOVNI PRIJEVOZ STVARI

Članak 7.

PRIJEVOZ KOJI ZAHTIJEVA DOZVOLU

1. Vrste prijevoza koje su navedene u »Području primjene« moraju imati, ukoliko je s njima povezan prijevoz stvari cestom, dozvolu one ugovorne stranke u čijoj se državi odvija prijevoz cestom.

2. Dozvole se izdaju kao pojedinačne dozvole ili na određeni rok u okviru kontigentnog dogovora prema članku 12. i to kao:

a) standardne dozvole (univerzalne dozvole)

b) ograničene dozvole (npr. lokalne, prema vrstama stvari, za određena vozila ili prema vrsti prijevoza).

Članak 8.

PRIJEVOZ ZA KOJI NIJE POTREBNA DOZVOLA

1. Dozvola nije potrebna, uključujući i time povezane prazne vožnje, za:

a) povremeni prijevoz stvari do i od zračne luke i kod preusmjeravanja letova;

b) prijevoz oštećenih vozila ili vozila koja se moraju popraviti kao i vožnja popravljenog vozila;

c) prijevoz stvari teretnim vozilima, čija najveća dopuštena masa, uključujući i najveću dopuštenu masu prikolica, ne prelazi 6 t, ili čija dozvoljena nosivost, uključujući nosivost prikolica, ne prelazi 3,5 t;

d) prijevoz medicinskih stvari koje služe za opskrbu kod pružanja pomoći u hitnim slučajevima osobito kod prirodnih katastrofa i iz humanitarnih razloga;

e) prijevoz rezervnih dijelova za morske brodove i zrakoplove;

f) prazna vožnja nekog vozila koje se koristi za prijevoz stvari, a koje treba zamijeniti neko teretno vozilo koje se pokvarilo u drugoj državi u kojoj nije registrirano, kao i nastavak prijevoza pomoću tog rezervnog vozila na osnovu dozvole koja je dodijeljena pokvarenom vozilu;

g) prijevoz umjetničkih predmeta za izložbe i sajmove, koji nisu predviđeni za prodaju ili druge komercijalne svrhe;

h) prijevoz uređaja, pribora i životinja do ili sa kazališnih, glazbenih, filmskih, športskih i cirkuskih priredaba, izložbi ili sajmova, kao i do ili sa radio, filmskih ili televizijskih snimanja;

i) prijevoz posmrtnih ostataka.

2. Ugovorne stranke mogu dogovoriti da za prijevoz nekih određenih ili svih stvari na određenim dionicama cesta u međunarodnom prijevozu nije potrebna dozvola.

3. U svezi konkretizacije mjera koje se odnose na stavak 2. pobliže pojedinosti mogu biti utvrđene Dodatnim protokolom.

Članak 9.

SADRŽAJ DOZVOLE

1. Za svako teretno vozilo treba se izdati dozvola, osim za slučajeve iz članka 8.

2. Dozvola treba sadržavati sljedeće podatke:

a) ime i adresu prijevoznika;

b) registarsku oznaku vozila;

c) nosivost i najveću dopuštenu masu teretnog vozila;

d) vrstu prijevoza (javni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, prazna vožnja);

e) uvjete korištenja i eventualno posebne uvjete korištenja;

f) rok važenja dozvole.

3. Dozvola vrijedi isključivo za prijevoznika na čije ime i glasi i nije prenosiva.

4. Nadležni organi jedne ugovorne stranke dostavljaju dozvole nadležnom organu druge ugovorne stranke, koji ispunjene dozvole, osim s navodima iz stavka 2. pod b), c) i d), izdaju prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete. Podatke iz stavka 2. pod b), c) i d) prijevoznik mora prije vožnje ispuniti sam.

5. Potpuno ispunjenu dozvolu treba nositi sa sobom pri svakoj vožnji, te je predočiti na zahtjev kontrolnih organa.

6. Ugovorne stranke dogovaraju jezike na kojima se dozvola izdaje kao i izgled dozvole.

Članak 10.

ZABRANA KABOTAŽE

1. Načelno vrijedi uzajamna zabrana kabotaže.

2. Samo za prethodni i naknadni prijevoz u kombiniranom prometu Mješovita komisija (članak 15.) može na temelju uzajamnosti dogovoriti izvršenje određenog broja kabotažnih vožnji.

Članak 11.

ODREDBE O SANKCIJAMA

1. Prijevoznici kao i njihovo osoblje, obvezuju se da će se tijekom vožnje na suverenom području druge ugovorne stranke pridržavati pravnih propisa, osobito prijevoznih i prometnih propisa koji važe na suverenom području druge ugovorne stranke, kao i carinskih i tarifnih odredaba.

2. U slučaju teških i ponovljenih prekršaja nekog prijevoznika i njegovog osoblja protiv prava koje važi u državi druge ugovorne stranke i protiv odredaba ovog Ugovora, nadležni organi države u kojoj je prekršaj izvršen, mogu poduzeti sljedeće mjere:

a) pozvati odgovornog prijevoznika da se pridržava važećih propisa (opomena);

b) privremeno isključiti vozilo iz međunarodnog cestovnog prometa na temelju ovog Ugovora;

c) obustaviti izdavanje dozvola odgovornom prijevozniku ili oduzeti već dodijeljene dozvole za razdoblje, na koje je nadležni organ druge ugovorne stranke isključio tog prijevoznika iz prometa.

3. Ugovorne su stranke suglasne da neće priznati dozvole koje su izdane onim prijevoznicima, koji su više puta prekršili odredbe ovog Ugovora.

4. Nadležni organi obiju ugovornih stranaka obavještavat će se međusobno o svakom prekršaju ovog Ugovora i o svakoj mjeri glede stavka 2.

Članak 12.

KONTINGENTI

1. Količina dozvola (kontingenti), rok valjanosti, vrijeme i intervali predaje dogovaraju se uvijek između ugovornih stranaka za 12 mjeseci (razdoblje kontingenata), a na prijedlog Mješovite komisije. Pritom treba obratiti pozornost na ostvarivanje načela i kriterija, navedenih u Uvodu i članku 3.

2. Dozvola vrijedi za dvije vožnje, a one mogu biti do i sa odredišta, dvije vožnje do odredišta ili dvije vožnje sa odredišta. Dozvola vrijedi samo unutar razdoblja kontingenata i još neposredno naredni mjesec, osim ukoliko je u okviru rada Mješovite komisije (članak 15.) određen drukčiji način postupka.

Članak 13.

TERETNA VOZILA KOJA ČUVAJU OKOLIŠ

U skladu s postavljenim ciljevima zaštite pučanstva i okoliša treba što prije početi koristiti teretna vozila koja su sa stajališta tehnike tako riješena da čuvaju okoliš. Mješovita komisija će izraditi prijedloge mjera za promicanje korištenja takvih teretnih vozila, a također i za ovisnost o takvim teretnim vozilima cjelokupnog ili određenih dijelova dogovorenog kontingenta.

Članak 14.

STVARI OSOBITO PRIKLADNE ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM

Ugovorne stranke će, uzimajući u obzir proizvodne potrebe poduzeća, ispitati na osnovu kojih bi se pretpostavki prijevoz određenih stvari mogao u potpunosti ili djelomično prebaciti sa ceste na tračnice.

V. DIO: MJEŠOVITA KOMISIJA

Članak 15.

1. Ugovorne stranke osnivaju Mješovitu komisiju za provođenje odredaba ovog Ugovora.

2. Mješovita komisija sastaje se po mogućnosti jedanput godišnje ili na zahtjev jedne od ugovornih stranaka i odluke donosi sporazumno.

3. Osim toga, Mješovita komisija redovito izvješćuje ugovorne stranke o postizanju ciljeva, između ostalog u odnosu na daljnji razvoj kombiniranog prometa, o postizanju cilja u odnosu na podjelu prometa na nositelja prometa, o postignutom napretku u odnosu na članak 13. i članak 14., o stanju i o okolnostima izdavanja dozvola, kao i o dostatnosti dogovorenog kontingenta.

4. Mješovita komisija može, ako obrađuje pitanja koja se odnose na druga upravna područja, pozvati zastupnike iz za to nadležnih organa i razraditi odgovarajuće prijedloge.

VI. DIO: ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana sljedećeg mjeseca nakon što su ugovorne stranke međusobno izmijenile obavijesti o okončanju postupka koji je predviđen nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 17.

TRAJANJE UGOVORA

Ovaj Ugovor sklapa se na vrijeme od tri godine. Valjanost Ugovora produžuje se uvijek za jednu godinu osim ukoliko, najkasnije tri mjeseca prije isteka ovog roka, jedna od ugovornih stranaka ne otkaže ovaj Ugovor.

Sačinjeno u Beču dana 6. lipnja 1995. godine, u dva originalna primjerka na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE AUSTRIJE

Ivica Mudrinić, v. r., Viktor Klima, v. r.,

ministar pomorstva, prometa savezni ministar za javno

i veza Republike Hrvatske gospodarstvo i promet Republike

Austrije

DODATNI PROTOKOL ZA PROMICANJE KOMBINIRANOG PROMETA

uz Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari

Uz članak 4. stavak 2. pod b) - Izgradnja određenih kolodvora i infrastruktura:

(1) Radi djelotvornog odvijanja kombiniranog prometa austrijska strana će donijeti mjere za dogradnju na terminalima Beč - Sjeverozapadni kolodvor, Wels, Graz i Furnitz. Pritom se također treba imati na umu uključivanje i posluživanje kombiniranog prometa za i iz Hrvatske. Austrijska će strana, ukoliko sama ne donese te mjere, utjecati na željeznička poduzeća, društva terminala i društva kombiniranog prometa, da izvrše potrebne mjere za dogradnju.

(2) Hrvatska strana će glede postavljenih ciljeva ovog Ugovora i uz pridržavanje AGTC-om predviđenih standarda, najkasnije do kraja 1995. godine izvršiti istraživanje u svrhu stvaranja učinkovite hrvatske mreže terminala. Pritom će se obratiti pozornost na nužno uključivanje i posluživanje kombiniranog prometa za i iz Austrije. Hrvatska će strana, ukoliko sama ne može donijeti te mjere, utjecati na željeznička poduzeća, društva terminala i društva kombiniranog prometa, da izvrše ove mjere za dogradnju.

(3) Obje ugovorne stranke nadalje dogovaraju da će do sredine 1995. godine izraditi zajednički koncept za izgradnju osi kombiniranog prometa, navedenih u AGTC-u, a koji su od interesa za Austriju i Hrvatsku.

Uz članak 4. stavak 2. pod d) - Nabava i financiranje kotrljajućeg materijala:

Ugovorne stranke će kod željezničkih poduzeća, brodara i društava kombiniranog prometa, u smislu postavljenih ciljeva ovog Ugovora, djelovati u tom pravcu da do kraja 1995. godine izrade, u skladu s potrebama, zajednički koncept za nabavu i financiranje kotrljajućeg materijala (vagona i lokomotiva) i plovila.

Isti treba svakako sadržavati potrebne detalje o mjerama i vremenski plan za konkretizaciju.

Uz članak 4. stavak 4.:

Ugovorne stranke su suglasne da će izmjenjivati svoja iskustva i znanja sa svih područja kombiniranog prometa, osobito glede nacionalnih društava kombiniranog prometa koja već djeluju i glede vodenih puteva unutar zemlje koji služe za kombinirani promet. Obje strane će staviti na raspolaganje potrebnu statističku dokumentaciju.

Uz članak 5. stavak 1.:

Ugovorne stranke se obvezuju da će u okviru svojih mogućnosti poduzeti sve mjere kako bi se postupno do kraja 1995. granično otpravljanje u kombiniranom prometu prebacilo na terminale. Ukoliko je potrebno, ugovorne stranke, željeznička poduzeća i društva kombiniranog prometa vodit će razgovore s nadležnim organima i poduzećima trećih zemalja kako bi se omogućio nesmetan prijevoz.

Uz članak 8. stavak 2.:

(1) Ugovorne stranke će u okviru svojih mogućnosti djelovati na to da se prijevozi svih ili određenih stvari u prethodnom ili naknadnom prijevozu kombiniranog prometa oslobode zabrane vožnje nedjeljom i praznikom.

(2) Ugovorne stranke su nadalje dogovorile da će od željezničkih poduzeća i društava kombiniranog prometa zatražiti da ispitaju mogućnost uređenja kotrljajućih odnosno plovnih puteva između Hrvatske i Austrije.

(3) Ugovorne stranke su dogovorile da će, za kombinirani promet bez pratnje, od željezničkih poduzeća i društava kombiniranog prometa zatražiti da izvrše poboljšanje postojećih i uvođenje novih daljnjih veza između Hrvatske i Austrije.

(4) Ugovorne stranke su, radi promicanja kombiniranog prometa, dogovorile nagradni kontingent za korištenje kotrljajućih puteva Ljubljana - München - Villach - Budweis i Graz - Regensburg. Količina dozvola za svaku ugovornu stranku odgovara polovini prometnog optoka na tim kotrljajućim putevima koji obave hrvatska vozila pri čemu jedan prometni optok odgovara jednoj vožnji do odredišta i natrag do polazišta.

(5) Dozvole, navedene pod točkom (4), dodijelit će se prvo onim prijevoznicima koji su zaista obavili one vožnje, koje su dovele do nagradnog kontingenta a zatim i onim prijevoznicima koji pretežito rade u kombiniranom prometu. Nagradne dozvole uvijek važe do 31. ožujka naredne godine.

(6) Radi promicanja nabave opreme kojom se može obavljati kombinirani promet od strane prijevoznika, ugovorne stranke dogovaraju da će kod dodjele cestovnih dozvola dati prednost onim prijevoznicima koji su investirali u nabavu materijala kojim se može obavljati kombinirani promet i koji u natrosječnoj mjeri sudjeluju u kombiniranom prometu bez pratnje.

Sačinjeno u Beču 6. lipnja 1995. godine, u dva originalna primjerka na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ivica Mudrinić, v. r.

ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske

ZA VLADU REPUBLIKE AUSTRIJE

Viktor Klima, v. r.

savezni ministar za javno gospodarstvo i promet Republike Austrije

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 340-01/94-01/01
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 20. svibnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari, s Dodatnim protokolom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !